Home » [Update] คำคุณศัพท์ (Adjectives) | คํา บอก ลักษณะ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[Update] คำคุณศัพท์ (Adjectives) | คํา บอก ลักษณะ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

คํา บอก ลักษณะ ภาษา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

คำคุณศัพท์ 

   คุณศัพท์ (Adjectives) เป็นคำที่ใช้ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือคำสรรพนาม (ถ้านำไปขยายสรรพนามต้องอยู่หลังตลอดไป) เพื่อทำให้เห็นทราบรายละเอียดของคำนามรือคำสรรพนามเพิ่มเติม

ตัวอย่างของคำคุณศัพท์ เช่น

bad เลว
brown สีน้ำตาล
fat อ้วน
happy มีความสุข
red สีแดง
short สั้น, เตี้ย
tall สูง
this นี้
those เหล่านี้
wise ฉลาด

ตัวอย่าง ลองเปรียบเทียบประโยคต่างๆต่อไปนี้
This is a car. นี้คือรถยนต์
This is a red car. นี้คือรถยนต์สีแดง

A man is sitting on a chair. ชายคนหนึ่งนั่งคนเก้าอี้
A fat man is sitting on a brown chair. ชายอ้วนคนหนึ่งนั่งคนเก้าอี้สีน้ำตาล

เราจะรู้สึกว่าประโยคที่มีคุณศัพท์มาเพิ่มเติมนั้น สามารถทำให้เราเห็นภาพของสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น

ชนิดของคุณศัพท์
คุณศัพท์ในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 11 ชนิด คือ 
1. คำคุณศัพท์บอกลักษณะ (Descriptive Adjective) เป็นคำที่ใช้ลักษณะหรือคุณภาพของคนสัตว์ สิ่งของและสถานที่ เช่น 

bad เลว, ไม่ดี
blue สีฟ้า
brave กล้าหาญ
clever ฉลาด
cowardly ขี้ขลาด, ไม่กล้า
fat อ้วน
foolish โง่

good ดี
poor จน
pretty น่ารัก
rich ร่ำรวย
shot สั้น, เตี้ย
sorry เสียใจ, โศกเศร้า
thin ผอม

ตัวอย่าง
The poor man lives in the old house. (คนจนอยู่ในบ้านเก่าๆ) 
The black cat caught a small rat last night. (แมวดำนั้นจับหนูได้หลายตัวเมื่อคืนก่อน)

 

2. คุณศัพท์บอกสัญชาติ (Proper Adjective) เป็นคำที่ไปขยายนามเพื่อบอกสัญชาติ ซึ่งอันที่จริงมีรูปเปลี่ยนมาจากคำนามเฉพาะ (Proper noun) เช่น 

Proper Noun
(เป็นนามเฉพาะ)

Proper Adjective 
(เป็นคุณศัพท์บอกสัญชาติ)

England  (ประเทศอังกฤษ)
America  (ประเทศอเมริกา)
Thailand  (ประเทศไทย)
Germany (ประเทศเยอรมัน) 
Italy  (ประเทศอิตาลี)
Japan  (ประเทศญี่ปุ่น)
China  (ประเทศจีน)

English (คนอังกฤษ)
American (คนอเมริกัน)
Thai (คนไทย)
German (คนเยอรมัน)
Italian (คนอิตาเลี่ยน)
Japanese (คนญี่ปุ่น)
Chinese (คนจีน)

ตัวอย่าง 
I like  Chinese food but he likes Korean food. (ฉันชอบอาหารจีนแต่เขาชอบอาหารเกาหลี) 
Do you read Japanese novel? (คุณอ่านนิยายภาษาญี่ปุ่นด้วยหรือ) 
The English language is used by every nation. (ภาษาอังกฤษใช้ในทุกประเทศ)

 

3. คำคุณศัพท์บอกปริมาณ (Quantitive Adjective) เป็นคำที่ไปขยายนาม เพื่อบอกให้ทราบปริมาณของสิ่งเหล่านั้นว่า มีมากหรือน้อย (แต่ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน)ได้แก่ 

much, many, little, some, any, enough, 
half, great, all, whole, sufficient

He drank much milk at home yesterday.  (เขาดื่มนมมากที่บ้านเมื่อวานนี้) 
He did not give any present to his sister.  (เขาไม่ได้ให้ของขวัญกับน้องสาวของเขาเลย) 
There are many students in the bus.  (มีนักเรียนหลายคนในรถประจำทาง)

4. คำคุณศัพท์บอกจำนวนแน่นอน (Numberal Adjective) เป็นคำที่ไปขยายนาม เมื่อแสดงจำนวนที่แน่นอนของนามนั้น แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 
  4.1 คุณศัพท์ที่ใช้บอกจำนวนนับ เช่น one, two, three, four, five, six, seven
(ดูรายละเอียดได้ที่ห้วข้อการอ่านจำนวน)

 

ตัวอย่าง
I have five friends in this group. (ฉันมีเพื่อนอยู่ 5 คนในกลุ่มนี้)
Tim wants to buy three bottles of water.  (ทิมต้องการซื้อน้ำสามขวด)

  4.2 คำคุณศัพท์ที่ใช้บอกลำดับ เช่น first, second, third, fifth, sixth, seventh

ตัวอย่าง
Joy is the first girl to be rewarded in our class. (จอยเป็นเด็กผู้หญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้) 
He is the third son of my family.  (เขาเป็นลูกคนที่ 3 ของครอบครัว) 
She works on the sixth floor.  (เธอทำงานอยู่ที่ชั้นที่ 6) 

  4.3 คุณศัพท์บอกตัวคูณหรือพหูคูณของนาม เช่น double(2 เท่า), triple(3 เท่า), fourfold (4 เท่า)
You got double bonus. คุณได้รับโบนัส 2 เท่า 
Buddha, Dhamma, and Sangha are triple gems. (พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ คือแก้ว 3 ประการ)

5. คุณศัพท์ชี้เฉพาะ (Demonstrative adjective) ได้แก่ 

this (ใช้กับนามเอกพจน์ ที่อยู่ใกล้มือ)
that (ใช้กับนามเอกพจน์ ที่อยู่ไกลมือ)
these (ใช้กับนามพหูพจน์ ที่อยู่ใกล้มือ)
those (ใช้กับนามพหูพจน์ ที่อยู่ไกลมือ)
such, same

ตัวอย่าง
That man is my father.  (ผู้ชายคนนั้นเป็นพ่อของฉัน) 
He said the same thing two or three times.  (เขาพูดถึงสิ่งเดียวกันนี้2หรือ3ครั้งแล้ว) 
These books are mine and those pens are his. (สมุดพวกนี้เป็นของฉัน และ ปากกาพวกนั้นเป็นของเขา)

 

6. คุณศัพท์บอกคําถาม (interrogative adjective) ใช้ขยายคำนามเพื่อให้เป็นคําถามโดยจะวางไว้ ต้นประโยคและอยู่หย้าคำนามเสมอ ได้แก่ what, which, whose
ตัวอย่าง
What music is he listening in the room?  (เขากําลังฟังเพลงอะไรอยู่ในห้อง) 
Which way shall we go left or right?   (พวกเราจะไปทางไหนกัน ซ้ายหรือขวา?)
Whose car is this?  It is so beautiful.  (รถคันนี้เป็นของใคร? มันสวยมากเลย)

7. คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้า (Possessive adjective) เช่น 

my ของฉัน    your ของคุณ
our ของพวกเรา  his ของเขา
her  ของเธอ    its ของมัน
their ของพวกเขา, ของพวกมัน

This is my picture.   (นี่เป็นรูปของฉัน) 
Her pencils are on his desk.  (ดินสอของเธออยู่บนโต๊ะของเขา) 
Our nation needs solidarity.  (ประเทศชาติของเราต้องการความสามัคคี) 
Our parents work hard every day for us. (พ่อแม่ของพวกเราาทํางานหนักทุกวันก็เพื่อพวกเรา)

 

8. คุณศัพท์แบ่งแยก  (Distributive adjective) เป็นคําคุณศัพท์ที่ไปขยายนาม มีความหมายในลักษณะเพื่อแยกนามออกจากกันเป็น อันหนึ่ง หรือส่วนหนึ่งได้แก่ 

each แต่ละ   every ทุกๆ
either ไม่อันใดก็อันหนึ่ง  neither ไม่ทั้งสอง

ตัวอย่าง 
Every student has his bicycle. (นักเรียนทุกคนมีจักรยานเป็นของตัวเอง)

 

9. คุณศัพท์เน้นความ (Emphasizing Adjective) เป็นคุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อเน้นความให้มีนำหนักขึ้น เช่น

own เอง
very ที่แปลว่า นั้น,นั้นเอง,นั้นจริงๆ

ตัวอย่าง 
She can buy her own house.   (เธอสามารถซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้) 
Susan is my own girl-friend.    (ซูซานเป็นแฟนผมเอง)
He is the very man who bought a car last week. 
   (เขาคือชายคนที่ซื้อรถยนต์ไปเมื่ออาทิตย์ก่อน) 
 
10. คุณศัพท์บอกอุทาน (Exclamatory Adjective) ได้แก่ what (อะไรเช่นนี้)
ตัวอย่าง 
What a nice man he is!   (เขาเป็นผู้ชายที่ดี อะไรเช่นนี้) 
What a good idea it is!   (มันเป็นความคิดที่ดี อะไรเช่นนี้) 
What a wonderful ring it is!  (มันเป็นแหวนที่งดงาม อะไรเช่นนี้)

See also  อยากเปิดร้าน แฟรนไชส์เบเกอรี่ เจ้าไหนดี | เปิดร้านเบเกอรี่ | Nataviguides

 

11. คุณศัพท์บอกความสัมพันธ์ (Relative Adjective) เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามที่ตามหลังและในเวลาเดียวกันก็ยังทําหน้าที่คล้ายส้นธานเชื่อมความในประโยคของตัวเองกับประโยคข้างหน้าให้สัมพันธ์กันอีกด้วย ได้แก่ 
What (อะไรก็ได้), whichever (อันไหนก็ได้) 
ตัวอย่าง
Give me what money you have.   (จงให้เงินเท่าที่คุณมีอยู่แก่ฉัน) 
I will take whichever book you do not want.  (ฉันจะนําเอาหนังสือล่มที่คุณไม่ต้องการ)

ตำแหน่งของคำคุณศัพท์ 
เราสามารถเขียนคำคุณศัพท์ในตำแหน่งต่างๆของประโยคได้ดังนี้
1. เขียนไว้หน้าคำนามที่มันไปขยายโดยตรงได้ เช่น 
The fat man is walking slowly.  (ชายอ้วนคนนั้นกำลังเดินอย่างช้า) 
A clever boy is able to answer a difficult problem.  (เด็กฉลาดสามารถตอบปัญหาที่ยากได้)

2. เขียนไว้หลัง Verb to be 
The weather is hot.  อากาศร้อน
That boy is so lazy. เด็กคนนั้นขี้เกียจมาก
She is very tall. เธอสูงมาก
3.  ไว้หลังคำกริยาเหล่าซึ่งสามาถใช้แทน verb to be ได้ เช่น

look, feel, seem, get, taste, smell, 
turn, go, appear, keep, become, sound

Sugar tastes sweet.  (น้ำตาลมีรสหวาน) 
Her face turns red.   (หน้าของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดง) 

4. เขียนไว้หลังคำนามที่ไปทำหน้าที่เป็นกรรมได้ ทั้งนี้เพื่อให้ความหมายของประโยคสมบรูณ์ขึ้น 

ตัวอย่าง 
He always makes his wife happy. (เขามักจะทำให้ภรรยาของเขาให้มีความสุขเสมอ) 
We will paint the wall blue.  (พวกเราจะทากำแพงเป็นสีฟ้า)

5. เขียนคำคุณศัพท์ไว้หลังคำนามได้ ไม่ว่านามนั้นจะทำหน้าที่เป็นอะไรก็ตาม ถ้า Adjective ตัวนั้นมี บุพบทวลี มาขยายนามตามหลัง เช่น 
The document sent by messenger will reach him this afternoon. 
    (เอกสารที่คนส่งเอกสารส่งมาจะมาถึงคุณบ่ายนี้) 
ข้อสังเกต sent เป็น Adjective เรียงตามหลังนาม document ได้เพราะมีบุพบทวลี by messenger มาขยายตามหลัง 

I have known someone suitable for his position. 
    (ฉันได้รู้จักบางคนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งของเขา) 
ข้อสังเกต  suitable เป็นคุณศัพท์ เรียงไว้หลังนาม someone ได้เพราะมีบุพบทวลี for his position มาขยายตามหลัง 

ที่มา http://www.kruteeworld.com/ 

[Update] การบอกลักษณะต่างๆโดยใช้คำคุณศัพท์ | คํา บอก ลักษณะ ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม.3 ที่น่ารักทุกคน วันนี้ครูจะพาไปดูเทคนิค การบอกลักษณะต่างๆโดยใช้คำคุณศัพท์ (Descriptive Adjective) กันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยจร้า

 

 ความหมายของคำคุณศัพท์

 

ความหมายคำคุณศัพท์

 

คำคุณศัพท์หรือ Adjective มีตัวย่อคือ Adj.  ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือสรรพนามที่อยู่ในประโยค คำนามหรือสรรพนาม ณ ที่นี้ ก็คือ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ นั่นเองค่า นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ขยายในที่นี้เพื่อบอกให้รู้ว่าคำนามหรือสรรพนามเหล่านั้นมีลักษณะยังไง  และในบทนี้ครูจะพาไปดูชนิดของคำคุณศัพท์และหลักการใช้กันนะคะ

ชนิดของคำคุณศัพท์ 

https://7esl.com/types-of-adjectives/

11Types of Adjectives

 1. Descriptive Adjective

คือ คำคุณศัพท์บอกลักษณะ  หรือคุณภาพของ คนสัตว์ สิ่งของและสถานที่เพื่อให้รู้ว่า นามนั้นมีลักษณะเป็นยังไง  ซึ่งได้แก่คำว่า

good, bad, poor, rich, pretty, ugly, beautiful, ugly, small, tall, fat, etc.

ซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้คำคุณศัพท์เหล่านี้กันจร้า

 1. Proper Adjective

คือ คุณศัพท์บอกสัญชาติ มีหน้าที่ขยายนามเพื่อบอกสัญชาติ ซึ่งอันที่จริงมีรูปเปลี่ยนมาจาก Proper noun นั่นเองค่ะทุกคน ได้แก่ Proper Adjective หรือ เป็นคุณศัพท์บอกสัญชาติ

 1. Quantitative Adjective

คือ คำคุณศัพท์บอกปริมาณ หมายถึง คำที่ไปขยายนาม เพื่อบอกให้ทราบปริมาณ ของสิ่งเหล่านั้นว่า มีมากหรือน้อย (แต่ไม่บอกจำนวนแน่นอน)ได้แก่ much, many, little, some, any เป็นต้น

 

 1. Numeral Adjective

คือ คำคุณศัพท์บอกจำนวนแน่นอน หมายถึง คำที่ไปขยายนาม เมื่อบอกจำนวนแน่นอนของนามว่ามีเท่าไหร่

 

 1. Demonstrative adjective

คือ คุณศัพท์ชี้เฉพาะ ที่ทำหน้าที่ชี้เฉพาะให้กับนามใดนามหนึ่ง ได้แก่ this, that ใช้กับนามเอกพจน์ ส่วน these ,those จะใช้กับนามพหูพจน์

ข้อควรจำ:

 • This, That ใช้กับนามเอกพจน์นะคะ
 • These, Those ใช้กับนามพหูพจน์นะคะ
 • This, These ใช้กับคำนามที่อยู่ใกล้เด้อ
 • That, Those ใช้กับคำนามที่อยู่ไกล

 

 1. Interrogative adjective

คือ คุณศัพท์บอก คําถาม หมายถึง คุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อให้เป็นคําถามโดยจะวางไว้ต้นประโยคและมีคำนามตามหลังเสมอ ได้แก่ what, which, whose

 

 1. Possessive adjective

หมายถึง คําคุณศัพท์ ที่ใช้ขยายนามเพื่อบอกความเป็นเจ้าของของนาม ได้แก่ my, our, your, his, her, its, their

 

 1. Distributive adjective

คือ คุณศัพท์แบ่งแยก  มีหน้าที่ขยายนามเพื่อแยก นามออกจากกันเป็น อันหนึ่ง

หรือส่วนหนึ่งได้แก่ each (แต่ละ), every (ทุกๆ), either (ไม่อันใดก็อันหนึ่ง), neither (ไม่ทั้งสอง)

 1. Emphasizing Adjective
See also  6 ธุรกิจเสือนอนกินปี 64 รวยง่าย รวยเร็ว ไม่ต้องเหนื่อย | ทําธุรกิจอะไรดี | Nataviguides

คือ คุณศัพท์ เน้นความ  มีหน้าที่ เน้นความให้มีนำหนักขึ้น เช่น very, real
(แปลว่า นั้น,นั้นเอง,นั้นจริงๆ, จริงๆ)

 

 1. Exclamatory Adjective

คือ คุณศัพท์ที่ใช้ขยายเพื่อให้เป็น คําอุทาน เช่น what! 

 

 1. Relative Adjective

คือ คุณศัพท์สัมพันธ์ มีหน้าที่ขยายนามที่ตามหลังและในขณะเดียวกัน จะคล้ายๆกับ คำสันธาน

ที่เชื่อมความในประโยคของตัวเองกับประโยคข้างหน้าให้สัมพันธ์กันอีกด้วย เช่น

Whatever (อะไรก็ได้)

ตัวอย่าง

I’ll give you whatever you want.
ฉันจะให้ในสิ่งใดๆ ก็ตาม ที่คุณต้องการ

 

หลักการใช้คำคุณศัพท์ (Adjective usage)

 

หลักการใช้คำคุณศัพท์

 • วางขยายหน้าคำนามนั้น ๆ เช่น

They want a good grade from their teachers.

แปล พวกเขาอยากได้เกรดดีๆจากคุณครู

 

 • วางไว้หลัง Verb to be (be, is, am, are, was, were, been) เช่น

I am excited.
= ฉันตื่นเต้นจัง

 

I am bored.

= ฉันรู้สึกเบื่อ

จะต่างจาก I am boring. ที่แปลว่าฉันน่าเบื่อ

 • จะถูกวางไว้หลังกริยาเชื่อม (Linking Verbs) เช่น look, sound, feel
  เช่น

You look beautiful today.

= วันนี้คุณสวยจัง

                                                            

ตัวอย่างการใช้คำคุณศัพท์บอกลักษณะ

 โครงสร้างที่ใช้บ่อย:

Subject + V. to be / linking verbs: seem, look, appear, etc.
+ Descriptive Adjective

Situation: At the hospital

Doctor: You look pale now. What’s the matter?
คุณดูหน้าซีดๆนะ มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ

Nurse: I haven’t slept for 30 hours now.
ฉันยังไม่ได้นอนมา 30 ชั่วโมงแล้วค่ะ

Doctor: Why don’t you change your shift with Mathew?
ทำไมไม่เปลี่ยนเวรกับแมธทิวล่ะครับ

Mathew: Pardon me? I haven’t slept yet for 35 hours too, doctor.
ขอโทษนะครับหมอ ผมก็ยังไม่ได้นอนมา 35 ชั่วโมงแล้วเช่นกันครับ

 

Situation: At the birthday party

Jessy: Happy birthday to you Anna!
สุขสันต์วันเกิดนะแอนนา

Anna: Thanks, Jessy!
ขอบคุณนะเจสซี่

Jessy: You look beautiful on your birthday.
วันเกิดวันนี้ คุณดูสวยมากเลย

Anna: Thank you for your kind words. You look fabulous too.
ขอบคุณสำหรับคำชมนะคะ คุณดูสวยมากๆเช่นกันค่ะ

Jessy: Your welcome!
ยินดีค่ะ

 

Situation: Gossip at the funeral

 

Gorgie: Look at the wife of Mr. Jones! She seems happy. How comes?
ดูภรรยาของคุณโจนส์สิ หล่อนดูมีความสุขมากเลยนะ เป็นไปได้ยังไงกัน

Tiphany: OMG, she should not be looking “so lively” at her husband’s funeral.
หล่อนไม่ควรจะดูท่าทีมีชีวิตชีวาขนาดนั้นในงานศพของสามีตัวเองนะ

Gorgie: They said that she has an affair!
ข่าวลือกันว่าเธอมีชู้

Tiphany: Shu! Be quiet. She is coming this way!
ชู่! เบาๆหน่อย หล่อนเดินมาทางนี้แล้ว

 

เทคนิคการเรียงคำคุณศัพท์

 

เทคนิคการท่องจำเรียงคำคุณศัพท์

 1)       opinion (ความคิดเห็น):        funny, bored, boring

2)       size(ขนาด):    little, huge, tiny, big, small, tall, short,

3)       shape (รูปร่าง): round, square, triangle, oval

4)       age (อายุ):    new, old, older, young, younger

5)       colour (สี):         brown, dark blue, white, black, green, red

6)       origin (สัญชาติ):   Japanese, Thai, English, Chinese, American

7)       material (วัสดุ, อุปกรณ์):       metal, diamond, cotton, wool,

8)       purpose (จุดมุ่งมาย):        selling, to sell, cleaning, walking,

มีสูตรท่องจำคือ:
โอ้ ใหญ่ เชฟ หนุ่ม ขาว โอ้ป้ป้า ทอง ขาย ลองท่องแบบนี้ดูแล้วลองจินตนาการณ์ด้วยว่าเราเดินไปเจอหนุ่มโอ้ปป้าชาวเกาหลีหุ่นดีตัวใหญ่ผิวขาวกำลังยืนขายทอง
ลองหลับตาแล้วจินตนาการณ์ดูนะคะ เรียงลำดับเหตุการณ์ด้านล่างเลย (เวลาแปลภาษาอังกฤษให้แปลจากหลังมาหน้า)

 

โอ้ = Opinion แปลว่า ความเห็น เช่น สวย น่าเกลียด แย่ เยี่ยม

 

ใหญ่ =  Size แปลว่า ขนาด เช่น ใหญ่ เล็ก สูง เตี้ย

 

เชพ = Shape แปลว่า รูปร่าง เช่น กลม เหลี่ยม

 

หนุ่ม = Age แปลว่า อายุ เช่น แก่ หนุ่ม ใหม่ เก่า

 

ขาว = Colour แปลว่า สี เช่น  ขาว ดำ เขียว แดง

 

โอ้ปป้า= Origin แปลว่า แหล่งกำเนิด หรือถิ่นกำเนิด เช่น  ไทย อังกฤษ จีน เกาหลี

 

ทอง = Material แปลว่า วัสดุ เช่น เหล็ก ไม้ ทอง หิน

 

ขาย = Purpose แปลว่า วัตถุประสงค์ เช่น เพื่อซื้อขาย เพื่ออวดอ้าง เพื่อการดำรงชีวิต เพื่อการลงทุน

ประโยคบอกความรู้สึกในภาษาอังกฤษ 

 

See also  [Update] เขียนวันที่ วันเดือนปี เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งแบบเต็มและแบบย่อ | 1อังกฤษ - NATAVIGUIDES

ประโยคบอกความรู้สึก Adjective

คำศัพท์ภาษาอังกฤษกลุ่มนี้สามารถบอกความรู้สึก วลีความรู้สึก ประโยคบอกความรู้สึก ภาษาอังกฤษ Feeling หรือ Emotion ได้ ครูได้รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องไว้ด้านล่างลองนำไปใช้ดูเด้อ

รูปแบบที่ใช้อธิบายความรู้สึก

 • A: Subject + feel + adj.
  Ex: I feel amazing. =ฉันรู้สึกยอดเยี่ยมมาก
 • B: Subject + V.to be + adj.
  Ex: He is angry at me. = เขาโกรธให้ฉัน

                                                        

How have you been so far? เป็นยังไงกันบ้างคะ Are you tired? เหนื่อยมั้ยเอ่ย เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นอย่าลืมดูวีดีโอทบทวนบทเรียนได้ที่ด้านล่างเลยนะคะ
เลิฟๆ

แล้วเจอกันในบทเรียนต่อไป See you guys next time. Bye!

+1


การแต่งประโยคบรรยายลักษณะบุคคล (Describing People) by T.Mai


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การแต่งประโยคบรรยายลักษณะบุคคล (Describing People) by T.Mai

Wild animals name and sound


Guess the sound of roaring lions, trumpeting elephants, giggling hyenas, play with your children while they learn about the creatures of the wild.

Wild animals name and sound

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในหมวดสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก
เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
วิชาการทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่นๆๆอีกมากมาย
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe WAWA kids art กันนะค่ะ
เกมทายประโยชน์ของสัตว์ตามคำใบ้ https://youtu.be/YpSoUZLTOv0
เกมทายสัตว์พาหะนำโรคตามคำใบ้ https://youtu.be/L0AMS3lsg8Y
เล่นทำอักษร ก ไก่ ฮ นกฮู ด้วยแป้งโด การ์ตูนน่ารักๆ หัดอ่าน พยัญชนะไทย | Learn Thai Alphabet https://youtu.be/bxRPh7p_z24
Play ice cream cups, learn colors, count numbers.เล่นถ้วยไอสครีม เรียนรู้สี นับเลข คำศัพท์ภาษาอังกฤษ https://youtu.be/ya60cjKLCVg
Learn color through art Win surprise eggs. เรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ ลุ้นไข่เซอร์ไพรส์ เรียนรู้คำศัพท์ https://youtu.be/4feixRAqFdY
เกมทายพืชผักสวนครัวตามคำใบ้ https://youtu.be/utGeGU2sVUA
เสียงสัตว์ 50 เสียง พร้อมวีดีโดรูปภาพประกอบ https://youtu.be/ysWyXa3sHVo

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก

100 คำกริยาภาษาอังกฤษverb ที่ใช้บ่อย


100 คำกริยาภาษาอังกฤษverb ที่ใช้บ่อย
กริยาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ verb
ภาษาอังกฤษใช้บ่อย,
กริยาอังกฤษ,
คำกริยาภาษาอังกฤษใช้บ่อย,
คำกริยาอังกฤษ,
คำกริยาภาษาอังกฤษ,
กริยาอังกฤษใช้บ่อย,

100 คำกริยาภาษาอังกฤษverb ที่ใช้บ่อย

Describing People (What does he/she look like?)


Describing physical appearance ( What does he/she look like? ) Created using Powtoon Free sign up at http://www.powtoon.com/youtube/ Create animated videos and animated presentations for free. PowToon is a free tool that allows you to develop cool animated clips and animated presentations for your website, office meeting, sales pitch, nonprofit fundraiser, product launch, video resume, or anything else you could use an animated explainer video. PowToon’s animation templates help you create animated presentations and animated explainer videos from scratch. Anyone can produce awesome animations quickly with PowToon, without the cost or hassle other professional animation services require.

Describing People (What does he/she look like?)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ คํา บอก ลักษณะ ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.