Skip to content
Home » [Update] การบริหารการเงิน (Financial Management) | ธุรกิจ การเงิน คือ – NATAVIGUIDES

[Update] การบริหารการเงิน (Financial Management) | ธุรกิจ การเงิน คือ – NATAVIGUIDES

ธุรกิจ การเงิน คือ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

< การบริหารการเงิน (Financial Management)

          ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันสูงมากยิ่งขึ้น ภายใต้ระบบการค้าเสรี ดังนั้นแต่ละองค์การต้องทำการปรับตัวให้พร้อมที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้ โดยอาศัยปัจจัยในการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งแต่เดิมจะคุ้นเคยกับ 4 M’s คือ Man, Money, Material และ Management และในปัจจุบันคงจะไม่เพียงพอถ้าต้องการที่จะทำให้องค์การดำเนินงานอยู่ได้และมีความเจริญก้าวหน้า องค์การจะต้องมีข่าวสารหรือข้อมูลที่รวดเร็วและทันสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) องค์การต้องบริหารปัจจัยเหล่านี้ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดโดยนำหลักบริหารเข้ามาใช้ในทุกๆ ปัจจัยซึ่งถือว่ามีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมาก

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงิน (The Financial Staff’s Responsibilities)
          ไม่ว่าธุรกิจจะมีรูปแบบองค์การเป็นอย่างไรก็ตาม จะเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ผู้บริหารการเงินจะมีหน้าที่หลักในการบริหารเพื่อทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ นั่นหมายถึงการบริหารเพื่อให้เกิดผลกำไร และขยายกิจการให้เกิดความเจริญเติบโตในอนาคตอันจะส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุดแก่กิจการ ดังนั้นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงินจะมี 5 ประการ คือ

     1.  หน้าที่ในการพยากรณ์และวางแผน (Forecasting and Planning)
          ผู้บริหารการเงินจะมีหน้าที่ในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ขององค์การเพื่อรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์ และวางแผนทางการเงิน ซึ่งการพยากรณ์และการวางแผนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การพยากรณ์และการวางแผนการเงินระยะสั้น การพยากรณ์และการวางแผนการเงินระยะยาว เพื่อพยากรณ์หรือคาดการณ์เกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินสดของกิจการว่าเป็นอย่างไร ในแต่ละเดือนมีเงินสดส่วนเกินหรือเงินสดขาดมือจำนวนเท่าใด ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนว่าถ้าในเดือนที่กิจการมีเงินสดส่วนเกินควรนำเงินไปลงทุนอย่างไร หรือเดือนใดที่เงินสดขาดมือ ควรจัดหาเงินสดมาจากแหล่งใด การพยากรณ์และวางแผนการเงินระยะสั้นนี้ช่วยให้กิจการได้ใช้เงินทุนระยะสั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรักษาสภาพคล่องของกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพิจารณาการตัดสินใจลงทุน ซึ่งกิจการต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง โดยให้ผลตอบแทนในระยะยาว จึงจำเป็นต้องทำการพิจารณาให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนข้อมูลที่นำมาประกอบการตัดสินใจต้องเป็นข้อมูลที่มีความแม่นยำ เพื่อให้การวิเคราะห์นั้นตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด จึงสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     2.  หน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินทุน(Investment and Financial Decision)
          ปัญหาการตัดสินใจของผู้บริหารการเงินแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ปัญหาการตัดสินใจระยะสั้น เช่น ปัญหาในกรณีที่กิจการจะทำการผลิตชิ้นส่วนเอง หรือซื้อปัญหาว่าควรขายสินค้า หรือผลิตต่อแล้วขาย หรือปัญหาว่าควรยกเลิกสินค้าที่มีผลขาดทุนหรือไม่ปัญหาการตัดสินใจระยะยาวซึ่งหมายถึงโครงการลงทุนต่างๆ  เช่น การสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อทดแทนโรงงานเดิม การผลิตสินค้าใหม่เพิ่มเติม เป็นต้น 
          ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระยะสั้นหรือระยะยาว การตัดสินใจจะมีประเด็นที่สำคัญอยู่ 2 ประการ คือ การตัดสินใจจัดหาเงินทุน และการตัดสินใจใช้เงินลงทุน โดยมีหลักการว่าในการจัดหาเงินทุนควรเป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำที่สุด และความเสี่ยงต่ำที่สุด โดยเงินทุนจะได้มาจากหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ซึ่งเงินทุนจากส่วนนี้จะมีต้นทุนในรูปของดอกเบี้ยจ่ายซึ่งจะต่ำกว่าเงินทุนจากส่วนของเจ้าของที่จะมีต้นทุนในรูปของเงินปันผลหรือกำไร (ขาดทุน) นอกจากนี้ความเสี่ยงก็ต่ำกว่าด้วย
          การตัดสินใจนำเงินทุนไปใช้ แบ่งออกเป็น 2 ทาง คือ ใช้ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งจะทำให้กิจการมีสภาพคล่องสูง แต่ความสามารถในการทำกำไรจะต่ำกว่า เมื่อเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร

     3.  หน้าที่ในการประสานงานและควบคุม (Coordination and Control) 
          ในการปฏิบัติงานผู้บริหารการเงินจะต้องประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินกิจการเพื่อมั่นใจว่ากิจการจะมีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การตัดสินใจทุกๆ ด้านของกิจการจะต้องมีส่วนสัมพันธ์หรือมีผลกับเรื่องของการเงินเสมอ เช่น การตัดสินใจด้านการตลาดเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จะมีผลกระทบต่อความต้องการในการขยายการลงทุน การจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ผลกระทบต่อความต้องการในการขยายการลงทุน การจัดหาเงินลงทุนจากแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ผลกระทบต่อนโยบายสินค้าคงคลังและความสามารถในการใช้กำลังการผลิตอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานเหล่านี้จะเกิดประสิทธิภาพได้จะต้องอาศัยการประสานงานกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำข้อมูลมาช่วยตัดสินใจในการวางแผนอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมการดำเนินงานโดยการตรวจสอบและประเมินผลตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่

     4.  หน้าที่ในการเป็นตัวแทนองค์การ ทำการติดต่อกับตลาดการเงิน(Dealing with the Financial Market) 
          ผู้บริหารการเงินจำเป็นต้องติดต่อตลาดการเงินเพื่อการระดมทุน โดยสามารถแบ่งตลาดการเงินออกได้เป็น 3 ตลาด คือ ตลาดการเงิน (The Financial Market) ตลาดเงิน (Money Market) ตลาดทุน (Capital Market) ทำหน้าที่ในการระดมเงินทุนระยะสั้นที่มีอายุการชำระหนี้ไม่เกิน 1 ปี แหล่งเงินทุนหรือสถาบันที่ทำหน้าที่เป็นตลาดเงิน ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า เงินเบิกเกินบัญชี (overdraft account) ตลาดรับซื้อคืน (Repurchase Market) แต่ละตลาดมีหน้าที่ในการระดมเงินทุนหรือจัดหาเงินทุนให้แก่ธุรกิจโดย ทำหน้าที่ในการระดมเงินทุนระยะยาวที่มีอายุการชำระหนี้เกิน 1 ปี โดยมีแหล่งเงินทุน ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ ตลาด OTC
          ดังนั้นการที่ธุรกิจจัดหาเงินทุนต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ว่าจะนำเงินไปลงทุนอะไร ถ้าลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน ควรจัดหาเงินทุนจากตลาดเงิน แต่ถ้าต้องการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรควรจัดหาเงินทุนจากตลาดทุน โดยพิจารณาเงินทุนแต่ละแหล่งว่ามีต้นทุนของเงินทุนและความเสี่ยงเป็นอย่างไร ซึ่งผู้บริหารควรเลือกแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนและความเสี่ยงต่ำสุด

     5.  หน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง(Risk Management)
          กิจการทุกๆ แห่งต้องเผชิญกับความเสี่ยง 2 ลักษณะ คือ
          –  ความเสี่ยงนอกระบบ (Unsystematic Risk) เป็นความเสี่ยงอันเกิดจากภายในองค์กร และองค์การสามารถควบคุมได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารขององค์กรว่ามีความสามารถบริหารงานเพื่อขจัดความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด เช่น ความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องทางการเงินของกิจการเป็นต้น
          –  ความเสี่ยงภายในระบบ (Systematic Risk) ความเสี่ยงอันเกิดจากภายนอกกิจการ เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการพยากรณ์ทิศทางหรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) หรืออัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Foreign Exchange Rate) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และประชากรศาสตร์

[NEW] ธุรกิจพุ่งฉลุยได้ ถ้าไม่มองข้ามเรื่องการเงิน | ธุรกิจ การเงิน คือ – NATAVIGUIDES

นอกจากนี้ ยังมีหมายเหตุประกอบงบ (Note to Financial Statement) แจ้งให้ผู้อ่านงบทราบว่าบริษัทเป็นธุรกิจอะไร หลักการบัญชีที่ใช้ มีหนี้สินที่ไม่ได้บันทึกไว้ที่ควรเปิดเผย หมายเหตุที่ควรทราบ เช่นการถูกฟ้องร้อง มีคดีความ ธุรกิจมีภาระผูกพันอะไรบ้าง ฯลฯ ซึ่งการให้ข้อมูลที่ดีจะให้งบการเงินบริษัทดูน่าเชื่อถือ

2) งบกำไรขาดทุน (Statement of Comprehensive Income) บ่งบอก ความมั่งคั่ง ของธุรกิจ (Wealth) ว่ามีความสามารถทำกำไรได้ขนาดไหน ตั้งต้นด้วยยอดขาย/รายรับ (Sales/Revenues) หักลบด้วยค่าใช้จ่าย (Expenses) ได้รายได้ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (Earnings before interest & Tax) จากนั้นนำไปหักดอกเบี้ย (Interest) และภาษี (Tax) ออกมาเป็นกำไรสุทธิ (Net Profit)

1) งบแสดงฐานะทางการเงิน (Statement of Financial Position) หรือที่ชื่อเดิมเรียกว่า “งบดุล” (Balance Sheet) ประกอบด้วย สินทรัพย์ (Total Asset) = หนี้สิน (Total Liabilities) + ทุน (Equity) การอ่านงบดุล คือการพิจารณาการใช้จ่ายเงินทุน (Use of Funds) ว่าอยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์อะไรบ้าง มากน้อยแค่ไหน และเงินทุนได้มาจากไหน (Source of Funds) มาจากหนี้ (Liabilities) และทุน (Equity) ในสัดส่วนมากน้อยอย่างไร ดังนั้น งบตัวนี้จึงแสดงถึง สุขภาพทางการเงิน ของบริษัท (Health) ว่ามีหนี้สินเยอะหรือไม่ ซึ่งจะนำไปสู่ภาระ การจ่ายดอกเบี้ย และส่งผลทำให้กำไรบริษัทลดลง

Financial Ratio บอกอะไร?

อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) เป็นการนำตัวเลขในงบการเงินมาวิเคราะห์การดำเนินงานของธุรกิจในแง่มุมต่างๆ  เช่น อัตราส่วนความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ของกิจการ (Asset Performance Ratio) อัตราส่วนลูกหนี้หมุนเวียน (A/R Turnover Ratio) อัตราส่วนความสามารถทำกำไร (Profitability Ratio) อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน (Equity Leverage) อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เป็นต้น ตัวเลข Financial Ratio เป็นตัวชี้วัดว่าตัวเลขในงบดีหรือไม่ ต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงานส่วนไหนหรือไม่

นวัตกรรมกับการบริหารการเงิน

คุณราชิตกล่าวว่าการลงทุนคิดค้นนวัตกรรม หรือนำนวัตกรรมมาแก้ปัญหา ต้องสามารถวัดผลได้ว่าจะคืนทุนเมื่อไร วัดความคุ้มค่าว่าควรทำหรือไม่ (Feasibility) ตลอดทั้ง Innovation Process ตั้งแต่การพัฒนาองค์ความรู้ในขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาตัวต้นแบบ (Prototype) และทดลองตลาด มาสู่ช่วงจะนำนวัตกรรมมาใช้เชิงการค้า (Commercialization and Scaling Up) ในขั้นตอนที่ 3  โดยใช้ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น มูลค่าสุทธิปัจจุบัน (Net Present Value : NPV) ที่ปรับค่าเงินในอนาคตมาเป็นปัจจุบัน  วัดจุดคุ้มทุน จุดกำไร (Breakeven Point) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 


เริ่มต้นทำธุรกิจด้วยเงิน 0 บาท มีอะไรน่าสนใจบ้าง ?! | Money Matters EP.79


ใครที่กำลังอยากเริ่มต้นทำธุรกิจ แต่ติดเรื่องการใช้เงินลงทุน EP.นี้ช่วยคุณได้ครับ เพราะผมจะเล่าถึง
ธุรกิจที่สามารถทำได้ด้วยเงินศูนย์บาท !! ซึ่งจะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจ ?! ไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม สามารถเข้าไป
กดติดตามได้ที่ YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCunVACpk7PRWB1tz1VrhrrA
ช่องทางการติดตาม
Facebook : https://www.facebook.com/paulpattaraponofficial
Instagram : https://www.instagram.com/paulpattarapon
Website : https://www.paulpattarapon.com
สนใจติดต่อโฆษณา และทำวีดีโอ YouTube
โทร : 0204857059
Email : [email protected]
Powered by CastingAsia
MoneyMatters PaulPattarapon พอลภัทรพล เริ่มต้มทำธุรกิจ ไม่ต้องใช้เงินลงทุน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เริ่มต้นทำธุรกิจด้วยเงิน 0 บาท มีอะไรน่าสนใจบ้าง ?! | Money Matters EP.79

ราศีพิจิก​ | ของขวัญ​ชิ้นใหญ่ในวันเกิด​ อาจเป็นเงินก้อน บ้าน​ รถ​ ที่ใฝ่ฝัน​ | ทำนายดวง​ ธันวาคม​ 64


ผู้ที่เกิดราศีพิจิก : ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม
ลิ้งค์การหาลัคนาราศี https://www.payakorn.com/lukana.php

ดูดวง 12 ราศี ทำนายไพ่ทาโร่ต์ 12 ราศี เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตล่วงหน้าตามดวงชะตา การดูดวง ไม่ใช่เรื่องงมงาย แต่เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราญ การพยากรณ์ และโหรเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับพรเพื่อมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คน และแนะนำทางออกของปัญหาให้แก่ผู้คน guild people หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความเชื่อเรื่องโชคชะตา destiny ที่นี้เป็นช่องทางหนึ่งที่คุณจะค้นพบชะตาของตนเอง
การทำนายโชคลาภเงินทอง ความรัก การเงิน การงาน สุขภาพ และการเดินทาง ชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิต ซึ่งพลังงานบวกจากไพ่ทาโร่ต์ หรือไพ่ยิปซี จะส่งมาถึงคุณ เพื่อ เสริมกำลังใจให้แก่คุณ ชีวิตต้องมีหวัง อย่ายอมแพ้ สู้ต่อไป จนถึงจุดหมาย นั่นคือ เป้าหมายของการทำนายไพ่ทาโร่ต์ที่ @9tarot Payakon ได้ตั้งใจทำเพื่อคุณ
สนใจดูดวงส่วนตัว แอดไลน์ ที่ลิ้งค์นี้ค่ะ https://lin.ee/v66WbCC
ไอดีไลน์ @9tarot
โปรโมชั่น แพคเกตดูดวงไพ่ทาโรต์ 99 บาท (หมดเขต 31ธ.ค.64)
✨ดูดวงไพ่ทาโรต์พื้นฐาน
✨ดูไพ่ทาโรต์ชีวิตปัจจุบัน และอนาคต
✨ถามได้ 5 คำถาม
แพคเกจ ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีเพื่อหาคำตอบ / แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำ ค่าครู 299 บาท
แพคเกจนี้จะทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซี โดยเจาะปัญหา สะท้อนถึงสถานการณ์ของปัญหา และแนวโน้มผลลัพธ์ของปัญหา พร้อมทั้งแนะวิธีการแก้ไขปัญหา โดยสามารถถามได้ถึง 6 ข้อ พร้อมทั้งสรุปภาพรวมของดวงชะตาในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ (คำทำนายส่งเป็นคลิปวีดีโอ ภายใน 24 ชม. หรือหากมีคิวยาวทางผู้พยากรณ์จะแจ้งให้ทราบก่อนโอนค่าครูค่ะ)
ผู้ขอรับคำทำนายจะถามทีละข้อ โดยอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น และคำถามที่ชัดเจน 1 คำถาม/ข้อ ที่ต้องการจะถามเกี่ยวกับปัญหานั้นๆ (ปัญหา 1 ปัญหา อาจจะถามมากกว่า 1 ข้อ แต่ให้ระบุคำถามอย่างชัดเจนทีละข้อ)
หมายเหตุ : ปัญหาอาจมีปัญหาเดียว แต่ถามได้ 6 ข้อ หรือมีหลายปัญหาแต่ถาม 1 คำถาม/ปัญหา โดยตลอดแพคเกจจะถามได้เพียง 6 ข้อเท่านั้นค่ะ

ราศีพิจิก​ | ของขวัญ​ชิ้นใหญ่ในวันเกิด​ อาจเป็นเงินก้อน บ้าน​ รถ​ ที่ใฝ่ฝัน​ | ทำนายดวง​ ธันวาคม​ 64

12 ราศี พฤศจิกายน 2564 ❤ ความรัก/การงาน/การเงิน/สุขภาพ [ถามตอบ คำถามใน live]


12 ราศี พฤศจิกายน 2564 ❤ ความรัก/การงาน/การเงิน/สุขภาพ [ถามตอบ คำถามใน live]

EP.3 ขุด Bitcoin คืออะไรนะ!? | เฟื่องลดา


ถามกันมาเยอะค่ะ \”ขุด Bitcoin คืออะไร !?\” 💰
EP.3 นี้เฟื่องเลยขุดหาข้อมูลมาให้ค่ะ 😜
สงสัยอะไรมาคุยกันใน comment ได้เลยค่ะ 😊
BLOCKCHAIN 101
EP.1 BITCOIN ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่! 😱
https://www.youtube.com/watch?v=zQOFauZUDgo
EP.2 Bitcoin เปลี่ยนโลก(ยังไง?)
https://youtu.be/AAYkoRCPgCA

ABOUT ME
Instagram: http://www.instagram.com/faunglada
Facebook: http://www.facebook.com/faunglada
Twitter: http://twitter.com/faunglada
Blog: http://www.faunglada.com
ติดต่องาน/ลงโฆษณา : [email protected]
โทร : 0917087821

EP.3 ขุด Bitcoin คืออะไรนะ!? | เฟื่องลดา

เปิด SERIES ใหม่ เรื่องการเงิน ที่คนทำธุรกิจ ต้องรู้!! | EP.0


Series การเงิน ที่คนทำธุรกิจ ต้องรู้
ไม่ว่าใครๆ ต่างก็อยากถอดบทเรียนธุรกิจ จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นบทเรียนธุรกิจให้กับตัวเองอยู่แล้ว เพราะประวัติธุรกิจเหล่านี้ นอกจากจะมีเรื่องราวธุรกิจที่เค้าทำมาแล้ว ยังเป็นบทเรียนที่สอนธุรกิจให้เราได้อีกมากมาย เราจะได้เอามาเป็นแรงบันดาลใจและพัฒนาตัวเอง ใน Series การเงิน ที่คนทำธุรกิจ ต้องรู้นี้
เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาด หรือการทำธุรกิจ ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ แทนที่จะมัวแต่คิดว่าทำธุรกิจอะไรดี หรือทำธุรกิจอะไรดีลงทุนน้อยกำไรงาม และถ้าคุณอยากทำธุรกิจให้รวยทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ก็ไม่ต้องมัวแต่คิดว่าจะทำธุรกิจอะไรได้เงินดีหรือทำธุรกิจอย่างไรให้รวย แต่การเริ่มต้นทำธุรกิจนั้น แค่คุณมีไอเดียธุรกิจและสามารถสร้างธุรกิจขึ้นมาได้ จากการเริ่มทำธุรกิจจากในสิ่งที่ตัวเองรัก คุณก็สามารถหาเงินจนรวยจากการขายของหรือขายของออนไลน์ หรือแม้กระทั่งเปิดร้านที่ตัวเองรัก เพราะทั้งหมดนี้คือมุมมองของการหาเงินล้าน จากเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเราสามารถถอดบทเรียนมาดู ว่าเค้าทำการตลาดอย่างไรและทำธุรกิจอย่างไร ถึงสามารถประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้
คนทำธุรกิจ
startup
วางแผนการเงิน
📌 Youtube NopPongsatorn bit.ly/ytnop
📌 Youtube NOP (ช่องใหม่) bit.ly/ytNOP
📌 Facebook bit.ly/FBnop
⭐️ วิดีโอแนะนำ ⭐️
S\u0026P ร้านอาหาร 6,000 ล้าน ที่ตอนแรกไม่ได้ทำร้านอาหาร https://www.youtube.com/watch?v=t8LFMvmRuAY
เปิดร้าน กำไร 5,000 บาท แต่คนมาขอซื้อกิจการ 10 ล้านบาท ทำได้ยังไง? youtu.be/s3mVuXHyXps
Starbucks มีกลยุทธ์อะไรเปลี่ยนคุณ เป็นลูกค้าประจำ youtu.be/K1Ay8Ccoy8k
เคสการตลาดที่สนุกที่สุดในโลก McDonald’s vs BurgerKing youtu.be/bgi1vPlOk4o
ปี 2020 ธุรกิจอะไรมาแรง + คนไทย กำลังอยากซื้ออะไร? youtu.be/rxx2_QomZ3A
ขายของออนไลน์ รับเงินเข้าบัญชีส่วนตัว จะโดนปรับไหม ผิดกฎหมายหรือเปล่า youtu.be/zDSetS9P3fc

เปิด SERIES ใหม่ เรื่องการเงิน ที่คนทำธุรกิจ ต้องรู้!! | EP.0

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ธุรกิจ การเงิน คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *