Skip to content
Home » [Update] เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม ออกแบบอย่างไรให้เติบโตดีและทั่วถึง – THE STANDARD | ผู้ ประกอบ การ entrepreneur หมาย ถึง – NATAVIGUIDES

[Update] เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม ออกแบบอย่างไรให้เติบโตดีและทั่วถึง – THE STANDARD | ผู้ ประกอบ การ entrepreneur หมาย ถึง – NATAVIGUIDES

ผู้ ประกอบ การ entrepreneur หมาย ถึง: คุณกำลังดูกระทู้

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้น ผู้อ่านหลายท่านคงมีโอกาสได้ซื้อสินค้าและบริการที่หลากหลายจากแพลตฟอร์มดิจิทัล ขณะที่อีกหลายท่านที่เป็นผู้ประกอบการก็น่าจะเริ่มเห็นประโยชน์ของแพลตฟอร์มดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต การขาย และการขนส่ง

 

คำถามที่สำคัญคือเราจะกระจายผลประโยชน์จากเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มให้กับทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันได้หรือไม่ อย่างไร คำตอบคือ ‘ทำได้’ ผมมีตัวอย่างของหมู่บ้านเถาเป่า (Taobao Villages) มาเล่าให้ฟัง

 

ชื่อหมู่บ้านเถาเป่ามาจากชื่อของแพลตฟอร์มเถาเป่า (Taobao) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีน หมู่บ้านเถาเป่าส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านชนบทที่กระจายอยู่ทั่วประเทศจีน โดยเฉพาะในมณฑลทางตะวันออกของจีน เช่น เจ้อเจียง กวางตุ้ง และเจียงซู ความพิเศษของหมู่บ้านชนบทเหล่านี้คือชาวบ้านเป็นผู้ขายและ/หรือผู้ซื้อสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์ม Taobao.com และ Tmall.com โดยหมู่บ้านที่จัดเป็นหมู่บ้านเถาเป่ามีผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มเถาเป่ามากกว่า 100 ราย และสร้างรายได้จากการขายรวมกันสูงกว่า 10 ล้านหยวนต่อปี โดยรายงานของธนาคารโลกระบุว่า ณ สิ้นปี 2018 มีหมู่บ้านเถาเป่าเกิดขึ้นแล้วเป็นจำนวนกว่า 3,202 แห่ง และมีผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มกว่า 660,000 ราย

 

หมู่บ้านเถาเป่าสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้เข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ที่มีผู้ซื้อจำนวนมหาศาลทั้งในจีนและในต่างประเทศ มีกรณีศึกษาจากเกษตรกรผู้ปลูกกีวีในมณฑลกุ้ยโจว ซึ่งสามารถขายผลผลิตได้ในราคาสูงขึ้นและได้ส่งออกกีวีไปขายในยุโรปด้วย ขณะที่ความต้องการซื้อสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้เกิดการผลิตและการจ้างงานภายในท้องถิ่น จนพัฒนาไปเป็นระบบนิเวศการผลิตที่มีความสมบูรณ์ขึ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นทำให้คนในพื้นที่ชนบทสามารถเลือกทำงานในท้องถิ่นของตน ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปหางานในเมืองใหญ่ด้วยความยากลำบาก เห็นได้จากกรณีศึกษาจากมณฑลเจียงซู ซึ่งมีผู้ประกอบการรุ่นหนุ่มสาวเดินทางกลับมาทำงานในภูมิลำเนาและสร้างรายได้เทียบเท่ากับการย้ายไปทำงานในเมืองใหญ่ นอกจากนี้คนในท้องถิ่นก็สามารถซื้อสินค้าที่หลากหลายได้ง่ายขึ้นและราคาถูกล

 

หมู่บ้านเถาเป่าเป็นตัวอย่างของโมเดลเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มที่ ‘ระบบตลาดยุคใหม่’ ช่วยกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รายได้และการจ้างงานไปให้กับผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ห่างไกล และถือเป็นต้นแบบในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เห็นผลจริง คำถามคือเราจะสร้างเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มที่ประสบความสำเร็จเหมือนหมู่บ้านเถาเป่าได้อย่างไร อะไรคือปัจจัยที่เอื้อให้ระบบตลาดทำงานและกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับทุกคนอย่างทั่วถึง และภาครัฐมีบทบาทอย่างไรในการสร้างเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มที่ดี เราจะมาหาคำตอบร่วมกันในบทความฉบับนี้

 

Table of Contents

ระบบนิเวศของเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม

เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มมีองค์ประกอบอะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบทำงานเชื่อมโยงกันอย่างไร ภายในแพลตฟอร์มหนึ่งๆ ควรมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์อันประกอบไปด้วย

1. ผู้เล่น หมายถึงผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
2. ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซึ่งเป็นผู้สร้างและดูแลการทำงานของแพลตฟอร์มดิจิทัล
3. ผู้ให้บริการสนับสนุนที่เข้ามาเติมเต็มการทำงานของแพลตฟอร์มให้สมบูรณ์ เช่น ผู้ให้บริการด้านการเก็บและประมวลข้อมูล ผู้ให้บริการทางการเงินและการชำระเงิน และผู้ให้บริการขนส่ง

 

เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มเกิดขึ้นจากแพลตฟอร์มหลายประเภทที่มาเชื่อมต่อและทำงานร่วมกัน แต่ละแพลตฟอร์มมีหน้าที่แตกต่างกัน เช่น แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเป็นตลาดซื้อขายสินค้าและบริการ แพลตฟอร์มตลาดแรงงานจับคู่แรงงานกับผู้ผลิต และแพลตฟอร์มทางการเงินให้บริการชำระเงินและเป็นตัวกลางให้เกิดการโยกย้ายทรัพยากรทางการเงิน ฯลฯ แพลตฟอร์มจะเชื่อมต่อกันจนกลายเป็นระบบนิเวศทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

 

องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มและเอื้อให้แพลตฟอร์มดิจิทัลสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติและมีคุณภาพ คือ ‘โครงสร้างพื้นฐาน’ ซึ่งประกอบไปด้วย ‘โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ’ และ ‘โครงสร้างพื้นฐานเชิงสถาบัน’ โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพหมายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีไปจนถึงอุปกรณ์สื่อสารสารสนเทศในมือของผู้เล่น ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานเชิงสถาบัน คือ Rules of the Game ที่กำกับปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนมูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างผู้เล่นบนแพลตฟอร์ม ซึ่งหมายรวมถึงกฎเกณฑ์การทำงานของแพลตฟอร์ม วิธีการที่ผู้เล่นเข้าสู่และใช้งานแพลตฟอร์ม ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์จากมูลค่าเพิ่มที่ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม

 

 

โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ: เตรียมเทคโนโลยีและคนให้พร้อม

โครงสร้างพื้นฐานมีความสำคัญมาก เสมือนกับเสาเข็มของเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม งานศึกษาของ Zeng, Jia, Wan, and Guo (2015) อธิบายว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างหมู่บ้านเถาเป่า การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล เช่น การลงทุนในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการลงทุนในเทคโนโลยีในการเก็บและประมวลผลข้อมูล

 

นอกจากการลงทุนในเทคโนโลยีแล้ว การลงทุนในทุนมนุษย์ก็สำคัญเช่นกัน โดยการลงทุนควรมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ครัวเรือนและธุรกิจเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมไปเป็นเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม เราไม่ควรปกป้องโมเดลธุรกิจแบบเดิม แต่ควรเอื้อให้ครัวเรือนและธุรกิจเปลี่ยนความคิดและวิธีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อที่จะสามารถสร้างตัวและเติบโตได้ในเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม การลงทุนในทุนมนุษย์ประกอบไปด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึง การส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

 

โครงสร้างพื้นฐานเชิงสถาบัน: ออกแบบแพลตฟอร์มให้กระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างสมดุล

โครงสร้างพื้นฐานเชิงสถาบันมีความสำคัญมากต่อการทำงานของเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม องค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มคือ ‘ข้อมูล’ ดังนั้น แพลตฟอร์มจำเป็นต้องมีโครงสร้างเชิงสถาบันที่กำกับการสร้าง การใช้งานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์และสร้างความเชื่อมั่นของคนที่ก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม โดยโครงสร้างเชิงสถาบันควรครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับการยืนยันตัวตน และการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด

 

นอกจากนี้ การออกแบบเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มยังต้องคำนึงความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล ลักษณะของความเสี่ยงบนแพลตฟอร์มดิจิทัลมีความแตกต่างจากเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม เพราะความสูญเสียสามารถเกิดขึ้นได้เร็วและกระจายออกไปในวงกว้าง การออกแบบเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มจึงต้องคำนึงถึงธรรมชาติของความเสี่ยงและวางแผนรองรับเอาไว้ล่วงหน้า ปัจจุบันเรามีความพร้อมมากขึ้นในการบริหารความเสี่ยงบนเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม เรามีเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการติดตามและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพขึ้น ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับความเสี่ยงได้มากขึ้น อีกทั้งยังมีตลาดรองรับการซื้อขายสัญญาประกันภัยที่ลึกขึ้นอีกด้วย

 

จากบทความฉบับที่แล้ว ผมได้ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มมีกลไกที่ส่งเสริมการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสมดุล เนื่องจากแพลตฟอร์มดิจิทัลมีข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงไม่มีผู้เล่นคนใดสามารถใช้ประโยชน์จากความไม่สมมาตรของข้อมูลในการโยกย้ายผลประโยชน์ที่อีกฝ่ายพึงได้มาเป็นของตน (การใช้ประโยชน์จากความไม่สมมาตรของข้อมูล เช่น ผู้ขายคนหนึ่งขายสินค้าราคาสูงเกินมูลค่าที่แท้จริงได้ เพราะผู้ซื้อไม่รู้ว่ามีทางเลือกอื่นที่ถูกและดีกว่า) ดังนั้นเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มจึงควรเอื้อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

 

อย่างไรก็ดี ผู้เล่นต้องอาศัยแพลตฟอร์มเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลจึง ‘เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร’ และสามารถสร้างมูลค่าจากข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าผู้เล่นทุกคน ดังนั้นหากขาดการออกแบบที่ดีเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มอาจเกิดความไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสารแบบใหม่ขึ้น นั่นคือความไม่สมมาตรระหว่างผู้เล่นกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

 

ความไม่สมมาตรแบบใหม่นี้ทำให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีอำนาจตลาดมากเกินไป และอาจบิดเบือนกลไกการจัดสรรทรัพยากรตามกลไกตลาด จนทำให้เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มไม่สามารถให้ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดต่อสังคม เช่น ผู้ขายรายใหญ่อาจจ้างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหยิบสินค้าของตนขึ้นมาเป็นตัวเลือกแรกในผลการค้นหาทั้งที่ไม่ใช่สินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่สุด หรืออาจจ้างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มให้บิดเบือนคะแนนความพึงพอใจในสินค้า

 

ปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้เล่นกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีวิธีการแก้ไข 2 วิธี ได้แก่

1. การกำกับดูแลภายในแพลตฟอร์มแบบ Open Governance กล่าวคือมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล และการใช้งานข้อมูลในการจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขายอย่างโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ผู้เล่นในแพลตฟอร์มมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลให้การจัดสรรทรัพยากรบนแพลตฟอร์มเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เล่น สำหรับแพลตฟอร์มเถาเป่าก็นำ Open Governance มาใช้เช่นกัน โดยแบ่งหลักการกำกับออกเป็น 6 ประการ ได้แก่ การออกแบบระบบและการตั้งกฎที่เหมาะสม, การประสานงานกับภาครัฐ, การประสานงานกับผู้เล่น, การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้เล่น, การเล็งให้เห็นปัญหาและป้องกันไว้ล่วงหน้า และการให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกการทำงานของแพลตฟอร์มกับผู้เล่น

2. การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันระหว่างแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยการแข่งขันจะจูงใจผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้การแข่งขันยังช่วยเกลี่ยและคานอำนาจตลาดของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม จึงป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดซึ่งนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรที่ด้อยประสิทธิภาพ


บทบาทของภาครัฐในการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม คือ ผู้เขียนกฎและผู้สนับสนุน

ในระบบเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มภาครัฐจะมีบทบาทน้อยลง เพราะต้องยอมรับว่าภาคเอกชนมีเทคโนโลยีและความรู้ความเข้าใจมากกว่าในการสร้างและการกำกับดูแลการทำงานของแพลตฟอร์มของตนเอง นอกจากนี้การแทรกแซงที่มากเกินไปอาจขัดขวางการเติบโตหรือบิดเบือนกลไกตลาดของเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มได้

แล้วภาครัฐจะมีบทบาทอย่างไร บทบาทของภาครัฐในเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มมี 2 รูปแบบ ได้แก่

1. ‘ผู้เขียนกฎ’ เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มจำเป็นต้องมีโครงสร้างเชิงสถาบันในระดับมหภาคที่กำกับให้เศรษฐกิจทำงานได้ และสร้างแรงจูงใจให้คนในระบบเศรษฐกิจดำเนินกิจกรรมที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในสังคม จากประสบการณ์ต่างประเทศ ภาครัฐจะมีบทบาทมากในการเขียนกฎที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบและปลอดภัย เช่น การออกกฎและพัฒนากฎ The General Data Protection Regulation 2016/679 ในสหภาพยุโรป นอกจากนี้ภาครัฐจะมีบทบาทในการวางเงื่อนไขทางกฎหมายที่ส่งเสริมการแข่งขันระหว่างแพลตฟอร์ม

2. ‘ผู้สนับสนุน’ โดยเฉพาะการสนับสนุนผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเงื่อนไขจำเป็นต่อการสร้างเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ภาครัฐยังมีบทบาทเป็น ‘ผู้มองภาพรวม’ เพื่อเติมเต็มช่องว่างภายในเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มให้เป็นระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์ขึ้น

ภาครัฐจะสามารถสนับสนุนเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มได้อย่างมีคุณภาพหากทำงานร่วมกับภาคเอกชน โดยภาคเอกชนมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวโน้มทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ขณะที่ภาครัฐมีเครื่องมือในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและเครื่องมือทางการคลัง

 

จากตัวอย่างของหมู่บ้านเถาเป่า เราสามารถแบ่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานออกเป็น 3 ระยะ

 

ระยะแรก ภาครัฐควรเป็นคน ‘เริ่ม’ ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพภายใต้คำแนะนำของภาคเอกชน

 

ระยะที่สอง คือการสร้าง ‘ชุมชน’ ที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม โดยภาคเอกชนจะมีบทบาทมากขึ้นในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่ท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมของประชาชนโดยการให้ความรู้และพัฒนาทักษะ

 

ระยะที่สาม เมื่อชุมชนเติบโตถึงระดับหนึ่งแล้ว ภาครัฐจะกลับเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการ ‘มองภาพรวม’ ว่าจะเติมเต็มและเชื่อมต่อชุมชนเข้าหากันจนเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้อย่างไร ภาครัฐจะมีบทบาทในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากภายนอก และสนับสนุนให้คนหนุ่มสาวที่มีศักยภาพย้ายถิ่นฐานกลับมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มในภูมิลำเนาของตน

 

นอกจากนี้ระบบภาษีจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญของภาครัฐ จากประสบการณ์ต่างประเทศ ภาครัฐสามารถออกแบบระบบภาษีที่ตอบโจทย์สองประการไปพร้อมๆ กัน คือ 1. สร้างรายได้เพียงพอสำหรับการลงทุน 2. จูงใจให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมไปเป็นเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม เช่น การให้แรงจูงใจทางภาษีกับธุรกิจขนาดเล็กในการพัฒนานวัตกรรมหรือฝึกทักษะแรงงาน ในขณะเดียวกันก็เก็บภาษีเพิ่มขึ้นกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่พยายามรักษาอำนาจตลาดและขัดขวางการเปลี่ยนผ่าน 

 

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการให้บริการสาธารณะ

นอกจากบทบาทข้างต้น ภาครัฐยังสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะ โดยเราเริ่มเห็นภาครัฐในกลุ่มประเทศรายได้สูงนำ ‘แนวคิดแบบแพลตฟอร์ม’ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะมากขึ้น แนวคิดดังกล่าวมีชื่อว่า Government as a Platform

Government as a Platform (GaaP) หมายถึงแนวคิดที่ภาครัฐทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมต่อระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยแพลตฟอร์มภาครัฐจะทำหน้าที่เป็น ‘Open Standard’ สำหรับการสร้างและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ระหว่างหน่วยงานรัฐ หรือระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเอง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการไหลเวียนอย่างสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลเพื่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

 

ตัวอย่างของ GaaP ที่มีชื่อเสียงมากคือ e-Estonia ของประเทศเอสโตเนีย ซึ่งรองรับบริการกว่า 99% ของบริการสาธารณะทั้งหมด นับตั้งแต่ระบบทะเบียนราษฎร์ ระบบประกันสังคม ไปจนถึงการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐบาลเอสโตเนียประเมินว่า e-Estonia สามารถช่วยประหยัดเวลาในการทำงานลงได้ถึง 844 ปีเมื่อเทียบกับการให้บริการสาธารณะรูปแบบเดิม

องค์ประกอบสำคัญของ e-Estonia คือ Government Cloud ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บและให้บริการการแลกเปลี่ยนข้อมูลประชากรและการเข้ารับบริการสาธารณะ โดย Government Cloud เป็นรากฐานของระบบการยืนยันตัวตน e-Identity ที่เปิดให้ครัวเรือนสร้างและเข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์อย่างสะดวกรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็เปิดให้ภาคธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลในการดำเนินธุรกิจตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ Government Cloud ยังเชื่อมต่อเข้ากับระบบจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท e-Business Register ระบบภาษี e-Tax และระบบการธนาคารและการชำระเงิน e-Banking ซึ่งรัฐบาลเอสโตเนียประเมินว่าธุรกิจสามารถจดทะเบียนบริษัทได้ภายในเวลา 3 ชั่วโม

 

จงสร้างกังหันเพื่อต้อนรับกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลง

สุภาษิตจีน

แพลตฟอร์มดิจิทัลคือ ‘ลมแห่งการเปลี่ยนแปลง’ ที่จะมาถึงเศรษฐกิจไทยในไม่ช้า เศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง หากเราลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี เตรียมคนและวางโครงสร้างเชิงสถาบันที่เหมาะสม เปรียบเสมือนกับ ‘การสร้างกังหันลม’ ที่เป็นพลังงานขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากเราปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง ยึดติดอยู่กับรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบเดิม หรือยึดโยงอยู่กับระบบเศรษฐกิจแบบเดิม เรากำลัง ‘สร้างกำแพงกันลม’ ซึ่งขวางกั้นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

 

ภาครัฐจะเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดชะตาของเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม หากเราตระหนักและปรับเปลี่ยนบทบาทของตนให้เหมาะสมภายใต้กระแสลมที่เปลี่ยนแปลงไป ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มจะสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศไทย และช่วยให้คนไทยได้รับ ‘โอกาส’ ในการเติบโตได้อย่างเท่าเทียม

 

พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ

อ้างอิง:

  • https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/china-s-taobao-villages-e-commerce-one-way-bring-new-jobs-and-business-opportunities-rural-areas

  • Poverty and Equity Global Practice Working Paper Series;no. 198 Washington, D.C. : World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/839451555093213522/E-Commerce-Participation-and-Household-Income-Growth-in-Taobao-Villages

  • Zeng, Yiwu, Fu Jia, Li Wan, and Hongdong Guo. 2015. “Study on the formation of Taobao Village:

  • taking Dongfeng village and Junpu village as examples.”

    552(35): http://jtp.global.cnki.net/bilingual/detail/html/JJDL201512013

  • https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

  • https://e-estonia.com/solutions/e-governance/

[NEW] การตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย : เข้าใจพยานหลักฐานดิจิทัล จากขั้นตอนหมาย ถึงห้องพิจารณคดี = Digital forensics for legal professionals : understanding digital evidence from th | ผู้ ประกอบ การ entrepreneur หมาย ถึง – NATAVIGUIDES

Title

การตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย : เข้าใจพยานหลักฐานดิจิทัล จากขั้นตอนหมาย ถึงห้องพิจารณคดี = Digital forensics for legal professionals : understanding digital evidence from the warrant to the courtroom / แลร์รี อี. แดนเนียล และ ลาร์ส อี. แดนเนียล ; แปลโดย สุนีย์ สกาวรัตน์


Entrepreneur คือ อะไร ฟังคำตอบแนว \”แร็บ\” แปล จากคำกล่าวของ Issa Rae [ Marketing From Home #MFH ]


Entrepreneur คือ อะไร ฟังคำตอบแนว \”แร็บ\” แปล จากคำกล่าวของ Issa Rae
[ Marketing From Home MFH ] entrepreneurคือ entrepreneur entrepreneurคืออะไร
https://www.brandingchamp.com/entrepreneurคือ/
ฝรั่งเค้าให้ความหมาย Entrepreneur หมายถึง ผู้ประกอบการหรือคนที่บริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ แบบนี้เขาถึงจะเรียกว่า Entrepreneur ไม่ใช่แค่ เจ้าของร้าน อะไรแบบนี้ ถ้าในมุมมองของคนไทย อาจจะเป็นแค่ เจ้าของร้าน หรือ คนขายของทั่วไป ในความเป็นจริงแล้ว ในฝั่งอเมริกา คำว่า entrepreneur เนี่ยในความหมาย ที่เรียกว่า มีเกียรติ และ ให้คุณค่ามากกว่านั้น ใครๆก็อยากเป็น ลักษณะนี้ แต่ว่าของไทย พอใช้คำว่า \”ผู้ประกอบการ\” ก็อาจจะลดความสำคัญของความหมายของคำนี้ลงไปมากทีเดียว
เดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันนิดนึง คือ พอดี มีโอกาสได้ฟังคลิปของผู้หญิงคนนึง เธอชื่อว่า อิสซ่า เร (Issa Rae) เธอได้รับรางวัล เป็นที่เขาจะแจกเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ชื่อ Women In Film เขาจะใช้ตัวย่อ W I F  แจกกันทุกปี และ อิสซ่า เร เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลรางวัลนี้ ในหมวดหมู่ของ Emerging Entrepreneur Award คือ เหมือนกับผู้ประกอบการเกิดใหม่แต่ว่าเป็นคนที่อยู่ในสาย วงการบันเทิง หรือ แสดงหนัง แสดงละคร แบบนี้ และเป็นผู้หญิงด้วย
ที่นี้ ความสนุกของคลิปนี้ จริงๆแล้วอยากให้ไปหาดูกัน มีอยู่ใน YouTube
คุณอิสซ่า เร เธอเป็นนักแสดง ในบทบาทของ นักแสดงตลก และ เธอเป็นผู้หญิงผิวสีที่มีสไตล์แบบค่อนข้างจะฮิบฮอบ Hiphop คลิปนี้ยาวมีความยาวประมาณ 3 นาทีครึ่ง อยากให้ฟังกัน เพราะว่าค่อนข้าง สนุกสนาน และ เสียดแทง ทีเดียว
ทำไมถึงเป็นแบบนั้น? โดยทั่วไป อิสซ่า เร เธอบอกว่า \”ผู้หญิง\” ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ หรือ แม้กระทั่งผู้หญิงที่เป็นผู้ประกอบการทั่วไป หรือ เป็นนักธุรกิจ เจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ เจ้าของธุรกิจ ส่วนใหญ่จะมีความถ่อมตัวสูง เธอใช้คำว่า Humble คือ ถ่อมเนื้อถ่อมตัว แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแบบโจ่งแจ้ง หรือ เปิดตัวว่าฉันเก่งอย่างนี้อย่างนั้น
แต่ว่าพอดี จังหวะที่ คุณอิสซ่า เร ขึ้นรับรางวัล เธอบอกว่า เธอเติบโตมากับยุคของ hippop มันไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการถ่อมตัวเลย หรือ เรียกว่า ไม่มีการถ่อมเนื้อถ่อมตัวเลย ถ้าใครเคยฟังเพลง hiphop ไม่ว่าจะเป็นสมัยนี้หรือสมัยก่อนก็ตาม อย่างของไทยก็มีเยอะนะ ที่จะออกมาโชว์พาวกัน โชว์ความร่ำรวย โชว์ความเจ๋ง ความคูล Cool ของแต่ละคน เป็นเอกลักษณ์ของเพลงฮิปฮอป จะเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่
อิสซ่า เร เธอก็เลยบอกว่า ถือโอกาสนี้แล้วกัน เพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลในหมวดหมู่นี้เลย คือ Emerging Entrepreneur Award หมายถึงประกอบการรุ่นใหม่ เกิดใหม่ แบบธุรกิจเกิดใหม่
เธอก็เลยบอกว่า เธอขอถือโอกาสนี้ในการกล่าวสุนทรพจน์ หรือ เวลารับรางวัลส่วนมากแล้วก็จะมาขอบคุณที่ให้รางวัลนี้ แล้วก็พูดให้เกียรติกับเจ้าของรางวัลนี้ พูดให้เกียรติกับทีมงาน แต่อิสซ่า เร เธอบอกว่า ในเมื่อเขาเติบโตมากับ โลกของ Hiphop เธอก็เลยบอกว่า งั้นขอกล่าวสุนทรพจน์นี้ เป็นแบบ ฮิปฮอป หน่อยแล้วกัน (จะได้แบบว่าฟังดูแบบแตกต่างหน่อย มันเป็นครั้งแรกของเธอจริงๆ ) เธอก็เลยเริ่มพูด
ลองไปฟังกันนะ เรื่องของ ผู้ประกอบการ entrepreneur มันมีอะไรมากกว่านั้น เป็นเรื่องที่คนที่ทำธุรกิจ ที่จะต้องมีความอดทน ขยัน แล้วก็จะได้รับเกียรติอย่างยิ่ง ในเมืองนอกจากคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ จะได้รับการให้เกียรติและถูกเรียกว่า Entrepreneur ทุกคนจะนับถือ แล้วก็ ให้ความสำคัญ เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

entrepreneur คือ
คำที่เกี่ยวข้อง:
Emerging Entrepreneur, Emerging Entrepreneur Award, entrepreneur, entrepreneur meaning, entrepreneur means, entrepreneur ความ หมาย, entrepreneur ความหมาย, entrepreneur คือ, entrepreneur คือ อะไร, entrepreneur คืออะไร, entrepreneur หมาย ถึง, entrepreneur หมายถึง, entrepreneur แปล, entrepreneur แปล ว่า, entrepreneur แปลว่า, entrepreneurial mind, entrepreneurial mindset, hip hop, hip hop girl, hiphop, hiphop girl, hiphop woman, Issa Rae, rap, rap old school, the rapper thailand, trap hiphop, WIF, women in film, ผู้ ประกอบ การ entrepreneur หมาย ถึง, ผู้ประกอบการ, แร็ บ, แร็บ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Entrepreneur คือ อะไร ฟังคำตอบแนว \

Simple Tradingview Trading Steup | 100% Work | Entry Exit Strategy in Intraday Trading


Trade with World Top Broker And Enjoy Exclusive Benefits.
1. Xm https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=594203\u0026l=en\u0026p=1
Now open Forex account with this link and actively trading on the same account to get on my Future Copy Trading program or Money Management and other more benefit👍
macd supertrend POWEROFTRADING mt4indicator
Indicator Download Link: on my telegram channel ( https://t.me/POWEROFTRADINGrv )
How to Install Indicator In MT4 ( Step by Step ) https://youtu.be/ztcYw9Q_LTg
In this video, we look at the top technical indicators successful spread betters create their trading strategies from. We look at what the indicators mean and how they should be applied to the markets. We look at realworld examples as to how the signals and indications can lead to profitable trades.
Discover the best Binary and Forex indicator for your trading strategy so you can improve your winning rate and profit
I Hope This Indicator Brings Success For You.
Business Contact Email : [email protected]
Twitter : https://twitter.com/PowerOfTrading2?s=09
Facebook : https://www.facebook.com/power.oftrading.12
Instagram : https://www.instagram.com/poweroftrading7/
Indicator Download Link: on my telegram channel ( https://t.me/POWEROFTRADINGrv )
Subscribe Our Channel To Received Binary And Forex Profitable Indicators And Strategy (FULL FREE )
I Hope This Indicator Brings Success For You.
Watch Our Popular Video

FOREX: Top Best Technical Indicator for Profitable Trading ( FREE INDICATOR ) HINDI https://youtu.be/KwyXOz2Z6Bk

Thanks For Watching Video …….
Forex,Trading,Daytrading,Forex Trading,FX Trading,Swing Trading,Forex Market,Market,Indicator Trading,Forex Indicator,Price Action,FX Trader,Trading Tips,How To Trade,How To Trade Forex,Forex Trading For Beginners,Strategies,trend lines,trend line,trendline,trendlines,trading strategy,trading strategies,price action,swing trading,day trading,forex,stocks,wysetrade,price action trading,Forex Trading Lessons,Forex lessons,trading lessons,Forex trading tips,trading tips,stock market lessons,stock market tips,best forex tips,best forex trading,the secret trading techniques,Trading,Investing,Entrepreneur,Equities,Forex,FX,Stock Investing,Day Trading,Swing Trading,Trading Strategies,Price Action Trading,The Secret Trading Shares,forex,forexsignals,trading,room,forex trading,forex trader,scalping forex,scalping trading,scalpingforex scalping,forex scalping strategy,forex scalping live,forex scalping 1 minute,forex scalping 5 minute,forex scalping indicators,scalping forex,scalping trading,best forex scalping strategy,what is scalping in forex,what is scalping trading,what is scalping in day trading,what is scalping in options trading,what is scalping trading forex,best 5 minute forex strategy,forex 500 to 30000,forex 500 dollars,forex 5 minute scalping strategy,forex trading,candlestick patterns,candlestick pattern,candlestick chart,candlestick patterns for beginners,candlestick
TradingInvestingEntrepreneurEquitiesForexFXStock InvestingFinancial AdviceHow To Make Money TradingMake Money OnlinePassive IncomeTrading Financial MarketsForex CFD TradingStock Market TradingFX And CFD TradingCFD Day TradingDay TradingSwing TradingTrading
Profitable indicators for trading
Biggest mistakes made with indicators
How to use indicators
Technical analysis for Forex
Technical analysis for trading
\”5 minute scalping strategy\”
\”scalping trading strategy pdf\”
\”1 minute scalping strategy\”
\”profitable forex scalping strategy\”
\”best scalping indicator mt4\”
\”scalping strategy india\”
\”price action scalping pdf\”
\”forex price action scalping strategy\”
\”5 min price action scalper system\”
\”price action scalper ea\”
\”candle scalping strategy\”
\”price action 15 min\”
\”master scalping pdf\”
\”forex 15 min scalping strategy\”
\”1 minute scalping strategy pdf\”
\”simple scalper hfx\”
\”forex scalping profits\”
\”5 minute scalping strategy pdf\”
\”option scalping tool by siva\”
\”best scalping indicator in tradingview\”
\”ysg scalper indicator\”
\”1 minute scalping indicator\”
\”scalping zerodha\”
\”simple scalper im academy\”
\”warrior trading scalping\”
\”rty scalping\”
\”simple scalper strategy\”
\”forex trading profitable strategy\”
\”btc scalping strategy\”
\”powerful 1 min scalping system\”
\”best forex pairs to scalp 2020\”
\”scalping trading india\”
\”scalp trading forex\”
\”scalping trading quora\”
forex trend finder indicator
that actually work
trading system
supertrend ea
priceactiontrading forex
poweroftrading forexdaytrading forexindicator buysellsignal Forex_strategy_for_beginners forex_scalping_strategy trend_forex_indicator best_scalping_strategy forextrading forexindicator Forex forex_Strategy non_repaint_indicator IQoption Signal Earning_Money poweroftrading forex factoryforex

Simple Tradingview Trading Steup | 100% Work | Entry Exit Strategy in Intraday Trading

What is an Entrepreneur?


Short animation of what an Entrepreneur means Created using PowToon Free sign up at http://www.powtoon.com/ . Make your own animated videos and animated presentations for free. PowToon is a free tool that allows you to develop cool animated clips and animated presentations for your website, office meeting, sales pitch, nonprofit fundraiser, product launch, video resume, or anything else you could use an animated explainer video. PowToon’s animation templates help you create animated presentations and animated explainer videos from scratch. Anyone can produce awesome animations quickly with PowToon, without the cost or hassle other professional animation services require.

What is an Entrepreneur?

20+ YEARS OF BACK PAIN FOR INTERNET ENTREPRENEUR!


WhosYourChiro
Subscribe: http://bit.ly/SubDrJason
Welcome back to another awesome Alignment video where this time we’re working with Sam, an internet Entreprenuer who’s been silently suffering for years with back pain.
He’s been to Chiros, PTs and the likes and has never had major relief.
Watch as we work through a session and he talks about his experience. So GOOD to watch him heal!
Remember, TheBodyCanHeal
Enjoy and share with those who need to see this!
Considering Chiropractic? Consider Active Health Clinic. Give us a call today at (818) 205 1000. We are located in Sherman Oaks, Los Angeles.
Your online resource for spine healthy exercises designed for improved mobility and PAIN Reduction!
https://jasonworrall.com/products/drjasonfit
CHECK OUT OUR VLOG CHANNEL!
https://www.youtube.com/channel/UCVM6LvfuaXhKpIgNuSR0DA?disable_polymer=true
Chiros: Looking to Level Up your adjusting game? Go to https://thechiropracticuniversity.com/

WEBSITE \u0026 MERCH
https://ShopDrJason.com/

CONNECT WITH ME ON SOCIAL MEDIA
Instagram:
https://instagram.com/drjason
Facebook:
https://.facebook.com/DrJasonWorrall
https://facebook.com/activehealthnow
Twitter:
https://twitter.com/drjasonw
Snapchat:
https://snapchat.com/add/JasonWorrall

ALIGNING SPINES \u0026 MINDS
Popular:
https://youtube.com/playlist?list=PLMp6wlj3XVytPVqjWV1bmmEMZGPqsTKvl
Recent:
https://youtube.com/playlist?list=PLMp6wlj3XVytk9yop9gcG1OnwH9UOZf0K
Aligning YouTube:
https://youtube.com/playlist?list=PLMp6wlj3XVyte0VGyEC8Bb1RDxbo6Vinq
HealthIsWealth:
https://youtube.com/playlist?list=PLMp6wlj3XVyts7kXtij4xjT6Dm75QFo59
AskDrJason:
https://youtube.com/playlist?list=PLMp6wlj3XVytNmbjExtT_dPLPfuodl9m
360success VLOG:
https://youtube.com/playlist?list=PLMp6wlj3XVys0apfcPKn4p8NYeqHerola
EQ101:
https://youtube.com/playlist?list=PLMp6wlj3XVyun1qLZSTAcMaGCrPkjfvnh

ABOUT DR. JASON \u0026 ACTIVE HEALTH CLINIC
Active Health TV is committed to helping you Inspire, Lead and Succeed in life by living an Active Health lifestyle. This means tuning into the natural health, wealth and abundance that surrounds you, which involves taking care of yourself mentally, physically and chemically.
My specialty is Chiropractic, and I use specific, scientific Chiropractic care to align spines and minds and connect people with their divine. When you’re body is functioning well, you have a much better chance at living at your highest version. This channel is dedicated to helping, showing and inspiring you to your greatness.
If you have any specific requests of what you’d like to see, feel free to comment and we’ll do our best to accommodate. Thank you for watching and being part of the Active Health movement.

20+ YEARS OF BACK PAIN FOR INTERNET ENTREPRENEUR!

*HORRIFIC Accident* Causes SCOLIOSIS


Horrific accident causes scoliosis by Dr Joseph Cipriano DC.
Listen as one accident created chaos for this mans life. Through Intense chiropractic cracks were we able to begin the healing process and bring him back to normal. This will be a multi adjustment approach to correct the issue at hand but wanted to show the initial adjustment first. There will be more to follow!

LOCATIONS
ATLANTA, GA
TAMPA, FL
GREENVILLE, SC
————————————————————————————
Appointments are available in ATLANTA, GREENVILLE and TAMPA.
301 N Main St
Suite 1117
Greenville, SC
29601
2400 Herodian Way
Suite 132
Smyrna. GA
30080
Tampa International Mall
2223 N West Shore Blvd
Tampa, Fl
————————————————————————————
www.drjoebackcrack.com
Office 8137317754
————————————————————————————
Massage Gun Inquires:
https://www.drjoebackcrack.com/product/massagegun/3?cs=true\u0026cst=custom
————————————————————————————
To Book an Appointment:
https://www.drjoebackcrack.com
———————————————————————————
The YStrap Chiropractor! Follow my other social media’s to see more insight on my life!!
Facebook: https://www.facebook.com/DrJosephCiprianoDC
YouTube: https://www.youtube.com/c/DrJosephCip…
Instagram: https://www.instagram.com/ystrapdoc
Twitter: https://mobile.twitter.com/DrJoeBackC…

Patient instantly feels relief after Dr Cipriano’s Ystrap full spine (Full Body) whole body Chiropractic adjustment. Dr Cipriano’s neck strap adjustment (neck pull adjustment) is very powerful that decompresses the entire spine removing pressure off the nerves to allow the body to heal and function. Dr Cipriano is a full body (whole body) chiropractor that uses a neck strap (y strap) adjustment device to manually decompress the spine. Instant relief after y strap. Loud chiropractic cracks in neck, loud chiropractic cracks in mid back and loud chiropractic cracks in low back. Any crack addict will enjoy.

*HORRIFIC Accident* Causes SCOLIOSIS

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ผู้ ประกอบ การ entrepreneur หมาย ถึง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *