Skip to content
Home » [Update] บทเรียน รายวิชา การแปลเบื้องต้น 1 | beaten แปลว่า – NATAVIGUIDES

[Update] บทเรียน รายวิชา การแปลเบื้องต้น 1 | beaten แปลว่า – NATAVIGUIDES

beaten แปลว่า: คุณกำลังดูกระทู้

การแปลประโยคกรรม (Passive voice)  

 

          ประโยคกรรมในภาษาอังกฤษ หมายถึง  ประโยคที่ประธานของประโยค
    เป็นผู้รับผลที่เกิดจากการกระทำของผู้อื่น 

              เดวิด  คริสตัล (David Crystal, 1980:  259) ได้ให้นิยาม  Passive voice ไว้ดังนี้   

a term used in the grammatical analysis of voice, referring to a sentence, clause or verb form where the grammatical subject is typically the recipient or ‘goal’ of the action denoted by  the verb  . . .    

 

                โครงสร้างหลักของประโยคกรรมในภาษาอังกฤษ  คือ          

 

รูปประโยคกรรมในภาษาอังกฤษมี  2  ชนิด คือ

1.  ประโยคกรรมชนิดไม่มีตัวการ (ผู้กระทำ) ปรากฏอยู่ในประโยค (Non-agentive  or  agentless  passives)  

        The shop was burned down.    

2.  ประโยคกรรมชนิดมีตัวการ (ผู้กระทำ) ปรากฏอยู่ในประโยค (Agentive passives)  

        The letter  was written by a boy.

                ในภาษาไทย พระยาอุปกิตศิลปสาร (2499: 29)  ได้กล่าวถึงประโยคกรรมไว้ว่า ประโยคกรรมเป็นประโยคที่มีกรรมวาจก (ผู้ถูกกระทำ)  อยู่ต้นประโยค  ดังเช่น  

                เขาโดนพ่อตี

                เขาถูกครูบังคับให้อ่านหนังสือ

                วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา

                ขนมนี้กินอร่อยดี

                ในบทความเรื่อง “ประโยคกรรมในภาษาไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนแปลง” ธัญญรัตน์    ปาณะกุล (2537:  17) กล่าวว่า ประโยคกรรมในภาษาไทยโดยทั่วไปมี 5 รูป ดังต่อไปนี้

                1.  ประโยคกรรม  “ถูก”   เช่น         เขาถูกแม่ตี

                2.  ประโยคกรรม “ได้รับ”  เช่น   เขาได้รับเชิญไปงานเลี้ยง

                3.  ประโยคกรรมเป็นกลาง   เช่น   สะพานนี้สร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2523

                4.  ประโยคกรรมเน้นความ  เช่น  ตามี ผู้ใหญ่บ้านของเราเสือกินเสียแล้ว

                5.  ประโยคกรรมตัวการปรากฏ   เช่น   เพลงนี้ร้องโดยสันติ

 

วิธีแปล

                ในการแปลประโยคกรรมจากภาษาอังกฤษเป็นไทยนั้น ผู้แปลจะต้องพิจารณาปริบท (context)  ในภาษาอังกฤษอย่างรอบคอบ  เพื่อดูความหมายที่แฝงอยู่  ถ้าปริบทเป็นประสบการณ์ในเชิงลบ หรือความหมายในทางไม่ดี เวลาแปลก็ให้ใช้ประโยคกรรมแบบที่ 1  คือ ประโยคกรรมถูก ถ้าปริบทเป็นประสบการณ์อันน่าพึงพอใจ หรือบ่งบอกถึงสถานการณ์อันน่ายินดี ก็ให้ใช้ประโยคกรรมได้รับ หรือประโยคกรรมแบบที่ 2 หากปริบทบ่งบอกว่าประธานเป็นเพียงผู้รับผลการกระทำจากใครคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ให้ใช้ประโยคกรรมแบบที่ 3  ซึ่งมีนัยความหมายเป็นกลาง ประโยคกรรมมีนัยความหมายเป็นกลางจะทำหน้าที่บอกกล่าว  เล่าเรื่องหรือรายงานเหตุการณ์  สถานการณ์

               จากประสบการณ์ในการสอนแปลของผู้เขียน  และจากการตรวจงานแปลของนักศึกษาตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ว่า

                Grandpa Mee, the head of our village, was eaten up by a tiger.

นักศึกษามักจะแปลโดยมีคำว่า “ถูก” อยู่ในประโยค เช่น

                ตามี  ผู้ใหญ่บ้านของเรา ถูกเสือกินเสียแล้ว

มากกว่าที่จะแปลเป็นประโยคกรรมเน้นความในแบบที่  4 ว่า

                ตามี ผู้ใหญ่บ้านของเรา  เสือกินเสียแล้ว

ส่วนประโยคตัวอย่างนี้

                This song was sung by Santi.

นักศึกษามักแปลว่า

                เพลงนี้ร้องโดยสันติ

                การแปลแบบนี้เป็นการแปลตามโครงสร้างภาษาอังกฤษโดยไม่มีทั้งคำว่า ‘ถูก’ หรือ ‘โดน’ หรือ  ‘ได้รับ’  และมีตัวการหรือผู้กระทำตามหลังคำว่า ‘โดย’  ซึ่งก็เป็นการแปลที่ได้ใจความ 

                จากข้อแนะนำวิธีการแปลประโยคกรรมที่ให้ไว้ข้างต้น  ลองดูตัวอย่างการแปลประโยคกรรมแบบต่าง ๆ ดังนี้

                ประโยคกรรมนัยความหมายไม่ดี

                1.  The police station at Mukdaharn was attacked by a group of terrorists on                    Sunday.

                      สถานีตำรวจที่มุกดาหารถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายโจมตีเมื่อวันอาทิตย์    

                2.   The students were punished for cutting class.

                      นักเรียนถูกทำโทษ เพราะโดดเรียน  

                3.   Birds and many harmless creatures were destroyed by the overuse of            insecticides.

นกและสัตว์ที่ไม่มีพิษภัยหลายชนิดถูกทำลายด้วยการใช้ยาฆ่าแมลงที่เกินขนาด                

                4.   That man was fined for throwing cigarettes on the floor.

                      ผู้ชายคนนั้นถูกปรับฐานโยนบุหรี่ลงบนพื้น

                5.   The thief was forced against the wall, hands above his head.

                      ขโมยถูกบังคับให้หันหน้าเข้ากำแพงและยกมือไว้เหนือศีรษะ       

 

                ประโยคกรรมนัยความหมายดี

                1.   He was appointed the chairman of the company.

                      เขาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบริษัท 

See also  เทียบเสียง อังกฤษ ไทย | ตอน สระ ในภาษาอังกฤษ for beginners | สระ ภาษา อังกฤษ เรียก ว่า

                2.   He was invited to a party.

                      เขาได้รับเชิญไปงานเลี้ยง

                3.   Mr. Krisada  Arunwongse was elected the new Bangkok Governor.

                      นายกฤษฎา  อรุณวงษ์  ได้รับลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่

                4.   Thai hotels are praised all over the world for their excellent service.

                      โรงแรมไทยได้รับยกย่องไปทั่วโลกด้วยการให้บริการชั้นยอดเยี่ยม

                5.  Any Thai boxer who gets an Olympic medal will be rewarded

                 with  a huge sum of money.

                      นักชกชาวไทยคนไหนก็ตามที่ได้เหรียญโอลิมปิกจะได้รับรางวัลเป็นเงิน

                      ก้อนใหญ่

                ประโยคกรรมนัยความหมายเป็นกลาง

                1.   This building has been well designed to conserve energy.

                      ตึกนี้ออกแบบมาเป็นอย่างดีให้ประหยัดพลังงาน

                2.   Pancakes should be eaten warm from the pan.

                      แพนเค้กควรรับประทานร้อน ๆ  จากกระทะ    

                3.   Ramkhamhaeng University was founded in 1971.

                      มหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.  1971

                4.   Dictionaries were located on a shelf in the back of the room.

                      พจนานุกรม อยู่บนชั้นหลังห้อง

 

                5.   This fine bread is made from a special wheat flour.

                      ขนมปังแสนอร่อยนี้ทำจากแป้งสาลีชนิดพิเศษ   

 

การแปลประโยคกรรมลดรูป

                ประโยคบางประโยคเป็นประโยคกรรมที่ละ verb to be ไว้ในฐานที่เข้าใจ คงมีแต่กริยาช่องที่ 3 หรือ past participle ประโยคลักษณะนี้มักจะทำให้ผู้แปลที่ไม่มี   ความรู้ในเรื่องโครงสร้างภาษาอังกฤษดีพอแปลผิด เพราะไปเข้าใจว่าเป็นคำกริยาที่อยู่ในรูป past tense เมื่อพบประโยคเช่นนี้วิธีการแปล คือ ให้ลองวิเคราะห์แยกแยะว่า กริยาตัวใดเป็น passive voice ลดรูป  คือ ละ verb to be ไว้  ตัวอย่างเช่น

                1.  The name printed in red ink was very easy to find and read.

                มาจากประโยค 2 ประโยคว่า

                 The name was printed in red ink.  และ

                 The name was very easy to find and read.  

                เวลาที่รวมทั้งสองประโยคเข้าด้วยกัน  จะพบว่าประธานซ้ำกันและ สามารถตัดประธานออกไปได้  1  ตัว  โดยแทนที่ด้วย Relative pronoun นั่นก็คือ ประโยคจะอยู่ในลักษณะของประโยคซับซ้อน (Complex Sentence)

                The name that was printed in red ink was very easy to find and read.

                จากประโยคนี้เราสามารถตัด (Relative pronoun) that และตัด verb to be ซึ่งอยู่ในรูป was ออกไปได้อีก ประโยคก็จะกลับมาเป็นประโยคชนิด  simple  ที่มี participle phrase ขยายนาม เมื่อวิเคราะห์ได้เช่นนี้ผู้แปลก็จะทราบว่า printed ในประโยคข้างบนคือ passive voice ที่ลดรูปนั่นเอง  และสามารถแปลออกมาได้ตามนัยความหมายที่แฝงอยู่  โดยใช้วิธีการแปลประโยคกรรมที่กล่าวมาแล้ว  ประโยคนี้จึงแปลว่า

                ชื่อที่พิมพ์ด้วยหมึกแดงมองเห็นและอ่านได้ง่าย  

                2.  The president, accompanied by his advisors,  had arrived.

                 ประธานพร้อมด้วยบรรดาที่ปรึกษาได้มาถึง

                3.  Men trained in mathematics can be engineers. 

                 คนที่ได้รับการฝึกฝนทางด้านคณิตศาสตร์สามารถเป็นวิศวกรได้         

 

Table of Contents

Share this:

Like this:

ถูกใจ

กำลังโหลด…

[NEW] anymore กับ any more ต่างกันอย่างไร ความหมาย ตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปล | beaten แปลว่า – NATAVIGUIDES

anymore กับ any more ต่างกันอย่างไร ความหมาย ตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปล

any more กับ anymore แค่ช่องว่าง ก็ทำให้เราต่างกัน * anymore (เป็น adverb) […]

any more กับ anymore

แค่ช่องว่าง ก็ทำให้เราต่างกัน

* anymore (เป็น adverb) ใช้ในความหมายว่า ไม่… อีกต่อไป (เมื่อก่อนทำ ตอนนี้ไม่ทำแล้ว)

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– He doesn’t love me anymore.
แปลว่า เขาไม่รักฉัน(อีกต่อไป)แล้ว

– I don’t want to talk about it anymore.
แปลว่า ฉันไม่อยากพูดถึงมันอีก

– She used to love dogs but one attacked her and she doesn’t like them anymore.
แปลว่า หล่อนเคยชอบสุนัข แต่ว่ามีตัวหนึ่งมาทำร้ายหล่อน ก็เลยไม่ชอบสุนัขอีกต่อไป

– He doesn’t work here anymore.
แปลว่า เขาไม่ได้ทำงานที่นี่(อีกต่อไป)แล้ว

– I don’t live in Thailand anymore.
แปลว่า ฉันไม่ได้อยู่เมืองไทยอีกต่อไปแล้ว (แสดงว่าตอนพูดอยู่ต่างประเทศ และไม่กลับมาอยู่อาศัยที่ประเทศไทยอีก)

– I don’t do yoga anymore.
แปลว่า ฉันไม่ได้เล่นโยคะอีกต่อไป (เมื่อก่อนเล่น ตอนนี้ไม่อีกต่อไปแล้ว)

* any more เขียนโดยมีเว้นวรรค (เป็น determiner) ใช้ในความหมายว่า อีก, (เพิ่ม)อีกไหม

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยค

– Do you have any more questions?
แปลว่า คุณมีคำถาม(เพิ่มเติมอีก)ไหม

– Would you like any more tea?
แปลว่า คุณต้องการชาอีกไหม

– I don’t have any more water.
แปลว่า ฉันไม่มีน้ำเหลือ(อีก)แล้ว

** ข้อควรระวัง
any more สามารถใช้เป็น adverb ก็ได้เช่นกัน (ความหมายเหมือน anymore) แต่ในรูปแบบนี้จะใช้โดยวางท้ายประโยค

– We don’t go to XXX on holiday any more.
หมายถึง เราไม่ไปเที่ยววันหยุดที่ xxx อีกต่อไป (เมื่อก่อนไป แต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้ว)

และในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน any more ที่ใช้แบบ adverb อาจเขียนติดกันเป็น 1 คำ

– He doesn’t cycle anymore.
หมายถึง เขาไม่ปั่นจักรยานอีกต่อไป


B*tch แปลว่า…


สวัสดีค่ะ วันนี้ พี่ตฤณร์ ขอนำเสนอคำว่า B/tch! คำนี้จะแปลว่าอะไรนั้นไปติดตามในวีดีโอเลยค่ะ อย่าเอาอะไรกับดิฉันมากเลย 555
FB: Trin Klinhnu
IG: BawseBetch_English
ิbitchแปลว่า

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

B*tch แปลว่า...

Battle Cats Beginners’ Guide | How to Beat Crazed Lizard; No Gacha (S6E1)


A guide explaining how to beat Mammals [Insane], which appears on the 24th of each month, based on using 4part meatshielding and legstacking to deal with ottasmackus; and crazed titan to land blows on the synched ‘crazed lizard lump’.
▶ More Tips, Tricks and Tutorials: https://goo.gl/5v4WX9
Below are links to unedited replays of the runs I included in this video, in case you’d find that helpful:
▶ Sniper and a continue: https://youtu.be/WDy3c7qzQjo
▶ Abnormally fast cannon: https://youtu.be/zegnTUGLec4

Battle Cats Beginners' Guide | How to Beat Crazed Lizard; No Gacha (S6E1)

Wafia – Heartburn


Nostalgic Jams Making you feel nostalgic.
» Facebook: https://facebook.com/nostalgicjams
» Twitter: https://twitter.com/nostalgicjams
» Instagram: https://instagram.com/nostalgicjams
» SoundCloud: https://soundcloud.com/nostalgicjams
✖ Follow Wafia
https://soundcloud.com/wafia
https://www.facebook.com/WafiaMusic
https://twitter.com/Wafiaaa
https://instagram.com/wafiaaa
✖ Produced by Taku \u0026 Andrei Eremin
Taku:
https://soundcloud.com/takugotbeats
https://www.facebook.com/takugotbeats
https://twitter.com/takubeats
https://instagram.com/takubeats
Andrei Eremin:
https://soundcloud.com/andreieremin
http://facebook.com/andreiereminmusic
http://twitter.com/andrei__eremin
https://instagram.com/andrei__eremin
✖ Photo by © Fowler
http://fowlerfotographic.tumblr.com
From the XXIX EP, out November 20 on Future Classic.
https://soundcloud.com/futureclassic
Wafia Heartburn NostalgicJams

Wafia - Heartburn

Did i beat it? | Friday Night Funkin : VS Mr.Trololo – Avacuate [Troll Chart] [Completed???]


Read this before Comment
Im not sure if I actually beat the song because I feel that the chart are still going. But it’s impossible for me to keep doing more of it because the note won’t load. (Even bot died at the same place as me) but still.. Im not sure if that count as a complete? So.. I’ll let you guys decide about it
Also.. yes, I Changed the speed to make it lots easier. It shouldn’t count as a complete but I still proud on myself that I didn’t miss on that hell chart. (But if I remember the way to press, I might also can made it on original speed. I just need time)
This is highlight from my livestream
https://www.youtube.com/watch?v=ruTc_ECiAJA\u0026t=1300s
Also thank you @CommunityGame @레시유튜브(FNF LNT) for joining the stream earlier!
Game Note: Boyfriend is taken out by Girlfriend to meet her uncle figure, former Soviet baritone, Mr. Trololo. But after a while, things seem to be a bit… off.
Can Boyfriend and Girlfriend defeat this Trollface looking guy girlfriend calls her uncle? Or will Bf \u0026 Gf get trolled and lose?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
More Links:
► Mr.Trololo FULL WEEK
https://gamebanana.com/wips/56747
►FNF: https://ninjamuffin24.itch.io/funkin
►Most of you Ask about my keys counter
Here the Link to Download : https://github.com/yugecin/osukps/rel…
►Discord Server Link (13+) : https://discord.gg/Z6DH9YpzHC
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Credits
Mod Creators for VS Trollface / Trollge / Mr.Trololo below
Arthur_(ADJ) TrollDev, Artist, Animator
SaltedSporks Phase 1 \u0026 2 Song Producer
Saruky__ Phase 3 Song Producer
Angelattes Girlfriend VA
Mr. Amazing VA Mr. Trololo VA
Audiospawn’s Sudzy Bubbles Trollge VA
Arthur_(ADJ) TrollDev, Artist, Animator
KGBepis Background Artist
Fore Cutscene Artist
Nightkniyt Coding
Iro:) Easy and Troll Charting
Blue Skittle Medium Charting
Active777 Hard Charting
Whynne Creator of Trollface
MaliciousBunny Creator of First Trollge Incident/Blueballs Incident
Banbuds Trollge Design
Shmooify [REDACTED]
BalloonBoyXd Emotional Support (Assistant)
DanielNifrom Emotional Support (Assistant)
@FelixFunkin
I got those huge Information from CommunityGame
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FridayNightFunkin FnF VSTrololo VsTrollge Troll trollface trollge ZeroKung2309

Did i beat it? | Friday Night Funkin : VS Mr.Trololo - Avacuate [Troll Chart] [Completed???]

Giveon – Heartbreak Anniversary (Audio)


\”TAKE TIME\” available at: https://Giveon.lnk.to/TAKETIME
Follow Giveon:
Instagram: https://www.instagram.com/giveon/?hl=en
Twitter: https://twitter.com/giveon?lang=en
Facebook: https://www.facebook.com/Giveonmusic/
Soundcloud: https://soundcloud.com/giveon
(C) 2021 Epic Records. With Not So Fast LLC.
Giveon HeartbreakAnniversary TAKETIME

Giveon - Heartbreak Anniversary (Audio)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ beaten แปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *