Home » [NEW] 5 นาที! เข้าใจการใช้ little a little few a few อย่างถูกต้อง | การใช้ a few – NATAVIGUIDES

[NEW] 5 นาที! เข้าใจการใช้ little a little few a few อย่างถูกต้อง | การใช้ a few – NATAVIGUIDES

การใช้ a few: คุณกำลังดูกระทู้

ผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายคนยังคงสับสนวิธีการใช้ few” และ “a few”, “little” และ “a little” นึกกว่ากลุ่มคำเหล่านี้ใช้เหมือนกัน แต่นี่เป็นความคิดที่ผิดพลาดมาก ดังนั้นวันนี้ Eng Breaking จะช่วยให้คุณเข้าใจการใช้งานของ few, a few, little, a little พร้อมแบบฝึกหัดมาด้วยนะคะ

การใช้ Little และ A little, Few และ A few ต่างกันอย่างไร

Table of Contents

วิธีการใช้ A little และ little ต่างกันอย่างไร

A little และ little แปลว่า “น้อย, นิดหน่อย, นิดเดียว” เป็นสองคำที่อยู่หน้าคำนาม ใช้เพื่อบอกจำนวน ซึ่ง A little จะบอกจำนวนมากกว่า little แต่ก็ยังบอกจำนวนน้อยเหมือนกันนะ และหลังจาก a little และ little  เป็นคำนามนับไม่ได้ (อยู่ในรูปเอกพจน์เสมอ)

 A little / little + Uncountable Noun (คำนามนับไม่ได้)

ตัวอย่าง:

 • a little time = เวลาน้อย
 • little time = เวลาน้อย
 • a little fuel = น้ำมันน้อย
 • little fuel = น้ำมันน้อย
 • a little money  = เงินน้อย
 • little money = เงินน้อย

A little จะเกี่ยวกับเรื่องความคิดทางบวก หมายความว่า “มีไม่มาก มีบางส่วน”

ตัวอย่างเช่น:

 • I can help you, I speak a little English.
  = ผมสามารถช่วยคุณได้นะ ผมพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • Linda has got a little money. 
  = ลินดาพอมีเงินอยู่บ้างนิดหน่อย

– Little จะเกี่ยวกับความคิดทางลบ ซึ่งมีความหมายว่า “นิดเดียว เกือบจะไม่มีเลย” บางทีเราสามารถใช้คำว่า very little แทนก็ได้นะ

ตัวอย่างเช่น:

 • I can’t help you. I speak little English.
  = ผมไม่สามารถช่วยคุณได้ ผมพูดภาษาอังกฤษได้น้อย (แทบจะไม่ได้เลย)
 • Linda has got little money. 
  = ลินดามีเงินน้อยมาก (หรือ ลินดาแทบไม่มีเงินเลย)

วิธีการใช้ A few และ few ต่างกันอย่างไร

A few และ few ก็ได้แปลว่า “น้อย เล็กน้อย นิดหน่อย สองสาม” เป็นสองคำที่อยู่หน้าคำนาม ใช้เพื่อบอกจำนวนเล็กน้อย จำนวนไม่มาก ซึ่ง A few นั้นมีจำนวนมากกว่า few และหลัง A few และ few เป็นคำนามนับได้ที่อยู่ในรูปพหูพจน์

A few / few + Countable Noun (คำนามพหูพจน์ที่นับได้)

ตัวอย่าง:

 • Few people = คนน้อย, ไม่กี่คน
 • A few people = คนน้อย, บางคน
 • Few books = หนังสือไม่กี่เล่ม
 • A few books = หนังสือบางเล่ม
 • Few day = ไม่กี่วัน
 • A few days = บางวัน

– A few จะใช้ในประโยคที่ความหมายเชิงบวก มีจำนวนน้อยแต่ก็มีบ้าง

ตัวอย่าง:

 • Lisa has a few friends.
  = ลิซ่ามีเพื่อนน้อย (แต่ก็มีอยู่บ้าง)
 • She has a few eggs in the fridge.
  = เธอมีไข่สองสามฟองในตู้เย็น

– Few จะเกี่ยวกับความคิดทางลบ ซึ่งมีความหมายว่า “แทบจะไม่มี” บางทีเราสามารถใช้ very few ได้เช่นกัน

ตัวอย่าง:

 • Lisa has few friends.
  = ลิซ่ามีเพื่อนน้อย (แทบจะไม่มีเพื่อนเลย)
 • She has few eggs in the fridge.
  = เธอมีไข่ไม่กี่ฟองในตู้เย็น

วิธีการใช้ A few / Few / A little/ Little อื่น ๆ ที่น่ารู้

Quite a few (ใช้ในกรณี informal) แปลว่า “จำนวนไม่มาก”

ตัวอย่าง:

 • We’ve got quite a few friends in Chiangmai.
  = เรามีเพื่อนที่เชียงใหม่ค่อนข้างน้อย

Little và few มีความหมายค่อนข้างเป็นทางการ ในการเขียนแบบไม่เป็นทางการ (เช่น บทสนทนาทั่วไป) เรามักใช้ only a little/few.

ตัวอย่างเช่น:

 • Only a few people can speak English perfectly.
  = มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป๊ะ

อย่างไรก็ตาม very little และ very few ก็สามารถใช้ได้ในกรณีที่ไม่เป็นทางการ

ตัวอย่างเช่น:

 • He’s got very little patience and very few friends.
  = เขามีความอดทนน้อยมากและแทบไม่มีเพื่อนเลย

A few / Few / A little/ Little ไม่ต้องมีคำนามอยู่หลังเสมอ

เราสามารถละทิ้งคำนาม และใช้แค่ A few / Few / A little/ Little ถ้าคำนามนั้นได้พูดถึงอย่างชัดเจนแล้ว

ตัวอย่างเช่น:

 • Some more soup? ~ Just a little, please.
  เอาซุปอีกไหม ~ ขอเพิ่มอีกนิดหน่อยครับ
 • How many people do you invite to your party? ~ Just a few
  คุณเชิญคนมาเข้าร่วมงานเลี้ยงของคุณกี่คน? ~ ก็มีไม่กี่คน
See also  [Update] 10 ทุนการศึกษาเด็ดที่นิวซีแลนด์ | ทุน ปริญญา ตรี ต่าง ประเทศ - NATAVIGUIDES

A little / little สามารถใช้ในรูปแบบประโยคเปรียบเทียบ

ตัวอย่างเช่น

 • How are you? ~ A little better, thanks.
  = เป็นไงบ้าง~ ดีขึ้นนิดหน่อย ขอบคุณนะ
 • The new Iphone is little more beautiful than the old one.
  = ไอโฟนรุ่นใหม่จะสวยกว่ารุ่นเก่านิดหน่อย

A little สามารถใช้แทนคำว่า a bit  นำหน้าคำคุณศัพท์และคำวิเศษณ์ ที่มีความหมายเชิงลบ

ตัวอย่างเช่น

 • You must forgive her – she’s a little confused.
  = คุณต้องยกโทษให้เธอ – เธอกำลังสับสนอยู่นิดหนึ่ง
 • They arrived a little late.
  = พวกเขามาถึงช้าไปหน่อย

สรุป little / a little และ few / a few หมายถึงจำนวนน้อยเหมือนกัน แต่ใช้ต่างกันนิดหนึ่ง little / a little นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่นับไม่ได้ ส่วน few / a few นำหน้าคำนามพหูพจน์ที่นับได้ จากนั้นเพื่อฝึกฝนและทบทวนวิธีการใช้ few, a few, little, a little เราลองมาทำแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้กันนะคะ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิธีการใช้ A few / Few / A little/ Little

แบบฝึกหัดที่ 1: เลือกคำที่เหมาะสมเพื่อให้ประโยคมีความหมายที่สมบูรณ์

 1. There are (a few /a little) tigers at the zoo.
 2. Let’s talk to Jane. She has (few/ a few) friends.
 3. I have very (little/ a little) time for hanging out with my friends because of the final exam. 
 4. We should try to save (a little/ a few) electricity this month.
 5. (A few/ A little) students passed the exam because it was very difficult.

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1

1. a few     

2. few     

3. little     

4. a little     

5. a few

แบบฝึกหัดที่ 2: เติมคำ “little, a little, few, a few” ในช่องว่าง

 1.  The postman doesn’t often come here. We received ______ letters.
 2.  The snow was getting quite deep. I had ______ hope of getting home that night.
 3. A: I’m having ______ trouble fixing this shelf 
  B: Oh, dear. Can I help you?
 4.  I shall be away for _____ days from tomorrow.
 5. Tony is a keen golfer, but unfortunately he has ______ ability.
 6. I could speak ______ words of Swedish, but I wasn’t very fluent.
 7. Could I have ______ cream, please?
 8.  Very ______ people were flying because of terrorist activities.
 9. Can you speak English? –  Just ________.
 10.  He gave _________ thought to his future.

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2

 1. The postman doesn’t often come here. We received a few letters.
 2. The snow was getting quite deep. I had  a little hope of getting home that night.
 3. A: I’m having a little trouble fixing this shelf 
  B: Oh, dear. Can I help you?
 4. I shall be away for a few days from tomorrow.
 5. Tony is a keen golfer, but unfortunately he has little ability.
 6. I could speak a few words of Swedish, but I wasn’t very fluent.
 7. Could I have a little cream, please?
 8. Very few people were flying because of terrorist activities.
 9. Can you speak English? –  Just a little.
 10. He gave a little thought to his future.

แบบฝึกหัดที่ 3: เลือก “little, a little, few, a few” เพื่อเติมคำในช่องว่าง

 1. I have _______good friends. I’m not lonely.
 2. There are ___________people she really trusts. It’s a bit sad.
 3. Julie gave us __________apples from her garden. Shall we share them?
 4. There are ________women politicians in the UK. Many people think there should be more.
 5. Do you need information on English grammar? I have_____books on the topic if you would like to borrow them.
 6. He has ____education. He can’t read or write, and he can hardly count.
 7. We’ve got ____time at the weekend. Would you like to meet?
 8. She has ____self-confidence. She has a lot of trouble talking to new people
 9. There’s ____spaghetti left in the cupboard. Shall we eat it tonight?
 10.  I have _______ water left. There’s enough to share.

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3

1. a few         2. few        

3. a few         4. few         

5. a few         6. little        

See also  ทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน คุณพูดได้แค่ไหน? | คุณพูดได้กี่ภาษา ภาษาอังกฤษ

7. a little        8. little         

9. a little       10. a little

วิธีการใช้ a few และ few, a little และ little ไม่ยากเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมละ ทาง Eng Breaking ได้แนะนำไวยากรณ์ส่วนนี้มาให้แล้ว เพื่อช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษจะไม่ต้องสับสนอีกต่อไป และอย่าลืมถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษ สามารถลองดูคอร์สเรียนต่าง ๆ ของ Eng Breaking ได้นะคะ

ความคิดเห็น 635 รายการ

 

[Update] Few, A few, Little และ A little ต่างกันอย่างไร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ | การใช้ a few – NATAVIGUIDES

few / a few / little / a little

เพื่อน ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษน่าจะต้องเคยเจอคำเหล่านี้ และรู้สึกสับสนแน่ ๆ ว่าแต่ละคำแตกต่างกันอย่างไร มีความหมายว่าอะไร ใช้แบบไหนถึงจะถูกหลักไวยากรณ์ วันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ไปเรียนรู้การใช้คำบอกปริมาณในกลุ่ม Few, A few, Little และ A little ผ่านบทเรียนออนไลน์ของ StartDee ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย!

 

Few, A few, Little, A little คืออะไร แปลว่าอะไรบ้าง

few / a few / little / a little คือคำที่ใช้บอกปริมาณของคำนามหรือที่เราเรียกกันว่า Quantifier นั่นเอง และคำบอกปริมาณทุกตัวที่เรายกมาวันนี้ล้วนแปลว่า ‘เล็กน้อย’ หมดเลย แต่เพื่อน ๆ ต้องระวังให้ดีนะ เพราะแต่ละตัวใช้ต่างกัน

 
ช้ Few, A few, Little, A little แบบไหนถึงจะถูกต้อง

เริ่มจากคู่แรก ‘Few’ และ ‘A Few’ สองคำนี้เขียนคล้ายกัน แถมยังใช้กับคำนามนับได้แบบพหูพจน์ (Plural Noun) เช่น airplanes / friends / countries ทั้งคู่ด้วย

 • คำว่า Few จะให้ความหมายที่แปลว่า “น้อย” ในลักษณะที่แทบจะไม่เหลือสิ่ง ๆ นั้นอยู่เลย จึงอาจทำให้ประโยคมีความหมายในด้านลบ
 • ส่วนคำว่า A few นั้นแปลว่า “น้อย” แต่ยังพอมีอยู่บ้าง ส่งผลให้ประโยคมีความหมายในด้านบวก ฟังแล้วรู้สึกดีกว่านั่นเอง

เพื่อความเข้าใจมากขึ้นไปดูตัวอย่างพร้อม ๆ กันดีกว่า

(-)

Angela has few friends at school.

แองเจล่าแทบจะไม่มีเพื่อนที่โรงเรียนเลย

 

แต่ถ้าหากเพื่อน ๆ ใช้คำว่า A few ก็จะได้ความหมายที่ต่างออกไปแบบนี้

(+)

Angela has a few friends at school.

แองเจล่ายังพอมีเพื่อนที่โรงเรียนอยู่บ้าง

 

มาต่อกันที่ ‘Little’ และ ‘A little’ กันเลย การใช้สองคำนี้ จะต้องตามด้วยคำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun) เช่น water / money / sugar รวมถึง คำนามที่จับต้องไม่ได้ (Abstract Noun) อย่างเช่น happiness / love / kindness เป็นต้น

เหมือนกับกรณี Few และ A few 

 • ถ้าหากเพื่อน ๆ ใช้

  Little

  บอกปริมาณของคำนามนับไม่ได้ จะให้ความหมายว่า

  “เล็กน้อย”

  แบบแทบจะไม่เหลือสิ่งนั้นอยู่เลยและทำให้ประโยคดูมีความหมายในด้านลบ

 • แต่ถ้าเพื่อน ๆ ใช้คำว่า

  A little

  นั่นหมายความว่า สิ่งนั้น

  ยังพอมีเหลืออยู่บ้าง

  ทำให้ประโยคนี้ยังมีความหมายในแง่บวกอยู่

 

ตัวอย่าง เช่น

(-)

I have little money left in my bank account. 

ฉันแทบจะไม่มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีเลย

แปลออกมาแล้วดูเศร้ามากเลยทีเดียว แต่ถ้าเราลองใช้ A little ดูล่ะ

ในขณะที่

(+)

I have a little money left in my bank account.

ฉันยังพอมีเงินเหลือในบัญชีอยู่บ้าง

ฟังดูมีความหวังขึ้นมานิดนึงมั้ย! ฮ่า ๆ สังเกตว่าพอใช้ A little แล้ว ความหมายของประโยคยังเป็นด้านบวกอยู่ แม้ว่าจะเหลือเงินอยู่น้อย แต่เราก็ยังพอมีเงินเหลือนะ

 
มาสรุปการใช้ Few, A few, Little, A little กันอีกครั้ง!

ถ้าคำนามของเราเป็นคำนามพหูพจน์ และเราต้องการบอกว่า ‘น้อย’ แต่ยังพอมีอยู่บ้าง เราจะใช้คำว่า A few แต่ถ้าต้องการบอกว่า ‘น้อย’ แบบแทบจะไม่เหลืออยู่เลยเราจะใช้คำว่า Few

แต่ถ้าคำนามของเราเป็นคำนามนับไม่ได้ หรือคำนามที่เป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ และเราต้องการบอกว่า ‘น้อย’ แต่ยังพอมีอยู่บ้าง เราจะใช้คำว่า A little แต่ถ้าต้องการบอกว่า ‘น้อย’ แบบแทบจะไม่เหลืออยู่เลยเราจะใช้คำว่า Little นั่นเอง 

เราสามารถสรุปการใช้ Few, A few, Little, A little ออกมาได้ตามตารางนี้

ทีนี้เพื่อน ๆ ก็เข้าใจความแตกต่างของการใช้งานระหว่าง Few, A few, Little, A little กันแล้ว อย่าลืมฝึกทำโจทย์ และนำไปใช้กันบ่อย ๆ กันนะจะได้ไม่ลืม นอกจากนี้ เพื่อน ๆ ยังสามารถติดตามพวกเราผ่าน เฟซบุ๊ก StartDee เพื่อรับสาระดี ๆ ที่น่าสนใจได้ตลอด แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้านะ ส่วนใครที่อยากทบทวนวิชาภาษาอังกฤษต่อ ลุยอ่านบทความออนไลน์เรื่อง Passive Voice และ Tense 12 แบบ กัน หรือจะดาวน์โหลดแอป StartDee ไปใช้ก็ได้นะ

นอกจากนั้น เพื่อน ๆ ยังสามารถรับชมวิดีโอเรื่องหลักการใช้ few, a few, little, a little ได้ใน Youtube ของ StartDee อีกด้วย คลิกด้านล่างเลยจ้า

 


Homesteading Couple Hasn’t Bought Groceries in a Year of Self-Sufficient Living


Chris and Stef jumped into selfsufficiency last year when they decided not to buy groceries for an entire year, including staples like salt, sugar, coffee, and flour! Instead, they’ve been growing, catching, raising, and harvesting 100% of their food supply on a small 1/2 acre homestead. They’re only a few weeks away from completing their yearlong homestead challenge and they attribute their success to hard work and to the fact that they live in the Southern Gulf Islands where they have a great growing climate and access to the ocean.
Be sure to follow their@Lovin offtheLand homesteading adventures – they’re going to continue producing most of their own food even after the challenge is done, and may even announce a brand new challenge later this year!
https://www.youtube.com/c/lovinofftheland
https://www.instagram.com/lovinofftheland/
https://www.facebook.com/Lovinofftheland
The couple’s four main sources of food have been:
CATCH they catch fish, prawns, and other seafood from the ocean
GROW they grow loads of vegetables, fruit, herbs, and spices on their land
HARVEST they forage for things like mushrooms, berries, nuts, and seaweed
RAISE they raise laying hens, chickens, and turkeys for eggs and meat
Eating only what they produce has drastically reduced the amount of money that Chris and Stef spend on groceries (they still buy hygiene products and other items that are not food and beverages) but a lot of the savings went directly towards building infrastructures like fencing and the chicken coop.
Another advantage of living off the land and sea like this is that they have noticed a huge reduction in the amount of household waste they’re throwing out. Food from the garden doesn’t come in a package!
It was inspiring to meet these two and see all the work they’ve put into learning and working towards their goal of becoming more selfsufficient with their food production. They taught us a ton and we’re looking forward to following along with them. Be sure to check out their YouTube channel which is called Lovin Off The Land:
https://www.youtube.com/c/lovinofftheland
Thanks for watching!
Mat \u0026 Danielle

STAY IN TOUCH!

Blog: www.exploringalternatives.ca
Facebook: https://www.facebook.com/exploringalternativesblog
Instagram: https://www.instagram.com/exploringalternatives/

COMMENTS

We want our channel and our comments section to be an inclusive space where everyone feels welcome to watch and contribute. For this reason, comments that are inappropriate or hateful will be reported and/or deleted.
Please discuss and debate with respect, and report inappropriate or hateful comments directly to YouTube.

CREDITS

Music \u0026 Song Credits:
All music in this video was composed, performed, and recorded by Mat of Exploring Alternatives.
Editing Credits:
Mat and Danielle of Exploring Alternatives
Filming Credits:
Mat of Exploring Alternatives
Additional Photos from the start of the challenge provided by:
Chris and Stef from Lovin Off The Land
homestead selfsufficient livingofftheland

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Homesteading Couple Hasn’t Bought Groceries in a Year of Self-Sufficient Living

📌 e n o u g h ใช้ยังไง? II แอดLine: @englishfitandfirm


สาธิตสั้นๆ e n o u g h ใช้ยังไง?
.
หัดใช้คำง่าย ให้หลากหลาย
ดีกว่าท่องศัพท์ยาก แล้วใช้ไม่เป็น

สอบถามรายละเอียด เพิ่มชั่วโมงฝึกภาษากับส้ม
แอด Line: @englishfitandfirm

Thanks for following
IG: chutamas_sommy
FB: English Fit and Firm

📌 e n o u g h ใช้ยังไง? II แอดLine: @englishfitandfirm

[ศัพท์สับสน Ep.4] ‘Few/Little’ vs ‘A few/A little’ ต่างตรงไหน ใช้อย่างไรให้เป๊ะ! #XChange


ในภาษาอังกฤษ คำบอกปริมาณ ‘น้อย ‘ นั้นใช้แตกต่างกันอย่างไร มีเฉลยให้ในคลิปนี้จ้า 💡

Facebook : https://www.facebook.com/XChangeEnglish
Line@ : @XChange
Twitter : @XChangeEnglish
IG : XChangeEnglish
https://www.XChangeEnglish.com
XChange

[ศัพท์สับสน Ep.4] 'Few/Little' vs 'A few/A little' ต่างตรงไหน ใช้อย่างไรให้เป๊ะ! #XChange

[อังกฤษ] Quantifiers หลักการจำ much many, some any, few little, so such, each every


ใหม่!! WINNER SHORTNOTE คอร์สเรียนออนไลน์ ติวเข้มหนังสือจากหนังสือ WINNER SHORTNOTE ให้น้องๆเตรียมพร้อมทุกสนามสอบ
⭐เนื้อหา WINNER SHORTNOTE วันนี้มาเพิ่มความรู้ เรื่อง Quantifiers
Much ,Many
Some ,Any
Few ,A Few
Little ,A Little
So ,Such
Each ,Ever
⭐ดูจบแล้วกดกระดิ่ง เพื่อตั้งเตือน จะได้ไม่พลาด EP ถัดไป รับรองว่าจะจัดให้ทุกวิชาเลย!
TCAS 9วิชาสามัญ ONET GAT อังกฤษ
____________________________________________________________________
ฝากหนังสือจาก WINNER STUDY นะคะ ทุกเล่มตั้งใจเขียนโดยทีม นิสิตจุฬา
เพื่อสำหรับเตรียมสอบเข้าคณะที่ใช่มหาลัย ที่ชอบ
สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชม.ทาง LINE @winnerstudy
🍒WINNER SHORTNOTE
ครบ8วิชา ม.46(ไทย อังกฤษ สังคม วิทย์ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)
ใช้ได้ทุกสนามสอบ ทั้งใน โรงเรียน GAT PAT ONET 9 วิชาสามัญ
🍒WINNER 1000Q พันคิว วิทย์
รวม1000ข้อสอบ วิทย์ 4 วิชาม.46 (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์)
คล้ายข้อสอบจริงสุด โจทย์มี 3 ระดับ (ง่ายกลางยาก) ใช้สอบ ONET, PAT, 9 วิชาสามัญได้
เฉลยเข้าใจสุด และละเอียดมาก เหมือนได้ติวเตอร์ดีกรีจุฬาส่วนตัวตลอด 24 ชม.
ดูเพิ่มเติมได้ที่
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCtSbwlAIU54zTlRco9q3u8A
IG: https://www.instagram.com/winnerstudyth/

[อังกฤษ] Quantifiers หลักการจำ much many, some any, few little, so such, each every

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 เรื่อง การใช้ a few และ a little


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w
●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com
●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6 เรื่อง การใช้ a few และ a little

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การใช้ a few

See also  Sons Of The East - Come Away [Official Video] | you are sun of the beach แปล

Leave a Reply

Your email address will not be published.