Home » [Update] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | การนับ ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | การนับ ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

การนับ ภาษาอังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

22

SHARES

Facebook

Twitter

การเรียงลำดับที่ภาษาอังกฤษอาจจะงงๆ หน่อยนะครับ เพราะการเรียงลำดับ ภาษาอังกฤษเขามีตัวเลขอีกชุดหนึ่ง แต่มันก็คล้ายๆกับตัวเลขจำนวนนับนั่นแหละ สังเกตุความแตกต่างนิดหน่อยก็สามารถที่จะบอกได้แล้ว อย่าว่าแต่ 1-100 เลย ถึงกี่ล้านก็ได้ ถ้ารู้แนว

ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง

ลำดับ ภาษาอังกฤษ

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขก่อนนะครับว่า มันมีอยู่ด้วยกัน  2 ชุดคือ

1. Cardinal Number (ค๊าดิเนิล นั๊มเบอส)ตัวเลขจำนวนนับ  เช่น one – หนึ่ง two – สอง  three – สาม  four – สี่  five – ห้า อันนี้เขาเรียกว่าตัวเลขจำนวนนับ เอาไว้นับจำนวนสิ่งต่างๆว่ามีอยู่เท่าไหร่

2. Ordinal Number ตัวเลขลำดับที่ (อ๊อดิเนิล นั๊มเบอส) เอาไว้เรียงลำดับ หรือบอกลำดับของสิ่งต่างๆ เช่น วันที่ ชั้นของตึก การเข้าเส้นชัยของนักกีฬา บอกลำดับในแถว เป็นต้น

ตัวอย่างการนับลำดับที่

 • I live on 3rd floor.
  ฉันอาศัยอยู่ชั้น(ลำดับ)ที่สาม
 • The third girl is my sister.
  เด็กหญิงลำดับที่ 3 คือ น้องสาวของฉัน
 • It is my first week here.
  มันคือสัปดาห์ที่หนึ่ง (สัปดาห์แรก) ของผมที่นี่
 • The third shirt is 150 bath.
  เสื้อเชิ้ตตัวที่ 3 ราคา 150 บาท

♦ มาดูลำดับที่ ตั้งแต่ลำดับที่ 1 – 100 กันนะครับ

 ลำดับ
ตัวย่อ
ตัวเต็ม
คำอ่าน

ลำดับที่  1
1st
first
เฟิสท

ลำดับที่  2
2nd
second
เซ๊เคินดึ

ลำดับที่  3
3rd
third
เธิด

ลำดับที่  4
4th
fourth
ฟอธ

ลำดับที่  5
5th
fifth
ฟิฟธ

ลำดับที่  6
6th
sixth
ซิกซธ

ลำดับที่  7
7th
seventh
เซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  8
8th
eighth
เอทธ

ลำดับที่  9
9th
ninth
ไนนธ

ลำดับที่  10
10th
tenth
เท็นธ

ลำดับที่  11
11th
eleventh
อิเล็ฝเวินธ

ลำดับที่  12
12th
twelfth
เทว็ลฟธ

ลำดับที่  13
13th
thirteenth
เธอที๊นธ

ลำดับที่  14
14th
fourteenth
ฟอที๊นธ

ลำดับที่  15
15th
fifteenth
ฟิฟที๊นธ

ลำดับที่  16
16th
sixteenth
ซิกซที๊นธ

ลำดับที่  16
17th
seventeenth
เซ็ฝเวินที๊นธ

ลำดับที่  18
18th
eighteenth
เอทที๊นธ

ลำดับที่  19
19th
nineteenth
ไนนที๊นธ

ลำดับที่  20
20th
twentieth
เทว็นทิเอ็ธ

ลำดับที่  21
21st
twenty-first
ทเว็นทิเฟิสท

ลำดับที่  22
22nd
twenty-second
เทว็นทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  23
23rd
twenty-third
เทว็นทิเธิด

ลำดับที่  24
24th
twenty-fourth
เทว็นทิฟอธ

ลำดับที่  25
25th
twenty-fifth
เทว็นทิฟิฟธ

ลำดับที่  26
26th
twenty-sixth
เทว็นทิซิกซธ

ลำดับที่  27
27th
twenty-seventh
เทว็นทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  28
28th
twenty-eighth
เทว็นทิเอทธ

ลำดับที่  29
29th
twenty-ninth
เทว็นทิไนนธ

ลำดับที่  30
30th
thirtieth
เธ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  31
31st
thirty-first
เธ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  32
32nd
thirty-second
เธ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  33
33rd
thirty-third
เธ๊อทิเธิด

ลำดับที่  34
34th
thirty-fourth
เธ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  35
35th
thirty-fifth
เธ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  36
36th
thirty-sixth
เธ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  37
37th
thirty-seventh
เธ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  38
38th
thirty-eighth
เธ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  39
39th
thirty-ninth
เธ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  40
40th
fortieth
ฟ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  41
41nd
forty-first
ฟ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  42
42nd
forty-second
ฟ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  43
43rd
forty-third
ฟ๊อทิเธิด

ลำดับที่  44
44th
forty-fourth
ฟ๊อทิฟอธ

See also  [Update] 13 เทคนิค ช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วภายใน 3 เดือน | ทํา ไง ให้ เรียน เก่ง - NATAVIGUIDES

ลำดับที่  45
45th
forty-fifth
ฟ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  46
46th
forty-sixth
ฟ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  47
47th
forty-seventh
ฟ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  48
48th
forty-eighth
ฟ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  49
49th
forty-ninth
ฟ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  50
50th
fiftieth
ฟิ๊ฟทิเอ็ธ

ลำดับที่  51
51nd
fifty-first
ฟิ๊ฟทิเฟิสท

ลำดับที่  52
52nd
fifty-second
ฟิ๊ฟทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  53
53rd
fifty-third
ฟิ๊ฟทิเธิด

ลำดับที่  54
54th
fifty-fourth
ฟิ๊ฟทิฟอธ

ลำดับที่  55
55th
fifty-fifth
ฟิ๊ฟทิฟิฟธ

ลำดับที่  56
56th
fifty-sixth
ฟิ๊ฟทิซิกซธ

ลำดับที่  57
57th
fifty-seventh
ฟิ๊ฟทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  58
58th
fifty-eighth
ฟิ๊ฟทิเอทธ

ลำดับที่  59
59th
fifty-ninth
ฟิ๊ฟทิไนนธ

ลำดับที่  60
60th
sixtieth
ซิ๊กซติเอ็ธ

ลำดับที่  61
61nd
sixty-first
ซิ๊กซติเฟิสท

ลำดับที่  62
62nd
sixty-second
ซิ๊กซติเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  63
63rd
sixty-third
ซิ๊กซติเธิด

ลำดับที่  64
64th
sixty-fourth
ซิ๊กซติฟอธ

ลำดับที่  65
65th
sixty-fifth
ซิ๊กซติฟิฟธ

ลำดับที่  66
66th
sixty-sixth
ซิ๊กซติซิกซธ

ลำดับที่  67
67th
sixty-seventh
ซิ๊กซติเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  68
68th
sixty-eighth
ซิ๊กซติเอทธ

ลำดับที่  69
69th
sixty-ninth
ซิ๊กซติไนนธ

ลำดับที่  70
70th
seventieth
เซ็ฝเวินทิเอ็ธ

ลำดับที่  71
71nd
seventy-first
เซ็ฝเวินทิเฟิสท

ลำดับที่  72
72nd
seventy-second
เซ็ฝเวินทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  73
73rd
seventy-third
เซ็ฝเวินทิเธิด

ลำดับที่  74
74th
seventy-fourth
เซ็ฝเวินทิฟอธ

ลำดับที่  75
75th
seventy-fifth
เซ็ฝเวินทิฟิฟธ

ลำดับที่  76
76th
seventy-sixth
เซ็ฝเวินทิซิกซธ

ลำดับที่  77
77th
seventy-seventh
เซ็ฝเวินทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  78
78th
seventy-eighth
เซ็ฝเวินทิเอทธ

ลำดับที่  79
79th
seventy-ninth
เซ็ฝเวินทิไนนธ

ลำดับที่  80
70th
eightieth
เอ๊ททิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
eighty-first
เอ๊ททิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
eighty-second
เอ๊ททิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
eighty-third
เอ๊ททิเธิด

ลำดับที่  84
84th
eighty-fourth
เอ๊ททิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
eighty-fifth
เอ๊ททิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
eighty-sixth
เอ๊ททิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
eighty-seventh
เอ๊ททิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
eighty-eighth
เอ๊ททิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
eighty-ninth
เอ๊ททิไนนธ

