Home » [Update] การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุด (Comparative and the Superlative)-Flip eBook Pages 1 – 17 | far ขั้นกว่า – NATAVIGUIDES

[Update] การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสุด (Comparative and the Superlative)-Flip eBook Pages 1 – 17 | far ขั้นกว่า – NATAVIGUIDES

far ขั้นกว่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

อ่านให้เขา้ ใจแล้ว
แล้วลองไปทาใบงานกันนะคะเด็กๆ

ENGLISH ฟุต ฟติ ฟอ ไฟน์

By ครูสม้

หลักการใช้
Comparative และ Superlative
ในการเปรยี บเทยี บขั้นกวา่ และข้นั สดุ

ใช้เพื่อเป็นสอื่ การเรียนการสอน
ในรายวชิ าภาษาอังกฤษพ้นื ฐาน 3
สาหรับนักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ 5
บนหอ้ งเรียนออนไลน์ โดยนางสาวศศิธร ทองเช้อื

อะไรคือขนั้ กวา่ และขน้ั สุด
(comparatives and

superlatives)

เราใช้ข้ันกว่าและข้ันสุดเพื่อกล่าวถึงคนหรือสิ่งของว่า
แตกตา่ งกันอยา่ งไร เราใช้คาขยายคานามเพ่ือแสดงการเปรยี บเทียบ
(comparative adjective) เวลาที่ต้องการพูดถึงความแตกต่าง
ระหว่างคนหรือสงิ่ ของ

ในขณะที่เราจะใช้คาขยายคานามเพื่อเปรียบเทียบข้ันสุด
(superlative adjective) เวลาต้องการช้ีให้เห็นว่าคนหรือสิ่งของ
นนั้ ๆ แตกต่างหรือโดดเดน่ ทสี่ ุดอย่างไร

Mick is taller than Jack. มคิ สูงกวา่ แจค๊ (ขนั้ กวา่ )

Mick is the tallest person in the family.
มิคสูงทส่ี ดุ ในครอบครัว (ขน้ั สุด)

Comparative degree (การเปรยี บเทียบขน้ั กว่า)

มีรปู แบบ คอื
adj/adv (เตมิ -er) + than หรือ more + adj/adv + than

เชน่

A dog is bigger than a cat.
(สนุ ขั ตัว ใหญ่กว่า แมว)

This house is more expensive than that house.
(บ้านหลงั นี้ราคาแพงกว่าหลังนั้น)

Superlative degree (การเปรยี บเทยี บข้ันสดุ )

เป็นการเปรยี บเทียบสามสิ่งขึน้ ไป มีรปู แบบ คอื
the + adj. (เตมิ -est ) + noun
หรือ
the most + adj. + noun เชน่

A dog is the biggest animal in this room.
(สนุ ขั เป็นสตั ว์ที่ใหญ่ทีส่ ดุ ในห้องน้ี)

This is the most expensive house in Thailand.
(น่ีคือบ้าน ทแี่ พงทีส่ ุดในประเทศไทย)

นอกจากนีย้ ังมคี าศัพทบ์ างคาท่ีจะต้องเปลยี่ นรูป
เมอ่ื อย่ใู นรูปขั้นกวา่ และขนั้ สดุ ดังตอ่ ไปนี้

Positive Comparative Superlative

degree degree degree

Good / Well (ดี) Better (ดีกวา่ ) Best (ดที ี่สดุ )

Bad / Badly (ไกล) Worse (ไกลกวา่ ) Worst (แย่ทส่ี ดุ )

Far (ไกล) Farther / Further (ไกล Farthest / Furthest
กวา่ ) (ไกลทีส่ ดุ )

Much / Many (มาก) More (มากกวา่ ) Most (มากทส่ี ุด)

Little (น้อย) Less (น้อยกว่า) Least (นอ้ ยท่สี ุด)

อา้ งอิงท่มี า :
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/71921/-blo-
laneng-lan-

มาเข้าเนอ้ื หาแบบแน่น ๆ
กันเถอะ

(นกึ ว่าหมดแลว้ ล่ะสิ)

การใช้ Comparative และ Superlative
Adjectives

คาคุณศัพท์ คือ คาท่ีทาหน้าที่ขยาย
คานาม ซึ่งการใช้คาคุณศัพท์ในการ
เปรยี บเทียบมอี ยู่ 3 ขั้น คือ

ข้ันปกติ (Positive/Regular),
ขน้ั กว่า (Comparative),
และข้นั สดุ (Superlative)

1. คาคณุ ศัพทข์ นั้ ปกติ

(Positive/Regular Adjectives)

คอื คาคุณศพั ทป์ กติทเ่ี ราใช้ขยายนามโดยทั่วไป ไมไ่ ดม้ ี
การเปรียบเทียบกบั ส่ิงใดๆ เช่น

big (ใหญ่), large (ใหญ่), small (เลก็ ), tall (สูง), long
(ยาว), short (เต้ีย/สัน้ ), fast (เร็ว), slow (ชา้ ), high
(สงู ), low (ต่า), fat (อว้ น), thin (ผอม), easy (ง่าย),

difficult (ยาก), good (ดี), bad (แย่)
ตัวอย่างเช่น

-That house is very big.
บา้ นหลังนนั้ มขี นาดใหญม่ าก

-English is very difficult for me.
ภาษาอังกฤษเปน็ อะไรที่ยากมากสาหรับฉัน

-This fat cat is my younger sister’s.
แมวตวั อ้วน ๆ ตวั น้เี ป็นของนอ้ งสาวของฉนั

2. คาคุณศพั ท์ขนั้ กว่า

(Comparative Adjectives)

คือ คำคุณศัพท์ท่ีใช้ในกำรเปรียบเทียบคน, สัตว์,
หรอื สิ่งของ 2 ส่งิ มีควำมหมำยว่ำ ____กว่า ใช้เปรยี บเทียบ
ว่ำสิง่ ของอันน้ี ใหญ่กว่ำ, ดีกว่ำ, ถูกกว่ำ, แพงกว่ำ, สวยกว่ำ,
อกี สิ่งหน่งึ ซึ่งคำคุณศัพท์ขั้นกว่ำมักจะมี -er than ตำมหลัง
คำคุณศัพท์นั้นๆ หรือไม่ก็จะมีคำว่ำ more ___ than อยู่
ในประโยค เช่น

bigger (ใหญ่กวา่ ), larger (ใหญ่กว่า), smaller
(เล็กกวา่ ), taller (สงู กวา่ ), longer (ยาวกว่า),
shorter (เต้ียกวา่ /สั้นกว่า), faster (เร็วกวา่ ),
slower (ช้ากว่า), higher (สงู กว่า), lower (ตา่
กว่า), fatter (อว้ นกวา่ ), thinner (ผอมกวา่ ),
easier (ง่ายกว่า), more difficult (ยากกวา่ ),

See also  [Update] Harry Styles – Just A Little Bit Of Your Heart | just a little bit of your heart แปล - NATAVIGUIDES

better (ดีกว่า), worst (แย่กวา่ )

ตวั อย่างเช่น

-It’s colder today than it was yesterday.
วนั นีอ้ ำกำศเย็นกว่าเมื่อวำน

-This month’s sales are higher than last month.
ยอดขำยของเดอื นนี้สูงกวา่ เดือนทแ่ี ลว้

-This machine is newer than that one.
เครอ่ื งจกั รอนั นี้ใหม่กว่าอันน้นั

***สังเกตว่ำ หลงั คำคณุ ศพั ทข์ น้ั กว่ำจะมี than ตำมหลงั อยู่
เสมอเม่อื มีสงิ่ ทถ่ี ูกเปรยี บเทยี บดว้ ยอยใู่ นประโยค แตห่ ำกไม่
มสี งิ่ ท่ีถกู เปรยี บเทียบด้วยอยู่ในประโยค กไ็ มต่ ้องใส่ than
ในประโยคนั้นๆ เชน่

The market this year is getting more competitive.
ตลำดในปนี มี้ ีการแขง่ ขนั กนั มากข้ึน

3. คาคุณศัพทข์ น้ั สุด
(Superlative Adjectives)

คือ คำคุณศัพท์ท่ีใช้ในกำรเปรียบเทียบคน, สัตว์, หรือ
ส่ิงของท่ีมีต้ังแต่ 3 ส่ิงหรือมำกกว่ำนั้น มีควำมหมำยว่ำ
_________ที่สุด ใช้เปรียบเทียบว่ำ 1 ในส่ิงของเหล่ำน้ัน
ดที ่สี ดุ , สวยท่ีสุด, แพงท่ีสดุ , … เป็นต้น ซึ่งคำคุณศัพท์ขั้นสุด
มกั จะมี the ___-est หรอื ไมก่ ็ the most ________ อยู่
ในประโยค เช่น

biggest (ใหญท่ สี่ ดุ ), largest (ใหญท่ ี่สุด),
smallest (เลก็ ทส่ี ดุ ), tallest (สงู ทีส่ ดุ ),
longest (ยาวท่สี ุด), shortest (เต้ยี ทส่ี ุด/
ส้ันทสี่ ดุ ), fastest (เรว็ ท่ีสุด), slowest (ช้า
ทสี่ ดุ ), highest (สงู ทีส่ ุด), lowest (ต่า
ทส่ี ดุ ), fattest (อว้ นทส่ี ุด), thinnest (ผอม
ท่ีสดุ ), easiest (งา่ ยที่สดุ ), most difficult
(ยากท่ีสดุ ), best (ดที ีส่ ุด), worst (แยท่ ่ีสดุ )

ตัวอยา่ งเช่น

-Today is the best day of my life.
วันน้ีเป็นวันที่ดที สี ุดของฉนั

-Which city in Thailand is the most expensive to live in?
เมืองไหนในประเทศไทยท่ีแพงที่สุดในกำรอยู่อำศยั

– He was the wisest man I ever knew. เขำคอื ผชู้ ำยท่ี
ฉลาดทส่ี ดุ เทำ่ ทีฉันเคยรจู้ ักมำ

***สงั เกตวา่ ก่อนคำคณุ ศัพทข์ นั้ สดุ
จำตอ้ งมีคำวำ่ the นำหน้ำเสมอ

1. คาคุณศัพท์พยางค์เดียว
(adjectives with one syllable)

ให้ใส่ -er เพื่อทาให้เปน็ ข้ันกวา่ หรือใส่ -est เพอ่ื ทาให้
เปน็ ขน้ั สดุ ตามหลงั คาคุณศัพทน์ น้ั ๆได้เลย เชน่

***ถำ้ ศัพท์ตัวไหนที่มีสระเสียงสั้นตัวเดียวและมีตัวสะกดตัว
เดียว ให้เพิ่มตัวสะกดท่ีลงท้ำยอีก 1 ตัวก่อนท่ีจะเติม -er
หรือ -est

เช่น big-bigger-biggest, hot-hotter-hottest,
fat-fatter-fattest, thin-thinner-thinnest

2. คาคณุ ศัพทท์ ่ีมี 2 พยางค์ และลงท้ายดว้ ย
y ใหเ้ ปลีย่ น y เปน็ i กอ่ นท่ีจะเตมิ -er หรือ –

est ต่อทา้ ย เชน่

3. คาคณุ ศัพทท์ มี่ ี 2 พยางคห์ รอื มากกว่า
ให้ใส่ more นาหน้าคาคุณศัพทน์ ้ันๆ

เพือ่ ทาใหเ้ ปน็ ข้นั กวา่ หรือใส่ most นาหน้า
คาคุณศพั ท์นน้ั ๆเพอื่ ทาให้เปน็ ขัน้ สุด เช่น

***มคี ำคุณศพั ท์ 2 พยำงคบ์ ำงคำท่สี ำมำรถใส่ -er หรือ -est
หลังคำนัน้ ๆไดเ้ ลย

เช่น simple-simpler-simplest, clever-cleverer-
cleverest, narrow-narrower-narrowest

4. คาคณุ ศพั ทก์ ลมุ่ พเิ ศษ
กลุ่มนีศ้ พั ทใ์ นขัน้ กวา่ และขน้ั สดุ จะเปลย่ี นรปู ไป ไม่อยู่

ในรปู เดมิ เลย เชน่

See also  [Update] คำศัพท์ ''คำพังเพย'' แปลว่าอะไร? | ตัวอย่าง คํา พังเพย พร้อม ความ หมาย - NATAVIGUIDES

อำ้ งองิ ท่ีมำ : https://sites.google.com/site/nitchakan39/neuxha-
hlak/neuxha-rxng/comparative-and-superlative-adjective

จบแล้ว

ทาใบงานเพอ่ื ทบทวนความรู้
ตอ่ เลยนะคะ

[Update] การเปรียบเทียบ คำคุณศัพท์ Comparison of Adjective | far ขั้นกว่า – NATAVIGUIDES

การเปรียบเทียบ Comparison of Adjective กับครูพี่โอเว่น

ทุกคนทราบไหมครับว่าการจะพูดว่า เธอสวยเท่ากับฉันเลย ฉันสวยมากกว่าเธอ หรือ ฉันสวยที่สุดในห้องล่ะ รู้ไหมครับ ภาษาอังกฤษได้แบ่ง การเปรียบเทียบออกเป็นทั้งหมด 3 ระดับนั้น ดังนี้

1. Positive Degree คือ การเปรียบเทียบขั้นปกติ
2. Comparative Degree คือ การเปรียบเทียบขั้นกว่า
3. Superlative Degree คือ การเปรียบเทียบขั้นสุด

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไม่รู้แค่ว่ามันคือแบบไหน เราต้องมารู้จักคำ Adjective กันก่อนสักนิดนะครับ แล้วเราจะมาพูดและนำมาใช้ได้ในการเปรียบเทียบ Comparison of Adjective นั่นเอง

แต่คำคุณศัพท์ก็ยังแยกออกเป็นชนิดต่างๆ อีกด้วย ไหนเราลองมาดูกันดีกว่าครับ เริ่ม!

1. เป็นการแสดงจำนวน เช่น one = เลข 1 , two = เลข2 , three = เลข 3 etc.
2. เป็นการแสดงลำดับที่ เช่น The first =ลำดับที่ 1 ,The second = ลำดับที่ 2 , etc.
3. เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น my = ของฉัน , your =ของคุณ etc.
4. เป็นการแสดงขนาด เช่น Big = ใหญ่ , Small=เล็ก etc.
5. เป็นการแสดงรูปร่างและส่วนสูง เช่น Tall = สูง , Short = เตี้ย etc.
6. เป็นการแสดงคุณภาพ เช่น Good = ดี , bad = เลว
7. เป็นการแสดงถึงสี เช่น Pink = สีชมพู

ณ ตอนนี้พวกเรารู้คำคุณศัพท์ไปแล้ว ทีนี้เรามาเรียนถึงเนื้อหาจริงๆ กันเลย ลุย!

1. Positive Degree คือ การเปรียบเทียบขั้นปกติ หรือ การเปรียบเทียบสิ่งนึงที่เท่ากัน เช่น

– Owen is as handsome as Tony.
= โอเว่นหล่อเท่ากับโทนี่

โครงสร้างประโยคการใช้ คือ A + V.to be (is/am/are) + as Adj. as+ B.
เป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่เท่ากันและเหมือนกัน

ต่อมา ดูการเปรียบเทียบสิ่งที่ไม่เท่ากันเลยครับ

– Today is not so hot as yesterday.
– Today is not as hot as yesterday.
โดย 2 ประโยคนี้แปลเหมือนกันคือ วันนี้ไม่ร้อนเท่ากับเมื่อวาน แต่เวลาใช้แยกได้ 2 โครงสร้างดังนี้

– A + V.to be (is/am/are)+ not + as Adj. as + B.
– A + V.to be (is/am/are)+ not + so Adj. as + B.

2. Comparative Degree คือ การเปรียบเทียบขั้นกว่า เป็นการเปรียบเทียบสิ่ง 2 สิ่ง แต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือคำว่า than = กว่า เราลองมาดูประโยคกันเลยครับ เช่น

– Poom is more beautiful than Ice.
= พูมสวยกว่าไอซ์

– Joe is more intelligent than Ta.
= โจฉลาดกว่าต้า

– This book is bigger than that notebook.
=หนังสือเล่มนี้ ใหญ่กว่าสมุดเล่มนั้น

โครงสร้างประโยคมี 2 แบบ คือ การใช้ more / การเติม er +than

โครงสร้างที่ 1 : A + V.to be (is/am/are) + more Adj than + B.

**คำคุณศัพท์ส่วนใหญ่ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไป 90 เปอร์เซ็น จะ เติม more**

โครงสร้างที่ 2 : A + V.to be (is/am/are) + Adj.+er than + B.

อันสุดท้ายและท้ายสุดกับการเปรียบเทียบ คือ ขั้นสุด นั่นเอง

3. Superlative Degree คือ การเปรียบเทียบขั้นสุด หรือ การเปรียบสิ่งนึงที่มันสุดๆ แต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือ the เช่น

– Arm is the most popular in my University.
= อาร์มเป็นคนที่ดังที่สุดในมหาลัยของฉัน

– Owen and Poom are the most beautiful in the class room.
= โอเว่นและพูมเป็นคนที่สวยที่สุดในห้องเรียน

โครงสร้างประโยคนั้นมีอยู่ 2 แบบ คือการใช้ most / เติม est

โครงสร้างที่ 1 : A + V.to be (is/am/are) The + most Adj.

**คำคุณศัพท์ส่วนใหญ่ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไป 90% จะ เติม most**

โครงส้รางที่ 2 : A + V.to be (is/am/are) The Adj.+est.

แต่จะมีคำเหล่านี้นะครับที่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยครับ ไม่เติม er /more /est/ most แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คงเป็น than กับ the เรามาดูกันนะครับว่ามีคำไรบ้าง ลุย!

1. good / well ขั้นปกติ แปลว่า ดี
better ขั้นกว่า แปลว่า ดีกว่า
the best ขั้น แปลว่าดีที่สุด

2. bad ขั้นปกติ แปลว่า เลว
worse ขั้นกว่า แปลว่า เลวกว่า
the worst ขั้นสุด แปลว่า เลวที่สุด

See also  เปิดตลาดนัดลังกระดาษ HehaaTV คู่จิ้นขายของ !! | ขายของตลาดนัด | Nataviguides

3. much / many ขั้นปกติ แปลว่า มาก
more ขั้นกว่า แปลว่ามาก
the most ขั้นสุด แปลว่า มากสุด

4. little ขั้นปกติ แปลว่า น้อย
less ขั้นกว่า แปลว่า น้อยกว่า
the least ขั้นสุด แปลว่า น้อยที่สุด

5. far ขั้นปกติ แปลว่า ไกล
farther / further ขั้นกว่า แปลว่า ไกลกว่า
the farthest / furthest ขั้นสุด แปลว่า ไกลสุด


Ep 1/3 เจาะลึก การเปรียบเทียบ comparison


Comparison แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. Positive Degree : ชั้นปกติ
2. Comparative Degree : ขั้นกว่า (เปรียบเทียบ 2 สิ่ง เช่น A สูงกว่า B, A เตี้ยกว่า B เป็นต้น)
3. Superlative Degree : ขั้นสุด (เปรียบเทียบ หลายสิ่ง หาอันที่เป็นที่สุด เช่น ฉันสวยที่สุดในห้อง)
การเปรียบเทียบ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. เปรียบเทียบระดับไหน ( Positive, Comparative, Superlative)
2. เปรียบเทียบอะไร คือ สามารถ เปรียบเทียบ ได้ 2 แบบ คือ
2.1 Adjective คุณภาพ นิสัย ขนาด คุณสมบัติ เช่น สวย ฉลาด
2.2 Adverb ลักษณะการกระทำ เช่น พูดเก่ง พูดไม่เก่ง

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้
ติดตาม Facebook และ Instagram : The Happy Time with Q
หากผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ 😀

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Ep 1/3 เจาะลึก การเปรียบเทียบ comparison

Comparison of Adjectives: Comparative and Superlative Adjectives in English Grammar


In this video, we’re going to look at comparison of adjectives.
Adjectives in English have three different forms: positive, comparative, and superlative.
What do these forms mean?
The positive form is the basic form of the adjective. An example is the adjective “red.”
The comparative form carries the meaning “more”—for example, “redder” means more red.
The superlative form carries the meaning “most”—for example, “reddest” means most red.
Unfortunately, these adjective forms are among the more difficult aspects of English. They change according to how many syllables there are in the word, and according to which letter the word ends with. There’s a lot to memorize! But don’t worry—we’re here to help.
Learn more: https://7esl.com/comparisonadjectivesgrammar/

WATCH MORE:
★ Grammar: https://goo.gl/7n226T
★ Vocabulary: https://goo.gl/E5Ty4T
★ Expressions: https://goo.gl/JBpgCF
★ Phrasal Verbs: https://goo.gl/Ux3fip
★ Idioms: https://goo.gl/y7wNjN
★ Conversations: https://goo.gl/pmdpQT
★ English Writing: https://goo.gl/46gmY7
★ IELTS: https://goo.gl/Tg2U4v
★ TOEFL: https://goo.gl/8Zwvic
★ British vs. American English: https://goo.gl/VHa5W8
★ Pronunciation: https://goo.gl/P4eR39
★ Business English: https://goo.gl/r7jqtB

OUR SOCIAL MEDIA:
Pinterest: https://www.pinterest.com/7english/
Facebook: https://www.fb.com/7ESLEnglish/

For more videos and lessons visit:
https://7esl.com/

Comparison of Adjectives: Comparative and Superlative Adjectives in English Grammar

Comparative Degree


สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการใช้คำำคุณศัพท์ขั้นกว่า comparative adjective ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 สิ่ง

Comparative Degree

Far Cry 5 : 2 ทางเลือก จะไปต่อ หรือ จบใน 10 นาที ?


สนับสนุนโดย : Layah \”ลยา\”
ช่องทางติดต่อ Line : @Layah
( Link : http://line.me/ti/p/%40fpd5384h )
FB : www.facebook.com/LayahThailand
ติดตามเดอะมูฟได้ที่
Facebook : http://www.facebook.com/movethemoof
Youtube : http://www.youtube.com/themoof

สนับสนุน The Moof ได้ที่!!! (Donation)
https://twitch.streamlabs.com/movethemoof
ขอบพระคุณครับ ^^

คุณผู้ชมที่ชื่นชอบและอยากเป็นกำลังใจให้ The Moof เพียงแค่กด like \u0026 share + Subscribe นะครับ ….

Far Cry 5 : 2 ทางเลือก จะไปต่อ หรือ จบใน 10 นาที ?

15/07/2563 ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง comparison of adjective


15/07/2563 ป.6 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง comparison of adjective

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ far ขั้นกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.