Home » [NEW] หลักการใช้ Present Simple Tense [ 2 ข้อ จำให้แม่น] ปัจจุบันธรรมดา ใช้บ่อยสุดเลยอันนี้ | สรุป present simple tense – NATAVIGUIDES

[NEW] หลักการใช้ Present Simple Tense [ 2 ข้อ จำให้แม่น] ปัจจุบันธรรมดา ใช้บ่อยสุดเลยอันนี้ | สรุป present simple tense – NATAVIGUIDES

สรุป present simple tense: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Posted on

166

SHARES

Facebook

Twitter

หลักการใช้ Present Simple Tense เป็น Tense แรกๆที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กัน ในเทนส์นี้ให้จำขึ้นใจว่า หากประธานมีคนเดียว (เอกพจน์) กริยาเติม s หากประธานมีหลายคน (พหูพจน์) ไม่ต้องเติม s

Present Simple Tense

Present Simple Tense (Tense ปัจจุบันธรรมดา)

Present  เพร๊เซินท= ปัจจุบัน

Simple ซิ๊มเพิล = ธรรมดา

Table of Contents

◊ โครงสร้าง Present Simple Tense

S+V1 (s,es)

Subject
Verb (s, es)

I, You, We,They
eat, go

He, She, It
eats, goes

♦ S + V1 (ประธานเอกพจน์ กริยาเติม s, es)
ประธาน + กริยาช่องที่ 1 (ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ กริยาต้องเติม s หรือ es แล้วแต่กรณี)
♦ S + กริยาช่วย + V1
ประธาน + กริยาช่วย + กริยาช่องที่ 1 (ไม่ต้องเติม s ทุกกรณี)
กริยาช่วยที่ใช้บ่อยคือ can, should, must

Present Tense อันนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหน่อยตรงที่ประธานเอกพจน์ต้องเติม s ส่วนประธานพหูพจน์ไม่ต้องเติม สิ่งที่จะสร้างความยุ่งยากนิดหนึ่งคือการเติม s เพราะกริยาบางตัวต้องเติม es ไม่ใช่แค่ s เฉยๆ แต่ไม่ใช่เรื่องยากถ้าได้ศึกษาการเติม s ที่้ท้ายคำนามเพื่อให้นามนั้นเป็นพหูพจน์

  ศึกษาหลักการเติม s หรือ es ที่ท้ายคำกริยา ⇒ การเติม s ,es  

◊ หลักการใช้ Present Simple Tense

ในหนังสืออาจจะบอกไว้หลายข้อ แต่ให้ผู้เรียนจำไว้แค่ 2 ข้อ คือ จริงและวัตร

1. จริง คือ ข้อเท็จจริงทั่วไป

ซึ่งเป็นการบอกกล่าว เล่า ถามเรื่องราว เหตุการที่เป็นข้อเท็จริงทั่วๆไป (facts) และข้อมูลข่าวสาร (information)

 • ถ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนจะเป็นข้อมูลบอกให้รู้ว่าเขาเป็นใคร มาจากไหน มีอาชีพอะไร ชอบอะไร เป็นต้น

His name is Somchai. ชื่อ ของเขา คือ สมชาย

He comes from Thailand. เขา มา จาก ประเทศไทย

He is a doctor. เขา เป็น หมอ

He can play football. เขา สามารถ เล่น ฟุตบอล

 • ถ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ก็จะเป็นการบอกให้รู้ว่ามันคืออะไร รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ลักษณะนิสัยใจคอ แหล่งที่อยู่ เป็นต้น

Elephants are the largest  land animals. ช้าง เป็น สัตว์ บก ที่ใหญ่ที่สุด

They have 28 teeth. พวกมัน มี ฟัน 28 ซี่

They eat grass. พวกมัน กิน หญ้า (เป็นอาหาร)

They can swim. พวกมัน สามารถ ว่ายน้ำ

 • ถ้าเป็นสิ่งของก็จะบอกให้รู้ว่ามันคืออะไร ทำมาจากอะไร ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

This is a Japanese car. นี่ คือ รถยนต์ ญี่ปุ่น

It is very expensive. มัน มีราคาแพง มาก

The company is in Japan. บริษัท อยู่ ใน ญี่ปุ่น

 • ถ้าเป็นสถานที่ก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารของสถานที่นั้น เช่น ถ้าเป็นกรุงเทพ ก็จะเป็นข้อมูลของประชากร พื้นที่ สถานที่สำคัญๆต่างๆเป็นต้น

Bangkok is the capital city of Thailand. กรุงเทพ เป็น เมืองหลวง ของ ประเทศไทย

It has 50 districts. มัน มี 50 อำเภอ (เขต)

2. วัตร คือ กิจวัตร

เป็นสิ่งที่ทำบ่อยๆ อาจทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกปี ก็ได้ ซึ่งจะมีคำเหล่านี้กำกับอยู่ด้วย

always อ๊อลเวส เสมอ

usually ยู๊ชวลลิ โดยปกติ

generally เจ็๊นนะเริลลิ โดยปกติ

often อ๊อฟฟึน บ่อยๆ

frequently ฟรี๊เคว็นลิ บ่อยๆ

sometimes ซั๊มไทมส  บางครั้ง

occasionally อะเค๊เชินนัลลิ บางครั้ง

seldom เซ็๊ลดัม ไม่ค่อยจะ

rarely แร๊ลิ ไม่ค่อยจะ

hardly  (ever) ฮ๊าดลิ แทบจะไม่ (เคย)

never เน็๊ฝเฝอะ ไม่เคย

every day เอ็ฝริเด ทุกวัน

every+ Sunday/ Monday….. เอ็ฝริ ซันเด / มันเด…   ทุกวันอาทิตย์/ จันทร์….

every + / week/ month/ year…. เอ็ฝริ วีค / มันธ/ เยีย … ทุกสัปดาห์ / เดือน/ ปี

ตัวอย่างประโยค

♦ S + V1 (ประธานเอกพจน์ กริยาเติม s,es)
 • I always go  to bed at 10 o’clock. โดยปกติ ผม เข้านอน เวลา 4 ทุ่ม
 • I always get up at 6 o’clock. ผม ตื่นนอน เวลา 6 โมง เสมอ
 • You usually buy fruit at 7-11. โดยปกติ คุณ ซื้อ ผลไม้ ที่ 7-11
 • He often comes to my house. เขา มา บ้าน ของฉัน บ่อยๆ
 • She sometimes does homework at school. บ้างครั้ง หล่อน ทำ การบ้าน ที่ โรงเรียน
 • It seldom rains in the morning. ฝน ไม่ค่อยจะ ตก ใน ตอนเช้า
 • We hardly ever drink coffee in the evening. เรา แทบจะไม่ เคย ดื่ม กาแฟ ใน ตอนเย็น
 • They never drive to work. พวกเขา ไม่เคย ขับรถ ไป ทำงาน
 • Somchai plays football everyday. สมชาย เล่น ฟุตบอล ทุกวัน
 • We watch a movie every Monday. เรา ดู หนัง ทุก วันจันทร์
 • She goes to England every year. หล่อน ไป ประเทศอังกฤษ ทุก ปี
See also  [Update] มาดู 10 คำด่าภาษาอังกฤษ ถึงไม่ได้ใช้ก็ควรรู้เอาไว้ | คนไม่สำคัญ ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

ตัวอย่างประโยค

♦ S + กริยาช่วย + V1
ประธาน + กริยาช่วย + กริยาช่องที่ 1 (ไม่ต้องเติม s ทุกกรณี)
กริยาช่วยที่ใช้บ่อยคือ can, should, must

ถ้ามีกริยาช่วยนำหน้าแล้ว กริยาไม่ต้องเติม s หรือ es ทุกกรณี

 • I can run very fast. ผม สามารถ วิ่งได้เร็ว
 • She can swim very fast. หล่อนสามารถว่ายน้ำได้เร็ว
 • You should go now. คุณ ควรจะ ไป เดี๋ยวนี้
 • He should go now. เขา ควรจะ ไป เดี๋ยวนี้
 • We must eat to live. เรา ต้อง กิน เพื่อ อยู่
 • She must drink milk every morning. หล่อน ต้อง ดื่ม นม ทุกเช้า

  กริยาช่วย 24 ตัวมีอะไรบ้าง ⇒ กริยาช่วย 24 ตัว ⇐

◊ Time Line เส้นเวลา

หลังจากที่ได้อ่านหลักการใช้แล้ว ทีนี้มาดูไทม์ไลน์กันว่าจะเป็นจริงอย่างที่บอกไว้หรือไหม่ ทีบอกว่า tense นี้ใช้บอกข้อเท็จจริงทั่วไป

 • สีดำคือ อดีตที่หมองหม่น
 • สีส้มคือปัจจุบันที่สดใส
 • สีชมพู คือ อนาคตที่เรืองรองผ่องอำไพ
 • ลูกศรสีขาวไซร้คือเหตุการณ์

ให้สังเกตุที่ลูกศรนะครับ มันคือเหตุการณ์ จะเห็นว่ามันมีอยู่ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต นั่นหมายความว่าข้อความที่เราพูดหรือเขียนมันเป็นจริงอย่างนั้น ไม่ว่าจะเป็นในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตก็ได้ ตามที่ลูกศรชี้บอก เช่น

His name is Somchai. ชื่อ ของเขา คือ สมชาย (สองปีก่อนก็ใช่ เมื่อวานก็ใช่ วันนี้ก็ใช่ ในอนาคตก็น่าจะใช่ ถ้าไม่เปลี่ยนชือเสียก่อน)

He comes from Thailand. เขา มา จาก ประเทศไทย (ก็เขาเป็นคนไทย ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตด้วย ก็มันเป็นความจริงอย่างนั้น)

He is a doctor. เขา เป็น หมอ (สิบปีก่อนก็เห็นเป็นหมอ ตอนนีก็เป็น อนาคตก็คงไม่พ้นอาชีพหมอ)

ถ้านักเรียนต้องการสื่อเรื่องราวอะไรสักอย่าง ที่มันเป็นข้อเท็จจริงอย่างนี้ ก็อย่าลืมว่าต้องใช้

ประธาน + กริยาช่องที่ 1 (หากประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s) นี่คือหลักภาษาที่ต้องจดจำ

♦ สรุปประเด็นที่ต้องจดจำให้ได้

1. Present Simple Tense ใช้เพื่อกล่าวถึงข้อเท็จจริงทั่วไป และการกระทำที่เป็นกิจวัตร
2. โครงสร้าง คือ S+V1 (s,es)
– ประธาน + กริยาช่องที่ 1 ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ กริยาต้องเติม s (เรียนรู้การเติม s ได้จากหัวข้อ “การเติม s ที่ท้ายกริยา present simple tense”)
– ประธาน + กริยาช่วย + กริยาช่องที่ 1 (กริยาไม่เติม s ทุกกรณี)

 หลักการเติม s, es ที่ท้ายกริยา

♦ Tense นี้ พบเจอได้ที่ไหน

√  บทสนทนาทั่วไป ที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆ
√  ในหนังสือเรียน สารานุกรม สารคดี และอื่นๆที่นำเสนอข้อเท็จจริง

“ถ้าคิดว่าเข้าใจแล้ว ลองไปอ่านสรุปหลักการใช้ดูนะครับ”

  ⇒ สรุปหลักการใช้ Tense 12

กริยา 3 ช่องที่ใช้ในหน้านี้

ช่อง 1

ช่อง 2

ช่อง 3

คำแปล

buy
bought
bought
ซื้อ

come
came
come
มา

do
did
done
ทำ

drive
drove
driven
ขับรถ

eat
ate
eaten
กิน

go
went
gone
ไป

get
got
got
ได้รับ

have, has
had
had
มี

is, am ,are
was, were
been
เป็น อยู่ คือ

play
played
played
เล่น

rain
rained
rained
ฝนตก

watch
watched
watched
ดู

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.7 / 5. Vote count: 893

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

[Update] Present Tense คืออะไร? มาจำโครงสร้างการใช้ง่ายๆ กับครูดิวกันเถอะ! | สรุป present simple tense – NATAVIGUIDES

Present Tense คืออะไร? ใช้ยังไง?

Tense แปลว่า “กาล/ เวลา” เห็นแบบนี้ก็พอจะเดากันออกใช่ไหมคะว่า การเรียนเรื่อง Tense ในภาษาอังกฤษคงจะเรียนอะไรที่เกี่ยวกับการบอกเล่าเรื่องราวในเวลาต่างๆนั่นเอง และในบทความนี้ แอดมินจะขอพูดถึงกลุ่ม Present Tenses ที่มักออกสอบ TOEIC บ่อยๆกันนะคะ

​​​​​​

1. Present Simple Tense (เกิดทุกวัน เกิดประจำ)

โครงสร้าง 

บอกเล่า :  Subject + V.1* (เติม s/es ในกรณีที่ประธานเป็น เอกพจน์)

ปฏิเสธ : Subject +  V.1* (เติม s/es ในกรณีที่ประธานเป็น เอกพจน์)

คำถาม : Do/Does + subject + V.1 ?

See also  [Update] รวม ❝การแนะนำตัวภาษาอังกฤษ ❞ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ | แบบนี้ ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

 

หลักการใช้งาน : Present Simple Tense จะใช้สำหรับบอกเล่าเหตุการณ์ในปัจจุบัน , เห็นการที่เป็นจริง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกระจำนั่นเองค่ะ

เช่น    The sun rises in the East.         พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก

He goes to work every day.      เขาไปทำงานทุกวัน

Bangkok is the capital city of Thailand.         กรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

**V.1 หรือ คำกริยาช่องที่ 1 (เติม s/es) จะมีหลักการดังนี้

คำกริยาทั่วไปสามารถเติม s ได้เลย

pick        ➝ pick

prepare   ➝ prepares

find         ➝ finds

คำกริยาที่ลงท้ายด้วย s, sh, ch, x, o, และ z 

pass (ผ่าน)         ➝ passes

wish (หวัง)         ➝ wishes

touch (สัมผัส)     ➝ touches

fix (ซ่อมแซม)     ➝ fixes

do (ทำ)             ➝ does

คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y ➝ i แล้วเติม es

cry (ร้องไห้)       ➝ cries

try (ลอง)           ➝ tries

คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นสระ (a, e, i, o, u) เติม s ได้เลย

Stay (อยู่)         ➝  stays

 

2. Present Continuos Tense (เกิดทุกวัน เกิดประจำ)

โครงสร้าง 

บอกเล่า :  Subject + is / am / are + V.1 ing

ปฏิเสธ : Subject + is / am / are + not + V.1 ing

คำถาม : Is/ Am/ Are + subject + V.1 ing?

 

หลักการใช้งาน: Present Continuous Tense ใช่สำหรับบอกเล่าเหตุการณ์ในปัจจุบันที่กำลังดำเนินอยู๋

เช่น   I am writing my diary.   ฉันกำลังเขียนสมุดบันทึกของฉัน

        We are waiting for the teacher.   พวกกำลังรอคุณครู

 

3.Present Perfect Tense (ทำเสร็จแล้ว ทำนานแล้ว)

โครงสร้าง

บอกเล่า :  Subject + has /have + V.3

ปฏิเสธ : Subject + has /have +not + V.3

คำถาม : Has/ Have +Subject + V.3 ?

หลักการใช้งาน: Present Perfect Tense บอกเเล่าเรื่องราวหรือเหตุการที่ทำเสร็จเเล้ว (เมื่อไม่นาน/ทำนานแล้ว)

เช่น   He has been to Australia.   เขาเคยไปออสเตรเลียมาก่อน

         I have talked to him recently.   ฉันเพิ่งคุยกับเขาเมื่อไม่นานมานี้

 

4. Present Perfect Continuos Tense (เกิดขึ้นตลอด เกิดมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง)

โครงสร้าง

บอกเล่า :  Subject + has /have +been + V.ing.

ปฏิเสธ : Subject + has /have +been + not + been + V.ing

คำถาม : Has/ Have +Subject + been + V.ing?

หลักการใช้งาน: Present Perfect Continuos Tense ใช้เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตั้งเเต่ก่อนเรื่องมาจนถึงปัจจุบันที่พูด แสดงให้เห้นถึงว่าเหตุการณืต่างๆนั้น ดำเนินต่อเนื่องมาไม่หยุดเลยะ

เช่น   I have been waiting for you all day.  ฉันรอคอยเธอทั้งวี่ทั้งวันเลยนะ (ประมาณว่ารอมานานมากรอไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อน)
        She has been working here for almost 10 years.  เธอทำงานที่นี้มาเกือบ 10 ปีแล้ว (ตอนนี้ก็ยังทำอยู่ จะทำไปเรื่อยๆด้วย)

 

✿ คอร์ส KruDew ติว TOEIC มีให้ครบทุกอย่าง! 

ติว TOEIC กับครูดิว ดียังไง?

 • คอร์สติว TOEIC ของครูดิวนั้น เรียน Online
 • แบ่งบทเรียนชัดเจน เรียนง่ายไม่งง คลิ๊กเลือกบทเรียนที่ต้องการได้ทันที
 • สามารถหยุด, เล่นซ้ำบทเรียนที่ต้องการได้แบบไม่อั้น! (ตลอดระยะเวลาคอร์ส)
 • อัพเดทข้อสอบ New TOEIC ใหม่ล่าสุด! ครบชุด!
 • มีไฟล์ E-Book (PDF) ประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด (และมีหนังสือเรียนเป็นเล่มส่งให้ถึงบ้าน)
 • เรียนเวลาไหนก็ได้ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ แค่มี Internet
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน สามารถส่งคำถามหาทีมงานได้
 • การันตีคะแนน 750+ (หากสอบแล้วไม่ถึง สามารถแจ้งทวนคอร์สได้ฟรี!)

คอร์สติว KruDew TOEIC (ทดลองฟรี! คลิ๊ก)

 

“TOEIC® and TOEFL® are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS).

This product is not endorsed or approved by ETS.”


Learn English Tenses: PAST SIMPLE


We use the PAST SIMPLE TENSE every day in English! Can you use it correctly? Can you understand it clearly? Can you say “I worked” and “I went” confidently? In this relaxed English grammar class, you can master this very important tense. You’ll learn when to use it, how to use it, and what common mistakes to avoid. I’ll explain everything you need: usage, structure, pronunciation, spelling, questions, contractions, short answers, regular verbs, and irregular verbs. We’ll go step by step and practice together the past simple in a fun way, so you understand fully. Then, to continue your progress, make a plan and watch the complete engVid series on ALL the English verb tenses, from beginner to advanced levels. You can do it!
In this class:
Past simple overview 0:00
When to use past simple 02:31
How to use past simple: regular verbs 05:13
Past simple regular verbs: spelling 11:32
Past simple regular verbs: pronunciation 14:12
Past simple regular verbs: practice 18:07
How to use past simple: irregular verbs 22:06
Past simple irregular verbs: practice 26:13
Past simple short answers 31:56
Past simple common errors 33:46
Past simple conclusion 37:54
Watch the next lesson: https://youtu.be/bTWa5M4UMO8
Take the quiz: https://www.engvid.com/pastsimpletense/

See also  [NEW] 100 ภาษาอังกฤษ ความหมาย ดีๆ สั้นๆ | ชื่อภาษาอังกฤษเท่ๆ - NATAVIGUIDES

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Learn English Tenses: PAST SIMPLE

Simple Present


In this video, students learn when to use the simple present verb tense. They also learn how different subject pronouns and nouns affect the verb form. For more videos and lessons, visit us at https://esllibrary.com.
Link to lesson: https://esllibrary.com/courses/88/lessons/2403
Subscribe to ESL Library’s YouTube channel: https://www.youtube.com/c/Esllibrary
Follow us for more great content!
Instagram: https://www.instagram.com/esllibrary/
Facebook: https://www.facebook.com/ESLlibrary/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/esllibrary/
Twitter: https://twitter.com/ESLlibrary/
Pinterest: https://ar.pinterest.com/esllibrary/

Simple Present

English Verb Tenses Conversations


This video will make it easier for you to learn and understand the correct use of English Verb Tenses through real life conversations.
Contents: Present Simple Tense, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple Tense, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Will \u0026 Be Going To, Future Continuous \u0026 Future Perfect

English Verb Tenses Conversations

2- شرح زمن الماضي البسيط Past Simple Tense


أهلا بيكم في درس جديد من دروس القواعد , النهاردا هنتعلم زمن جميل جدا وسهل وبنستخدمه بكثره و هو زمن الماضي البسيط
Past Simple Tense , زي ما اتعودنا في شرح القواعد والازمنه بالاخص احنا عايزين نعرف 3 حاجات عن كل زمن وهما :
تكوينه ايه ؟
بنستخدمه امته؟
السؤال والنفي
وهوا دا بالضبط اللي هنوضحه النهاردا في شرح زمن الماضي البسيط مع بعض الامثله للتوضيح
شوف الدروس الباقيه من هنا :
كيف تعلم نفسك اللغه الانجليزيه وتتكلمها بطلاقه
https://www.youtube.com/watch?v=IUgAKgtMc
درس تعلم القواعد في 6 أيام
https://www.youtube.com/watch?v=6aycYAFLB5k
شرح زمن المضارع البسيط Present Simple Tense
https://www.youtube.com/watch?v=rlbFDiuwlF0
تعلم حالات iF في اللغه الانجليزيه بطريقه سهله جدا
https://www.youtube.com/watch?v=3yBK_an3aDA
كيف تنطق اللغه الانجليزيه مثل الاجانب
https://www.youtube.com/watch?v=yLwhPG8dS1U

أسهل طريقه لحفظ واكتساب كلمات جديده في اللغه الانجليزيه
https://www.youtube.com/watch?v=iKEpmUlMNU

وهذا رابط صفحتنا علي فيسبوك:
http://www.facebook.com/droosonline
وهذا الايميل الشخصي لي:
[email protected]
وهذا هو موقعنا:
http://www.droosonline.com

2- شرح زمن الماضي البسيط Past Simple Tense

Cooking Verbs


Learn the main verbs (vocabulary) related to cooking in English.This ESL vocabulary is ideal for a beginner or intermediate level student.

Cooking Verbs

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ สรุป present simple tense

Leave a Reply

Your email address will not be published.