Home » [Update] | คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คํา – NATAVIGUIDES

[Update] | คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คํา – NATAVIGUIDES

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คํา: คุณกำลังดูกระทู้

คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธแล้วคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่น่ารู้มากๆ คุณจะได้เปิดความรู้ให้กว้างขาวง อ่านหนังสือเกี่ยวกับศาสนาจะได้เข้าใจมากขึ้น

Table of Contents

1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา Buddhism

ก่อนอื่นจะเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบุคคลในพุทธศาสนาดังนี้

 • The Lord Buddha แปลว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
 • Monk แปลว่า พระสงฆ์
 • The abbot แปลว่า เจ้าอาวาส 
 • Novice แปลว่า สามเณร
 • Temple boy แปลว่า เด็กวัด 
 • Buddhist (คําศัพท์ภาษาอังกฤษ) แปลว่า พุทธศาสนิกชน 
 • The Buddha แปลว่า พระพุทธ (Buddha Gem พุทธรัตนะ)
 • The Dhamma แปลว่า พระธรรม (Dhamma Gem ธรรมรัตนะ)
 • The Sangha แปลว่า พระสงฆ์ (Sangha Gem สังฆรัตนะ)

2. วันสำคัญทางพุทธศาสนา (Buddhist Holidays)

ต่อไปนี้คือวันสำคัญทางพุทธศาสนา ที่ไม่รู้ไม่ได้เช่น

 • Buddhist Holy Day แปลว่า วันพระ 
 • Makha Bucha Day แปลว่า วันมาฆบูชา 
 • Vesakha Bucha Day แปลว่า วันวิสาขบูชา 
 • Asarnha Bucha Day (คําศัพท์ภาษาอังกฤษ) แปลว่า วันอาสาฬหบูชา 
 • Buddhist Lent Day แปลว่า วันเข้าพรรษา 
 • End of Buddhist Lent Day แปลว่า วันออกพรรษา 
 • Atthami Bucha Day แปลว่า วันอัฏฐมีบูชา 

3. คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา – ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ

 • The Buddha image/ The Buddha statue แปลว่า พระพุทธรูป 
 • Relics แปลว่า พระบรมสารีริกธาตุ 
 • Buddha’s footprint แปลว่า รอยพระพุทธบาท 
 • Temple (คําศัพท์ภาษาอังกฤษ) แปลว่า วัด 
 • Pagoda แปลว่า เจดีย์ 
 • Chapel แปลว่า อุโบสถ
 • Pavilion at a temple แปลว่า ศาลาวัด 

4. คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา – กิจกรรมในพุทธศาสนา

ต่อไปนี้คือกิจกรรมในพุทธศาสนาต่างๆ ที่เราควรรู้ เป็นกิจกรรมที่คนนับถือ ศาสนทำบ่อย ถ้าวันหนึ่งเราไปต่างประเทศ ไปเจอกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนานี้เราจะเข้าใจง่ายๆ ได้ดัวนี้

 • Religious Ceremony แปลว่า พิธีทางศาสนา 
 • Pray แปลว่า สวดมนต์ 
 • Listen to the sermon แปลว่า ฟังเทศน์ 
 • Offerings for a sermon แปลว่า กัณฑ์เทศน์ 
 • Receive blessing from the monks แปลว่า รับพรจากพระ 
 • Sprinkle the holy water แปลว่า รดน้ำมนต์ 
 • Pour water of dedication/To make a libation แปลว่า กรวดน้ำ
 • Make merit (คําศัพท์ภาษาอังกฤษ) แปลว่า ทำบุญ
 • Give the offering dedicated to the monks แปลว่า ถวายสังฆทาน 
 • The Kathin ceremony แปลว่า กฐิน 
 • Donate แปลว่า บริจาค
 • Chant แปลว่า พระสวดมนต์ 
 • Invite the monk แปลว่า  นิมนต์พระ 
 • Light the incense sticks แปลว่า จุดธูป 
 • Light the candle แปลว่า จุดเทียน 
 • Put gold leaf onto the Buddha image แปลว่า ปิดทององค์พระพุทธรูป 
 • Offer food to the monks แปลว่า ใส่บาตร 

5. คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา – อุปกรณ์และสิ่งของ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา

 • Alms bowl แปลว่า บาตรพระ 
 • Lotus flower แปลว่า ดอกบัว 
 • Incense stick แปลว่า ธูป 
 • Candle แปลว่า เทียน
 • Incense burner แปลว่า กระถางธูป 
 • Sacred cord แปลว่า สายสิญจน์
 • Holy water (คําศัพท์ภาษาอังกฤษ) แปลว่า น้ำมนต์
 • Offering แปลว่า เครื่องสังฆทาน 
 • Cloth for the rains/Rains cloth แปลว่า ผ้าอาบน้ำฝน 
 • Lent candle แปลว่า เทียนพรรษา 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่น่ารู้

ขอเสิรมตารางเเนะนำวิธีการออกเสียงของคำศัพท์ที่่มักจะออกเสียงยากเมื่อพูดถึงศัพท์ภาษาอังกฤษพระพุทธศาสนาดังนี้ ช่วยคุณอ่านออกเสียงได้อย่างง่ายดาย

ลำดับถึงศัพท์ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียง1Avalokitesvara/ 
อวโลกิเตศวร/ˌʌvəloʊkɪˈteɪʃvərə 2A Buddhist/
ชาวพุทธ/e ˈbʊdɪst/3A paper (lotus flower) lantern/
โคมไฟกระดาษ/e ˈpeɪpər (ˈloʊtəs ˈflaʊər) ˈlæntərn/4Bodhisattva/
พระโพธิสัตว์/ˌboʊdiːˈsʌtvə/5Buddhist nun/
แม่ชี/ˈbʊdɪst  nʌn/6Buddhist robe/
จีวร/ˈbʊdɪst roʊb/7Buddhist monastery/
สำนักสงฆ์/ˈbʊdɪst ˈmɑːnəsteri/:8Buddhism/ พระพุทธศาสนา/ˈbʊdɪzəm/9Enlightenment/ การตรัสรู้/ɪnˈlaɪtnmənt/10Pagoda/ เจดีย์/ˈbʊdɪst ˈtempl/11Charity/ การกุศล/ˈtʃærəti/12To draw a fortune stick (เซียมซี)/drɔː e ˈfɔːrtʃən stɪk/13To help interpret (ตีความ) the fortune stick/help ɪnˈtɜːrprɪt ðə ˈfɔːrtʃən stɪk/14To give offerings/ɡɪv ˈɑːfərɪŋz/15Incense sticks (ธูป)/ˈɪnsens stɪks/16To pray (อธิษฐาน)/preɪ/17To kowtow/ˌkaʊˈtaʊ/18To light incense sticks/laɪt ˈɪnsens stɪks/19Meditate (นั่งสมาธิ)/ˈmedɪteɪt/20To do volunteer work at a temple/duː ˌvɑːlənˈtɪr wɜːrk ət e ˈtempl/21Merciful (เมตตา)/ˈmɜːrsɪfl/22Mercy/ˈmɜːrsi/23To say Buddhist chants/seɪ ˈbʊdɪst tʃænts/24Wai/wai/

มากกว่า …

ลำดับถึงศัพท์ภาษาอังกฤษวิธีการออกเสียง25To walk around collecting alms/wɔːk əˈraʊnd kəˈlektɪŋ ɑːmz/26emptiness (ความว่างเปล่า)/ˈemptinəs/27to float a paper (lotus flower) lantern/floʊt e ˈpeɪpər (ˈloʊtəs ˈflaʊər) ˈlæntərn/28to become a monk or nun/liːv hoʊm (tuː bɪˈkʌm e mʌŋk ɔːr nʌn/29rebirth (การเกิดใหม่)/ˌriːˈbɜːrθ/30solemn (เคร่งขรึม)/ˈsɑːləm/31Statue of Buddha/ˈstætʃuː əv ˈbʊdə/32the Buddha (พระพุทธเจ้า)/ðə ˈbʊdə/33the (Buddhist) Great Hall/ðə (ˈbʊdɪst ) ɡreɪt hɔːl/34Take Refuge in the Three Jewels/teɪk ˈrɛfjuːʤ ɪn ðə θriː ˈʤuːəlz/35Amitabha Buddha/əmiˈtaːbʱə ˈbʊdə/36Three Jewels/θriː ˈʤuːəlz/37Noble Eightfold Path/ˈnəʊblər eɪt.fəʊld pɑːθ/38The Four Noble Truths/ðə fɔːr ˈnəʊblər truːθs/39Pure Land Buddhism/pjʊər lænd ˈbʊd.ɪ.zəm/40Medicine Buddha/ˈmed.ɪ.sən bʊdə/41Middle Way/ˈmɪd.əl weɪ/42zen master/zen ˈmɑː.stər/43Zen Buddhism/zen ˈbʊd.ɪ.zəm/44mantra (มนต์)/ˈmɑntrə/45sutra (พระสูตร)/ˈsutrə/46vegetarian (มังสวิรัติ)/ˌvɛdʒəˈtɛriən/47Great Compassion Mantra/ɡreɪt kəmˈpæʃn ˈmæntrə/48Ego (อาตมา)/ˈiɡoʊ/

See also  [NEW] Past Perfect Tense | past perfect คือ - NATAVIGUIDES

6. เรียนประโยคกับคำพูดดีๆ หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในภาษาอังกฤษ

เรียนประโยคกับคำพูดดีๆ  กับศีล 5 

ศีล 5 หรือ Five Precepts เป็นศีลขั้นพื้นฐาน ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคน ยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิต การอาราธนาศีล 5 ในภาษาอังกฤษ ทำได้ดังนี้

ศีลข้อ 1. To abstain from taking life.แปลว่า  ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ หรือ Do not kill แปลว่า ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

ศีลข้อ 2. To abstain from taking what is not given or stealing. แปลว่า อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ
หรือ Do not steal = ห้ามลักขโมย

ศีลข้อ 3. To abstain from sexual misconduct. แปลว่า  กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ
หรือ Do not indulge a sexual misconduct  แปลว่า ห้ามประพฤตผิดในกาม

ศีลข้อ 4. To abstain from false speech. แปลว่า มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ
หรือ Do not lie แปลว่า ห้ามโกหก

ศีลข้อ 5. To abstain from intoxicants or harmful substances. แปลว่า สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี สิกขาปทังสมาทิยามิ
หรือ Do not drink alcohol แปลว่า ห้ามดื่มของมึนเมา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา – หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ในภาษาอังกฤษ

นอกจากนั้นสำหรับภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนายังมีหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาดีๆ ไม่รู้ไม่ได้เช่น

 1. To be furious is stupid แปลว่า การโกรธแค้นเป็นสิ่งที่โง่เขลา
 2. Present in change แปลแบบภาษาบาลีก็คือ “อนิจจัง” ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
 3. Change, both good and bad, is inevitable, so try not to waste your energy either fighting or fearing it. Instead, aim to accept it as part of the natural cycle of birth, life and death.
  แปลว่า   การเปลี่ยนแปลงมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การเปลี่ยนแปลงเป็นกฏของธรรมชาติหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงไม่ควรเสียเวลาหมกมุ่นครุ่นคิดหรือวิตกกังวลไปกับมัน ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเหมือนสัจธรรมของชีวิตคือ มีเกิด แก่ และตาย หมายถึง สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน หลีกเลี่ยงไม่ได้
 4. Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment
  หมายถึง คร่ำครวญ อาลัยอาวรณ์ ครุ่นคิด ยึดติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์
 5. The greatest pity in life is self-belittlement. 
  แปลว่า น่าสงสารที่สุดคือความไม่มั่นใจในตัวเราเอง
 6. The greatest ignorance in life is deceit.
  แปลว่า ความผิดที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้คือความหลอกลวง
 7. The greatest error in your life, is to lose oneself
  แปลว่า ข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณคือการสูญเสียตัวเอง
 8. The greatest enemy in life, is the self
  แปลว่าศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือตัวเอง
 9. The greatest wealth in your life, is health and wisdom
  แปลว่า ทรัพย์สินยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณคือสุขภาพและสติปัญญา

และ …

 1. The greatest pride in your life,  is recovering from failures
  แปลว่า  ความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของคุณคือการฟื้นตัวจากความล้มเหลว
 2. The greatest failure in life, is vanity
  แปลว่า ความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือความไร้สาระ (หลงตัวเอง)
 3. The greatest bankruptcy in life, is hopelessness
  แปลว่า การล้มละลายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือความสิ้นหวัง
 4. The greatest tragedy in life, is jealousy 
  แปลว่า ความแย่ที่สุดในชีวิตคนเราคืออิจฉา
 5. The temptation to give up is strongest just before victory.
  แปลว่า คนเรามักรู้สึกอยากยอมแพ้มากๆ ก่อนที่เราจะชนะ
 6. Don’t speak if it doesn’t improve on silence.
  แปลว่า เงียบดีกว่าที่พูดขึ้นมาแล้วไม่ดีขึ้น
 7. A thousand-mile journey begins with just one step.
  แปลว่า การเดินทางอีกพันไมล์ เริ่มต้นได้ด้วยการก้าวขาออกเพียงข้างเดียว
 8. Don’t be afraid to go slowly. Be afraid of stopping.
  แปลว่า อย่ากลัวที่จะไปช้า กลัวที่จะหยุด
 9. Even the happiness of a fool is a stupid kind of happiness.
  แปลว่าความสุขจากความเขลา คือ ความเขลาแห่งความสุข
 10. Don’t be afraid that you do not know something. Be afraid of not learning about it.
  แปลว่าอย่ากลัวสิ่งที่ไม่รู้ จงกลัวที่จะไม่เรียนรู้สิ่งนั้น
 11. Unhappiness enters through a door that has been left open.
  แปลว่าความทุกข์จะเข้ามาทางประตูที่ถูกเปิดไว้
 12. The man who moved the mountain was the one who began carrying away the smallest stones.
  แปลว่า มนุษย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายภูเขาได้ มักเป็นคนเดียวกับมนุษย์ที่ค่อยๆหยิบก้อนหินเล็กๆออกจากเขา

The Buddha

พระพุทธเจ้าสถิตอยู่ในหัวใจของมนุษย์ทุกคน

บทเรียนดีๆ น่ารู้

Lesson from a funeral
บทเรียน ข้อคิดจากงานศพ

If you understand the truth about life,
หากคุณเข้าใจความจริงของชีวิต

when someone you love passes away,
เมื่อใครบางคนที่คุณรักได้จากไป

you will not be sad.
คุณจะไม่เสียใจ

You will see life as an object that breaks.
คุณจะมองเห็นชีวิตเป็นเพียงวัตถุที่แตกหัก

Happiness or suffering in our mind comes from our own fabrication.
ความสุขหรือความเจ็บปวดในใจเรา มาจากสิ่งที่เราสร้างขึ้น

See also  7 แนวทาง ทำธุรกิจส่วนตัวให้ร่ำรวย! | เพียง Add LINE @thaifranchise | ทําธุรกิจอะไรดี | Nataviguides

They did not come from death,
พวกเขาไม่ได้มาจากการตาย

or from the anyone’s passing.
หรือจากการจากไปของคนใดคนหนึ่ง

Therefore, our suffering arises from our mind fabricating these thoughts.
ดังนั้นความทุกข์ของเราจึงเกิดขึ้นจากจิตใจของเราสร้างความคิดเหล่านี้ขึ้นมา

บทเรียนดีๆ น่ารู้

Do not pay attention to those who say things impulsively. อย่าให้ราคาแก่คนที่พูดโดยไม่รู้จักคิด
Do not be friends with pessimists. อย่าผูกมิตรกับคนมองโลกในแง่ร้าย
Do not take side with bullies. อย่าให้ท้ายแก่พวกคนพาล
Do not work with those who do not see the value in you. และอย่าทำงานให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าว่ายังไงบ้างคะ

การเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อศาสนานี้น่าฟัง น่าเรียนมากๆ เลยใช่ไหมคะ เรายิ่งเก็บตกศัพท์ใหม่ได้เยอะเรายิ่งสามารถเปิดความรู้ให้ได้กว้างขวางค่ะ  อย่าลืมติดตามเว็บของเราเพื่ออัพเดทศัพท์และความรู้ดีๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะ

[Update] คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน การสนทนาเมื่อเราต้องการใช้บริการจากโรงแรม | คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คํา – NATAVIGUIDES

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตอน การสนทนาเมื่อเราต้องการใช้บริการจากโรงแรม

welcome to I like English
รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น

โดย นันทน์ภัส ภาวนาภรณ์ (ซิน) &
Aj.Sebastian Copija

 

 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ จากรายการ I like English

 

การสนทนาเมื่อเราต้องการใช้บริการจากโรงแรม (Hotel)

     Normally, you should make a reservation by phone or online booking before you come to stay at a hotel.

 

When you arrive, go to the check in counter and the hotel receptionists will ask you this question; “Do you have a reservation?”

     ปกติคุณควรทำการจองโรงเเรมมาล่วงหน้าก่อนโดยการโดยการโทรศัพท์หรือจอง online เมื่อคุณมาถึงโรงแรมแล้วก็แค่เดินไปที่ counter โรงแรม พนักงานต้อนรับจะถามคุณว่า “Do you have a reservation?” แปลว่า คุณได้จองเอาไว้ไหม ถ้าเราจองเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ตอบได้เลยว่า “Yes, I do” แปลว่า ใช่ ฉันได้จองเอาไว้แล้ว

 

 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับโรงแรม การจองห้องพัก ภาษาอังกฤษ

 

 

ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการจองโรงแรม

     They will ask for your name and where you made the reservation.
แล้วพวกเขาก็จะถามชื่อของคุณ คุณก็แค่บอกชื่อของคุณหรือบอกวิธีการจองของคุณเพิ่มไปด้วยก็ได้ ดังนี้
your name, please. แปลว่า กรุณาบอกชื่อของคุณ

 

     My name is Paul Slater, I made a reservation through your website. แปลว่า ผมชื่อ พอล สเลเตอร์ ผมจองผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม

 

 

 


คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการลงทะเบียนเข้าพักโรงแรม

 

 

ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการลงทะเบียนเข้าพักโรงแรม 

     After that, they will ask you to fill out the hotel registration card and confirm all the information.

จากนั้นพวกเขาก็จะขอให้คุณกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ และยืนยันข้อมูลต่างๆกับคุณ ดังนี้

“Please fill out the registration card.” แปลว่า กรุณากรอกแบบลงทะเบียนบัตรเครดิต

จากนั้นพนักงานจะเริ่มยืนยันข้อมูลกับคุณ

 

 

 

ดังตัวอย่างว่า

 

     One night, 3,000 Baht for a twin room with a bath and you will stay for two days as planned. แปลว่า ราคาห้องคู่คืนละ 3,000 บาท มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งคุณจะพัก 2 คืนตามกำหนด

 

If you accept, just say “Yes, that’s fine.”
ถ้าคุณยอมรับก็แค่พูดว่า “Yes, that’s fine.” แปลว่า ได้ นั่นดีแล้ว

If everything is finished, they will give you a key by saying “This is your key”


เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพนักงานจะให้กุญแจห้องกับคุณพร้อมกับพูดว่า “This is your key” แปลว่า นี่กุญแจของห้องคุณ

 

 

     If you didn’t make a reservation, you can ask the receptionists at the check in counter: Ididn’t make a reservation but are there any rooms available here?

กรณีที่คุณไม่ได้จองล่วงหน้าคุณสามารถไปที่โรงแรมและถามพนักงานที่ countercheck in ว่า I didn’t make a reservation but are there any rooms available here? แปลว่า ฉันไม่ได้จองห้องเอาไว้ ยังมีห้องว่างอยู่บ้างไหมค่ะ คำว่า Check in แปลว่า ลงทะเบียนเข้าพัก

If they still have a free room they will say “Yes, What kind of room do you want?”


ถ้าเขายังมีห้องว่างเขาก็จะตอบแล้วถามคุณว่าว่างค่ะคุณต้องการห้องประเภทไหนค่ะ


There are many types of rooms, for example; single room, double room, and suite.
Also, some rooms have a garden view, a sea view or other zoning in which you can choose.


การตอบคำถามนี้คุณก็แค่บอกกับพนักงานว่าห้องแบบไหนที่คุณต้องการ เช่น

 

Single room แปลว่า ห้องเดี่ยว

Double Room แปลว่า ห้องคู่

Suite แปลว่า ห้องสูท

Garden View แปลว่า วิวชมสวน

Sea View แปลว่า วิวชมทะเล เป็นต้น

 

และแต่ละโรงแรมก็ยังมีการจัดพื้นที่ที่ต่างกันให้คุณเลือก เมื่อคุณเลือกได้แล้วก็ตอบเขาไปว่า I would like a single room with a bath and a sea view please.

 

    

      If the room that you want is not available, they will say; “I’m sorry, but the rooms are full.”, and offer you another room. You can choose the room again and when averything is finished, they will give you a key.

ถ้าห้องที่คุณต้องการเต็มเขาจะบอกคุณว่า “I’m sorry, but the rooms are full.” แปลว่า ขอโทษด้วย ห้องที่คุณต้องการเต็มแล้ว

See also  [Update] 8 เทศกาลดนตรีรอบโลกที่คอดนตรีไม่ควรพลาด | เทศกาล ต่างๆ ทั่ว โลก - NATAVIGUIDES

คำศัพท์ว่า Full แปลว่า เต็มแล้ว จากนั้นเขาจะเสนอห้องใหม่ให้คุณ เมื่อคุณเลือกได้เขาก็จะให้กุญแจกับคุณ

 

 

 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับบริการด้านอาหารของโรงแรม

 

ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการสั่งอาหาร

  

There are many services in the hotel,if you would like to eat a meal in your room, you can just call room service;
มีบริการหลายอย่างของโรงแรม ถ้าคุณต้องการใช้บริการในห้องสำหรับสั่งอาหารคุณก็แค่โทรไปแจ้งกับเขา ดังนี้ Is that room service? แปลว่า นั่น Room service ใช่ไหม

ถ้าเราโทรไปถูกแล้วก็สั่งอาหารได้ดังตัวอย่างนี้ Please bring me a tuna sandwich, onion soup and tea. แปลว่า ขอสั่งแซนวิชทูน่า ซุบหัวหอม และน้ำชา

เมื่อเขารับออเดอร์แล้วก็ตอบกลับมาว่า Yes, I’ll bring them for you soon. แปลว่า ได้เราจะนำไปเสริฟให้อีกสักครู่


คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับบริการปลุกตอนเช้า

 

ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับขอบริการปลุกตอนเช้า

     If you want the hotel to wake you up in the morning, you can say “A wake-up call at six o’clock, please”.

สำหรับบริการปลุกตอนเช้าถ้าคุณต้องการให้โรงแรมช่วยปลุกคุณ สามารถบอกได้ว่า “A wake-up call at six o’clock, please.” แปลว่า ช่วยโทรมาปลุกฉันตอน 6 โมงเช้า

 

 

 

 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการคืนห้อง

 

ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการขอคืนห้อง


     When you want to check out, return key at the check-out counter and say; I’d like to check out, please.


เมื่อคุณต้องการที่จะคืนห้องพัก หรือ check out คุณแค่เดินไปที่ counter เพื่อคืนกุญแจแล้วพูดว่า I’d like to check out, please. แปลว่า ฉันจะขอคืนห้องพัก

 

บางครั้งอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม แล้วคุณก็แจ้งกับเขาไปได้เลยว่าคุณจะชำระค่าที่พักอย่างไร เช่น จ่ายด้วยเงินสด หรือ จ่ายด้วยบัตรเครดิต I’ll pay with a credit card. แปลว่า ฉันจะจ่ายด้วยบัตรเครดิต 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ติดต่อกับโรงแรม

 

     There are many words that can be used when referring to a hotel, for example; the varionus sections of the hotel, the hotel staff and hotel services.


ยังมีคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงแรม แบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ว่าแผนกต่างๆ ตำแหน่งงาน และบริการโรงแรม มาเริ่มที่แผนกต่างๆกันก่อน

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Front desk = แผนกต้อนรับ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Information = ประชาสัมพันธ์, ให้ข้อมูล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Cashier = รับผิดชอบการชำระค่าบริการ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Cloakroom = สถานที่รับฝากของ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Lounge = ห้องโถงนั่งเล่น
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Coffee shop = ร้านกาแฟ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Dining Room = ห้องอาหาร
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Banquet Hall = ห้องจัดเลี้ยง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Arcade = ร้านค้า

 

 

จากนั้นเป็นตำแหน่งต่างๆที่ควรรู้เอาไว้ ดังนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Manager = ผู้จัดการโรงแรม
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Maid = คนรับใช้หญิง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Valet = คนรับรถ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Ballboy = คนรับกระเป๋า
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Doorman = คนเฝ้าประตู
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Chef = หัวหน้าพ่อครัว
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Waiter = บริกรชาย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Waitress = บริกรหญิง

 

ศัพท์ที่เกี่ยวกับบริการอื่นๆ คือ

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Room charge = ค่าบริการห้อง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Room Tax = เงินภาษี (พักค้างคืน)
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Telephone = โทรศัพท์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Newspaper = หนังสือพิมพ์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Restaurant = ห้องอาหาร
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Laundry = ซักรีดเสื้อผ้า
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Overseas call = โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Internet Service = บริการอินเตอร์เน็ต

 

     Today we learned a lot of vocabulary about “The Hotle” as well as other useful words. For example;

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Check In = ลงทะเบียนเข้าพัก
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Check out = คืนห้องพัก
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Single Room = ห้องเดี่ยว
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Double Room = ห้องคู่
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Suite Room = ห้องชุด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Additional = เพิ่มเติม
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Lounge = ห้องโถงนั่งเล่น
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Banquet Hall = ห้องจัดเลี้ยง

 

 

 


รวม 500 ประโยคภาษาอังกฤษ ฝึกพูด พร้อมคำอ่าน พื้นฐาน ง่ายๆ เริ่มจากศูนย์ ไม่มีพื้นฐาน ก็เรียนได้ ฟรี


💖 ถ้าอยากให้กำลังใจ มาสมัครสมาชิกกันนะครับ 💖
กดตรงนี้ 👉 https://www.youtube.com/channel/UCaiwEWHCdfCi23EYN1bWXBQ/join
เรียนภาษาอังกฤษ ฝึกพูด 500 ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ถามตอบ พร้อมคำอ่าน คนไม่มีพื้นฐานกสามารถเรียนได้ ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเอง เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี กับ อ.ต้นอมร
Basic Daily English Conversation : 500 English Phrases and Sentences
รวมวิดีโอฝึกฟัง ฝึกพูดภาษาอังกฤษ สำหรับเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrstMNlAK0Iu3XViE08wFLjyxyRFFhKYl
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี! คลิก: https://www.tonamorn.com/
แจกศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1,000 คลิก: https://www.tonamorn.com/vocabulary
สอน การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ
https://www.tonamorn.com/learnenglish/writesentences/
เรียนภาษาอังกฤษ จากภาพสวยๆ บนอินสตาแกรม
https://instagram.com/ajtonamorn
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย และบทเรียนภาษาอังกฤษอีกมากมาย เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับสูง ฟรี 100% โดย อาจารย์ต้นอมร

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

รวม 500 ประโยคภาษาอังกฤษ ฝึกพูด พร้อมคำอ่าน พื้นฐาน ง่ายๆ เริ่มจากศูนย์ ไม่มีพื้นฐาน ก็เรียนได้ ฟรี

1000 คำศัพท์คล้องจอง | ภาษาอังกฤษ | เทคนิคจำคำศัพท์ | สำหรับผู้เริ่มเรียน | ‎@เรียนง่ายภาษาอังกฤษ


1000 คำศัพท์คล้องจอง | ภาษาอังกฤษ | เทคนิคจำคำศัพท์ | สำหรับผู้เริ่มเรียน | ‎@เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

100 คำกริยาภาษาอังกฤษverb ที่ใช้บ่อย


100 คำกริยาภาษาอังกฤษverb ที่ใช้บ่อย
กริยาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ verb
ภาษาอังกฤษใช้บ่อย,
กริยาอังกฤษ,
คำกริยาภาษาอังกฤษใช้บ่อย,
คำกริยาอังกฤษ,
คำกริยาภาษาอังกฤษ,
กริยาอังกฤษใช้บ่อย,

100 คำกริยาภาษาอังกฤษverb ที่ใช้บ่อย

🌈 รวมเพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก |เพลงสำหรับอนุบาล🤸‍♂️


เพลงสำหรับเด็ก เพลงเด็ก เพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก kidsongs

🌈 รวมเพลงภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก |เพลงสำหรับอนุบาล🤸‍♂️

1000 คําศัพท์ ไทย-อังกฤษ ชุด 3


1000 คำศัพท์ชุดที่ 3
ตอนนี้เราก็รู้จักคำศัพท์มาได้ครึ่งทางแล้วนะคะ ชุดนี้ครอบครัวหรรษาเขาจะไปเที่ยวสวนสัตว์กัน น้อง ๆ ก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่าง ๆ และสถานที่ที่น่ารู้ไปด้วย ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะ

อัพเดทผลงานสื่อการสอนชุดอื่นได้ที่
https://www.facebook.com/right.edutai…
https://www.youtube.com/channel/UCVnk…
http://www.rightbeyond.com/

1000 คําศัพท์ ไทย-อังกฤษ ชุด 3

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คํา

Leave a Reply

Your email address will not be published.