Home » [Update] โครงสร้างไวยากรณ์ (Grammar) | แบบฝึกหัด passive voice พร้อม เฉลย – NATAVIGUIDES

[Update] โครงสร้างไวยากรณ์ (Grammar) | แบบฝึกหัด passive voice พร้อม เฉลย – NATAVIGUIDES

แบบฝึกหัด passive voice พร้อม เฉลย: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ตะลุยคลังข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Grammar and Structure Practice 2 
1. …………… does not circle around the earth was proven by Galileo.
1. Since the rest of the universe
2. As the rest of the universe
3. The rest of the universe
4. That the rest of the universe

เฉลยข้อ 4

คำอธิบาย
ประโยคนี้มีกริยา 2 ที่ คือ
does not circle
กับ was proven
จึงทำให้เรารู้ว่าประธาน คือ That clause (That + ประธาน + กริยา ……..)
กริยาแท้ คือ was proven
ซึ่ง That + the rest of the universe + does not circle ส่วนขยาย around the earth

1. …………… does not circle around the earth was proven by Galileo.1. Since the rest of the universe2. As the rest of the universe3. The rest of the universe4. That the rest of the universeคำอธิบายประโยคนี้มีกริยา 2 ที่ คือdoes not circleกับ was provenจึงทำให้เรารู้ว่าประธาน คือ That clause (That + ประธาน + กริยา ……..)กริยาแท้ คือ was provenซึ่ง That + the rest of the universe + does not circle ส่วนขยาย around the earth

2. Thomas Malthus claimed that disease, war, famine, and …………… act as checks on population growth.
1. moral restraining
2. moral restraint
3. morally restrain
4. by moral restraint
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
“and” หน้า and เป็นคำนาม disease, war, famine หลัง and จึงเป็น restraint ซึ่งมี moral เป็น adjective ขยายวางไว้ข้างหน้า
claim (V) = เรียกร้อง, กล่าวอ้าง, ยืนยัน
disease (N) = โรค
famine (N) = ความอดอยาก
moral (adj.) = ที่เกี่ยวกับศีลธรรมและจริยธรรม
restraint (N) = การอดกลั้น, การห้ามปราม
act (V) = กระทำ, แสดง

3. …………… in 1607, Jamestown in Virginia was the first settlement in the New World.
1. Founded
2. It was founded
3. Founding
4. To be found
เฉลยข้อ 1 คำอธิบาย
ข้างหน้าเครื่องหมาย comma (,) ละประธาน Jamestown ไว้
และในที่นี้ Jamestown ถูกสร้าง / ถูกก่อตั้ง จึงใช้ Past Participle (V3) นั่นคือ Founded
found (V) = สร้าง, ก่อตั้ง
settlement (N) = การตั้งถิ่นฐาน / รกราก, ชุมชนเล็ก ๆ

4. Pheasants spend most of their time on the ground, ………….. many species perch in trees at night.
1. as well as
2. in spite of
3. because
4. although
เฉลยข้อ 4 คำอธิบาย
ข้างหน้าเครื่องหมาย comma (,) เป็น clause (ประธาน + กริยา)
หลังเครื่องหมายก็เป็น clause (ประธาน + กริยา) จึงต้องใช้คำเชื่อม
จึงตัดคำเชื่อม as well as เพราะ as well as เชื่อมคำนามกับคำนาม, เชื่อม adjective กับ adjective, เชื่อมกริยากับกริยา เช่น
She’s got a goat, as well as five cats and three dogs.
He’s clever as well as nice.
She works in television as well as writing children’s books.
I have to feed the animals as well as look after the children.
ตัดคำเชื่อม in spite of + คำนาม, กลุ่มคำนาม, กริยาเติม ing เช่น
We went out in spite of the rain.
In spite of having a headache, I enjoyed the film.
จึงเหลือคำเชื่อม because กับ although จึงต้องแปลความหมาย ในที่นี้แปลว่า “ไก่ฟ้าใช้เวลาส่วนมากบนพื้นดิน แม้ว่า หลาย ๆ สายพันธุ์เกาะต้นไม้ตอนกลางคืน”
คำตอบจึงใช้ although

See also  คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 500 คำ พื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน สำหรับเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฝึกฟัง ฝึกพูด ด้วยตัวเอง | คํา ศัพท์ อังกฤษ พร้อม คํา อ่าน

5. ……………. few species that live on the ground, most monkeys live in trees.
1. There are
2. A
3. Except for a
4. All but
เฉลยข้อ 3 คำอธิบาย
หลังเครื่องหมาย comma (,) เป็นประโยคสมบูรณ์ (ประธานคือ most monkeys กริยาคือ live ส่วนขยายคือ in trees)
ข้างหน้าเครื่องหมาย comma จึงเป็นส่วนขยายและแปลความหมาย “ยกเว้น 2-3 สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน ลิงส่วนมากอาศัยในต้นไม้”
ดังนั้นจึงใช้ Except for a

6. Dow Jones and Company, ……………, computers averages for each trading hour of every business day.
1. a financial publishing firm
2. is a financial publishing firm
3. that is a financial publishing firm
4. it is a financial publishing firm
เฉลยข้อ 1 คำอธิบาย
เมื่อเครื่องหมาย comma (,) เปิด-ปิด
ดังนั้นตรงส่วนกลางจึงเป็นส่วนขยาย
แต่ใช้ข้อ 3 ไม่ได้ เพราะในส่วนนี้ต้องใช้ relative pronoun “which” ไม่ใช่ “that”
จึงเหลือส่วนขยาย a financial publishing firm จึงถูกต้อง

7. Scientists continue to speculate ………………. causes sunspots.
1. for what
2. what about
3. about what
4. whatever
เฉลยข้อ 3 คำอธิบาย
speculate + about และหลัง preposition เป็นคำนาม / กลุ่มคำนาม
นั่นคือ what causes sunspots
คำตอบจึงเป็น about what

8. Nina Helenski, ………….. Russian woman to travel in space, participated in two space shuttle missions to launch communication satellites.
1. was first
2. the first
3. of the first
4. was the first of
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
สังเกตเครื่องหมาย comma (,) เปิด-ปิด
ตรงส่วนกลางจึงเป็นส่วนขยาย จึงมักจะใช้ relative pronoun
แต่ถ้าละ relative pronoun ก็จะไม่ใช้กริยาเต็มรูปแบบ
ตรงนี้จึงไม่ใช้ was และในที่นี้แปลว่า ผู้หญิงชาวรัสเซียคนแรก จึงใช้ the first

9. There is often disagreement as to ……………… was the better Shakespearean actor, Maurice Evans or John Gieluud.
1. whose
2. who
3. whom
4. what
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
“as to” เป็น preposition แปลว่า “เกี่ยวกับ”
หลัง preposition เป็นคำนาม / กลุ่มคำนาม (นั่นก็คือ wh-clause)
ในที่นี้แปลว่า “เกี่ยวกับใครเป็นนักแสดงที่เกี่ยวกับเชคสเปียร์ดีกว่ากัน Maurice Evans หรือ John Gieland”
ดังนั้นจึงใช้ “who”
disagreement (n) = ความไม่เห็นด้วย, สิ่งที่เห็นไม่ตรงกัน

10. …………… beaver can make a tree fall wherever it wants to is untrue.
1. Although
2. That a
3. A
4. Because
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
สังเกตมีกริยา can make, wants และ is โดยไม่มีเครื่องหมายมาคั่น
จึงมองเห็นว่า can make เป็นกริยาของ beaver
ส่วน wants เป็นกริยาของ it ที่อยู่หลัง wherever
ส่วน is ต้องหาประธานโดยดูองค์ประกอบจากตัวเลือก
จึงทำให้เรารู้ว่า That-clause เป็นประธานของกริยา is นั่นเอง
(That + ประธาน คือ a beaver + กริยา คือ can make ส่วนขยาย a tree fall wherever it wants to) ดังนั้นคำตอบจึงเป็น That a

Table of Contents

[NEW] แบบฝึกหัด passive voice | แบบฝึกหัด passive voice พร้อม เฉลย – NATAVIGUIDES

มีนักเรียนมาขอช่วยติวข้อสอบให้ค่ะ เจอข้อสอบเกี่ยวกับเรื่อง Passive Voice หลายข้อ เลยขอเอามาทบทวนความรู้กันหน่อย

ก่อนอื่นต้องทบทวน Active Voice ก่อนนะคะ

Active Voice

ก็คือ การกระทำที่ประธานเป็นผู้กระทำ เช่น He hit a dog. เขาตีสุนัข

ในที่นี้ เขาเป็นประธาน ทำหน้าที่เป็นผู้กระทำ คือ ตี   ส่วน สุนัข เป็นผู้ถูกกระทำ อยู่ในส่วนของกรรมค่ะ

ส่วน

Passive Voice

คือ การกระทำที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ  เช่น  A dog was hit by him. สุนัขถูกตีโดยเขา ประธานคือ สุนัข ถูกกระทำ คือ ถูกตี โดย เขา

โครงสร้างของ Passive Voice มีดังนี้ค่ะ

                               Be + V 3

ซึ่งก็คือ รูปกริยา be (ได้แก่ is , am, are, was, were) + กริยาช่องที่ 3

วิธีการเปลี่ยนประโยคจาก Active Voice เป็น Passive Voice

ทำได้ง่ายๆ ค่ะ  แต่มักสับสนกัน มีวิธีมานำเสนอค่ะ ใครคิดว่าทำตามวิธีนี้แล้วเข้าใจก็ลองนำไปใช้ดูนะคะ ไม่ต้องจำว่า tense ไหนจะมี Passive Voice เป็นแบบใดเลย มีวิธีจำง่ายๆ โดยต้องจำไว้เสมอว่า รูป Passive Voice คือ รูปถูกกระทำ จะต้องมี be + v3 เสมอค่ะ  จำแต่ be + v3 พอ  แต่ก็อย่าลืมว่าประโยค Active Voice เป็น  Tense ไหน ประโยค Passive Voice ก็จะเป็น Tense นั้นค่ะ ยกตัวอย่างประโยคนี้ค่ะ

–   My mother cleaned many dishes. แม่ล้างจานหลายใบ ประโยคนี้เป็นประโยคที่ใช้ Past Simple Tense มีแม่เป็นประธาน ทำหน้าที่เป็นผู้กระทำ คือ ล้าง  ส่วน จานเป็นผู้ถูกกระทำ เป็นกรรมของประโยค เรียกว่าเป็น Active Voice วิธีการเปลี่ยนให้เป็น Passive Voice ทำได้โดย

  1. เอากรรมของประโยคมาเป็นประธานค่ะ ซึ่งก็คือคำว่า many dishes
  2. หากริยาก่อนค่ะ มีกี่ตัว ในประโยคนี้ มี ตัวเดียวคือคำว่า cleaned ซึ่งเป็นกริยาช่องที่ 2
  3. จากนั้นก็เอารูป be + v3 มาค่ะ ในที่นี้ ประธานเป็น many dishes รูป be จะเป็นอะไรก็ต้องดูที่คำรูปของกริยาแท้ว่าเป็นรูปอะไร ซึ่งคำว่า cleaned เป็นรูปกริยาช่องที่ 2 ดังนั้น be ก็จะต้องเป็นกริยาช่องที่ 2 ซึ่งก็คือคำว่า were ซึ่งสอดคล้องกับประธานที่เป็นรูปพหูพจน์
  4. ส่วนกริยาช่องที่ 3 ให้เอากริยาแท้ของประโยค ซึ่งก็คือ cleaned มาทำให้เป็นช่องที่ 3  ช่องที่ 3 ของ clean ก็เหมือนช่องที่ 2 คือ เติม ed เข้าไป  แล้วก็เอาประธานของประโยค (My mother) มาเป็นกรรม โดยใส่ by ไว้ด้วย
  5. เราก็จะได้ประโยค Passive Voice ดังนี้ค่ะ

Many dishes were cleaned by my mother. จานหลายใบถูกล้างโดยแม่ของฉัน

ถ้าในประโยคมีกริยาหลายตัว ก็ทำวิธีเดียวกันนี่แหละค่ะ ลองมาดูกันนะคะ

–  He is cleaning his car.  เขากำลังล้างรถของเขา (ประโยคนี้ใช้ Present Continuous Tense) ทำเหมือนตัวอย่างข้างบนค่ะ

  1. เอากรรมของประโยคมาเป็นประธาน  ซึ่งก็คือคำว่า his car
  2. ดูว่ากริยามีกี่ตัว กริยาประโยคนี้ มี 2 ตัว คือ is และ cleaning
  3. จากนั้นก็เอารูป be + v3 มาค่ะ ในประโยคนี้มีกริยา 2 ตัว จึงทำแบบตัวอย่างแรกไม่ได้ ต้องทำให้เหลือกริยาแท้ตัวเดียว ซึ่งก็คือตัวหลังสุด ตัวหน้ามีกี่ตัวเอามาเขียนทุกตัว ในที่นี้เอา is มาเขียนก่อน แต่ต้องดูว่าสอดคล้องกับประธานด้วยนะคะ ประธานเป็น He ใช้ is ได้ค่ะ จากนั้นก็เอารูป be + v3 มาได้แล้วค่ะ โดย ส่วนของ be จะเอา be มาเติม ing ซึ่งดูจากกริยาแท้ในประโยคเดิมค่ะ ซึ่งอยู่ในรูป ing ก็คือ cleaning  ดังนั้น รูป be จึงเป็น being
  4. ส่วน กริยาช่องที่ 3 ก็เอากริยาแท้นั่นแหละค่ะมาทำให้เป็นช่องที่ 3 จะได้ cleaned
  5. สุดท้ายเอาประธานของประโยค (He) มาเป็นกรรม โดยใส่ by ก็จะได้ประโยคที่สมบูรณ์ว่า

His car is being cleaned by him. รถของเขาถูกล้างโดยเขา

พอเข้าใจกันไหมคะ  เช็คความเข้าใจโดยการทำแบบฝึกหัดกันนะคะ

แบบฝึกหัด


ติว TOEIC ครูเคน : Active Voice และ Passive Voice รูปถูกกระทำ และรูปทำเอง


Active Voice VS Passive Voice เรียนทีไรจำไม่ได้สักที อยากจำแม่น
อยากใช้เป็น อยากเข้าใจ ต้องดูคลิปนี้ รับรอง สอบครั้งไหนๆ ก็มั่นใจ 100%
✦รับชีทติวสั้นฟรี!! 💬ทักแชทหาแอดมินพิมพ์โค้ด ✦ KKT013 ✦ มาที่ http://m.me/krukentoeic
✦ทดลองเรียนฟรีได้ที่ https://www.opendurian.com/toeic_kruken/
✦ FACEBOOK : https://www.facebook.com/krukentoeic/
✦ คอร์สเรียน TOEIC คุณภาพ จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง✦
เริ่มเรียนจากพื้นฐาน สอนแบบเป็นระบบ เพื่อเพิ่มคะแนน TOEIC
KruKenTOEIC TOEIConline
TOEIConline KruKenTOEIC

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ติว TOEIC ครูเคน : Active Voice และ Passive Voice รูปถูกกระทำ และรูปทำเอง

Passive Voice Exercises – English Practice


In this Passive Voice exercise video, simply change each Active sentence into a Passive sentence.
Learn about the Passive Voice: http://youtu.be/pxbQ2U3Uuv0
DOWNLOAD my FREE guide and learn 6 ways to become a confident English speaker with my ‘Focused Listening’ method:
https://start.anglolink.com/
Join my Focused Listening Bootcamp today:
https://bit.ly/2TmyCSg
Our website:
https://anglolink.com

Passive Voice Exercises - English Practice

🛑 [LIVE] 5 สิ่งที่ทำให้เล่นเครื่องเสียง ไม่ประสบความสำเร็จ


🛑 [LIVE] 5 สิ่งที่ทำให้เล่นเครื่องเสียง ไม่ประสบความสำเร็จ กับรายการ AUDIO ABSOLUTE BY อาจารย์วิพล

🛑 [LIVE] 5 สิ่งที่ทำให้เล่นเครื่องเสียง ไม่ประสบความสำเร็จ

ทำข้อสอบ Passive voice ง่ายนิดเดียว


วีดีโออื่นๆ : www.facebook.com/englishmakesmesmart

ทำข้อสอบ Passive voice ง่ายนิดเดียว

09 New TOEIC Listening Test ✅ ข้อสอบโทอิคจริงๆ. Best TOEIC pratice for Thailand and Taiwan.


ฝึกทักษะการจากข้อสอบจริง Listening Comprehension = 100 ข้อ New TOEIC Listening Test. ข้อสอบโทอิคจริงๆ. Watch this best TOEIC pratice test for Thailand and Taiwan. After the watching press like and share button!
Get 60+ TOEIC tests in PDF (50$):
https://bit.ly/3bqfuZe
Get this TOEIC test in PDF (3$):
https://bit.ly/3bmVl6f
00:00 Introduction
01:21 TOEIC Part 1 (Questions 0106)
04:31 TOEIC Part 2 (Questions 0731)
13:37 TOEIC Part 3 (Questions 3270)
31:32 TOEIC Part 4 (Questions 71100)
45:12 New TOEIC test Answers
46:05 TOEIC Score Chart
46:35 TOEIC Tapescripts Part 1
48:29 TOEIC Tapescripts Part 2
55:55 TOEIC Tapescripts Part 3
01:10:17 TOEIC Tapescripts Part 4
This test available in PDF.
Any questions on TOEIC test you can send to my FB: https://bit.ly/2Z2F7su
Friendly FB Community: https://bit.ly/38HNvlQ
Examples of awesome New TOEIC Listening test. Watch and enjoy Full Toeic Test. Practice new LC RC 1200 TOEIC tests!
New Full TOEIC Listening Test 2021 with answers and tapescripts. Available in Thailand, Bangkok (เทคนิคทำข้อสอบ). Very popular in Japan (テスト対策講座, 英語 発音, オンライン英会話). Most of likes come from Taiwan (TOEIC 新制, TOEIC 模擬測驗, 英語學習). Vietnam is the biggest audience of the TOEIC listening test (Sách luyện thi TOEIC, ôn thi toeic, thi toeic, đề thi toeic). Even Korea watch this TOEIC video (토익, 토익인강추천, 토익점수).
toeic ข้อสอบ listening

09 New TOEIC Listening Test ✅ ข้อสอบโทอิคจริงๆ. Best TOEIC pratice for Thailand and Taiwan.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ แบบฝึกหัด passive voice พร้อม เฉลย

Leave a Reply

Your email address will not be published.