Home » [Update] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | 17 ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | 17 ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

17 ภาษาอังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

22

SHARES

Facebook

Twitter

การเรียงลำดับที่ภาษาอังกฤษอาจจะงงๆ หน่อยนะครับ เพราะการเรียงลำดับ ภาษาอังกฤษเขามีตัวเลขอีกชุดหนึ่ง แต่มันก็คล้ายๆกับตัวเลขจำนวนนับนั่นแหละ สังเกตุความแตกต่างนิดหน่อยก็สามารถที่จะบอกได้แล้ว อย่าว่าแต่ 1-100 เลย ถึงกี่ล้านก็ได้ ถ้ารู้แนว

Table of Contents

ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง

ลำดับ ภาษาอังกฤษ

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขก่อนนะครับว่า มันมีอยู่ด้วยกัน  2 ชุดคือ

1. Cardinal Number (ค๊าดิเนิล นั๊มเบอส)ตัวเลขจำนวนนับ  เช่น one – หนึ่ง two – สอง  three – สาม  four – สี่  five – ห้า อันนี้เขาเรียกว่าตัวเลขจำนวนนับ เอาไว้นับจำนวนสิ่งต่างๆว่ามีอยู่เท่าไหร่

2. Ordinal Number ตัวเลขลำดับที่ (อ๊อดิเนิล นั๊มเบอส) เอาไว้เรียงลำดับ หรือบอกลำดับของสิ่งต่างๆ เช่น วันที่ ชั้นของตึก การเข้าเส้นชัยของนักกีฬา บอกลำดับในแถว เป็นต้น

ตัวอย่างการนับลำดับที่

 • I live on 3rd floor.
  ฉันอาศัยอยู่ชั้น(ลำดับ)ที่สาม
 • The third girl is my sister.
  เด็กหญิงลำดับที่ 3 คือ น้องสาวของฉัน
 • It is my first week here.
  มันคือสัปดาห์ที่หนึ่ง (สัปดาห์แรก) ของผมที่นี่
 • The third shirt is 150 bath.
  เสื้อเชิ้ตตัวที่ 3 ราคา 150 บาท

♦ มาดูลำดับที่ ตั้งแต่ลำดับที่ 1 – 100 กันนะครับ

 ลำดับ
ตัวย่อ
ตัวเต็ม
คำอ่าน

ลำดับที่  1
1st
first
เฟิสท

ลำดับที่  2
2nd
second
เซ๊เคินดึ

ลำดับที่  3
3rd
third
เธิด

ลำดับที่  4
4th
fourth
ฟอธ

ลำดับที่  5
5th
fifth
ฟิฟธ

ลำดับที่  6
6th
sixth
ซิกซธ

ลำดับที่  7
7th
seventh
เซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  8
8th
eighth
เอทธ

ลำดับที่  9
9th
ninth
ไนนธ

ลำดับที่  10
10th
tenth
เท็นธ

ลำดับที่  11
11th
eleventh
อิเล็ฝเวินธ

ลำดับที่  12
12th
twelfth
เทว็ลฟธ

ลำดับที่  13
13th
thirteenth
เธอที๊นธ

ลำดับที่  14
14th
fourteenth
ฟอที๊นธ

ลำดับที่  15
15th
fifteenth
ฟิฟที๊นธ

ลำดับที่  16
16th
sixteenth
ซิกซที๊นธ

ลำดับที่  16
17th
seventeenth
เซ็ฝเวินที๊นธ

ลำดับที่  18
18th
eighteenth
เอทที๊นธ

ลำดับที่  19
19th
nineteenth
ไนนที๊นธ

ลำดับที่  20
20th
twentieth
เทว็นทิเอ็ธ

ลำดับที่  21
21st
twenty-first
ทเว็นทิเฟิสท

ลำดับที่  22
22nd
twenty-second
เทว็นทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  23
23rd
twenty-third
เทว็นทิเธิด

ลำดับที่  24
24th
twenty-fourth
เทว็นทิฟอธ

ลำดับที่  25
25th
twenty-fifth
เทว็นทิฟิฟธ

ลำดับที่  26
26th
twenty-sixth
เทว็นทิซิกซธ

ลำดับที่  27
27th
twenty-seventh
เทว็นทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  28
28th
twenty-eighth
เทว็นทิเอทธ

ลำดับที่  29
29th
twenty-ninth
เทว็นทิไนนธ

ลำดับที่  30
30th
thirtieth
เธ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  31
31st
thirty-first
เธ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  32
32nd
thirty-second
เธ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  33
33rd
thirty-third
เธ๊อทิเธิด

ลำดับที่  34
34th
thirty-fourth
เธ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  35
35th
thirty-fifth
เธ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  36
36th
thirty-sixth
เธ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  37
37th
thirty-seventh
เธ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  38
38th
thirty-eighth
เธ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  39
39th
thirty-ninth
เธ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  40
40th
fortieth
ฟ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  41
41nd
forty-first
ฟ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  42
42nd
forty-second
ฟ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  43
43rd
forty-third
ฟ๊อทิเธิด

ลำดับที่  44
44th
forty-fourth
ฟ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  45
45th
forty-fifth
ฟ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  46
46th
forty-sixth
ฟ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  47
47th
forty-seventh
ฟ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  48
48th
forty-eighth
ฟ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  49
49th
forty-ninth
ฟ๊อทิไนนธ

See also  งานไม้ไม้!!สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว งานจากไม้ ที่หลายคนมองข้าม อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเลี้ยงชีพได้ | งาน อดิเรก สร้าง ราย ได้ | Nataviguides

ลำดับที่  50
50th
fiftieth
ฟิ๊ฟทิเอ็ธ

ลำดับที่  51
51nd
fifty-first
ฟิ๊ฟทิเฟิสท

ลำดับที่  52
52nd
fifty-second
ฟิ๊ฟทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  53
53rd
fifty-third
ฟิ๊ฟทิเธิด

ลำดับที่  54
54th
fifty-fourth
ฟิ๊ฟทิฟอธ

ลำดับที่  55
55th
fifty-fifth
ฟิ๊ฟทิฟิฟธ

ลำดับที่  56
56th
fifty-sixth
ฟิ๊ฟทิซิกซธ

ลำดับที่  57
57th
fifty-seventh
ฟิ๊ฟทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  58
58th
fifty-eighth
ฟิ๊ฟทิเอทธ

ลำดับที่  59
59th
fifty-ninth
ฟิ๊ฟทิไนนธ

ลำดับที่  60
60th
sixtieth
ซิ๊กซติเอ็ธ

ลำดับที่  61
61nd
sixty-first
ซิ๊กซติเฟิสท

ลำดับที่  62
62nd
sixty-second
ซิ๊กซติเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  63
63rd
sixty-third
ซิ๊กซติเธิด

ลำดับที่  64
64th
sixty-fourth
ซิ๊กซติฟอธ

ลำดับที่  65
65th
sixty-fifth
ซิ๊กซติฟิฟธ

ลำดับที่  66
66th
sixty-sixth
ซิ๊กซติซิกซธ

ลำดับที่  67
67th
sixty-seventh
ซิ๊กซติเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  68
68th
sixty-eighth
ซิ๊กซติเอทธ

ลำดับที่  69
69th
sixty-ninth
ซิ๊กซติไนนธ

ลำดับที่  70
70th
seventieth
เซ็ฝเวินทิเอ็ธ

ลำดับที่  71
71nd
seventy-first
เซ็ฝเวินทิเฟิสท

ลำดับที่  72
72nd
seventy-second
เซ็ฝเวินทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  73
73rd
seventy-third
เซ็ฝเวินทิเธิด

ลำดับที่  74
74th
seventy-fourth
เซ็ฝเวินทิฟอธ

ลำดับที่  75
75th
seventy-fifth
เซ็ฝเวินทิฟิฟธ

ลำดับที่  76
76th
seventy-sixth
เซ็ฝเวินทิซิกซธ

ลำดับที่  77
77th
seventy-seventh
เซ็ฝเวินทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  78
78th
seventy-eighth
เซ็ฝเวินทิเอทธ

ลำดับที่  79
79th
seventy-ninth
เซ็ฝเวินทิไนนธ

ลำดับที่  80
70th
eightieth
เอ๊ททิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
eighty-first
เอ๊ททิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
eighty-second
เอ๊ททิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
eighty-third
เอ๊ททิเธิด

ลำดับที่  84
84th
eighty-fourth
เอ๊ททิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
eighty-fifth
เอ๊ททิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
eighty-sixth
เอ๊ททิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
eighty-seventh
เอ๊ททิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
eighty-eighth
เอ๊ททิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
eighty-ninth
เอ๊ททิไนนธ

ลำดับที่  90
90th
ninetieth
ไน๊ทิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
ninety-first
ไน๊ทิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
ninety-second
ไน๊ทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
ninety-third
ไน๊ทิเธิด

ลำดับที่  84
84th
ninety-fourth
ไน๊ทิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
ninety-fifth
ไน๊ทิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
ninety-sixth
ไน๊ทิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
ninety-seventh
ไน๊ทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
ninety-eighth
ไน๊ทิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
ninety-ninth
ไน๊ทิไนนธ

ลำดับที่  100
100th
one hundredth
วัน ฮั๊นเดริดธ

ลำดับพันหมื่นล้าน

ถ้าสามารถนับได้ถึงพันหมื่นล้าน การนับลำดับก็จะง่ายมาก แค่เติม th ลงไปแค่นั้นเอง เช่น

 • ลำดับที่ 10,00 = 10,000th (ten thousandth เท็น เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 100,000 = 100,000th (one hundred thousandth วัน ฮั๊นเดริด เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 1,000,000 = 1,000,000th (one millionth วัน มิ๊ลเลียนธ)

ลำดับที่ กับเลขหลายจำนวน

หลายจำนวน ณ ที่นี้ คือ มันมีตัวเลขหลัก หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน ปนเปกัน ให้ยึดตัวสุดท้ายเท่านั้น ตัวอื่นๆให้นับเป็นตัวเลขนับจำนวนตามปกติ เช่น

ลำดับที่ 101 = one hundred and first

ลำดับที่ 582 = five hundred and eighty-second

ลำดับที่ 1,830 = one thousand eight hundred and thirtieth

ลำดับที่ 22,554 = twenty-two thousand five hundred and fifty-fourth

ลำดับที่ 346,747 = three hundred and forty-six thousand seven hundred and forty-seventh

ลำดับที่ 6,666,666 = six million six hundred and sixty-six thousand sex hundred and sixty-sixth

เป็นอย่างไรกับบ้างครับกับลำดับภาษาอังกฤษ ถ้าเรียนรู้ใหม่ๆก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับ แต่เดี๋ยวก็จะคุ้นไปเอง ในเรื่องของการนับจำนวน และการนับลำดับที่

บทเรียนที่เกี่ยวข้อง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 116

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

[Update] 100 ภาษาอังกฤษ ความหมาย ดีๆ สั้นๆ | 17 ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

คำคม หรือ Quotes เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจมาทุกยุคทุกสมัย เนื่องเพราะคำคมที่มีความหมายดีๆ สั้นๆ สามารถช่วยเตือนสติและให้กำลังใจเราได้อย่างมีพลัง ไม่ต่างจากการพูดปลุกใจนักกีฬาก่อนการแข่งขัน (Pep Talks) หรือการพูดเรียกขวัญกำลังใจของแม่ทัพต่อไพร่พลก่อนทำสงครามใหญ่ ถ้อยคำสั้น ๆ จึงนับว่ามีความหมายต่อการดำรงชีวิตของเราไม่น้อย วันนี้ผมจึงรวบรวมคำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ สั้นๆ พร้อมคำแปลภาษาไทยมาให้ผู้ที่สัญจรผ่านเข้ามาได้เลือกใช้เป็นถ้อยคำสร้างพลังใจให้ตนเองกันครับ

ภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ สั้นๆ

 

1.Your Only Limit is your mind. ขีดจำกัดเดียวของคุณ คือ ใจเท่านั้น #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆ สั้นๆ

2.No Rain, No Flower. ถ้าไม่มีสายฝน ก็ไม่มีดอกไม้

3.Say Yes to New Adventure. ยินยอมที่จะพบกับการผจญภัยครั้งใหม่

4.Find Reasons to Smile. หาเหตุผลที่ทำให้ยิ้มได้

5.Don’t just exist, LIVE. อย่าแค่มีชีวิต แต่จงใช้ชีวิต #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆ ซึ้งๆ

6.Trust the timing in your life. จงเชื่อในจังหวะชีวิต

7.You Matter. คุณสำคัญนะ

8.Be a voice, not an echo. จงเป็นเสียงของตัวเอง ไม่ใช่เสียงสะท้อนของคนอื่น

9.Die with memories, not dreams. จากไปด้วยความทรงจำ ไม่ใช่ความฝันที่ไม่เป็นจริง

10.You are your home. ตัวคุณ คือ บ้านของคุณ. #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆ สั้นๆ

 

คำคมภาษาอังกฤษ 

 

11.It will be fine eventually. มันจะดีขึ้นในท้ายที่สุด

12.You get what you give. ให้อะไรไปก็ได้สิ่งนั้นคืนมา

13.It’s the little things that matter. สิ่งเล็ก ๆ สำคัญที่สุด

14.Make each day your masterpiece. ทำทุกวันให้ดีที่สุด

15.You’re always one decision away from different life. การตัดสินใจของเรานำไปสู่ชีวิตที่แตกต่างเสมอ #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆ สั้นๆ

16.Be enough for yourself first. ทำตัวเองให้ดีก่อน

17.Don’t let anyone dull your sparkle. อย่าให้ใครมาทำให้ประกายในตัวคุณหมองหม่น

18.So it goes. แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วผ่านไป

19.Life must go wild for a while. ชีวิตต้องเดินเข้าป่าบ้างเป็นครั้งคราว

20.See the good in yourself. จงเห็นความดีในตัวเอง #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษ

 

21.Trust your Struggle. เชื่อในความพยายามฝ่าฟันของตัวเอง

22.Good things take time. สิ่งดี ๆ ย่อมใช้เวลา

23.The Best is yet to come. สิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึง

24.Life is too short to be unhappy. ชีวิตสั้นเกินกว่าจะอมทุกข์

25.Don’t quit. อย่า ยอม แพ้ #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

26.No guts, no story. ไม่กล้าก็ไม่มีเรื่องเล่า

27.Normal is boring. ธรรมดามันน่าเบื่อไป

28.Turn the pain into power. เปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นพลัง

29.Keep life simple. ทำชีวิตให้ง่ายเข้าให้

30.Escape the ordinary. จงหนีความเคยชิน        #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

 

คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ

 

 

31.Bloom with grace. จงเบ่งบานอย่างภาคภูมิใจ

32.Badass with big heart. ทำตัวให้เจ๋งด้วยการใจกว้าง

33.You will break and heal. คุณจะรวดร้าวและเยียวยาในที่สุด

34.Perfectly imperfect. ทำตัวให้ไม่สมบูรณ์แบบอย่างสมบูรณ์แบบ

35.Remember why you started. จงระลึกถึงเหตุผลที่คุณเริ่มทำมัน #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

36.Start now not tomorrow. เริ่มทำเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่พรุ่งนี้

37.Choose to be kind. เลือกที่จะมีใจการุณ

38.Be stronger than your excuse. แข็งแกร่งกว่าการแก้ตัว

39.Hard work always pay off. งานหนักให้ผลลัพธ์เสมอ

40.Every moment is a fresh beginning. ทุกโมงยามคือการเริ่มต้นใหม่ #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

 

คำคมภาษาอังกฤษ ชีวิตอิสระ

 

41.You can totally do this. คุณทำมันได้แน่นอน

42.You can and you will. คุณทำได้ และจะทำได้แน่นอน

43.Prove them wrong. พิสูจน์ว่าพวกเขาคิดผิด

44.Old ways won’t open new doors. วิธีการเก่า ๆ ไม่เปิดประตูให้ผลลัพธ์ใหม่ ๆ

45.Talk Less Do More. พูดให้น้อย ทำให้มาก  #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

46.Storms don’t last forever. พายุอยู่ไม่นานหรอก

47.No-one has ever become poor by giving. ไม่มีใครยากจนเพราะให้

48.Be silent like deep water. เงียบให้เหมือนน้ำนิ่งไหลลึก

49.No one is you. ไม่มีใครเป็นคุณ

50.Time is everything we have and don’t. เวลา คือ สิ่งที่เรามีและไม่มี #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ

 

51.Your dreams. Do it now. ฝันของคุณ ทำมันเดี๋ยวนี้ ตอนนี้

52.La vie est belle. ชีวิตคือสิ่งสวยงาม

53.Kindness always come back. การให้ความเมตตาจะได้รับกลับมาเสมอ

54.Only fake flowers are flawless. มีแต่ดอกไม้ปลอมเท่านั้นที่ไร้ที่ติ

55.Don’t rush your growth. ไม่ต้องรีบเติบโต #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

56.Let it be. ปล่อยมันไป ชีวิตมันเป็นเช่นนั้นเอง

57.Mindset is everything. ทัศนคติคือทุกสิ่ง

58.Things will work out. ทุกสิ่งจะดีขึ้น

59.Know your worth. รู้จักคุณค่าของตัวเอง

60.Make it happen. ทำมันให้เป็นจริง     #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

 

คำคมอังกฤษ ชีวิต อิสระ สั้นๆ

 

61.Set your mind free. ทำใจให้เป็นอิสระ

62.It’s okay to not be okay right now. เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะเศร้าเป็นบางครั้ง

63.Be good Do good. เป็นคนดีและทำดี

64.Follow your heart. ปล่อยไปตามหัวใจ

65.Your patience is your power. ความอดทนคือพลัง     #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

66.Stay hopeful. มีความหวังเสมอ

67.You are stronger than you think. คุณแข็งแกร่งกว่าที่คิด

68.You are work in progress. คุณกำลังอยู่ในช่วงเติบโตเสมอ

69.Be your own hero. จงเป็นฮีโร่ของตัวเอง

70.Protect your dreams. จงปกป้องความฝันของตัวเองไว้  #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

 

คำคมภาษาอังกฤษ เท่ๆ

 

71.Doing it for yourself. ทำมันเพื่อตัวคุณเอง

72.There is beauty in simplicity. มีความงดงามในความเรียบง่าย

73.No Pain No Gains. ไม่มีความเจ็บปวด ก็ไม่มีผลลัพธ์

74.Be good and good will come to you. เป็นคนดีแล้วสิ่งดีๆ จะตามมา

75.Start somewhere. เริ่มต้นสักที่หนึ่ง #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

76.Life is about creating yourself. ชีวิตคือการสร้างตัวตน

77.Celebrate every tiny victory. ฉลองให้กับชัยชนะเล็ก ๆ

78.Collect Beautiful Moments. เก็บสะสมโมงยามที่งดงาม

79.Imperfection is a form of freedom. ความไม่สมบูรณ์แบบ คือ อิสระ

80.Dream without fear. ฝันไกลอย่าไปกลัว #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

 

คำคมภาษาอังกฤษชีวิต คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ

 

81.Speak beautiful things. พูดแต่สิ่งดีๆ

82.Expect nothing, appreciate everything. อย่าคาดหวัง แต่ขอบคุณทุกสิ่ง

83.Never be afraid to say thank you. อย่ากลัวที่จะกล่าวคำขอบคุณ

84.Be the love you never received. จงเป็นความรักที่คุณไม่เคยได้รับ

85.Give some love to yourself. แบ่งรักมารักตัวเองบ้าง #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

86.It’s never too late. ไม่มีคำว่าสายเกินไป

87.Don’t ignore your own potential. อย่ามองข้ามศักยภาพตัวเอง

88.It’s okay if the only thing you did today is survive. มันโอเคหากสิ่งเดียวที่คุณทำวันนี้ คือ การมีชีวิตรอด

89.You will overcome this. คุณจะฝ่าฟันมันไปได้สำเร็จ

90.Be a light in people’s world. จงเป็นแสงสว่างในชีวิตคนอื่น #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

 

แคปชั่นภาษาอังกฤษแซ่บๆ ประโยคเด็ดภาษาอังกฤษสั้นๆ

 

91.Believe that you are good enough. จงเชื่อว่าตัวเองดีพอ

92.Take care of those around you. ใส่ใจคนใกล้ชิด

93.Take the risk or lose the chance. ยอมเสี่ยงหรือเสียโอกาส

94.Never compare yourself to anyone. อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

95.No one know you better than you do. ไม่มีใครรู้จักตัวคุณมากไปกว่าคุณเอง #ภาษาอังกฤษความหมายดีๆสั้นๆ

96.You are worthy of love. คุณคู่ควรที่จะถูกรัก

97.Stop overthinking. อย่าคิดมาก

98.Happiness come from yourself. ความสุขเกิดจากตัวคุณเอง

99.This is your life you make your own decision. นี่คือชีวิตคุณ คุณตัดสินใจเอง

100.If you get tired, rest, never quit. ถ้าเหนื่อยให้หยุดพัก อย่ายอมแพ้

101.I will finish the fight. period. ฉันจะสู้จนจบ. จบข่าว.

102.Never stop fighting till the fight is done. อย่าหยุดสู้จนกว่าการต่อสู้จบยุติ

103.It always seem impossible until it’s done. ทุกอย่างดูเป็นไปไม่ได้กระทั่งมันเป็นไปได้ 

104.Fight for what you believe. สู้เพื่อสิ่งที่เชื่อ 

105.Your life. You gotta fight for it. ชีวิตคุณ คุณต้องสู้เพื่อมัน.

 


English Conversation 16


Please watch more ENGLISH CONVERSATION Videos at https://www.youtube.com/playlist?list=PLzVm1SmjPKc_OnC56MbILOmdXvGV_3kE9

englishconversation

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

English Conversation 16

English Conversation 11


Please watch more ENGLISH CONVERSATION Videos at https://www.youtube.com/playlist?list=PLzVm1SmjPKc_OnC56MbILOmdXvGV_3kE9

englishconversation

English Conversation 11

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | Number 1-20 | Learn and song


มาฝึก นับเลข เรียนรู้ คณิตศาสตร์ กันค่ะ
นับเลข 110 อังกฤษ
https://youtu.be/ytxQIGiszoA
นับเลข 120 ไทยอังกฤษ
https://youtu.be/vF2w3ru0M78
นับเลข 150 อังกฤษ
https://youtu.be/yW_31qeFQQ
นับเลข 1100 ไทย
https://youtu.be/sIb2ufW4o04
นับเลข 1100 ไทยอังกฤษ
https://youtu.be/grJ6N2xMcG0
นับเลข 1100 อังกฤษ
https://youtu.be/F_SDkWc_smg

นับเลข 1-20 ภาษาอังกฤษ | Number 1-20 | Learn and song

English Social Life – [EP. 17] ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย : English for seller


English Social Life: ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม EP. 17
เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย : English for seller
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต 31001)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

English Social Life - [EP. 17] ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย : English for seller

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หน้าที่17


ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หน้าที่17

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ 17 ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.