Home » [Update] Tense ในภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกสนทนา | ตัวอย่างประโยค present perfect tense – NATAVIGUIDES

[Update] Tense ในภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกสนทนา | ตัวอย่างประโยค present perfect tense – NATAVIGUIDES

ตัวอย่างประโยค present perfect tense: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

(Tenses for Conversation)
ในการพูดหรือเขียนแต่ละประโยคนั้น จะต้องมีกริยาอยู่ด้วยเสมอ และคำกริยานั้นจะบอกกาล (tense) ด้วย คือกริยาของประโยคจะบอกกาลด้วยเสมอว่าเป็นกาลอะไร ซึ่งแตกต่างจากภาษาไทยที่ดูกริยาไม่ทราบเลยว่าเป็นกาลอะไร จะต้องอาศัยกริยาวิเศษณ์มาช่วยในบางครั้ง จึงทราบได้ เพราะกาลมีความสำคัญในการใช้ภาษาดังกล่าวแล้ว ฉะนั้นในการฝึกสนทนาจึงได้นำเรื่องกาลมาเกี่ยวข้องด้วย นอกจากจะได้ทบทวนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ไวยากรณ์โดยทั่วไปแล้ว ยังจะได้ทราบว่าในการสนทนาแต่ละเรื่องนั้น ควรใช้กาลอะไรเหมาะสมที่สุด ดังนั้น จึงได้จำแนกเนื้อหาหรือเรื่องราวที่ใช้สำหรับกาลนั้นๆ เพื่อฝึกสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ กาลที่ใช้ฝึกในที่นี่มีดังนี้
1. Present Simple (V|)
2. Present Continuous (is/am/are + v-ing)
3. Present Perfect (has/have + v3)
4. Present Perfect Continuous (has/have + been + v-ing)
5. Past Simple ((V2)
6. Past Continuous (was/were + v-ing)
7. Past Perfect (had + V3)
8. Future Simple (will + infinitive)
9. Future Continuous (will be + v-ing)
10. Future Perfect (will have + V3)
กาลต่างๆ ใช้ในการสนทนาในหัวข้อเรื่องหรือเรื่องราวต่างกัน บาง กาลใช้ในสถานการณ์ต่างๆ มากมาย ส่วนบางกาลไม่ค่อยนิยมใช้นัก ในที่นี้ได้จำแนกกาลพร้อมสถานการณ์สำหรับสนทนาในกาลนั้นๆ ดังต่อไปนี้
1. Present Simple Tense ใช้สนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย จากการสนทนาในตัวอย่างต่างๆ ที่กล่าวมานั้นใช้กาลนี้เป็นส่วนมาก ฉะนั้นจึงเป็นกาลที่ใช้สนทนากันมากที่สุด เช่น เกี่ยวกับการทักทาย ถามสุขทุกข์ ขอร้อง ขออนุญาต หรือสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันอื่นๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Are you hungry?
Is it very hot today?
How are you today?
Do you like tea or coffee?
It is cool today, isn’t it?
What’s your name?
Can you tell me the way to the airport, please?
May I turn the light off?
Where are you from?
Where’s the Grand Palace?
How far is the museum from here?
How many brothers and sisters do you have?
How do you find Thai food?
What language do you speak in your country?
2. Present Continuous Tense ใช้สนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวหรือ เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหรือดำเนินอยู่ในขณะนั้น เช่น กำลังทำอะไร กำลังไปไหน ดังตัวอย่างการสนทนาต่อไปนี้
What are you doing now?
Where are you going?
What are you looking for?
Who is speaking, please?
Whom am I speaking to?
What are you talking about?
What are you reading?
Whom are you waiting for?
Are you writing a letter?
Are you studying English at the OLA School?
How many students are taking class?
What subjects are you taking this semester?
What’s going on?
Who’s crying in the room?
3. Present Perfect Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเสร็จสิ้น ไปแล้ว แต่มีผลคงอยู่จนปัจจุบัน หรือเป็นเหตุการณ์ที่ยังดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการกระทำที่ใช้เวลาหรือเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป กาลนี้มักใช้ในการสนทนาว่า ได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้ว หรือยังไม่ได้ทำ หรือทำมาจนกระทั่งปัจจุบัน ดังตัวอย่างการสนทนาต่อไปนี้
How have you been?
How long have you been here?
Where have you been?
Have you been to Chiang Mai?
Have you met Mr. Vichian?
Have you visited the Ancient City?
How long have you studied English?
Have you finished your work?
Has the train left?
Have you had lunch already?
Have you returned the book to the library?
Has the committee solved he problem yet?
You have written to her, haven’t you?
The problem has been dissolved already, hasn’t it?
4. Present Perfect Continuous Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน ดำเนินติดต่อกันมาและยังจะต่อไปในอนาคตด้วย ในการสนทนามักจะพูดคุยเกี่ยวกับการอยู่ การเรียน การทำงาน การรอคอย เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
How long have you been living in Bangkok?
คุณอยู่กรุงเทพฯ มานานเท่าไรแล้ว
How long have you been studying English?
คุณเรียนภาษาอังกฤษมานานเท่าไรแล้ว
What have you been doing lately?
ระยะนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่
Since when have you been working in this office?
คุณทำงานอยู่ที่หน่วยงานนี้มาตั้งแต่เมื่อไร
Why have they been waiting for her?
ทำไมพวกเขาจึงรอเธออยู่
Where have you been working?
คุณกำลังทำงานอยู่ที่ไหนในระยะนี้
Whom has she been writing to?
เธอกำลังเขียนจดหมายถึงใครอยู่
Why has he been staying in bed for long?
ทำไมเขาจึงหมกอยู่บนที่นอนตั้งนานแล้ว
5. Past Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วโดยทั่วไป ในการสนทนาอาจจะพูดถึงเรื่องราวในอดีต ถามถึงสิ่งที่ได้กระทำไปแล้ว ดังตัวอย่างการพูดคุยในประโยคต่างๆ ต่อไปนี้
What did you do yesterday?
What did she tell you last night?
What time did you get up today?
Where did you go last Sunday?
What subjects did you take last year?
When did you arrive in Bangkok?
When were you born?
When and where did you finish school?
Where did you stay last night?
How was the conference?
How long did you stay with him?
Did you take part in the party?
Did you work here for many years?
Where were you this morning?
Why didn’t you come with us to the party?
6. Past continuous Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดในเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต หรือพร้อมกับอีกเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจเป็น Past Simple หรือ Past Continuous เหมือนกันก็ได้ ในการพูดคุยสนทนาอาจจะไม่ค่อยได้ใช้มากนัก ตัวอย่างการสนทนาสำหรับกาลนี้ มีดังต่อไปนี้
At this time last night, what were you doing?
เวลานี้เมื่อคืนที่แล้ว คุณกำลังทำอะไรอยู่
At eight in the morning, what course were you taking?
ตอน 8 โมงเช้านี้ คุณกำลังเรียนวิชาอะไรอยู่
While it was raining in the afternoon, where were you?
ขณะที่ฝนกำลงตกเมื่อตอนบ่ายนั้น คุณอยู่ที่ไหน
Who was teaching when he came in yesterday?
ใครกำลังสอนอยู่ เมื่อตอนที่เขาเข้ามาเมื่อวานนี้
Whom were you thinking of when I phoned last night?
เมื่อตอนที่ฉันโทรศัพท์มาเมื่อคืนนี้ คุณกำลังคิดถึงใครอยู่
Were you sleeping when the accident happened?
คุณกำลังนอนอยู่หรือ เมื่อตอนเกิดอุบัติเหตุ
What were you writing while she was cooking this morning?
คุณกำลังเขียนอะไร เมื่อตอนที่เธอทำอาหารอยู่เมื่อเช้านี้
7. Past Perfect Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมบูรณ์แล้ว คือ ผ่านไปแล้วก่อนเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต หรือเกิดก่อนเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในอดีต เหตุการณ์หนึ่งนั้นเป็น Past Simple ในการสนทนาอาจจะไม่ค่อยมีเรื่องราวจะพูดคุยในกาลนี้มากนัก ตัวอย่างประโยคสนทนามีดังนี้
Where had you been before you came here last night?
คุณอยู่ที่ไหนมา ก่อนที่คุณจะมาที่นี่เมื่อคืนนี้
When you reached the station, had the train left already?
เมื่อตอนที่คุณไปถึงสถานี รถไฟออกไปแล้วใช่ไหม
By three yesterday, had you finished class?
ตอนบ่าย 3 โมงเมื่อวานนี้ คุณเรียนเสร็จแล้วใช่ไหม
What had I told you before you left?
ฉันได้บอกอะไรคุณไปแล้ว ก่อนที่คุณออกไป
Had you completed your work at this time yesterday?
เมื่อวานนี้ ตอนเวลานี้ คุณเสร็จงานคุณแล้วใช่ไหม
8. Future Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในการสนทนานั้น จะพูดคุยกันถึงแผนการในอนาคต โครงการต่างๆ ความตั้งใจหรือความหวังที่จะกระทำหรือจะเป็นในอนาคต ตัวอย่างการสนทนาดังนี้
What will you do tomorrow?
How long will you stay there?
After school today, where will you go?
When will you finish this work?
Will he be back tomorrow?
What subjects are you going to take?
Where will we hold the New Year party?
What are you going to do during holidays?
If he comes, what will you do?
What will we do to celebrate it?
When will you come to visit us?
Who will tell you about this?
How will you send this parcel to her?
Will you come with me to the party?
Will you or your brother be given the scholarship?
9. Future continuous Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต หรือพร้อมกับอีกเหตุการณ์หนึ่งในอนาคต ในการสนทนาอาจจะไม่ได้ใช้มากนัก ตัวอย่างประโยคในการสนทนาดังนี้
By this time tomorrow, what will you be doing?
I’ll be taking class, I think.
พรุ่งนี้ ในเวลาขณะนี้ คุณกำลังทำอะไรอยู่
คิดว่า คงกำลังเรียนอยู่
What will you be doing in this month next year?
We will be travelling in Japan.
ปีหน้าในช่วงนี้ คุณกำลังทำอะไรอยู่
เราคงกำลังเที่ยวอยู่ในญี่ปุ่น
What will you do tomorrow?
I’ll be working all day tomorrow.
พรุ่งนี้คุณจะทำอะไร
ฉันคงจะทำงานตลอดวันในวันพรุ่งนี้
At what time will she arrive tomorrow?
I think she’ll arrive while we’ll be taking class.
พรุ่งนี้ เธอจะมาถึงเวลาเท่าไร
ฉันคิดว่า เธอคงจะมาถึงตอนที่พวกเรากำลังเรียนอยู่
By ten o’clock tonight, where will you be?
I’ll be preparing for my final exams at home.
คืนนี้ 4 ทุ่ม เธอจะอยู่ที่ไหน
คงกำลังเตรียมสอบภาคปลายอยู่ที่บ้าน
10. Future Perfect Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านไปแล้ว ในเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต หรือก่อนเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในอนาคต กาลนี้ไม่ค่อยได้ใช้นัก ตัวอย่างในการสนทนาดังนี้
By this time tomorrow, what will you be doing?
I’ll have gone back home.
พรุ่งนี้ในเวลานี้ คุณกำลังทำอะไรอยู่
ฉันคงกลับบ้านไปแล้ว
By the end of this year, will you have finished your study?
I think so.
ในปลายปีนี้ คุณคงเรียนจบแล้วใช่ไหม
ฉันก็คิดเช่นนั้น
By three afternoon, will you be taking class?
No. We’ll have finished it already.
ในช่วงบ่ายสามโมง คุณคงกำลังเรียนอยู่ใช่ไหม
ไม่หรอก เราคงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
How long have you worked here?
By next July, I’ll have worked here for ten years.
คุณทำงานอยู่ที่นี่นานเท่าไรแล้ว
เดือนกรกฎาคมหน้า ก็ทำมาได้ครบ 10 ปี
ที่มา:ดร.สวาสดิ์  พรรณา

See also  สอนภาษาอังกฤษฟรี - Present simple | present simple tense โครงสร้างประโยค

(Visited 5,811 times, 1 visits today)

Table of Contents

[Update] Grammar: จัดไป! รวมโครงสร้างประโยคคำถามของทั้ง 12 Tenses | ตัวอย่างประโยค present perfect tense – NATAVIGUIDES

Tenses เป็นเรื่องหลักที่คนเรียนอังกฤษต้องเจอ และเป็นหนึ่งในเรื่องยากชวนสับสนเพราะมีตั้ง 12 Tenses และไหนจะโครงสร้างประโยคต่าง ๆ อีก เอาล่ะ สูดหายใจเข้าลึก ๆ แล้วมาดูรูปประโยคคำถามทั้ง Yes / No Question และ Wh – Question ของทั้ง 12 Tenses พร้อมตัวอย่างไปอ่านทำความเข้าใจกันเพลิน ๆ เลยดีกว่า

Present Tense

โครงสร้างประโยคคำถาม Present Simple Tense

Yes / No Question: Do / Does + Subject + Verb1?

Ex 1. Does he play football?
Ex 2. Do the pupils wear school uniforms?

Wh – Question: Who/What/Where/When/Why/How + do/does + Subject + Verb1?

Ex 1. Where does he play football?
Ex 2. How often do you study English?

โครงสร้างประโยคคำถาม Present Continuous Tense

Yes / No Question: Is/Am/Are + Subject + Verb-ing?

Ex 1. Are you learning English right now?
Ex 2. Is she washing the window?

Wh – Question: Who/What/Where/When/Why/How + is/am/are + Subject + Verb-ing?

Ex 1. What are you doing?
Ex 2. Why are they fighting?

โครงสร้างประโยคคำถาม Present Perfect Tense

Yes / No Question: Has/Have + Subject + Verb 3?

Ex 1. Has she been in Australia?
Ex 2. Have you done the shopping?

Wh – Question: Who/What/Where/When/Why/How + has/have + Subject + Verb 3?

Ex 1. How long has she been in Australia?
Ex 2. Where have they learned English before?

โครงสร้างประโยคคำถาม Present Perfect Continuous Tense

Yes / No Question: Has/Have + Subject + been + Verb-ing?

Ex 1. Has Nid been having a hard time at work?
Ex 2. Have you been crying?

Wh – Question: Who/What/Where/When/Why/How + has/have + Subject + been + Verb-ing?

Ex 1. What have you been doing?
Ex 2. Where has she been buying food?

Past Tense

โครงสร้างประโยคคำถาม Past Simple Tense

Yes / No Question: Did + Subject + Verb1?

Ex 1. Did Nida play tennis?
Ex 2. Did you watch the film yesterday?

Wh – Question: Who/What/Where/When/Why/How + did + Subject +Verb1?

Ex 1. When did he meet his girlfriend?
Ex 2. What did you cook?

โครงสร้างประโยคคำถาม Past Continuous Tense

Yes / No Question: Was/Were + Subject + Verb-ing?

Ex 1. Was Jack living in Bangkok at the time?
Ex 2. Were they working?

Wh – Question: Who/What/Where/When/Why/How + was/were + Subject + Verb-ing?

Ex 1. Where was he going?
Ex 2. How were they travelling?

โครงสร้างประโยคคำถาม Past Perfect Tense

Yes / No Question: Had + Subject + Verb 3?

Ex 1. Had it rained?
Ex 2. Had you finished?

Wh – Question: Who/What/Where/When/Why/How + had + Subject + Verb 3?

Ex 1. What had he found before he ran away?
Ex 2. Who had lived in the house before we moved in?

See also  [Update] | คุณครู ภาษา ญี่ปุ่น - NATAVIGUIDES

โครงสร้างประโยคคำถาม Past Perfect Continuous Tense

Yes / No Question: Had + Subject + been + Verb-ing?

Ex 1. Had you been working?
Ex 2. Had she been watching TV?

Wh – Question: Who/What/Where/When/Why/How + had + Subject + been + Verb-ing?

Ex 1. How long had she been watching TV?
Ex 2. What had they been drinking?

Future Tense

โครงสร้างประโยคคำถาม Future Simple Tense

Yes / No Question: Will/Shall + Subject + Verb1?

Ex 1.  Will mother make breakfast?
Ex 2. Will you pass me the sugar, please?

Wh – Question: Who/What/Where/When/Why/How + will/shall + Subject +Verb1?

Ex 1. Who will Lilly dance with?
Ex 2. What time will you arrive?

โครงสร้างประโยคคำถาม Future Continuous Tense

Yes / No Question: Will/Shall + Subject + be + Verb-ing?

Ex 1. Will he be singing?
Ex 2. Will you be eating?

Wh – Question: Who/What/Where/When/Why/How + will/shall + Subject + be + Verb-ing?

Ex 1. What will you be doing?
Ex 2. Where will Nid be working?

โครงสร้างประโยคคำถาม Future Perfect Tense

Yes / No Question: Will/Shall + Subject + have + Verb 3?

Ex 1. Will they have got married?
Ex 2. Will she have left her jobs?

Wh – Question: Who/What/Where/When/Why/How + will + Subject + have + Verb 3?

Ex 1. When will she have left her jobs?
Ex 2. Where will you have lived before you goes to Japan?

โครงสร้างประโยคคำถาม Future Perfect Continuous Tense

Yes / No Question: Will/Shall + Subject + have + been + Verb-ing?

Ex 1. Will you have been cooking?
Ex 2. Will he have been travelling?

Wh – Question: Who/What/Where/When/Why/How + will + Subject + have + been + Verb-ing?

Ex 1. What will you have been cooking?
Ex 2. When will he have been travelling?

 

 


50 ตัวอย่างประโยค Present Simple Tense


50 ตัวอย่างประโยค Present Simple Tense
คลิปนี้แยกออกมาจาก คลิป หลักการใช้ Present Simple Tense เพื่อให้สะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและฝึกเฉพาะตัวอย่างประโยค โดยไม่ต้องดูคลิปเต็มยาวๆค่ะ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

50 ตัวอย่างประโยค Present Simple Tense

ง่ายจัง! Present Perfect Tense


ง่ายจัง! Present Perfect Tense

Learn English Tenses: The Present Perfect


Welcome to this English grammar lesson about the present perfect tense. This is a very common English verb tense, and it can be a bit tricky for people who are learning English. It is one of the more advanced English verb tenses. It is helpful to know it when you want to talk about actions where time is not important, time is not specified, or the action is not finished.
Once you master the conjugation and usage, you’ll be able to use it in sentences like, \”I have studied English since I was a kid!\” You’ll notice in this sentence we’re talking about something that has no clear start or end. The time is not important so we use the present perfect tense.
I’ll start by helping you learn how to conjugate in the present perfect for written and spoken English. This verb conjugation is made up of the subject, the verb \”to have\” conjugated, and then the past participle of the verb. I’ll also make sure I help you learn how to use it in the negative, and how to form questions with the present perfect.
I hope you enjoy this English grammar lesson about the present perfect tense! I hope you’re having a great day!
0:00 Introduction
0:51 How to Form the Present Perfect
1:30 Contracted Forms
1:55 Present Perfect Usage Situation 1
2:26 Present Perfect Usage Situation 2
2:53 Present Perfect Usage Situation 3
3:19 Present Perfect Usage Situation 4
3:56 Present Perfect Usage Situation 5
4:23 The Present Perfect Negative
4:47 Present Perfect Negative Contractions
5:08 Forming Present Perfect Questions
⌛ Remember: Always watch the video three times. Twice today with English subtitles on, and once tomorrow with the English subtitles off. This will reinforce the English you have learned!

✅ Support Me and Get These Members Only Perks:
😀💲 If you would like to become a member of my channel here is the link: https://www.youtube.com/channel/UCZJJTxA36ZPNTJ1WFIByaeA/join
Becoming a member at every level has these benefits and perks:
1) For 10 minutes or more at the end of each live stream you will be able to participate in the \”Members Only\” chat.
2) A cool crown beside your name during live streams and when making comments on videos.
3) Your name in green during live stream lesson chat.
4) You will have access to a members only video each Wednesday called, \”Wednesdays with Bob\”. These are behind the scenes bonus videos with full English transcripts for your listening practice.
5) A full transcript for every Tuesday video.
6) Access to a slower version of every Tuesday video with high quality audio and large easytoread English subtitles.
7) At least one worksheet for each Tuesday video to fill out while listening. (Great for Teachers!)
8) From time to time access to worksheets and games on Quizlet for each Tuesday video.
✅ Join now to receive these perks: https://www.youtube.com/channel/UCZJJTxA36ZPNTJ1WFIByaeA/join
I really appreciate those you that have chosen to thank me in this way! Please only support me if you can afford it!
If you prefer to support me via Patreon, here is a link to that page: https://www.patreon.com/bobthecanadian
Thank you for your generosity!

See also  คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ l พร้อมรูปและคำอ่าน l คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | เรียน ภาษ อังกฤษ

✅SEND ME A POSTCARD:
Bob the Canadian
P.O. Box 419
Smithville, Ontario
Canada
L0R2A0

TAKE YOUR ENGLISH CONVERSATIONS TO THE NEXT LEVEL:
✅Talk to a real English tutor / teacher at preply: http://tracking.preply.com/SH2X
(This is an affiliate, signing up for this service helps support my channel).

FOLLOW ME:
✅ I have a second Youtube channel right here: https://www.youtube.com/channel/UCmW5tmKIBrryNf5n_A6Fmw
✅ Sign up for my email list for regular English lesson practice materials: https://bit.ly/3iW5F7h
✅ P.S. If you are interested I have created a podcast of my shorter English lessons. It is right here: https://www.buzzsprout.com/1310116

englishlesson learnenglish bobthecanadian
Note: All images used under:
CC0 License ✓ Free for personal and commercial use ✓ No attribution required
From pexels.com or pixabay.com

Learn English Tenses: The Present Perfect

The Present Perfect Tense in English | Structuring Sentences


The present perfect is formed, in the affirmative, as follows
Subject + have + past participle + object.
I + have + climbed + the mountain!
Example: have climbed the mountain!
The past participle is, often, the same as the past simple form of the verb (although not always so be sure to learn them!), except it has a different function here. The auxiliary verb is the one linked to the subject; the past participle simply denotes the action while the I have…, You have…, etc. denotes who had the experience.
Conjugating the Present Perfect (affirmative)
I have climbed the mountain
You have climbed the mountain
He/She has climbed the mountain
We have climbed the mountain
They have climbed the mountain
As is quite common in English, all these conjugations are the same except for one: the third person. One must be careful to remember this exception. Apart from this, the present perfect is quite simple; now you can go forth fully equipped to brag about your experiences in any conversation!
Forming the Present Perfect (negative)
The present perfect (negative) is formed as follows:
Subject + have + not + past participle + object.
We + have + not + eaten + Thai food.
We have not eaten Thai food.
Conjugating the Present Perfect (affirmative)
I have not eaten Thai food
You have not eaten Thai food
He/She has not eaten Thai food
We have not eaten Thai food
They have not eaten Thai food
It is important to keep in mind the order of the various parts of these phrases. Remember always that the negation (not) goes between the auxiliary verb and the past participle.
We can also employ a contraction here which will make conversation easier. In this case there are two contractions to be learned
have not ⇒ haven’t
has not ⇒ hasn’t
With our newly learned contractions, the conjugations become
I haven’t eaten Thai food
You haven’t eaten Thai food
He/She hasn’t eaten Thai food
We haven’t eaten Thai food
They haven’t eaten Thai food
Forming the Present Perfect (interrogative)
The present perfect (interrogative) is formed as follows
Have + subject + past participle + object?
Have + you + visited + South Carolina?
Have you visited South Carolina?
Conjugating the Present Perfect
Have I visited South Carolina ?
Have you visited South Carolina ?
Has he/she visited South Carolina ?
Have we visited South Carolina ?
Have they visited South Carolina ?
Again, we can add negation in order to affect emphasis. For example
Robert: Do you know much about Elvis Presley?
John: Haven’t I visited Memphis?
John answers Robert’s question with another question, which he believes should suffice as an answer. In this case, John means that he indeed knows much about Elvis Presley and has even visited his home in Memphis.
With the negation (and contraction), our interrogative conjugations become:
Haven’t I visited Memphis?
Haven’t you visited Memphis?
Hasn’t he/she visited Memphis?
Haven’t we visited Memphis?
Haven’t they visited Memphis?

The Present Perfect Tense in English | Structuring Sentences

Present Perfect | Grammar quiz


Did you like the video?
Write your result in the comments!
More videos:
Present Simple test | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=o0Swx_Qts2g
Present Continuous | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=Vfd3oS_6x1Q
Present Perfect | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=czIkSuVUxdo
Present Perfect Continuous | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=DrXqJtk4LjY
Past simple | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=YAQklg1Vg5c
Past Continuous | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=JMnOrbD4ok
Past Perfect test | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=ycapryfw7qw
Past Perfect Continuous test | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=h7rh2Afu9R8
Future Simple | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=3GnrptCBDz0
Future Continuous | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=Ir9xcBbS7ik
Future Perfect | Grammar test
https://www.youtube.com/watch?v=LSyTBLeyqpg
Future Perfect Continuous | Grammar quiz
https://www.youtube.com/watch?v=UUVBV3EGtnQ

Present Perfect | Grammar quiz

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ตัวอย่างประโยค present perfect tense

Leave a Reply

Your email address will not be published.