ลำดับที่  90
90th
ninetieth
ไน๊ทิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
ninety-first
ไน๊ทิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
ninety-second
ไน๊ทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
ninety-third
ไน๊ทิเธิด

ลำดับที่  84
84th
ninety-fourth
ไน๊ทิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
ninety-fifth
ไน๊ทิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
ninety-sixth
ไน๊ทิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
ninety-seventh
ไน๊ทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
ninety-eighth
ไน๊ทิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
ninety-ninth
ไน๊ทิไนนธ

ลำดับที่  100
100th
one hundredth
วัน ฮั๊นเดริดธ

ลำดับพันหมื่นล้าน

ถ้าสามารถนับได้ถึงพันหมื่นล้าน การนับลำดับก็จะง่ายมาก แค่เติม th ลงไปแค่นั้นเอง เช่น

 • ลำดับที่ 10,00 = 10,000th (ten thousandth เท็น เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 100,000 = 100,000th (one hundred thousandth วัน ฮั๊นเดริด เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 1,000,000 = 1,000,000th (one millionth วัน มิ๊ลเลียนธ)

ลำดับที่ กับเลขหลายจำนวน

หลายจำนวน ณ ที่นี้ คือ มันมีตัวเลขหลัก หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน ปนเปกัน ให้ยึดตัวสุดท้ายเท่านั้น ตัวอื่นๆให้นับเป็นตัวเลขนับจำนวนตามปกติ เช่น

ลำดับที่ 101 = one hundred and first

ลำดับที่ 582 = five hundred and eighty-second

ลำดับที่ 1,830 = one thousand eight hundred and thirtieth

ลำดับที่ 22,554 = twenty-two thousand five hundred and fifty-fourth

ลำดับที่ 346,747 = three hundred and forty-six thousand seven hundred and forty-seventh

See also  การกำหนดกลยุทธ์การตลาดด้วย Market Mix 4P และ 4C | การวางแผนการตลาด | Nataviguides

ลำดับที่ 6,666,666 = six million six hundred and sixty-six thousand sex hundred and sixty-sixth

เป็นอย่างไรกับบ้างครับกับลำดับภาษาอังกฤษ ถ้าเรียนรู้ใหม่ๆก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับ แต่เดี๋ยวก็จะคุ้นไปเอง ในเรื่องของการนับจำนวน และการนับลำดับที่

บทเรียนที่เกี่ยวข้อง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 116

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

[Update] DailyEnglish คลังความรู้ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับคนไทย | การนับ ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

การนับเลขถือเป็นบทเรียนแรกๆ ในการเรียนภาษาเลยทีเดียว สมัยพวกเราเรียนชั้นอนุบาลก็เริ่มนับ หนึ่ง สอง สาม จบเรียนจบปีก็ประกาศผลสอบว่าใครได้ลำดับที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม แต่รู้รึเปล่าว่าการเรียกเลขลำดับที่ในภาษาอังกฤษนั้นต่างจากภาษาไทย โดยแบ่งออกเป็น Ordinal number หรือ เลขลำดับที่ และ Carnidal number หรือ เลขจำนวนนับ

counting-numbers

นับเลขภาษาอังกฤษ

ลำดับตัวเลข
คำอ่านภาษาอังกฤษ
คำอ่านภาษาไทย

1st
first
เฟิร์สทฺ

2nd
second
เซคเคินดฺ

3rd
third
เธิร์ด

4th
fourth
ฟอร์ธ

5th
fifth
ฟิฟธฺ

6th
sixth
ซิคซฺธฺ

7th
seventh
เซฟวฺเวินธฺ

8th
eighth
เอทธฺ

9th
ninth
ไนธฺ

10th
tenth
เท็นธฺ

11th
eleventh
อิเล็ฟวเวินธฺ

12th
twelfth
ทเวลฟ์ธ

13th
thirteenth
เธอร์ทีนธฺ

14th
fourteenth
ฟอร์ทีนธฺ

15th
fifteenth
ฟิฟทีนธฺ

16th
sixteenth
ซิคซฺทีนธฺ

17th
seventeenth
เซฟวฺเวินทีนธฺ

18th
eighteenth
เอททีนธฺ

19th
nineteenth
ไนนทีนธฺ

20th
twentieth
ทเวนทิเอ็ธ

21st
twenty first
ทเวนทิเฟิร์สทฺ

22nd
twenty second
ทเวนทิเซคเคินดฺ

23rd
twenty third
ทเวนทิเธิร์ด

24th
twenty fourth
ทเวนทิฟอร์ธ

25th
twenty fifth
ทเวนทิฟิฟธฺ

26th
twenty sixth
ทเวนทิซิคซฺธฺ

27th
twenty seventh
ทเวนทิเซฟวฺเวินธฺ

28th
twenty eighth
ทเวนทิเอทธฺ

29th
twenty ninth
ทเวนทิไนธฺ

30th
thirtieth
เธอร์ทีธ

31st
thirty first
เธอร์ทิเฟิร์สทฺ

32nd
thirty second
เธอร์ทิเซคเคินดฺ

33rd
thirty third
เธอร์ทิเธิร์ด

34th
thirty fourth
เธอร์ทิฟอร์ธ

35th
thirty fifth
เธอร์ทิฟิฟธฺ

36th
thirty sixth
เธอร์ทิซิคซฺธฺ

37th
thirty seventh
เธอร์ทิเซฟวฺเวินธฺ

38th
thirty eighth
เธอร์ทิเอทธฺ

39th
thirty ninth
เธอร์ทิไนธฺ

40th
fortieth
ฟอร์ทิเอ็ธ

41st
forty first
ฟอร์ทิเอ็ธเฟิร์สทฺ

42nd
forty second
ฟอร์ทิเอ็ธเซคเคินดฺ

43rd
forty third
ฟอร์ทิเอ็ธเธิร์ด

44th
forty fourth
ฟอร์ทิเอ็ธฟอร์ธ

45th
forty fifth
ฟอร์ทิเอ็ธฟิฟธฺ

46th
forty sixth
ฟอร์ทิเอ็ธซิคซฺธฺ

47th
forty seventh
ฟอร์ทิเอ็ธเซฟวฺเวินธฺ

48th
forty eighth
ฟอร์ทิเอ็ธเอทธฺ

49th
forty ninth
ฟอร์ทิเอ็ธไนธฺ

50th
fiftieth
ฟีฟทิเอ็ธ

51st
fifty first
ฟีฟทิเฟิร์สทฺ

52nd
fifty second
ฟีฟทิเซคเคินดฺ

53rd
fifty third
ฟีฟทิเธิร์ด

54th
fifty fourth
ฟีฟทิฟอร์ธ

55th
fifty fifth
ฟีฟทิฟิฟธฺ

56th
fifty sixth
ฟีฟทิซิคซฺธฺ

57th
fifty seventh
ฟีฟทิเซฟวฺเวินธฺ

58th
fifty eighth
ฟีฟทิเอทธฺ

59th
fifty ninth
ฟีฟทิไนธฺ

60th
sixtieth
ซิคซทิเอ็ธ

61st
sixty first
ซิคซทิเฟิร์สทฺ

62nd
sixty second
ซิคซทิเซคเคินดฺ

63rd
sixty third
ซิคซทิเธิร์ด

64th
sixty fourth
ซิคซทิฟอร์ธ

65th
sixty fifth
ซิคซทิฟิฟธฺ

66th
sixty sixth
ซิคซทิซิคซฺธฺ

67th
sixty seventh
ซิคซทิเซฟวฺเวินธฺ

68th
sixty eighth
ซิคซทิเอทธฺ

69th
sixty ninth
ซิคซทิไนธฺ

70th
seventieth
เซฟวฺเวินทิเอ็ธ

71st
seventy first
เซฟวฺเวินทิเอ็ธเฟิร์สทฺ

72nd
seventy second
เซฟวฺเวินทิเซคเคินดฺ

73rd
seventy third
เซฟวฺเวินทิเธิร์ด

74th
seventy fourth
เซฟวฺเวินทิฟอร์ธ

75th
seventy fifth
เซฟวฺเวินทิฟิฟธฺ

76th
seventy sixth
เซฟวฺเวินทิซิคซฺธฺ

77th
seventy seventh
เซฟวฺเวินทิเซฟวฺเวินธฺ

78th
seventy eighth
เซฟวฺเวินทิเอทธฺ

79th
seventy ninth
เซฟวฺเวินทิไนธฺ

80th
eightieth
เอททิเอ็ธ

81st
eighty first
เอททิเฟิร์สทฺ

82nd
eighty second
เอททิเซคเคินดฺ

83rd
eighty third
เอททิเธิร์ด

See also  [Update] Vocabulary: เพื่อน...ที่มากกว่าคำว่าเพื่อน : ชนิดของเพื่อนในภาษาอังกฤษ | เพื่อน ที่ ดี ที่สุด ของ ฉัน ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

84th
eighty fourth
เอททิฟอร์ธ

85th
eighty fifth
เอททิฟิฟธฺ

86th
eighty sixth
เอททิซิคซฺธฺ

87th
eighty seventh
เอททิเซฟวฺเวินธฺ

88th
eighty eighth
เอททิเอทธฺ

89th
eighty ninth
เอททิไนธฺ

90th
ninetieth
ไนนทิเอ็ธ

91st
ninety first
ไนนทิเฟิร์สทฺ

92nd
ninety second
ไนนทิเซคเคินดฺ

93rd
ninety third
ไนนทิเธิร์ด

94th
ninety fourth
ไนนทิฟอร์ธ

95th
ninety fifth
ไนนทิฟิฟธฺ

96th
ninety sixth
ไนนทิซิคซฺธฺ

97th
ninety seventh
ไนนทิเซฟวฺ เวินธฺ

98th
ninety eighth
ไนนทิเอทธฺ

99th
ninety ninth
ไนนทิไนธฺ

100th
hundredth
วันฮันเดร็ดธฺ

 

ข้อสังเกตในการอ่าน

เลขอันดับที่ลงท้ายด้วยเลข 1 มักอ่านออกเสียงว่า first (เฟิร์สทฺ) และมีตัวอักษรต่อท้ายด้วยอักษรสองตัว คือ st ยกเว้นลำดับที่ 11 ตัวเดียวที่จะอ่านว่า eleventh (อิเล็ฟวเวินธฺ) และลงท้ายด้วยอักษร th ตามหลังเลขลำดับที่

เลขอันดับที่ลงท้ายด้วยเลข 2 มักอ่านออกเสียงว่า second (เซคเคินดฺ) และมีตัวอักษรต่อท้ายด้วยอักษรสองตัว คือ nd ยกเว้นลำดับที่ 12 ตัวเดียวที่จะอ่านว่า twelfth (ทเวลฟ์ธ) และลงท้ายด้วยอักษร th ตามหลังเลขลำดับที่

เลขอันดับที่ลงท้ายด้วยเลข 3 มักอ่านออกเสียงว่า third (เธิร์ด) และมีตัวอักษรต่อท้ายด้วยอักษรสองตัว คือ rd ยกเว้นลำดับที่ 13 ตัวเดียวที่จะอ่านว่า thirteenth (เธอร์ทีนธฺ) และลงท้ายด้วยอักษร th ตามหลังเลขลำดับที่

เลขอันดับที่ลงท้ายด้วยเลข 4-9 มักอ่านออกเสียงตามปกติ ยกเว้นลำดับที่ 14-19 จะอ่านลงท้ายด้วย -teenth (-ทีนธฺ) และเลขลำดับที่เหล่านี้จะเขียนลงท้ายด้วยอักษร th

นอกจากนี้เวลาจะเรียกเลขลำดับที่นั้น ต้องใช้ article “the” นำหน้าเท่านั้น จะใช้ตัวอื่นนำหน้าไม่ได้ เช่น the first, the second, the third ซึ่งหมายถึงเลขลำดับที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ

ถ้าหากเป็นเลขลำดับที่ที่เกินหนึ่งร้อยก็ใช้หลักการอ่านเหมือนเลขลำดับที่ถัดไป แต่เปลี่ยนเสียงการอ่านเลขตัวสุดท้ายเป็นเลขลำดับที่เท่านั้น เช่น

101st อ่านว่า one hundred and first (วันฮันเดร็ดแอนด์เฟิร์สทฺ)
200th อ่านว่า two hundredth (ทูฮันเดร็ดธฺ)
1000 th อ่านว่า one thousandth (วันเธาเซินธฺ)
10,000 th อ่านว่า ten thousandth (เท็นเธาเซินธฺ)
100,000 th อ่านว่า one hundred thousandth  (วันฮันเดร็ดเธาเซินธฺ)
1,000,000 th อ่านว่า one millionth (วันมิลเลียนธฺ)
10,000,000 th อ่านว่า ten millionth  (เท็นมิลเลียนธฺ)
100,000,000 th อ่านว่า one hundred millionth (วันฮันเดร็ดมิลเลียนธฺ)
1,000,000,000 th อ่านว่า one billionth (วันบิลเลียนธฺ)

เมื่อรู้แล้วว่าเลขลำดับที่และเลขจำนวนนับในภาษาอังกฤษนั้นใช้คนละตัวกัน เวลาทุกคนจะเลือกใช้ก็ต้องดูดีๆ ว่าจะนำไปใช้เรียกอะไร เช่น ฉันมีแอปเปิ้ล 5 ลูก จะใช้เป็นจำนวนนับว่า I have five apples. แต่ถ้าจะบอกว่าอยากได้แอปเปิ้ลลูกที่ 5 ลูกอื่นไม่เอา ให้ใช้ว่า I want just only the fifth apple. ลองนำคำศัพท์ไปฝึกใช้กันเยอะๆ นะคะ ฝนเชื่อว่า “Practice makes perfect.” เอาใจช่วยน้องๆ ทุกคนค่ะ  

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: Maths, Muslimthaipost


การนับเลขเป็นภาษาอังกฤษ


สอบถามเรื่องคอร์ส Line: Aj.Adam, Info.Hollywood, KhunBaiTuey
โทร 02 612 9300, 081 353 7810, 089 422 4546
สนใน sponsor คลิปอาจารย์อดัมติดต่ออีเมล sponsor@ajarnadam.tv หรือโทร 02 612 9300
เรียนกับอดัม: http://www.facebook.com/hollywoodlearning
สาขาเชียงใหม : http://www.facebook.com/hollywoodlearningcm
เรียนออนไลน์กับอดัม: http://www.ajarnadam.tv
FBของอดัม: http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
Twitter: http://twitter.com/AjarnAdam
FBของซู่ชิง: http://www.facebook.com/jitsupachin
YouTube ของซู่ชิง: http://www.youtube.com/user/jitsupachin
Twitter ซูชิง: http://twitter.com/Sue_Ching

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การนับเลขเป็นภาษาอังกฤษ

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | นับเลขภาษาอังกฤษ | นับเลข 0-20


นับเลข 120 ภาษาอังกฤษ | นับเลขภาษาอังกฤษ | นับเลข 020
Download ใบงาน สื่อต่างๆ มากมาย PDF ฟรี : https://krumimeducation.blogspot.com/
ติดตามเพจ : https://www.facebook.com/KrumimEducation/
ติดตามกลุ่มFB : https://www.facebook.com/groups/3364743136883759/

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | นับเลขภาษาอังกฤษ | นับเลข 0-20

Easy \u0026 Fun English Learning : การอ่านตัวเลข จำนวน ลำดับที่ จุดทศนิยม เศษส่วน Numbers


คอร์สเรียนออนไลน์ปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น (16 ชั่วโมง) โดยครูปุ้ย
https://www.skilllane.com/courses/englishwithkrupui
คอร์สติวออนไลน์กลยุทธ์การสอบ TOEIC โดยครูปุ้ย
https://tutorme.in.th/course/premium/toeickrupui
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คอร์สเรียนต่างๆ
http://www.ggaenglish.com/
ติดตามโพสต์ความรู้
https://www.facebook.com/GGAEnglish/
https://www.instagram.com/gga_english/
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม
Line : geniusgenasia
MB : 0625105070

Easy \u0026 Fun English Learning : การอ่านตัวเลข จำนวน ลำดับที่ จุดทศนิยม เศษส่วน Numbers

Number l นับเลข 1-100


คลิปนี้เป็นคลิปที่นำมาปรับปรุงเสียงใหม่ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดนะคะ
หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะ ❤️
สัญญาว่าจะทำคลิปนับเลขที่ 101200 ค่ะ

Number l นับเลข 1-100

นับ เลข 1 to 1000


นับจำนวน 11000 ภาษาอังกฤษ

นับ เลข 1 to 1000

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การนับ ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.