Home » [NEW] Paragraph Writing | การใช้ on the other hand – NATAVIGUIDES

[NEW] Paragraph Writing | การใช้ on the other hand – NATAVIGUIDES

การใช้ on the other hand: คุณกำลังดูกระทู้


หลักการเขียนภาษาอังกฤษ:
การใช้คำ การเขียนประโยค ย่อหน้า และข้อความต่อเนื่อง

Paragraph Writing (การเขียนย่อหน้าประเภทต่าง ๆ)

5. การเขียนย่อหน้าประเภทต่าง ๆ

             ในการเขียนบทความทางวิชาการ ควรเขียนย่อหน้าประเภทต่าง ๆให้เหมาะสมตามบริบทของการเขียนบทความทางวิชาการดังต่อไปนี้
             5.1 เขียนตามเนื้อหาในหัวข้อเรื่อง (explaining the contents by topic)
             เป็นการเขียนตามเนื้อหาที่กำหนดไว้ใน topic sentence  ตามตัวอย่างต่อไปนี้  topic sentence  แบ่งเนื้อหา Metacognitive belief  ออกเป็น  3 ประเภท คือ person knowledge, task knowledge, and strategy knowledge แล้วเขียนบรรยายไปทีละประเภท

ตัวอย่าง
Metacognitive belief can be put into three categories: person knowledge, task knowledge, and strategy knowledgeWenden 1991). Person knowledge refers to general knowledge about how human beings learn and process information, and individual knowledge of one’s own leaning processes. Learners need to understand their own cognitive capabilities, and to know in which particular areas they are generally competent and skilful.  They need to know how to compensate for deficiencies. Task knowledge includes knowledge about the nature of the task and the type of processing demands.  Learners need to know the purpose and the nature of the tasks.  Strategy knowledge includes knowledge about both cognitive and metacognitive strategies and conditional knowledge about when and where it is appropriate to use strategies.   It can lead learners to select, evaluate and revise cognitive tasks, goals, and strategies in the light of their relationship with one another and with their abilities and interests (Flavell, 1979).  Learner may deliberately call upon their metacognitive knowledge when the learning task is new and incomplete (Wenden, 1999).

             5.2 ยกตัวอย่าง (giving examples)
การเขียนโดยยกตัวอย่างช่วยให้เข้าใจเนื้อหาของความคิดหลักได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความคิดหลักนั้นเป็นนามธรรม การยกตัวอย่างรูปธรรมหรือข้อมูลสนับสนุนช่วยให้ประเด็นที่ต้องการนำเสนอชัดเจนขึ้น

ตัวอย่าง Metacognitive beliefs may be viewed as rationalizations or coping responses.  For example, learners can select challenging tasks and persevere with them, when they believe that they can accomplish the tasks with reasonable effort (Bandura, 1982; Schunk, 1984).  Metacognitive beliefs also include learners’ perception of self-efficacy and self-control.

             5.3  เล่าเรื่อง (narrating)
             การเขียนเล่าเรื่องเป็นการเขียนระดับเบื้องต้น  ปกติใช้เล่าเรื่อง เล่าเหตุการณ์ต่างๆ ตามประสบการณ์ ในบริบทของการเขียนบทความทางวิชาการอาจเป็นการเขียนเล่าความเป็นมา ความสำคัญของปัญหา ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ หรืองานวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อาจเป็นการเล่าเรื่องภาคสนาม (field work) การลงพื้นที่เก็บข้อมูล
             วิธีการเขียนเน้นที่การใช้คำกริยา เพื่อบอกว่าเกิดอะไร และ tense ต่าง ๆ เพื่อบอกเวลาที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในการเขียนย่อหน้าแบบเล่าเรื่อง สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ

 1. ใช้ลำดับเวลา สำนวนบอกลำดับเวลา  
 2. ควรลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง
 3. ให้รายละเอียด

ตัวอย่าง  เป็นการเขียนเล่าประวัติของ Sorapet Pinyoo

Sorapet Pinyoo is the stage name for Samoe Jandaa, born in 1950, in Bua Yai near Nakon Ratchasima in Isan.  His story is typical of luuk tung singers in terms of humble rural beginnings, ambition and career development.  He left school after finishing sixth class and started learning how to sing, because performing was a profession which does not require high educational qualifications.  He went to watch all the travelling ramwong bands that came to his village and remembers that only he, out of his extended family of rice farmers, had a desire to be something different.  All of his eight brothers and sisters    are still rice farmers. When he was 15 years old, he entered a radio singing competition, at Chaiyapum and won. …

             5.4 พรรณนาความ (describing)
             ในการเขียนทั่วไป  การเขียนพรรณนาความเป็นการบรรยายสิ่งของ สิ่งที่เห็น เน้นที่ความรับรู้ ความรู้สึก เห็น ได้กลิ่น ได้ยินเสียง เน้นที่การใช้คำคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์ เพื่อขยายความให้ชัดเจนขึ้น เห็นภาพพจน์ ในบริบทของการเขียนบทความทางวิชาการ อาจใช้บรรยาย เครื่องมือวิจัย วิธีการวิจัย ผลการวิจัย
              การเขียนพรรณนาความ ควรใช้การลำดับขั้นตอนและคำศัพท์ให้ผู้อ่านติดตามได้ง่าย เห็นภาพ รู้สึกในบริบทของบทความทางวิชาการ ควรใช้คำคำคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์ ซึ่งเป็นคำที่ให้ภาพพจน์เท่าที่จำเป็น
                
ตัวอย่างการเขียนพรรณนาในบทความทางวิชาการ
การเขียนพรรณนาความเป็นมาของปัญหาวิจัย (ข้าว)

Rice is a staple food that forms an important part of the diet for a large part of the world’s human population.  It is the second-most consumed cereal grain in topical Latin America and East, South and Southeast Asia (FAO 2006).  Rice constitutes the major economic activity and a key source of employment and income for the rural population in these regions.  In 2006, over 154 million ha of land globally was cultivated with rice, 0-98 in developing countries and only 0-02 in developed countries (FAO 2006).  Rice production, especially from developing countries, accounted for 0-11 of all agricultural anthropogenic GHG emission (Smith et al, 2007).

Rice is a staple food that forms an important part of the diet for a large part of the world’s human population. It is the second-most consumed cereal grain in topical Latin America and East, South and Southeast Asia (FAO 2006). Rice constitutes the major economic activity and a key source of employment and income for the rural population in these regions. In 2006, over 154 million ha of land globally was cultivated with rice, 0-98 in developing countries and only 0-02 in developed countries (FAO 2006). Rice production, especially from developing countries, accounted for 0-11 of all agricultural anthropogenic GHG emission (Smith et al, 2007).

การเขียนพรรณนาระเบียบวิธีวิจัย (Materials and methods)
การเขียนพรรณนากลุ่มตัวอย่าง
Method
Sample
Respondents (N=111) were African American female undergraduates at a large university in the Midwestern United States.  They participated in the study either for monetary compensation or in exchange for extra credit toward their course guide.  Participants ranged from 18- to 34-year-old women (M=20.51, SD = 2.34).

การเขียนพรรณนาการเก็บข้อมูล
Data collection
The present study utilized a dataset, collected between 2001 and 2005 from the International Rice Research Institute (IRRI), in the Philippines, whereas the USA data were obtained from Arkansas University 2006/2007 (University of Arkansas 2006).  All data used contained plot-level rice production information, such as machine, fuel, agrochemicals, farm yard manure, and human and animal labour use.  For all major inputs into rice production, GHG emissions associated with these activities were calculated.

See also  [Update] Grammar: การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ | เครื่องหมาย ยัติภังค์ - NATAVIGUIDES

การเขียนพรรณนาผลการวิจัย (results)
Among the eight countries used in the present study, China in 1990 has the highest rice production area, followed by Indonesia and Myanmar, where as the developed countries, USA and Australia, have relatively small areas devoted to rice production (Table 2).  In 1990, about 147 million ha was planted with rice, with the majority occurring in developing countries (0-97).  Between 1990 and 2006, global rice production area increased by 0-05 (decreasing by 0-088 in developed countries and increasing by0-054 in developing countries).  Surprisingly, during this period, the rice production area in Australia decreased by 0-8—20000ha. This was largely due to prolonged drought that resulted in lower rice production and thus lower profits.

             5.5 อธิบายขั้นตอนหรือกระบวนการ (describing processes)
             การเขียนตามขั้นตอนหรือกระบวนการเป็นการบรรยายวิธีการหรือลำดับการศึกษา การวิจัย ใช้บรรยายขั้นตอนการทำวิจัย ขั้นตอนการเก็บข้อมูล หรือขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีเขียนต้องลำดับเนื้อหาตามกระบวนการที่เกิดขึ้น อาจใช้คำที่บอกเวลา เช่น first, second, then, next อย่างชัดเจน

ตัวอย่างการอธิบายขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
Procedure
The survey was computer aided.  Researchers e-mailed all potential participants the survey link so they could take the survey at the time of their convenience by using any computer with Internet access. On the survey homepage, participants were first informed that the study was designed to investigate young people’s perceptions of various social issues.  They were also told that that questionnaire was anonymous and the participation was completely voluntary.  All students indicated their consent before they proceeded to do the survey.  They were debriefed following completion of the online questionnaire.

ตัวอย่างการอธิบายขั้นตอนการดำเนินการวิจัยที่ใช้คำบอกเวลาชัดเจน
Research Methodology
                Initially, the theoretical literature from various sources was reviewed to design the research framework. Next, in-depth interviews were conducted in order to develop the instrument for study.  Subsequently, the quantitative phase was conducted through the self-report questionnaires that had been developed based upon literature review, published scales, and findings from in-depth interviews.  A preliminary version of the questionnaire was pilot tested.  For the specific context of the present study, the e-commerce entrepreneurs in Thailand were chosen as units of analysis. ….

             5.6 ให้นิยาม คำจำกัดความ (giving definitions)

        การเขียนคำนิยามในบทความทางวิชาการมีความสำคัญมาก นอกจากจะสรุปความคิด ทฤษฎีของนักวิชาการอื่นให้นิยามเรื่องต่าง ๆ ไว้แล้ว  ในงานวิจัยผู้วิจัยจะต้องกำหนดคำนิยามเชิงปฏิบัติการ (operational definition) ว่าในการศึกษาเรื่องนี้ คำหรือ กรอบแนวคิด (concept) ที่ใช้มีความหมาย ในบริบท ขอบข่ายใด
         คำกริยาที่ใช้ในการให้คำนิยาม เช่น  คำกริยา BE/ mean/refer to/may be defined as/ 
            
ตัวอย่างที่ 1
Explicit correction refers to the process of providing the learner with direct forms of feedback.

ตัวอย่างที่  2
Direct corrective feedback may be defined as the provision of the correct linguistic form or structure by the teacher to the student above the linguistic error (Ferris, 2003).

ตัวอย่างที่
             Adherence was operationally defined as the ratio of reported to desired exercise sessions attended.

             5.7แบ่งประเภทและวิเคราะห์ (classifying and analysing)
             การเขียนแบบแบ่งประเภท แบ่งเนื้อหาออกเป็นประเด็นย่อย ารวิเคราะห์แสดงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน แสดงการเปรียบเทียบ  ผลของการเปรียบเทียบ อาจเขียนตามลำดับความสำคัญ จากมากไปสู่น้อย หรือจากไกลสู่ใกล้ การเขียนแบบแบ่งประเภทและวิเคราะห์ในงานวิชาการใช้ในแทบทุกขั้นตอน เช่นการเขียนส่วนงานวรรณกรรมหรือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การรายงานวิธีการวิจัย การรายงานผล การอภิปรายผลการวิจัย

ตัวอย่างการเขียนแบบแบ่งประเภทและวิเคราะห์
The participants were classified into low and high prior knowledge groups based on their scores on the prior knowledge test.  A comparison of frequencies of strategies for readers with high and low prior knowledge (see Table 2) indicated that readers with high prior knowledge used notably more cognitive and metacognitive strategies (259,206 respectively).  The gap between the two groups was larger in the use of metacognitive strategies, suggesting more conscious effort on the part of the high knowledge group in monitoring their strategies.

             5.8 เปรียบเทียบเหมือนหรือเปรียบเทียบต่าง ( giving comparison/contrast)
             การเปรียบเทียบเหมือนหรือเปรียบเทียบต่าง อาจจะเปรียบเทียบผลการวิจัยของงานวิจัยสองเรื่องหรือมากกว่า เปรียบเทียบความคิดเห็นหรือทฤษฎีสองเรื่อง  โดยอาจใช้สำนวน on the one hand …on the other hand, similarly, on the contrary, by contrast การเปรียบเทียบในบทความวิชาการอาจใช้ในส่วนการเขียนวรรณกรรมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การรายงานผล การอภิปรายผล

             ตัวอย่างที่ 1 การเขียนเปรียบเทียบ
A range of studies have investigated whether certain types of written corrective feedback or combinations of different types are more effective than others.  These studies have most often categorized feedback as either direct (explicit) or indirect (implicit).  Direct corrective feedback may be defined as the provision of the correct linguistic form or structure by the teacher to the student above the linguistic error (Ferris, 2003).  It may include the crossing out of an unnecessary word/phrase/morpheme, the insertion of a missing word/phrase/morpheme, or the provision of the correct form of structure.  Additional forms of direct feedback may include written meta-linguistic explanation (the provision of grammar rules and examples at the end of a student’s script with a reference back to places in the test where the error has occurred) and spoken meta-linguistic explanation (e.g. a mini-lesson where rules and examples are presented, practiced and discussed; one-on-one individual conferences between teacher and student or conferences between teacher and small groups of students).  On the other hand, indirect corrective feedback is that which indicates that in someway an error has been made without explicit attention drawn (Ferris, 2003).  This may be provided in one of the four ways: underlining or circling the error; recording in the margin the number of errors in a given line; or using a code to show where the error has occurred and what type of error it is (Ferris and Roberts, 2001); Robb et al., 1986). Rather than the teacher providing an explicit correction, students are left to resolve and correct the problem that has been drawn to their attention.

ตัวอย่างที่ 2 การเขียนเปรียบเทียบ
The 69.4% adherence rate to 24 months of exercises was higher than the 55% reported by Stengel et al. (2007), and ST exercises did cause meaningful changes in muscle strength and balance.  Higher adherence rates in this study might have been caused by the use of theory-based facilitative strategies to promote adherence. …

             5.9 อธิบายสาเหตุและผล  (explaining causes and effects)  
             การเขียนอธิบายสาเหตุและผล ใช้มากในการเขียนอธิบายประเด็นต่าง ๆ ในส่วนทบทวนวรรณกรรม หรือตั้งประเด็นปัญหา  หรือในการอภิปรายผล การเขียนแบบนี้ใช้มากในการเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์
             วิธีการเขียนและสำนวนภาษาที่เป็นประโยชน์ เช่น so that, therefore, hence

 1. บอกเหตุก่อนตามด้วยผล  ใช้คำกริยา เช่น cause,  result in
 2. บอกผลตามด้วยสาเหตุ     ใช้คำกริยา เช่น result from, due to
See also  [Update] ข้อควรรู้ ‘กฎหมายแรงงาน-ค่าแรง’ สำหรับแรงงานไทยในสหรัฐฯ | ทำงาน ที่ อเมริกา - NATAVIGUIDES

                 ตัวอย่างการเขียนอธิบายสาเหตุและผล 
In Western Europe, weed management on conventional farms is primarily accomplished through the use of herbicides.  This has been very effective for weed control in major crops, greatly reducing yield losses and stabilizing potential weed infestations at low and constant levels.  Herbicides have therefore facilitated the simplification of cropping systems, the expansion of monocultures and the adoption of reduced tillage systems (Buhler et al., 2000).  However, the use of herbicides as the sole weed management tool is seriously being questioned by farmers because of herbicide costs and technical problems related to resistance of weed populations to one or several herbicides (Richeter et al., 2002; Mace et al., 2007).  In addition, there is an increasing concern about the environmental impacts of herbicide residues into surface- and ground-water.  Therefore, one of the main challenges is to develop Integrated Weed Management (IWM) systems that limit weed infestations with a low reliance on herbicides, preferably without side effects on the productivity and the overall system economic performance.  The main guidelines form IWM result from  the current knowledge on the influence of cropping systems on weed demography.  In addition to crop rotation, IWM recommends adapted soil tillage to manage the depth of the seed bank (Munier-Jolain et al., 2004), stale seedbed and adapted sowing date (Ramussen, 2004), adapted sowing densities and row widths (Olsen et al., 2005), competitive cultivars (Lemerle et al., 2001), and mechanical weeding.

         อนึ่งในย่อหน้าหนึ่ง ๆ บางครั้งอาจมีการเขียนแบบผสมผสานเช่น มีการเปรียบเทียบและมีการให้คำนิยาม หรือยกตัวอย่างแทรกอยู่ก็ได้ หลักสำคัญในการเขียนคือให้ผู้อ่านติดตามได้ง่าย เป็นเหตุเป็นผล

 

TOP

[NEW] Nevertheless ใช้อย่างไร ชวนดูวิธีการใช้คำเชื่อมภาษาอังกฤษกลุ่มขัดแย้ง | การใช้ on the other hand – NATAVIGUIDES

“ไปดูการใช้ Nevertheless ในบทความเรามั้ย”

เพื่อน ๆ รู้ไหมว่า Nevertheless ไม่ใช่แค่ชื่อซีรีส์ แต่ยังเป็นคำเชื่อม (Connectors)  ในภาษาอังกฤษที่แสดงความขัดแย้งกันด้วย การใช้ Nevertheless จะมีหลักการใช้อย่างไร และนอกจาก Nevertheless ยังมีคำเชื่อมอื่น ๆ อีกไหม วันนี้ StartDee จะพาไปดูวิธีการใช้อย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างประโยคแบบเน้น ๆ 

แต่ถ้าเพื่อน ๆ คนไหนไม่ใช่สายอ่าน เราขอแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน StartDee แล้วไปเรียนกับครูปุ๋งปิ๋งในรูปแบบวิดีโอแสนสนุกกันเลย หรือจะแวะไปวัดระดับภาษาอังกฤษกันก่อนที่ English Academy by StartDee ก็ได้

คำเชื่อมในภาษาอังกฤษที่แสดงความขัดแย้งกัน

หากเราแบ่งคำเชื่อมในภาษาอังกฤษตามความหมายก็จะได้คำเชื่อมกลุ่มต่าง ๆ เยอะมาก ยกตัวอย่างเช่น คำเชื่อมเพื่อบอกเหตุผล คำเชื่อมเพื่อบอกวัตถุประสงค์ คำเชื่อมเพื่อบอกข้อมูลเพิ่มเติม คำเชื่อมที่บอกเงื่อนไข และคำเชื่อมที่แสดงความขัดแย้งกัน ซึ่ง ‘คำเชื่อมแสดงความขัดแย้งกัน’ เป็นคำเชื่อมกลุ่มที่เราจะมาเรียนรู้กันในบทความนี้ ตัวอย่างคำเชื่อมในกลุ่มที่แสดงความขัดแย้งกัน เช่น

 1. คำเชื่อมที่แปลว่า แต่, อย่างไรก็ตาม เช่น nevertheless, nonetheless, however, even so, anyway
 2. คำเชื่อมที่แปลว่า ในทางตรงกันข้าม เช่น in contrast, on the contrary, rather, conversely
 3. คำเชื่อมที่แปลว่า ในอีกแง่หนึ่ง เช่น on the other hand

คำเชื่อมที่แสดงความขัดแย้ง (Conjunctive adverbs)

ความหมาย

nevertheless, nonetheless, however, even so, anyway

แต่, อย่างไรก็ตาม

in contrast, on the contrary, rather, conversely

ในทางตรงกันข้าม, ในทางกลับกัน

on the other hand

ในอีกแง่หนึ่ง

 

โดยตัวอย่างคำเชื่อมแสดงความขัดแย้งที่เรายกมาให้เพื่อน ๆ ดูเป็นคำเชื่อมกลุ่ม Conjunctive adverbs หรือคำกริยาวิเศษณ์ ทำหน้าที่เชื่อม 2 ประโยคหลัก (Independent clause) เข้าด้วยกัน และสองประโยคนั้นมักมีความหมายตรงกันข้ามกัน (ความหมายเชิงบวกกับเชิงลบ) เพื่อน ๆ สามารถวางคำเชื่อมที่เป็น Conjunctive adverbs ไว้ในตำแหน่งต่าง ๆ ของประโยค ดังนี้

 

 1. วางไว้ระหว่างประโยค ระหว่างจุด Full stop (.) และ Comma (,)
  S + v . คำเชื่อม , s + v.
 2. วางไว้ระหว่างประโยค ระหว่างเครื่องหมาย Semicolon (;) และ Comma (,)
  S + v ; คำเชื่อม , s + v.
 3. วางไว้หลังประธาน (S) ของประโยคที่สอง ระหว่างเครื่องหมาย Comma (,)
  S + v .  S, คำเชื่อม , + v.

 

 

ตัวอย่างประโยคการใช้ Nevertheless และคำเชื่อมที่แสดงความขัดแย้ง

หลังจากทำความรู้จักคำเชื่อมแสดงความขัดแย้งแต่ละตัวพร้อมความหมายไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือลองนำคำเชื่อมเหล่านี้มาใช้กันดู เราขอชวนเพื่อน ๆ มาดูสถานการณ์สู้ชีวิตจากมีมต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างประโยคที่ใช้คำเชื่อมแสดงความขัดแย้ง เช่น

Kitty is sleepy.          He must finish all his work by tonight.

(คิตตี้ง่วงนอน).            (เขาต้องทำงานให้เสร็จทั้งหมดภายในคืนนี้)

ตัวอย่างแรกคือแมวคิตตี้สู้ชีวิตผู้อดหลับอดนอนทำการบ้านอย่างหนัก ดูจากรูปเราก็จะเห็นว่าแมวน้อยคิตตี้ง่วงนอนมาก ๆ แต่เขาก็ยังต้องทำงานให้เสร็จ หากเราจะเรียบเรียงประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษ เราสามารถเขียนได้ว่า…

Kitty is sleepy. Anyway, he must finish all his work by tonight.

คิตตี้ง่วงนอนมาก แต่อย่างไรก็ตาม เขาต้องทำงานทั้งหมดให้เสร็จภายในคืนนี้

 

ตัวอย่างต่อมาก็คือบิ๊กเบิร์ดผู้ที่เข้าเรียนทุกคาบแต่ไม่ทราบอะไรเลย เขียนเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้ตามนี้

Big Bird attends every class.            She doesn’t understand anything.

(บิ๊กเบิร์ดเข้าเรียนทุกคาบ).                    (เธอไม่เข้าใจอะไรเลย)

ตามปกติแล้วถ้าเข้าเรียนครบทุกคาบก็ต้องเข้าใจบทเรียนบ้างไม่มากก็น้อย แต่ในกรณีของบิ๊กเบิร์ดนั้น เธอไม่เข้าใจเนื้อหาอะไรเลย ! จะเห็นว่าประโยค “Big Bird attends every class. ” และ “She doesn’t understand anything.” มีความหมายตรงกันข้ามและขัดแย้งกัน เราจึงใช้คำเชื่อมกลุ่มแสดงความขัดแย้งมาเชื่อมสองประโยคนี้ได้

Big Bird attends every class ; Nevertheless, she doesn’t understand anything.

บิ๊กเบิร์ดเข้าเรียนทุกคาบ อย่างไรก็ตามเธอไม่เข้าใจอะไรเลย

 

เป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อน ๆ กับบทเรียนเรื่องคำเชื่อมแสดงความขัดแย้ง การใช้ Nevertheless และตัวอย่างประโยคที่เรายกมาให้ดูกัน เห็นภาพมาก ๆ เลยเนอะ แต่นอกจากคำเชื่อมกลุ่ม Conjunctive adverbs ในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษยังมีคำเชื่อมแสดงความขัดแย้งที่ใช้เชื่อมระหว่าง Phrase และ Clause ด้วย ถ้าเพื่อน ๆ สนใจก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน StartDee แล้วไปเรียนต่อในแอปฯ กับครูปุ๋งปิ๋งได้เลย !

นอกจากนั้น เรายังมีบทความภาษาอังกฤษให้อ่านกันอีกเยอะเลยนะ ดูตัวอย่างด้านล่างเลย

ขอบคุณข้อมูลจาก:

ตนุภัทร มงคลสิริจันทร์ (ครูปุ๋งปิ๋ง)

 

Using ‘On the Other Hand’ Beginning of a Paragraph Writing in English Paragraph Sentence Transitions


Using ‘On the Other Hand’ Beginning of a Paragraph Writing in English Paragraph Sentence Transitions
Adverb
on the other hand (not comparable)
(sequence, idiomatic) from another point of view
Well yes, it was quite a good bargain; on the other hand, do we really need one?
Synonyms
but, however, OTOH, still, then again, yet, looking at it the other way, conversely, vice versa.
Aragonese: d’atra man
Catalan: per altra banda
Chinese:
Mandarin: 另一方面 (zh) (lìngyī fāngmiàn), 反過來, 反过来 (zh) (fǎnguòlái)
Czech: na druhou stranu
Dutch: daarentegen (nl), anderzijds (nl)
Esperanto: aliflanke
Finnish: toisaalta (fi)
French: d’un autre côté (fr), en revanche (fr), par contre (fr)
German: auf der anderen Seite, andererseits (de), hingegen (de)
Hungarian: másrészt (hu)
Italian: dall’altro, dall’altro lato
Japanese: その反面 (そのはんめん, sono hanmen), 他方 (たほう, tahō)
Latin: contra (la)
Lojban: zu’unai
Norwegian: på den annen side
Persian: از طرف ديگر (az tarafe digar)
Polish: z drugiej strony
Portuguese: por outro lado
Romanian: pe de altă parte
Russian: с другой стороны (ru) (s drugój storoný), (somewhat) зато (ru) (zató)
Scottish Gaelic: air an làimh eile
SerboCroatian:
Cyrillic: с друге стране, у другу руку
Roman: s druge strane, u drugu ruku
Spanish: por otro lado
Swedish: å andra sidan (sv), däremot (sv)
Turkish: diğer taraftan (tr), ancak (tr), diğer yandan, ne var ki, gel gelelim (tr)
Noun
Wikipedia has an article on:
Paragraph
paragraph (plural paragraphs)
A passage in text that is about a different subject from the preceding text, marked by commencing on a new line, the first line sometimes being indented.
Noun
sentence (plural sentences)
Noun
transition (plural transitions)
The process of change from one form, state, style or place to another.
(grammar) A grammatically complete series of words consisting of a subject and predicate, even if one or the other is implied, and typically beginning with a capital letter and ending with a full stop.
The children were made to construct sentences consisting of nouns and verbs from the list on the chalkboard.

See also  [NEW] วิธีแปลงตัวเลขเป็นคำภาษาอังกฤษใน Excel อย่างรวดเร็ว? | การอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

Skype: agharta78
The Definitive Collection: English Prepositions Solved
Amazon: http://www.amazon.com/DefinitiveCollectionPrepositionsRealWorldExamplesebook/dp/B00D48GQO4
Paperback:
http://www.amazon.com/DefinitiveCollectionEnglishPrepositionsGrammar/dp/1493775367/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Using 'On the Other Hand' Beginning of a Paragraph Writing in English Paragraph Sentence Transitions

การเรียนการสอนรูปแบบ ON DEMAND


การเรียนการสอนรูปแบบ ON DEMAND

On the Other Hand Chords Plus the Tab


On the Other Hand Chords by Randy Travis
Get the Bonus content in the Related Content section of this video description.
◀ ◀ Get the tab for this video https://bit.ly/3uJ9K4Z ▶▶
LINKS –
(When available, we use affiliate links and may earn a commission)
▶ Bootcamp Course: http://bit.ly/2Zp44xa
▶ Easy Blues Guitar Course: https://bit.ly/2XxUWZ1
▶ Get the Blues E book: http://amzn.to/2ub4sTu
▶ Teach Your Self Guitar E book: http://amzn.to/2CGZwH8
Resources:
▶ Home Base: https://YourGuitarGuide.com
▶ Guitar Lessons: https://bit.ly/2zoo9c8
▶ MY Kit: https://kit.co/yourguitarguide
▶Top 3 effects Pedals: https://bit.ly/2C09APK
Guitars:
▶ Jtv Variax by Line 6 https://amzn.to/2wwLc3d
▶ Martin X series https://amzn.to/2Nrlymx
▶ Washburn Parlor Series (like in Video) https://amzn.to/2PP7chM
▶ Fender Stratocaster https://amzn.to/2PPTvPF
▶ Jasmine S35 https://bit.ly/2x8FiYE
▶ Fender Squier Affinity Stratocaster https://amzn.to/2wqXM3G
▶ Yamaha Pacifica https://amzn.to/2BZLfK1
▶ Capo Kyser https://amzn.to/2Nuk9vD
Amps:
▶ Line 6 Amplifi Modeling Amp https://amzn.to/2LE1njL
▶ Boss MKII https://amzn.to/34OCnT8
Pedals:
▶ Ditto Looper https://amzn.to/2KJtG5O
▶ Boss BD2 Blues Driver https://amzn.to/37XKMWm
▶ Best Foot Stool http://bit.ly/2PTeDcD
Microphones/Audio:
▶ MXL Condenser mic W/Shockmount https://amzn.to/2woCALM
▶ Best Dynamic Mic SM57 for Guitar: https://amzn.to/3cxZbc2
▶ GLS XLR MIC CABLE: https://amzn.to/2VIWBKv
▶ KN Mic Stand Boom: https://amzn.to/2VIO8XG
▶ Mic Stand Musician’s Gear Tripod mic stand https://amzn.to/2PiawAW
▶ Focus Right Scarlet Audio interface: https://amzn.to/3hoCJFt
▶ Pre microphone preamp https://amzn.to/2BXQ06v
▶ Basic Chords Chart here: http://bit.ly/3sw27yd (Downloadable)
Timestamps:
0:00 On the Other Hand Chords
2:03 Chord Finger Position of On the other Hand
5:34 On the Other Hand Strumming Pattern
6:12 How to get the Tab for on the other hand Chords
7:14 On the Other Hand Verse
8:49 How to Play On the Other Hand Chorus

GEAR WE USE
Recommended Gear At YourGuitarGuide.com https://bit.ly/34uWS7m

✅▶▶ Start Your Guitar Journey Today http://bit.ly/2Zp44xa ◀ ◀
Stop struggling \u0026 start having fun. Get on a fast track to learning guitar. With this step by step guitar course.
▶ Become a YourGuitarGuide insider (100% free) to access bonus trainings, interesting guitar tips Video lessons, \u0026 updates. Subscribe to the Guitar Essentials Newsletter. Enjoy 10 Cheat Sheets with chords \u0026 tab, today when you sign up http://bit.ly/35P813H
On the Other Hand Chords
This video is a guitar lesson to show how to play on the other hand chords by Randy Travis. Sharon YourGuitarGuide will show you the finger position of the chords. The strumming pattern and an easier way to make the F chord.

I hope you enjoy this video. If you do and have not subscribed to the channel. Feel free to have a look around and if you like what you see consider Subscribing https://goo.gl/w27fxz for more guitar tips. And don’t forget to click the bell icon so you can be notified when I upload a new video. Also for more guitar lessons, courses, and gear take a look at YourGuitarGuide.com . Thanks for watching 🙂

GEAR WE USE: https://bit.ly/34uWS7m
Check out the I use and recommend at YourGuitarGuide.com

Related Content
Extra Bonus for this Video: https://bit.ly/3uJ9K4Z
Guitar Courses: https://yourguitarguide.com/courses
\”Ultimate Guide\” How to Play Guitar \u0026 Sing at the same time: https://bit.ly/38iAizO
Physical mailing address (send me mail!)
Sharon YourGuitarGuide
Po Box 2032
Danbury, CT. 06813
GuitarLesson YourGuitarGuide YourGuitarGuide.com
YourGuitarGuide on Social Media:
https://YourGuitarGuide.com
http://twitter.com/teachinguitar
http://www.fb.me/yourguitarguide
https://kit.co/yourguitarguide
https://www.pinterest.com/yourguitarguide/pins/

DISCLAIMER: This video and description contains affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I’ll receive a small commission. This helps support the channel and allows us to continue to make videos like this. Thank you for the support!

On the Other Hand Chords Plus the Tab

ON THE ONE HAND….. …..ON THE OTHER HAND


This video is about on the one hand………on the other hand.

ON THE ONE HAND..... .....ON THE OTHER HAND

Randy Travis – On The Other Hand 1986


Randy Travis On The Other Hand Live Perfomance 1986
https://whenthecowboysings.net/randytravisontheotherhandcma/
Randy Travis On The Other Hand Lyrics
On one hand I count the reasons I could stay with you
And hold you close to me, all night long.
So many lover’s games I could play with you
And on that hand I see no reason why it’s wrong
But on the other hand, There’s a golden band
To remind of someone who would not understand
On one hand I could stay and be your loving man
But the reason I must go is on the other hand
In your arms I feel the passion, I thought had died
When I looked into your eyes I found myself
When I first kissed your lips I felt so alive
I’ve got to hand it to you girl, you’re something else
But on the other hand, There’s a golden band
To remind of someone who would not understand
On one hand I could stay and be your loving man
But the reason I must go is on the other hand
When The Cowboy Sings website
http://whenthecowboysings.net/
Instagram
https://www.instagram.com/whenthecowboysings/
When The Cowboy Sings facebook
https://www.facebook.com/WesternSwing2000/
KWC Americana Radio Station
http://kwcamericanars.com/

Randy Travis - On The Other Hand 1986

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ การใช้ on the other hand

Leave a Reply

Your email address will not be published.