Skip to content
Home » [NEW] สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 9 อัตรา | ได้ รับ การ คัดเลือก ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 9 อัตรา | ได้ รับ การ คัดเลือก ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

ได้ รับ การ คัดเลือก ภาษา อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

สร้างเมื่อ: 05/09/2021 อ่าน: 8,149 ครั้ง

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2564

รายละเอียด
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (Beam Applications)จำนวน 1 อัตรา
สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ กรอบอัตราเงินเดือน 30,000 – 52,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
– สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก (ปฏิบัติงานหลัก)
– สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานคร
–  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขานิวเคลียร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. หากมีประสบการณ์การวิจัยพัฒนาด้านหนึ่งด้านใดต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1) Spectrometry หรือ Nuclear Instrumentation
2) Programming of Data Analysis
3) Beam Optics
4) Neutron Applications
5) Fast Electronics
6) Monte Carlo Simulation เช่น PHITs, GEANT4, MAD
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

2. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์จำนวน 1 อัตรา
สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
กรอบอัตราเงินเดือน 23,000 – 52,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่องครักษ์ จ.นครนายก (ปฏิบัติงานหลัก)
2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานคร
3. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วิศวกรรมวัสดุและวัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ด้าน Computer : Microsoft office (Prism or SPSS is a plus)
3. มีประสบการณ์ preparation and characterization of biomaterials, cell culture, molecular
techniques (animal model or clinical trial is a plus)
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน

3. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
กรอบอัตราเงินเดือน 30,000 – 52,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก (ปฏิบัติงานหลัก)
2 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานคร
3 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านเกษตรศาสตร์ สาขากีฏวิทยา
2. มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่งงาน
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

4. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดฝ่ายนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสมา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์
กรอบอัตราเงินเดือน 30,000 – 52,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก (ปฏิบัติงานหลัก)
2 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านพลาสมาหรือฟิวชัน 2. เป็นผู้แต่งหลักหรือผู้แต่งแรกในผลงานตีพิมพ์ ด้านพลาสมาหรือฟิวชัน หรือรังสี หรือนิวเคลียร์ ระดับ
Q1 หรือ Q2 ไม่น้อยกว่าหนึ่งเรื่อง (โปรดแนบหลักฐาน)
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Office 5. หากมีผลงานเชิงประจักษ์ ด้านประยุกต์ใช้หรือนวัตกรรมพลาสมา หรือ การต่อตั้งบริษัท Startup จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์
กรอบอัตราเงินเดือน 23,000 – 52,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก (ปฏิบัติงานหลัก)
2 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (เกรดเฉลี่ยปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 และปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25)
2. มีประสบการณ์การทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านโบราณคดีและสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมนิวเคลียร์
เช่น ด้านการทดลอง การออกแบบ หรือพัฒนาเครื่องมือ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
3. หากมีประสบการณ์ในการทำงาน ประสานงาน งานธุรการของโครงการภายใต้ความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี โดยต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450คะแนน (Paper Based) หรือ 133 คะแนน (Computer based) หรือ 45 คะแนน (Internet based) หรือมีผลคะแนน IELTS (Academic module) ที่ได้ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือมีผลคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน ภายใน 2 ปี หรือมีผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office เป็นต้น

6. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (พัฒนาระบบ) 1 อัตรา
สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารจัดการ
กรอบอัตราเงินเดือน 16,000 – 52,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก (ปฏิบัติงานหลัก)
2 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ
3 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหาร
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ในการวิเคราะห์งานเบื้องต้น สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อ
นำไปใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3. มีความรู้และทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการพัฒนา Mobile Applica
tion สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา
4. มีทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL และ No SQL
 5. สามารถตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
7. มีประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบงาน การวางแผน implement และการบริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
8. มีความรู้หรือประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
9. อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์

See also  ภาษาอังกฤษมาจากไหน | ทํา มา จาก อะไร ภาษา อังกฤษ

7. นักสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา
สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มงานอำนวยการ
กรอบอัตราเงินเดือน 16,000 – 52,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่องครักษ์ จ.นครนายก (ปฏิบัติงานหลัก)
2 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องขึ้นไป
2. มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่งงาน
3. มีความชำนาญใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และงานกราฟฟิคที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและงานกราฟิกที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
8. มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือทำงานเกี่ยวกับการต้อนรับเยี่ยมชมหน่วยงานไม่ต่ำ
กว่า 3 ปี

8. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ จำนวน 1
สังกัดฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ กลุ่มงานอำนวยการ
กรอบอัตราเงินเดือน 30,000 – 79,200 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
2 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ (ปฏิบัติงานหลัก)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศ
ศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านการประสานงานระหว่างประเทศไม่ น้อยกว่า 10 ปี หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ทางอักษรศาตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศ ศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านการประสานงานระหว่างประเทศไม่ น้อยกว่า 8 ปี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางอักษรศาตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านการประสานงานระหว่างประเทศไม่
น้อยกว่า 6 ปี
2. มีประสบการณ์ด้านการประสานโครงการความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเขียนหนังสือโต้ตอบในภาษานั้นได้ดี
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft office

9. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานยุทธศาสต์องค์กร
กรอบอัตราเงินเดือน 30,000 – 79,200 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่องครักษ์ จ.นครนายก (ปฏิบัติงานหลัก)
2 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานไม่น้อยกว่า 6 ปี
2. มีทักษะความเชี่ยวชาญในสาขาตามลักษณะงาน
3. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล / วิเคราะห์ปัญหา / จัดทำแผนงาน / ควบคุม /
ตรวจสอบ และสรุปเหตุผลได้อย่างเป็นระบบ
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบัน เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 หรือส่งใบสมัครทาง Email: recruit [email protected] ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2564 ทั้งนี้ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.tint.or.th
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 037-392925 หรือ 02-4019889 ต่อ 1157 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tint.or.th

ประกาศรับสมัคร

[Update] รับเขียน Personal Statement ภาษาไทย | ได้ รับ การ คัดเลือก ภาษา อังกฤษ – NATAVIGUIDES

รับเขียน Personal Statement ภาษาไทย – อังกฤษ

รับเขียน Personal Statement >> SOP ถือเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการสมัครเรียน เพื่อให้คณะกรรมการได้ทราบถึงความเป็นตัวตน มุมมองทางด้านความคิด จุดเด่น ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ รวมไปถึงความน่าสนใจของผู้สมัคร

ในการสมัครเรียนในแต่ละสถาบันหรือแทบจะทุกสถาบันย่อมจะต้องมีการแข่งขันและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมมากที่สุดมีคุณสมบัติดีพอที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นๆ นั่นก็หมายถึงการสมัครเรียนในแต่ละครั้งก็ย่อมจะนำความหนักใจมาให้ผู้ที่สมัครเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสมัครเรียนในต่างประเทศ เพราะเกรงว่าตนเองจะไม่ติดอยู่ในตัวเลือกของทางมหาวิทยาลัยที่ได้สมัครไว้ อาจจะเป็นเพราะว่าเอกสารหรือข้อมูลที่เราใช้ยื่นสมัครเรียนไม่ดีพอหรือด้อยกว่าของคนอื่นๆ ส่งผลให้ต้องเสียโอกาสทางการศึกษาที่ดีไป  

วิธีการเขียน Personal Statement

การเขียน SOP ที่ใช้ในการสมัครเรียนจึงเป็นหัวใจสำคัญหลักที่จะทำให้เราได้นำเสนอเรื่องราวของเราโดยตรงและจะต้องถ่ายทอดและสื่อถึงคณะกรรมการให้เกิดความน่าสนใจดึงดูดความประทับใจของคณะกรรมการออกมาให้ได้ จนทำให้คณะกรรมการคิดว่าจะต้องตัดสินใจเลือกและชอบในเรียงความของเรา จนนำมาซึ่งการทำให้เราเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือก

โดยในเนื้อหาของการเขียน SOP ควรที่จะกล่าวถึงความตั้งใจ จุดมุ่งหมาย แรงบันดาลใจ สิ่งใดที่ทำให้คุณต้องเลือกเรียนสาขาวิชานี้ คุณลักษณะของตนเองรวมถึงจุดเด่น มุมมองทางความคิด และอธิบายเหตุผลต่างๆ

ซึ่งสิ่งเราเหล่านี้เองจะสามารถทำให้คณะกรรมการได้รับรู้เรื่องราวความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราได้เป็นอย่างดี

แต่ทำอย่างไรถึงจะทำให้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นที่น่าสนใจและถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด เพราะทางเลือกที่ดีก็ย่อมจะมีเงื่อนไข ดังนั้นสิ่งที่เขียนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแรงบันดาลใจหรือเหตุผลต่างๆ ที่ทำให้เราเลือกที่จะสมัครเรียนในสาขาวิชานี้ก็ควรที่จะเขียนให้เป็นที่โดดเด่นเน้นคำที่ถูกต้องเนื้อหาน่าอ่าน และสร้างความประทับใจให้มากที่สุด เหตุผลต่างๆ ที่นำมากล่าวอ้างสามารถเป็นตัวสนับสนุนในเนื้อหาได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการกล่าวถึงประโยชน์หรือสิ่งที่จะได้รับเมื่อคุณสำเร็จการศึกษาออกไปจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งและเหมาะสมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางมหาวิทยาลัย และเชื่อว่าทางคณะกรรมการก็คงจะต้องมองเห็นความสำคัญในส่วนนี้มากเช่นเดียวกัน

See also  500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดย English by Chris | สับ อัง กิ ด

โดยในการเขียน ควรจะอ้างเนื้อหาหรือเหตุผลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาที่เรียน ไม่ควรนำเอาประเด็นที่นอกเหนือมายก เพราะจะทำให้เรียงความของคุณจะไม่เป็นที่น่าสนใจของคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง จนทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆ นี้ไป แทนที่จะได้ทำตามฝันที่คุณต้องการและหมายมุ่งก้าวเข้าสู่บันไดแห่งความสำเร็จ

หลายๆ คนติดปัญหาในเรื่องของการเขียน Personal Statement หลักการเขียนและเหตุผลต่างๆ ซึ่งไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นด้วยอะไรหรือสิ่งใดที่ควรจะยกมากล่าวอ้าง เพื่อที่จะถ่ายทอดให้คณะกรรมการได้รับรู้และเป็นที่น่าสนใจมากกว่าของคนอื่นๆ และคิดว่าสิ่งที่เขียนไปอาจจะไม่ได้รับการตอบรับกลับมาจนทำให้เสียโอกาสทองในครั้งนี้ไป

รับเขียน Statement of Purpose ส่งได้ใน 2-3 วัน เริ่มเขียนได้ทันที

สำหรับผู้ที่ต้องการเขียน Personal Statement หรือ SOP เพื่อใช้ในการสมัครเรียนเพื่อศึกษาต่อ และเพื่อให้เอกสารเกิดความน่าสนใจเป็นที่โดดเด่นประทับใจและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ เราจึงมองเห็นความสำคัญและโอกาสอันสดใสของท่าน สู่อนาคตที่สมดั่งใจและได้คาดหวังเอาไว้ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในอนาคตข้างหน้า

ด้วยการให้บริการรับเขียน SOP ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษาอังกฤษเรามีนักตรวจสอบแกรมม่าที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ส่งมอบงานให้กับท่านได้ภายใน 2 วันในราคาเพียง 1,800 บาท แก้งานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

พร้อมทั้งเรามีนักเขียนที่มากประสบการณ์ รู้และเข้าใจในหลักการเขียนมาเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะเป็นผู้ช่วยที่จะพาท่านทั้งหลายก้าวไปสู่ยังจุดมุ่งหมายอันสูงสุดแห่งชีวิต เพราะโอกาสที่ดี คือสิ่งที่เราควรที่จะต้องคว้ามาไว้กับมือเราให้ได้ และจงทำให้มันสำเร็จ และยืนเป็นที่หนึ่งบนเส้นทางแห่งชัยชนะ

สั่งงานเขียนได้เลยที่ ไลน์ ไอดี 087-8314785 หรือส่งข้อมูลในการเขียนมาที่ [email protected] ยินดีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวอย่าง Statement of Purpose [SAMPLE]

Statement of Purpose

In secondary school, I became interested in computer security, which is why I subsequently enrolled in undergraduate studies at …………………………, ABC University after graduating from secondary school, pursuing a degree in Computer Science (English Programme). ABC University has a stellar reputation for the technological courses it provides. I want to expand my knowledge in the field I intend to work in for the foreseeable future, and I feel this programme will provide me with the opportunity to do so. I have been fully engaged in this field since I initially started studying it, and I have seized every occasion to enrol in any related computer security course I could find. I am confident I have been able to gain new ideas and practices by engaging in all necessary activities as a result of this.

Following completion of my education, I was given the chance to join the IP Communication Laboratory and undertake a VoIP project thanks to a research scholarship provided by the Thai government. Armed with a bachelor’s degree, I worked at VC Group, a joint venture of (XYZ) Corporation, the world’s largest hardware manufacturer, as a software engineer in Cloud computing and security. The company works on Apple’s behalf to create products. My major duties involved product security and infrastructure as a service research, design, development, implementation, and testing. Additionally, I worked as an outsourcer in the TRUE Internet data centre for two years, utilising the Cloud computing service. Each firm offered me with significant job experience and an internship that bolstered my ability to confront real-world circumstances and issues at work. One of the most essential traits to note about me is that I have never given up on overcoming any challenge. I always attempt to resolve difficulties since I believe it will demonstrate my capability in terms of becoming a future specialist in this intriguing area.

I currently work for (BBC) Company as a (Postion). Penetration testing, vulnerability assessment, static application security testing, risk assessment, and incident response are some of my main responsibilities, which I have been doing for the past year and a half. As a consequence, I have realised the importance of cyber security for organisations, and I remain eager to learn more so that I may return to Thailand and further promote the computer security sector. Because of the prestige of lecturers that teach this subject and their membership in …………………., I chose (University’s Name) for my MSc in ………………….. degree. In addition, I am looking forward to studying all topics related to communication and computer security, as well as digital forensics. Not only are academic classes available, but an administration course is also available, which I assume is an extracurricular course.

See also  ฝึกภาษาอังกฤษจากหนัง Twilight EP.2 | ฝึกภาษาอังกฤษ | ความรู้ภาษาต่างประเทศที่เป็นประโยชน์

I plan to pursue a Ph.D. in (Program) or work as a (Position). In the long term, I hope to teach (Program) and carry out research for a university in Thailand, where there are currently no teachers in this subject. I am certain that (University’s Name)  will view my application approvingly when considering whether to assist me in pursuing this field of study and building my career.


🌊EP29-33预告:劉濤林峯多年後重逢物是人非,劉濤遭綁架,林峯捨命相救,最後死於爆炸? | 劉濤 林峯 | 星辰大海 Star Of Ocean


谢谢观看!
别忘了点击订阅获得更多精彩短片 (//●⁰౪⁰●)//!!
🌊EP2933预告:劉濤林峯多年後重逢物是人非,劉濤遭綁架,林峯捨命相救,最後死於爆炸? | 劉濤 林峯 | 星辰大海 Star Of Ocean
【星辰大海 Star Of Ocean】90年代初,孤女简爱辗转来到广州打工,当过餐馆小工、外贸公司茶水小妹,凭借聪明、善良以及敢打敢拼的斗志,成长为出色的外贸跟单员和业务经理。但简爱并不满足于已经实现的身份跨越,几经周折,她成立了自己的外贸公司,并且在经历了98年东南亚金融风暴和2008年金融危机之后,依托中国大陆改革开放的成果,依托不断蓬勃发展的中国外贸大势,回乡创业,创立民族品牌,最终成长为跨国集团老总。在成长路上,简爱也曾迷惘,最终,凭借自己的奋斗,取得了事业成功。而在寻找到自己人生价值的同时,简爱与林恒之的感情,也在经历了风雨之后,从最初的男强女弱走向平分秋色,并成为最终的人生伴侣。
刘涛林峯芦芳生柴碧云张晨光谭耀文恬妞

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

🌊EP29-33预告:劉濤林峯多年後重逢物是人非,劉濤遭綁架,林峯捨命相救,最後死於爆炸? | 劉濤 林峯 | 星辰大海 Star Of Ocean

Finger Family นิ้วโป้งอยู่ไหน | เพลงเด็กภาษาอังกฤษ | kids song | เพลงเด็ก น้องนะโม


เพลงเด็กอนุบาลฟังเพลิน เพลงสำหรับเด็กเล็ก
เพลงเด็กยอดฮิต สำหรับเรียนรู้ และเสริมพัฒนาการ

ติดตาม ช่องเพลงเด็ก
กดตรงนี้เลย https://goo.gl/WJQrCL
Facebook : http://bit.ly/เพจเฟสบุ๊คเพลงเด็ก

เพลงยอดนิมสำหรับเด็ก เพลงอื่น ๆ
https://youtu.be/0s1rhxeaW_o
https://youtu.be/QTXzK2hlscQ
https://youtu.be/MYlMSaomiPU
ร่วมอนุรักษ์เพลงเด็กในตำนานไปด้วยกันนะคะ

Finger Family นิ้วโป้งอยู่ไหน | เพลงเด็กภาษาอังกฤษ | kids song | เพลงเด็ก น้องนะโม

Ep.2 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! – หัดแต่งประโยค และตั้งคำถาม


เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน ตอนที่ 2 จะสอนภาษาอังกฤษในส่วนของ การนำ Verb ต่างๆ มาแต่งประโยคบอกเล่า และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้ และสามารถตั้งคำถามภาษาอังกฤษได้
โดยเนื้อหาในบทที่2นี้ จะเน้นย้ำการใช้ v.to be / v.to have และ การนำ Do และ Does มาใช้ในการสร้างประโยคคำถาม
เกลียดภาษาอังกฤษก็เรียนได้ 😄
เนื้อหาทั้งหมดจะมี 5 Ep หรือ 5 บท ผู้เรียน ควรเรียนไปตามลำดับ 1 2 3 4 5 จากเบสิคไปจนถึงขั้นที่ซับซ้อนขึ้น
บhttps://youtu.be/WRIoyITnb5c

Ep.2 เรียนพูดภาษาอังกฤษได้ใน 30 วัน! - หัดแต่งประโยค และตั้งคำถาม

50+ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (อัพเดท บทเรียนใหม่ เพิ่มรายละเอียด)


ภาษาอังกฤษกับเคลี่ คอร์สภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง
FACEBOOK: ภาษาอังกฤษกับเคลี่ @englishwithkaylee นักเรียนติดตามเพจ 1.2 ล้านคน
INSTAGRAM: KAYLEE WONDER DMD @drkayleewonder

บริจาคที่ www.paypal.me/kayleewonder ขอบคุณมากๆ จากใจค่ะ

ครูชื่อเคลี่ค่ะ เกิดที่เมืองไทย เป็นคนอุดรค่ะ ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่ปี 2001เรียนจบมัธยมปลายที่รัฐฮาวาย ต่อตรีที่รัฐคอนเนคติคัท และจบเอกทันตแพทย์ที่ลาสเวกัสค่ะ ตอนนี้ทำงานเป็นหมอฟันที่รัฐวอชิงตัน เริ่มสอนภาษาอังกฤษในเฟสบุ๊คปี 2016 ตอนที่เรียนทันต ปี 3 ค่ะ ตอนนี้ก็มีคนติดตามในเพจมากกว่า 1.2 ล้านคน ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีนักเรียนมาเรียนด้วยเยอะแบบนี้ อยากให้คนไทยได้พูดภาษาอังกฤษเป็น จะได้เจริญก้าวหน้า และตัวเองก็อยากฝึกภาษาไทยด้วย จะสังเกตุได้ว่าบางทีอาจจะพูดแข็งกระด้างเกินไป หรือว่าสะกดคำไทยผิด เพราะไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันเลยค่ะ พูดแต่อังกฤษ และคนที่บ้านก็พูดอิสานด้วย อันนั้นก็เริ่มไม่ถนัดแล้วเหมือนกันค่ะ ก็อย่าถือสากันเลยนะคะ แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยครูสำเนียงเป๊ะค่ะ ตอนนี้ก็สอนเป็นงานอดิเรกค่ะ เท่าที่มีเวลาว่าง สอนฟรี และไม่มีคอร์สสอนนะคะ แค่ทำงานเป็นหมอฟันครูก็เหนื่อยมากแล้วค่ะ เรียนฟรีๆก็ดีแล้ว ไม่ต้องเสียเงิน ความรู้หาฟรีได้เยอะแยะไป ถ้ามีโอกาสก็อาจจะเปิดคอร์ส แต่ก็คงอีกนานค่ะ ครูจะพยายามมาลงคลิปบ่อยๆนะคะ ขอบคุณที่มาดูคลิปและติดตามกันนะคะ

เรียนภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง, เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ, สำนวนภาษาอังกฤษ, ประโยคภาษาอังกฤษ, บทสนทนาภาษาอังกฤษ, เก่งภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน, ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว, วลีภาษาอังกฤษ, เรียนต่อที่เมืองนอก, American English, English lesson for thai people, Learn English, English lesson, ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ, การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง, สำเนียงอังกฤษแบบอเมริกัน, คำศัพท์อังกฤษ, ศัพท์อังกฤษ, บทเรียนภาษาอังกฤษ, เรียนต่อที่อเมริกา, การฟังภาษาอังกฤษ, ฝึกการฟังภาษาอังกฤษ, เรื่องราวสั้นๆภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

50+ ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ (อัพเดท บทเรียนใหม่ เพิ่มรายละเอียด)

ที่มาของเนื้อเพลงท่อนภาษาอังกฤษ Mirror Mirror – F.HERO x MILLI Ft. Changbin of Stray Kids


ที่มาของเนื้อเพลงท่อนภาษาอังกฤษ Mirror Mirror F.HERO x MILLI Ft. Changbin of Stray Kids เรียนอังกฤษจากเพลง
อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h
กลุ่มเฟสบุค https://www.facebook.com/groups/unfoxenglishcommunity/
Facebook: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Instagram: https://www.instagram.com/lactawarakorn
ติดต่องาน
Email: [email protected]

ที่มาของเนื้อเพลงท่อนภาษาอังกฤษ Mirror Mirror - F.HERO x MILLI Ft. Changbin of Stray Kids

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ได้ รับ การ คัดเลือก ภาษา อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *