Home » [Update] ประโยคเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ Comparative ฉบับสมบูรณ์ | การเปรียบเทียบคําคุณศัพท์ – NATAVIGUIDES

[Update] ประโยคเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ Comparative ฉบับสมบูรณ์ | การเปรียบเทียบคําคุณศัพท์ – NATAVIGUIDES

การเปรียบเทียบคําคุณศัพท์: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

สำหรับผู้เรียนทานใดที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยคเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ หรือ Comparative ต้องอ่านบทความนี้ให้จบนะคะเราจะแนะนำรายละเอียด A-Z เกี่ยวกับส่วนเนิ้อหานี้ในบทความเดียว เพราะเป็นส่วนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

Table of Contents

ประโยคเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ

ในไวยาการณ์ภาษาอังกฤษประโยคเปรียบเทียบได้เอามาใช้งานบ่อยมาก นอกจากความหมายคือการเปรียบเทียบทั่วไป มันยังมีอีกความหมายหนึ่งคือเมื่อคุณอยากมุงเน้นอะไรในประโยคก็สามารถใช้ประโยคเปรียบเทียบนี้ได้เลยนะคะ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ คือ She is as beautiful as Anna, but you know what, my wife is even more beautiful than Anna.

ดังนั้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของตัวเองคุณต้องไม่พลาดกับส่วนไวยากรณ์ที่สำคัญคือ Comparative ประโยคเปรียบเทียบที่ประกอบด้วยสามแบบหลักๆ คือ การเปรียบเทียบขั้นปกติ ( Positive Degree) การเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative Degree) และ การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ( Superlative Degree) 

 • การเปรียบเทียบขั้นปกติ ( Positive Degree ) ใช้เปรียบเทียบความเท่าเทียมกัน ไม่เท่าเทียมกัน เช่น long, short, small , big , fast, slow เป็นต้น
 • การเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative Degree ) ใช้เปรียบเทียบกับนาม 2 จำนวน เช่น longer, shorter, smaller, bigger , faster, slower เป็นต้น
 • การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ( Superlative Degree ) ใช้เปรียบเทียบกับนามที่มีจำนวนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป เช่น longest, shortest, smallest, biggest เป็นต้น

ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพูดหรือเขียน เราก็มักจะได้เปรียบเทียบระหว่าง 2 สิ่งอยู่บ่อยๆ เพื่อทำให้ผู้ที่เราสื่อสารด้วยเห็นภาพในสิ่งที่เราพูดอย่างชัดเจน ดังนั้นวันนี้  English Breaking จะแนะนำให้คุณ  A-Z เกี่ยวกับ Comparative พร้อมตัวอย่างประโยค และแบบฝึกหัดที่ดี ดังนี้

1 – การเปรียบเทียบขั้นปกติ (Positive Degree) ในภาษาอังกฤษ

การเปรียบเทียบขั้นปกติ (Positive Degree) ในภาษาอังกฤษมีโครงสร้างแบบนี้

S + V + as + (adj/ adv) + as

รูปแบบ as+ คุณศัพท์ขั้นปกติ (positive degree) + as แสดงความ เท่าเทียมกัน ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนดังนี้

 • I’m as good in Maths as in science. แปลว่า  ฉันเก่งคณิตศาสตร์พอ ๆ กับวิทยาศาสตร์
 • Harry sings as beautifully as a singer. แปลว่า  แฮร์รี่ร้องเพลงได้ไพเราะกับนักร้อง
 • Her car runs as fast as a race car. แปลว่า  รถของเธอวิ่งเร็วเหมือนรถแข่ง
 • This picture is as colorful as the one I have ever seen. แปลว่า ภาพนี้มีสีสันสดใสที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็น
 • This pencil is as long as that one. แปลว่า ดินสอแท่งนี้ยาวเท่าๆกับแท่งนั้น

นอกจากนั้นคุณอาจจะเจอการเปรียบเทียบขั้นปกติอยู่หลายรูปแบบ มีตัวเชื่อมหลายรูปแบบดังต่อไปนี้

รูปแบบ as + much หรือ many + นาม + as แสดงความเท่าเทียมกัน
เช่น
– I have as much money as you. แปลว่า ฉันมีเงินมากเท่าๆกับคุณ
– I have as many books as you. แปลว่า ฉันมีหนังสือมากเท่าๆกับคุณ

รูปแบบ the same +นาม + as แสดงความเท่าเทียมกัน
เช่น
– Malee is the same age as Ladda. แปลว่า มาลีมีอายุเท่ากับลัดดา
แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ ให้ตัด as แปลว่า ออกได้เลย เช่น
– Malee and Ladda are the same age. แปลว่า มาลีและลัดดาอายุเท่ากัน

รูปแบบ Verb to be + like แปลว่าเหมือนกัน เป็นคำเชื่อมแสดงความเท่าเทียมกัน
แต่ถ้าประธานเป็น พหูพจน์ ให้ใช้ verb to be + alike
เช่น
– She is like her father. แปลว่า เธอเหมือนกับพ่อของเธอ
– Your car and mine are alike. แปลว่า รถยนต์ของคุณและของฉันเหมือนกัน

รูปแบบ verb to be + similar to + นาม, แปลว่า เหมือนกัน คล้ายกัน เป็นคำเชื่อมแสดงความเท่าเทียมกัน
เช่น
– Your bag is similar to mine. แปลว่า ถุงของเธอคล้ายกับถุงของฉัน

ถ้าในกรณีต้องการเปรียบเทียบความไม่เท่ากันมีรูปแบบดังนี้
not so + คุณศัพท์ขั้นปกติ + as
หรือ not as + คุณศัพท์ขั้นปกติ + as
เช่น
– This road is not so long as that one. แปลว่า ถนนเส้นนี้ไม่ยาวเท่าเส้นนั้น หรือ

not as + much/many + นาม + as
เช่น
– I don’t have so much money as you. แปลว่า ฉันไม่มีเงินมากเท่าคุณ หรือ.

2 – การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Degree)

เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นความมากกว่าหรือน้อยกว่าของ 2 สิ่ง ไม่ว่าจะเป็นในแง่ใดก็ตาม โดยมีโครงสร้างประโยคแบบง่ายๆ

ในการเปรียบเทียบแบบมากกว่าคือ การเปรียบเทียบที่สูงกว่า แสดงในรูป คุณศัพท์ขั้นกว่า + than 

S + V + (Adj/Adv) + “-er” + than

เช่น

 • Jennie’s grades are higher than her sister’s.  แปลว่า ผลการเรียนของเจนนี่สูงกว่าน้องสาวของเธอ
 • Today is colder than yesterday.แปลว่า วันนี้อากาศหนาวกว่าเมื่อวาน
 • My girlfriend came later than me. แปลว่า แฟนของฉันมาช้ากว่าฉัน
 • Lindy is shorter than her younger sister. แปลว่า ลินดี้เตี้ยกว่าน้องสาว
 • My ruler is longer than yours. แปลว่า ไม้บรรทัดของฉันยาวกว่าของคุณ
 • This road is longer than that one. แปลว่า  ถนนเส้นนี้ยาวกว่าเส้นนั้น แปลว่า
 • You are taller than me. หรือ You are taller than I am. แปลว่า เธอสูงกว่าฉัน

การเปรียบเทียบที่ต่ำกว่ากัน แสดงในรูป less + positive degree + than

เราจะใช้ ‘less’ เพื่อพูดถึงบางสิ่งหรือบางอย่างที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า

เช่น

 • Walking is less tiring than running. แปลว่า การเดินเหนื่อยน้อยกว่าการวิ่ง
 • Australia is less populated than China. แปลว่า ออสเตรเลียมีประชากรน้อยกว่าจีน
 • Hamburgers are less healthy than vegetables.แปลว่า แฮมเบอร์เกอร์มีประโยชน์ต่อร่างกายน้อยกว่าผัก
 • Malee is less careful than Somchai. แปลว่า  มาลีเป็นคนที่รอบคอบน้อยกว่าสมชาย
 • It is less hot today than it was yesterday. แปลว่า วันนี้อากาศร้อนกว่าเมื่อวานนี้

เมื่อนำคุณศัพท์ขั้นกว่ามาใช้เปรียบเทียบกับคำนาม ( noun ) ด้วยกัน ให้ใช้รูปแบบดังนี้

 • fewer + นามพหูพจน์นับได้ + than = น้อยกว่า
 • less + นามนับไม่ได้ + than = น้อยกว่า
 • more + นามพหูพจน์นับได้, นามนับไม่ได้ + than = มากกว่า เช่น

เช่น

 • There are fewer students in this room than in that room. แปลว่า  มีนักเรียนในห้องนี้น้อยกว่าในห้องนั้น
 • I spent less money than you. แปลว่า  ฉันใช้จ่ายเงินน้อยกว่าคุณ
 • There are more students in this room than in that room. แปลว่า  มีนักเรียนในห้องนี้ มากกว่าในห้องนั้น
 • My mother have more money than my father. แปลว่า  แม่ของฉันมีเงินมากกว่าพ่อ
See also  มีเงิน 10,000บ.ลงทุนทำอะไรดี?ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ ปี 2020! | ทําอะไรดี | Nataviguides

3 – การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative Degree)

การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ( Superlative Degree ) รูปแบบมีดังนี้ the + คุณศัพท์ขั้นสูงสุด + นาม

S + V + the + Adj/Adv + -est

เราจะสามารถใช้การเปรีบเทียบขั้นสูงกว่าในกรณีเปรียบเทียบสิ่งของตั้งแต่ 3 สิ่งขึ้นไป หรือในหมวดหมู่เดียวกันทั้งหมด ว่าสิ่งนั้นดีหรือมากที่สุดแล้ว มีโครงสร้างประโยคง่ายๆ วิธีการเปรียบเทียบ คือ เติม est หลังคำ adjective หรือ คำ adverb ขั้นธรรมดา เช่น และเติม most หน้าคำ adjective หรือ คำ adverb ขั้นธรรมดา

เช่น

 • My brother is the tallest in our family. แปลว่า พี่ชายของฉันสูงที่สุดในครอบครัวของเรา
 • Sunday is the coldest day of the month so far.แปลว่า วันอาทิตย์เป็นวันที่หนาวที่สุดในรอบเดือน
 • He runs the fastest in my city.แปลว่า เขาวิ่งเร็วที่สุดในเมืองของฉัน
 • Linda is the youngest person in my office. แปลว่า ลินดาเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในสำนักงานของฉัน
 • My house is the highest one in my neighborhood.แปลว่า บ้านของฉันเป็นบ้านที่สูงที่สุดในละแวกของฉัน
 • What is the longest river in the world? แปลว่า แม่น้ำอะไรยาวที่สุดในโลก 
 • My eldest son is 16 years old. แปลว่า ลูกชายคนโตของฉันอายุ 16 ปี
 • Jane is my best friend. แปลว่า เจนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน

หมายเหตุ: ถ้ามี possessive adjective อยู่หน้าคุณศัพท์ขั้นสูงสุดแล้ว ไม่ต้องใช้ the 

S + V + the + most + Adj/Adv

เช่น

 • Lisa is the most careful person I ever have known. แปลว่า ลิซ่าเป็นคนที่ระวังตัวมากที่สุดเท่าที่ฉันเคยรู้จัก
 • Of all the students, she does the most quickly. แปลว่า ในบรรดานักเรียนทั้งหมดเธอทำได้เร็วที่สุด
 • This is the most difficult case we have ever encountered. แปลว่า นี่เป็นกรณีที่ยากที่สุดที่เราเคยพบมา
 • Linda is the most intelligent student in my class.แปลว่า ลินดาเป็นนักเรียนที่ฉลาดที่สุดในชั้นเรียนของฉัน

หมายเหตุ: สามารถเติม “very”  ก่อนประเด็นที่คุณจะเอาเปรียบเทียบเพื่อเน้นความแตกต่างหรือความโดดเด่น

เช่นในประโยค

 • Here is the very latest news about the accident แปลว่า นี่คือข่าวล่าสุดเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
  > เราใช้คำว่า very latest เพื่อเน้นความฮิตของข่าวนั้น

หลักการสร้างคำ adjective และคำ adverb ขั้นกว่าและขั้นสุด

4.1 – คำพยางค์เดียว ลงท้ายด้วยพยัญชนะ 2 ตัว หรือลงท้ายด้วยพยัญชนะตัวเดียวมีสระ 2 ตัว ให้เติม er และ est ได้ เช่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่ม -erเพิ่ม -est ความหมายsoft   softersoftest นุ่มlonglonger    longest  ยาวdeep      deeper  deepest ลึกclear  clearer clearest   ชัดเจน , แจ่มใสfair fairer  fairest   ยุติธรรมgreat  greater  greatest   ยิ่งใหญ่sweet  sweeter    sweetest หวานquick  quickerquickest เร็ว

4.2 – คำพยางค์เดียว มีสระเดียว มีตัวสะกดเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดอีกตัวก่อนเติม er และ est เช่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่ม -erเพิ่ม -est ความหมายwetwetterwettestเปียกthinthinnerthinnestผอมfatfatterfattestอ้วนbigbiggerbiggestใหญ่hothotterhottestร้อน

4.3 – คำ adjective หรือ adverb ที่ลงท้าย e ให้เติม r หรือ est ในขั้นกว่าและขั้นสุดตามลำดับ เช่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่ม -erเพิ่ม -est ความหมายwisewiserwisestฉลาดLargeLargerLargestใหญ่ กว้างbravebraverbravestกล้าหาญsafesafersafestปลอดภัย

4.4 – คำ adjective หรือ adverb ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ เปลี่ยน y เป็น I และเติม er หรือ est เช่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่ม -erเพิ่ม -est ความหมายdrydrierdriestแห้งgreygreyergreyestสีเทา

4.5 – คำสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย er , le และ ow ให้เติม er และ est เช่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่ม -erเพิ่ม -est ความหมายclevercleverercleverestฉลาดshallowshallowershallowestตื้นNarowNarowerNarrowestแคบbitterbiitererbitterestขมขื่น

4.6 – คำสองพยางค์ ลงเสียงหนัก (stressed) พยางค์หลังให้เติม er และ est เช่น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่ม -erเพิ่ม -est ความหมายpolitepoliterpolitestสุภาพprettyprettierprettiestสวย

sincere

sincerersincerestจริงใจ

4.7 – คำบางคำใช้ได้ทั้ง 2 แบบ คือ เติม er , est หรือ more , most

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่ม -erเพิ่ม -est ความหมายquietquieterquietestเงียบ More quietMost quiet Cheerfulcheerfulercheerfulestร่าเริง More cheerfulMost cheerful 

4.8 – คำที่ต้องเติม more most คือ คำมากกว่า 2 พยางค์ หรือคำสองพยางค์ที่ลงเสียงหนัก (stressed) พยางค์แรก

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่ม -erเพิ่ม -est ความหมายhopefulMore hopefulMost hopefulมีความหวังlearnedMore learnedMost learned  คงแก่เรียนCharmingMore charmingMost charmingมีเสน่ห์

4.9 – คำที่เปลี่ยนรูป

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่ม -erเพิ่ม -est ความหมายGood (well)BetterbestดีBad (badly)worseworstเลวMuch (many)Moremostมากlittlelessleastน้อยfarFarther (further)Farthest (furthest)ไกล

5 – วิธีเปลี่ยน Adjective ให้เป็น Comparative Adjective

เมื่อคุณอยากเปลี่ยนนำคำคุณศัพท์ (adj.) มาเปลี่ยนให้เป็นคำคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative adj.) คุณควรจดไว้หลักการเปลี่ยนใช้ได้ในสามกรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่1. adj. + -er
ที่มักจะเจอบ่อยก็คือคำคุณศัพท์ที่มีความยาว 1-2 พยางค์ เช่น bigger (ใหญ่กว่า), smaller (เล็กกว่า) เป็นต้น ส่วนถ้าคำคุณศัพท์ลงท้ายด้วย y จะต้องตัด y ออกแล้วเติม -er เข้าไป ตัวอย่างเช่น easy => easier (ง่ายกว่า)

กรณีที่ 2. more + adj.
เมื่อคุณใช้คำคุณศัพท์ที่มีความยาว 3 พยางย์ขึ้นไป เช่น more beautiful (สวยกว่าmore difficult (ยากกว่า) เป็นต้น แต่ในบ้างกรณีก็อาจจะเจอคำคุณศัพท์ที่ยาวไม่ถึง 3 พยางค์เหมือนกัน เช่น more honest (ซื่อสัตย์กว่า), more handsome (หล่อเหลากว่า) เป็นต้น

6 – การเปลี่ยน Adjective เป็น Superlative Adjective

ก็ไม่ยากสำหรับหลักการเปลี่ยนจาก Adjective เป็น Superlative Adjective จะมีสามกรณีหลักๆ ดังนี้

กรณีที่ 1. the + adj. + -est
ใช้กับคำคุณศัพท์ที่มีความยาว 1-2 พยางค์ เช่น the greatest (ยิ่งใหญ่ที่สุด), the tallest (สูงที่สุด) เป็นต้น หากในกรณีคำคุณศัพท์ลงท้ายด้วย y จะต้องตัด y ออกแล้วเติม -est เข้าไป อย่างเช่น pretty => the prettiest (น่ารัก เป็นต้น

กรณีที่ 2. the + most + adj.
ใช้กับคำคุณศัพท์ที่มีความยาว 3 พยางย์ขึ้นไป เช่น the most expensive (แพงที่สุด), the most important (สำคัญที่สุด) เป็นต้น แต่บางที่เราก็จะเจอคำคุณศัพท์ที่ยาวไม่ถึง 3 พยางค์เหมือนกัน เช่น the most honest (ซื่อสัตย์ที่สุด), the most handsome (หล่อเหลาที่สุด) เป็นต้น

กรณีที่ 3. เปลี่ยนรูปแบบพิเศษ
กรณีที่สามคือพิเศษที่สุดเพราะจะมีการเปลี่ยนรูปไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งต้องอาศัยวิธีการท่องจำ เพื่อเห็นภาพง่ายเราดูตัวอย่างคำนี้นะคะ good => the best (ดีที่สุด), bad => the worst (แย่ที่สุด) เป็นต้น

7 – แบบฝึกหัสเกี่ยวกับ Comparative 

เพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับ Comparative แล้วเราลองมาทำแบบฝึกหัสกันดูว่า เราเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะคะ พร้อมแล้วลองเลยค่ะ อย่าพึ่งดูเฉลยนะคะ หลังจากที่คุณมีคำตอบของตัวเองแล้วสามารถเทียบกับข้อเฉลยท้ายบทนะคะ 

แบบฝึกหัสที่ 1: เลือกคำศัพท์ที่ถูกต้องเพื่อทำให้ประโยคสมบูรณ์และเข้าใจง่ายที่สุด

1. Mom’s watch is … than mine. (expensive)
2. She lives in a really … villa. (beautiful)
3. She is the … tennis player of Australia. (good)
4. This luggage is … than mine. (heavy)
5. He runs … than his sister. (fast)
6. Layla is … than Henry but Sophia is the … (tall/tall)
7. Kai reads … books than Daniel but Tom reads the … (many/many)
8. France is as … as London. (beautiful)
9. My brother is three years … than me. (young)
10. This was the … movie I have ever seen. (bad)
11. I speak France … now than two years ago. (fluent)
12. Could you write…? (clear)
13. Cameroon can run … than John. (fast)
14. Our team played … of all. (bad)
15. He worked … than ever before. (hard)

เฉลย

1. more expensive 
2. beautiful 
3. best 
4. heavier
5. faster
6. taller/tallest
7. more/most
8. beautiful9. younger
10. worst
11. more fluently
12. more clearly
13. faster
14. worst
15. harder

แบบฝึกหัสที่ 2: เรียงประโยคเปีรยบเทียบให้ถูกต้อง

1. Julia/ tall/ her friend.
2. A banana/ not sweet/ an apple.
3. A fish/ not big/ a elephant.
4. This dress/ pretty/ that one.
5. the weather/ not hot/ yesterday’s.
6. A rose/ beautiful/ a weed.
7. A cat/ intelligent/ a chicken.
8. Hung/ friendly/ Minh.

See also  นักการตลาดดิจิทัล : Digital Marketing l โต้คลื่นอนาคต (8 ก.ย. 63 ) | การวางแผนการตลาด | Nataviguides

เฉลย

1. Julia is as tall as her friend. แปลว่า  จูเลียสูงเท่ากับเพื่อนของเธอ
2. A banana is not as sweet as an apple. แปลว่า กล้วยไม่หวานเหมือนแอปเปิ้ล
3. A fish is not as big as a elephant. แปลว่า ปลาตัวไม่ใหญ่เท่าช้าง 
4. This dress is as pretty as that one. แปลว่า ชุดนี้สวยพอ ๆ กับชุดนั้น
5. The weather is not as hot as yesterday’s. แปลว่า อากาศไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนเมื่อวาน
6. A rose is more beautiful than a weed. แปลว่า กุหลาบสวยกว่าวัชพืช
7. A cat is more intelligent than a chicken. แปลว่า แมวฉลาดกว่าไก่
8. Hung is more friendly than Minh. แปลว่า ฮุงเป็นมิตรกว่ามิน

ห์ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะ

สำหรับประโยคเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ Comparative จำได้สามประเภทของ Comparative คือ การเปรียบเทียบขั้นปกติ (Positive Degree) การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Degree) และ การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative Degree) เพียงแค่นี้เราก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ

ได้อย่างง่ายดายแล้ว อย่าลืมติดตาม English Breaking ของเราเพื่อแชร์ความรู้ดีๆ และประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันนะคะ

[Update] Adjective คืออะไร รวมคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยมี 120 คำ พร้อมคำอ่านคำแปล | การเปรียบเทียบคําคุณศัพท์ – NATAVIGUIDES

127

SHARES

Facebook

Twitter

คําคุณศัพท์ adjective คืออะไร : คําคุณศัพท์ภาษาอังกฤษมีหน้าที่ขยายหรืออธิบายลักษณะของคำนาม คล้ายกับภาษาไทย เช่น big dog หมาตัวใหญ่ คำว่า big คือคำคุณศัพท์ ไว้อธิบายลักษณะของ dog ให้รู้ว่า dog ตัวใหญ่  

adjective คือ

หัวข้อในการเรียนรู้คำ adjective

 • Adjective คืออะไร
 • หลักการใช้ Adjective
 • ระดับของ Adjective
 • Adjective ที่ใช้บ่อย

♦  Adjective คืออะไร

คำคุณศัพท์ หรือ adjective อ่านว่า “แอ็ดเจ็คทิฝ” ตัวย่อคือ adj  เป็นคำชนิดหนึ่งใน Part of speech ทั้ง 8 ชนิด

♦ หลักการใช้ adjective

◊ Adjective Function  (หน้าที่ของคำคุณศัพท์)

อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าคําคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ดี จะทำหน้าที่ขยายคำนาม คือ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เพื่อบอกให้รูว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร เช่น สูง ต่ำ ดำ ขาว เป็นต้น ซึ่งเป็นการอธิบายขยายความเพิ่มเติมเพื่อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนั่นเอง เช่น

 • The boy is small. เด็กผู้ชาย ตัวเล็ก
 • A cat is black and white. แมว มีสีดำและขาว
 • The big car is expensive. รถยนต์ คันใหญ่ ราคาแพง
 • The flower smells good. ดอกไม้ กลิ่นหอม
 • The school is beautiful. โรงเรียน สวย

จากตัวอย่างด้านบน เราจะเห็นได้ว่า คําคุณศัพท์ทำหน้าที่ขยายคำนามให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น รู้ว่าเด็กผู้ชายตัวเล็กนะ แมวมีสีสันแบบนี้นะ รถยนต์คันใหญ่หรือเล็ก และโรงเรียนสวยหรือขี้เหร่ เป็นต้น

◊ Adjective Position (ตำแหน่งของคำคุณศัพท์)

ทีนี้เราจะมาพูดถึงตำแหน่งของคํา adjective กันบ้าง ตำแหน่งของ adjective  จะวางอยู่ 3 ตำแหน่งหลักๆดังนี้

 1. หน้าคำนาม
 2. หลัง Verb to be
 3. หลัง Linking verb

» Adjective วางหน้าคำนาม

คำคุณศัพท์วางหน้าคำนามที่มันขยาย เช่น

 • The black dog is running. หมา สีดำ กำลังวิ่ง
 • The small boy is playing football. เด็กชาย ตัวเล็ก กำลังเล่น ฟุตบอล
 • The beautiful girl is in the room. สาว สวย อยู่ ใน ห้อง
 • I can’t see the green bird. ฉัน ไม่สามารถ มองเห็น นก สีเขียว
 • She likes the pink dress. หล่อน ชอบ ชุด สีชมพู

» Adjective ตามหลัง Verb to be

คำคุณศัพท์วางไว้หลัง verb to be (be, is, am, are, was, were, been) เช่น

 • It will be good for you. มัน จ ะดี สำหรับ คุณ
 • I am smart. ผมฉลาด
 • The girl is lovely. เด็กหญิง น่ารัก
 • We are strong. พวกเรา แข็งแรง
 • She was happy yesterday. เมื่อวาน หล่อน มีความสุข
 • They were lucky. พวกเขา โชคดี
 • Jan has been sad since her cat died. เจน เศร้า ตั้งแต่ แมว ของหล่อน ตาย

» Adjective ตามหลัง Linking verb

คำคุณศัพท์วางไว้หลัง Linking verb (กริยาเชื่อม) เช่น

 • You look good today. วันนี้ คุณ ดู ดี
 • That sounds nice. นั่น ฟังดู ดีจัง
 • The flower smells good. ดอกไม้ มีกลิ่น หอม
 • My dream came true. ฝัน ของฉัน กลายเป็น จริง
 • I feel sorry for that boy. ฉัน รู้สึก สงสาร เด็ก คนนั้น

♦ ระดับของ Adjective

Adjective แบ่งออกเป็น 3 ระดับหรือ 3 ขั้นด้วยกัน คือ

◊ คุณศัพท์ขั้นปกติ หรือขั้นเท่ากัน  (A positive adjective) 

ขั้นปกติ คือ การใช้คำคุณศัพท์บรรยายสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่เปรียบเทียบกับใครที่ไหน เช่น

 • A cat is big. แมวตัวหนึ่ง ใหญ่
 • A man is tall. ชายคนหนึ่ง ตัวสูง

หรือถ้าเปรียบเทียบสองสิ่งเท่ากันจะเรียกว่า ขั้นเท่ากัน เช่น

 • A cat is as big as a dog. แมว ใหญ่ เท่ากับ หมา
 • A man is as tall as a woman. ผู้ชาย สูง เท่ากับ ผู้หญิง

◊ คุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Adjective)  

ขั้นกว่าคือ การเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่ง ว่าสิ่งไหน สูง ต่ำ สั้น ยาว เล็ก ใหญ่…..กว่ากัน เช่น

 • A cat is bigger than a mouse. แมว ใหญ่กว่า หนู
 • A man is taller than a woman. ผู้ชาย สูงกว่า ผู้หญิง

◊ คำคุณศัพท์ขั้นที่สุด (Superlative adjective)  

ขั้นที่สุด หรือสูงสุด คือ การเปรียบเทียบตั้งแต่สามขึ้นไป แล้วปรากฏว่า มีสิ่งหนึ่งที่ สูง ต่ำ สั้น ยาว เล็ก ใหญ่….กว่าเพื่อนเลย เช่น

 • A cat is the biggest animal in this room. แมวเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในห้องนี้ (ออกจากห้องนี้แล้วคงไม่ใช่)
 • Somchai is the tallest man in class. สมชายตัวสูงที่สุดให้ห้อง (เฉพาะห้องนี้นะครับ)

 เรียนเพิ่มเติมเรื่อง  ⇒ การเปรียบเทียบ Comparison ⇐ 

 เรียนเพิ่มเติมเรื่อง  ⇒ เรียงลำดับ Adjective order ⇐ 

คำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อย 120 คำ พร้อมคำอ่าน คำแปล

1
absent
แอ๊บเซินท
ขาด (เรียน, งาน)

2
afraid
อะเฟรด
กลัว

3
back
แบ๊ค
หลัง

4
bad
แบด
เลว

5
beautiful
บิ๊วทิฟุล
สวย

6
better
เบ็ทเทอะ
ดีกว่า

7
big
บิก
ใหญ่

8
black
แบล็ค
ดำ

9
boring
บ๊อริง
น่าเบื่อ

10
bright
ไบร๊ท
สว่าง, ฉลาด

11
broad
บรอด
กว้าง

12
broken
โบร๊เคิน
แตก

13
cloudy
คล๊าวดิ
มีเมฆมาก

14
cold
โคลด
หนาว

15
cool
คูล
เย็น

16
crazy
เคร๊สิ
บ้าคลั่ง

17
curly
เค๊อลิ
หยิก

18
daily
เด๊ลิ
รายวัน

19
dangerous
เด๊นจะเริส
อันตราย

20
dark
ดาค
มืด

21
deep
ดีพ
ลึก

22
difficult
ดิ๊ฟฟิเคิลท
ยาก

23
dirty
เด๊อทิ
สกปรก

24
dry
ดราย
แห้ง

25
easy
อี๊สิ
ง่าย

26
empty
เอ็มทิ
ว่างเปล่า

27
excellent
เอ็กซะเลินท
ยอดเยี่ยม

28
excited
อิกไซ๊เท็ด
ตื่นเต้น

29
expensive
อิกซเป็นซิฝ
แพง

30
famous
เฟ็เมิส
มีชื่อเสียง

31
fast
ฟาสท
เร็ว

32
fat
แฟ็ท
อ้วน

33
fault
ฟ๊อลท
เท็จ

34
final
ไฟ๊เนิล
สุดท้าย

35
fine
ไฟน
ดี

36
first
เฟิสท
ลำดับแรก

37
free
ฟรี
อิสระ, เปล่า

38
fresh
เฟร็ช
สดชื่น

39
friendly
เฟร็นลิ
เป็นมิตร

40
full
ฟุล
เต็ม

41
funny
ฟั๊นนิ
ตลก

42
gentle
เจ็นเทิล
อ่อนโยน

43
glad
แกลด
ดีใจ

44
good
กุด
ดี

45
gray
เกร
สีเทา

46
great
เกรท
เยี่ยม

47
greedy
กรี๊ดิ
ตะกละ

48
green
กรีน
เขียว

49
half
ฮาฟ
ครึ่ง

50
handsome
แฮ๊นเซิม
หล่อ

51
happy
แฮ๊พพิ
มีความสุข

See also  สร้างช่องyoutubeเพิ่ม ใดยใช้ gmail เดิม ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ | iNu Graphic by โค้ชนุ | สร้างช่อง youtube | Nataviguides

52
hard
ฮาด
แข็ง, ยาก

53
heavy
เฮ็ฝฝิ
หนัก

54
healthy
เฮ็ลธิ
มีสุขภาพดี

55
high
ไฮ
สูง

56
hot
ฮ็อท
ร้อน

57
hungry
ฮั๊งกริ
หิว

58
kind
ไคด
ใจดี

59
large
ลาจ
กว้าง

60
last
ลาสท
สุดท้าย, ..ทีแล้ว

61
late
เลท
สาย

62
lazy
เล๊สิ
ขี้เกียจ

63
left
เล็ฟท
ซ้าย

64
light
ไลท
สว่าง

65
little
ลิ๊ทเทิล
เล็ก

66
long
ลอง
ยาว

67
loose
ลูส
หลวม

68
loud
ลาด
เสียงดัง

69
low
โล
ต่ำ

70
lucky
ลัคคิ
โชคดี

71
many
เม็นนิ
มาก

72
narrow
แน๊โร
แคบ

73
new
นิว
ใหม่

74
nice
ไนซ
ดี

75
noisy
น๊อยสิ
มีเสียงดัง

76
old
โอลด
แก่

77
perfect
เพ๊อเฟ็คท
สมบูรณ์แบบ

78
poor
พอ
จน

79
pretty
พริททิ
สวย

80
quick
ควิก
เร็ว

81
quiet
ไคว๊เยิท
เงียบ

82
rainy
เร๊นนิ
มีฝนตกชุก

83
red
เรด
แดง

84
rich
ริช
รวย

85
right
ไรท
ถูก,ขวา

86
round
ราวด
กลม

87
sad
แซด
เศร้า

88
safe
เซฟ
ปลอดภัย

89
short
ชอท
สั้น

90
slow
สโล
ช้า

91
small
สมอล
เล็ก

92
snowy
สโน๊วิ
มีหิมะตก

93
sorry
ซ้อริ
เสียใจ

94
sour
เซ๊าเวอะ
เปรี้ยว

95
straight
สเตรท
ตรง

96
strange
สเตรนจ
แปลก

97
strong
สตรอง
แข็งแรง

98
sunny
ซั๊นนิ
มีแดดออก

99
sweet
สวีท
หวาน

100
tall
ทอล
สูง

101
thick
ธิค
หนา

102
thin
ธิน
บาง, ผอม

103
tight
ไทท
แน่น

104
tiny
ไท๊นิ
เล็ก

105
tired
ไท๊เยิด
เหนื่อย

106
tough
ทัฟ
เหนียว

107
true
ทรู
จริง

108
ugly
อั๊กลิ
น่าเกลียด

109
warm
วอม
อุ่น

110
weak
วีค
อ่อนแอ

111
well
เว็ล
ดี

112
wet
เว็ท
เปียก

113
white
ไวท
ขาว

114
wide
ไวด
กว้าง

115
windy
วิ๊นดิ
มีลมพัด

116
wise
ไวส
ฉลาด

117
wrong
รอง
ผิด

118
yellow
เย็ลโล
เหลือง

119
young
ยัง
เป็นเด็ก

120
your
ยัว
ของคุณ

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 1003

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….


เด็กยุค 5 จี ใช้แอปเฉลยการบ้านคณิตศาสตร์ แค่ใช้กล้องสแกนโจทย์ ก็ได้คำตอบ


จากกรณีมีการเผยแพร่คลิปในโซเชียลมีเดียว่า มีเด็กนักเรียนจำนวนไม่น้อย นิยมใช้แอปพลิเคชั่นช่วยเฉลยการบ้าน โดยลักษณะเป็นการถ่ายรูปโจทย์ และตัวแอปจะปรากฎคำตอบออกมาให้
จากการสอบถามเด็กนักเรียนชั้น ป.6 คนหนึ่ง ซึ่งบอกว่าได้ใช้แอปพลิเคชั่นนี้ช่วยทำการบ้านเหมือนกัน น้องบอกว่า รู้จักแอปฯ นี้จากเพื่อน เห็นเพื่อนใช้ก็ใช้ตามต่อๆ กันมา โดยใช้มาได้ประมาณ 1 ปีแล้ว เพื่อนใช้กันเกือบหมดเพราะส่วนใหญ่ก็มีสมาร์ทโฟนกัน
โดยแอปฯ นี้จะช่วยในการทำโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการถ่ายรูปสแกนโจทย์ และแอปฯ ก็จะคำนวณคำตอบออกมาให้ พร้อมมีวิธีทำโดยละเอียดให้ดูด้วย เท่าที่เคยใช้มาคำตอบที่ได้ก็ค่อนข้างตรงกับความเป็นจริง ทั้งนี้ ตนเองยังไม่เห็นว่ามีแอปฯ ลักษณะเดียวกันนี้ในเนื้อหาวิชาอื่นๆ ด้วยหรือไม่

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://ch3plus.com/news/program/255727

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News)
วันที่ 1 กันายน 2564
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารก่อนใครได้ที่นี่
ch3plus : https://ch3plus.com/news/programs/morning
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
YouTube : https://cutt.ly/MorningnewsTV3

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เด็กยุค 5 จี ใช้แอปเฉลยการบ้านคณิตศาสตร์ แค่ใช้กล้องสแกนโจทย์ ก็ได้คำตอบ

Comparison of Adjective การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ by ครูเจี๊ยบ #Enjoy English With T.Jeab


เป็นเนื้อหาบทเรียนเรื่อง Comparison of Adjective การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Comparison of Adjective การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ by ครูเจี๊ยบ #Enjoy English With T.Jeab

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์อย่างง่ายๆและเข้าใจ Degree of Comparison


ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษติวฟรีคำคุณศัพท์

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์อย่างง่ายๆและเข้าใจ Degree of Comparison

27 ‘Bigger, smaller, higher, lower’ Song (Comparative adjectives) English on Tour


In this song we’ll talk about comparing things using comparative adjectives
Sing along with and watch the ‘Bigger, smaller, higher, lower’ song. Learn and practise talking about comparing things. How many of the answers do you know?
……………………………………………………………………………..
Get the FULL VERSION Learn English with Songs apps here.
iPhone: http://bit.ly/1KOyKJj
iPad: http://bit.ly/1srqA14
Get the FREE Learn English with Songs Lite apps here.
iPhone: http://bit.ly/1KLRtXP
iPad: http://bit.ly/1zxi8iI
Check out all our popular English teaching and learning iPhone and iPad Apps here: http://bit.ly/18xZAGc
………………………………………………………………………………..
Don’t forget to try the full lessons in the ENGLISH ON TOUR playlist: http://bit.ly/1qkuIn6
Enjoy our cool songs/chants, games, quizzes and activities to help you practice and improve your English.
Join the pop group, The ABCs (Jan, Mish, Dima and Louise), as they travel around the world singing songs and meeting people. There are 32 units and over 8 hours of great learning resources help you learn.
Check out our popular English teaching and learning iPhone and iPad Apps here: http://bit.ly/18xZAGc
Visit www.cambridgeenglishonline.com
for lots more fun ways to learn English.
Join us on Facebook https://www.facebook.com/CambridgeEnglishOnline
Follow us on Twitter: @ceoenglish

27 'Bigger, smaller, higher, lower' Song (Comparative adjectives) English on Tour

Big, Big, Big | Adjectives Song for Kids


Big, Big, Big is a fun kids song to learn adjectives. Great for young learners, preschool, kindergarten and the ESL / EFL classroom. Download on iTunes: http://apple.co/1ipOxXl
Watch more! Sing and Play Green Album Playlist:
https://www.youtube.com/watch?v=rgJFII2ZU9w\u0026index=1\u0026list=PLPUKlTOZI_L4HDmUSizybAG2A4KX0xa8p

Download the Big Big Big song from Sing and Play Green on:
iTunes: http://apple.co/1ipOxXl
Amazon: http://amzn.to/1NdlOlv
CD Baby: http://bit.ly/1Sd8ltU
Find a Shop in your Country:
http://mapleleaflearning.com/shop/cd/singandplaygreen

Teacher and Parent Resources:
Big Big Big song information and resources:
http://www.mapleleaflearning.com/songs/singandplaygreen
Song flashcards, worksheets, coloring activities and more in our Resource Library:
http://www.mapleleaflearning.com/library/bigbigbig
Big Big Big Teacher’s Video:
https://www.youtube.com/watch?v=_nEA3IYTkno\u0026index=3\u0026list=PLPUKlTOZI_L6qFDz3AVFfT1eaj9GoclR

Follow Us:
Facebook: http://www.facebook.com/maplemarty
Twitter: http://www.twitter.com/maplemarty
Pinterest: http://www.pinterest.com/maplemarty
Google: https://plus.google.com/+Mapleleaflearning
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mapleleaflearning

Big Big Big Lyrics:
Big big big.
Little little little.
Long long long.
Short short short.
Clean clean.
Dirty dirty dirty.
Tall tall tall.
Short.
Fast.
Slow.
An elephant is big,
big big big.
An ant is little,
little little little.
A cat is clean clean clean.
A pig is dirty.
Fast.
Slow.
Big big big.
Little little little.
Long long long.
Short short short.
Clean clean.
Dirty dirty dirty.
Tall tall tall.
Short.
Fast.
Slow.

Copyright Maple Leaf Learning

Big, Big, Big | Adjectives Song for Kids

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การเปรียบเทียบคําคุณศัพท์

Leave a Reply

Your email address will not be published.