Home » [NEW] วิธีการเขียนบรรณานุกรม แบบไทย-แบบอังกฤษ | เว้นวรรค ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] วิธีการเขียนบรรณานุกรม แบบไทย-แบบอังกฤษ | เว้นวรรค ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

เว้นวรรค ภาษาอังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

อีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เล่มรายงานเสร็จสมบูรณ์ได้ นั้นคือ การเขียนบรรณานุกรม ปิดท้ายเล่ม เชื่อว่าน้องๆ หลายคนแม้จะทำรายงานส่งคุณครู ส่งอาจารย์

อีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เล่มรายงานเสร็จสมบูรณ์ได้ นั้นคือ การเขียนบรรณานุกรม ปิดท้ายเล่ม เชื่อว่าน้องๆ หลายคนแม้จะทำรายงานส่งคุณครู ส่งอาจารย์มาบ่อยแล้ว ก็ยังไม่เข้าใจการเขียนบรรณานุกรรมได้ถูกต้องเท่าไร บรรณานุกรรมคืออะไร และมีความจำเป็นอย่างไร วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบกัน

Table of Contents

การเขียนบรรณานุกรรม

ก่อนอื่นเราต้องทราบความหมายของ บรรณานุกรรมกันก่อน บรรณานุกรรม มีศัพท์บัญญัติมาจากภาษาอังกฤษว่า bibliography คือ รายการของทรัพยากรสารนิเทศระบุแหล่งที่มาที่ผู้เขียนได้ใช้ประกอบการเขียนหนังสือ โดยจะอ้างอิงไว้ส่วนท้ายหนังสือ รายงาน บทความวิชาการ และงานวิจัย เพื่อแสดงหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้อ่านรายงาน ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

ความสําคัญของบรรณานุกรม

1.   เพื่อแสดงว่ารายงานฉบับนั้นเป็นรายงานที่มีสาระน่าเชื่อถือได้

2.   เพื่อแสดงว่าผู้เขียนรายงานเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้แต่งหนังสือที่ได้นํามาใช้ประกอบการเขียนนั้น

3.   เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้ศึกษารายละเอียด หรือข้อเท็จจริงที่นํามาประกอบการเขียนเพิ่มเติมได้อีก

4.   เพื่อตรวจสอบหลักฐานดั้งเดิมที่ผู้เขียนนํามาประกอบในรายงาน

การเขียนบรรณานุกรม

หลักทั่วไปในการเขียนบรรณานุกรม มักจะเรียงลำดับ ดังต่อนี้ไป

 1. เขียนคำว่า “บรรณานุกรม” หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้คำว่า “BIBLIOGRAPHY” ไว้กลางหน้ากระดาษ

 2. เริ่มต้นเขียนติดริมขอบกระดาษที่เว้นไว้ประมาณ 1.5 นิ้ว เริ่มจาก ชื่อ ชื่อสกุล. เว้นวรรค ชื่อเรื่อง. เว้นวรรค ครั้งที่พิมพ์. เว้นวรรค เมืองที่พิมพ์ เว้นวรรค : เว้นวรรค ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ (หรือสำนักพิมพ์), เว้นวรรค ปีที่พิมพ์.

 3. โดยเรียงรายการตามลำดับตัวอักษร ก-ฮ ตัว ฤ,ฤา เรียงไว้หลังอักษร ร และตัว ฦ,ฦา เรียงไว้หลังอักษร ล เช่น ชื่อผู้เขียน ต้องเริ่มจากกานดา จันทร์จิรา รัติกาล ฤดี ลิขสิทธิ์ ฦชา เช่นต้น

 4.  การเรียงรายการบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ ให้เรียงตามลำดับตัวอักษรตั้งแต่ A-Z โดยให้เรียงตามลำดับอักษรแบบคำต่อคำ (word by word) คือ ดูคำแต่ละคำ เช่น ถ้าอักษรตัวแรกเหมือนกัน ก็เรียงตามตัวที่สอง ถ้าตัวที่สองเหมือนกัน ก็เรียงตามตัวที่สาม ไปเรื่อยๆ

 5. หากรายการที่นํามาจัดทําบรรณานุกรมมีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ให้เรียงภาษาไทยก่อนภาษาต่างประเทศ

วิธีการเขียนบรรณานุกรม

หนังสือภาษาไทย

ชื่อ / ชื่อสกุล. / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์. / / เมืองที่พิมพ์ / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์, /
/ / / / / / /ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

กิตติกร  มีทรัพย์. จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : ธุรกิจการพิมพ์,

วิธีการเขียนบรรณานุกรม

หนังสือภาษาอังกฤษ

ชื่อสกุล. / ชื่อต้น / ชื่อกลาง(ถ้ามี). / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์./ /เมืองที่พิมพ์/:/ผู้รับผิดชอบ
/ / / / / / /ในการพิมพ์./ / ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

Hartley, Eric Key.  Childhood and society.  2 nd ed. New York : Mc Graw –
Hill, 1989.

วิธีการเขียนบรรณานุกรม

บทความจากหนังสือ

ชื่อผู้เขียน./ / “ชื่อตอนหรือบทความ” / ใน / ชื่อหนังสือ. / / หน้า / เลขหน้า. / / ชื่อบรรณาธิการ
/ / / / / / / (ถ้ามี)./ / เมืองที่พิมพ์ / : / ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์, /ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

สมจิต   หนุเจริญกุล  และ  ประคอง  อินทรสมบัติ.  “การประเมินผลการพยาบาล”  ใน
เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 8-15.
หน้า 749 – 781.  มยุรา  กาญจนางกูร, บรรณาธิการ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536.

See also  [NEW] คำนามเอกพจน์ (Singular Noun) และคำนามพหูพจน์ (Plural Noun) | คํานามหมายถึง - NATAVIGUIDES

วิธีการเขียนบรรณานุกรม

บทความจากวารสาร

ชื่อผู้เขียน. / / “ชื่อบทความ” / ชื่อวารสาร. / / ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่) / : / เลขหน้า; /
/ / / / / / / วัน (ถ้ามี) / เดือน / ปี.

ตัวอย่าง

วิทยาคม  ยาพิศาล.  “การพัฒนาคุณภาพระบบงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ตาม
แนวทางการตรวจติดตามทางวิชาการและระบบคุณภาพ”  กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์.  46(3) : 142 – 153 : กรกฎาคม – กันยายน 2547.

วิธีการเขียนบรรณานุกรม

บทความจากหนังสือพิมพ์

ชื่อผู้เขียนบทความ. / / “ชื่อคอลัมน์ / : / ชื่อเรื่องในคอลัมน์” /ชื่อหนังสือพิมพ์. / / วัน / เดือน/
/ / / / / / /ปี. / / หน้า / เลขหน้า.

ตัวอย่าง

นิติภูมิ  เนาวรัตน์.  “เปิดฟ้าส่องโลก : ตัวอย่างการอยู่ร่วมกัน : อียู” ไทยรัฐ.  5 มิถุนาน 2546.
หน้า 2.

วิธีการเขียนบรรณานุกรม

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูล ซีดี – รอม

ผู้แต่ง. / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสือ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ์(ถ้ามี). / /
/ / / / / / / เข้าถึงได้จาก / : /แหล่งสารสนเทศ.

ตัวอย่าง

นพรัตน์  เพชรพงษ์.  จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร.
[ซีดี – รอม].  วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.  เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2545.  สาระสังเขปจาก : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย แผ่นที่ 3, 2547.

ฐานข้อมูลออนไลน์

ผู้แต่ง./ / ชื่อเรื่อง./ / [ประเภทของสื่อ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ์ (ถ้ามี). / /
เข้าถึงได้จาก / : /แหล่งสารสนเทศ. / / (วันที่ค้นข้อมูล / : / วัน / เดือน / ปี).

ตัวอย่าง

พิมลพรรณ  พิทยานุกูล.  วิธีสืบค้นวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http :
/ / www.lib.buu.ac.th.  (วันที่ค้นข้อมูล : 16 กันยายน 2546).
เรวัติ  ยศสุข.  “ผลิตภัณฑ์ใต้วงแขนอันตราย.”  ฉลาดซื้อ.  [ออนไลน์]. 6(6) ;
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2546.  เข้าถึงได้จาก : http :/ /www.kalathai.com
= 16.  (วันที่ค้นข้อมูล : 20 มิถุนายน 2547)

ที่มาข้อมูลจากjanthai.com

[Update] การเว้นวรรคด้วย Colons เป็นภาษาอังกฤษ | เว้นวรรค ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

ลำไส้ใหญ่ ( 🙂 เป็นเครื่องหมายของเครื่องหมายวรรคตอน  ใช้หลังจากคำสั่ง (เช่นข้ออิสระ ) หรือที่เปิดตัวใบเสนอราคา , คำอธิบายเป็นตัวอย่างหรือชุดนอกจากนี้ลำไส้ใหญ่มักจะปรากฏหลังคำทักทายของจดหมายธุรกิจ (Dear Professor Legree 🙂 ระหว่างบทและหมายเลขกลอนในการอ้างอิงตามพระคัมภีร์ไบเบิล (ปฐมกาล 1: 1) ระหว่างชื่อเรื่องและคำบรรยายของหนังสือหรือบทความ (” Comma Sense: A FUNdamental Guide to Punctuation “) และระหว่างตัวเลขหรือกลุ่มของตัวเลขในนิพจน์ของเวลา (03:00 น.) และอัตราส่วน (1: 5)

ประวัติศาสตร์

คำว่า  โคลอน มาจากศัพท์ภาษากรีก  kōlonซึ่ง  หมายถึงส่วนหนึ่งของข้อหรือประโยคหรือมากกว่านั้นตามตัวอักษรเป็นส่วนหนึ่งของแขนขาโดยเฉพาะขา Keith Houston ผู้เขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอนได้อธิบายที่มาของลำไส้ใหญ่ในบทความ “The Mysterious Origins of Punctuation” ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2015 บน   เว็บไซต์BBC ฮูสตันกล่าวว่าเครื่องหมายวรรคตอนมีต้นกำเนิดในช่วงศตวรรษที่สามก่อนคริสตกาลในเมืองอเล็กซานเดรียของกรีกกรีก

บรรณารักษ์ที่นั่นชื่อ Aristophanes ได้พัฒนาชุดของจุดสามจุดเพื่อแยกกระแสข้อความที่ไม่ขาดสายซึ่งเป็นบรรทัดฐานในการเขียนในเวลานั้น จุดที่จัดเรียงตรงกลางด้านล่างหรือด้านบนของแต่ละบรรทัดแสดงถึงสิ่งที่วันนี้จะเป็นเครื่องหมายทวิภาคลูกน้ำและจุดตามลำดับ แม้ว่าชาวโรมันจะไม่สนใจเครื่องหมายวรรคตอนหลังจากพิชิตกรีกได้ แต่ในที่สุดจุดต่างๆก็ได้รับชีวิตใหม่ในศตวรรษที่เจ็ดโดย Isidore of Seville

Ashley Timms ในวันที่ 28 ธันวาคม 2016 บทความ “A History of Punctuation in English” ตีพิมพ์บนเว็บไซต์ของ  Unravel Magazineซึ่งเป็นวารสารด้านภาษาศาสตร์โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับไทม์ไลน์: ในผลงาน “The Etymologies” (หรือ  Etymologiae  ในภาษาละติน) , Isidore of Seville อธิบายว่าจุดสูงสุดเป็นจุดสิ้นสุดของประโยคจุดต่ำสุดทำหน้าที่เหมือนกับลูกน้ำในปัจจุบันและจุดกลางแสดงถึงการหยุดชั่วคราวระหว่างสองจุด:

See also  [NEW] ภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียน ประโยคสำเร็จรูป ครู นักเรียน ใช้ในการเรียนการสอน ได้ทันที | วิธีสอนภาษาอังกฤษประถม - NATAVIGUIDES

“ผลงานของ Isidore of Seville ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและเขายังได้รับการอ้างถึงโดย Dante Alighieri และอ้างถึงโดย Geoffrey Chaucer  Etymologiae ถือเป็นตำราเรียนในยุคกลางและไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีผลอย่างมากต่อวิธีที่นักเขียนใช้ไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอน”

ในที่สุดจุดกลางก็พัฒนาเป็นจุดสองจุดซึ่งอาจเกิดขึ้นจากบทสวดแบบเกรกอเรียนซึ่งรวมถึง  ลิฟทาทาส  (จุดที่ยกขึ้น) ซึ่งดูเหมือนลำไส้ใหญ่ในยุคปัจจุบัน Timms กล่าว

วัตถุประสงค์

“Associated Press Stylebook, 2018” อาจให้คำอธิบายที่ดีที่สุด (จากคู่มือลักษณะต่างๆ) เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการใช้ลำไส้ใหญ่ AP ระบุว่าควรใช้เครื่องหมายวรรคตอนสำหรับ:

 • เน้น:  AP ยกตัวอย่างนี้:  เขามีงานอดิเรกเพียงอย่างเดียวคือการกิน
 • รายการ:  เครื่องหมายจุดคู่มักจะอยู่ท้ายประโยคหรือวลีเพื่อแนะนำรายการตารางและข้อความ
 • รายชื่อ:ใช้เครื่องหมายจุดคู่ในรายการดังกล่าวเมื่อเวลาผ่านไป ( 1: 31: 07.2 ) เวลาของวัน ( 20:31 น. ) ตลอดจนการอ้างอิงตามพระคัมภีร์และกฎหมาย ( 2 พกษ 2:14; Missouri Code 3: 245–260 ).
 • บทสนทนา:ตัวอย่างจะเป็น:  Bailey: คุณทำอะไรในคืนวันที่ 19? Mason: ฉันปฏิเสธที่จะตอบเรื่องนั้น
 • การสัมภาษณ์แบบถาม – ตอบ: AP ยกตัวอย่างนี้  Q: คุณตีเขา? A: แน่นอนฉันทำ

AP กล่าวว่าคุณสามารถใช้เครื่องหมายจุดคู่เพื่อแนะนำคำพูดโดยตรงของประโยคหนึ่งประโยคที่อยู่ในย่อหน้า นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เครื่องหมายจุดคู่เพื่อแนะนำใบเสนอราคาแบบยาวหรือบล็อก เมื่อทำเช่นนั้นให้ป้อน Hard Return บนแป้นพิมพ์หลังข้อความแนะนำเพื่อนำเนื้อหาที่ยกมาไปยังช่องว่างถัดไปตามที่แสดงในส่วนประวัติด้านบน

ใช้และใช้ผิดประเภท

ใช้เครื่องหมายจุดคู่ท้ายประโยคหลังชื่อย่อและตัวย่อหลังเครื่องหมายวรรคตอนอื่น ๆ ในการคำนวณและคณิตศาสตร์และในข้อพระคัมภีร์และในกรณีอื่น ๆ

ในตอนท้ายของประโยค:ใช้เครื่องหมายจุดคู่แทนช่วงเวลาที่ทั้งสองส่วนมีความสัมพันธ์กันซึ่งทำให้ช่วงเวลาหยุดพักยากเกินไป ใช้คำแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หลังเครื่องหมายทวิภาคเฉพาะในกรณีที่ลำไส้ใหญ่ตามด้วยคำนามที่เหมาะสมหรืออนุประโยคอิสระ ตัวอย่างเหล่านี้ดัดแปลงมาจากหนังสือของ Associated Press และ June Casagrande, “The Best Punctuation Book, Period: A Comprehensive Guide for All Writer, Editor, Student, and Businessperson”:

 • ถูกต้อง: เขาสัญญากับสิ่งนี้: บริษัท จะทำให้การสูญเสียทั้งหมดเป็นไปด้วยดี
 • ผิด:  อุณหภูมิของตู้เย็นเป็นสิ่งสำคัญ: หากยังเย็นไม่เพียงพออาหารจะเสีย
 • ขวา:  อุณหภูมิของตู้เย็นเป็นสิ่งสำคัญ: หากยังเย็นไม่เพียงพออาหารจะเสีย

ก่อนรายการ: ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ตัวแรกของคำแรกหลังเครื่องหมายทวิภาคก็ต่อเมื่อเป็นคำนามที่ถูกต้อง

 • ขวา:  โจเชิญเพื่อนหลายคนมางานปาร์ตี้: ซาแมนธาเดวิดและแฟรงค์
 • ขวา:  พิซซ่ามาพร้อมกับท็อปปิ้งสามอย่าง: เป็ปเปอร์โรนีหัวหอมและเห็ด
 • ผิด:  พิซซ่ามาพร้อมกับท็อปปิ้งสามอย่าง: เปปเปอร์โรนีหัวหอมและเห็ด

หลังเครื่องหมายคำพูดและเครื่องหมายวรรคตอนอื่น ๆ : ใช้เครื่องหมายจุดคู่  หลัง เครื่องหมายวรรคตอนอื่น แต่ไม่เคยทำมาก่อน:

 • ความจริงนั้นเรียบง่าย (เกือบจะง่ายเกินไป): แดนมีความผิด
 • ความจริงเธอพูดว่า “เรียบง่าย”: แดนมีความผิด

ข้อพระคัมภีร์:  อ้างอิงจำนวนบทและข้อในรูปแบบนี้:

 • มัทธิว 3:16
 • ลูกา 21: 1–13
 • 1 เปโตร 2: 1

คณิตศาสตร์และการคำนวณ: บางรูปแบบแม้ว่าจะไม่ใช่ AP – ใช้เครื่องหมายทวิภาคเพื่อแยกส่วนต่างๆของ  อัตราส่วนเช่นใน:

 • 2: 5 ซึ่งหมายถึงอัตราส่วน 2 ต่อ 5 สองในห้าหรือ 2/5
 • 3: 4 ซึ่งหมายถึงอัตราส่วน 3 ต่อ 4 สามในสี่หรือ 3/4

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้โคลอนเพื่อแยกชื่อหนังสือและหัวเรื่องย่อยได้เช่นสำหรับหนังสือของ Casagrande ที่แสดงรายการก่อนหน้านี้ในส่วนนี้ ใช้เครื่องหมายจุดคู่ในการอ้างอิงเพื่อแยกบทและหมายเลขหน้าดังใน:

 • วารสารการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 15: 220–229

นอกจากนี้ยังไม่เคยรวมเส้นประและลำไส้ใหญ่

การเชื่อมโยงความคิดที่เท่าเทียมกัน

โดยทั่วไปให้ใช้เครื่องหมายโคลอนเพื่อแสดงว่าสองประโยคหรือประโยคและอนุประโยค  ขนานกัน  หรือเกี่ยวข้องกับความคิดหรือหัวเรื่องเดียวกัน David Crystal ผู้เขียน “Making a Point: The Persnickety Story of English Punctuation” กล่าว ตัวอย่างจะเป็น:

“การ  ศึกษาศิลปศาสตร์  สร้างพลเมือง: คนที่สามารถคิดอย่างกว้าง ๆ และมีวิจารณญาณเกี่ยวกับตัวเองและโลก”
—William Deresiewicz, “Faulty Towers,  The Nation , 23 พฤษภาคม 2011
” ฉันกำลังจะซื้อสำเนาของ ‘The Power of Positive Thinking’ แล้วฉันก็คิดว่า: จะทำอะไรดีล่ะ? ”
Ronnie Shakesนักแสดงตลกยอดเยี่ยม

ในคำพูดแรกซึ่งรวมประโยคตามด้วยประโยคที่ไม่มีความหมาย Deresiewic ใช้เครื่องหมายจุดคู่เพื่อแสดงว่าพลเมืองที่ได้รับการศึกษาด้านศิลปศาสตร์เป็นกลุ่มเดียวกับคนที่สามารถคิดอย่างกว้าง ๆ และมีวิจารณญาณ ประการที่สองโดย Shakes ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นแขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์ช่วงดึกใช้ลำไส้ใหญ่ (และประชด) เพื่อแสดงสองด้านของตัวเอง: ผู้มองโลกในแง่ดีที่กำลังจะซื้อหนังสือเกี่ยวกับการคิดบวกและผู้มองโลกในแง่ร้ายที่ พูดออกมาเอง

See also  [NEW] สมัครแทงบอลสเต็ป จับยี่กีออนไลน์ ทางเข้า Holiday Palace Online | กลอน ทะเลาะ กับ แฟน - NATAVIGUIDES


นาซ่าซื้อเรือดำน้ำ


แมวพี่แป้ง
LINE STICKER \”zbing z. friend\” เวอร์ชั่นใหม่มาพร้อมเจ้านาซ่าและซิมบ้าสุดป่วน
สติกเกอร์ดุ๊กดิ๊ก+เสียงพากษ์สุดน่ารักของพี่แป้ง ดาวน์โหลดได้ที่นี่เลย http://lin.ee/r9gSHl9/sknj/ow
สติกเกอร์เวอร์ชั่นแรก https://store.line.me/stickershop/product/1480015
ขอบคุณเพื่อนๆ น้องๆ ทุกคนที่ช่วยอุดหนุนพี่แป้งนะคะ
ช่วยกด like \u0026 share + Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แป้งกันด้วยนะคะ
contact me :: pan.g@live.com
ขอให้สนุกกับคลิปนะคะ :3
ซื้อสินค้าของพี่แป้ง zbing z. มีทั้งเสื้อ หมวก กระเป๋า และของอื่นๆ ได้ที่นี่ https://goo.gl/R4XXeY

ติดตามแป้งได้ที่
♥ Facebook http://www.facebook.com/zbingzee
♥ Fan page http://www.facebook.com/zbingch
♥ Instagram http://www.instagram.com/zbingz
♥ Youtube http://www.youtube.com/zbingzbin­g
ด้วยรัก ♥
zbing z
สมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับ Online Station เพื่อช่วยพัฒนาให้ช่อง Youtube ของคุณเติบโตขึ้น http://caster.onlinestation.net
­­
::: สนใจติดต่อโฆษณาหรือสปอนเซอร์ :::
ติดต่อทีมงาน Online Station (เฉพาะเรื่องงานเท่านั้น)
อีเมล์ : os.influencer@truedigital.com
INTRO SONG
Sparks (feat. Corey Saxon)
Music by Epidemic Sound (http://www.epidemicsound.com)
zbingz

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

นาซ่าซื้อเรือดำน้ำ

Intonation การขึ้นเสียงสูง ลงเสียงต่ำ


Intonation การขึ้นเสียงสูง ลงเสียงต่ำ

เปลี่ยนชื่อ พับจี เว้นวรรค เปลี่ยนได้ 100% PUBG mobile


ไอดีเกมส์ 516147943
อุปกรณ์ที่ใช้
มือถือ : OPPO reno 2
แอพอัดหน้าจอ : AZ recorder
เสียง : อัดแยกต่อเข้าคอมพิวเตอร์หรือต่อเข้าโทรศัพท์อีกครั้งเพื่ออัด
กล้องเวลาถ่ายมือเวลาเล่น : SONY a6400 เลนส์ 1650 / Sigma 30 mm F1.4
สนับสนุนเราได้ด้วยการกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ขอบคุณครับ
ขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณา
ช่องทางการติดต่อ
FACEBOOK : AR13TH
https://www.facebook.com/PGGAMINGA/

เปลี่ยนชื่อ พับจี เว้นวรรค เปลี่ยนได้ 100% PUBG mobile

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ เว้นวรรคด้วย


Facebook
https://www.facebook.com/oathka
https://www.facebook.com/engoath
Blog
http://oathkathai.blogspot.com
https://oathka.wixsite.com/oathka
http://www.shareasale.com/r.cfm?B=44\u0026U=1623162\u0026M=47\u0026urllink=
https://inviteshutterfly.com/x/oa7VgR
https://oathka.wixsite.com/engoath
https://oathwasthere.blogspot.com
Pinterest
https://www.pinterest.com/oathka/
clothing design shop
https://artofwhere.com/artists/oathka
https://shopvida.com/collections/oathka?_ga=2.128665740.1887055391.1502464780635357388.1502464780
https://www.spoonflower.com/profiles/oath?sub_action=designs
IG
https://www.instagram.com/oath.ka/
Tweeter
https://twitter.com/ka_oath
Linkedin
https://www.linkedin.com/in/oathpeterson97654989/
Book
http://www.lulu.com/shop/oathka/speakenglishwithconfidence/paperback/product23543990.html
http://sharelu.lu/h3sdy
MUGs
https://www.zazzle.com/oath_ka?rf=238640248463837667

ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ เว้นวรรคด้วย

วิธีการเว้นวรรคการพูด/สนทนา ภาษาอังกฤษอย่างไร ให้ฝรั่ง เข้าใจได้ดี


หรือ ติดตาม ครูวสันต์ อายุบเคน ได้ทาง Facebook fan page ได้อีกช่องทางหนึ่ง:
https://www.facebook.com/wasan.aryubken

วิธีการเว้นวรรคการพูด/สนทนา ภาษาอังกฤษอย่างไร ให้ฝรั่ง เข้าใจได้ดี

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เว้นวรรค ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.