Skip to content
Home » [Update] | ประเภท ของ นิติบุคคล – NATAVIGUIDES

[Update] | ประเภท ของ นิติบุคคล – NATAVIGUIDES

ประเภท ของ นิติบุคคล: คุณกำลังดูกระทู้

ความรู้เรื่อง…ฐานะนิติบุคคลของวัด

ฐานะนิติบุคคลของวัด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 (ฉบับที่ 2 )แก้ไข พ.ศ.2535
http://winne.ws/n2791

Pansasiri

29 เม.ย. 2559 – 17.48 น.
, แก้ไขเมื่อ

โดย Pansasiri

8.2

พัน

ผู้เข้าชม

share

ความรู้เรื่อง...ฐานะนิติบุคคลของวัด

โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา 31 บัญญัติให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล คือ บุคคลตามกฎหมาย วัดทั้งหลายจึงอยู่ในฐานะที่ได้รับความคุ้มครองจากบรรดาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตลอดถึงกฎหมายทั่วไปด้วย ซึ่งไม่อาจนำมากล่าวให้ละเอียดได้ ณ ที่นี้

อำนาจนิติบุคคล บางกรณีที่ใช้กับวัดด้วย คือ

          1. สิทธิหน้าที่ของวัด กฎหมายยกฐานะของวัดเป็นนิติบุคคลก็เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของวัดและพระศาสนา โดยให้วัดสามารถมีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ แยกออกได้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากบุคคลทั้งหลายที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับวัด ดังบัญญัติในมาตรา 31 สรุปได้ 2 ประการคือ

          1.1 วัดย่อมมีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ต้องตามบัญญัติทั้งปวงแห่งกฎหมายภายในกรอบวัตถุประสงค์ของวัด

          1.2 ภายในข้อบังคับตามข้อ 1 วัดย่อมมีสิทธิและหน้าที่เหมือนบุคคลธรรมดา เว้นเสียสิทธิและหน้าที่ ซึ่งว่าโดยสภาพจะพึงมีพึงได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น ดังนั้น 

วัดจึงมีหน้าที่ที่ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 3 ประการคือ

         1. ไม่ขัดกับนิติบุคคลของวัด เช่นสิทธิและหน้าที่ระหว่างสามี-ภรรยา หรือ พ่อแม่กับบุตร วัดก็ไม่มีสิทธิ์เช่นนั้น

         2. ต้องตามบทบัญญัติทั้งปวงแก่กฎหมาย หมายความว่า ถึงแม้สิทธิและหน้าที่ ดังกล่าวนั้น จะไม่ขัดกับสภาพนิติบุคคลของวัดก็ดี แต่ถ้าขัดกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย วัดก็ไม่มีสิทธิและหน้าที่เช่นนั้นเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น บุคคลธรรมดามีสิทธิโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่วัดไม่มีสิทธิโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดหรือที่ธรณีสงฆ์โดยวิธีการเช่นนั้น เพราะขัดกับบทบัญญัติในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ซึ่งบัญญัติให้โอนได้แต่พระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาเท่านั้น

        หรือตัวอย่างวัดมีสิทธิได้รับมรดกของพระภิกษุในวัดผู้มรณภาพ ซึ่งมิได้ทำพินัยกรรมไว้เป็นอย่างอื่น แต่วัดคงมีสิทธิ์รับได้เฉพาะมรดกอันเป็นส่วนที่พระภิกษุได้มาในระหว่างเป็นพระภิกษุเท่านั้น สำหรับส่วนที่พระภิกษุนั้นได้มาก่อนเป็นพระภิกษุ วัดไม่มีสิทธิได้รับตามที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 , 1624 

        3.ภายในวัตถุประสงค์ของวัด แม้ว่าสิทธิและหน้าที่นั้น จะไม่ขัดกับสภาพนิติบุคคลและไม่ขัดกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด ๆ ก็ตาม แต่ถ้าขัดกับวัตถุประสงค์ของวัดแล้ว วัดก็ไม่มีสิทธิและหน้าที่เช่นนั้นเหมือนกัน

         ในการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลอื่น ๆ เช่นมูลนิธิ,สมาคม หรือบริษัท จะมีตราสารกำหนด แต่ของวัดทั่วราชอาณาจักร แม้ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ไว้ แต่วัดทั้งหลายย่อมมีวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดและเหมือนกันหมด กล่าวคือ “กิจกรรมคณะสงฆ์และกิจการทางพระพุทธศาสนา” ภายใต้ขอบเขตแห่งพระธรรมวินัยและกฎหมาย ดังที่บัญญัติไว้ในเรื่อง “อำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส” ตามมาตรา 37 และมาตรา 38 ซึ่งแยกออกเป็นด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ และการสาธารณูปการ

See also  วิธียื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 ในระบบใหม่/กรณีไม่มีภาษีซื้อ-ภาษีขาย/ภาษีเป็น 0 บาท | เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ภพ.30

         เมื่อเทียบสิทธิและหน้าที่ของวัด กับ สิทธิและหน้าที่ของเจ้าอาวาสแล้ว มีส่วนสัมพันธ์กันไปด้วยกัน คือ เจ้าอาวาส มีอำนาจหน้าที่ภายในขอบเขตแห่งสิทธิและหน้าที่ของวัด เพราะเจ้าอาวาสมีอำนาจหน้าที่จัดกิจการของวัดในฐานะผู้แทนวัด โดยตำแหน่งตามความมาตรา 37 ซึ่งเจ้าอาวาสต้องรับผิดชอบในสิทธิหน้าที่เจ้าอาวาส สิทธิหน้าที่ของวัด และสิทธิหน้าที่ของเจ้าพนักงานด้วย

         ความรับผิดชอบของวัด และผู้แทนวัด (ผู้แทนวัดโดยตำแหน่งคือเจ้าอาวาส ผู้แทนวัดโดยการแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้แทนวัดที่ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายให้กระทำกิจการใด ๆ แทนวัดเป็นพิเศษ ชั่วครั้งชั่วคราวหรือเฉพาะเรื่องนั้น ๆ )

         ตามมาตรา 70 เมื่อผู้แทนวัดทั้ง 2 ประเภทนั้นกระทำกิจการใด ๆ แทนวัดไปแล้ว จึงมีผลผูกพันตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า วัดจะต้องรับผิดชอบในกิจการนั้น ๆ ทุกกรณีไป เพราะในบางกรณี ผู้แทนวัดก็ต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง และในบางกรณีวัดกับผู้แทนวัดยังต้องรับผิดชอบต่อกันอีกส่วนหนึ่ง ดังมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

         1. ความรับผิดชอบระหว่าง วัด กับ บุคคลภายนอก

         2. ความรับผิดชอบระหว่าง ผู้แทนวัด กับ บุคคลภายนอก

        3. ความรับผิดชอบระหว่าง วัด กับ ผู้แทนวัด

จากหนังสือ ที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพ พระครูสุตวุฒินันท์ (สุทัศน์ ฐานนนฺโท) 

ฉลอง ช่วยธานี เรียบเรียง

แชร์

You may also like

[NEW] Investor Types – ประเภทของผู้ลงทุน | ประเภท ของ นิติบุคคล – NATAVIGUIDES

Sinwattana Equity Crowdfunding

Url:

https://equity.sinwattana.com

Founder:

KwekHongSin

Equity Crowdfunding is the way to drive business up to public by raise fund from crowd and return to securities share.

safekeeper account

SETTHIWAN BUILDING, floor 17 zone A, 139 Pan Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

Bangkok

,

10500

,

Thailand


จดทะเบียน บริษัท กับ หจก. แบบไหนดีกว่ากัน | วิธีหาเงินและทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ EP26


🔥แจกหนังสือฟรี🔥\” เงิน มา ง่ายๆ\” เขียนโดย อ.วรัทภพ รชตนามวงษ์ มีเนื้อหามากถึง 357 หน้า รับหนังสือฟรี! กดลิงก์นี้ด่วน ของมีจำนวนจำกัด 👉 https://get.moneyeasybook.com/?ref=YTA20201116
.
คนทำธุรกิจต่างก็ต้องการจดทะเบียนพาณิชย์เป็นนิติบุคคล เพื่อใช้เป็นตัวแทนในการดำเนินธุรกิจ แล้วการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หรือ หจก. มีกี่แบบ กี่ประเภท และแต่ละประเภทมี ข้อดีข้อเสีย แตกต่างกันอย่างไรบ้าง? อย่างไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณที่สุด
🔴 พบกับวิดีโอใหม่ทุกวัน 🔴 ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จและรวย \”เร็วขึ้น\”
จากประสบการณ์การทำธุรกิจไทยจีน มาแล้ว 14 ธุรกิจของผม
👇 คลิกลิงก์แล้วกด “SUBSCRIBE ติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ตอนนี้เลย!! 👇
https://www.youtube.com/channel/UC6GkGouzOitA6vUzOEBEqwA?sub_confirmation=1

// ดูวิดีโอของ \”วรัทภพ\” ตามเพลย์ลิสต์
📌 คลิปใหม่ล่าสุด (มีคลิปใหม่ทุกวัน) https://bit.ly/2OCDdvb
========================
🔥ลงทุนอะไรดี https://bit.ly/2kH0Lm0
🔥วิธีขายของ LAZADA https://bit.ly/2TUxuRn
🔥วิธีขายของ SHOPEE https://bit.ly/2lJ5LHe
🔥วิธีสั่งสินค้าจากจีน https://bit.ly/2IERdmE
🔥วิธีสร้างรายได้บน YOUTUBE https://bit.ly/2NT8l8L
🔥การทำตลาดจีน และส่งออกจีน https://bit.ly/2GWdITq
🔥วิธีขายสินค้าแบบ ดรอปชิป https://bit.ly/2x2sOPf
🔥WARATTAPOB PODCAST https://bit.ly/2SBlrHR
🔥วิธีทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ https://bit.ly/2lRZuZn
🔥วิธีปลดหนี้ https://bit.ly/2PKNplE
========================
🇨🇳VLOG IN CHINA ชีวิตในจีนของผม https://bit.ly/2AqaFNB
🇹🇭VLOG IN THAILAND ชีวิตในไทยของผม https://bit.ly/2AUvnWf
========================
🌈แกะคำคม ข้อคิด นักปราชญ์ และนักธุรกิจ https://bit.ly/2SDzHjh
🌈5 นาที หาเงินแบบมหาเศรษฐี https://bit.ly/2k9oyuu
🌈รีวิวหนังสือที่ผมชอบ http://bit.ly/2lRZJnf
🌈วิธีเริ่มต้นธุรกิจ ในปัจจุบัน https://bit.ly/2ChCNT7
🌈ความรู้ หาเงิน เพิ่มรายได้ ที่จะทำให้คุณรวยเร็วขึ้น https://bit.ly/2CR2Jqc
🌈เคล็ดลับ การตลาดและการขาย https://bit.ly/2M8P7cV
🌈ไอเดียธุรกิจเงินล้าน https://bit.ly/2TrY2IT
🌈พัฒนาตัวเอง เพื่อความสำเร็จในด้านที่ต้องการ https://bit.ly/2LTPms2
🌈แรงบันดาลใจและกำลังใจ ในการใช้ชีวิต https://bit.ly/2TKQAbW
🌈รีวิว ธุรกิจจีนและเศรษฐกิจจีน https://bit.ly/2M8Phkx
🌈ความรู้ไทยจีน อื่นๆ http://bit.ly/2kIZaMn

// วรัทภพ รชตนามวงษ์ คือ ใคร?
ผม \”วรัทภพ รชตนามวงษ์\” เป็นคนไทย เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้ว 14 ธุรกิจ
ทั้งในประเทศไทย และ จีน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน
ผมตั้งใจทำสื่อเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
ให้คนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จในชีวิตและรวย “เร็วขึ้น”
📍คุณสามารถดูคลิปจากลิงก์ล่างนี้ ว่าผมมีประสบการณ์ธุรกิจอะไรบ้าง📍
http://bit.ly/2kHDgt4

// ติดตาม วรัทภพ รชตนามวงษ์ เพิ่มเติมได้ที่
Website : https://www.warattapob.com
👥SOCIAL
Instagram : https://www.instagram.com/warattapob_rachatanamwong
Facebook : https://fb.me/WarattapobRachatanamwong
YouTube: https://www.youtube.com/c/WarattapobRachatanamwong
Line official : http://line.me/ti/p/[email protected]
Twitter : https://twitter.com/warattapob
Tiktok : https://www.tiktok.com/@warattapob
🎧PODCAST
สำหรับ Android
Soundcloud : https://bit.ly/2QjfVYm
Spotify : https://spoti.fi/2Jcwh6Y
สำหรับ iOS
Apple Podcast : https://apple.co/2QjW5fM

WARATTAPOB วิธีหาเงิน ทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
วิดีโอนี้เกี่ยวกับ จดทะเบียน บริษัท กับ หจก. แบบไหนดีกว่ากัน | วิธีหาเงินและทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ EP26
LINK https://youtu.be/T4cG0FpCHX4
LINK https://youtu.be/T4cG0FpCHX4

See also  กยศ.หักเงินกู้ผ่านบัญชีเงินเดือน ยอดหนี้ที่หักคิดอย่างไร มีข้อกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำเท่าไหร่ | กยศ หักเงินเดือน | การออกแบบเว็บไซต์ด้วยตนเอง
See also  สมุดรายวันรับเงินและสมุดรายวันจ่ายเงิน | สมุดรายวันจ่ายเงิน | การออกแบบเว็บไซต์ด้วยตนเอง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

จดทะเบียน บริษัท กับ หจก.  แบบไหนดีกว่ากัน | วิธีหาเงินและทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ EP26

สอนจดทะเบียนบริษัทแบบ e Registration ละเอียดทุกขั้นตอน Update 2564


ดูขั้นตอนการจดทะเบียนในรูปแบบรูปภาพประกอบคำบรรยายได้ที่ https://tanateauditor.com/onlineregister/
สำหรับท่านใดที่จดทะเบียนบริษัทเองแต่ไม่มีรายชื่อผู้สอบบัญชีใส่ในเอกสารประกอบการจดทะเบียน (รายงานการประชุมตั้งบริษัท) ติดต่อมาทางเราได้ คิดค่าใช้จ่ายเพียง 500 บาทพร้อมคำปรึกษาในการจดทะเบียน ดูรายละเอียดที่
https://tanateauditor.com/onlineregister/
ติดต่อ : คุณวิน 0876732884
Line ID : @618kssyt
Line QR code : https://lin.ee/ZQbOyKA
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
เลขที่บัญชี : 6591439247
ชื่อบัญชี : ธเณศ เฮงตระกูลสิน
ค่าบริการ : 500 บาท
ปล.สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีความรู้ว่าหลังจากจดทะเบียนบริษัทต้องดำเนินการอย่างไรบ้างในด้านบัญชีและภาษี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://tanateauditor.com/courseforsme/

สอนจดทะเบียนบริษัทแบบ e Registration ละเอียดทุกขั้นตอน   Update 2564

ความสามารถของบุคคลกับการทำนิติกรรม กฎหมายลักษณะบุคคล


ความสามารถของบุคคลกับการทำนิติกรรม กฎหมายลักษณะบุคคล

กู้ง่ายผ่านแอพ แบงค์ชาติรับรอง ได้เงินหลักหมื่นหลักแสนง่ายๆ เจ้าหน้าที่ไปทำสัญญาให้ถึงบ้าน


กู้ง่ายผ่านแอพ แบงค์ชาติรับรอง ได้เงินหลักหมื่นหลักแสนง่ายๆ เจ้าหน้าที่ไปทำสัญญาให้ถึงบ้าน
สินเชื่อใหม่ กู้ง่ายผ่านแอพ เงินกู้ถูกกฏหมาย เงินกู้สินเชื่อ
กดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อที่นี่ค่ะ https://www.youtube.com/channel/UCYvZXavniMrlaMzIhkxtg?sub_confirmation=1
ต้องการเงินด่วน⁠❗⁠ ขอสินเชื่อผ่านมือถือได้ง่ายๆ ด้วย Star Money Mobile Application 👉โหลดเลย http://onelink.to/7w9m28
📱แอปเดียวจบครบเรื่องสินเชื่อ
✅ขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชั่นได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลา
✅เช็กราคากลางรถได้
✅เจ้าหน้าที่ไปทำสัญญาให้ถึงบ้าน
✅เช็กยอด/จ่ายบิล ได้อย่างรวดเร็ว
✅เราอัพเดตโปรโมชั่นเด็ดๆให้คุณรู้ก่อนใคร
พิเศษ เพียงมียอดขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชั่น ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! บัตรกำนัลโลตัสมูลค่า 500บาท
(สงวนสิทธิ์การขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชั่นเฉพาะรถยนต์เท่านั้น)
เมื่อมียอดการขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชั่นตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าของแถมจะหมด
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
สตาร์มันนี่ รับจัดสินเชื่อ สินเชื่อรถวงเงินสูง โมบายแอปพลิเคชั่น
ขอสินเชื่อผ่านแอป การันตีดอกเบี้ยถูก ให้ยอดเยอะสะใจ อนุมัติไว
SOURCE : https://www.facebook.com/starmoney.co.th/

กู้ง่ายผ่านแอพ แบงค์ชาติรับรอง ได้เงินหลักหมื่นหลักแสนง่ายๆ เจ้าหน้าที่ไปทำสัญญาให้ถึงบ้าน

#เตรียมความพร้อมในการ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และ #ห้างหุ้นส่วนจำกัด


เตรียมความพร้อมในการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
น้องๆ ที่ทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ สอบถามเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียน
ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง?
ผู้ถือหุ้น/หุ้นส่วน คืออะไร?
กรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ จะต้องมีกี่คน?
ทุนจดทะเบียน คืออะไร?
ใช้บ้านตัวเองจดทะเบียนได้หรือไม่?
คำถามเหล่านี้ ล้วนมาจากผู้ประกอบธุรกิจจริงๆ หลังจากที่ทำในนามส่วนตัว และวันหนึ่งอยากเปลี่ยนสภาพจาก บุคคลธรรมดา มาเป็น นิติบุคคล เพื่อจะทำให้ธุรกิจของตัวเองมีความน่าชื่อถือ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นสามารถรับชมได้จากคลิปนี้ได้เลย

ให้ความรู้โดยพี่เก่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี, ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

กำลังมีปัญหาบัญชีและภาษีอยู่ใช่ไหม? รับให้คำปรึกษา!
ติดต่อ พี่เก่ง โทร. 0816487459
Line id: surapa.jam

ติดต่อบริการ รับจดทะเบียนบริษัท หจก. คลิกลิงค์ https://www.greenproksp.co.th/รับจดทะเบียนบริษัท/
ฝากกดติดตาม เก่งบัญชี ภาษีบรรเทา รับข่าวสารดีๆ ด้านบัญชีและภาษี
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCpsA7YXp8SlteplIJgFgvGw
Facebook: https://www.facebook.com/kengbuncheepasibuntao/
เว็บไซต์: https://www.kengbuncheepasibuntao.com/

เตรียมตัวจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขายสินค้าออนไลน์
จดทะเบียนบริษัทจำกัด จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

#เตรียมความพร้อมในการ #จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และ #ห้างหุ้นส่วนจำกัด

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ประเภท ของ นิติบุคคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *