Home » [NEW] หลักการใช้ Past simple tense เข้าใจง่ายที่สุด! ครบถ้วน! ตัวอย่างประโยค | drink ช่อง 2 – NATAVIGUIDES

[NEW] หลักการใช้ Past simple tense เข้าใจง่ายที่สุด! ครบถ้วน! ตัวอย่างประโยค | drink ช่อง 2 – NATAVIGUIDES

drink ช่อง 2: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

หลักการใช้ Past simple tense เข้าใจง่ายที่สุด! ครบถ้วน! ตัวอย่างประโยค

สรุปการใช้ Past simple tense ในภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ ครบถ้วนทุกลักษณะการใช้ และมีตัวอย่างประโยคพร้อมคำแปล

Past simple tense อ่านว่า พาสทฺ-ซิมเพิล-เทนสฺ

Past simple เป็น tense ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษจะเจอมากที่สุดใน tense ภาษาอังกฤษ เมื่อพูดถึงเรื่องราวอดีต มีโครงสร้างประโยคและการใช้ที่ง่าย ใช้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและจบสิ้นไปแล้ว เวลาที่ต้องการจะบอกใครว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในอดีต ก็มักใช้ past simple นี่เอง

โครงสร้างหลักคือ Subject + Verb 2 (ประธาน + คำกริยาช่องที่ 2)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ของ past simple รูปแบบต่างๆ

Subject ตัวย่อคือ S. หมายถึง ประธาน
Verb ตัวย่อคือ V. หมายถึง กริยา
Verb 2 หรือ v.2 หมายถึง คำกริยาช่องที่ 2

*ข้อสังเกต เราใช้คำกริยา did (ซึ่งเป็น verb ช่องที่ 2 ของ verb to do แล้ว ดังนั้นกริยาตัวอื่นในประโยคจึงไม่ต้องทำการผัน คือไม่ต้องใช้เป็นกริยาช่องที่ 2 และไม่ต้องใช้กฎการเติม s es ที่คำกริยา)

ตัวย่อของ did not คือ didn’t อ่านว่า ดิด’เดินทฺ

[สำหรับ past simple tense ที่ใช้ verb to be สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เรื่อง verb to be]

ตัวอย่างประโยค past simple รูปแบบต่างๆ

[สำหรับ past simple tense ที่ใช้ verb to be สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เรื่อง verb to be]

การทำ Past Simple เป็นรูปประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม

ตัวอย่าง past simple กับกริยา want = ต้องการ [ช่องที่ 2 คือ wanted]

ประโยคบอกเล่าในอดีต
ประโยคปฏิเสธในอดีต
 ประโยคคำถามในอดีต

You wanted to buy it.
 You didn’t want to buy it.
Did you want to buy it?

คุณต้องการซื้อมัน
คุณไม่ต้องการซื้อมัน
คุณต้องการซื้อมันไหม

ตัวอย่าง past simple กับกริยา go = ไป [ช่องที่ 2 คือ went]

ประโยคบอกเล่าในอดีต
ประโยคปฏิเสธในอดีต
ประโยคคำถามในอดีต

You went to Japan.
You didn’t go to Japan.
Did you go to Japan?

คุณไปญี่ปุ่น
คุณไม่ได้ไปญี่ปุ่น
คุณไปญี่ปุ่นมาหรอ

** การทำกริยาช่องที่ 2 เพื่อใช้กับ Past simple มีหลักการทำดังนี้

1. กริยาปกติ จะทำการเติม -ed ท้ายคำกริยา เพื่อทำให้กริยานั้นเป็นรูปอดีต ช่องที่ 2 เช่น

work = work
clean = cleaned
start = started
stay = stayed
need = needed

2. กริยาปกติ ที่ลงท้ายด้วย e สามารถเติม d เพิ่มเข้าไป ให้เป็น ed ได้เลย เช่น

dance = danced

3. กริยาปกติ ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วค่อยเติม -ed เช่น

study = studied

*ข้อยกเว้น* ถ้าหน้า y เป็นสระ 1 ตัว (พวก a, e, i, o, u) สามารถเติม -ed ได้เลย

stay = stayed [หน้า y มีสระ 1 ตัว คือ a]

4. กริยาปกติ ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ (ตัวที่ไม่ใช่ a, e, i, o, u) และหน้าพยัญชนะตัวสุดท้ายเป็นสระ 1 ตัว จะต้องทำการใส่พยัญชนะตัวสุดท้ายเพิ่มไปอีก 1 ตัวก่อน แล้วจึงเติม -ed เช่น

stop = stopped
plan = planned

*ข้อยกเว้น* ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์แรก ไม่ต้องเติมพยัญชนะตัวสุดท้าย เช่น

open = opened

5. กริยาปกติ ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ และหน้าพยัญชนะตัวสุดท้ายเป็นสระ 2 ตัว สามารถเติม -ed ได้เลย

treat = treated
clean = cleaned[หน้าตัวสุดท้าย มีสระ 2 ตัว คือ e และ a]

6. กริยาปกติ ที่ลงท้ายด้วย c จะต้องเติม k ก่อน แล้วจึงเติม -ed

picnic = picnicked

7. กริยาอปกติ บางกลุ่ม จะยังคงใช้รูปเดิม เมื่อเป็นช่องที่ 2 เช่น

read = read
put = put
cut = cut

8. กริยาอปกติ บางกลุ่ม จะใช้วิธีเปลี่ยนรูปไปเลย เช่น

do = did
go = went
stand = stood

การใช้ Past simple tense

ในภาษาอังกฤษ สามารถใช้ past simple สำหรับสถานการณ์ดังต่อไปนี้

1. การกระทำที่เสร็จสิ้นไปแล้วในอดีต

ในภาษาอังกฤษจะใช้ Past simple tense เพื่อแสดงการกระทำที่เกิดขึ้นและจบลงไปแล้วในอดีต และที่สำคัญคือเวลาที่กล่าวถึงในอดีตจะต้องจำเพาะเจาะจง บางครั้งผู้พูดอาจจะไม่ได้พูดเวลานั้นๆ ออกมา แต่จะสามารถเข้าใจได้เอง

ตัวอย่างประโยค Past simple

I went to Japan.
แปลว่า ฉันไปญี่ปุ่น

ในที่นี้ผู้พูดต้องการบอกว่าไปญี่ปุ่นมาแล้ว โดยมีเวลาจำเพาะเจาะจงว่าเกิดขึ้นในอดีต เพียงแต่ผู้พูดไม่ได้บอกออกมาว่าไปมาเมื่อวันใด เวลาใด แต่ผู้ฟังสามารถรู้ว่าเกิดขึ้นไปแล้วโดยสังเกตจากการใช้กริยาช่องที่ 2 ซึ่งเป็นการพูดถึงอดีต

2. การกระทำที่ดำเนินอยู่ระยะหนึ่งในอดีต

ตัวอย่างประโยค Past simple

I worked there for 5 years.
แปลว่า ฉันทำงานที่นั่นมา 5 ปี

เหตุการณ์นี้ผู้พูดใช้ Past simple tense นั่นหมายความว่า ณ ปัจจุบัน ผู้พูดไม่ได้ทำงานที่นั่นแล้ว แต่เป็นการหมายถึงว่าในอดีตเคยทำงานที่นั่น และทำเป็นระยะเวลา 5 ปี

3. นิสัยในอดีต

คำว่านิสัยในอดีตในที่นี้หมายถึง ทำเป็นประจำในอดีตนั่นเอง เราสามารถพูดถึงสิ่งที่ทำเป็นประจำหรือเกิดขึ้นเป็นประจำในอดีตโดยใช้ Past simple tense

ตัวอย่างประโยค Past simple

He played piano when he was a boy.
แปลว่า เขาเล่นเปียโนตอนที่เขาเป็นเด็กผู้ชาย

หมายความว่าตอนนี้เขาโตแล้ว แต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กอยู่นั้น เขาเล่นเปียโนอย่างสม่ำเสมอ

อ่าน Tense เรื่องนี้ต่อ (มีคลิป vdo สอน) คลิก >> Past simple tense

[NEW] จับตา เครื่องดื่ม Energy Drink คาราบาวแดง รุกตลาด Motor Sport สานฝันเด็กไทยสู่ระดับโลก | drink ช่อง 2 – NATAVIGUIDES

ตั้งแต่ต้นปี 2021 ที่ผ่านมา ในแวดวงการมอเตอร์สปอร์ตรถจักรยานยนต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะได้เห็นภาพความเคลื่อนไหว การจับมือร่วมกันเป็นครั้งแรกระหว่าง ทีมแข่งรถจักรยานยนต์ “Honda Racing Thailand” กับ “คาราบาวแดง” เครื่องดื่ม Energy Drink ระดับโลกของคนไทย100% ในโครงการ  Race To The Dream

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คาราบาวแดงได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบรนด์ไทยที่ประสบความสำเร็จระดับโลก ไม่ว่าจะในด้านการจำหน่ายไปมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ทั้งในเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา และแอฟริกา ตอกย้ำวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของแบรนด์ คือการเป็นเครื่องดื่มระดับโลก หรือการสานฝันที่ทำให้ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศได้เห็นแบรนด์คนไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ในเกมการแข่งขันฟุตบอลประเทศอังกฤษ Carabao Cup ที่มีผู้ชมเป็นอันดับหนึ่ง และด้วยคำว่า “นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่” ติดอยู่ในสายเลือดของคนไทยไม่เคยเลือนหาย การสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครั้งแรกของโลกจึงเกิดขึ้น ระหว่างเครื่องดื่มระดับโลก คาราบาวแดง กับ ทีมแข่งรถจักรยานยนต์ “Honda Racing Thailand” ในโครงการ  Race To The Dream   โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การร่วมกันสานฝัน สร้างเยาวชนนักแข่งไทย ให้ก้าวสู่ระดับโลก

ภาพที่เห็นได้ชัดจากโครงการนี้  คือ เกมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก  MotoGP ที่เราได้เห็นนักแข่งเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น “ก้อง”สมเกียรติ จันทรา แข่งขันในรุ่น Moto2 เจ้าของรถแข่งหมายเลข 35 ที่ล่าสุดมีคะแนนรวมทั้งสิ้น 37 คะแนน โดยศึก MotoGP สนามต่อไป จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายนนี้ ที่ อัลการ์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศโปรตุเกส ในรายการ ปอร์ติเมา กรังด์ปรีซ์ ส่วนนักแข่งเด็กไทย อีก 1 คน “ก๊อง” ธัชกร บัวศรี เจ้าของรถแข่งหมายเลข 33 ในรายการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบดาวรุ่งชิงแชมป์โลก รายการ เอฟไอเอ็ม ซีอีวี โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์

แชมเปี้ยนชิพ 2021 สามารถคว้าอันดับที่ 17 จากสนาม 7 ที่มิซาโน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 64 ที่ผ่านมา โดย “ก๊อง” ธัชกร ยังเหลือการแข่งขันในศึก ซีอีวี โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2021 อีก 1 สนาม ซึ่งจะดวลกัน 2 เรซสุดท้ายในวันที่ 20-21 พฤศจิกายนนี้ ที่เซอร์กิต ริคาร์โด ตอร์โม เมืองบาเลนเซีย ประเทศสเปน

ในฝั่งเกมมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทย ทางเครื่องดื่ม Energy Drink คาราบาวแดง ร่วมกับ “Honda Racing Thailand” ลุยศึก OR BRIC SUPERBIKE 2021 ส่ง 3 นักแข่งชั้นนำของประเทศไทยลงสนาม ตั้งเป้าคว้าแชมป์ประจำปี นำทีมโดย “มุกข์” มุกข์ลดา สารพืช ยอดนักบิดสาวแกร่ง หมายเลข 44 ควงทีมเมท “ดรีม” สิทธิศักดิ์ อ่อนเฉวียง หมายเลข 45 และ “แชมป์” ภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์ หมายเลข 123 กับ รถแข่ง Honda CBR600RR ลงชิงชัยในรุ่น Supersport 600 cc. ซึ่งล่าสุดในเกมการแข่งขัน OR BRIC SUPERBIKE 2021 สนามที่ 3 เมื่อวันที่ 16-17 ที่ผ่านมา “มุกข์” มุกข์ลดา สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการควบรถแข่ง Honda CBR600RR  คู่ใจไล่บู๊สุดเดือดกับนักบิดชายก่อนคว้าอันดับ 2 ช่วยทำให้รักษาอันดับ 2 บนตารางแชมเปี้ยนชิพประเภทนักบิด มีทั้งสิ้น 56 คะแนน ตามด้วย ทีมเมท “แชมป์” ภาสวิชญ์ หมายเลข 123  ในอันดับ 3 มีทั้งสิ้น 47 คะแนน ในขณะที่ “ดรีม” สิทธิศักดิ์ หมายเลข 45 ซิวที่ 3 ของสนาม และเป็นโพเดี้ยมครั้งแรกในปีนี้ รั้งอันดับ 5 มีทั้งสิ้น 40 คะแนน ทั้งสามนักแข่งได้ร่วมกันพาต้นสังกัดผงาดดับเบิลโพเดี้ยม 3 สนามติดต่อกัน รั้งจ่าฝูงประเภททีมในรุ่น Supersport 600 cc. และยังมีสิทธิ์คว้าแชมป์ประจำปีในช่วง 2 สนามสุดท้าย ในศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ OR BRIC SUPERBIKE 2021 สนามที่ 4 [ เรซที่ 4 วันที่ 11 ธันวาคม และเรซที่ 5 วันที่ 12 ธันวาคม ]

นอกจากนี้ ยังมีการร่วมกันสานฝันเด็กไทยในโครงการ Race To The Dream กับ Honda Thailand Talent Cup เกมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ ร่วมเป็น ซัพพอร์ตเรซ ใน OR BRIC SUPERBIKE 2021 ซึ่งถือว่าเป็นประตูด่านแรกหรือสารตั้งต้นสานฝันเยาวชนไทยสู่การแข่งระดับโลกในการแข่งขัน MOTO GP เดินตามรอยรุ่นพี่ อย่าง “ก้อง” สมเกียรติ และ “ก๊อง”  ธัชกร

ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในวงการมอเตอร์สปอร์ตของรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย และวงการมอเตอร์สปอร์ตระดับ World Class มาร่วมติดตามและให้กำลังใจการร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของ 2 บิ๊กต่างวงการ!!  ทั้ง “คาราบาวแดง. แห่งวงการ Energy Drink เครื่องดื่มระดับโลก กับทีมแข่งรถจักรยานยนต์ เบอร์ 1 ของไทย “Honda Racing Thailand”   ในโครงการ Race To The Dream

คอความเร็วไม่ควรพลาด ติดตามอัพเดท นักแข่งเด็กไทยสานฝันไปกับแรงผลักดันของเครื่องดื่มระดับโลก คาราบาวแดง ได้ที่ www.carabao.co.th

https://www.facebook.com/CarabaoDang/

#Carabao  #WorldClassProduct #WorldClassBrand #FightingSpirit

#WhatStopsYou #มุ่งไปอย่าให้อะไรมาหยุด #RaceToTheDream #HondaRacingThailand

 


คำศัพท์อังกฤษ 500 คำกริยา 3 ช่อง: กริยาช่อง1, กริยาช่อง2-3, เติม ing, เติม s,es ประโยคตัวอย่างง่าย ๆ


คำศัพท์อังกฤษ, 500 คำกริยา 3 ช่อง, กริยาช่อง1, กริยาช่อง 2, กริยาช่อง 3, การเติม ing, การเติม s,es, ประโยคอังกฤษตัวอย่างง่าย ๆ
ส่วนที่ 1
คำศัพท์อังกฤษ 500 คำกริยา 3 ช่อง Verb123 +ing+s/es พร้อมคำอ่านภาษาไทย
แยกคำกริยาตาม 10 รูปแบบ การผันรูปกริยา
ฝึกพูดอังกฤษสำเนียงอเมริกัน
สวนที่ 2
วิธีใช้กริยาใน 40 ประโยคสำเร็จรูป +120 ประโยคตัวอย่างที่ใช้บ่อย
ฝึกแต่งประโยคอังกฤษง่ายๆ
Subscribe ► shorturl.at/lrzMV
More videos ► shorturl.at/arvKX

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

คำศัพท์อังกฤษ 500 คำกริยา 3 ช่อง: กริยาช่อง1, กริยาช่อง2-3, เติม ing, เติม s,es ประโยคตัวอย่างง่าย ๆ

600hp Chevy Caprice PPV vs LS VTec powered Honda Civic EX // THIS vs THAT


Big thanks to NOS Energy Drink: https://drinknos.com/enus/
IG: https://www.instagram.com/nosenergydrink/
THIS Chevrolet Caprice started as an Australian police cruiser. THAT Honda Civic EX was rescued from the junkyard for $400. One has bulletproof doors, the other has an intake valve for a headlight. One’s got a supercharged L77 V8 engine, and the other? An LS VTec with enough nitrous to boost the horsepower from 240 to 480! We got ourselves a race here, scumbags! Enjoy.
Thanks to @Chemical Guys!
https://www.chemicalguys.com/chemicalguyshoonigan.html
IG: https://www.instagram.com/chemicalguys/
FB: https://www.facebook.com/ChemicalGuysMfgCo
TW: https://twitter.com/chemicalguys
MICHAEL JOHNSON / 2012 CHEVROLET CAPRICE PPV
https://www.instagram.com/real_mikeyj/
JAKE TORRES / 1994 HONDA CIVIC EX
Https://www.instagram.com/jsrengines
A special thanks to our hosts at Santa Margarita Ranch!
IG: http://www.instagram.com/Santa.Margarita.Ranch
FB: https://www.facebook.com/santamargaritaranchca
http://www.HistoricSantaMargaritaRanch.com
We’ve got channels for all your car content needs. Subscribe, nerds!
The Hoonigans: https://www.youtube.com/user/TheHoonigans?sub_confirmation=1
Project Cars: https://www.youtube.com/c/HooniganProjectCars?sub_confirmation=1
Ken Block: https://www.youtube.com/KenBlockHHIC?sub_confirmation=1
AutoFocus: https://www.youtube.com/channel/UCuGuOqcXsgzL3YrguODoGXw?sub_confirmation=1
Bonus: https://www.youtube.com/channel/UCFhUumuHyYLmAXSeZVbqMg?sub_confirmation=1
Stay fresh with the latest apparel: https://www.hoonigan.com/thenewnew
Facebook: https://www.facebook.com/TheHoonigans/
Instagram: https://www.instagram.com/thehoonigans/
Follow Our Crew:
@brianscotto
@hertlife
@vin_tra
@dangerdan3
@mister_zachary
@jchase7452
@nadsynads
@larry_chen_foto
@suppymk4
@roncar
And don’t forget to turn on notifications so you don’t miss out on our latest uploads!
http://www.hoonigan.com

600hp Chevy Caprice PPV vs LS VTec powered Honda Civic EX // THIS vs THAT

Top 5 Three Ingredient Drinks! | How to Drink


Withe everyone stuck at home and running low on supplies, I thought it was the perfect time to talk about my favorite three ingredient drinks you hopefully can make right now.
I hope you’re all riding out your quarantine and social isolation well and healthy, and that you’re safe and sound and surrounded by people you love. I get asked a lot \”What are good drinks that are easy to make?!\” and right here is my answer.
Order spirits I use here: http://bit.ly/H2Dspirits
Margarita
2 oz. or 60 ml. Reposado Tequila
1 oz. or 30 ml. Lime juice
1 oz. or 30 ml. Dry Curaçao
Shake and Strain into salt rimmed glass
Daiquiri
2 oz. or 60 ml. Rum
1 oz. or 30 ml. simple syrup
1 oz. or 30 ml. lime juice
Shake and Strain
Negroni
1 part London Dry Gin
1 part Sweet Vermouth
1 Part Campari
Stir and serve as you like
Manhattan
2 oz. or 30 ml. rye
1 oz. or 30 ml. Sweet Vermouth
2 Dashes Aromatic Bitters
Stir over ice and strain
Sidecar
1.5 oz. or 45 ml. Cognac
.75 oz. or 22 ml. Dry Curaçao
.75 oz. or 22 ml. Lemon Juice
Shake and Strain into sugar rimmed glass
Whiskey Sour
2 oz. or 60 ml. Rye
1 oz. or 30 ml. Simple Syrup
1 oz. or 30 ml. Lemon Juice
1 Egg White
Dry shake \u0026 Shake and Strain
Garnish with bitters dots
Tom Collins
2 oz. or 60 ml. London Dry Gin
1 oz. or 30 ml. Lemon Juice
1 oz. or 30 ml. Simple Syrup
build over ice, top with seltzer
Martini
2 oz. or 60 ml. London Dry Gin
1 oz. or 30 ml. French Vermouth
2 dashes orange bitters
Stir over ice
Garnish with lemon twist (or olives if you must)
Old Fashioned
2 oz. or 60 ml. Bourbon
~.25 oz. or ~8 ml. Simple Syrup
2 dashes Angostura Bitters
Stir over ice
Garnish with Orange Twist
Episodes Referenced in this one:
Old Fashioned:
https://youtu.be/mf1ax7y0yyI
https://youtu.be/DLk67oMq8Og
https://youtu.be/Zuj8AuVWKx4
Martini
https://youtu.be/e2eP44d2sw
https://youtu.be/CwAAPL4jNQ
Margarita: https://youtu.be/vLMiQozMcUo
Daiquiri: https://youtu.be/HbqfSlAVEXM
Negroni: https://youtu.be/kbGCnu39YGM
Manhattan: https://youtu.be/MFs4hA2DriU
Sidecar: https://youtu.be/2nmPZ0KgbXU
Tom Collins: https://youtu.be/bK_kBsqqA0I
Whiskey Sour: https://youtu.be/SxjRugyeS9s
Slowly but surely, I’m starting a mailing list so that I’m not fully dependent on YT’s algorithmized notifications system. If you’ll sign up, I promise not to abuse your generosity, or sell your info to anyone. It’s over on the blog right here:
http://bit.ly/H2DBlog
Twitch: http://bit.ly/2VsOi3d
twitter: http://bit.ly/H2DTwit
instagram: http://bit.ly/H2dIG
Blog: http://bit.ly/H2DBlog
Patreon: http://bit.ly/H2DPatreon
Gear: https://amzn.to/2LeQCbW
Incredibly Awesome Patrons who make this show possible!
Shelby Benton
Dennis Groome
Rob L
Ryan Wolfe
Trip Brennan
Rachel Keys
Aditya Choksi
Thomas D Choate
William Madrid
Erik Språng
Nicholas Tsotakos
Russell Gernannt
Bradley Cronk
James Evans
Kolya Venturi
Adam Doyle
Ben Stewart
Sean Makiney
Bill
Brandon Wilson
Hooper Snow
Jason McCauley
Matt Rusch
Kimber Guzik
Paul H
Todd Swain
Jay C. Russell
Joaquin T.
Richard Rappuhn
reese cryer
Derek
Shaolin Luciano
Jackalope
Jay Gottschalk
Jeff Lewis
Olivia
Directed by: Greg
Edited by: Rachel Ambelang \u0026 Greg
Produced by: Meredith Engstrom \u0026 Stefano Pennisi \u0026 Greg
Cinematography by: Greg
Created by: Greg

mixology athometogether cocktails

Top 5 Three Ingredient Drinks! | How to Drink

หุ่นยนต์..จอมโหด !! เค้าคือใครกันเนี่ยะ ?! AEIOU Squid Game – DING DONG DAD


หุ่นยนต์..จอมโหด !! เค้าคือใครกันเนี่ยะ ?! AEIOU Squid Game DING DONG DAD
พ่อภู พี่เซน น้องซิลค์ พี่ดรีม คุณย่าหลิน…
ดิ๊ง ด่อง แด๊ด…Every วัย Can ดู….
ติดตาม DING DONG DAD แฟนเพจได้ที่นี่ :
https://www.facebook.com/gaming/dingdongdadofficial
ติดต่อ DING DONG DAD ได้ทางอีเมลนี้ :
ding1dong2dad3@gmail.com

หุ่นยนต์..จอมโหด !! เค้าคือใครกันเนี่ยะ ?! AEIOU Squid Game - DING DONG DAD

Drink to lose belly fat in 5 days \u0026 Get a flat stomach fast (flat stomach drink) weight loss drink


Drink to lose belly fat in 5 days \u0026 Get a flat stomach fast (flat stomach drink) weight loss drink

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ drink ช่อง 2

See also  [Update] คำศัพท์ ''ยอ'' แปลว่าอะไร? | ศั พ ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published.