Home » [Update] ประโยค Passive Voice | โครงสร้าง passive voice – NATAVIGUIDES

[Update] ประโยค Passive Voice | โครงสร้าง passive voice – NATAVIGUIDES

โครงสร้าง passive voice: คุณกำลังดูกระทู้

 

หลักการใช้

ประโยค (Sentence) คือข้อความที่เอ่ยมาแล้วเข้าใจได้กระจ่างชัดว่า ประธาน แสดง กริยา อะไร เมื่อใด ถ้ากริยานั้นต้องมีกรรม (Transitive Verb) ก็ต้องมีกรรมระบุในประโยคด้วย เช่น

 • เขา เดิน
  He walked

เขา เป็นประธาน (Subject)

เดิน เป็นกริยาไม่ต้องการกรรม (Intransitive Verb) เป็นอดีตกาล (Past tense)

 • เรา กิน มันฝรั่ง
  We eat potatoes

เรา เป็นประธาน (Subject)

กิน เป็นกริยาต้องมีกรรม (Transitive Verb) เป็นปัจจุบันกาล (Present Tense)

ทั้ง 2 ประโยคข้างต้นนี้ มีประธานเป็นผู้กระทำทั้งสิ้น (แต่จะอยู่ในรูป tense อย่างใด ก็สุดแท้แต่เวลาที่ต้องการบ่งชี้) เราเรียกโครงสร้างของประโยคชนิดนี้ว่า กรรตุวาจก (Active Voice) ลองสังเกตประโยคต่อไปนี้ดูบ้าง

 • Mangoes are eaten
  มะม่วง ถูกกิน

มะม่วง เป็นประธาน (Subject)

ถูกกิน เป็นกริยา (Present Tense)
ประธานของประโยคคือ Apples ไม่ได้ทำกริยา กิน แต่ในทางตรงกันข้าม ประธานกลับเป็นฝ่ายถูกกระทำ

 • The letter was read yesterday
  จดหมาย ถูกอ่าน เมื่อวานนี้

จดหมาย เป็นประธาน (Subject)

ถูกอ่าน เป็นกริยา (Past Tense)

ในทำนองเดียวกันกับประโยคแรก จดหมายซึ่งเป็นประธานของประโยคไม่ได้ เป็นผู้อ่าน แต่กลับเป็นสิ่งที่ถูกอ่านโดยประธาน ทั้ง 2 ประโยคหลังนี้ มีประธานเป็นผู้ถูกกระทำ โครงสร้างเช่นนี้เรียกว่า กรรมวาจก (Passive Voice)

วิธีการแปลประโยค passive ให้เป็นภาษาไทย

สำหรับโครงสร้างแบบ Passive Voice จะแปลว่า ถูกกระทำ เป็นส่วนใหญ่ แต่บางครั้งแปลว่า ได้รับการกระทำนั้น ดูจะเหมาะกว่า เช่น

 • He was punished by his teacher a few days ago.
  เขาถูกลงโทษ โดยครูของเขาเมื่อ 2 – 3 วันก่อน
 • The articles were read by most students.
  บทความถูกอ่าน โดยนักเรียนส่วนใหญ่
 • The most valuable ring was stolen . (by someone)
  แหวนวงที่มีราคามากที่สุดถูกขโมย ไป (ไม่ต้องระบุผู้กระทำเพราะไม่รู้แน่ชัด)

แต่

 • He was loved by his friends.
  เขาได้รับความรักจากเพื่อน ๆ ของเขา (เราไม่พูดว่า เขาถูกรัก)
 • Mrs. Brown was promoted . (by someone)
  นางบราวน์ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (ไม่ได้ระบุว่าโดยใคร แต่น่าจะสันนิษฐานได้เองว่าจากผู้มีตำแหน่งสูงกว่าตัวบางบราวน์เอง)
 • The man was named . The Greatest Inventor (by someone)
  ผู้ชายคนนั้นได้รับกาขนานนามว่าเป็น นักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ (น่าจะเป็นจากคนที่พิจารณาเรื่องนี้ หรืออาจจากคนทั่ว ๆ ไปก็ได้)

วิธีเปลี่ยนประโยค active ให้เป็นประโยค passive ใน tense และ กริยาช่วย Modalต่างๆ

ในลำดับต่อไปนี้ก็มาถึงจุดสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ไม่ว่าในประโยคหนึ่ง ๆ นั้น

 1. ประธานจะเป็นผู้กระทำ หรือถูกกระทำ
  2. จะระบุผู้กระทำ (by someone) หรือไม่ก็ตาม

โครงสร้างแบบ Passive Voice ก็ต้องระบุกาลเวลาของกริยา (tense) ด้วยเหมือนกับในประโยคภาษาอังกฤษทั่ว ๆ ไป

 • รูปของ Active Voice คือ S + V
 • รูปของ Passive Voice คือ S + V to be + V.3

โครงสร้าง Verb to be + V.3 (Past Participle) จะไม่เป็นปัญหาเลยถ้า

 1. นักเรียนสามารถท่องจำกริยาช่องที่ 3 ได้
  2. นักเรียนรู้หลักการกระจาย Verb to be ไปตาม Tense ต่างๆ

แต่ เหนืออื่นใด เวลาจะใช้ประโยคภาษาอังกฤษ ขอให้นักเรียนถามตนเองซ้ำหลายๆ ครั้งก่อนว่า ประธานในประโยคเป็นผู้กระทำ หรือเป็นผู้ถูกกระทำกันแน่ เมื่อยืนยันกับตนเองได้ว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำอย่างแน่นอน จึงค่อยผูกประโยคตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 วางประธานไว้หน้าประโยค เช่น
A boy
The desk

2 ปรับคำกริยาให้เป็น V.3 เช่น laughed , written , eaten , punished , done , caughtโดยใช้คำเหล่านี้อยู่หลัง V. to be

กระจายรูป Verb to be ไปตาม Tense ที่ควรจะเป็นและวางหน้ากริยา Past participle

ถ้ากริยาในประโยคเป็นกริยาช่วย (Auxliary Verbs) ต่าง ๆ ก็เพียงแต่นำ be และ Past participle มาวางต่อข้างท้าย ดังนี้คือ

เช่น

The office ought to be opened .
English can be spoken by any Singaporean.
The rules have to be observed .

ตารางการกระจายกริยาแบบ Passive Voice (กรรมวาจก)ใน Tense (กาล) ต่างๆ

 

Tenses
V. to be
Past Participles

Present Simple
is, am, are
Thai is spoken in Thailand.
spoken

Present Continuous
is, am, are + being
He is being punished now.
punished

Present Perfect
has, have + been
The new building has been planned.
planned

Present Perfect Continuous
had, have + been + V.ing
The game has been being played for 2 hours.
played

Past Simple
was, were
Our house was painted last year.
painted

Past Continuous
was, were + being
When I arrived, the last guest speaker was being introduced.
introduced

Past Perfect had been
The work had been done before we got up.
done

*Past Perfect Continuous had been + being
When I knew him, he had been being trained for 2 years.
trained

Future Simple
will + be
He will be caught be the police some day.
caught

Future Simple
is, am, are + going to + be
The news is going to be published soon.
published

*Future Continuous
will be + being
At 10 o’clock tomorrow, he will be being questioned.
questioned

Future Perfect
will have + been
By next June, the tests will have been completed.
completed

*Future Perfect Continuous
will have + been + being
By tomorrow, the experiment will have been being conducted for 5 hours.
conducted

ข้อสังเกต Tense ที่มีเครื่องหมาย * ทั้ง 4 tense ไม่เป็นที่นิยมใช้ เพราะยาวและเยิ่นเย้อมากเกินไป

ตารางการกระจายกริยาแบบ Passive Voice (กรรมวาจก) กับกริยาช่วย Modal ต่างๆ

See also  [THAISUB] 아이유 [IU] 'eight' Acoustic Ver. | eight อ่านว่า

 

Modal Verbs
V. to be
Past Participles

may,might
can, could
must, haveto
ought to
used to
etc.
+ be +
Past Participle
V3

ข้อควรระวังในการใช้รูปประโยคแบบ passive

 1. ถ้าต้องการใช้ Passive Voice ในรูปประโยคคำถามที่มี Question Words ก็วาง Question Words ไว้หน้าประโยคเหมือนในรูป Active Voice ยกเว้นคำว่า Who ให้เปลี่ยนเป็น By Whom เช่น

What will I be taught by you?
-> What will you teach me?

Where was the kitten seen ?
->Were did (someone) see the kitten?

By whom can it be done ?
-> Who can do it?

 1. ถ้าเป็นประโยคคำสั่งหรือประโยคคำถาม จะมีรูปเช่น

Let the bell be rung
มาจาก Ring the bell.

Let the boy not be blamed
มาจาก Don’t blame the boy.

 

ข้อควรระวังในการใช้รูปประโยคแบบ passive

 1. ถ้ารูปเดิมใน Active Voice มีกรรม 2 ตัว (double objects) ก็สามารถใช้เป็นรูป Passive Voiceได้ 2 แบบ เช่น

ตัวอย่างประโยคที่ 1
แบบที่ 1 
He was given some salt by the cook. (ใช้กรรมรองเป็นประธาน)
แบบที่ 2 
Some salt was given to him by the cook. (ใช้กรรมตรงเป็นประธาน)
Active Voice (ของ 2 ประโยคข้างต้น) คือ The cook gave

ตัวอย่างประโยคที่ 2
แบบที่ 1 

We were shown the museum . (by someone)
แบบที่ 2 
The museum was shown to us . (by someone)
Active Voice (ของ 2 ประโยคข้างต้น) คือ Someone showed

ข้อสังเกต ตามความนิยม จะใช้กรรมรอง (หมายถึงบุคคล) มาเป็นประธาน

 1. ถ้าในActive Voice มีรูปกริยาดังต่อไปนี้ think , consider , acknowledge , know , say , report , understand , claim , believe , fear , hope , feel , find เช่น

People think that we are flexible.
People know he is impulsive

ประโยคเช่นนี้สามารถใช้โครงสร้าง Passive ได้ 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 ใช้ it เป็นประธาน เช่น

It is thought that we are flexible.
It i s known he is impulsive

แบบที่ 2 เอาข้อความข้างหลังย้ายมาข้างหน้า และตามด้วย to be + adjective เช่น

We are thought to be flexible .
He is known to be impulsive

หมายเหตุ ถ้าใน Active Voice มี Infinitive without to ต้องเปลี่ยนเป็น Infinitive (ที่มี to) ในPassive Voice เว้นคำว่า let เช่น

 

Active Voice
Passive Voice

I watched him leave.
He was watched to leave.

They made us work hard
We were made to work hard

แต่

He let me go
I was let go

การเติม by

เราจะเติม by เพื่อแสดงว่าใครเป็นผู้ทำกริยานั้น เช่น

 • I was bitten by his dog .
  (ถ้าไม่ใส่ by his dog ก็ไม่รู้ว่าถูกกัดโดยอะไร)
 • The report was written by Tom .
  ถ้าไม่ใส่ by Tom ก็ไม่รู้ว่าใครเขียน รายงาน

แต่บางครั้ง ถ้าไม่ต้องการเน้นผู้กระทำ หรือผู้กระทำไม่สำคัญ ก็ไม่จำเป็นต้องระบุลงไป เช่น

 • English is spoken all over the world.
  (ไม่จำเป็นต้องต่อท้ายประโยคว่า by people )
 • My ring has been stolen .
  (ไม่จำเป็นต้องเติม by someone เข้าข้างท้ายประโยค)
 • The laws must be obeyed .
  (ไม่ต้องเติม by everyone ข้างท้าย)
 • Dinner is cooked .
  (ถ้าผู้กระทำเป็นคำสรรพนาม เช่น by her / him ก็ไม่จำเป็นต้องใส่เช่นกัน)

นอกจากนั้นไม่ใช่ Passive Voice ทุกประโยคที่ต้องใส่คำว่า by เสมอไป อาจใช้ at, in, of, with ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะพิเศษของกริยานั้น เช่น

  • He was asked of a lot of questions by the police.
  • I am pleased at (with) your progress.
  • The workers were killed in the fire.
  • The hill is covered with snow.
  • การทำกริยาให้อยู่ในรูป Past Tense (กริยาช่อง 2)

ในหน้านี้สอนการทำกริยาให้อยู่ในรูป Past Tense ทั้งกริยาที่เป็นไปตามกฎ และกริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎซึ่งกริยาส่วนใหญ่ จะทำเป็นกริยาช่อง 2 ได้ด้วยการเติม -ED ไว้ท้ายคำกริยานั้น แต่อย่างไรก็ตาม คำกริยาบางคำต้องปรับคำกริยานั้นเสียก่อน

นี่คือตารางกฎการเติม -ED

  • กริยาที่ลงท้ายด้วย
   การทำกริยาให้เป็นรูปอดีต
   ตัวอย่าง

   e
   เติม -D
   live – lived
   date – dated

   พยัญชนะ + y
   เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม -ED
   try – tried
   cry – cried

   สระหนึ่งตัว + พยัญชนะหนึ่งตัว (แต่ต้องไม่ใช่ w หรือ y)
   เพิ่มพยัญชนะท้ายตัวนั้นเข้าไปอีกหนึ่งตัว แล้วเติม -ED
   tap – tapped
   commit – committed

   [อืนๆ]
   เติม -ED
   boil – boiled
   fill – filled
   hand – handed

แม้ว่ากริยาส่วนใหญ่จะทำเป็นรูปอดีตได้ด้วยการเติม -ED แต่กริยาบางตัวก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น กริยาเหล่านั้นเรียกว่า กริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎ (Irregular Verbs) ครู จะอธิบายรูปแบบที่สำคัญในการทำกริยาประเภทนี้ให้เป็นรูปอดีต แต่ต้องจำไว้ว่านี่ไม่ใช่กฎ เป็นเพียงรูปแบบที่พบบ่อยๆเท่านั้น กล่าวคือในที่สุดแล้วการจำ หรือการใช้อยู่เป็นประจำจะช่วยให้ทำกริยาให้เป็นอดีตได้อย่างคล่องแคล่ว

ถ้า ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่เป็นประจำ ก็ให้ใช้วิธีการท่องจำคำกริยาเหล่านี้นะ ส่วนใครที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่เป็นประจำ อาจไม่ต้องท่องจำ

คำกริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎที่สำคัญ 3 คำ

กริยาที่สำคัญเหล่านั้นได้แก่ กริยา BE, HAVE, DO กริยา BE เป็นกริยาที่ยากที่สุดเพื่อรูปกริยาจะเปลี่ยนไปตามประธาน

  • ประธาน
   คำกริยา

   I
   was

   You
   were

   He / she / it
   was

   We
   were

   They
   were

กริยา HAVE และ DO

  • คำกริยา
   คำกริยาในรูปอดีต

   have
   had

   do
   did

คำกริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎคำอื่นๆ

คำกริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎอาจจะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม

 • ประเภท
  ตัวอย่าง

  คำกริยาที่ไม่เปลี่ยนรูป
  cut – cut
  hit – hit
  fit – fit

  คำกริยาที่เปลี่ยนรูปสระ
  get – got
  sit – sat
  drink – drank

  คำกริยาที่เปลี่ยนรูปไปเลย
  catch – caught
  bring – brought
  teach – taught

[Update] Passive Voice คืออะไร? ต่างจาก Active Voice ยังไง? | โครงสร้าง passive voice – NATAVIGUIDES

Passive Voice คืออะไร? มีวิธีใช้ยังไงบ้าง?

สำหรับคนเรียนภาษาอังกฤษแล้ว จะต้องเคยได้ยินเรื่อง Active-Passive Voice มาบ้างแล้วแน่ๆ แต่ส่วนมากยังสงสัยกันอยู่ว่า Passive Voice คืออะไร? ใช้ยังไง? รู้ได้ไงว่าเมื่อไรต้องใช้ Passive Voice? วันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะ โดยในบทความนี้จะครอบคลุมหัวข้อดังนี้นะคะ

 

✤Passive Voice คืออะไร?✤

Passive Voice คือ โครงสร้างของประโยคที่ประธาน “เป็นผู้ถูกกระทำ” เช่น

ภาษาไทย: แมวถูกเก็บมาเลี้ยง (แมวไม่ได้ทำกริยา “เก็บมาเลี้ยง” เอง ต้องมีคนอื่นทำ)

ภาษาอังกฤษ: The cat was adopted by the girl. (แมว “ถูกเก็บมาเลี้ยง” โดยเด็กผู้หญิง)

See also  [Update] มารู้จัก ศัพท์แชท วัยรุ่นอเมริกันกันเถอะ | idc ย่อ มา จาก - NATAVIGUIDES

ที่ต้องมีโครงสร้าง Passive Voice ก็เพื่อให้เวลาสื่อสาร คนฟังเข้าใจได้ว่าพอเจอโครงสร้าง Passive แสดงว่าประธานโดนกระทำอยู่นะ

ถ้างั้น Active Voice คืออะไร? — Active Voice ก็จะตรงกันข้าม คือประธานเป็น “ผู้กระทำ” เอง หรือพูดง่ายๆ ก็คือประโยคโครงสร้างแบบปกติที่เราใช้กัน เช่น

– Mary walks to school every Monday. (แมรี่ “เดิน” เอง)
– The teacher asked students to discuss the topic. (คุณครู “สั่ง” เอง)

✤Active-Passive Voice ต่างกันยังไง?✤

Active Passive Voice

ความแตกต่างของ Active กับ Passive Voice ขอแยกเป็นหัวข้อย่อยคือ

1. โครงสร้างประโยค

Active Voice: S + V (ประธาน + กริยา)
Passive Voice: S + V. to be + V.3 (สำคัญคือต้องมี V. to be + V.3 ที่แสดงความเป็น Passive)

2. จุดเด่นของ V.

Active Voice: V ผันตาม tense ได้ปกติ
Passive Voice: V ผันได้ แต่ต้องอยู่ในโครงสร้าง V. to be + V.3 เสมอ (เพื่อคงความเป็น Passive ไว้)

3. ความหมาย

Active Voice: S + V = ประธาน “ทำกริยา” นั้นๆ เอง
Passive Voice: S + V. to be + V.3 = ประธาน “โดนกระทำ” (คำนามที่ขึ้นต้นประโยคจริงๆ แล้วเป็น O. หรือ กรรมของประโยค)

วิธีจำง่ายๆ — “Active ทำเอง Passive ถูกทำ”

ถ้ายังไม่เก็ท อย่าเพิ่งตกใจ อ่านต่อไปก่อนนะคะ เดี๋ยวจะมีประโยคตัวอย่าง กับแบบฝึกหัดให้ลองทำเสริมค่ะ
 

ติว TOEIC ครูดิว พร้อมลองทำข้อสอบเหมือนจริง

✤โครงสร้าง Passive Voice✤

อย่างที่บอกไว้ข้างว่า V. to be + V.3 คือโครงสร้างแสดงความเป็น Passive Voice เพราะงั้นเมื่อไรก็ตามที่เจอโครงสร้างนี้ในประโยค หมายความว่าคำนามที่อยู่ข้างหน้านั้น “โดนกระทำ” เช่น

– Eric read the novel in one day. (Active – เน้นที่คำนามที่เป็นคนทำ คือ Eric)
– The novel was read in one day. (Passive – เน้นที่คำนามที่ถูกกระทำ คือหนังสือ)

แต่ความสับสน ซับซ้อนของ Passive Voice จะยังเกิดขึ้นเมื่อมันไปอยู่ใน tense ต่างๆ ทำให้หลายคนเริ่มมองไม่ออกว่าสรุปนี่คือ “โครงสร้าง Passive” รึเปล่านะ? เราลองไปดูโครงสร้าง Passive Voice ในแต่ละ tense กันค่ะ

โครงสร้าง Passive Voice

สังเกตว่าพอเป็น Passive Voice จะต้องมีโครงสร้าง V. to be + V.3 แทรกอยู่เสมอ โดยที่ตัวที่จะผันตาม tense ก็คือตรง V. to be นั่นเองค่ะ ด้านล่างจะขออธิบายเฉพาะโครงสร้าง Passive ให้เข้าใจมากขึ้นนะคะ

Present Simple (Passive): is/am/are + V.3
*is/am/are คือหน้าตาของ V. to be ใน Present Simple

 

Present Con. (Passive): is/am/are + being +V.3
*Con. ต้องมี V.ing เพราะฉะนั้นเลยต้องเติม being ลงไปด้วย เพื่อให้โครงสร้าง Present Con. ยังเหมือนเดิมคือ V. to be + V.ing

 

Present Perfect (Passive): has/have been + V.3
*ของเดิม has/have + V.3 เลย เพราะงั้นต้องผัน V. to be ให้เป็น V.3 แทนก็คือ been เพื่อให้โครงสร้างหลักยังเป็น has/have + V.3 เหมือนเดิม แล้วค่อยตามด้วย V.3 ของ Passive

 

Past Simple (Passive): was/were + V.3
* was/were คือหน้าตาของ V. to be ใน Past Simple (คือผัน V. to be ให้เป็นช่อง 2 ตามโครงสร้าง Past Simple ที่เป็น V.2)

 

Past Con. (Passive): was/were + being + V.3
*Con. ต้องมี V.ing เพราะฉะนั้นเลยต้องเติม being ลงไปด้วย และไม่ต้องผันเป็นอดีต เพราะข้างหน้า (was/were) ผันไปแล้ว

 

Past Perfect (Passive): had been + V.3
*ผัน V. to be ให้เป็น V.3 คือ been แล้วค่อยตามด้วย V.3 ของ Passive

 

Future Simple (Passive): will be + V.3
*แค่เพิ่ม be + V.3 ไปตามหลัง will ที่ใช้ be เพราะตามหลัง will ต้องใช้ V.ไม่ผัน (ของ V. to be ก็คือ be)

 

Future Con. (Passive): will be + being + V.3
*Con. ต้องมี V.ing เพราะฉะนั้นเลยต้องเติม being ลงไปด้วย

 

Future Perfect (Passive): will have been + V.3
*ผัน V. to be ให้เป็น V.3 คือ been แล้วค่อยตามด้วย V.3 ของ Passive

**อีก 3 tense ที่ไม่ได้พูดถึงนั้น จะไม่นิยมใช้ในรูป Passive นะคะ

 

สรุปหลักการผันโครงสร้าง Passive

– ต้อง keep โครงสร้างเดิมไว้ด้วย
– ต่อท้ายเพิ่มโครงสร้าง Passive โดยถ้าต้องผัน จะผันที่ V. to be แทน (V.3 ข้างหลังไม่ต้องแตะค่ะ)

เชื่อว่าหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจแน่ๆ ถ้าอย่างนั้นเราไปดูตัวอย่างประโยคทั้ง Active และ Passive Voice กันค่ะ
 

✤ตัวอย่าง Active-Passive Voice✤

Past Simple (Active): V.2
– We completed the project ahead of schedule.

Past Simple (Passive): was/were + V.3
– The project was completed ahead of schedule.
*มี was มาแทน V.2

Future Simple (Active): will + V.1
– They will deliver the new furniture on Monday.

Future Simple (Passive): will + be + V.3
– The new furniture will be delivered on Monday.
*มี be มาแทน V.1

Present Perfect (Active): has/have + V.3
– Sarah has fixed the report just before the meeting.

Present Perfect (Passive): has/have + been + V.3
– The report has been fixed by Sarah just before the meeting.
*มี been มาแทน V.3 ของโครงสร้างเดิม

ติว TOEIC ครูดิว พร้อมลองทำข้อสอบเหมือนจริง

 

✤แบบฝึกหัด Passive Voice✤

1. ACTIVE: Mr. Clarkson will present a report tomorrow in the meeting.
    PASSIVE: _____________________________________________

2. ACTIVE: They have announced the new vacation policy.
    PASSIVE: _____________________________________________

See also  [Update] itemprop - HTML: HyperText Markup Language | แบบฝึกหัดเรื่อง country and nationality - NATAVIGUIDES

3. ACTIVE: ______________________________________________
    PASSIVE: Classes for adults and children are offered by the community center.

4. ACTIVE: ______________________________________________
    PASSIVE: The room must be reserved at least 3 days in advance.

5. ACTIVE: The committee is considering a proposal to build a new sports center.
    PASSIVE: _____________________________________________

 

✤ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC เรื่อง Passive Voice✤

 

1. Ms. Pines —– the individuals that the company will employ for the next three months.
(A) is recruited    (B) recruited

 

2. Now that the insulation —–, the building is much more energy-efficient.
(A) has been replaced    (B) has been replacing

 

3. The library staff —– signs to notify patrons of the upcoming closure for renovations.
(A) will be posted        (B) will post

 

4. At the guest’s request, an extra set of towels and complimentary soaps —– to the room.
(A) were bringing    (B) were brought

 

5. The company —– to recognize the increasing importance of using resources responsibly.
(A) started        (B) was started

 

วิธีรับชีทเฉลยแบบฝึกหัด: กดลิ้งค์นี้ https://m.me/krudewopendurian แล้วพิมพ์รหัส KDP062 นะคะ จะมีชีทเฉลยส่งกลับไปให้ค่ะ

 

สำหรับใครที่อยากจะติว TOEIC เต็มๆ ทั้งเนื้อหา เทคนิค ศัพท์ และข้อสอบ แนะนำคอร์ส KruDew TOEIC เลยค่า เพราะมีทุกอย่างให้ครบเลย แถมตะลุยโจทย์ข้อสอบ New TOEIC ล่าสุดด้วย สนใจสามารถกดภาพด้านล่าง เข้าไปดูรายละเอียด และทดลองเรียนฟรีได้เลยนะคะ ^^

 

✿ คอร์ส KruDew ติว TOEIC มีให้ครบทุกอย่าง! 

ติว TOEIC ครูดิว พร้อมลองทำข้อสอบเหมือนจริง

 

ติว TOEIC กับครูดิว ดียังไง?

 • คอร์สติว TOEIC ของครูดิวนั้น เรียน Online
 • แบ่งบทเรียนชัดเจน เรียนง่ายไม่งง คลิ๊กเลือกบทเรียนที่ต้องการได้ทันที
 • สามารถหยุด, เล่นซ้ำบทเรียนที่ต้องการได้แบบไม่อั้น! (ตลอดระยะเวลาคอร์ส)
 • อัพเดทข้อสอบ New TOEIC ใหม่ล่าสุด! ครบชุด!
 • มีไฟล์ E-Book (PDF) ประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด (และมีหนังสือเรียนเป็นเล่มส่งให้ถึงบ้าน)
 • เรียนเวลาไหนก็ได้ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ แค่มี Internet
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน สามารถส่งคำถามหาทีมงานได้
 • การันตีคะแนน 750+ (หากสอบแล้วไม่ถึง สามารถแจ้งทวนคอร์สได้ฟรี!)

 

ทดลองติว TOEIC ฟรีได้ที่ >>> คอร์ส KruDew TOEIC 


วิเคราะห์โครงสร้าง PASSIVE VOICE ฟันคะแนน ERROR ออกสอบทุกปี !!


✅วิเคราะห์โครงสร้าง PASSIVE VOICE
💥ฟันคะแนน ERROR ออกสอบทุกปี !!
⏱เก่งอังกฤษได้ใน 5 นาที กับครูพี่โอม
ดูตอนอื่นๆได้ที่ 👉 https://bit.ly/FWD5minEng
.
✅เรียนเทคนิคพิชิตข้อสอบอังกฤษทุกสนาม
กับครูพี่โอมได้ทุกสัปดาห์ วันจันทร์พุธศุกร์
👉ติดตามได้ที่เพจ : ครูพี่โอม Forward English
🔐ถอดรหัส ข้อสอบอังกฤษ พิชิต \”ทุกสนาม\”
.
.
✅Add Line @forwardenglish เพื่อ download ข้อสอบจริง 6 ปี!
เพิ่มเพื่อน คลิก 👉 https://page.line.me/forwardenglish
รอรับข้อสอบ จะทยอยให้ download ได้สัปดาห์ละชุดนะครับ
.
📌 ดูคอร์สทั้งหมดของครูพี่โอม : bit.ly/fwecourse
📌 ติดตามคลังโจทย์จริงพร้อมเฉลยละเอียดอัพเดตทุกวัน : bit.ly/igforward

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วิเคราะห์โครงสร้าง PASSIVE VOICE ฟันคะแนน ERROR ออกสอบทุกปี !!

ติว GAT HACK ENG กับครูวัน : รู้จักกับ Passive Voice และ เทคนิคเปลี่ยน Active เป็น Passive


ทดลองเรียนฟรีได้ที่ www.OpenDurian.com/gateng_kruwan

ติว GAT HACK ENG กับครูวัน : รู้จักกับ Passive Voice และ เทคนิคเปลี่ยน Active เป็น Passive

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 เรื่อง การใช้ Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้างประโยคง่ายๆ


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w
●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com
●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 เรื่อง การใช้ Passive Voice ที่ใช้ในโครงสร้างประโยคง่ายๆ

โครงสร้าง Passive Voice (ปี 2021)


โครงสร้าง Passive Voice (ปี 2021)
LINE ID: @krubirdhome

โครงสร้าง Passive Voice (ปี 2021)

Passive Voice in English: Active and Passive Voice Rules and Useful Examples


Passive Voice Rules for All Tenses | Examples of Active \u0026 Passive Voice: https://7esl.com/passivevoice/
The passive is used:
• When the agent (= the person who does the action) is unknown, unimportant or obvious from the context.
• To make more polite or formal statements.
• When the action is more important than the agent, as in processes, instructions, events, reports,
• To put emphasis on the agent.

WATCH MORE:
★ Grammar: https://goo.gl/pK8eBC
★ Vocabulary: https://goo.gl/d4dJfR
★ Expressions: https://goo.gl/mNKvAB
★ Phrasal Verbs: https://goo.gl/Riw1r6
★ Idioms: https://goo.gl/KrEMRx
★ Conversations: https://goo.gl/MxQEnV
★ Kids Vocabulary: https://goo.gl/K96toU
★ English Writing: https://goo.gl/3zxuQB
★ IELTS: https://goo.gl/5fi2Sk
★ TOEFL: https://goo.gl/3rdyML
★ British vs. American English: https://goo.gl/ySYPWp
★ Pronunciation: https://goo.gl/UXYD2M
★ Business English: https://goo.gl/xpVNkr

OUR SOCIAL MEDIA:
Pinterest: https://www.pinterest.com/7english/
Facebook: https://www.fb.com/7ESLLearningEnglish/

For more videos and lessons visit:
https://7esl.com/

Passive Voice in English: Active and Passive Voice Rules and Useful Examples

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ โครงสร้าง passive voice

Leave a Reply

Your email address will not be published.