Home » [Update] คำนามแสดงความเป็นเจ้าของ ( possessive nouns )-ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย | แสดง ความ เป็น เจ้าของ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] คำนามแสดงความเป็นเจ้าของ ( possessive nouns )-ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย | แสดง ความ เป็น เจ้าของ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

แสดง ความ เป็น เจ้าของ ภาษา อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

คำนามแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive nouns) คือ การทำคำนามให้อยู่ในรูปของการแสดงความเป็นเจ้าของ สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

1. การใช้ Apostrophe + s (‘s)

Possessive Form of Nouns
ในภาษาอังกฤษ นอกจากจะใช้คำ Possessive Adjectives, Possessive Pronouns แสดงความเป็นเจ้าของ แล้ว ยังมีคำแสดงความเป็นเจ้าของอีกกลุ่มด้วยเช่นกัน ซี่งเราเรียกคำกลุ่มนี้ว่า “Possessive Form of Nouns”
Possessive Form of Nouns เป็นคำนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ มีอยู่ 2 รูป คือ ‘s และ of มีวิธีใช้ดังนี้
1. ‘s อ่านว่า Apostrophe s ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ และใช้กับสิ่งที่มีชีวิต
2. of ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต

1. ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ โดยวางไว้หลังคำนามที่เป็นเจ้าของ เช่น

ตัวอย่างการใช้

 

 

‘s


ความหมาย

Kate’s car
Students’ shoes
My father’s hat
The children’s backpacks
A bird’s wings
His girlfriend’s gloves
Yupa and Yupin’s skirts

รถยนต์ของเคท
รองเท้าของนักเรียน
หมวกของคุณพ่อของฉัน
เป้ของพวกเด็ก ๆ
ปีกของนก
ถุงมือของแฟนเขา
กระโปรงของยุพาและยุพิน

จากตัวอย่าง…นักเรียนสังเกตการใช้ ‘s จะมีความแตกต่างกัน บางประโยคใช้ทั้ง ‘sบางประโยคใช้เฉพาะ ” ‘ ” เท่านั้น…มีหลักในการใช้อย่างไร…นักเรียนศึกษาตัวอย่างประโยคแสดงการใช้ ” ‘s ” ต่อไปนี้

หลักในการใช้  ‘s 
1. นามที่เป็นเจ้าของที่มีรูปเป็นเอกพจน์ ให้ใส่ ‘s หลังคำนามได้เลย เช่น

ตัวอย่างประโยค
ความหมาย
อื่นๆ
   My mother’s dress is very beautiful.

   ชุดของคุณแม่ของฉันสวยมาก

   A dog’s tail is short.

   หางของสุนัขสั้น

   That girl’s candies are 

very 

sweet.

   ขนมอมของเด็กคนนั้นหวาน

มาก

2. ชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของลงท้ายด้วย s หรือไม่ได้ลงท้ายด้วย s ให้ใส่ ” ‘s ” หลัง ชื่อบุคคลนั้นได้เลย เช่น

See also  [NEW] สรุป ! โครงสร้าง Present simple tense พร้อมตัวอย่าง | present simple ป.3 - NATAVIGUIDES

ตัวอย่างประโยค
ความหมาย
อื่นๆ

  That is Tommy’s car.

   

นั่นคือรถยนต์ของทอมมี่

  Somchai’s dog is very fat.

   

สุนัขของสมชัยอ้วน

  Those are Kanchana’s sisters.

   

ผู้หญิงเหล่านั้นเป็นน้องสาวของกาญจนา

  Mrs.Jones’ s sons are very naughty.

   

ลูกชายของนางโจนส์ซนมาก

  James’

s

 girlfriend is

 

a singer.

แฟนสาวของเจมส์เป็นนักร้อง

3. นามที่เป็นเจ้าของมีความหมายเป็นพหูพจน์ แต่รูปเป็นเอกพจน์ คือไม่ได้ลงท้ายด้วย s ให้ใส่ ” ‘s” หลังหลังคำนามนั้นได้เลย เช่น

ตัวอย่างประโยค
ความหมาย
อื่นๆ

   People’s cars are at the car park.

   รถของประชาชนจอดที่ ๆ จอดรถ

   The police’s guns are short.

   ปืนของพวกตำรวจสั้น

   The women’s blouses are green.

   เสื้อของผู้หญิงเหล่านั้นสีเขียว

4.นามที่เป็นเจ้าของมีรูปเป็นพหูพจน์และลงท้ายด้วย s ให้ใส่เฉพาะ” ‘ ” เท่านั้น เช่น

ตัวอย่างประโยค
ความหมาย
อื่นๆ

   The students’ shoes are very big.

    รองเท้าของนักเรียนคู่ใหญ่มาก

   My parents’ clothes are in the closet.

   เสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่อยู่ในตู้เสื้อผ้า

   The 

boys’ desks are

 big.

   โต๊ะของเด็กพวกนั้นใหญ่มาก

5. ถ้ามีเจ้าของมากกว่าหนึ่ง และมี and เชื่อม หรือเป็นเจ้าของร่วมกัน ให้วาง ‘ s หลังคำนามตัวสุดท้ายเท่านั้น เช่น

ตัวอย่างประโยค
ความหมาย
อื่นๆ

    Bill and Susan’s car is a European car.

   รถยนต์ของบิลและซูซันเป็นรถยุโรป

   Bob and Kate’s father is a policeman.

 คุณพ่อของ บ๊อบและเคท เป็นตำรวจ

  John, Andy and James’s house is green.

 บ้านของจอห์น แอนดี้และเจมส์สีเขียว

2. การใช้ of

มักใช้แสดงความเป็นเจ้าของสำหรับคำนามที่ไม่ใช่บุคคล โดยวาง of ไว้หน้าคำนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น The tail of a dog. (หางของหมา), The wings of a bird (ปีกของนก)

ตัวอย่าง

1. Pim is member of the basketball team.
(พิมเป็นสมาชิกของทีมบาสเก็ตบอล)

2. How long does it take to the top of Mt. Fuji?
(ใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะถึงยอดภูเขาฟูจิ)

3. Do you know the meaning of this word?
(คุณรู้ความหมายของคำนี้ไหม?)

” Of ” มีความหมายว่า ของ ใช้แสดงความเป็นเจ้าของสำหรับสิ่งของและสถานที่ หรือสิ่งที่ไม่มีชีวิต ดังตัวอย่างจากตารางข้างล่างนี้

ตัวอย่างประโยค
ความหมาย
อื่นๆ

   The cover of  this notebook is blue.

   ปกของสมุดเป็นสีฟ้า

See also  ชาวนา ฟัง ช่วยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000 ไม่เกิน 20 ไร่ 20,000 มี ดรามา แล้ว | ยื่นภาษีขายเกิน

   The cover of  this notebook is blue.

   เด็กชายคนนั้นยืนบนฝั่งน้ำ

   

The cover of  this notebook

 is blue.

  พวกนี้เป็นกิ่งก้านของต้นไม้

[NEW] วิธีการใช้ Possessive nouns ภาษาอังกฤษ – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย | แสดง ความ เป็น เจ้าของ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

Possessive nouns (พอสเซสซิฟวฺ นาวสฺ) หมายถึง การทำให้คำนามอยู่ในรูปแสดงความเป็นเจ้าของมีอยู่ 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 หากคำนามที่จะเปลี่ยนให้แสดงความเป็นเจ้าของเป็นรูปเอกพจน์ และเป็นบุคคลหรือสัตว์ให้ใส่ apostrophe s (’s) ท้ายคำนาม
แบบที่ 2 หากคำนามที่จะเปลี่ยนให้แสดงความเป็นเจ้าของเป็นพหูพจน์และเป็นบุคคลหรือสัตว์โดยมีการเดิม s หรือ es ข้างท้าย ให้ใส่ apostroph (s’/es’) ท้ายคำนาม

แต่ถ้าคำนามที่จะเปลี่ยนให้แสดงความเป็นเจ้าของเป็นพหูพจน์โดยไม่ได้ลงท้ายด้วย s หรือ es ให้ใส่ apostrophe s (’s) ท้ายคำนาม เช่น
เอกพจน์                                พหูพจน์
a man’s car                                      the men’s cars
(= the car of a man)                     (= the cars of the men)
a student’s name                           the student’s names
(= the name of a student)          (= the names of the students)
my baby’s cot                                 their babies’ cots
(= the cot of my baby)                (= the cots of their babies)
a child’s bike                                   the children’s bikes
(= the bike of a child)                  (= the bikes of the children)
Tom’s umbrella                             the boys’ umbrella
(= the umbrella of Tom)            (= the umbrella of the boys)
หมายเหตุ

(1) ในกรณีของการเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพย์สินหรือสิ่งของหนึ่งๆ ให้ใส่ apostrophe s ท้ายคำนามที่เป็นเจ้าของคนสุดท้าย เพื่อแสดงการเป็นเจ้าของ เช่น
Dick and Tracy’s house     = บ้านของดิคกับเทรซี่
Sam and Sue’s car                 =  รถยนต์ของแซมและซู

หากต่างคนต่างก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งของคนละชิ้น ให้ใส่ apostrophe s ท้ายคำนามที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกคน เพื่อแสดงการเป็นเจ้าของ เช่น
Dick’s and Tracy’s houses
บ้านของดิคหลังหนึ่ง ของเทรซี่หลังหนึ่ง
Sam’s and Sue’s cars
รถยนต์ของแซมคันหนึ่ง ของซูคันหนึ่ง

คำสรรพนามและคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ

Possessive Pronouns
Possessive Adjectives
Mine
my

yours
your

ours
our

his
his

hers
her

theirs
their

its
its

นี่คือตัวอย่าง


Ep.14 Possessive Pronoun คำแสดงความเป็นเจ้าของ my ต่างกับ mine ยังไง


Possessive Pronoun คือ คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น mine yours ours theirs his hers its จำง่ายๆคือ เติม s ให้หมด ยกเว้น his ยังเหมือนเดิม my เปลี่ยนเป็น mine เป็นคำที่ทำหน้าที่คล้ายคำนาม 1คำ แทนวลีหรือประโยคข้างหน้าได้หมดเลย แตกต่างจากคำแสดงความเป็นเจ้าของทั่วไปที่เราคุ้นเคย ซึ่งมันมาคำเดียวไม่ได้ ต้องมีคำอื่นตามหลัง เช่น my sister จะเห็นว่า my มาคนเดียวไม่รู้เรื่อง ต้องมี sister ตามหลังมา ถึงจะรู้เรื่อง แต่ Possessive Pronoun มาตัวเดียวจบได้ในตัว
ตัวอย่าง My bag is blue. Mine is blue too. กระเป๋าของฉันสีน้ำเงิน ของฉันก็สีน้ำเงินเหมือนกัน จะเห็นว่าMine แทน my bag ในประโยคข้างหน้า พูดว่า mine ของฉัน ตัวเดียวจบ ไม่ต้องพูดซ้ำว่า my bag ค่ะ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Ep.14  Possessive Pronoun คำแสดงความเป็นเจ้าของ my ต่างกับ mine ยังไง

วลาดและนิกิทำอาหารและเล่นกับแม่ – เรื่องตลกสำหรับเด็ก


เด็กเรียนรู้ที่จะทำอาหารและเล่นกับแม่ของพวกเขา เรื่องตลกสำหรับเด็ก
สมัครสมาชิกช่อง!
Vlad \u0026 Niki ร้านค้า: https://vladandniki.com/
แอปพลิเคชันของเราบน Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita
แอพของเราใน App Store:
https://apps.apple.com/us/app/vladniki/id1497525407
VLAD Instagram https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/
NIKITA Instagram https://www.instagram.com/nikitoys_official/

วลาดและนิกิทำอาหารและเล่นกับแม่ - เรื่องตลกสำหรับเด็ก

สุ่มสัมภาษณ์เด็กไทย เป็นภาษาอังกฤษ


สุ่มสัมภาษณ์เด็กไทย เป็นภาษาอังกฤษ

หลักการใช้งาน multiple possessives l การแสดงความเป็นเจ้าของ apostrophe l ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น


เรียนรู้หลักการใช้ apostrophe s เพื่อแสดงความเป็นเข้าของสิ่งของหลายอย่าง multiple possessives ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ควรรู้
สนใจเรียนไวยากรณ์และแกรมม่าภาษาอังกฤษพื้นฐานแบบฟรีๆ สามารถกดติดตามเราได้ที่:
Youtube: https://bit.ly/3dldu4m
Twitter: http://bit.ly/2Yt2lqH
Blog: https://goo.gl/JthDFX
Facebook: http://bit.ly/2CIaLBa
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน แกรมม่าภาษาอังกฤษเบื้องต้น

หลักการใช้งาน multiple possessives l การแสดงความเป็นเจ้าของ apostrophe l ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

Possessive Nouns การแสดงความเป็นเจ้าของของคำนาม


จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้
ติดตาม Facebook และ Instagram : The Happy Time with Q
หากผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ 😀

Possessive Nouns การแสดงความเป็นเจ้าของของคำนาม

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ แสดง ความ เป็น เจ้าของ ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.