Home » [Update] เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Present Perfect & Present Perfect Continuous Tense-Flip eBook Pages 1 – 9 | หลักการใช้present perfect – NATAVIGUIDES

[Update] เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Present Perfect & Present Perfect Continuous Tense-Flip eBook Pages 1 – 9 | หลักการใช้present perfect – NATAVIGUIDES

หลักการใช้present perfect: คุณกำลังดูกระทู้

เอกสารประกอบการสอน 2/2563
เรอ่ื ง

PRESENT PERFECT & PRESENT
PERFECT CONTINUOUS TENSE

วชิ าภาษาอังกฤษ6 | อ33102
ระดบั ชนั้ มัธยมศกึ ษาปท ่ี 6

ครูผสู อน
จฬุ าลักษณ อุปนันชัย
นวลอนงค ยศสาย

Present Perfect Tense

โครงสรา้ ง ประธาน + have, has + กริยาชอ่ ง 3

ประโยค
หลักการใช้ ใช้กับ 2 เหตุการณต์ ่อไปนี
1. ใชก้ บั เหตุการณเ์ กดิ ขนึ ในอดีต ดาํ เนินมาจนถึงขณะนี
และจะต่อเนืองไปในอนาคต ถ้าใช้เลา่ เหตกุ ารณแ์ บบนี
มกั จะมีสองคาํ นีประกอบอยู่ดว้ ย คอื

⇒ for เปนเวลา (กนี าที กีชัวโมง กวี นั กีสปั ดาห์ กีป)
⇒ since ตงั แต่ (ตังแตช่ วั โมงไหน วันไหน สปั ดาห์ไหน

เดอื นไหน ปไหน)

ตัวอยา่ งประโยค

She has studied English since July.
หลอ่ นเรียน(แลว้ )ภาษาองั กฤษ ตังแต่เดือนกรกฎาคม (เรยี น
ตังแตเ่ ดือนกรกฎาคม ตอนนีเดอื นกนั ยายนแลว้ และมีแนวโนม้ จะ
เรียนต่อไปอกี )

He’s worked in the garden since 8 o’clock.
เขาทํางาน(แล้ว)ในสวนตงั แต่ 8 โมงเช้า (ตอนนีสบิ โมงแลว้ มีทที า่
วา่ จะทาํ ต่อไป)

It has rained for three hours.
ฝนตก (แลว้ ) เปนเวลา 3 ชวั โมง (และมแี ววว่าจะตกต่อไปอีก)

Find out more on https://qrgo.page.link/aDvqe

Present Perfect Tense

หลักการใช้
2. ใช้กบั เหตุการณท์ ีจบไปแล้ว
2.1 ใช้กบั เหตกุ ารณท์ เี กดิ ขนึ ไมน่ านมานี และเหตกุ ารณ์
นนั กจ็ บลงแลว้ ดว้ ยถา้ ใชก้ ับเหตุการณแ์ บบนี มกั จะมีคํา
เหล่านีอย่ดู ้วย
already แล้ว
just เพงิ จะ
yet ยงั

ตัวอยา่ งประโยค

She‘s just gone. หลอ่ นเพงิ จะออกไป ( คงถงึ หนา้ ปากซอยได)้
He’s already finished his homework. เขาทําการบ้านเสรจ็
แล้ว (เพิงทาํ เสรจ็ ไมน่ านหรอก)
It’s just rained. ฝนเพิงจะตก (หยุดเมอื กีเอง พนื ยงั เปยกอย)ู่
I’ve already drunk milk. ผมดมื นมแล้ว (ปากยังมีหยดนํานม
อยู่เลย)
Has he already finished his homework? เขาทําการบา้ น
เสร็จแล้วใชไ่ หม
Has she gone yet? หลอ่ นไปหรอื ยัง
Have they washed the car yet? พวกเขาลา้ งรถหรอื ยงั

Find out more on https://qrgo.page.link/aDvqe

Present Perfect Tense

หลักการใช้
2.2 ใช้กับเหตุการณใ์ นอดีตทไี ม่ระบเุ วลาถา้ ใช้กบั กรณีนี จะ
ไมร่ ะบวุ ่าเกิดขนึ เมือไหร่ บอกแค่เพยี งว่า ทาํ แล้ว หรือไมเ่ คย
ทาํ

ตัวอยา่ งประโยค

I’ve read that book.ผมอา่ นหนงั สอื เล่มนนั แลว้ (อ่านเมอื ไหร่

ไม่บอก ให้รวู้ ่าอ่านแลว้ )

I’ve cut my finger.ผมทํามีดบาดนิวมือ (ยังไม่หายดเี ลย)

He’s gone to England.เขาไปองั กฤษแล้ว(ไม่อยแู่ ลว้ )

It’s never rained in this area.ฝนไม่เคยตกเลยในพืนทีนี

Have you (ever) been to England?คุณ (เคย) ไปองั กฤษไหม

ประโยคปฏิเสธ have not ย่อเปน haven’t
ตัวอยา่ งประโยค has not ยอ่ เปน hasn’t

ประโยคคําถาม I have not lived here for ten years.
ตัวอยา่ งประโยค ฉนั ไมไ่ ด้อาศัยอยทู่ ีนี เปนเวลา 10 ป

เอา have, has มาวางหนา้ ประธานของประโยค

Have you lived here for ten years?
คณุ อาศัยอยูท่ ีนี เปนเวลา 10 ปใชไ่ หม

Find out more on https://qrgo.page.link/aDvqe

Present Perfect Continuous Tense

โครงสรา้ ง ประธาน + have, has + been + กรยิ าเตมิ ing

ประโยค

หลักการใช้
1. ใชก้ บั เหตกุ ารณท์ เี กดิ ขนึ เรือย ๆ ตงั แต่อดตี จนถงึ ปจจุบนั
ตัวอยา่ งประโยค

See also  ทุกคนเคยร้องไห้ - ป้าง นครินทร์「Official MV」 | ฝันที่เป็นจริง ภาษาอังกฤษ

Lisa has been living in New York since 2004.ลิซ่าอาศัยอยู่
ทีนิวยอร์กตงั แตป่ 2004(อาศัยอยตู่ ังแต่ป 2004 และตอนนีก็
ยงั อาศยั อยทู่ นี ิวยอร์ก)
My sister has been talking on the phone for an hour!
นอ้ งสาวของฉันคยุ โทรศัพท์มาเปนชัวโมงแลว้ (เรมิ คยุ ตงั แต่
หนึงชัวโมงทีแล้ว และตอนนีกย็ ังคยุ อย่)ู

2. ใช้พูดแทน Present perfect ไดใ้ นความหมายทีเหมือนกนั

ตัวอยา่ งประโยค

It has rained for three hours.ฝนตกเปนเวลา 3 ชัวโมง
(ประโยคนีเปนแบบธรรมดา ไม่เนน้ )
It has been raining for three hours.ฝนตกเปนเวลา 3
ชัวโมง (ประโยคนีผเู้ ขียนอยากใหเ้ ห็นภาพว่า ฝนตกแบบไม่
ขาดสายตอ่ เนืองมาจนบัดนี)

Find out more on https://qrgo.page.link/JNAjP

Present Perfect Continuous Tense

ประโยคปI ฏhิเaสvธen’t been walking for two hours. ผมไมไ่ ด้
เดนิ เปนเวลาสองชัวโมงรวดนะ (เหนือยผมก็พกั )
She’s not been dancing for 3 hours. หล่อนไมไ่ ด้
เต้นรําเปนเวลา 3 ชวั โมงรวด (มกี ารพักบา้ ง)
He‘s not been swimming for 30 minutes. เขาไม่
ได้ว่ายนําเปนเวลา 30 นาทีรวดหรอก (มีการพกั )

ประโยคคําถาม

What have you been doing for two hours.
ทําอะไรอย่ตู งั สองชวั โมงเธอ (ไม่เหน็ ออกจากบ้านเลย)

How long have you been waiting for me?
คุณคอยผมนานแค่ไหน

Has a boy been playing games for 4 hours?
เดก็ ชายเล่นเกม 4 ชัวโมงรวดเลยเหรอ

Note: กรยิ าทไี ม่แสดงความตอ่ เนืองของการกระทําจะไม่

สามารถใช้ Tense นีได้ ตัวอย่างของกริยาทีไม่แสดงความตอ่

เนือง เชน่ believe, cost, dislike, envy, forget, hate, know,

like, love, need, see, taste, understand หรอื want เปนตน้

นอกจากนีจะไม่ใช้ just, already, never, finally กบั Present

Perfect Continuous Tense

Find out more on https://qrgo.page.link/JNAjP

สรปุ ความแตกตา่ งระหวา่ ง

Present Perfect และ Present Perfect

Continuous Tense

Present Perfect Present Perfect
Continuous

S+have,has+V3 S+have,has+been+Ving

เหตกุ ารณจ์ บไปแล้ว เหตุการณย์ งั ไมจ่ บ
ทาํ อยา่ งตอ่ เนือง
ใช้คําบอกเวลา คอื
since = ตังแต่ จะไมใ่ ช้ just, already,
for = เปนเวลา never, finally
ever since = ตงั แตน่ ัน
เปนต้นมา (จนถงึ เดยี วนี)
so far = เรอื ยมาจนปจจุบัน
นี
up to now = จนบัดนี
up to the present time =
จนกระทังเวลานี, จนถึงบดั นี
just, already,never,
finally

Find out more on https://qrgo.page.link/JNAjP

Exercise

Present Perfect Simple or Continuous Exercise 1

https://qrgo.page.link/USNNX
Present Perfect Simple or Continuous Exercise 2

https://qrgo.page.link/C4gzB

For more information

http://www.pakkredlearningcyber.com

[NEW] หลักการใช้ Present perfect ในภาษาอังกฤษ | หลักการใช้present perfect – NATAVIGUIDES

Present perfect (เพรเซ่นทฺ เพอเฟ็กทฺ) หมายถึง “ปัจจุบันกาลสมบูรณ์” เป็นรูปของกริยาที่บ่งบอกเกี่ยวกับอดีตและปัจจุบัน ประกอบด้วยรูปกริยาดังนี้ คือ have/has + past participle/main verb3

รูปของ Present perfect
(1) Statement form (สเตทเม้นทฺ ฟอม) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รูป บอกเล่า” ประกอบด้วย
ภาคประธาน + have/has + กริยาแท้ช่อง 3 + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
อธิบาย กริยาช่วย have ใช้เมื่อภาคประธานของประโยคเป็น (im)personal pronoun คือ They, We, You หรือเป็น plural noun เช่น People, Kate and Bill, Nurses, The planes ฯลฯ

กริยาช่วย has ใช้เมื่อภาคประธานของประโยคเป็น (im)personal pronoun คือ He, She, It หรือเป็น singular noun เช่น Kate, The plane, A nurse, A cat ฯลฯ
กริยาแท้ช่อง 3 มีอยู่สองแบบ คือ

See also  ใจน้อย - AB NORMAL【OFFICIAL MV】 | พูดไม่ค่อยเก่ง ภาษาอังกฤษ

ก. กริยาแท้ปกติ หรือภาษาอังกฤษเรียก regular verbs (เรกิวเลอะ เวิบสฺ) คำกริยาแท้ประเภทนี้เมื่อจะเปลี่ยนให้เป็นช่องที่ 3 กระทำได้โดยเติม -ed ข้างท้าย (หากคำกริยาแท้ปกติลงท้ายด้วย e อยู่แล้วก็เพียงแต่เติม d ต่อไปข้างท้าย) เช่น
work – worked        play – played
walk – walked          clean – cleaned

ข. กริยาแท้อปกติ หรือภาษาอังกฤษเรียก irregular verbs (อิเรกิวเลอะ เวิบสฺ) คำกริยาแท้ประเภทนี้ต้องอาศัยการจดจำ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงต่างไปจากคำกริยาแท้ปกติเมื่อเป็นช่อง 3 เช่น
get – got                      see – seen
break – broken        shut – shut
ตัวอย่าง
She has worked here since 1992.
เธอได้ทำงานอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี 1992
Kate and Sam have lived here for six years.
เคทและแซมได้มาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นเวลา 6 ปีแล้ว

(2) Negative form (เนเกอทิฟวฺ ฟอม) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รูป ปฏิเสธ” ประกอบด้วย
ภาคประธาน + have not/has not + กริยาแท้ช่อง 3 + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
อธิบาย รูปย่อของ have not = haven’t, has not = hasn’t
ตัวอย่าง
She hasn’t worked here since 1992.
เธอไม่ได้ทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปี 1992
Kate and Sam haven’t lived here for six years.
เคทและแซมไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่มาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว

(3)  Yes-No question (เยส โน เควสเชิ่น) หรือในภาษาไทยคือ “คำถาม ที่ผู้ตอบจะตอบว่า Yes/No” ประกอบด้วย
Have/Has + ภาคประธาน + กริยาแท้ช่อง 3 + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
ตัวอย่าง
A : Have you worked at AT&T since 1992?
B : Yes, that’s right.
ก – คุณได้ทำงานอยู่ที่บริษัท AT&T มาตั้งแต่ปี 1992 ใช่ไหม
ข – ใช่ ถูกแล้วครับ
A : Has Sam got divorced for two years ?
B : No. One year actually.
ก – แซมหย่ากับภรรยามาได้สองปีแล้วใช่ไหม
ข-ไม่ จริงๆ แล้วหย่ากันได้ 1 ปี

(4) Wh-word question (ดับเบิลยู เอช เวิด เควสเชิ่น) หรือในภาษา ไทยคือ “คำถามที่ขึ้นต้นประโยคด้วย Wh-words ได้แก่ What, When. Where, Why, How long …. ฯลฯ” ประกอบด้วย
Wh-word + have/has + ภาคประธาน + กริยาแท้ช่อง 3 + ภาคกรรม หรือส่วนขยาย
ยกเว้น “Who” ซึ่งแบ่งได้ 2 โครงสร้างคือ
Who + have/has + กริยาแท้ช่อง 3 + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
เมื่อคำตอบเป็นภาคประธานของประโยค และ
Who + have/has + ภาคประธาน + กริยาแท้ช่อง 3 + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
เมื่อคำตอบเป็นภาคกรรมของประโยค
ตัวอย่าง
A : How long have you lived here ?
B : 10 years.
ก – คุณได้อาศัยอยู่ที่นี่มานานเท่าไรแล้ว
ข – 10 ปี
John has married Mary for five years.
A : Who has married Mary for five years ?
B : John. (คำตอบจากภาคประธาน)
A : Who has John married for five years ?
B : Mary. (คำตอบจากภาคกรรม)

การใช้ Present perfect
1. ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่ได้เกิดขึ้นมาในอดีต แต่ยังมีผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นั้นไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเกิดขึ้นมาเมื่อไรในอดีต
ตัวอย่าง
Manager:    Why isn’t John at work?
Jackson :    He’s had a bad accident.
ผู้จัดการ –    ทำไมจอห์นไม่มาทำงาน
แจ็คสัน –      เขาประสบอุบัติเหตุร้ายแรง (ตอนนี้ก็ยังแลเห็นผลจากอุบัติเหตุ)
Sam gets angry because someone has broken the window.
แซมโมโหเพราะว่ามีคนทำหน้าต่างแตก (ตอนนี้ก็ยังแลเห็นร่องรอยของ การแตกอยู่)

2. ใช้แสดงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมาในอดีตและเหตุการณ์นั้นยังคงดำเนินอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยปกติมักจะมีคำว่า for หรือ since ชี้แสดงอยู่
ตัวอย่าง
A : How long have you been here ?
B : I’ve been here for an hour.
ก – คุณอยู่ที่นี่มานานเท่าไรแล้ว
ข – ผมอยู่ที่นี่มานานหนึ่งชั่วโมงแล้ว (ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นี่)
A : Do you know that man ?
B : Yes. We’ve known each other since we were children.
ก – คุณรู้จักผู้ชายคนนั้นไหม
ข – รู้จัก เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้ว

3. ใช้กับการกระทำที่ทำซํ้าหลายครั้ง มักมีคำที่แสดงจำนวนครั้งของการกระทำกิจกรรมนั้นๆ บ่งชี้ในข้อความ เช่น several times, for ages, many times, up to now, so far ฯลฯ
ตัวอย่าง
I have watched him on TV several times.
ผมได้ชมการแสดงของเขาทางโทรทัศน์หลายครั้ง
Up to now we have visited twenty countries.
จนถึงบัดนี้พวกเราได้ไปเที่ยวมา 20 ประเทศแล้ว
She hasn’t shopped in that shop for ages.
เธอไม่ได้ไปจับจ่ายซื้อของในร้านนั้นมานานแล้ว
He has typed six letters so far.
จนบัดนี้เขาพิมพ์จดหมายไปได้แล้วหกฉบับ

See also  ติว TOEIC : สรุปเทคนิคแกรมม่า Participle คืออะไร? | previous คือ

4. ใช้กับเหตุการณ์หรือกิจกรรมใดๆ ที่มีคำแสดงเวลาต่อไปนี้ปรากฎ ได้แก่ just (เพิ่งจะ), recently (เมื่อเร็วๆ นี้), already (เรียบร้อยแล้ว), still (ยังคง), yet (หรือยัง, ยัง) ทั้งนี้คำว่า yet จะปรากฎอยู่ตอนท้ายของประโยคคำถาม หรือ ปรากฎอยู่ตอนท้ายของประโยคปฏิเสธ
ตัวอย่าง
I haven’t had any meals yet.
ผมยังไม่ได้รับประทานอาหารเลย
Have you talked to Peter yet
คุณได้คุยกับปีเตอร์แล้วหรือยัง
She has already shown me the figures.
เธอได้เอาตัวเลขมาให้ผมดูแล้ว
Sue has recently become a director.
เมื่อไม่นานมานี้ซูได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ

5. เมื่อมีการกล่าวถึงประสบการณ์ในชีวิต(experiences)จนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้
ตัวอย่าง
Have you ever flown in a balloon ?
คุณเคยบินในบัลลูนหรือไม่ (หมายถึง บินตอนไหนก็ได้ในชีวิตของคุณ)

หมายเหตุ เรามักจะใช้คำว่า ever และ never กับ Present perfect ลองดู ตัวอย่างเพิ่มเติม
Have you ever played badminton?
คุณเคยเล่นแบดมินตันไหม (หมายถึงตอนไหนก็ได้ในชีวิตของคุณ)
I have never ridden a motorbike in my life.
ผมไม่เคยขี่มอเตอร์ไซด์เลยในชีวิต (หมายถึง ไม่มีครั้งใดในชีวิตเลย)

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 2,927 times, 1 visits today)


ติว TOEIC : Present Perfect สอบบ่อยสุด! ทำยังไงให้รอด⁉


จำไม่เคยได้ ❌ โครงสร้าง Present Perfect 🔥
ออกสอบบ่อยสุด!! ทำยังไงให้รอด⁉ คลิปนี้มีคำตอบ
.
แจกกลอน ไปท่องจำ แต่งอย่างดี!‼
จำโคตรง่าย ท่องครั้งเดียวก็จำได้ ใช้ได้จริงในห้องสอบ
ไม่อยากตกม้าตาย รีบกดแชร์ ⚠ ครูดิวเตือนแล้วนะคะ
‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍
อ่อนแกรมม่า!🚫 ถ้ายังไม่มั่นใจว่า TOEIC จะรอด
ต้องเริ่มติวได้แล้ว!!
‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍
อยากได้คะแนนสูงๆ✨ให้ครูดิวติวให้ชัวร์ ตั้งแต่ตอนนี้!!
การันตีผล 750+ ไปสอบแล้วไม่ถึง ยินดีให้เรียนซ้ำฟรี!
‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍
📍สนใจสมัครคอร์ส 💬
📍สอบถามรายละเอียดคอร์สกับแอดมิน ได้ทาง
📍Inbox : m.me/TOEICKruDew
📍ทดลองเรียนฟรี : www.opendurian.com/toeic_krudew
📍Add Line : https://lin.ee/nrn6h06
📍IG\u0026TikTok : @krudewtoeic
‍‍ ‍‍ ‍‍
toeic krudewtoeic ติวtoeic grammar english

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ติว TOEIC : Present Perfect สอบบ่อยสุด! ทำยังไงให้รอด⁉

หลักการใช้ Present continuous Tense ฉบับเข้าใจง่าย


รียนคอร์สออนไลน์: http://www.learningtreeuk.com
ติดตามทางเฟสบุ๊ค: http://www.facebook.com/learninguk
ติดต่อสอบถาม: https://line.me/R/ti/p/%40ttw7272u
และไลน์ของครูพิม pimolwan1984

หลักการใช้ Present continuous Tense ฉบับเข้าใจง่าย

เผยทริค Present Perfect ใช้ยังไง ให้ไม่งง | Eng ลั่น [by We Mahidol]


ทำไม๊ ทำไม จำได้แต่ใช้ไม่เป็น! หลายคนจำโครงสร้างประโยคของ Present Perfect Tense ได้ แต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ยังไง วันนี้พี่คะน้า เลยมีเทคนิคการใช้แบบเข้าใจบริบทและสถานการณ์มาแนะนำ แล้วสถาณการณ์แบบไหนที่ใช้ Present Perfect Tense ได้บ้าง ลองไปดูตัวอย่างประโยคกัน
ทุกวันอังคาร เวลา 20.00 น. ทางช่อง We Mahidol
Learn WithMe WeMahidol Mahidol Engลั่น PresentPerfect
YouTube : We Mahidol
Facebook : http://www.facebook.com/wemahidol
Instagram : https://www.instagram.com/wemahidol/
Twitter : https://twitter.com/wemahidol
มหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/
Website : https://channel.mahidol.ac.th/

เผยทริค Present Perfect ใช้ยังไง ให้ไม่งง | Eng ลั่น [by We Mahidol]

Present Perfect และ Past Simple Tense ตอนที่ 4 ภาษาอังกฤษ ป.4 – ม.6


Present Perfect และ Past Simple Tense
ภาษาอังกฤษ ป.4 ม.6
มาตราฐาน ต 2.2
มาดูหลักการใช้และความแตกต่างระหว่าง Present Perfect และ Past Simple Tense กับ Bobby และผองเพื่อนกัน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th

Present Perfect และ Past Simple Tense ตอนที่ 4 ภาษาอังกฤษ ป.4 - ม.6

present perfect tense การใช้ในภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE


present perfect tense การใช้ในภาษาอังกฤษทั้งประโยคบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ ทั้ง3แบบ เข้าใจง่าย สรุปละเอียด เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE
กริยา3ช่อง และ เทคนิคการท่องกริยา3ช่อง
https://youtu.be/xznNfb4YSqY
Present Simple Tense การใช้งาน Verb to be
https://youtu.be/Tj8R7X35afA
Present Simple Tense การใช้งาน Verb
https://youtu.be/HHPmiayX14
Past Simple Tense การใช้งาน Verb to be
https://youtu.be/hnluaB2TaMU
Past Simple Tense การใช้งาน Verb
https://youtu.be/paAwi_Tw_jc
Present Continuous Tense การใช้ในภาษาอังกฤษ
https://youtu.be/iiMWeca4qN4
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ครบทุกหลักการใช้งานในคลิปเดียวแบบเต็มสูบทั้งหมด
หากสนใจมาเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว กับทางESE สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางช่องทางเหล่านี้นะครับ
อย่าลืมกดติดตามเราทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับ
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/easyandsimpleenglish/
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/ese_stagram_th/
Visit our website: http://easysimpleenglish.com/
Contact: Tel: 0863537300

present perfect tense การใช้ในภาษาอังกฤษ  เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ หลักการใช้present perfect

Leave a Reply

Your email address will not be published.