Home » [NEW] accept แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ | แอ พ แต่ง ประโยค ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] accept แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ | แอ พ แต่ง ประโยค ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

แอ พ แต่ง ประโยค ภาษา อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accept \Ac*cept"\ ([a^]k*s[e^]pt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Accepted}; p. pr. & vb. n. {Accepting}.] [F. accepter, L.
   acceptare, freq. of accipere; ad + capere to take; akin to E.
   heave.]
   [1913 Webster]
   1. To receive with a consenting mind (something offered); as,
    to accept a gift; -- often followed by of.
    [1913 Webster]
 
       If you accept them, then their worth is great.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To accept of ransom for my son.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       She accepted of a treat.       --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To receive with favor; to approve.
    [1913 Webster]
 
       The Lord accept thy burnt sacrifice. --Ps. xx. 3.
    [1913 Webster]
 
       Peradventure he will accept of me. --Gen. xxxii. 20.
    [1913 Webster]
 
   3. To receive or admit and agree to; to assent to; as, I
    accept your proposal, amendment, or excuse.
    [1913 Webster]
 
   4. To take by the mind; to understand; as, How are these
    words to be accepted?
    [1913 Webster]
 
   5. (Com.) To receive as obligatory and promise to pay; as, to
    accept a bill of exchange. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   6. In a deliberate body, to receive in acquittance of a duty
    imposed; as, to accept the report of a committee. [This
    makes it the property of the body, and the question is
    then on its adoption.]
    [1913 Webster]
 
   {To accept a bill} (Law), to agree (on the part of the
    drawee) to pay it when due.
 
   {To accept service} (Law), to agree that a writ or process
    shall be considered as regularly served, when it has not
    been.
 
   {To accept the person} (Eccl.), to show favoritism. "God
    accepteth no man's person." --Gal. ii. 6.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To receive; take; admit. See {Receive}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accept \Ac*cept"\, a.
   Accepted. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accept
   v 1: consider or hold as true; "I cannot accept the dogma of
      this church"; "accept an argument" [ant: {reject}]
   2: receive willingly something given or offered; "The only girl
     who would have him was the miller's daughter"; "I won't have
     this dog in my house!"; "Please accept my present" [syn:
     {accept}, {take}, {have}] [ant: {decline}, {pass up},
     {refuse}, {reject}, {turn down}]
   3: give an affirmative reply to; respond favorably to; "I cannot
     accept your invitation"; "I go for this resolution" [syn:
     {accept}, {consent}, {go for}] [ant: {decline}, {refuse}]
   4: react favorably to; consider right and proper; "People did
     not accept atonal music at that time"; "We accept the idea of
     universal health care"
   5: admit into a group or community; "accept students for
     graduate study"; "We'll have to vote on whether or not to
     admit a new member" [syn: {accept}, {admit}, {take}, {take
     on}]
   6: take on as one's own the expenses or debts of another person;
     "I'll accept the charges"; "She agreed to bear the
     responsibility" [syn: {bear}, {take over}, {accept},
     {assume}]
   7: tolerate or accommodate oneself to; "I shall have to accept
     these unpleasant working conditions"; "I swallowed the
     insult"; "She has learned to live with her husband's little
     idiosyncrasies" [syn: {accept}, {live with}, {swallow}]
   8: be designed to hold or take; "This surface will not take the
     dye" [syn: {accept}, {take}]
   9: receive (a report) officially, as from a committee
   10: make use of or accept for some purpose; "take a risk"; "take
     an opportunity" [syn: {take}, {accept}]
   11: be sexually responsive to, used of a female domesticated
     mammal; "The cow accepted the bull"

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 accept
  acceptance; admission

Table of Contents

See also  [NEW] Sustainable Development Goal 1: ความยากจนต้องหมดไป | สัญชาติแต่ละประเทศ - NATAVIGUIDES

[Update] คำศัพท์ ”เห็นด้วย” แปลว่าอะไร? | แอ พ แต่ง ประโยค ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) – อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version — use with care ) เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) เห็นด้วยเพราะตอนเด็กๆไม่ต้องมาเครียดกับการเรียนเเละก็ได้เล่นกับเพื่อนเเละพ่อเเม่ทำให้ผมอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

เห็นด้วย[v.] (hendūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve   FR: être d’accord ; approuver ; partager l’avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn.
เห็นด้วย[xp] (hendūay) EN: right ; that’s right ; you’re right   FR: c’est exact ; vous avez raison ; d’accord
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[v. exp.] (hendūay yāngying) EN: I couldn’t agree more   FR: être tout à fait du même avis ; abonder ; approuver pleinement
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[xp] (hendūay yāngying) EN: absolutely ; exactly ; I couldn’t agree more   FR: absolument ; exactement ; tout à fait ; vous avez mille fois raison ; on ne peut mieux dire

See also  [NEW] เรื่องย่อซีรีส์ : School 2021 (2021) | miss อนาคต - NATAVIGUIDES

English-Thai: Longdo Dictionaryin favor of(phrase) เห็นด้วยกับ เช่น Scriptural and Statistical Views in Favor of Slavery., Supreme Court rules in favor of eBay. , S.
in favour of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]accede(แอคซีด’) vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
accept(แอคเซพทฺ’) vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n., Syn. agree)
acceptable(แอคเซพ’ ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
acceptation(แอคเซพเท’ เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief)
according(อะคอร์’ ดิง) adj. ซึ่งเห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ, Syn. depending)
against(อะเกนสฺทฺ’) prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
agree(อะกรี’) vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
agreeable(อะกรี’ อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
agreement(อะกรี’ เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)

English-Thai: Nontri Dictionaryacceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย
accord(vi,vt) สอดคล้อง,เห็นด้วย,ยินยอม,ให้
agree(vt) เห็นด้วย,ตกลง,ยินยอม,ถูกต้อง,เข้ากันได้
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
agreement(n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา
approbation(n) การเห็นชอบ,การเห็นด้วย,การยินยอม,การอนุมัติ
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
approve(vt) เห็นด้วย,เห็นชอบ,ยินยอม,อนุมัติ,อนุญาต,พอใจ,ถูกใจ
assent(vi) เห็นด้วย,ตกลง,ยอมรับ,ยินยอม
aye(n) คะแนนเห็นด้วย

German-Thai: Longdo Dictionaryfreilich(adv) เห็นด้วย, แน่ใจ, See also: S. natürlich, selbstverständlich
einsehen(vi) |sah ein, hat eingesehen| เห็นด้วย, See also: akzeptieren
widersprechen(vi) |widersprach, hat widersprochen| โต้แย้ง, ไม่เห็นด้วย
annehmen(vi) |nimmt an, nahm an, hat angenommen| ยอมรับด้วยดี, เห็นด้วย เช่น eine Bedingung annehmen ยอมรับเงื่อนไข
einverstanden(adj pp.) ที่เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน เช่น Sie sind damit nicht einverstanden. (= Sie sind nicht dafür.) พวกเขา/คุณไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ , See also: Related: zustimmen

See also  [NEW] Python parentheses primer | parenthesis คือ - NATAVIGUIDES

French-Thai: Longdo Dictionaryapprouver(vt) |j’approuve, tu approuves, il approuve, nous approuvons, vous approuvez, ils approuvent| อนุมัติ (loi, projet), บัญญัติ , เห็นด้วยกับ (personne), See also: |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|
d’accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)


เทคนิคการแต่งประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ


ตามไปเรียนภาษาอังกฤษกับครูหวานต่อที่
Facebook: https://www.facebook.com/kruwhanenglishonair
Instagram: https://www.instagram.com/english_kruwhan

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เทคนิคการแต่งประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ

ศึกดวลเดือด!!! TOP 3 แอปแปลภาษา 🔥🔥🔥


https://www.facebook.com/Itmild1096689317131984/
ติดต่อโดยตรงพวกเราได้ทาง 091 465 1959

ศึกดวลเดือด!!! TOP 3 แอปแปลภาษา 🔥🔥🔥

แอปฝึกภาษาที่ฟรีและดีมากกก พูด-ฟังเก่งขึ้นได้ง่ายๆ สนุกๆ !! | CAKE – Learn English


รับประกันว่าเขาไม่ได้ sponsor จริงๆ 55555
อวยอะไรหนักขนาดนี้! แต่ดีจริงๆ มีทั้ง iOS \u0026 Android เลยจ้า ไปลองเล่นดูกันน้า
ชอบตรงไหน เล่นอะไรมาแล้วบ้างมาแชร์กันใน comment น้าา ^^
_________________________________

ดีใจจัง ที่คุณตั้งใจพัฒนาทักษะ
และพร้อมเก่งขึ้นไปด้วยกัน ! 🧠🌟
อยากมาเรียนออนไลน์ด้วยกัน? 📚 📖
📋 วัดระดับภาษา เพื่อวางแผนการเรียนได้ ที่ selfassessment form ฟรี !
https://www.farangangmor.com/selfassessmentform/
หลักสูตรต่างๆ ของฝรั่งอั่งม้อ
Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำ
https://www.farangangmor.com/course/thinkinenglish/
พูดฝรั่งได้ดั่งเสก Online Course
https://www.farangangmor.com/course/speaklikemagic/
PRONUNCIATION พูดเหมือนเด๊ะ ออกเสียง เป๊ะเวอร์
https://www.farangangmor.com/course/pronunciation/
CONVERSATION สนทนาลื่นไหล มั่นใจร้อยเปอร์
https://www.farangangmor.com/course/conversation/
English for Career Development เรียนอังกฤษ ติดเทอร์โบ พูดได้โปรเติบโตในงาน
https://www.farangangmor.com/course/englishforcareerdevelopment/
Speak Brilliantly Excel at Public Speaking \u0026 Presentation in English
พรีเซ้นต์เป็นภาษาอังกฤษ ได้โดดเด่น โดนใจ เป็นมืออาชีพ!
https://www.farangangmor.com/course/speakbrilliantly/
Teach English It’s Cool สอนภาษาออนไลน์ได้ด้วยหลักสูตรนี้
https://forms.gle/WzX8gZdwyS3QhM7s5
________________________________
เมนูหลัก:
1. จากใจครูคะน้า
https://www.facebook.com/KanaFarangAngmor/photos/a.681816342274311/681816408940971?type=3\u0026sfns=mo
2. ความปลื้มใจของคุณครู (ข้อความจากนักเรียนที่น่ารักของเรา)
https://www.facebook.com/KanaFarangAngmor/photos/?tab=album\u0026album_id=682186882237257
________________________________
ติดตามเราในช่องทางต่างๆ ให้ไม่พลาด content แบบนี้📱❤️
Facebook: ฝรั่งอั่งม้อ
https://www.facebook.com/KanaFarangAngmor/
IG: farang_angmor
https://www.instagram.com/farang_angmor/
LINE: @farangangmor
https://lin.ee/cjP5cGv
Tiktok: @farangangmor
https://vt.tiktok.com/A5GEg6/
Website:
http://farangangmor.com/
ผิดพลาดประการใดให้อภัยข้าน้อยด้วย
ติดตามหนูทีหนูอยากมีแฟนคลับ
แอพดีบอกต่อ แอพฝึกภาษา แอพฟรี

แอปฝึกภาษาที่ฟรีและดีมากกก พูด-ฟังเก่งขึ้นได้ง่ายๆ สนุกๆ !! | CAKE - Learn English

Grammarly ผู้ช่วยตัวยง ช่วยให้คุณเขียนประโยคภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้ง่ายๆ


วีดีโอนี้ แชร์ เครื่องมือที่ชื่อ Grammarly เพื่อช่วยเขียนประโยคภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น ฟรีและง่ายด้วยครับ สามารถเรียนรู้ไปด้วยในระหว่างใช้งาน โดยใช้บนโปรแกรมเล่นอินเตอร์เน็ตที่ชื่อ Google Chrome ใช้ไปเรื่อยๆ เราก็จะจำวิธีการเขียนที่ดีขึ้นได้ครับ ตัว Grammarly มี AI ช่วยให้เราใช้คำที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อนำมาใช้งานด้วยนะครับ ณ ช่วงเวลาที่ผมทำวีดีโอนี้ มีผู้ใช้ 20 ล้านคนขึ้นแล้วครับ ลองใช้กันดูนะครับ
คุณอาจจะสนใจ
ใช้มือถือ Remote เข้างานใช้คอมพิวเตอร์ด้วย TeamViewer
https://youtu.be/7lBRwxfGX5s
ลบภาพพื้นหลังง่ายๆ ด้วย Background Eraser แต่งภาพไอศครีมช็อกโกแลต
https://youtu.be/tlPzTgkcU2M
วิธีใช้ Background Eraser ลบภาพพื้นหลัง ใช้บนมือถือ แต่งภาพส้มตำ
https://youtu.be/6yeSXBJnP0
วิธีนำภาพ background ออกโดยใช้เว็บไซต์ remove.bg แต่งภาพขนมหวาน
https://youtu.be/RwoNpcfEAQs
วิธีสมัครอีเมล์ Gmail ของ google ปี 2020 ล่าสุด ใช้งานฟรี มีซับไทย
https://youtu.be/5z349WowrXs
วิธีใส่ข้อความลายเซ็นลงท้ายจดหมายในอีเมล์ Gmail ของ Google มีซับไทย
https://youtu.be/iuL2hmwVNOk
วิธีการเปลี่ยนภาษาใน Gmail
https://youtu.be/toXQogdchZU
สามารถแนะนำวีดีโอที่อยากให้ทำได้ที่ช่องทาง comment นะครับ
ขอบคุณครับ
JokerSharer โจ๊กเกอร์แบ่งปันทุกเรื่องราวที่มีประโยชน์กับคุณ
วิธีใช้งานแอฟพลิเคชัน แชร์ความรู้ ตัดแต่งภาพ สอนตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือ KineMaster
ท่องเที่ยว รีวิว ไอศครีม ของหวาน ควบคุมคอมพิวเตอร์ TeamViewer RemoteDesktop Remote ControlComputer

Grammarly ผู้ช่วยตัวยง ช่วยให้คุณเขียนประโยคภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้ง่ายๆ

ฝึกแต่งประโยค #ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ ได้ศัพท์เพียบ!


ตามไปเรียนภาษาอังกฤษกับครูหวานต่อที่
Facebook: https://www.facebook.com/kruwhanenglishonair
Instagram: https://www.instagram.com/english_kruwhan

ฝึกแต่งประโยค #ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ ได้ศัพท์เพียบ!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ แอ พ แต่ง ประโยค ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.