Home » [NEW] แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป5 หน่วยที่5-Flip eBook Pages 1 – 50 | สํา น วน อังกฤษ สั้น ๆ – NATAVIGUIDES

[NEW] แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ป5 หน่วยที่5-Flip eBook Pages 1 – 50 | สํา น วน อังกฤษ สั้น ๆ – NATAVIGUIDES

สํา น วน อังกฤษ สั้น ๆ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

แผนการจัดการเรยี นรทู้ ่ี 1

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ ช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรอ่ื ง Where Animals Live เวลา 8 ชั่วโมง

เร่ือง Wild Animals เวลา 1 ชั่วโมง

ใชส้ อนวนั ท.่ี …………………เดือน…………………………………พ.ศ. ………………

1. สาระสำคญั / ความคิดรวบยอด

การใช้ภาษาอังกฤษในการเรยี นรเู้ รอ่ื งธรรมชาติของสัตวต์ า่ งๆ เก่ียวกับท่ีอยูอ่ าศยั การดำเนนิ ชวี ิต และ
อาหารท่แี ตกตา่ งกนั ทำให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสืบคน้ และเขา้ ใจในสตั วต์ า่ งๆ มากข้ึน และ
เรยี นรทู้ จ่ี ะอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข ซ่งึ จะเปน็ ประโยชนใ์ นการวางแผนอนรุ ักษต์ ่อไป
2. มาตรฐาน/ตวั ช้ีวดั /จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้

2.1 มาตรฐาน
ต 1.1 เขา้ ใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสอื่ ประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเหน็ อย่าง
มีเหตผุ ล
ต 4.2 ใช้ภาษาตา่ งประเทศเปน็ เครื่องมือพื้นฐานในการศกึ ษาต่อการประกอบอาชีพ และการ
แลกเปลี่ยนเรยี นรกู้ บั สงั คมโลก
2.2 ตัวชีว้ ดั
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสนั้ ๆถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 4.2 ป. 5/1 ใชภ้ าษาตา่ งประเทศในการสืบคน้ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ
2.3 จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้ (K)
ใหข้ ้อมลู คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เป็นภาษาอังกฤษได้
ทกั ษะ/กระบวนการ (P)
ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์เปน็ ภาษาอังกฤษได้
เจตคติ (A)
มีวนิ ัย ใฝเ่ รยี นรแู้ ละมุง่ ม่นั ในการทำงาน
3. สาระการเรียนรู้
Function : Giving information about wild animals
Structure : Wild animals are the animals that live in nature.
Vocabulary : คำศัพทใ์ หม่

wild animal, giraffe, calf, foal, fawn, lioness, bear, cub,
cheetah, chimpanzee, baby chimpanzee, monkey infant, tame
คำศัพท์ทบทวน
zebra, deer, lion, monkey, snake, tiger
4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 ความสามารถในการสอื่ สาร
 ความสามารถในการคิด
 ความสามารถในการแก้ปัญหา

 ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวติ

 ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

5. คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์

 รกั ชาติ ศาสน์ กษตั ริย์  อย่อู ย่างพอเพียง

 ซื่อสตั ยส์ ุจรติ มุ่งมน่ั ในการทำงาน

 มวี ินยั  รักความเป็นไทย

 ใฝเ่ รียนรู้  มจี ติ สาธารณะ

6. จุดเน้นสกู่ ารพฒั นาผู้เรยี น

ความสามารถและทกั ษะของผเู้ รยี นศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)
 R1– Reading (อา่ นออก)  R2– (W)Riting (เขียนได้)  R3 – (A)Rithmetics (คดิ เลขเป็น)
 C1 – Critical Thinking and Problem Solving ( ทักษะดา้ นการคิดอย่างมวี ิจารณญาณ

และทกั ษะในการแก้ปญั หา)
 C2 – Creativity and Innovation (ทกั ษะด้านการสร้างสรรคแ์ ละนวตั กรรม)
 C3 – Cross-cultural Understanding (ทักษะดา้ นความเขา้ ใจตา่ งวฒั นธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
 C4 – Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเปน็

ทีม และภาวะผนู้ ำ)

 C5 – Communications, Information and Media Literacy (ทกั ษะด้านการสื่อสาร

สารสนเทศ และรู้เทา่ ทันสอื่ )
 C6 – Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสี ารสนเทศ

และการส่ือสาร)
 C7 – Career and Learning Skills (ทกั ษะอาชพี และทกั ษะการเรยี นรู้)
 C8 – Compassion (ความมีเมตตากรณุ า วนิ ัย คุณธรรม จริยธรรม)

 L1 – Learning (ทกั ษะการเรยี นร)ู้  L2 – Leadership (ทกั ษะความเป็นผู้นำ)

7. กิจกรรมการเรียนรู้
1. Warm up

ทบทวนคำศพั ท์สตั ว์ต่างๆ ใหน้ ักเรียนแตล่ ะคนพดู บอกคำศัพท์ท่ีรจู้ กั มาคนละ 1 คำ จากน้นั ครพู ดู
ประโยคปริศนาใหน้ ักเรียนทายวา่ เป็นสัตวอ์ ะไร

I have a long tail. I can climb trees. I like to eat bananas.

2. Presentation
2.1 ครใู ช้บตั รคำและบัตรภาพสอนคำศพั ท์ใหม่ พร้อมฝกึ การออกเสยี ง

wild animal, giraffe, lioness, bear, cheetah, chimpanzee,
tame
2.2 ครูชบู ตั รภาพสตั วใ์ ห้นกั เรียนออกเสียงตาม สะกดคำ ลงเสียงเนน้ หนักในคำ (stress) เชน่
‘wild animal, gi’raffe, ‘zebra, ‘lion, ‘tiger, ‘cheetah, chimpan’zee แล้วใหน้ ักเรยี นออกเสียงตาม

2.3 ครสู อนคำศพั ท์เก่ียวกับลูกของสตั ว์ตา่ งๆ ครูใชบ้ ตั รภาพแม่ลกู giraffe ครูชที้ ่ีลูก แล้วพูด
ประโยค A calf is a baby giraffe. ให้นักเรยี นพูดตาม ทำเชน่ เดยี วกบั แม่ลูกสัตวค์ ู่อ่ืนๆ เชน่

A foal is a baby zebra.
A cub is a baby cheetah.
A cub is a baby lion.
A cub is a baby tiger.
A fawn is a baby deer.
– A foal is a baby zebra.

2.4 ครูตรวจสอบความเขา้ ใจในเนือ้ หาโดยครบู อกชื่อสัตว์ท่ปี รากฏแล้วให้นักเรียนบอกช่อื ลกู ของ
สตั ว์ชนิดน้ันๆ

3. Practice
3.1 นกั เรยี นดู Listen, point and repeat. ขอ้ A. Listen point and repeat. ใน SB หนา้ 45

ดูภาพ แลว้ จบั ค่กู นั ถาม-ตอบเก่ยี วกบั ภาพด้วยคำถามดังนี้

Where is the snake?
How many zebras are there?
What are the monkeys doing?
Where is a bear?
What animal do you like most?

3.2 นักเรยี นฝึกถาม-ตอบ ครูฟังคำตอบ กล่าวชน่ื ชมถา้ ตอบถูก และชว่ ยแก้ไขถ้าตอบผิด

4. Production

ใหน้ ักเรียนเลอื กประโยคทฝ่ี กึ พดู ในข้นั Practice มาวาดภาพประกอบลงในกระดาษ A4 แล้วเขยี น

ประโยคนั้นใต้ภาพ

5. Wrap up

นักเรียนจดคำศพั ท์ใหมล่ งสมดุ บันทกึ คำศัพท์

8. การวดั และประเมินผล

ส่งิ ท่ีวัด วิธีวัดผล เครอ่ื งมอื วัดผล เกณฑ์การประเมินผล

ด้านความรู้ (K)

ให้ข้อมูลคำศัพทเ์ กย่ี วกบั ความถูกตอ้ ง แบบประเมนิ ช้นิ งาน 60% ขึ้นไป ผา่ น

สตั ว์เปน็ ภาษาองั กฤษได้ ของชน้ิ งาน

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

ออกเสยี งคำศพั ทเ์ กยี่ วกับ ประเมนิ การพดู แบบประเมนิ การพดู 60% ขน้ึ ไป ผ่าน

สตั วถ์ ูกต้อง

ดา้ นคณุ ลกั ษณะ

อันพงึ ประสงค์ (A)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่น การสังเกตการร่วม แบบประเมนิ คณุ ลักษณะอัน 60% ขึ้นไป ผา่ น
พงึ ประสงค์
ในการทำงาน กิจกรรมในชั้นเรยี น

9. สื่อ/แหล่งเรียนรู้

9.1 ส่ือการเรียนรู้

9.1.1 Student’s Book 5

9.1.2 บัตรภาพสตั วต์ ่างๆ

9.1.3 บัตรคำสตั ว์ต่างๆ

9.1.4 กระดาษ A4

9.1.5 สมุดบนั ทึกคำศัพท์

9.2 แหล่งเรียนรู้

หอ้ งสมดุ

ความคดิ เหน็ /ขอ้ เสนอแนะของผู้ที่ได้รบั มอบหมาย (ตรวจสอบ/นเิ ทศ/รบั รอง)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื
(นายมาโนช ด้วงชู)

ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นบ้านหว้ ยพลูหนงั
วันท…่ี ……..เดือน………………..….พ.ศ. …………..

ความเหน็ ของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ท่ีไดร้ บั มอบหมาย

ความเหน็ ของหัวหนา้ กลุม่ บริหารวชิ าการ ความเหน็ ของผู้บริหาร/ผูท้ ไี่ ด้รับมอบหมาย

ได้ทำการตรวจแผนการจดั การเรียนร้แู ล้วมคี วามคิดเห็นดังนี้ ไดท้ ำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แลว้ มีความคิดเหน็ ดงั นี้

1. เป็นแผนการจัดการเรยี นรู้ที่ 1. เป็นแผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี

 ดีมาก  ดมี าก

 ดี  ดี

 พอใช้  พอใช้

 ควรปรับปรุง  ควรปรับปรงุ

2. การจัดกจิ กรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 2. การจดั กิจกรรมไดน้ ำเอากระบวนการเรียนรู้

 เนน้ ผู้เรยี นเป็นสำคญั มาใช้ในการสอนได้อยา่ ง  เนน้ ผ้เู รยี นเป็นสำคญั มาใช้ในการสอนไดอ้ ยา่ ง

เหมาะสม เหมาะสม

 ยังไม่เนน้ ผเู้ รยี นเปน็ สำคญั ควรปรบั ปรงุ พฒั นาตอ่ ไป  ยังไม่เน้นผู้เรยี นเป็นสำคัญควรปรับปรุงพฒั นาต่อไป

3. เป็นแผนการจดั การเรียนรู้ที่ 3. เปน็ แผนการจดั การเรียนรู้ที่

 นำไปใช้ไดจ้ รงิ  นำไปใช้ไดจ้ รงิ

 ควรปรบั ปรงุ กอ่ นนำไปใช้  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

4. ขอ้ เสนอแนะอ่นื ๆ 4. ข้อเสนอแนะอ่นื ๆ

………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

(ลงช่ือ) (ลงชอื่ )

(นายอดิศักด์ิ ณรนิ ทร์) (นายมาโนช ด้วงชู)

หัวหนา้ กลมุ่ บรหิ ารวชิ าการ ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นบ้านห้วยพลูหนัง

บนั ทกึ ผลหลงั การจดั การเรยี นรู้

1. สรุปผลการจัดการเรียนรู้

นักเรียนจำนวน………………………….คน

ผา่ นจุดประสงคก์ ารเรียนร.ู้ ……………คน คิดเปน็ รอ้ ยละ………………………..

ไม่ผา่ นจดุ ประสงค์การเรยี นรู้………….คน คิดเป็นร้อยละ………………………..

ได้แก่

1…………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………

นกั เรยี นที่มีความสามารถพิเศษ/นักเรียนเด็กพเิ ศษ ไดแ้ ก่

1……………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………

นักเรยี นที่ไม่ผ่านการประเมินจุดประสงค์ดา้ นความรู้ (K) จำนวน……………………….คน ได้แก่

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

นักเรียนท่ไี มผ่ ่านการประเมินจดุ ประสงค์ดา้ นทักษะ (P) จำนวน………………………..คน ไดแ้ ก่

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

นักเรยี นทีไ่ มผ่ า่ นการประเมนิ จดุ ประสงค์ด้านเจตคติ (A) จำนวน……………………….คน ไดแ้ ก่

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

2. ปัญหา /อุปสรรค /ข้อค้นพบ
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………

3. แนวทางการแก้ไข/พฒั นา
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………

ลงช่อื ผู้สอน
(นางสาวรฮู านา ฮะเด้)

ครูโรงเรียนบา้ นหว้ ยพลูหนัง
วนั ที่……..…เดอื น……………….…….……. พ.ศ. ……………….

แบบบันทกึ การประเมนิ คณุ ภาพช้ินงาน / ภาระงาน

ประเด็น/คะแนน ความสมบรู ณ์ ความคดิ สร้างสรรค์ รวมคะแนน
ของช้นิ งาน 8 20
เลขที่
ชอื่ – สกลุ 12

1 เดก็ ชายเตชนิ ท์ ทุ่งแซะ
2 เด็กชายธารวิน หลานน้อย
3 เด็กชายปติ ิ วนั ทา
4 เดก็ ชายภาณุวฒั น์ นวนศรี
5 เด็กชายอนวุ ัฒน์ ใจแน่
6 เดก็ ชายกฤตภาส ชรู ักษ์
7 เดก็ ชายพิรพรร จารัตน์
8 เด็กชายอัฟฎอล ศรีสอาด
9 เดก็ หญิงณิชนันทน์ แตงโม
10 เดก็ หญงิ อัรวา เขยี วสด
11 เดก็ หญงิ ฮาซานะ มาศชาย
12 เด็กหญิงอุสนา หมน่ื ท่อง
13 เดก็ หญงิ ซรี นี ตาเต็ง

ลงช่ือ ผู้สอน
(นางสาวรฮู านา ฮะเด้)

ครูโรงเรียนบ้านหว้ ยพลหู นัง
วนั ท่ี……..…เดอื น……………….…….……. พ.ศ. ……………….

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนนคณุ ภาพช้ินงาน / ภาระงาน

ระดับ 4 เกณฑ์การใหค้ ะแนน น้ำหนกั / คะแนน
คะแนน 32 1 ความสำคญั รวม
ประเดน็
การประเมิน

ความสมบรู ณ์ของ ชิน้ งานมีราย ชน้ิ งานมีราย ชน้ิ งานมีราย ชิ้นงานมรี าย 3 12
ชนิ้ งาน ละเอียด ละเอยี ด ละเอียด ละเอยี ด
ครอบ ครอบ ครอบ ครอบ 2 8
ความคิดสรา้ งสรรค์ คลุมวง คลุมวง คลุมวง คลมุ วง 5 20
คำศัพท์ คำศัพท์ คำศัพท์ คำศัพท์
ที่เรียน ทเี่ รียนเป็น ทเ่ี รียนพอ ทีเ่ รยี นน้อย
สมบรู ณ์ ส่วนใหญ่ สมควร

เป็นช้ินงาน เป็นช้นิ งาน เป็นชน้ิ งาน เป็นชิ้นงานท่ี
ท่ีแปลกใหม่ ที่แปลกใหม่ ที่ ป รั บ ป รุ ง เหมือนกบั
คิดขน้ึ เอง แต่มบี างส่วน ดั ด แ ป ล ง ตัวอย่าง
ไม่เหมอื น คลา้ ยกบั เล็กน้อยจาก
ตัวอย่าง ตวั อย่าง ตัวอย่าง

รวม

เลขที่ ช่ือ แบบบันทึกการประเมนิ การพูด การแสดงท่าทาง รวมคะแนน
20
1 เดช็ก่อื ช–ายสเกตุลชินท์ ทงุ่ แซะ ความถูกตอ้ ง ความคลอ่ งแคล่ว น้ำเสียงปร4ะกอบการ
2 เด็กชายธารวิน หลานน้อย พูด
3 เดก็ ชายปติ ิ วนั ทา 88
4 เดก็ ชายภาณวุ ัฒน์ นวนศรี
5 เด็กชายอนวุ ฒั น์ ใจแน่
6 เด็กชายกฤตภาส ชูรกั ษ์
7 เด็กชายพริ พรร จารัตน์
8 เดก็ ชายอัฟฎอล ศรีสอาด
9 เด็กหญงิ ณิชนันทน์ แตงโม
10 เดก็ หญิงอรั วา เขยี วสด
11 เด็กหญิงฮาซานะ มาศชาย
12 เดก็ หญิงอุสนา หม่ืนท่อง
13 เดก็ หญิงซรี นี ตาเต็ง

ลงช่อื ผู้สอน
(นางสาวรูฮานา ฮะเด้)

ครโู รงเรียนบ้านห้วยพลหู นัง
วันท…่ี …..…เดือน……………….…….……. พ.ศ. ……………….

ระดบั คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนการพดู นำ้ หนกั / คะแนน
ประเดน็ ความสำคญั รวม
เกณฑก์ ารให้คะแนน
การประเมนิ 2 8
ความถกู ตอ้ ง 4321
2 8
ความคล่องแคล่ว ออกเสียง ออกเสยี ง ออกเสยี ง ออกเสียง
ตวั อักษร ตัวอักษร
การแสดงท่าทางและ คำศัพท์และ คำศัพทแ์ ละ ตัวอกั ษรคำศพั ท์ ตัวอักษร/ คำ/
น้ำเสียงประกอบ ประโยคได้ ประโยคได้
การพูด ถูกต้องตามหลกั ถูกต้องตามหลกั และประโยคได้ ประโยคผดิ
การออกเสยี ง การออกเสียง
ออกเสยี งเน้น ออกเสยี งเนน้ ถกู ตอ้ งเป็น หลกั การออก
หนัก-เบาในคำ หนกั -เบาในคำ
และเสียงสูง-ต่ำ และเสียงสงู -ต่ำ สว่ นใหญ่ ขาด เสียง
ในประโยคอยา่ ง ในประโยคเป็น
สมบรู ณ์ สว่ นใหญ่ การออกเสียง ทำให้สอ่ื สาร

พูดต่อเน่อื ง พดู ตะกุก เน้นหนกั -เบาใน ไม่ได้
ไม่ติดขดั ตะกกั บ้าง แต่
พูดชดั เจน ยงั พอสือ่ สารได้ คำและเสียงสูง-
ทำใหส้ อ่ื สารได้
ตำ่ ในประโยค

พดู เป็นคำๆ พดู ไดบ้ างคำ
หยุดเป็นชว่ งๆ ทำให้ส่อื
ทำให้ส่อื สาร ความหมาย
ได้ไมช่ ดั เจน ไม่ได้

แสดงทา่ ทาง แสดงทา่ ทางและ แสดงท่าทางไม่ ไม่แสดงทา่ ทาง
ประกอบการพูด
และพูดดว้ ย พูดดว้ ยนำ้ เสียง เป็นธรรมชาติ พูดได้นอ้ ยมาก

นำ้ เสียง เหมาะสมกบั พดู เหมือนอา่ น 1 4

เหมาะสมกับบท บทพดู เปน็ ส่วน

พูดอยา่ งสมบรู ณ์ ใหญ่

รวม 5 20

การกำหนดระดับคุณภาพโดยรวมทง้ั หนว่ ย 17-20
13-16
– ระดับดีมาก คะแนนระหวา่ ง 9-12
– ระดบั ดี คะแนนระหว่าง 0-8
– ระดบั พอใช้ คะแนนระหวา่ ง
– ระดบั ปรบั ปรงุ คะแนนระหว่าง

แบบประเมนิ คุณลกั ษณะที่พงึ ประสงค์ (A)

ที่ ช่ือ-สกุล มวี นิ ัย รายการประเมนิ มุง่ มั่นในการทำงาน คะแนนรวม ระดับ
321 ใฝเ่ รยี นรู้ 3 21 (9) คุณภาพ

321

1 เด็กชายเตชนิ ท์ ทุ่งแซะ

2 เด็กชายธารวิน หลานน้อย

3 เด็กชายปิติ วันทา

4 เด็กชายภาณุวฒั น์ นวนศรี

5 เด็กชายอนวุ ฒั น์ ใจแน่

6 เด็กชายกฤตภาส ชูรกั ษ์

7 เด็กชายพริ พรร จารัตน์

8 เด็กชายอัฟฎอล ศรสี อาด

9 เด็กหญิงณิชนันทน์ แตงโม

10 เด็กหญิงอัรวา เขียวสด

11 เด็กหญงิ ฮาซานะ มาศชาย

12 เดก็ หญงิ อุสนา หม่ืนท่อง

13 เด็กหญิงซรี นี ตาเต็ง

ลงช่อื ผ้สู อน
(นางสาวรฮู านา ฮะเด้)

ครโู รงเรยี นบา้ นหว้ ยพลหู นัง
วันที่……..…เดือน……………….…….……. พ.ศ. ……………….

เกณฑก์ ารตัดสนิ คณุ ภาพ ดี พอใช้ ปรบั ปรงุ
7-9 คะแนน 4-6 คะแนน ตำ่ กว่า 4 คะแนน
ระดบั คณุ ภาพ
คะแนนรวม

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนนดา้ นคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์

คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ : มีวินัย

คะแนน : ระดบั คณุ ภาพ คณุ ลกั ษณะทป่ี รากฏให้เห็น

3 : ดี ผลงานสะอาดเรียบรอ้ ย

ปฏิบตั ติ นอยใู่ นขอ้ ตกลงท่ีกำหนดใหร้ ว่ มกนั ทกุ คร้งั

2 : พอใช้ ผลงานสว่ นใหญ่สะอาดเรียบรอ้ ย

ปฏิบัตติ นอยู่ในข้อตกลงที่กำหนดใหร้ ว่ มกันเป็นส่วนใหญ่

1 : ปรบั ปรุง ผลงานไม่ค่อยเรียบร้อย

ปฏบิ ตั ิตนอยใู่ นขอ้ ตกลงทกี่ ำหนดใหร้ ่วมกัน บางครั้ง ต้องอาศัยการแนะนำ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ : ใฝเ่ รยี นรู้ คุณลักษณะทปี่ รากฏใหเ้ หน็
คะแนน : ระดับคณุ ภาพ มีความสนใจ /ความตัง้ ใจตลอดระยะเวลาการเรียนรู้
3 : ดี มีความสนใจ /ความต้งั ใจเป็นบางครัง้
2 : พอใช้ มคี วามสนใจ /ความต้ังใจในระยะเวลาสัน้ ๆ ชอบเล่นในเวลาเรียน
1 : ปรับปรุง

คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ : มุ่งมน่ั ในการทำงาน

คะแนน : ระดับคณุ ภาพ คณุ ลักษณะทป่ี รากฏใหเ้ หน็

3 : ดี ส่งงานก่อนหรอื ตรงกำหนดเวลานดั หมาย

รบั ผดิ ชอบในงานทีไ่ ดร้ บั มอบหายและปฏิบตั ิตนจนเป็นนสิ ยั

เปน็ ตวั อยา่ งแกผ่ ู้อ่นื และแนะนำชกั ชวน

2 : พอใช้ ส่งงานชา้ กว่ากำหนด

รบั ผิดชอบในงานทีไ่ ดร้ ับมอบหายและปฏบิ ตั ติ นจนเป็นนิสยั

1 : ปรบั ปรุง สง่ งานชา้ กว่ากำหนด

รับผิดชอบในงานทไี่ ดร้ ับมอบหายและปฏิบตั ิตนจนเปน็ นิสยั

ปฏบิ ัติงานโดยอาศัยการชแ้ี นะ แนะนำ ตกั เตือน

แผนการจดั การเรียนรทู้ ่ี 2

กล่มุ สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 5

หนว่ ยการเรียนรูท้ ่ี 5 เรือ่ ง Where Animals Live เวลา 8 ช่ัวโมง

เรื่อง Sea Animals เวลา 1 ช่ัวโมง

ใชส้ อนวนั ท่ี …………………. เดือน ……………………………. พ.ศ. ……………….

1. สาระสำคัญ / ความคดิ รวบยอด

การใชภ้ าษาอังกฤษในการเรียนร้เู รอ่ื งธรรมชาติของสตั ว์ตา่ งๆ เก่ยี วกบั ที่อย่อู าศัย การดำเนินชวี ิต และ
อาหารท่แี ตกตา่ งกัน ทำใหน้ ักเรยี นสามารถใชภ้ าษาองั กฤษในการสบื ค้นและเข้าใจในสัตวต์ า่ งๆ มากข้ึน และ
เรียนรู้ท่จี ะอย่รู ว่ มกนั อย่างมีความสุข ซึ่งจะเปน็ ประโยชน์ในการวางแผนอนุรักษ์ต่อไป
2. มาตรฐาน/ตัวชีว้ ัด/จุดประสงค์การเรยี นรู้

2.1 มาตรฐาน
ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองทีฟ่ ังและอ่านจากส่อื ประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น อย่างมี
เหตผุ ล
ต 2.2 เขา้ ใจความเหมือนและความแตกต่างระหวา่ งภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากบั
ภาษาและวฒั นธรรมไทย และนำมาใช้อยา่ งถกู ต้องและเหมาะสม
ต4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครอ่ื งมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการ
แลกเปล่ียนเรยี นรกู้ บั สังคมโลก
2.2 ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสยี งประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอา่ น
ต 2.2 ป.5/1 บอกความเหมือน/ความแตกตา่ งระหว่างการออกเสียงประโยคชนดิ ต่างๆ การใช้
เครือ่ งหมายวรรคตอนการลำดับคำ(order)ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ต 4.2 ป.5/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบคน้ และรวบรวมข้อมลู ต่างๆ
2.3 จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

ความรู้ (K)
ใหข้ ้อมูลคำศัพทเ์ ก่ียวกับสตั วเ์ ปน็ ภาษาอังกฤษได้
ทักษะ/กระบวนการ (P)
ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกบั สตั ว์เปน็ ภาษาอังกฤษได้
เจตคติ (A)
มวี ินัย ใฝ่เรยี นรแู้ ละมงุ่ มัน่ ในการทำงาน

3. สาระการเรียนรู้ : Giving information about sea animals
Function : – Sea animals are the animals that live around the coasts
Structure and in the sea or the ocean.
– We should not keep sea animals at home.
Vocabulary : คำศัพทใ์ หม่
seal, whale, dolphin, shark, octopus, squid, seahorse,

coast, kelp
คำศัพท์ทบทวน

mammal, jellyfish, turtle, starfish, crab, seaweed
4. สมรรถนะสำคญั ของผู้เรียน

 ความสามารถในการสื่อสาร

 ความสามารถในการคิด

 ความสามารถในการแก้ปัญหา

 ความสามารถในการใชท้ ักษะชวี ิต

 ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

5. คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์

 รกั ชาติ ศาสน์ กษตั รยิ ์  อยูอ่ ยา่ งพอเพียง

 ซ่อื สตั ยส์ จุ ริต  มงุ่ มน่ั ในการทำงาน

 มีวนิ ยั  รักความเป็นไทย

 ใฝเ่ รียนรู้  มจี ิตสาธารณะ

6. จุดเนน้ สู่การพฒั นาผ้เู รยี น

ความสามารถและทกั ษะของผเู้ รียนศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)
 R1– Reading (อ่านออก)  R2– (W)Riting (เขยี นได้)  R3 – (A)Rithmetics (คิดเลขเปน็ )
 C1 – Critical Thinking and Problem Solving ( ทักษะดา้ นการคดิ อย่างมีวจิ ารณญาณ

และทักษะในการแก้ปัญหา)
 C2 – Creativity and Innovation (ทกั ษะด้านการสร้างสรรคแ์ ละนวตั กรรม)
 C3 – Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเขา้ ใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
 C4 – Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกั ษะดา้ นความร่วมมือ การทำงานเป็น

ทีม และภาวะผนู้ ำ)

 C5 – Communications, Information and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร

สารสนเทศ และรเู้ ทา่ ทนั ส่ือ)
 C6 – Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสี ารสนเทศ

และการสื่อสาร)
 C7 – Career and Learning Skills (ทกั ษะอาชีพและทักษะการเรยี นรู้)

 C8 – Compassion (ความมีเมตตากรณุ า วนิ ัย คุณธรรม จรยิ ธรรม)
 L1 – Learning (ทักษะการเรียนรู)้  L2 – Leadership (ทักษะความเป็นผู้นำ)

7. กจิ กรรมการเรียนรู้
1. Warm up
แบง่ นักเรยี นเปน็ กลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คน เลน่ เกม ครูวางบัตรคำสัตวต์ า่ งๆ ทั้งที่เปน็ สัตวป์ า่

และสัตว์เลีย้ ง บนโต๊ะหน้าหอ้ ง หลงั ห้อง หรือขา้ งหอ้ ง ครูวาดรปู บ้านและต้นไมบ้ นกระดานดำแทน House
และ Wild ใหน้ ักเรียนแตล่ ะกลุม่ สง่ ผูเ้ ลน่ ออกมาครั้งละ 1 คน หยบิ บตั รคำศัพท์คร้ังละ 1 ใบ และนำไปติดใน

กลมุ่ บ้านหรือป่าใหต้ รงกับประเภทของสตั ว์ กล่มุ ใดทว่ี างได้ถูกต้องมากท่สี ุดเป็นผู้ชนะ

2. Presentation

2.1 ครสู อนคำศัพท์ใหม่ seal, whale, dolphin, shark, octopus, squid, seahorse
coast, kelp โดยใช้บตั รภาพและบัตรคำ ให้ออกเสียงตามครูแล้วสะกดคำ และทบทวนคำศัพท์ mammal,
jellyfish, turtle, starfish, crab, seaweed

2.2 ครตู ดิ บัตรภาพคำศัพท์บนกระดานดำ แลว้ ให้นกั เรียนทำกิจกรรมท่ี 1 Listen, point
and repeat. ข้อ B. Listen, point and repeat. ใน SB หนา้ 46 ครอู า่ นออกเสียง ให้นักเรยี นฟงั และออก
เสยี งตามพร้อมชี้ภาพ

Sea animals are the animals that live around the coast and in the sea or the ocean.
Some are independent. Some live in big groups. They eat plants, such as seaweed and
kelp. Others eat fish or squids. Whales and dolphins are not fish, they are mammals. We
should not keep sea animals at home.

2.3ครตู รวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาทีเ่ รยี น โดยตง้ั คำถามให้นักเรียนตอบจากเร่ืองท่ีอา่ น

และอธบิ ายคำศัพท์เพ่ิมเติม เชน่ คำวา่ independent ใหน้ ักเรยี นรู้จักคำนี้

3. Practice

แบง่ กล่มุ นักเรียนฝกึ อ่านเร่ือง Sea Animals แล้วตงั้ คำถามเพ่ือทดสอบความเข้าใจจากเร่ือง

ท่อี ่าน เชน่ Where is (an octopus)?

How many (dolphins) are there?

What are (turtles) doing?

Do whales live in the sea?

4. Production
4.1 นกั เรยี นทำแบบฝึกหดั Animal puzzle. ใน WB หน้า 44
4.2 นักเรียนสบื ค้นข้อมูลของสตั ว์ที่อยูใ่ นทะเล หรอื มหาสมุทรเพิม่ เติมจาก Internet หรอื

ห้องสมดุ แลว้ นำมาแลกกบั เพ่ือน และศึกษาข้อมูลทเ่ี พื่อนสืบคน้ มา
5. Wrap up
บันทกึ คำศัพท์ที่เรียนในบทน้ใี นสมุดบนั ทึกคำศัพท์

8. การวดั และประเมนิ ผล

สง่ิ ที่วดั วิธีวัดผล เคร่อื งมือวดั ผล เกณฑ์การประเมินผล
แบบประเมนิ ชิน้ งาน 60% ขึน้ ไป ผ่าน
ด้านความรู้ (K) ความถกู ต้องของ
ให้ขอ้ มลู คำศัพทเ์ ก่ียวกับ แบบฝึกหดั แบบประเมนิ การพูด 60% ขึ้นไป ผ่าน
สัตวเ์ ป็นภาษาอังกฤษได้
การสังเกตการพูด
ดา้ นทกั ษะกระบวนการ (P) สนทนาในชนั้ เรียน
ออกเสียงคำศัพท์เก่ยี วกับ
สตั วถ์ กู ตอ้ ง

ดา้ นคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ (A)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่น การสงั เกตการร่วม แบบประเมินคุณลักษณะอัน 60% ข้นึ ไป ผา่ น
พงึ ประสงค์
ในการทำงาน กิจกรรมในชัน้ เรยี น

9. ส่อื /แหล่งเรียนรู้

See also  [Update] Grammar: จัดไป! รวมโครงสร้างประโยคคำถามของทั้ง 12 Tenses | ตัวอย่างประโยค present perfect tense - NATAVIGUIDES

9.1 ส่ือการเรียนรู้

9.1.1 Student’s Book 5

9.1.2 Workbook 5

9.1.3 บตั รคำสัตว์ตา่ งๆ

9.1.4 บตั รภาพสตั วท์ ่อี ยใู่ นทะเล

9.1.5 สมดุ บนั ทกึ คำศัพท์

9.2 แหล่งเรยี นรู้

9.2.1 Internet

9.2.2 ห้องสมุด

ความคิดเหน็ /ข้อเสนอแนะของผู้ทไี่ ดร้ บั มอบหมาย (ตรวจสอบ/นเิ ทศ/รบั รอง)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื
(นายมาโนช ด้วงชู)

ผู้อำนวยการโรงเรยี นบ้านห้วยพลหู นงั
วันท…ี่ ……..เดอื น………………..….พ.ศ. …………..

ความเหน็ ของหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ไดร้ ับมอบหมาย

ความเหน็ ของหัวหนา้ กลุม่ บริหารวิชาการ ความเหน็ ของผู้บริหาร/ผ้ทู ่ีได้รับมอบหมาย

ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรยี นรู้แล้วมีความคิดเห็นดังนี้ ไดท้ ำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมคี วามคดิ เห็นดังน้ี

1. เป็นแผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 1. เปน็ แผนการจดั การเรียนรู้ที่

 ดมี าก  ดมี าก

 ดี  ดี

 พอใช้  พอใช้

 ควรปรบั ปรงุ  ควรปรับปรุง

2. การจดั กจิ กรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้ 2. การจดั กจิ กรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้

 เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั มาใช้ในการสอนได้อย่าง  เนน้ ผเู้ รยี นเป็นสำคัญมาใชใ้ นการสอนได้อย่าง

เหมาะสม เหมาะสม

 ยงั ไม่เน้นผูเ้ รียนเปน็ สำคญั ควรปรบั ปรุงพฒั นาต่อไป  ยงั ไม่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคญั ควรปรบั ปรุงพฒั นาต่อไป

3. เป็นแผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 3. เปน็ แผนการจดั การเรียนรู้ที่

 นำไปใชไ้ ด้จรงิ  นำไปใช้ไดจ้ รงิ

 ควรปรบั ปรุงก่อนนำไปใช้  ควรปรบั ปรุงกอ่ นนำไปใช้

4. ขอ้ เสนอแนะอ่ืนๆ 4. ขอ้ เสนอแนะอนื่ ๆ

………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

(ลงชอ่ื ) (ลงช่ือ)

(นายอดศิ ักด์ิ ณรนิ ทร์) (นายมาโนช ดว้ งชู)

หวั หน้ากลมุ่ บริหารวชิ าการ ผ้อู ำนวยการโรงเรยี นบ้านหว้ ยพลหู นงั

บนั ทึกผลหลงั การจัดการเรียนรู้

1. สรุปผลการจัดการเรียนรู้

นกั เรยี นจำนวน………………………….คน

ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู.้ ……………คน คิดเป็นร้อยละ………………………..

ไม่ผา่ นจดุ ประสงค์การเรียนร.ู้ …………คน คิดเปน็ ร้อยละ………………………..

ได้แก่

1…………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ/นักเรียนเด็กพเิ ศษ ได้แก่

1……………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………

นักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินจดุ ประสงคด์ ้านความรู้ (K) จำนวน……………………….คน ไดแ้ ก่

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

นกั เรยี นท่ีไม่ผ่านการประเมินจุดประสงค์ดา้ นทักษะ (P) จำนวน………………………..คน ไดแ้ ก่

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

นกั เรียนทไ่ี ม่ผา่ นการประเมนิ จุดประสงค์ดา้ นเจตคติ (A) จำนวน……………………….คน ได้แก่

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

2. ปัญหา /อุปสรรค /ข้อค้นพบ
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………

3. แนวทางการแก้ไข/พฒั นา
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………

ลงช่อื ผ้สู อน
(นางสาวรฮู านา ฮะเด้)

ครูโรงเรียนบา้ นหว้ ยพลหู นัง
วันที่……..…เดอื น……………….…….……. พ.ศ. ……………….

แบบบันทกึ การประเมนิ คณุ ภาพช้ินงาน / ภาระงาน

ประเด็น/คะแนน ความสมบรู ณ์ ความคดิ สร้างสรรค์ รวมคะแนน
ของช้นิ งาน 8 20
เลขที่
ชอื่ – สกลุ 12

1 เดก็ ชายเตชนิ ท์ ทุ่งแซะ
2 เด็กชายธารวิน หลานน้อย
3 เด็กชายปติ ิ วนั ทา
4 เดก็ ชายภาณุวฒั น์ นวนศรี
5 เด็กชายอนวุ ัฒน์ ใจแน่
6 เดก็ ชายกฤตภาส ชรู ักษ์
7 เดก็ ชายพิรพรร จารัตน์
8 เด็กชายอัฟฎอล ศรีสอาด
9 เดก็ หญิงณิชนันทน์ แตงโม
10 เดก็ หญงิ อัรวา เขยี วสด
11 เดก็ หญงิ ฮาซานะ มาศชาย
12 เด็กหญิงอุสนา หมน่ื ท่อง
13 เดก็ หญงิ ซรี นี ตาเต็ง

ลงช่ือ ผู้สอน
(นางสาวรฮู านา ฮะเด้)

ครูโรงเรียนบ้านหว้ ยพลหู นัง
วนั ท่ี……..…เดอื น……………….…….……. พ.ศ. ……………….

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนนคณุ ภาพช้ินงาน / ภาระงาน

คะรแะนดับน เกณฑ์การใหค้ ะแนน น้ำหนกั / คะแนน
32 1 ความสำคญั รวม
ประเดน็ 4
การประเมิน

ความสมบรู ณ์ของ ชิน้ งานมีราย ชน้ิ งานมีราย ชน้ิ งานมีราย ชิ้นงานมรี าย 3 12
ชนิ้ งาน ละเอียด ละเอยี ด ละเอียด ละเอยี ด
ครอบ ครอบ ครอบ ครอบ 2 8
ความคิดสรา้ งสรรค์ คลุมวง คลุมวง คลุมวง คลมุ วง 5 20
คำศัพท์ คำศัพท์ คำศัพท์ คำศัพท์
ที่เรียน ทเี่ รียนเป็น ทเ่ี รียนพอ ทีเ่ รยี นน้อย
สมบรู ณ์ ส่วนใหญ่ สมควร

เป็นช้ินงาน เป็นช้นิ งาน เป็นชน้ิ งาน เป็นชิ้นงานท่ี
ท่ีแปลกใหม่ ที่แปลกใหม่ ที่ ป รั บ ป รุ ง เหมือนกบั
คิดขน้ึ เอง แต่มบี างส่วน ดั ด แ ป ล ง ตัวอย่าง
ไม่เหมอื น คลา้ ยกบั เล็กน้อยจาก
ตัวอย่าง ตวั อย่าง ตัวอย่าง

รวม

แบบประเมนิ คุณลกั ษณะที่พงึ ประสงค์ (A)

ที่ ช่ือ-สกุล มวี นิ ัย รายการประเมนิ มุง่ มั่นในการทำงาน คะแนนรวม ระดับ
321 ใฝเ่ รยี นรู้ 3 21 (9) คุณภาพ

321

1 เด็กชายเตชนิ ท์ ทุ่งแซะ

2 เด็กชายธารวิน หลานน้อย

3 เด็กชายปิติ วันทา

4 เด็กชายภาณุวฒั น์ นวนศรี

5 เด็กชายอนวุ ฒั น์ ใจแน่

6 เด็กชายกฤตภาส ชูรกั ษ์

7 เด็กชายพริ พรร จารัตน์

8 เด็กชายอัฟฎอล ศรสี อาด

9 เด็กหญิงณิชนันทน์ แตงโม

10 เด็กหญิงอัรวา เขียวสด

11 เด็กหญงิ ฮาซานะ มาศชาย

12 เดก็ หญงิ อุสนา หม่ืนท่อง

13 เด็กหญิงซรี นี ตาเต็ง

ลงช่อื ผ้สู อน
(นางสาวรฮู านา ฮะเด้)

ครโู รงเรยี นบา้ นหว้ ยพลหู นัง
วันที่……..…เดือน……………….…….……. พ.ศ. ……………….

เกณฑก์ ารตัดสนิ คุณภาพ ดี พอใช้ ปรบั ปรงุ
7-9 คะแนน 4-6 คะแนน ต่ำกว่า 4 คะแนน
ระดบั คณุ ภาพ
คะแนนรวม

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนนดา้ นคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์

คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ : มีวนิ ัย

คะแนน : ระดบั คณุ ภาพ คณุ ลกั ษณะทป่ี รากฏให้เห็น

3 : ดี ผลงานสะอาดเรียบรอ้ ย

ปฏิบตั ติ นอยใู่ นขอ้ ตกลงท่ีกำหนดใหร้ ว่ มกนั ทกุ ครงั้

2 : พอใช้ ผลงานส่วนใหญส่ ะอาดเรียบรอ้ ย

ปฏิบัตติ นอยู่ในข้อตกลงที่กำหนดให้รว่ มกันเป็นส่วนใหญ่

1 : ปรับปรุง ผลงานไมค่ ่อยเรยี บร้อย

ปฏบิ ตั ิตนอยใู่ นขอ้ ตกลงทกี่ ำหนดให้ร่วมกัน บางครัง้ ตอ้ งอาศัยการแนะนำ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ : ใฝเ่ รยี นรู้ คุณลักษณะทปี่ รากฏใหเ้ หน็
คะแนน : ระดับคุณภาพ มีความสนใจ /ความตง้ั ใจตลอดระยะเวลาการเรียนรู้
3 : ดี มีความสนใจ /ความตัง้ ใจเป็นบางครั้ง
2 : พอใช้ มคี วามสนใจ /ความตงั้ ใจในระยะเวลาสนั้ ๆ ชอบเลน่ ในเวลาเรียน
1 : ปรับปรุง

คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ : มุ่งมน่ั ในการทำงาน

คะแนน : ระดบั คณุ ภาพ คณุ ลักษณะทป่ี รากฏใหเ้ หน็

3 : ดี ส่งงานกอ่ นหรือตรงกำหนดเวลานดั หมาย

รบั ผดิ ชอบในงานทีไ่ ดร้ บั มอบหายและปฏบิ ตั ติ นจนเปน็ นิสยั

เปน็ ตัวอยา่ งแกผ่ ู้อ่นื และแนะนำชกั ชวน

2 : พอใช้ ส่งงานชา้ กว่ากำหนด

รบั ผิดชอบในงานทีไ่ ดร้ ับมอบหายและปฏิบตั ิตนจนเป็นนิสยั

1 : ปรบั ปรุง สง่ งานชา้ กว่ากำหนด

รับผิดชอบในงานทไี่ ดร้ ับมอบหายและปฏบิ ตั ิตนจนเปน็ นสิ ยั

ปฏบิ ัติงานโดยอาศัยการชแ้ี นะ แนะนำ ตกั เตือน

แผนการจัดการเรียนรทู้ ่ี 3

กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5

หนว่ ยการเรียนรูท้ ี่ 5 เร่อื ง Where Animals Live เวลา 8 ช่ัวโมง

เรอ่ื ง What animal do you like? เวลา 1 ช่ัวโมง

ใช้สอนวนั ท่ี …………….. เดือน …………………………… พ.ศ. ……………….

1. สาระสำคญั / ความคิดรวบยอด
การใชภ้ าษาอังกฤษในการเรยี นร้เู รื่องธรรมชาติของสตั วต์ า่ งๆ เกี่ยวกับท่ีอยู่อาศยั การดำเนนิ ชีวติ และ

อาหารที่แตกตา่ งกนั ทำให้นักเรยี นสามารถใช้ภาษาองั กฤษในการสบื ค้นและเข้าใจในสตั วต์ า่ งๆ มากข้นึ และ
เรียนรทู้ จ่ี ะอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข ซงึ่ จะเปน็ ประโยชน์ในการวางแผนอนรุ ักษ์ต่อไป
2. มาตรฐาน/ตัวชว้ี ัด/จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

2.1 มาตรฐาน
ต 1.1 เขา้ ใจและตีความเร่ืองที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทตา่ งๆ และแสดงความคดิ เห็น
อย่างมเี หตผุ ล
ต 1.2 มีทักษะการสือ่ สารทางภาษาในการแลกเปลีย่ นข้อมูลขา่ วสาร แสดงความร้สู ึกและความคิดเหน็
อย่างมีประสทิ ธิภาพ
ต 3.1 ใชภ้ าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความร้กู ับกล่มุ สาระการเรยี นรู้อ่ืน และเปน็ พน้ื ฐานในการ
พฒั นา แสวงหาความรู้ และเปดิ โลกทัศน์ของตน
ต 4.2 ใชภ้ าษาตา่ งประเทศเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการ
แลกเปล่ยี นเรียนรู้กบั สงั คมโลก
2.2 ตัวชีว้ ัด
ต 1.1 ป.5/2 อา่ นออกเสียงประโยค ขอ้ ความ และบทกลอนสน้ั ๆ ถกู ต้องตามหลักการอา่ น
ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟงั และอา่ นบทสนทนา และนิทานง่ายๆ
หรอื เร่ืองสนั้ ๆ
ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขยี นเพื่อขอและให้ขอ้ มูลเก่ียวกับตนเอง เพื่อน ครอบครวั และเรอ่ื งใกล้ตวั
ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพทท์ ีเ่ กีย่ วข้องกบั กลุ่มสาระการเรยี นรู้อนื่ และนำเสนอด้วยการ
พูด/การเขยี น
ต 4.2 ป.5/1 ใชภ้ าษาตา่ งประเทศในการสบื คน้ และรวบรวมขอ้ มูลตา่ งๆ
2.3 จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้ (K)

การเลือกเตมิ ข้อมลู เร่ืองท่ีอยู่อาศัยกบั ลกู ของสัตว์ต่างๆ
ทกั ษะ/กระบวนการ (P)

การอ่านออกเสยี งบทสนทนาเรือ่ งกิจกรรมวันหยุด
เจตคติ (A)

ความเชื่อม่นั และกลา้ แสดงออก
3. สาระการเรยี นรู้

Function : Expressing likes
Structure : What animal do you like?

Vocabulary : I like (giraffes).
คำศัพทใ์ หม่

printout, grasslands, feed on
คำศัพท์ทบทวน
mammal

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 ความสามารถในการสอื่ สาร
 ความสามารถในการคดิ
 ความสามารถในการแก้ปัญหา

 ความสามารถในการใชท้ ักษะชวี ิต
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5. คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์  อยอู่ ยา่ งพอเพียง

 รกั ชาติ ศาสน์ กษตั ริย์  มุ่งมน่ั ในการทำงาน
 รักความเป็นไทย
 ซ่อื สัตย์สุจรติ  มีจิตสาธารณะ
 มีวินัย
 ใฝเ่ รยี นรู้
6. จดุ เน้นสู่การพัฒนาผู้เรยี น

ความสามารถและทักษะของผู้เรยี นศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)
 R1– Reading (อา่ นออก)  R2– (W)Riting (เขียนได้)  R3 – (A)Rithmetics (คิดเลขเปน็ )
 C1 – Critical Thinking and Problem Solving ( ทักษะด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ

และทกั ษะในการแก้ปญั หา)
 C2 – Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม)
 C3 – Cross-cultural Understanding (ทักษะดา้ นความเขา้ ใจตา่ งวฒั นธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
 C4 – Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกั ษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็น

ทมี และภาวะผ้นู ำ)

 C5 – Communications, Information and Media Literacy (ทกั ษะด้านการส่ือสาร

สารสนเทศ และรูเ้ ท่าทนั สอ่ื )
 C6 – Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร)
 C7 – Career and Learning Skills (ทกั ษะอาชพี และทกั ษะการเรยี นรู้)
 C8 – Compassion (ความมเี มตตากรุณา วินยั คณุ ธรรม จริยธรรม)
 L1 – Learning (ทักษะการเรยี นรู้)  L2 – Leadership (ทักษะความเป็นผู้นำ)

7. กิจกรรมการเรียนรู้

1. Warm up

1.1 ทบทวนคำศัพท์เกยี่ วกบั ประเภทของสัตวต์ า่ งๆ โดยใชบ้ ัตรภาพ และถาม

What is this/it?
What animal begins with “h”? (horse, hen, hippopotamus)
What animal do you like most? Why?

นกั เรียนอาจตอบเป็นภาษาไทย ครเู ปลีย่ นคำตอบเป็นภาษาอังกฤษและใหน้ กั เรียนพดู ตาม
1.2 ครเู ลน่ เกมใหน้ ักเรียนบอกว่าเป็นสตั วป์ ระเภทใด (wild/sea animal) โดยแบ่งนักเรียน
เปน็ 2 กลมุ่ เมอื่ ไดย้ นิ ครบู อกช่อื สัตว์ ใหแ้ ขง่ กันบอกวา่ เปน็ สัตว์ประเภทใด
2. Presentation
2.1 ครูใช้ภาพใน SB หนา้ 45 และ 46 ฝึกนกั เรยี นให้ถาม-ตอบ โดยใช้คำถาม ประเภท
Yes/No เช่น

Does a crab live in water? Yes, it does.
Do deer live in the wild? Yes, they do.
Does a bear live in water? No, it doesn’t.

2.2 ครสู อนคำศัพท์ mammal โดยตดิ ภาพชิมแพนซีกับลูก และภาพแพะกับลูก ซึ่งทง้ั 2
ภาพเปน็ ภาพลกู กำลังกนิ นมแม่ ครเู ขียนคำใต้ภาพ chimpanzee – baby chimpanzee, goat – kid ครู
ใหน้ ักเรยี นอา่ นออกเสียงตามครู ครูชภี้ าพทั้ง 2 และพูด They are mammals. An infant is drinking
milk. นักเรยี นพูดตาม ครชู ้ลี ูกแพะและถาม What is a kid doing? นักเรยี นตอบพรอ้ มกัน ครตู ิดภาพสตั ว์
อยใู่ นทุ่งหญา้ บนกระดานดำ สอนคำศัพท์ grasslands นักเรียนออกเสียงตามครูและสะกดคำ ครูพูดประโยค
ใหน้ กั เรยี นเขา้ ใจมากขนึ้ A giraffe lives in the grasslands. ครถู าม Where does a giraffe live? ให้
นกั เรยี นตอบตามประโยคทีค่ รพู ดู ถ้านักเรยี นพดู ไดไ้ ม่ครบประโยค หรือคิดไม่ออก ครูพูดประโยค A giraffe
lives in grasslands. อีกคร้ังและใหน้ ักเรยี นพดู ตาม

2.3 ครูอ่านบทสนทนา ใน SB หนา้ 47 นักเรยี นฟงั แล้วอา่ นตาม

After school, Tom and Jane are on the school bus. They are talking about the
weekend.

Tom: What will you do on Saturday?
Jane: I will go to the zoo with my family.
Tom: Great! Can I go with you?
Jane: Yes, of course. What animal do you like?
Tom: I like lions. And you?
Jane: I like giraffes.
Tom: I know that lions are mammals.
Jane: What’s a mammal?
Tom: I’ll show you a printout tomorrow.

A mammal is an animal that feeds its young on milk. Whales and dolphins
are mammals. They live in the sea. Bats are mammals that can fly. Cows and dogs are
mammals. They live on farms. Zebras, lions and giraffes are mammals, too. They live in the
grasslands.

3. Practice

3.1 แบง่ นักเรยี นเป็นกล่มุ ชายและหญิง เปน็ ตวั แทน Tom และ Jane ครอู า่ นบทสนทนา ให้

นกั เรยี นฟงั 1-2 รอบ นักเรยี นอา่ นตามบทท่ีไดร้ ับมอบหมาย

3.2 นกั เรยี นจบั คกู่ ันฝึกพูดบทสนทนา

4. Production

4.1 นักเรียนทำแบบฝึกหัด Complete the chart. ใน WB หน้า 45
Animal Home Baby

1. Monkey the wild monkey infant

2. Tiger the wild cub

3. Giraffe the grasslands calf

4. Cow the farm calf

5. Deer the wild fawn

6. Whale the sea/the ocean calf

7. Zebra the grasslands foal

8. Lion the grasslands cub

9. Kangaroo the grasslands joey

10. Chimpanzee the wild baby chimpanzee

เม่ือนักเรียนเตมิ คำ เสรจ็ เรยี บรอ้ ยแลว้ ใหเ้ ขียนประโยคบอกข้อมลู ตามทีใ่ ห้
ตวั อย่างไวแ้ ลว้ เปน็ การบ้าน

Write the sentences.
1. A monkey lives in the wild. Its baby is a monkey infant.
2. A tiger lives in the wild. Its baby is a cub.
3. A giraffe lives in the grasslands. Its baby is a calf.
4. A cow lives on the farm. Its baby is a calf.
5. A deer lives in the wild. Its baby is a fawn.
6. A whale lives in the sea or the ocean. Its baby is a calf.
7. A zebra lives in the grasslands. Its baby is a foal.
8. A lion lives in the grasslands. Its baby is a cub.
9. A kangaroo lives in the grasslands. Its baby is a joey.
10. A chimpanzee lives in the wild. Its baby is a baby chimpanzee.

4.2 นกั เรยี นจับคู่ พูดบทสนทนาเลียนแบบ Tom และ Jane แต่เปลี่ยนขอ้ มลู เป็นของ
ตนเอง เพ่ือนทร่ี อพูดช่วยครปู ระเมินการพดู ของเพื่อนดว้ ย

5. Wrap up
5.1 ครพู ูดสรุปการสนทนาของนักเรียนเพื่อนำไปพัฒนาใหด้ ีขนึ้ ครงั้ ต่อไป

5.2 ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเร่ืองสัตว์เล้ยี งลูกดว้ ยนำ้ นมเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรอู้ น่ื ๆ และ
บนั ทกึ ลงสมดุ

8. การวัดและประเมนิ ผล วธิ ีวดั ผล เครอื่ งมือวัดผล เกณฑ์การประเมินผล
ตรวจแบบฝกึ หดั แบบฝกึ หัด 60% ข้ึนไป ผ่าน
ส่ิงที่วัด 60% ขึ้นไป ผ่าน
ประเมินการอ่าน แบบประเมนิ การอา่ น
ด้านความรู้ (K) 60% ขึ้นไป ผ่าน
การเลือกเติมข้อมลู เรื่องที่ สงั เกตความเช่ือม่นั และ แบบสังเกตความเชอ่ื มั่นและ
อยู่อาศัยกบั ลูกของสตั ว์ กล้าแสดงออก กลา้ แสดงออก
ต่างๆ

ดา้ นทักษะกระบวนการ (P)
การอา่ นออกเสียงบท
สนทนาเรอื่ งกจิ กรรม
วันหยดุ

ดา้ นคณุ ลักษณะ
อันพงึ ประสงค์ (A)
ความเช่อื มนั่ และกล้า
แสดงออก

9. สื่อ/แหล่งเรียนรู้
9.1 ส่ือการเรยี นรู้
9.1.1 Student’s Book 5
9.1.2 Workbook 5
9.1.3 บัตรภาพสัตว์
9.1.4 ภาพสัตว์
9.2 แหล่งเรียนรู้

หอ้ งสมุด

ความคิดเหน็ /ขอ้ เสนอแนะของผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย (ตรวจสอบ/นเิ ทศ/รบั รอง)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ
(นายมาโนช ด้วงชู)

ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นบ้านหว้ ยพลูหนัง
วนั ท…่ี ……..เดอื น………………..….พ.ศ. …………..

ความเหน็ ของหัวหน้าสถานศกึ ษาหรอื ผู้ทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย

ความเห็นของหวั หนา้ กลุม่ บริหารวชิ าการ ความเหน็ ของผูบ้ ริหาร/ผ้ทู ่ไี ด้รบั มอบหมาย

ได้ทำการตรวจแผนการจดั การเรยี นรู้แลว้ มคี วามคดิ เห็นดังน้ี ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมคี วามคดิ เหน็ ดงั นี้

1. เป็นแผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี

 ดีมาก  ดีมาก

 ดี  ดี

 พอใช้  พอใช้

 ควรปรบั ปรงุ  ควรปรับปรงุ

2. การจัดกิจกรรมไดน้ ำเอากระบวนการเรยี นรู้ 2. การจดั กจิ กรรมไดน้ ำเอากระบวนการเรียนรู้

 เน้นผ้เู รียนเปน็ สำคญั มาใช้ในการสอนได้อยา่ ง  เน้นผูเ้ รยี นเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อยา่ ง

เหมาะสม เหมาะสม

 ยังไมเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคญั ควรปรับปรงุ พฒั นาตอ่ ไป  ยงั ไม่เนน้ ผเู้ รยี นเปน็ สำคญั ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

3. เป็นแผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 3. เปน็ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี

 นำไปใช้ไดจ้ ริง  นำไปใช้ได้จริง

 ควรปรบั ปรงุ ก่อนนำไปใช้  ควรปรับปรุงก่อนนำไปใช้

4. ขอ้ เสนอแนะอ่นื ๆ 4. ข้อเสนอแนะอน่ื ๆ

………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

(ลงชอื่ ) (ลงชือ่ )

(นายอดิศักดิ์ ณรินทร์) (นายมาโนช ด้วงชู)

หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิ าการ ผอู้ ำนวยการโรงเรียนบ้านหว้ ยพลูหนัง

บนั ทึกผลหลงั การจดั การเรียนรู้

1. สรุปผลการจัดการเรียนรู้

นกั เรยี นจำนวน………………………….คน

ผ่านจุดประสงคก์ ารเรียนร.ู้ ……………คน คดิ เป็นรอ้ ยละ………………………..

ไมผ่ ่านจุดประสงคก์ ารเรยี นร้.ู …………คน คิดเป็นรอ้ ยละ………………………..

ได้แก่

1…………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………

นักเรยี นท่ีมีความสามารถพเิ ศษ/นักเรียนเด็กพเิ ศษ ไดแ้ ก่

1……………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………

นักเรียนทไ่ี มผ่ ่านการประเมินจุดประสงค์ด้านความรู้ (K) จำนวน……………………….คน ได้แก่

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

นักเรียนท่ไี มผ่ า่ นการประเมินจดุ ประสงค์ดา้ นทักษะ (P) จำนวน………………………..คน ได้แก่

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

นกั เรยี นท่ีไม่ผา่ นการประเมนิ จดุ ประสงคด์ ้านเจตคติ (A) จำนวน……………………….คน ไดแ้ ก่

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

2. ปญั หา /อปุ สรรค /ข้อค้นพบ
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………

3. แนวทางการแกไ้ ข/พฒั นา
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………

ลงชือ่ ผู้สอน
(นางสาวรูฮานา ฮะเด้)

ครโู รงเรียนบ้านห้วยพลหู นัง
วนั ท่ี……..…เดอื น……………….…….……. พ.ศ. ……………….

แบบบนั ทกึ การประเมินการอ่าน

ประเด็น/คะแนน ความเขา้ ใจ การจบั ใจความ การรคู้ วามหมาย รวมคะแนน
8 สำคญั 20
เลขที่ ช่อื – สกุล
84
1 เดก็ ชายเตชนิ ท์ ทุ่งแซะ
2 เด็กชายธารวนิ หลานนอ้ ย
3 เด็กชายปติ ิ วนั ทา
4 เดก็ ชายภาณุวัฒน์ นวนศรี
5 เด็กชายอนุวัฒน์ ใจแน่
6 เดก็ ชายกฤตภาส ชูรักษ์
7 เด็กชายพิรพรร จารัตน์
8 เด็กชายอัฟฎอล ศรีสอาด
9 เดก็ หญงิ ณชิ นันทน์ แตงโม
10 เดก็ หญงิ อรั วา เขียวสด
11 เด็กหญงิ ฮาซานะ มาศชาย
12 เดก็ หญิงอสุ นา หม่นื ท่อง
13 เดก็ หญงิ ซรี ีน ตาเต็ง

ลงช่อื ผสู้ อน
(นางสาวรูฮานา ฮะเด้)

ครูโรงเรยี นบ้านหว้ ยพลหู นงั
วันท่ี……..…เดือน……………….…….……. พ.ศ. ……………….

ระดบั เกณฑก์ ารใหค้ ะแนนการอ่าน นำ้ หนกั / คะแนน
คะแนน เกณฑก์ ารให้คะแนน ความสำคญั รวม
8
ประเด็น 4 321 8
การประเมิน
ตอบคำถาม ตอบคำถาม ตอบคำถาม ตอบคำถาม 4
ความเขา้ ใจ หลังจากที่ หลังจากท่ี หลงั จากท่ี หลังจากที่ 20
อา่ นได้ อ่านไดเ้ กือบ อ่านได้ อา่ นไดน้ ้อย
ทั้งหมด ท้ังหมด เล็กน้อย มาก 2
2
การจับใจความสำคัญ จบั ใจความ จบั ใจความ จับใจความ จบั ใจความ
สำคญั ของ สำคัญของ สำคัญของ สำคัญของ 1
เนอ้ื หาได้ เน้ื อ ห า ไ ด้ เน้ือหาได้ เน้ือหาได้ 5
ทง้ั หมด เกอื บ เลก็ นอ้ ย น้อยมาก
ทั้งหมด
เมอ่ื อ่านพบ
การรู้ความหมาย เมอื่ อ่านพบ เมอ่ื อ่านพบ เมอ่ื อ่านพบ คำศัพท์ใหม่
คำศัพท์ คำศัพทใ์ หม่ คำศัพทใ์ หม่ คำศัพทใ์ หม่ สามารถเดา
สามารถเดา สามารถเดา สามารถเดา ความหมาย
ความหมาย ความหมาย ความหมาย คำศัพท์จาก
คำศัพท์จาก คำศัพท์จาก คำศัพทจ์ าก บริบทได้น้อย
บริบทได้ บริบทได้ บรบิ ทได้ มาก
ท้งั หมด เกือบ เล็กน้อย
ท้งั หมด

รวม

แบบประเมนิ คุณลกั ษณะที่พึงประสงค์ (A)

ที่ ชอ่ื -สกุล มวี นิ ัย รายการประเมนิ มุง่ มั่นในการทำงาน คะแนนรวม ระดับ
321 ใฝเ่ รยี นรู้ 3 21 (9) คุณภาพ

321

1 เดก็ ชายเตชนิ ท์ ทุง่ แซะ

2 เด็กชายธารวนิ หลานน้อย

3 เดก็ ชายปติ ิ วนั ทา

4 เด็กชายภาณวุ ัฒน์ นวนศรี

5 เด็กชายอนุวฒั น์ ใจแน่

6 เด็กชายกฤตภาส ชูรกั ษ์

7 เด็กชายพริ พรร จารัตน์

8 เด็กชายอัฟฎอล ศรสี อาด

9 เดก็ หญิงณิชนันทน์ แตงโม

10 เด็กหญิงอัรวา เขยี วสด

11 เด็กหญงิ ฮาซานะ มาศชาย

12 เดก็ หญงิ อุสนา หมนื่ ท่อง

13 เด็กหญงิ ซรี นี ตาเต็ง

ลงช่อื ผ้สู อน
(นางสาวรฮู านา ฮะเด้)

ครโู รงเรยี นบา้ นหว้ ยพลหู นัง
วันที่……..…เดือน……………….…….……. พ.ศ. ……………….

เกณฑก์ ารตัดสนิ คุณภาพ ดี พอใช้ ปรบั ปรงุ
7-9 คะแนน 4-6 คะแนน ต่ำกว่า 4 คะแนน
ระดบั คณุ ภาพ
คะแนนรวม

เกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณลักษณะอนั พึงประสงค์

See also  [NEW] สรุปการใช้ tense ทั้ง 12 tenses อย่างละเอียด ครอบคลุม เข้าใจง่าย – NSRU BLOG | future perfect continuous tense ตัวอย่าง ประโยค - NATAVIGUIDES

คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ : มีวินัย

คะแนน : ระดบั คณุ ภาพ คุณลักษณะท่ปี รากฏให้เห็น

3 : ดี ผลงานสะอาดเรียบร้อย

ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงท่ีกำหนดใหร้ ว่ มกนั ทุกคร้งั

2 : พอใช้ ผลงานสว่ นใหญส่ ะอาดเรยี บรอ้ ย

ปฏิบัติตนอยใู่ นข้อตกลงท่ีกำหนดให้รว่ มกันเปน็ ส่วนใหญ่

1 : ปรับปรุง ผลงานไมค่ ่อยเรียบรอ้ ย

ปฏบิ ตั ติ นอย่ใู นข้อตกลงที่กำหนดใหร้ ่วมกัน บางครั้ง ต้องอาศัยการแนะนำ

คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ : ใฝเ่ รยี นรู้ คณุ ลักษณะทปี่ รากฏใหเ้ ห็น
คะแนน : ระดบั คุณภาพ มีความสนใจ /ความตงั้ ใจตลอดระยะเวลาการเรียนรู้
3 : ดี มีความสนใจ /ความตงั้ ใจเป็นบางครั้ง
2 : พอใช้ มคี วามสนใจ /ความต้ังใจในระยะเวลาสนั้ ๆ ชอบเล่นในเวลาเรียน
1 : ปรบั ปรุง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ : มุ่งมั่นในการทำงาน

คะแนน : ระดบั คุณภาพ คุณลกั ษณะที่ปรากฏให้เห็น

3 : ดี สง่ งานก่อนหรือตรงกำหนดเวลานดั หมาย

รบั ผดิ ชอบในงานที่ไดร้ บั มอบหายและปฏิบตั ติ นจนเปน็ นิสยั

เปน็ ตวั อยา่ งแก่ผู้อ่นื และแนะนำชกั ชวน

2 : พอใช้ ส่งงานชา้ กว่ากำหนด

รบั ผดิ ชอบในงานทไี่ ดร้ บั มอบหายและปฏิบตั ติ นจนเป็นนิสยั

1 : ปรับปรุง ส่งงานช้ากวา่ กำหนด

รับผดิ ชอบในงานท่ไี ดร้ บั มอบหายและปฏบิ ตั ิตนจนเปน็ นิสยั

ปฏิบัตงิ านโดยอาศยั การช้แี นะ แนะนำ ตกั เตอื น

แผนการจัดการเรยี นรทู้ ่ี 4

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 5

หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 5 เรือ่ ง Where Animals Live เวลา 8 ช่ัวโมง

เรื่อง Animals’ habitats เวลา 1 ช่ัวโมง

ใช้สอนวนั ท่ี …………….. เดือน …………………………… พ.ศ. ……………….

1. สาระสำคัญ / ความคดิ รวบยอด

การใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้เร่อื งธรรมชาติของสตั ว์ต่างๆ เก่ยี วกบั ที่อยู่อาศยั การดำเนินชวี ิต และ
อาหารท่ีแตกตา่ งกนั ทำให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาองั กฤษในการสืบค้นและเขา้ ใจในสตั ว์ต่างๆ มากขน้ึ และ
เรียนรูท้ ีจ่ ะอย่รู ว่ มกันอย่างมีความสุข ซ่งึ จะเปน็ ประโยชนใ์ นการวางแผนอนรุ ักษ์ต่อไป
2. มาตรฐาน/ตวั ชี้วดั /จดุ ประสงค์การเรียนรู้

2.1 มาตรฐาน
ต 1.1 เขา้ ใจและตคี วามเร่ืองท่ีฟังและอา่ นจากสือ่ ประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเหน็ อยา่ งมี
เหตุผล
ต 3.1 ใชภ้ าษาตา่ งประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกล่มุ สาระการเรยี นรู้อ่นื และเป็นพน้ื ฐาน
ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปดิ โลกทศั น์ของตน
2.2 ตวั ชีว้ ดั
ต 1.1 ป.5/2 อา่ นออกเสยี งประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟงั และอ่านบทสนทนา และนิทานง่ายๆ
หรือเรอ่ื งสน้ั ๆ
ต 3.1 ป.5/1 คน้ ควา้ รวบรวมคำศัพท์ทเี่ กี่ยวขอ้ งกบั กลุ่มสาระการเรยี นรู้อ่ืน และนำเสนอด้วยการ
พูด/การเขียน
2.3 จุดประสงค์การเรยี นรู้

ความรู้ (K)
สามารถทำ Mind Map จดั กลุ่ม Sea animals และ Wild animals ได้ถูกต้อง
ทักษะ/กระบวนการ (P)
การอา่ นเรื่องประเภทต่างๆของสตั ว์
เจตคติ (A)
มวี ินัย ใฝ่เรียนรแู้ ละมงุ่ ม่นั ในการทำงาน

3. สาระการเรียนรู้ : Giving information about animals’ habitats
Function : Some animals live on (land).
Structure Some animals live in (rivers, seas and oceans).
คำศัพท์ใหม่
Vocabulary : forest, desert

คำศัพท์ทบทวน

4. สมรรถนะสำคัญของผเู้ รียน

 ความสามารถในการสือ่ สาร
 ความสามารถในการคดิ
 ความสามารถในการแก้ปัญหา

 ความสามารถในการใชท้ ักษะชวี ติ
 ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

5. คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์

 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  อย่อู ย่างพอเพียง

 ซือ่ สตั ยส์ จุ รติ  ม่งุ ม่ันในการทำงาน

 มีวนิ ัย  รักความเป็นไทย

 ใฝ่เรยี นรู้  มีจิตสาธารณะ

6. จุดเน้นสูก่ ารพัฒนาผ้เู รียน

ความสามารถและทักษะของผเู้ รยี นศตวรรษท่ี 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)
 R1– Reading (อ่านออก)  R2– (W)Riting (เขยี นได้)  R3 – (A)Rithmetics (คดิ เลขเป็น)
 C1 – Critical Thinking and Problem Solving ( ทักษะด้านการคดิ อย่างมวี จิ ารณญาณ

และทกั ษะในการแก้ปัญหา)
 C2 – Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวตั กรรม)
 C3 – Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจตา่ งวัฒนธรรม ต่างกระบวนทศั น์)
 C4 – Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกั ษะดา้ นความร่วมมือ การทำงานเปน็

ทีม และภาวะผู้นำ)

 C5 – Communications, Information and Media Literacy (ทกั ษะด้านการส่ือสาร

สารสนเทศ และรู้เท่าทันสอื่ )
 C6 – Computing and ICT Literacy (ทกั ษะดา้ นคอมพวิ เตอร์ และเทคโนโลยสี ารสนเทศ

และการส่ือสาร)
 C7 – Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพและทกั ษะการเรยี นรู้)
 C8 – Compassion (ความมเี มตตากรณุ า วินัย คุณธรรม จรยิ ธรรม)
 L1 – Learning (ทกั ษะการเรยี นร)ู้  L2 – Leadership (ทักษะความเป็นผนู้ ำ)

7. กิจกรรมการเรยี นรู้

1. Warm up
ทบทวนที่อยู่ของสตั วต์ ่างๆ โดยถาม

Where do lions live?
Where do seahorses live?
What animals live in the grasslands?

นกั เรยี นออกมาเขียนคำตอบบนกระดานดำ
2. Presentation

2.1 ครูสอนคำศพั ท์ใหม่ forest และ desert จากนน้ั ให้นักเรยี นหาความหมายจาก
Dictionary และครูอธบิ ายเพิ่มเตมิ

2.2 แบง่ กลมุ่ นักเรยี นทำกจิ กรรม Listen and practice. ข้อ B. Read the passage. Then
talk about the animals. ใน SB หน้า 48 ทุกคนอ่านออกเสียงเน้ือเรื่องพรอ้ มกัน จับใจความสำคัญของเรื่อง
ครูอธบิ ายความหมายของเน้ือเรอ่ื งเพิ่มเตมิ

3. Practice
3.1 นักเรียนทำ Mind Map จดั กลุ่ม Sea animals และ Wild animals

Key
On land

– tigers, lions, bears, snakes, deer, monkeys, chimpanzees, zebras, giraffes,
cheetahs
In the sea
4. Pro-dfuischt,iodnolphins, seals, sharks, whales, jellyfish, octopuses, turtles, crabs, shellfish

นักเรยี นทำแบบฝึกหัด Where do they live? ใน WB หนา้ 46

Key

In water : crab, dolphin, whale, shark, starfish

On the farm : sheep, horse, cow

In the house : dog, bird, cat, kitten, rabbit

5. WrIanpthuepwild : snake, tiger, bear, zebra, giraffe, monkey, chimpanzee

นักเรยี นอา่ นคำท่ีจัดกลุม่ ไว้ แล้วบันทกึ คำศัพท์ลงในสมุด

8. การวัดและประเมินผล

สิง่ ที่วดั วธิ ีวัดผล เคร่ืองมือวัดผล เกณฑ์การประเมนิ ผล

ด้านความรู้ (K)

สามารถทำ Mind Map จดั ความถูกต้องของ แบบประเมินชิน้ งาน 60% ขน้ึ ไป ผ่าน

กล่มุ Sea animals และ ช้นิ งาน

Wild animals ไดถ้ ูกต้อง

ดา้ นทักษะกระบวนการ (P)

การอา่ นเรื่องประเภทตา่ งๆ การสังเกตการอ่านเน้อื แบบประเมินการอา่ น 60% ขึ้นไป ผา่ น

ของสัตว์ เรื่องในชนั้ เรยี น

ด้านคุณลักษณะ

อนั พงึ ประสงค์ (A)

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่น การสังเกตการรว่ ม แบบประเมินคณุ ลักษณะอัน 60% ข้ึนไป ผ่าน

ในการทำงาน กจิ กรรมในชัน้ เรยี น พงึ ประสงค์

9. ส่อื /แหล่งเรียนรู้
9.1 ส่ือการเรยี นรู้
9.1.1 Student’s Book 5
9.1.2 Workbook 5
9.1.3 Dictionary
9.2 แหล่งเรยี นรู้

หอ้ งสมุด

ความคิดเหน็ /ขอ้ เสนอแนะของผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย (ตรวจสอบ/นเิ ทศ/รบั รอง)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื
(นายมาโนช ด้วงชู)

ผ้อู ำนวยการโรงเรยี นบ้านหว้ ยพลูหนงั
วันท…่ี ……..เดือน………………..….พ.ศ. …………..

ความเหน็ ของหัวหน้าสถานศกึ ษาหรอื ผู้ทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย

ความเห็นของหวั หนา้ กลุม่ บริหารวชิ าการ ความเหน็ ของผบู้ ริหาร/ผ้ทู ่ไี ด้รบั มอบหมาย

ได้ทำการตรวจแผนการจดั การเรยี นรู้แลว้ มคี วามคดิ เห็นดังนี้ ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้แล้วมคี วามคิดเหน็ ดงั นี้

1. เป็นแผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 1. เป็นแผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี

 ดีมาก  ดมี าก

 ดี  ดี

 พอใช้  พอใช้

 ควรปรบั ปรงุ  ควรปรับปรงุ

2. การจัดกิจกรรมไดน้ ำเอากระบวนการเรยี นรู้ 2. การจดั กิจกรรมไดน้ ำเอากระบวนการเรียนรู้

 เน้นผ้เู รียนเปน็ สำคญั มาใช้ในการสอนได้อยา่ ง  เนน้ ผ้เู รียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อยา่ ง

เหมาะสม เหมาะสม

 ยังไมเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคญั ควรปรับปรงุ พฒั นาตอ่ ไป  ยังไม่เนน้ ผเู้ รยี นเปน็ สำคญั ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

3. เป็นแผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 3. เปน็ แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี

 นำไปใช้ไดจ้ ริง  นำไปใชไ้ ด้จริง

 ควรปรบั ปรงุ ก่อนนำไปใช้  ควรปรบั ปรุงก่อนนำไปใช้

4. ขอ้ เสนอแนะอ่นื ๆ 4. ข้อเสนอแนะอน่ื ๆ

………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………..

(ลงชอื่ ) (ลงชือ่ )

(นายอดิศักดิ์ ณรินทร์) (นายมาโนช ดว้ งชู)

หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิ าการ ผอู้ ำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลหู นัง

บนั ทึกผลหลงั การจดั การเรียนรู้

1. สรุปผลการจัดการเรียนรู้

นกั เรยี นจำนวน………………………….คน

ผ่านจุดประสงคก์ ารเรียนร.ู้ ……………คน คดิ เป็นรอ้ ยละ………………………..

ไมผ่ ่านจุดประสงคก์ ารเรยี นร้.ู …………คน คิดเป็นรอ้ ยละ………………………..

ได้แก่

1…………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………

นักเรยี นท่ีมีความสามารถพเิ ศษ/นักเรียนเด็กพเิ ศษ ไดแ้ ก่

1……………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………

นักเรียนทไ่ี มผ่ ่านการประเมินจุดประสงค์ด้านความรู้ (K) จำนวน……………………….คน ได้แก่

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

นักเรียนท่ไี มผ่ า่ นการประเมินจดุ ประสงค์ดา้ นทักษะ (P) จำนวน………………………..คน ได้แก่

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

นกั เรยี นท่ีไม่ผา่ นการประเมนิ จดุ ประสงคด์ ้านเจตคติ (A) จำนวน……………………….คน ไดแ้ ก่

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

2. ปญั หา /อปุ สรรค /ข้อค้นพบ
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………

3. แนวทางการแกไ้ ข/พฒั นา
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………..…………………………………………………………………………

ลงชือ่ ผู้สอน
(นางสาวรูฮานา ฮะเด้)

ครโู รงเรียนบ้านห้วยพลหู นัง
วนั ท่ี……..…เดอื น……………….…….……. พ.ศ. ……………….

แบบบันทกึ การประเมนิ คณุ ภาพช้ินงาน / ภาระงาน

ประเด็น/คะแนน ความสมบรู ณ์ ความคดิ สร้างสรรค์ รวมคะแนน
ของช้นิ งาน 8 20
เลขที่
ชอื่ – สกลุ 12

1 เดก็ ชายเตชนิ ท์ ทุ่งแซะ
2 เด็กชายธารวิน หลานน้อย
3 เด็กชายปติ ิ วนั ทา
4 เดก็ ชายภาณุวฒั น์ นวนศรี
5 เด็กชายอนวุ ัฒน์ ใจแน่
6 เดก็ ชายกฤตภาส ชรู ักษ์
7 เดก็ ชายพิรพรร จารัตน์
8 เด็กชายอัฟฎอล ศรีสอาด
9 เดก็ หญิงณิชนันทน์ แตงโม
10 เดก็ หญงิ อัรวา เขยี วสด
11 เดก็ หญงิ ฮาซานะ มาศชาย
12 เด็กหญิงอุสนา หมน่ื ท่อง
13 เดก็ หญงิ ซรี นี ตาเต็ง

ลงช่ือ ผู้สอน
(นางสาวรฮู านา ฮะเด้)

ครูโรงเรียนบ้านหว้ ยพลหู นัง
วนั ท่ี……..…เดอื น……………….…….……. พ.ศ. ……………….

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนนคณุ ภาพช้ินงาน / ภาระงาน

คะรแะนดับน เกณฑ์การใหค้ ะแนน น้ำหนกั / คะแนน
32 1 ความสำคญั รวม
ประเดน็ 4
การประเมิน

ความสมบรู ณ์ของ ชิน้ งานมีราย ชน้ิ งานมีราย ชน้ิ งานมีราย ชิ้นงานมรี าย 3 12
ชนิ้ งาน ละเอียด ละเอยี ด ละเอียด ละเอยี ด
ครอบ ครอบ ครอบ ครอบ 2 8
ความคิดสรา้ งสรรค์ คลุมวง คลุมวง คลุมวง คลมุ วง 5 20
คำศัพท์ คำศัพท์ คำศัพท์ คำศัพท์
ที่เรียน ทเี่ รียนเป็น ทเ่ี รียนพอ ทีเ่ รยี นน้อย
สมบรู ณ์ ส่วนใหญ่ สมควร

เป็นช้ินงาน เป็นช้นิ งาน เป็นชน้ิ งาน เป็นชิ้นงานท่ี
ท่ีแปลกใหม่ ที่แปลกใหม่ ที่ ป รั บ ป รุ ง เหมือนกบั
คิดขน้ึ เอง แต่มบี างส่วน ดั ด แ ป ล ง ตัวอย่าง
ไม่เหมอื น คลา้ ยกบั เล็กน้อยจาก
ตัวอย่าง ตวั อย่าง ตัวอย่าง

รวม

แบบบนั ทกึ การประเมินการอ่าน

ประเด็น/คะแนน ความเขา้ ใจ การจบั ใจความ การรคู้ วามหมาย รวมคะแนน
8 สำคญั 20
เลขที่ ช่อื – สกุล
84
1 เดก็ ชายเตชนิ ท์ ทุ่งแซะ
2 เด็กชายธารวนิ หลานนอ้ ย
3 เด็กชายปติ ิ วนั ทา
4 เดก็ ชายภาณุวัฒน์ นวนศรี
5 เด็กชายอนุวัฒน์ ใจแน่
6 เดก็ ชายกฤตภาส ชูรักษ์
7 เด็กชายพิรพรร จารัตน์
8 เด็กชายอัฟฎอล ศรีสอาด
9 เดก็ หญงิ ณชิ นันทน์ แตงโม
10 เดก็ หญงิ อรั วา เขียวสด
11 เด็กหญงิ ฮาซานะ มาศชาย
12 เดก็ หญิงอสุ นา หม่นื ท่อง
13 เดก็ หญงิ ซรี ีน ตาเต็ง

ลงช่อื ผสู้ อน
(นางสาวรูฮานา ฮะเด้)

ครูโรงเรยี นบ้านหว้ ยพลหู นงั
วันท่ี……..…เดือน……………….…….……. พ.ศ. ……………….

ระดบั เกณฑก์ ารใหค้ ะแนนการอ่าน นำ้ หนกั / คะแนน
คะแนน เกณฑก์ ารให้คะแนน ความสำคญั รวม
8
ประเด็น 4 321 8
การประเมิน
ตอบคำถาม ตอบคำถาม ตอบคำถาม ตอบคำถาม 4
ความเขา้ ใจ หลังจากที่ หลังจากท่ี หลงั จากท่ี หลังจากที่ 20
อา่ นได้ อ่านไดเ้ กือบ อ่านได้ อา่ นไดน้ ้อย
ทั้งหมด ทั้งหมด เล็กน้อย มาก 2
2
การจับใจความสำคัญ จบั ใจความ จบั ใจความ จับใจความ จบั ใจความ
สำคญั ของ สำคัญของ สำคัญของ สำคัญของ 1
เนอ้ื หาได้ เน้ื อ ห า ไ ด้ เน้ือหาได้ เน้ือหาได้ 5
ทง้ั หมด เกอื บ เลก็ นอ้ ย น้อยมาก
ทงั้ หมด
เมอ่ื อ่านพบ
การรู้ความหมาย เมอื่ อ่านพบ เมอ่ื อ่านพบ เมอ่ื อ่านพบ คำศัพท์ใหม่
คำศัพท์ คำศัพทใ์ หม่ คำศัพทใ์ หม่ คำศัพทใ์ หม่ สามารถเดา
สามารถเดา สามารถเดา สามารถเดา ความหมาย
ความหมาย ความหมาย ความหมาย คำศัพท์จาก
คำศัพท์จาก คำศัพท์จาก คำศัพทจ์ าก บริบทได้น้อย
บริบทได้ บริบทได้ บรบิ ทได้ มาก
ท้งั หมด เกือบ เล็กน้อย
ทง้ั หมด

รวม

แบบประเมนิ คุณลกั ษณะที่พึงประสงค์ (A)

ที่ ชอ่ื -สกุล มวี นิ ัย รายการประเมนิ มุง่ มั่นในการทำงาน คะแนนรวม ระดับ
321 ใฝเ่ รยี นรู้ 3 21 (9) คุณภาพ

321

1 เดก็ ชายเตชนิ ท์ ทุง่ แซะ

2 เด็กชายธารวนิ หลานน้อย

3 เดก็ ชายปติ ิ วนั ทา

4 เด็กชายภาณวุ ัฒน์ นวนศรี

5 เด็กชายอนุวฒั น์ ใจแน่

6 เด็กชายกฤตภาส ชูรกั ษ์

7 เด็กชายพริ พรร จารัตน์

8 เด็กชายอัฟฎอล ศรสี อาด

9 เดก็ หญิงณิชนันทน์ แตงโม

10 เด็กหญิงอัรวา เขยี วสด

11 เด็กหญงิ ฮาซานะ มาศชาย

12 เดก็ หญงิ อุสนา หมนื่ ท่อง

13 เด็กหญงิ ซรี นี ตาเต็ง

ลงช่อื ผ้สู อน
(นางสาวรฮู านา ฮะเด้)

ครโู รงเรยี นบา้ นหว้ ยพลหู นัง
วันที่……..…เดือน……………….…….……. พ.ศ. ……………….

เกณฑก์ ารตัดสนิ คุณภาพ ดี พอใช้ ปรบั ปรงุ
7-9 คะแนน 4-6 คะแนน ต่ำกว่า 4 คะแนน
ระดบั คณุ ภาพ
คะแนนรวม

เกณฑก์ ารให้คะแนนดา้ นคุณลักษณะอนั พึงประสงค์

คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ : มีวินัย

คะแนน : ระดบั คณุ ภาพ คุณลักษณะทป่ี รากฏให้เห็น

3 : ดี ผลงานสะอาดเรียบรอ้ ย

ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงทก่ี ำหนดใหร้ ว่ มกนั ทกุ คร้งั

2 : พอใช้ ผลงานส่วนใหญ่สะอาดเรียบรอ้ ย

ปฏบิ ตั ิตนอยู่ในขอ้ ตกลงท่ีกำหนดใหร้ ว่ มกันเปน็ ส่วนใหญ่

1 : ปรับปรุง ผลงานไม่คอ่ ยเรียบร้อย

ปฏบิ ตั ติ นอยใู่ นขอ้ ตกลงท่กี ำหนดใหร้ ่วมกัน บางครัง้ ตอ้ งอาศัยการแนะนำ

คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ : ใฝเ่ รยี นรู้ คณุ ลักษณะทปี่ รากฏใหเ้ ห็น
คะแนน : ระดบั คุณภาพ มีความสนใจ /ความต้งั ใจตลอดระยะเวลาการเรียนรู้
3 : ดี มคี วามสนใจ /ความตั้งใจเป็นบางครัง้
2 : พอใช้ มีความสนใจ /ความตงั้ ใจในระยะเวลาสนั้ ๆ ชอบเลน่ ในเวลาเรียน
1 : ปรบั ปรุง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ : มุ่งมน่ั ในการทำงาน

คะแนน : ระดบั คุณภาพ คณุ ลกั ษณะที่ปรากฏให้เหน็

3 : ดี สง่ งานกอ่ นหรือตรงกำหนดเวลานดั หมาย

รบั ผดิ ชอบในงานทไ่ี ดร้ บั มอบหายและปฏบิ ตั ติ นจนเปน็ นิสยั

เป็นตวั อยา่ งแก่ผู้อ่ืน และแนะนำชกั ชวน

2 : พอใช้ สง่ งานช้ากวา่ กำหนด

รบั ผิดชอบในงานทีไ่ ดร้ ับมอบหายและปฏิบตั ติ นจนเป็นนิสยั

1 : ปรับปรุง สง่ งานช้ากวา่ กำหนด

รบั ผดิ ชอบในงานทีไ่ ดร้ ับมอบหายและปฏบิ ตั ิตนจนเป็นนิสยั

ปฏิบัติงานโดยอาศัยการช้แี นะ แนะนำ ตกั เตอื น

แผนการจัดการเรียนรทู้ ่ี 5

กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ภาษาต่างประเทศ ชัน้ ประถมศกึ ษาปีที่ 5

หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี 5 เร่ือง Where Animals Live เวลา 8 ช่ัวโมง

เรอ่ื ง Animals เวลา 1 ช่ัวโมง

ใช้สอนวนั ที่ …………….. เดือน …………………………… พ.ศ. ……………….

1. สาระสำคญั / ความคิดรวบยอด

การใช้ภาษาอังกฤษในการเรยี นรูเ้ รือ่ งธรรมชาตขิ องสัตวต์ ่างๆ เกย่ี วกบั ท่ีอยู่อาศยั การดำเนนิ ชวี ิต และ
อาหารทแ่ี ตกต่างกนั ทำให้นักเรยี นสามารถใชภ้ าษาองั กฤษในการสบื ค้นและเข้าใจในสตั ว์ต่างๆ มากขึน้ และ
เรยี นรู้ท่ีจะอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข ซึง่ จะเป็นประโยชนใ์ นการวางแผนอนรุ ักษ์ต่อไป
2. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 มาตรฐาน
ต 1.1 เข้าใจและตีความเร่ืองที่ฟงั และอา่ นจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น อยา่ งมี
เหตผุ ล
ต 3.1 ใชภ้ าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบั กลมุ่ สาระการเรยี นรู้อืน่ และเปน็ พน้ื ฐาน
ในการพฒั นา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศั น์ของตน
ต 4.1 ใชภ้ าษาตา่ งประเทศในสถานการณต์ ่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชมุ ชน และสงั คม
2.2 ตัวช้วี ดั
ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟังและอา่ นบทสนทนา และนิทานงา่ ยๆ
หรอื เรื่องส้ันๆ
ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวขอ้ งกับกลุ่มสาระการเรยี นรอู้ น่ื และนำเสนอด้วยการ
พดู /การเขียน
ต 4.1 ป.5/1 ฟัง พดู และอ่าน/เขยี นในสถานการณต์ ่างๆ ท่ีเกิดข้นึ ในห้องเรียนและสถานศึกษา
2.3 จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้

ความรู้ (K)
การเขยี นข้อมูลของสตั ว์ตา่ งๆ
ทกั ษะ/กระบวนการ (P)
การถาม-ตอบเรื่องสตั ว์ตา่ งๆ จากภาพ
เจตคติ (A)
ความเชือ่ มัน่ และกลา้ แสดงออก

3. สาระการเรยี นรู้ : Asking about animals
Function : Are (dolphins and whales) fish?
Structure Where do (kangaroos) live?
คำศัพทใ์ หม่
Vocabulary : meat-eater
คำศัพท์ทบทวน

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 ความสามารถในการส่ือสาร
 ความสามารถในการคิด
 ความสามารถในการแก้ปัญหา
 ความสามารถในการใชท้ ักษะชวี ติ
 ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

5. คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์

 รักชาติ ศาสน์ กษตั รยิ ์  อยู่อย่างพอเพยี ง

 ซ่อื สตั ยส์ จุ ริต  มงุ่ มน่ั ในการทำงาน

 มวี นิ ยั  รกั ความเปน็ ไทย

 ใฝเ่ รยี นรู้  มีจิตสาธารณะ

6. จดุ เน้นสูก่ ารพฒั นาผูเ้ รยี น

ความสามารถและทกั ษะของผเู้ รยี นศตวรรษที่ 21 (3Rs x 8Cs x 2Ls)
 R1– Reading (อ่านออก)  R2– (W)Riting (เขยี นได้)  R3 – (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น)
 C1 – Critical Thinking and Problem Solving ( ทักษะดา้ นการคิดอย่างมวี ิจารณญาณ

และทักษะในการแกป้ ญั หา)
 C2 – Creativity and Innovation (ทกั ษะด้านการสร้างสรรค์และนวตั กรรม)
 C3 – Cross-cultural Understanding (ทกั ษะดา้ นความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
 C4 – Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็น

ทีม และภาวะผู้นำ)

 C5 – Communications, Information and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร

สารสนเทศ และรูเ้ ทา่ ทันสื่อ)
 C6 – Computing and ICT Literacy (ทักษะดา้ นคอมพวิ เตอร์ และเทคโนโลยสี ารสนเทศ

และการส่ือสาร)
 C7 – Career and Learning Skills (ทกั ษะอาชีพและทกั ษะการเรยี นรู้)
 C8 – Compassion (ความมเี มตตากรุณา วนิ ยั คณุ ธรรม จริยธรรม)
 L1 – Learning (ทกั ษะการเรียนรู้)  L2 – Leadership (ทักษะความเป็นผนู้ ำ)

7. กจิ กรรมการเรียนรู้

1. Warm up
นกั เรยี นเล่นเกม What am I? โดยครแู จกประโยคคำทายสัตวต์ า่ งๆ ให้นกั เรียน 6-8 คน แต่

ละคนออกมาทำทา่ ทางหรอื พูดเก่ยี วกบั สัตวท์ ่ีครแู จกให้ เช่น I have no legs. I swim very well. My name

starts with “d”. What am I? แล้วใหเ้ พอ่ื นทายเฉลย (Dolphin)
2. Presentation
2.1 สอนคำศัพท์ใหม่ meat-eater ใหน้ ักเรยี นออกเสยี งตามครู 2-3 ครงั้ ใหน้ ักเรยี นออก

เสยี ง /t/ ทา้ ยคำ meat ใหช้ ดั เจน ครแู สดงบตั รภาพความหมายของ meat สำหรบั eater แล้วอธบิ ายเพม่ิ เติม
ว่าเป็นคำนามที่มาจากคำกริยา หมายถงึ บุคคลทที่ ำกรยิ าน้ันๆ ยกตวั อย่างทน่ี กั เรยี นคุ้นเคย เชน่ teach –
teacher, drive – driver, sing – singer ในการสอนออกเสยี งคำศัพท์แตล่ ะคำ ให้นกั เรยี นทกุ คนออกเสียงตาม

ครู ครูตรวจสอบวา่ นกั เรยี นออกเสียงถกู ต้องหรือไม่ โดยลองสุม่ นักเรียนทลี ะแถว ทลี ะกลุ่มหรือทลี ะคน
ประมาณ 2-3 คน

2.2 ครแู สดงบตั รภาพ dolphin และ whale แลว้ ถาม Are dolphins and whales fish?
ให้นกั เรยี นคิด ครูถามคำถามอกี คร้ังหนึ่ง ก่อนท่ีจะเรมิ่ คำถามใหม่ Do giraffes eat meat or plants? Are
elephants the wild animals?

2.3ครฟู งั คำตอบของนักเรียนทกุ คน แตย่ ังไม่เฉลยว่าถกู หรือผดิ และใชห่ รอื ไม่
3. Practice

3.1ครใู หน้ ักเรียนแบง่ กลุ่ม กล่มุ ละ 5 คน แจกหนังสอื เกย่ี วกับสัตวต์ า่ งๆ ท่ีอยใู่ น SB หน้า 49
ซงึ่ จัดเปน็ ชุด ชุดละ 3 เล่ม จำนวนเท่ากบั กล่มุ ของนักเรยี น ใหน้ ักเรียนศึกษาเร่ืองท่ีอยอู่ าศัย อาหาร และ
ลกั ษณะของสตั วต์ า่ งๆ

3.2 ครนู ำภาพใน SB หนา้ 49 ติดบนกระดาน ครูให้นักเรยี นแตล่ ะกลมุ่ ดูภาพ และช่วยกัน
บอกข้อมูลเกย่ี วกับภาพตามท่ีพบในหนังสือเรยี น เพ่ือความเรยี บรอ้ ยและเคารพกตกิ า ครใู หน้ ักเรยี นแตล่ ะกลุ่ม
ยกมอื ก่อนพูด และให้ตัวแทนกล่มุ เปน็ ผพู้ ูด ครเู ขียนข้อมลู ท่นี ักเรยี นบอกบนกระดานดำ ครูช่วยในการออก
เสียงคำศัพท์ของนักเรียนถ้าพูดไม่ถูก หรอื คิดไมอ่ อก ให้นักเรยี นอ่านข้อความท่ีครเู ขยี นบนกระดานพร้อมกนั
ครใู ห้แตล่ ะกลุ่มต้ังคำถามจากขอ้ มลู ท่ีอา่ น กลุ่มละ 1 ข้อ เป็นคำถามทขี่ ้ึนตน้ ดว้ ย What, Where และประโยค
Yes/No Question แล้วส่งตวั แทนออกมาเขียนประโยคคำถามบนกระดานดำ ครตู รวจการเขียนสะกดคำและ
ช่วยแกไ้ ข นักเรียนทกุ คนอ่านประโยคคำถามทเี่ พ่ือนเขียนบนกระดานดำ

4. Production

4.1 ครอู ธิบายประโยคเก่ยี วกับสัตว์แตล่ ะชนดิ เพิ่มเติมจากท่นี กั เรียนได้ให้ไวใ้ น ข้อ 3.2 เชน่

Tigers live on land. They eat meat. Whales live in the ocean. They eat seaweed and kelp. ครู

พูดพร้อมกบั เขียนประโยคที่พูดบนกระดานดำ นกั เรียนอา่ นประโยคตามครู

4.2 นักเรียนเขียนข้อมูลจากบนกระดานดำลงในสมุดแบบฝึกหัด พร้อมกบั วาดภาพสัตวน์ ั้น

หรือหาภาพมาติดประกอบขอ้ มูลภายหลงั ก็ได้

5. Wrap up

นักเรยี นทำแบบฝึกหัด Complete the sentences. ใน WB หนา้ 47

See also  [NEW] ทำไมคุณออกจากงานที่เก่า(Why Did You Leave Your Last Job?) | ภาระหน้าที่ ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

8. การวัดและประเมนิ ผล

สิ่งที่วัด วธิ ีวัดผล เคร่อื งมอื วดั ผล เกณฑ์การประเมินผล

ด้านความรู้ (K)

การเขยี นข้อมลู ของสตั ว์ ประเมินการเขียน แบบประเมินการเขยี น 60% ขน้ึ ไป ผา่ น

ต่างๆ

ด้านทกั ษะกระบวนการ (P)

การถาม-ตอบเรื่องสัตว์ตา่ งๆ ประเมินการพูด แบบประเมินการพูด 60% ขน้ึ ไป ผ่าน

จากภาพ

ด้านคณุ ลักษณะ

อนั พงึ ประสงค์ (A) สังเกตความเช่ือม่นั และ แบบสงั เกตความเชอื่ ม่ันและ

ความเชอ่ื มั่นและกลา้ กล้าแสดงออก กลา้ แสดงออก 60% ขน้ึ ไป ผ่าน

แสดงออก

9. ส่อื /แหล่งเรยี นรู้
9.1 สื่อการเรยี นรู้
9.1.1 Student’s Book 5

9.1.2 Workbook 5
9.1.3 บตั รภาพคำศัพท์ท่เี รยี น
9.1.4 หนงั สอื เกยี่ วกบั สัตว์
9.1.5 ภาพใน SB หนา้ 49
9.1.6 สมดุ แบบฝกึ หดั
9.2 แหล่งเรยี นรู้

ห้องสมุด

[Update] รวม 100 สำนวนและวลีภาษาอังกฤษ + ตัวอย่าง | สํา น วน อังกฤษ สั้น ๆ – NATAVIGUIDES

bored to deathเบื่อมากI have nothing to do all day. I’m bored to death.
ฉันไม่มีอะไรทำทั้งวันเลยฉันเบื่อมากYou’ve got to be kiddingคุณต้องล้อเล่นแน่ๆเลยSon: Mom, I won the singing contest at school.
ลูกชาย: แม่ฉันชนะการประกวดร้องเพลงที่โรงเรียน

Mom: You’ve got to be kidding. You sing terribly.
แม่: คุณต้องล้อเล่นแน่ๆเลยคุณร้องเพลงได้แย่มากsick and tiredเบื่อระอาI am getting sick and tired of Japanese food.
ฉันเบื่อมากกับอาหารญี่ปุ่น (กินมาทั้งอาทิตย์จนเบื่อ)call it a dayเลิกงานเลิกทำบางสิ่งIt’s nine o’clock now. Let’s call it a day.
ตอนนี้ 3 ทุ่มแล้วเลิกงานกลับบ้านกันเถอะGet on one’s nervesทำให้เครียดรบกวนPlease stop singing. It’s getting on my nerves.
กรุณาหยุดร้องเพลงเถอะมันรบกนฉันมากcouch potatoคนขี้เกียจ (มักเอาแต่นั่งดูทีวี)You have a big fat belly because you are a couch potato.
คุณมีหน้าท้องที่ใหญ่มากเพราะคุณมัวแต่ดูทีวีread one’s mindคิดเหมือนฉันเลยYou read my mind. I was going to say that.
คุณคิดเหมือนฉันเลย (เหมือนอ่านใจฉันได้) ฉันกำลังจะพูดมันเลยfeel blueรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าใจWhenever I feel blue, I like to watch comedy shows.
เมื่อไนก็ตามที่ฉันรู้สึกเศร้าใจฉันชอบดูรายการตลกfender benderอุบัติเหตุเล็กน้อยMy sister got a small accident. It was just a fender-bender.
น้องสาวของฉันได้รับอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่มันก็แค่เล็กน้อยget a foot in the doorผ่านขั้นแรกของขั้นตอนหรือกระบวนการที่ยาวCan you  help my sister to get her foot in the door.
คุณช่วยน้องสาวฉันให้ผ่านขั้นแรกไปหน่อยนะchickenคนที่ขี้ขลาดCome on, let’s go. Don’t be a chicken.
เอาน่าไปกันเถอะอย่าขี้ขลาดไปเลยgive someone a hard timeทำให้ยุ่งยากสร้างความลำบากให้Stop giving yourself a hard time.
หยุดสร้างความลำบากให้กับตัวเองเลยmake up one’s mindตัดสินใจMake up your mind, please.
กรุณาตัดสินใจด้วยgo dutchแบ่งกันจ่ายคนละครึ่งHe didn’t pay for me, so we ended up going dutch on the first date.
เขาไม่ได้จ่ายเงินให้ฉันเราจึงลงท้ายด้วยการจ่ายคนละครึ่งในวันthrow in the towelยอมแพ้I don’t think I can win, so I’ll throw in the towel.
ฉันไม่คิดว่าฉันจะชนะดังนั้นฉันจะยอมแพ้goose bumpsขนลุกI never get goose bumps when I see a horror movie.
ฉันไม่เคยขนลุกเมื่อฉันดูหนังสยองขวัญเลยstay in touchที่ยังติดต่อกันไม่ขาดการติดต่อกันPromise me that we will stay in touch.
สัญญากับฉันนะว่าพวกเราจะไม่ขาดการติดต่อกันhave the gutsกล้าหาญHe doesn’t have the guts to go skiing.
เขาไม่มีความกล้าหาญที่จะเล่นสกีrain or shineไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกRain or shine, we are going to go camping tomorrow.
ไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกพวกเราจะไปตั้งแค้มป์พรุ่งนี้easier said than doneพูดง่ายแต่ทำยากFinding a good job is easier said than done.
การหางานที่ดีนั้นพูดง่ายแต่ทำยากIt’s about timeในที่สุดก็ถึงเวลาที่…It’s about time you took responsibility.
ในที่สุดก็ถึงเวลาที่คุณต้องรับผิดชอบสักที (คือไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลย)jump to conclusionsด่วนตัดสินใจรีบตัดสินใจเร็วDon’t jump into conclusions. Wait until you know everything.
อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจรอจนกระทั่งคุณรู้ทุกอย่างก่อนkeep an eye onเฝ้าดูเฝ้ามองจับตาดูPlease keep an eye on my son while I go to the bathroom.
กรุณาจับตาดูลูกชายฉันในขณะที่ฉันไปเข้าห้องน้ำout of the blueทันทัทันใดจู่ๆก็เกิดI have serious diarrhea, out of the blue.
จู่ๆฉันก็ท้องเสียอย่างรุนแรงแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยknow something inside outรู้แบบละเอียดรู้ทั้งหมดWhy don’t you ask your sister? She knows it inside out.
ทำไมคุณไม่ถามพี่สาวของคุณหล่อนรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับมันgive someone a handช่วยเหลือCan you give me a hand putting away these toys?
คุณช่วยฉันเก็บของเล่นเหล่านี้หน่อยได้ไหมnow and thenเป็นครั้งคราวI go on vacation with my family every now and then.
ฉันไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวของฉันเป็นครั้งเป็นคราวnuke – microwaveทำอาหารหรืออุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟThe easy way to heat up food is to nuke it.
วิธีง่ายๆที่จะอุ่นอาหารคือการอุ่นด้วยไมโครเวฟon the dotตรงเวลามากๆSee you at 10 o’clock on the dot.
เจอกัน 10 โมงเป๊ะนะkeep my finger crossedหวังว่าจะมีข่าวดีI hope he can do it. I’m keeping my finger crossed.
ฉันหวังว่าเขาสามารถทำมันได้ฉันภาวนาให้มีข่าวดีout of this worldมหัศจรรย์สุดวิเศษIt’s totally out of the world. How can you do it?
มันช่างมหัศจรรย์มากคุณทำมันได้ยังไงover one’s headยากเกินกว่าจะทำได้I am afraid that I can’t help you. It’s way over my head.
ฉันเกรงว่าฉันไม่สามารถช่วยคุณได้มันยากเกินกว่าที่ฉันจะทำได้จริงๆpain in the assสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดรำคาญมากI have to deal with traffic every day. It was a total pain in the ass.
ฉันต้องจัดการกับปัญหารถติดทุกวันมันเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดน่ารำคาญมากๆpiece of cakeง่ายมากๆIt’s not difficult at all, it’s a piece of cake.
มันไม่ยากเลยมันง่ายมากๆsooner or laterไม่ช้าก็เร็วในที่สุดYou’re going to fall in love with me sooner or later.
คุณจะต้องตกหลุมรักฉันไม่ช้าก็เร็วpull someone’s legอำพูดโกหกในเชิงล้อเล่นDon’t ask me to believe it. Stop pulling my leg.
อย่าขอให้ฉันเชื่อมันเลยหยุดพูดเล่นได้แล้วput oneself in one’s placeเอาใจเขามาใส่ใจเรานึกถึงจิตใจคนอื่นIf I put myself in your place, I would do the same thing.
ถ้าฉันเป็นคุณฉันก็จะทำเหมือนกันI can eat a horseต้องการกินมากมายI didn’t eat anything all day, I feel like I can eat a horse now.
ฉันไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถกินม้าได้ทั้งตัวละread between the linesการตีความสิ่งที่ผู้เขียนอาจจะไม่ได้เขียนออกมาตรงๆReading between the lines, I think he loves you.
ดูจากสิ่งที่เขาทำแล้วฉันคิดว่าเขาชอบเธอนะrings a bellคุ้นๆหูเคยได้ยินหรือเคยรู้จักHer name rings a bell, but I am not sure.
ชื่อหล่อนฟังดูคุ้นๆแต่ฉันไม่มั่นใจbugรบกวนทำให้รำคาญI need to focus on my work, so stop bugging me.
ฉันต้องตั้งใจกับงานของฉันดังนั้นหยุดรบกวนฉันได้แล้วsleep on itใช้เวลาในการตัดสินใจI will give you my answer tomorrow. I need to sleep on it.
ฉันจะบอกคำตอบคุณวันพรุ่งนี้ฉันขอเวลาตัดสินใจสักหน่อยplay it by earคิดว่าจะทำอะไรอย่างไรโดยตัดสินจากสถานการณ์ตอนนั้นๆLet’s just play it by ear, ok?
เดี๋ยวเราดูสถานการณ์พรุ่งนี้อีกทีแล้วค่อยคิดโอเคไหมspeak of the devilพูดกวนๆพูดปั่นป่วนหรือตายยากจริงๆ (คนที่กำลังพูดถึงมาพอดี)Hi Anna, speak of the devil, we were talking about you.
สวัสดีแอนนาตายยากจริงๆพวกเรากำลังพูดถึงเธอเลยgrab a biteไปหาอะไรกินแบบเร็วๆWe have 10 minutes before the movie, let’s grab a bite.
เรามีเวลา 10 นาทีก่อนภาพยนตร์เริ่มไปหาอะไรเร็วๆกินกันเถอะtake it easyทำตัวสบายๆTake it easy. Everything will be alright.
ทำตัวสบายๆอย่าเครียดทุกอย่างจะโอเคล่ะgo with the flowทำตัวไหลไปตามกระแสน้ำI don’t want to upset my mom so I will just go with the flow.
ฉันไม่อยากทำให้แม่ไม่พอใจดังนั้นฉันจะตามๆหล่อนไปtwenty-four sevenตลอดเวลาทุกๆนาทีของทุกๆวันThe system runs 24/7.
ระบบทำงานทุกวันตลอดเวลา (เนื่องจากหนึ่งวันมี 24 ชั่วโมงและหนึ่งอาทิตย์ก็มี 7 วัน )under the weatherป่วยไม่สบายI’m feeling under the weather.
ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยdon’t sweat itอย่ากังวลเลยDon’t sweat it, things will work out for you.
อย่ากังวลเลยทุกอย่างจะดีเองyou can say that againเห็นด้วยกับคุณ (ก็คือพูดซ้ำได้อีกเพราะเห็นด้วย)A: This is totally unacceptable.
อันนี้นี่รับไม่ได้อย่างรุนแรงB: You can say that again.
ฉันเห็นด้วยกับคุณ (ไม่ได้แปลว่าให้คุณพูดอีกครั้งนะคะ)brokeไม่มีเงินถังแตกI’m always broke around the end of the month.
ปลายเดือนที่ไรฉันมักจะเงินหมดช่วงปลายๆเดือนkeep me coolทำตัวตามปกติJust keep your cool and you will be just fine.
แต่ทำตัวปกติเป็นธรรมชาติแล้วทุกอย่างจะดีเองsort ofค่อนข้างI sort of know how to get to the airport.
ฉันค่อนข้างจะรู้ว่าไปสนามบินได้อย่างไรบ้างgood for youมันดีสำหรับคุณI heard you got promoted, good for you.
ฉันได้ยินว่าคุณได้เลื่อนตำแหน่งเก่งมากๆดีแล้วสำหรับคุณI don’t buy itฉันไม่เชื่อหรอกHe said he did it by himself but I don’t buy it.
เขาพูดว่าเขาทำมันด้วยตัวของเขาเองแต่ฉันไม่เชื่อหรอกshotgunนั่งด้านหน้า (ของพาหนะ) ข้างคนขับI want to ride shotgun in his car.
ฉันต้องการที่จะนั่งข้างหน้า (ข้างๆคนขับ)ในรถของเขาwho caresฉันไม่สนใจI missed the his class today, but who cares?
วันนี้ฉันไม่ได้เข้าเรียนวิชาของเขาแต่ฉันไม่สนใจbig dealเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญCome on, don’t be serious. It’s not a big deal.
เอาน่าอย่าเครียดไปเลยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่what a small worldโลกแคบจังI just knew that he knows my brother. What a small world.
ฉันเพิ่งรู้ว่าเขารู้จักพี่ชายฉันโลกแคบจังwhat’s going on?เกิดอะไรขึ้นWhat’s going on here?เกิดอะไรขึ้นที่นี่now you’re talkingพูดแบบนี้ค่อยน่าฟังหน่อยเห็นด้วยกับคนนั้นYou want to give me free tickets to the movie. Now you’re talking.
คุณให้ตั๋วคอนเสิร์ทอย่างนี้ค่อยน่าคุยกันหน่อยover my dead bodyข้ามศพฉันไปก่อนเถอะThere is no way she will go with us, over my dead body.
ไม่มีทางที่หล่อนจะไปกับพวกเราข้ามศพฉันไปก่อนเถอะcoming right upมักจะใช้ในร้านอาหารว่าอาหารใกล้จะมาแล้วYour food is coming right up.
อาหารของคุณกำลังมาแล้วค่ะgood thinkingใช้ชมความช่างคิดรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนGood thinking to call and book the hotel rooms.
รอบคอบมากที่โทรไปและจองโรงแรมไว้ก่อนnothing mattersไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าบางอย่างDon’t worry about what they said. Nothing matters but what you are.
อย่ากังวลในสิ่งที่พวกเขาพูดไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสิ่งที่คุณเป็นcome onพูดให้กำลังใจ “เอาน่ะ”Come on, she’s not the only girl in the world.
เอาน่ะหล่อนไม่ใช่เด็กผู้หญิงคนเดียวในโลกนะ (ปลอบใจเพื่อนที่อกหัก)never mindช่างมันเถอะลืมไปเถอะNever mind what I said before, I was angry.
อย่าสนใจสิ่งที่ฉันดูดไปก่อนหน้านี้เลยฉันโมโห (ลืมๆไปเถอะ)if you insistการตกลงหลังจากที่ถูกรบเร้าขอร้องWe will stay one more night if you insist.
พวกเราจะค้างที่นี่อีกคืนก็ได้ถ้าคุณต้องการแบบนั้นit’s nothingแค่นี้เล็กน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่No need to thank me. It’s just nothing.
ไม่ต้องขอบคุณฉันก็ได้แค่นี้เล็กน้อยfair enoughก็ยุติธรรมดีFair enough, let’s share it for today.
ก็ยุติธรรมดีงั้นเรามาแบ่งกันใช้ละกันสำหรับวันนี้cat got your tongueทำไมไม่ตอบทำไมไม่พูดStop being awfully quiet, cat must have gotten your young.
หยุดเงียบได้แล้วทำไมไม่ตอบล่ะmy pleasureด้วยความยินดีอย่างยิ่งIt was my pleasure to meet you.
ฉันรู้สึกยินดีมากๆที่ได้พบคุณit totally slipped my mindลืมไปเลยI forgot about our anniversary. It totally slipped my mind.
ฉันลืมวันครอบรอบแต่งงานของเราไปเลยลืมสนิทit’s written all over your faceสีหน้าคุณบอกคำตอบหมดละI know you are so happy, it’s written all over your face.
ฉันรู้ว่าเธอมีความสุขมากสีหน้าคุณบอกฉันหมดละgo for itเอาเลยสู้ๆสนับสนุนให้ทำสิ่งที่วางแผนหรือตั้งใจไว้Don’t be hesitate, go for it.
อย่าลังเลเลยเอาเลยสู้ๆgive it to me straightบอกฉันมาตามตรงJust give it to me straight, what happened last night?
บอกฉันมาตามตรงเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นit’s a dealตกลงทำข้อตกลงIt’s a deal. I will get you new phone if you pass the exam.
โอเคตกลงฉันจะซื้อโทรศัพท์ให้คุณใหม่ถ้าคุณสอบผ่านdon’t be a strangerอย่าขาดการติดต่ออย่าเป็นคนแปลกหน้านะPromise me that we will keep in touch. Don’t be a stranger.
สัญญากับฉันนะว่าเราจะติดต่อกันอย่าขาดการติดต่อนะlet’s go fifty-fiftyจ่ายคนละครึ่งแบ่งคนละครึ่งWe decided to go fifty-fifty on dinner.
พวกเราตัดสินใจที่จะจ่ายคนละครึ่งสำหรับอาหารเย็นgood for nothingไร้ประโยชน์ไร้ค่าI am sure that she is good for nothing.
ฉันมั่นใจว่าหล่อนไร้ประโยชน์ไร้ค่า (อย่าสนใจ)get a lifeใช้ชีวิตให้คุ้มหน่อยมีชีวิตชีวาหน่อยWe are having a party tonight. Let’s get a life!
เราจะมีปาร์ตี้คืนนี้กันมาสุกกันเถอะdon’t joke with meขอให้หยุดพูดเล่นอย่าล้อเล่นกับฉันนะDon’t joke with me, are you going to resign?
อย่ามาล้อเล่นกับฉันนะคุณจะลาออกจริงๆหรอI can’t thank you enoughขอบคุณมากๆขอบคุณเท่าไรก็ไม่พอI can’t thank you enough for what you have done for me.
ฉันขอบคุณมากๆสำหรับสิ่งที่คุณทำมาให้ฉันjust name itแค่บอกมา(จะทำให้ทุกอย่าง)I will get whatever you need, just name it.
ฉันจะให้ทุกอย่างที่คุณต้องการแค่บอกมาno worriesไม่เปนไรอย่ากังวลเลยNo worries, I don’t need it anyway.
ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลฉันไม่ต้องการมันล่ะwhy so blue?ทำไมเศร้าจังWhy so blue? Don’t tell me that you fail the test again.
ทำไมเศร้าจังอย่าบอกนะว่าคุณสอบตกอีกแล้วnature callsใช้เมื่อคุณต้องการไปเข้าห้องน้ำCan we have 10 minute break? Nature calls!
ขอพักเบรคสัก 10 นาทีนะฉันต้องการไปเข้าห้องน้ำwhat’s eating you?ถามบางคนว่ามีอะไรรบกวนเขา (ไม่ได้กินเขานะ)shame on youน่าอายจริงๆขายหน้าจริงHow could you treat me so badly? Shame on you!
คุณทำกับฉันอย่างงั้นได้ไงละอายแก่ใจบ้างสิhang in thereอย่ายอมแพ้ (ไม่ได้แปลว่าแขวนไว้ในนั้นนะคะ)Hang in there. I’m sure things will get better
สู้ๆนะฉันมั่นใจว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นtake a hikeไปให้พ้นไล่ไปไกลๆTake a hike, I am not interested in your services.
ไปให้พ้นฉันไม่สนใจกับบริการของคุณit’s a piece of cakeง่ายมากๆMom, don’t worry about my exam. It’s just a piece of cake.
แม่อย่ากังวลกับการสอบของฉันเลยมันง่ายมากๆI’m on my wayอยู่ระหว่างทางไป…See you in 10 minutes, I’m on my way.
อีก 10 นาทีเจอกันฉันอยู่ระหว่างทางละ (กำลังไปหา)It’s a long storyเรื่องมันยาว (ไม่ยากพูดถึงหรือยากที่จะอธิบาย)It’s a long story. We both decided to break up.
เรื่องมันยาวน่ะ (ยากที่จะอธิบาย) เราทั้งคู่ตัดสินใจที่จะเลิกกันsince whenตั้งแต่เมื่อไรSince when have you interested about my life?
ตั้งแต่เมื่อไรที่คุณเริ่มสนใจเกี่ยวกับชีวิตฉันgot itถามว่าเข้าใจไหม / ตอบว่าเข้าใจMake sure you follow the instructions, got it?
กรุณาทำตามคำวิธีใช้ด้วยเข้าใจไหม (ไม่ได้แปลว่าได้รับรึเปล่า)you wishฝันไปเถอะบอกว่าคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการYou think you will win the competition? You wish!
คุณคิดว่าคุณจะชนะการแข่งขันหรอฝันไปเถอะyou’re dressed to killแต่งตัวสวยมากน่าดึงดูดI must impress him tonight. I am dressed to kill.
ฉันต้องทำให้เขาประทับใจคืนนี้ฉันต้องแต่งตัวให้สวยสะพรึงthat figuresฟังดูมีเหตุผลฉันไม่แปลกใจเลยHe won’t let you drive after the accident. That figures.
เขาไม่ให้คุณขับรถหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุฉันไม่แปลกใจเลยdo tellบอกฉันมาเลยบอกมาเถอะYou heard about the gossip? Do tell.
คุณรู้เรื่องซุบซิบนินทาใช่ไหมบอกฉันมาno sweatไม่มีปัญหาNo sweat, we can go there together another day.
ไม่มีปัญหาพวกเราไปที่นั่นวันอื่นได้I blew itทำเจ๊งทำเสียหายทำผิดครั้งใหญ่I was trying to surprise my girlfriend for her birthday, but I blew it.
ฉันพยายามที่จะเซอร์ไพรส์แฟนของฉันแต่ฉันทำพลาดI messed upทำเจ๊งทำเสียหายทำผิดครั้งใหญ่I messed up, I lost my passport at the airport.
ฉันทำพลาดฉันทำพาสปอร์ทของฉันหายที่สนามบินrise and shineปลุดให้ตื่นRise and shine sweetheart, it’s time for breakfast.
ตื่นได้แล้วที่รักมันถึงเวลาอาหารเช้าแล้วyou betใช่เลยแน่นนอนYou bet I’m going to study tonight.
แน่นอนฉันจะอ่านหนังสือคืนนี้ล่ะpie in the skyฝันลมๆแล้งๆความหวังที่เป็นไปไม่ได้My dream of becoming a famous actress is just a pie in the sky.
ความฝันของฉันที่จะเป็นนักแสดงโด่งดังก็เป็นแค่ความฝันลมๆแล้งๆNo strings attachedโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆHe said he would do it for free, no strings attached.
เขาบอกว่าเขาจะทำมันให้ฟรีนะไม่ต้องจ่ายเงินsleep tightนอนหลับฝันดีI hope you sleep tight tonight.
ฉันหวังว่าคุณจะนอนหลับฝันดีนะI couldn’t agree with you moreเห็นด้วยมากๆสุดๆเห็นด้วยมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วI couldn’t agree with you more, Paris is the best.
ฉันเห็นด้วยมากๆกับคุณปารีสดีที่สุดthank goodnessโล่งใจขอบคุณพระเจ้าสำหรับการที่…Thank goodness we arrived at the airport on time.
โล่งใจขอบคุณพระเจ้าพวกเรามาถึงสนามบินทันเวลาyou made itประสบความสำเร็จในบางอย่างYou made it! I am so proud of you.
คุณทำได้จริงๆด้วยฉันภูมิใจในตัวคุณจริงๆwhateverพูดเมื่อเราไม่เชื่อสิ่งที่อีกคนพูดWhatever, I know you went to the party last night.
เอาเถอะไม่ว่าเธอจะพูดอะไรมาฉันรู้ว่าคุณไปที่งานปาร์ตี้เมื่อคืนนี้I’m sick of itเบื่อหน่ายบางอย่างI’m sick of it. I am not going to say anything from now on.
ฉันเบื่อหน่ายกับมันมากต่อไปนี้ฉันจะไม่พูดอะไรละhold on a secบอกให้รอสักครู่เพื่อที่จะพูดบางอย่างHold on a sec, this is not what you told me yesterday.
รอแปปนะนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณบอกฉันเมื่อวานนี้you never knowบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นI don’t think he will get promoted but you never know.
ฉันไม่คิดว่าเขาจะได้เลื่อนขั้นแต่ใครจะไปรู้ (เขาอาจจะได้เลื่อนขั้น)it serves you rightสมน้ำหน้าได้รับสิ่งที่สมควรได้รับIt serves you right. You deserved it.
สมน้ำหน้าคุณได้รับสิ่งที่คุณควรได้รับ (ทำไม่ดีได้รับสิ่งที่ไม่ดี)I can’t waitตื่นเต้นมากรอไม่ไหวแล้วWe only have 2 more days until the vacation. I just can’t wait.
เราเหลืออีกแค่ 2 วันก่อนไปเที่ยวพักผ่อนฉันตื่นเต้นมากรอไม่ไหวแล้วI told you soใช้เมื่อคุณบอกบางอย่างกับใครไปแล้วเป็นจริงYou should have listened to me, I told you so.
คุณน่าจะฟังฉันฉันบอกคุณแล้วkeep me in the loopบอกทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆRemember to keep me in the loop.
อย่าลืมบอกทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้down to earthไม่ถือตัวติดดินI like them so much. They are so down to earth.
ฉันชอบพวกเขามากพวกเขาไม่ถือตัว (ติดดิน)sure thingแน่นอน (ว่าจะทำบางอย่าง)Sure thing. I will accompany you tomorrow.
แน่นอนฉันจะไปเป็นเพื่อนคุณพรุ่งนี้kill timeฆ่าเวลา (การใช้เวลาทำสิ่งที่มักไม่สำคัญเพื่อรอ…)I killed an hour listening to music.
ฉันฟังเพลงฆ่าเวลาไป 1 ชั่วโมงTake your timeตามบายไม่ต้องรีบTake your time, I have nothing to do today.
ไม่ต้องรีบร้อนฉันไม่มีอะไรต้องทำวันนี้That will doใช้การได้แล้วล่ะดีพอแล้วล่ะA: More sugar?
น้ำตาลเพื่มไหมB: No, that will do, thank you.
ไม่ล่ะอันนั้นพอแล้วขอบคุณHow comeเป็นไปได้อย่างไรทำไม…How come you didn’t call me?
ก็แล้วทำไมเธอไม่โทรมาหาฉันcan’t standทนไม่ได้ที่จะ …I can’t stand living with my roommate.
ฉันทนไม่ได้ที่จะต้องอยู่กับเพื่อนร่วมห้องของฉัน


๕ สำนวนน่ารู้ที่ใช้กันบ๊อยบ่อย 5 Useful English Idioms


รายละเอียดคอร์ส : http://www.ajarnadam.tv/
สอบถามเรื่องคอร์สทางไลน์ Aj.Adam, Info.Hollywood, KhunBaiTuey หรือโทร 02 612 9300, 081 353 7810, 089 422 4546
FBของอดัม : http://www.facebook.com/AjarnAdamBradshaw
IG : https://www.instagram.com/ajarnadam
Twitter : http://twitter.com/AjarnAdam
FB โรงเรียน : http://www.facebook.com/hollywoodlearning
Thumbnail Graphic Background: http://silvereyesblue.deviantart.com/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

๕ สำนวนน่ารู้ที่ใช้กันบ๊อยบ่อย  5 Useful English Idioms

50+ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (อัพเดท บทเรียนใหม่ เพิ่มรายละเอียด)


ภาษาอังกฤษกับเคลี่ คอร์สภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง
FACEBOOK: ภาษาอังกฤษกับเคลี่ @englishwithkaylee นักเรียนติดตามเพจ 1.2 ล้านคน
INSTAGRAM: KAYLEE WONDER DMD @drkayleewonder

บริจาคที่ www.paypal.me/kayleewonder ขอบคุณมากๆ จากใจค่ะ

ครูชื่อเคลี่ค่ะ เกิดที่เมืองไทย เป็นคนอุดรค่ะ ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่ปี 2001เรียนจบมัธยมปลายที่รัฐฮาวาย ต่อตรีที่รัฐคอนเนคติคัท และจบเอกทันตแพทย์ที่ลาสเวกัสค่ะ ตอนนี้ทำงานเป็นหมอฟันที่รัฐวอชิงตัน เริ่มสอนภาษาอังกฤษในเฟสบุ๊คปี 2016 ตอนที่เรียนทันต ปี 3 ค่ะ ตอนนี้ก็มีคนติดตามในเพจมากกว่า 1.2 ล้านคน ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีนักเรียนมาเรียนด้วยเยอะแบบนี้ อยากให้คนไทยได้พูดภาษาอังกฤษเป็น จะได้เจริญก้าวหน้า และตัวเองก็อยากฝึกภาษาไทยด้วย จะสังเกตุได้ว่าบางทีอาจจะพูดแข็งกระด้างเกินไป หรือว่าสะกดคำไทยผิด เพราะไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันเลยค่ะ พูดแต่อังกฤษ และคนที่บ้านก็พูดอิสานด้วย อันนั้นก็เริ่มไม่ถนัดแล้วเหมือนกันค่ะ ก็อย่าถือสากันเลยนะคะ แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยครูสำเนียงเป๊ะค่ะ ตอนนี้ก็สอนเป็นงานอดิเรกค่ะ เท่าที่มีเวลาว่าง สอนฟรี และไม่มีคอร์สสอนนะคะ แค่ทำงานเป็นหมอฟันครูก็เหนื่อยมากแล้วค่ะ เรียนฟรีๆก็ดีแล้ว ไม่ต้องเสียเงิน ความรู้หาฟรีได้เยอะแยะไป ถ้ามีโอกาสก็อาจจะเปิดคอร์ส แต่ก็คงอีกนานค่ะ ครูจะพยายามมาลงคลิปบ่อยๆนะคะ ขอบคุณที่มาดูคลิปและติดตามกันนะคะ

เรียนภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง, เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ, สำนวนภาษาอังกฤษ, ประโยคภาษาอังกฤษ, บทสนทนาภาษาอังกฤษ, เก่งภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน, ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว, วลีภาษาอังกฤษ, เรียนต่อที่เมืองนอก, American English, English lesson for thai people, Learn English, English lesson, ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ, การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง, สำเนียงอังกฤษแบบอเมริกัน, คำศัพท์อังกฤษ, ศัพท์อังกฤษ, บทเรียนภาษาอังกฤษ, เรียนต่อที่อเมริกา, การฟังภาษาอังกฤษ, ฝึกการฟังภาษาอังกฤษ, เรื่องราวสั้นๆภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

50+ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (อัพเดท บทเรียนใหม่ เพิ่มรายละเอียด)

Five Little Ducks เพลงเป็ด 5 ตัว | nursury rhyme เพลงเด็กภาษาอังกฤษ


เพลงเด็กFive Little Ducks เพลงเป็ด 5 ตัว
แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องอยู่ลิงค์นี้นะคะ
https://www.youtube.com/watch?v=NPmldBzwrpo
เพลงเด็กอนุบาลฟังเพลิน เพลงสำหรับเด็กเล็ก
เพลงเด็กยอดฮิต สำหรับเรียนรู้ และเสริมพัฒนาการ

Five Little Ducks เพลงเป็ด 5 ตัว

ติดตาม ช่องเพลงเด็ก
กดตรงนี้เลย https://goo.gl/WJQrCL
Facebook : http://bit.ly/เพจเฟสบุ๊คเพลงเด็ก

เพลงยอดนิมสำหรับเด็ก เพลงอื่น ๆ
https://youtu.be/0s1rhxeaW_o
https://youtu.be/QTXzK2hlscQ
https://youtu.be/MYlMSaomiPU
ร่วมอนุรักษ์เพลงเด็กในตำนานไปด้วยกันนะคะ

Five Little Ducks เพลงเป็ด 5 ตัว | nursury rhyme เพลงเด็กภาษาอังกฤษ

100 สำนวนพูดภาษาอังกฤษ


วันนี้มาออกเสียง 100 สำนวนพูดภาษาอังกฤษให้ค่ะ อยากให้ลองฝึกออกเสียงดูสัก 23 ครั้ง กด pause ได้นะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่า 🥰
ชีทประโยคทั้งหมดดาวน์โหลดได้ทางคอมเมนท์นะคะ 💕

100 สำนวนพูดภาษาอังกฤษ

Wheels on the Bus | CoComelon Nursery Rhymes \u0026 Kids Songs


Bounce along in the bus all over town with this favorite nursery rhyme!
https://www.youtube.com/c/Cocomelon?sub_confirmation=1
Lyrics:
The wheels on the bus go round and round
Round and round
Round and round
The wheels on the bus go round and round
All through the town
The doors on the bus go open and shut
Open and shut
Open and shut
The doors on the bus go open and shut
All through the town
The wipers on the bus go swish, swish, swish
Swish, swish, swish
Swish, swish, swish
The wipers on the bus go swish, swish, swish
All through the town
The signals on the bus go blink, blink, blink
Blink, blink, blink
Blink, blink, blink
The signals on the bus go blink, blink, blink
All through the town
The horn on the bus goes beep, beep, beep
Beep, beep, beep
Beep, beep, beep
The horn on the bus goes beep, beep, beep
All through the town
The motor on the bus goes vroom, vroom vroom
Vroom, vroom, vroom
Vroom, vroom, vroom
The motor on the bus goes vroom, vroom, vroom
All through the town
The people on the bus go up and down
Up and down
Up and down
The people on the bus go up and down
All through the town
The babies on the bus go “Wah, wah, wah!”
“Wah, wah, wah!”
“Wah, wah, wah!”
The babies on the bus go “Wah, wah, wah!”
All through the town
The mommies on the bus go “Shh, shh, shh!”
“Shh, shh, shh!”
“Shh, shh, shh!”
The mommies on the bus go “Shh, shh, shh!”
All through the town
The daddies on the bus go “I love you!”
“I love you!”
“I love you!”
The daddies on the bus go “I love you!”
All through the town
About Cocomelon:
Where kids can be happy and smart!
At Cocomelon, our goal is to help make learning a fun and enjoyable experience for kids by creating beautiful 3D animation, educational lyrics, and toetapping music.
Kids will laugh, dance, sing, and play along with our videos, learning letters, numbers, animal sounds, colors, and much, much more while simply enjoying our friendly characters and fun stories.
We also make life easier for parents who want to keep their kids happily entertained, giving you the peace of mind that your children are receiving quality educational content. Our videos also give you an opportunity to teach and play with your children as you both watch!
WEBSITE: http://www.Cocomelon.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Cocomelonkids
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cocomelon_official/
TWITTER: https://www.twitter.com/Cocomelonkids

Copyright © Treasure Studio, Inc. All rights reserved.

Wheels on the Bus | CoComelon Nursery Rhymes \u0026 Kids Songs

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ สํา น วน อังกฤษ สั้น ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.