Skip to content
Home » [Update] ราคาทุน (Cost) มูลค่ายุติธรรม(Fair Value) และมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(Net Realizable Value) | ราคาสุทธิ คือ – NATAVIGUIDES

[Update] ราคาทุน (Cost) มูลค่ายุติธรรม(Fair Value) และมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(Net Realizable Value) | ราคาสุทธิ คือ – NATAVIGUIDES

ราคาสุทธิ คือ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ราคาทุน (Cost) มูลค่ายุติธรรม(Fair Value) และมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(Net Realizable Value)

ในทางบัญชี วิธีการตีราคาสินทรัพย์มีหลายวิธี แต่ละวิธีมีผลกระทบต่อตัวเลขในงบการเงินที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น การทำความเข้าใจกับความหมายของคำศัพท์ต่อไปนี้ จะช่วยให้นักลงทุนและผู้อ่านงบการเงินเข้าใจงบการเงินมากขึ้น คำศัพท์ 3 คำที่มีความสำคัญต่อการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ คือ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม และมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ราคาทุน (Cost) คือ ราคาจ่ายซื้อของสินทรัพย์ ณ วันที่บริษัทได้สินทรัพย์นั้นมา บวกต้นทุนในการจัดหาสินทรัพย์ ตัวอย่างราคาทุนที่เกิดขึ้นในการจัดหาสินทรัพย์ที่เห็นโดยทั่วไป ได้แก่ ราคาซื้อรวมภาษีนําเข้า ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ หักส่วนลดการค้า และภาษีที่จะได้รับคืน ราคาทุนของสินทรัพย์เมื่อแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเวลานานมักมีมูลค่าต่ำกว่าราคาตลาด โดยเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะราคาทุนนั้นเป็นราคาในอตีตนั่นเอง

มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) คือ ราคาของสินทรัพย์ในตลาดเปิดที่ผู้ซื้อและผู้ขายที่มีความรู้เต็มใจซื้อขายสินทรัพย์กัน ตัวอย่างของตลาดเปิดที่เด่นชัดที่สุดก็คือตลาดหุ้นจะเห็นได้ว่ามูลค่ายุติธรรมเป็นค่าสะท้อนความคาดหวังของผู้ซื้อและผู้ขายทรัพย์สินในตลาดซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการวัดมูลค่านี้ได้แนวคิดเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมนี้มีความสำคัญมากในการอ่านงบการเงิน เนื่องจากสินทรัพย์หลายรายการในงบแสดงฐานะการเงินต้องตีราคาใหม่ ณ วันสิ้นงวดบัญชีโดยใช้มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (Net Realizable Value) คือ จำนวนเงินที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการขายสินค้าหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการขายสินค้านั้น ในทางบัญชี มูลค่าสุทธิที่จะได้รับนี้นำมาใช้กับการตีราคาสินค้าคงเหลือ เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทแสดงสินค้าล้าสมัย ชำรุด หรือเสียหายด้วยจำนวนที่สูงเกินกว่าราคาที่คาดว่าจะขายได้หักต้นทุนในการขาย

จะเห็นได้ว่าการวัดมูลค่าสินทรัพย์สามารถทำได้หลายวิธีซึ่งโดยปกติแล้วมาตรฐานการบัญชีจะระบุวิธีวัดมูลค่าสำหรับสินทรัพย์แต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจน ในบางกรณีมาตรฐานการบัญชีก็ได้เปิดโอกาสให้บริษัทสามารถเลือกใช้วิธีวัดมูลค่าของสินทรัพย์ได้ จนทำให้งบการเงินของบริษัทแสดงมูลค่าสินทรัพย์แตกต่างกันไปตามวิธีวัดมูลค่าที่แต่ละบริษัทเลือกใช้ ตัวอย่างเช่น งบการเงินที่แสดงสินทรัพย์ด้วยราคาทุนจะมีมูลค่าที่แตกต่างไปจากงบการเงินที่แสดงสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ดังนั้น การทำความเข้าใจความหมายของคำศัพท์เหล่านี้จึงสามารถทำให้ผู้อ่านงบการเงินเข้าใจความเป็นมาของมูลค่าสินทรัพย์ในงบการเงินมากขึ้น การมีความรู้เกี่ยวกับราคาทุน มูลค่ายุติธรรม และมูลค่าสุทธิที่ได้รับ สำหรับนักลงทุนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

บทความโดย : http://203.150.20.122

[Update] ราคาทุน (Cost) มูลค่ายุติธรรม(Fair Value) และมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(Net Realizable Value) | ราคาสุทธิ คือ – NATAVIGUIDES

See also  การบริหารเงินอย่างง่าย เข้าใจใน 4 นาที | การ บริหาร จัดการ เงิน

ราคาทุน (Cost) มูลค่ายุติธรรม(Fair Value) และมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(Net Realizable Value)

ในทางบัญชี วิธีการตีราคาสินทรัพย์มีหลายวิธี แต่ละวิธีมีผลกระทบต่อตัวเลขในงบการเงินที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น การทำความเข้าใจกับความหมายของคำศัพท์ต่อไปนี้ จะช่วยให้นักลงทุนและผู้อ่านงบการเงินเข้าใจงบการเงินมากขึ้น คำศัพท์ 3 คำที่มีความสำคัญต่อการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ คือ ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม และมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ราคาทุน (Cost) คือ ราคาจ่ายซื้อของสินทรัพย์ ณ วันที่บริษัทได้สินทรัพย์นั้นมา บวกต้นทุนในการจัดหาสินทรัพย์ ตัวอย่างราคาทุนที่เกิดขึ้นในการจัดหาสินทรัพย์ที่เห็นโดยทั่วไป ได้แก่ ราคาซื้อรวมภาษีนําเข้า ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ หักส่วนลดการค้า และภาษีที่จะได้รับคืน ราคาทุนของสินทรัพย์เมื่อแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเวลานานมักมีมูลค่าต่ำกว่าราคาตลาด โดยเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะราคาทุนนั้นเป็นราคาในอตีตนั่นเอง

มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) คือ ราคาของสินทรัพย์ในตลาดเปิดที่ผู้ซื้อและผู้ขายที่มีความรู้เต็มใจซื้อขายสินทรัพย์กัน ตัวอย่างของตลาดเปิดที่เด่นชัดที่สุดก็คือตลาดหุ้นจะเห็นได้ว่ามูลค่ายุติธรรมเป็นค่าสะท้อนความคาดหวังของผู้ซื้อและผู้ขายทรัพย์สินในตลาดซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการวัดมูลค่านี้ได้แนวคิดเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมนี้มีความสำคัญมากในการอ่านงบการเงิน เนื่องจากสินทรัพย์หลายรายการในงบแสดงฐานะการเงินต้องตีราคาใหม่ ณ วันสิ้นงวดบัญชีโดยใช้มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (Net Realizable Value) คือ จำนวนเงินที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการขายสินค้าหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการขายสินค้านั้น ในทางบัญชี มูลค่าสุทธิที่จะได้รับนี้นำมาใช้กับการตีราคาสินค้าคงเหลือ เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทแสดงสินค้าล้าสมัย ชำรุด หรือเสียหายด้วยจำนวนที่สูงเกินกว่าราคาที่คาดว่าจะขายได้หักต้นทุนในการขาย

จะเห็นได้ว่าการวัดมูลค่าสินทรัพย์สามารถทำได้หลายวิธีซึ่งโดยปกติแล้วมาตรฐานการบัญชีจะระบุวิธีวัดมูลค่าสำหรับสินทรัพย์แต่ละประเภทไว้อย่างชัดเจน ในบางกรณีมาตรฐานการบัญชีก็ได้เปิดโอกาสให้บริษัทสามารถเลือกใช้วิธีวัดมูลค่าของสินทรัพย์ได้ จนทำให้งบการเงินของบริษัทแสดงมูลค่าสินทรัพย์แตกต่างกันไปตามวิธีวัดมูลค่าที่แต่ละบริษัทเลือกใช้ ตัวอย่างเช่น งบการเงินที่แสดงสินทรัพย์ด้วยราคาทุนจะมีมูลค่าที่แตกต่างไปจากงบการเงินที่แสดงสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ดังนั้น การทำความเข้าใจความหมายของคำศัพท์เหล่านี้จึงสามารถทำให้ผู้อ่านงบการเงินเข้าใจความเป็นมาของมูลค่าสินทรัพย์ในงบการเงินมากขึ้น การมีความรู้เกี่ยวกับราคาทุน มูลค่ายุติธรรม และมูลค่าสุทธิที่ได้รับ สำหรับนักลงทุนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

บทความโดย : http://203.150.20.122


ส่องอนาคต ‘หุ้นจีน’ พ้นต่ำสุดหรือยัง? เมื่อกองทุนยักษ์จ่อลงทุน | Morning Wealth 18 พ.ย. 2564


ส่องอนาคต ‘หุ้นจีน’ พ้นต่ำสุดหรือยัง? เมื่อกองทุนยักษ์จ่อลงทุน
.
ส่องสัญญาณตลาดหุ้นจีนจะเริ่มกลับมาน่าสนใจหรือไม่ หลังมีกระแสข่าวว่า Ray Dalio ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Bridgewater เตรียมเปิดตัวกองทุนใหม่ในจีน
.
ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจจีนผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วหรือยัง และกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นจีน พูดคุยกับ รัฐศรัณย์ ธนไพศาลกิจ หัวหน้าฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์ส บล.บัวหลวง
.
0:00 Intro
3:51 เริ่มรายการ
5:15 ซีอีโอโกลด์แมนแซคส์ ติงนักลงทุนแห่เก็งกำไร เสี่ยงฟองสบู่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
7:54 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวกรอบแคบ ก่อนปิดตลาดในแดนลบ
9:29 ราคาน้ำมันปรับตัวร่วงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม
10:31 ธนาคารกลางยุโรปเตือนภาวะฟองสบู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดการเงิน
12:26 ดัชนี CPI อังกฤษพุ่งสูงกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อ ที่ BOE กำหนดกว่า 2 เท่า
14:10 ผลสำรวจชี้แรงงานรุ่นใหม่สหรัฐฯ สนับสนุนนโยบายทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์
17:48 เว็บไซต์หางานสหรัฐฯ เผยแรงงานเพิ่งเกษียณกลับเข้าตลาดแรงงานมากขึ้น
20:13 Baidu ประกาศความสำเร็จในฐานะผู้ให้บริการเรียกรถอัตโนมัติใหญ่สุดในโลก
22:37 Moderna ขออนุมัติ FDA รับรองการใช้วัคซีนสำหรับเข็มกระตุ้นประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป
23:51 Sea รุกตลาดโลก ส่ง Shopee เจาะอีคอมเมิร์ซในยุโรป
28:29 ORZON Ventures จาก OR และ 500 TukTuks ‘ยักษ์’ ที่จะพาสตาร์ทอัพไทยทัดเทียมประเทศอื่น
37:05 EIC ชี้วิกฤติขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ป่วนภาคการผลิตโลก
41:44 ‘บริดจ์วอร์เตอร์ จีน’ เตรียมเปิดตัวกองทุน คาดระดมทุนได้ 469 ล้านดอลลาร์
44:12 แนวโน้มเศรษฐกิจจีนและการลงทุนตลาดหุ้นจีน กับ รัฐศรัณย์ ธนไพศาลกิจ หน. ฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศฯ BLS
.
ติดตามได้ในรายการ Morning Wealth วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.0008.00 น. ทาง Facebook และ YouTube ของ THE STANDARD WEALTH
.
ตลาดหุ้นจีน Bridgewater RayDalio การลงทุน Economy Business Investment MorningWealth TheStandardWealth

See also  หน่วยที่ 3 การบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันทั่วไป | ตัวอย่างสมุดรายวันทั่วไป

ช่องทางรับชม THE STANDARD WEALTH
YouTube: youtube.com/c/THESTANDARDWEALTH
Facebook: facebook.com/thestandardwealth
Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Website: thestandard.co/wealth

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ส่องอนาคต ‘หุ้นจีน’ พ้นต่ำสุดหรือยัง? เมื่อกองทุนยักษ์จ่อลงทุน | Morning Wealth 18 พ.ย. 2564

เธอคือชีวิต : เบียร์ วรวุธ อาร์ สยาม [Official MV]


โหลดเสียงรอสาย : 223324
โหลด MP3 : http://bit.ly/BeerTherKueMP3
ฟังเพลงที่ Deezer : http://bit.ly/BeerTherKueDZ
Download on iTunes : http://bit.ly/BeerTherKueiT
facebook : http://fb.com/RsiamMusicPage
ถ้าคุณรักใครสักคนสุดหัวใจ
เราอยากให้คุณ บอกกับเขาคนนั้นด้วย เพลงๆนี้ “เธอคือชีวิต”
เพลงรักสุดซาบซึ้ง และอบอุ่น จาก “เบียร์ วรวุธ อาร์สยาม”
เบียร์ วรวุธ อาร์ สยาม หนุ่มกำแพงเพชร ผ่านประสบการณ์หลากหลายกว่าจะได้เป็นศิลปิน เริ่มจากเป็นดีเจ.เปิดแผ่นในร้านอาหาร, ร้องเพลงตามลานเบียร์ และประกวดร้องเพลงตามเวทีต่างๆ จนมีโอกาสได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปิน มีผลงานออกมา 2 อัลบั้ม ในสไตล์ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ผสมกลิ่นอายป๊อบร็อก มีงานเพลงสร้างชื่อมากมายหลายเพลง
นอกจากความสามารถด้านการร้องเพลง, เล่นดนตรีแล้ว เบียร์ยังแต่งเพลงได้ดีอีกด้วย ล่าสุดก็ได้แต่งเพลง “ฮู้ก่อ” ในกับศิลปินร่วมค่าย วงอู้ลัลลา และนี่คือ ซิงเกิ้ลแรก กับการเริ่มต้นทำงานเพลง ในบ้านหลังใหม่ ค่ายเพลง “อาร์สยาม”
เธอคือชีวิต
คำร้อง / ทำนอง : ยุทธนา เดชโหมด เรียบเรียง : มาร์ค ใบเตย
“เธอคือชีวิต คือลมหายใจ เป็นเส้นเลือดใหญ่อยู่ในตัวฉัน ไม่มีวันจะแยกจากกัน ไม่มีทาง…” ท่อน Hook ซึ้งๆ ของเพลงรักความหมายดี ที่ เบียร์ วรวุธ อาร์สยาม ถ่ายทอดได้อย่างอบอุ่นละมุนละไมสุดๆ อยากให้ทุกคนได้ฟัง แล้วจะรู้ว่าความรักที่งดงามยังมีอยู่จริง
เบียร์วรวุธอาร์สยาม อาร์สยาม

See also  EP1.ขึ้นทะเบียนว่างงาน ผ่านมือถือ เพื่อรับเงินประกันสังคม | ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม

เธอคือชีวิต : เบียร์ วรวุธ อาร์ สยาม [Official MV]

การลงทุนใน ETF ตอนที่ 6 – มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ETF หรือ iNAV คืออะไร


iNAV ย่อมาจาก Indicative Net Asset Value ซึ่งเป็นมูลค่ารวมทั้งหมดของกองทุนโดยแสดงเป็นมูลค่าต่อหน่วยโดยจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเห็นราคาที่แท้จริงของกองทุนในช่วงเวลาทำการซื้อขาย โดยปกติแล้วราคา ETF และราคา iNAV มีราคาเท่าเทียมกันหรือเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนตัดสินใจได้ว่าราคา ETF ถูกหรือแพงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของกองทุน
ข้อดีของ ETF
กระจายความเสี่ยง
มีให้เลือกหลายประเภท ทองคำ น้ำมัน ก็มี
กองทุนรวม ETF มีข้อดีเหมือนหุ้น ที่สามารถซื้อขายได้ตลอดเวลาทำการ
สนใจข้อมูลกองทุนรวม ETF กรุณาติดต่อ
SET Contact Center 020099000
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/etf

การลงทุนใน ETF ตอนที่ 6 - มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ETF หรือ iNAV คืออะไร

LIVE!!! รายการ #คุยข่าวเย็นช่อง8 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.05 น. (ช่วงที่1)


LIVE!!! รายการ #คุยข่าวเย็นช่อง8 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  เวลา 17.05 น. (ช่วงที่1)

Shareโลมา Ep.74 จับ \”มุก-นุ่น\” ใส่โซ่ แส้ กุญแจมือ เข้าโรงแรม! l [Nickynachat]


จัดให้แพ็กคู่ จับ \”มุกนุ่น\” ใส่โซ่ แส้ กุญแจมือ เข้าโรงแรม!
.
.
………………………………………………………………..
.
.
.
.
ติดตามชมก่อนใครได้ที่ : https://bit.ly/2Y2ALQF
ติดตามแฟนเพจได้ที่ : https://bit.ly/2Fh6Dt9
ติดตาม IG ได้ที่ : https://bit.ly/2MSem7n
พูดคุยกันได้ที่ : https://bit.ly/2lYmvtI

Shareโลมา Ep.74 จับ \

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ราคาสุทธิ คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *