Home » [NEW] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | 11 อังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | 11 อังกฤษ – NATAVIGUIDES

11 อังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

22

SHARES

Facebook

Twitter

การเรียงลำดับที่ภาษาอังกฤษอาจจะงงๆ หน่อยนะครับ เพราะการเรียงลำดับ ภาษาอังกฤษเขามีตัวเลขอีกชุดหนึ่ง แต่มันก็คล้ายๆกับตัวเลขจำนวนนับนั่นแหละ สังเกตุความแตกต่างนิดหน่อยก็สามารถที่จะบอกได้แล้ว อย่าว่าแต่ 1-100 เลย ถึงกี่ล้านก็ได้ ถ้ารู้แนว

Table of Contents

ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง

ลำดับ ภาษาอังกฤษ

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขก่อนนะครับว่า มันมีอยู่ด้วยกัน  2 ชุดคือ

1. Cardinal Number (ค๊าดิเนิล นั๊มเบอส)ตัวเลขจำนวนนับ  เช่น one – หนึ่ง two – สอง  three – สาม  four – สี่  five – ห้า อันนี้เขาเรียกว่าตัวเลขจำนวนนับ เอาไว้นับจำนวนสิ่งต่างๆว่ามีอยู่เท่าไหร่

2. Ordinal Number ตัวเลขลำดับที่ (อ๊อดิเนิล นั๊มเบอส) เอาไว้เรียงลำดับ หรือบอกลำดับของสิ่งต่างๆ เช่น วันที่ ชั้นของตึก การเข้าเส้นชัยของนักกีฬา บอกลำดับในแถว เป็นต้น

ตัวอย่างการนับลำดับที่

 • I live on 3rd floor.
  ฉันอาศัยอยู่ชั้น(ลำดับ)ที่สาม
 • The third girl is my sister.
  เด็กหญิงลำดับที่ 3 คือ น้องสาวของฉัน
 • It is my first week here.
  มันคือสัปดาห์ที่หนึ่ง (สัปดาห์แรก) ของผมที่นี่
 • The third shirt is 150 bath.
  เสื้อเชิ้ตตัวที่ 3 ราคา 150 บาท

♦ มาดูลำดับที่ ตั้งแต่ลำดับที่ 1 – 100 กันนะครับ

 ลำดับ
ตัวย่อ
ตัวเต็ม
คำอ่าน

ลำดับที่  1
1st
first
เฟิสท

ลำดับที่  2
2nd
second
เซ๊เคินดึ

ลำดับที่  3
3rd
third
เธิด

ลำดับที่  4
4th
fourth
ฟอธ

ลำดับที่  5
5th
fifth
ฟิฟธ

ลำดับที่  6
6th
sixth
ซิกซธ

ลำดับที่  7
7th
seventh
เซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  8
8th
eighth
เอทธ

ลำดับที่  9
9th
ninth
ไนนธ

ลำดับที่  10
10th
tenth
เท็นธ

ลำดับที่  11
11th
eleventh
อิเล็ฝเวินธ

ลำดับที่  12
12th
twelfth
เทว็ลฟธ

ลำดับที่  13
13th
thirteenth
เธอที๊นธ

ลำดับที่  14
14th
fourteenth
ฟอที๊นธ

ลำดับที่  15
15th
fifteenth
ฟิฟที๊นธ

ลำดับที่  16
16th
sixteenth
ซิกซที๊นธ

ลำดับที่  16
17th
seventeenth
เซ็ฝเวินที๊นธ

ลำดับที่  18
18th
eighteenth
เอทที๊นธ

ลำดับที่  19
19th
nineteenth
ไนนที๊นธ

ลำดับที่  20
20th
twentieth
เทว็นทิเอ็ธ

ลำดับที่  21
21st
twenty-first
ทเว็นทิเฟิสท

ลำดับที่  22
22nd
twenty-second
เทว็นทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  23
23rd
twenty-third
เทว็นทิเธิด

ลำดับที่  24
24th
twenty-fourth
เทว็นทิฟอธ

ลำดับที่  25
25th
twenty-fifth
เทว็นทิฟิฟธ

ลำดับที่  26
26th
twenty-sixth
เทว็นทิซิกซธ

ลำดับที่  27
27th
twenty-seventh
เทว็นทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  28
28th
twenty-eighth
เทว็นทิเอทธ

ลำดับที่  29
29th
twenty-ninth
เทว็นทิไนนธ

ลำดับที่  30
30th
thirtieth
เธ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  31
31st
thirty-first
เธ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  32
32nd
thirty-second
เธ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  33
33rd
thirty-third
เธ๊อทิเธิด

ลำดับที่  34
34th
thirty-fourth
เธ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  35
35th
thirty-fifth
เธ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  36
36th
thirty-sixth
เธ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  37
37th
thirty-seventh
เธ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  38
38th
thirty-eighth
เธ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  39
39th
thirty-ninth
เธ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  40
40th
fortieth
ฟ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  41
41nd
forty-first
ฟ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  42
42nd
forty-second
ฟ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  43
43rd
forty-third
ฟ๊อทิเธิด

ลำดับที่  44
44th
forty-fourth
ฟ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  45
45th
forty-fifth
ฟ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  46
46th
forty-sixth
ฟ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  47
47th
forty-seventh
ฟ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  48
48th
forty-eighth
ฟ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  49
49th
forty-ninth
ฟ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  50
50th
fiftieth
ฟิ๊ฟทิเอ็ธ

ลำดับที่  51
51nd
fifty-first
ฟิ๊ฟทิเฟิสท

ลำดับที่  52
52nd
fifty-second
ฟิ๊ฟทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  53
53rd
fifty-third
ฟิ๊ฟทิเธิด

ลำดับที่  54
54th
fifty-fourth
ฟิ๊ฟทิฟอธ

ลำดับที่  55
55th
fifty-fifth
ฟิ๊ฟทิฟิฟธ

ลำดับที่  56
56th
fifty-sixth
ฟิ๊ฟทิซิกซธ

ลำดับที่  57
57th
fifty-seventh
ฟิ๊ฟทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  58
58th
fifty-eighth
ฟิ๊ฟทิเอทธ

See also  [NEW] วัน เดือน ปี ภาษาจีน (日 月 年) แตกต่างกับไทยยังไง? | เรียน ภาษา ที่ จีน 1 ปี - NATAVIGUIDES

ลำดับที่  59
59th
fifty-ninth
ฟิ๊ฟทิไนนธ

ลำดับที่  60
60th
sixtieth
ซิ๊กซติเอ็ธ

ลำดับที่  61
61nd
sixty-first
ซิ๊กซติเฟิสท

ลำดับที่  62
62nd
sixty-second
ซิ๊กซติเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  63
63rd
sixty-third
ซิ๊กซติเธิด

ลำดับที่  64
64th
sixty-fourth
ซิ๊กซติฟอธ

ลำดับที่  65
65th
sixty-fifth
ซิ๊กซติฟิฟธ

ลำดับที่  66
66th
sixty-sixth
ซิ๊กซติซิกซธ

ลำดับที่  67
67th
sixty-seventh
ซิ๊กซติเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  68
68th
sixty-eighth
ซิ๊กซติเอทธ

ลำดับที่  69
69th
sixty-ninth
ซิ๊กซติไนนธ

ลำดับที่  70
70th
seventieth
เซ็ฝเวินทิเอ็ธ

ลำดับที่  71
71nd
seventy-first
เซ็ฝเวินทิเฟิสท

ลำดับที่  72
72nd
seventy-second
เซ็ฝเวินทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  73
73rd
seventy-third
เซ็ฝเวินทิเธิด

ลำดับที่  74
74th
seventy-fourth
เซ็ฝเวินทิฟอธ

ลำดับที่  75
75th
seventy-fifth
เซ็ฝเวินทิฟิฟธ

ลำดับที่  76
76th
seventy-sixth
เซ็ฝเวินทิซิกซธ

ลำดับที่  77
77th
seventy-seventh
เซ็ฝเวินทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  78
78th
seventy-eighth
เซ็ฝเวินทิเอทธ

ลำดับที่  79
79th
seventy-ninth
เซ็ฝเวินทิไนนธ

ลำดับที่  80
70th
eightieth
เอ๊ททิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
eighty-first
เอ๊ททิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
eighty-second
เอ๊ททิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
eighty-third
เอ๊ททิเธิด

ลำดับที่  84
84th
eighty-fourth
เอ๊ททิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
eighty-fifth
เอ๊ททิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
eighty-sixth
เอ๊ททิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
eighty-seventh
เอ๊ททิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
eighty-eighth
เอ๊ททิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
eighty-ninth
เอ๊ททิไนนธ

ลำดับที่  90
90th
ninetieth
ไน๊ทิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
ninety-first
ไน๊ทิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
ninety-second
ไน๊ทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
ninety-third
ไน๊ทิเธิด

ลำดับที่  84
84th
ninety-fourth
ไน๊ทิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
ninety-fifth
ไน๊ทิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
ninety-sixth
ไน๊ทิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
ninety-seventh
ไน๊ทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
ninety-eighth
ไน๊ทิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
ninety-ninth
ไน๊ทิไนนธ

ลำดับที่  100
100th
one hundredth
วัน ฮั๊นเดริดธ

ลำดับพันหมื่นล้าน

ถ้าสามารถนับได้ถึงพันหมื่นล้าน การนับลำดับก็จะง่ายมาก แค่เติม th ลงไปแค่นั้นเอง เช่น

 • ลำดับที่ 10,00 = 10,000th (ten thousandth เท็น เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 100,000 = 100,000th (one hundred thousandth วัน ฮั๊นเดริด เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 1,000,000 = 1,000,000th (one millionth วัน มิ๊ลเลียนธ)

ลำดับที่ กับเลขหลายจำนวน

หลายจำนวน ณ ที่นี้ คือ มันมีตัวเลขหลัก หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน ปนเปกัน ให้ยึดตัวสุดท้ายเท่านั้น ตัวอื่นๆให้นับเป็นตัวเลขนับจำนวนตามปกติ เช่น

ลำดับที่ 101 = one hundred and first

ลำดับที่ 582 = five hundred and eighty-second

ลำดับที่ 1,830 = one thousand eight hundred and thirtieth

ลำดับที่ 22,554 = twenty-two thousand five hundred and fifty-fourth

ลำดับที่ 346,747 = three hundred and forty-six thousand seven hundred and forty-seventh

ลำดับที่ 6,666,666 = six million six hundred and sixty-six thousand sex hundred and sixty-sixth

เป็นอย่างไรกับบ้างครับกับลำดับภาษาอังกฤษ ถ้าเรียนรู้ใหม่ๆก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับ แต่เดี๋ยวก็จะคุ้นไปเอง ในเรื่องของการนับจำนวน และการนับลำดับที่

บทเรียนที่เกี่ยวข้อง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 116

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

[NEW] 11 อาหารอังกฤษ ที่ไม่ควรพลาด พร้อมร้านแนะนำในลอนดอน | 11 อังกฤษ – NATAVIGUIDES

11 อาหารอังกฤษ ที่ไม่ควรพลาด พร้อมร้านแนะนำในลอนดอน

อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องไม่พลาดเวลาไปเยือนต่างประเทศก็คือ การชิมอาหารท้องถิ่นแสนอร่อยนั่นเอง! และวันนี้ มัชรูมทราเวล ก็จะชวนไป ทัวร์ยุโรป ลิ้มรสความอร่อยฉบับเมืองผู้ดีกันที่ อังกฤษ !! บอกเลยว่าอาหารการกินที่นี่ไม่น้อยหน้าใคร มีเมนู อาหารอังกฤษ มากมาย รวมไปถึงขนมและชาต่างๆ ไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่พลาด เรารวมมาให้แล้วถึง 11 เมนู พร้อมร้านเด็ดแนะนำในลอนดอน ตามไปอร่อยกัน!!

1. Fish & Chips

นี่คือ อาหารอังกฤษ ประจำชาติ ที่คนทั่วโลกรู้จักกันดีเลยก็ว่าได้ ถ้าอยากกิน Fish & Chips ที่ดีที่สุดในอังกฤษต้องมากินที่ลอนดอน! เมนูนี้น่าจะถูกใจทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยรุ่น หรือเด็กๆ ก็ทานได้ จะเป็นปลาชุปแป้งทอดและมันฝรั่งทอด เป็นอาหารที่หาทานง่ายมาก มีทุกที่ตั้งแต่ในร้านอาหารหรูยันร้านฟาสต์ฟู้ด โดยเมนูฟิชแอนด์ชิพส์แบบดั้งเดิมจะต้องกินคู่กับถั่วลันเตาสีเขียวบดที่ปรุงรสด้วยเกลือและน้ำส้มสายชู

ร้านแนะนำ : Poppie’s Fish & Chips สาขา Camden
เวลา เปิด-ปิด : จันทร์-พฤหัสบดี 11.00 – 23.00 น. / ศุกร์-เสาร์ 11.00 – 23.30 น. / อาทิตย์ 11.00 – 22.30 น.
ราคา เมนู Fish & Chips : 1 ชุด ราคาไม่เกิน 7 ปอนด์
เว็บไซต์ : http://poppiesfishandchips.co.uk
แผนที่ :

2. Sunday Roast with Yorkshire Pudding

เมนูถัดมาที่อยากแนะนำ เค้าบอกว่าเป็น อาหารอังกฤษ ที่แท้ทรูกว่าฟิชแอนด์ชิพส์ซะอีก นั่นก็คือ Sunday Roast with Yorkshire Pudding มันคือ เนื้อ, หมู, ไก่ หรือแกะย่าง เสิร์ฟพร้อมพุดดิ้งยอร์คเชอร์ ผักต่างๆ แล้วราดด้วยน้ำเกรวี่ค่ะ นับว่าเป็นเมนูสุดคลาสสิกของประเทศอังกฤษเลยก็ว่าได้ ใครที่ไม่คุ้นหูกับเมนูนี้อย่าเพิ่งตกใจไปว่าให้กินเนื้อย่างกับพุดดิ้งเนี่ยนะ?! กินของคาวทานคู่กับของหวานได้ด้วยเหรอ?? อ๊ะๆ อย่าเพิ่งคิดไปแบบนั้นค่ะ เพราะพุดดิ้งที่ชาวอังกฤษนิยมรับประทานนั้น ส่วนมากมักจะเป็นอาหารคาว ซึ่งหน้าตาก็เหมือนกับขนมปังฟูๆ กรอบนอก นุ่มใน แต่ไม่มีรสชาติ ซึ่งจะต่างกับพุดดิ้งทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันในรูปแบบของหวานที่ทำจากคัสตาร์ดนั่นเอง ซึ่งเมนูนี้เค้าก็จะทานกันในวันอาทิตย์ตามชื่อเลยค่ะ มา ทัวร์ยุโรป ที่อังกฤษต้องชิมให้ได้นะ

ร้านแนะนำ : The Windsor Castle ย่าน Nothing Hill
เวลา เปิด-ปิด : จันทร์-เสาร์ 12.00 – 23.00 น. / อาทิตย์ 12.00 – 22.30 น.
ราคา Sunday Roast with Yorkshire Pudding : 12 ปอนด์
เว็บไซต์ : https://www.thewindsorcastlekensington.co.uk
แผนที่ :

3. Pie and Mash

ของกิน ลอนดอน เมนูนี้เป็นอาหารดั้งเดิมของเมืองผู้ดีอังกฤษเค้าเลยค่ะ Pie and Mash คือพายไส้เนื้อต่างๆ เสิร์ฟพร้อมกับมันบด ราดด้วยซอสเกรวี่สีเขียว เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทานง่าย ได้รสชาติแบบ อาหารอังกฤษ แบบแท้ๆ อร่อยได้รสชาติดั้งเดิมมากๆ

See also  [Update] แปลเพลง 七ノ歌 (บทเพลงลำดับที่7) ของ RADWIMPS - แปลเพลง RADWIMPS | yes i see แปล ว่า - NATAVIGUIDES

ร้านแนะนำ : Pieminister สาขา Borough Market
เวลา เปิด-ปิด : จันทร์-พฤหัสบดี 10.00 – 17.00 น. / ศุกร์ 10.00 – 18.00 น. / เสาร์ 09.00 – 17.00 น.
ราคา Pie and Mash : 6.5 ปอนด์
เว็บไซต์ : https://www.pieminister.co.uk/
แผนที่ :

4. Bangers and Mash

อีกหนึ่งเมนู ของกิน ลอนดอน สุดคลาสสิกนี้ก็คือ Bangers and Mash หรือ ไส้กรอกกับมันบด นั่นเอง ซึ่งอาหารจานนี้จะช่วยให้คุณอิ่มท้องและร่างกายอบอุ่นขึ้นในวันที่อากาศหนาวเย็น ในเมนูจะมีทั้งไส้กรอกชิ้นใหญ่ๆ มาพร้อมกับมันบดราดซอส เป็นอีกหนึ่งเมนูทานง่าย ถูกใจทุกคน

ร้านแนะนำ : Mother Mash ในย่าน Soho
เวลา เปิด-ปิด : 11.30 – 22.00 น.
ราคา Bangers and Mash : ไม่เกิน 10 ปอนด์
เว็บไซต์ : http://www.mothermash.co.uk/
แผนที่ :

5. Cockles

หอยแครง …ใช่ค่ะหอยแครง เชื่อไหมว่าคนท้องถิ่นเมืองผู้ดีอังกฤษนี่เขาก็ชอบกินหอยแครงเหมือนกันนะ โดยมักจะนิยมนำไปผัดเป็นอาหารเมนูต่างๆ แล้วแต่ชอบ ซึ่งหอยแครงที่สด หวาน อร่อย จะอยู่ที่ Borough Market รวมถึงยังมีหอยชนิดอื่นๆ เช่น หอยเชลล์ หอยแมลงภู่ และซีฟู้ดต่างๆ ด้วยค่ะ ใครไปเที่ยวแล้วมีโอกาสได้ทำอาหารเอง ลองแวะไปดูกันนะคะ

ตลาด Borough Market
เวลา เปิด-ปิด : จันทร์-พฤหัสบดี 10.00 – 17.00 น. / ศุกร์ 10.00 – 18.00 น. / เสาร์ 08.00 – 17.00 น. / หยุดทุกวันอาทิตย์
แผนที่ :

6. Full English Breakfast

Full English Breakfast หรือ อาหารเช้าอังกฤษเต็มรูปแบบ เป็นเมนูที่อร่อยครบสุดๆ ดูได้เลยค่ะ อาหารเช้าตรงหน้าคุณเคยจัดเต็มเบอร์นี้ไหม? ขอบอกว่าถ้า มาอังกฤษ แล้วต้องมีสักวันที่มื้อเช้าต้องจัดเต็มแบบนี้! ใน 1 จานประกอบไปด้วย ไส้กรอก ไข่ เห็ด มะเขือเทศ พุดดิ้งเลือด มันฝรั่ง และขนมปังปิ้งที่สมบูรณ์แบบ เพราะมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญก็ต้องจัดเต็มกันหน่อย

ร้านแนะนำ : The Breakfast Club
เวลา เปิด-ปิด : จันทร์-พุธ 07.30 – 23.00 น. / พฤหัสบดี-ศุกร์ 07.30 – 00.00 น. / เสาร์ 08.00 – 00.00 น. / อาทิตย์ 08.00 – 22.30 น.
ราคา Full English Breakfast : ไม่เกิน 10 ปอนด์
เว็บไซต์ : https://www.thebreakfastclubcafes.com/
แผนที่ :

7. Beef Wellington

สายชอบกินเนื้อหรือสเต็ก ห้ามพลาด อาหารอังกฤษ เมนูนี้เด็ดขาด! นั่นก็คือสเต็กเนื้อ Beef Wellington ซึ่งเป็นเนื้อสันในห่อด้วยฟัวกราส์ เห็ดกับหัวหอม เครื่องเทศ แล้วห่อด้วยเครปและแป้งพายอีกชั้น จากนั้นนำทั้งชิ้นไปอบ แป้งด้านนอกสุก ส่วนเนื้อด้านในก็จะชุ่มฉ่ำแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ ส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลเลยล่ะค่ะ จากนั้นก็จะเสิร์ฟพร้อมซอสเกรวี่ และเครื่องเคียงอย่าง มันฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่ง แครอทอบ เป็นเมนูที่ได้ทานของอร่อยหลายอย่างในคำเดียว แถมยังเป็นเมนูที่น่าถ่ายรูปไปอวดเพื่อนๆ ในโซเชี่ยลสุดๆ

ร้านแนะนำ : Simpsons in the Strand
เวลา เปิด-ปิด : จันทร์-เสาร์ 11.30 – 23.00 น. / อาทิตย์ 12.00 – 20.00 น.
ราคา Beef Wellington : 15 ปอนด์
เว็บไซต์ : https://www.simpsonsinthestrand.co.uk/
แผนที่ :

8. Roast Duck – Four Seasons

อีกหนึ่งเมนูที่จั่วหัวไว้เลยว่า ต้องชิม! นั่นก็คือ เป็ดย่างโฟร์ซีซั่นส์ ที่มีชื่อเสียงของลอนดอนนั่นเอง ว่ากันว่า มาอังกฤษ แล้วไม่ได้ชิมเป็ดย่างโฟร์ซีซั่นส์ ก็เหมือนมาไม่ถึงเชียวนะ อย่างที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยๆ หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นภัตตาคารในโรงแรมหรือเปล่า แต่จริงๆ แล้ว โฟร์ซีซั่นส์เป็นร้านอาหารจีนที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเมนูเด็ดก็คือ เป็ดย่าง ที่ได้ชื่อว่าเป็น เป็ดย่างที่อร่อยที่สุดในโลก! ถึงจะเป็นอาหารจีน แต่เมนูนี้ก็โด่งดังมากๆ ร้านนี้มาเปิดสาขาในไทยด้วย แต่ถ้าอยากไปชิมให้ได้รสชาติแบบออริจินอล ก็จองไปเที่ยว ทัวร์อังกฤษ ได้เลยค่ะ ถ้าไปกับทัวร์บางโปรแกรมจะมีพาไปอร่อยกับเมนูนี้ด้วยนะ

ร้านแนะนำ : Four Seasons สาขา Bayswater
เวลา เปิด-ปิด : จันทร์-เสาร์ 12.00 – 23.30 น. / อาทิตย์ 12.00 – 23.00 น.
ราคา เป็ดย่าง : จานเล็ก 11.40 ปอนด์ / ครึ่งตัว 14.40 ปอนด์ / ทั้งตัว 24.40 ปอนด์
เว็บไซต์ : http://www.fs-restaurants.co.uk/
แผนที่ :

9. Sticky Toffee Pudding

ชิมของคาวมาหลายเมนู มากันที่ของหวานแบบฉบับผู้ดีอังกฤษบ้าง เมนูนี้เป็นของหวานเก๋ๆ ที่เรียกว่า Sticky Toffee Pudding โดยเป็นพุดดิ้งเนื้อเค้กลูกเกด ราดด้วยซอสท็อฟฟี่จนชุ่ม เสิร์ฟพร้อมคัสตาร์ดหรือไอศกรีม ซึ่งต้นตำรับของเมนูนี้อยู่ที่ประเทศสก็อตแลนด์ค่ะ คนชอบของหวานได้ชิมแล้วจะติดใจ อ้วนหน่อยก็ยอม!

ร้านแนะนำ : The Queens Arms ในย่าน Kensington
เวลา เปิด-ปิด : จันทร์-เสาร์ 12.00 – 23.00 น. / อาทิตย์ 12.00 – 22.30 น.
ราคา Sticky Toffee Pudding : 6 ปอนด์
เว็บไซต์ : https://www.thequeensarmskensington.co.uk
แผนที่ :

10. Eton Mess

นี่คือของหวานที่เรียบง่ายและแสนอร่อยของคนอังกฤษที่ชื่อว่า Eton Mess โดยขนมชนิดนี้ เป็นขนมที่ใช้เสิร์ฟในการแข่งขัน Eton College’s Annual Cricket Game จึงตั้งชื่อตามชื่อของโรงเรียนชายล้วนแห่งนี้ ตัวขนมเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวของเมอแรงก์ ครีม และสตรอเบอร์รี่ เป็นขนมแบบดั้งเดิมของชาวอังกฤษที่น่าลองมากๆ คนชอบของหวานและสตรอเบอร์รี่ต้องชิม

ร้านแนะนำ : The National Café ในหอศิลป์แห่งชาติ
เวลา เปิด-ปิด : จันทร์ 08.00 – 19.00 น. / อังคาร-พฤหัสบดี 08.00 – 22.00 น. / ศุกร์ 08.00 – 22.30 น. / เสาร์ 09.00 – 19.00 น. / อาทิตย์ 09.00 – 18.00 น.
ราคา Eton Mess : 5 ปอนด์
เว็บไซต์ : https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/eat-and-drink/
แผนที่ :

11. Afternoon Tea

ทัวร์ยุโรป ในเมืองผู้ดี ด้วยช่วงเวลาสุดแสนจะสุนทรี พามาจิบชายามบ่ายสไตล์ผู้ดีอังกฤษกันกับ Afternoon Tea ที่ใครๆ ก็อยากสัมผัสความเป็นอังกฤษที่แท้จริง คนอังกฤษเค้าชื่นชอบการจิบชาเป็นชีวิตจิตใจ มื้อไหนก็ต้องมีชา และช่วงบ่ายๆ หรือมื้อสำหรับของว่าง ก็มีอาฟเตอร์นูนทีให้อร่อยกันได้เพลินๆ โดยปกติแล้วในเมนูเซ็ตแบบนี้จะประกอบด้วยแซนวิชที่มีแยมและครีม ขนมอบต่างๆ และชารสชาติเยี่ยมหลายแบบ เสิร์ฟมาในจานสวยๆ นั่งจิบชาเก๋ๆ ได้ฟีลคนอังกฤษม๊ากมาก

ร้านแนะนำ Fortnum & Mason’s Diamond Jubilee Tea Salon บนถนน Piccadilly ในย่าน Westminster
เวลา เปิด-ปิด : จันทร์-ศุกร์ 09.00 – 18.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์
เว็บไซต์ : https://www.fortnumandmason.com/
แผนที่ :

ชอบ บทความ

มัชรูมทราเวล

ทำไงดี…?

1.

กด

แชร์

ต่อ

ให้เพื่อนอ่านบ้าง

คลิก

Like

และ

ติดตามเราได้ที่ Facebook www.facebook.com/mushroomtravel/

2.Likeติดตามเราได้ที่ Facebook

—————

ทัวร์อังกฤษ

Mushroom Travel มีโปรแกรมให้เลือกมากที่สุด

โทร.

02-105-6234 (30 คู่สาย)

[email protected]

Line id :

@mushroomtravel

11 อาหารอังกฤษ ที่ไม่ควรพลาด พร้อมร้านแนะนำในลอนดอน

was last modified: by


ตัวเลขภาษาอังกฤษ1-20 การออกเสียงที่ถูกต้อง


ตัวเลขภาษาอังกฤษ120 การออกเสียงที่ถูกต้อง
เลขภาษาอังกฤษ เรียนอังกฤษ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ตัวเลขภาษาอังกฤษ1-20 การออกเสียงที่ถูกต้อง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ : one-ten


มาฝึกนับเลขเป็นภาษาอังกฤษกันดีกว่า เริ่มจาก 110 กันเลย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ : one-ten

เรียนภาษาอังกฤษฟรี – พื้นฐานถึงคล่อง 0→100 วีดีโอ ▶10 ชั่วโมง!!!║โดย English by Chris


เรียนภาษาอังกฤษจากพื้นฐานถึงคล่อง
เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมประโยคที่ใช้บ่อยๆ
วลีและสำนวนรวมถึงคำแสลงและคำพูดในชีวิตประจำวัน
ฝึกการพูดออกเสียงให้ชัดขึ้นและมั่นใจขึ้น
เพียงแค่ตั้งใจดูวีดีโอนี้และจดเนื้อหาในสมุด
เรียนฟรี สะดวกสบายที่ไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้
สิ่งที่สำคัญ อย่าลืมทบทวนบ่อยๆ
ไม่ว่าคุณเป็นผู้เริ่มต้น หรือมีพื้นฐานแล้ว
ทุกคนทุกระดับสามารถรับประโยชน์จากวีดีโอนี้ได้
ผมขอมอบวีดีโอนี้ให้ช่วยคนไทยทุกคนเข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ
ผมหวังว่าคุณจะชอบนะครับ
สู้ๆ
ช่วยผมให้ถึง 50,000 LIKES ✅ 30/04/2020
ช่วยผมให้ถึง 100,000 LIKES ✅ 25/05/2020
ช่วยผมให้ถึง 200,000 LIKES ✅ 05/05/2021
ช่วยผมให้ถึง 500,000 LIKES ✅ 01/09/2021
ช่วยผมให้ถึง 1,000,000 LIKES
ช่วยผมให้ถึง 50,000 วิว ✅ 17/04/2020
ช่วยผมให้ถึง 100,000 วิว ✅ 20/04/2020
ช่วยผมให้ถึง 500,000 วิว ✅ 18/05/2020
ช่วยผมให้ถึง 1,000,000 วิว ✅ 22/08/2020
ช่วยผมให้ถึง 2,000,000 วิว ✅ 01/06/2021
ช่วยผมให้ถึง 5,000,000 วิว ✅ 10/08/2021
ช่วยผมให้ถึง 10,000,000 วิว
สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้!!
กดปุ่ม \”สมัคร\” ข้างล่างวีดีโอใน Youtube หรือกดลิงค์นี้ได้เลยนะครับ https://www.youtube.com/channel/UC93A91EZTtZW55WEKCz_jYA/join
สั่งซื้อหนังสือได้จากแอดมิน
@LINE ID = @EnglishbyChris
หรือจากเว็ปไซต์
http://www.EnglishbyChris.com/ร้านค้า
รับสอนตัวต่อตัว ติดต่อผมได้ที่
@LINE ID = @TeacherChris
WEBSITE
https://www.englishbychris.com/portfolioitem/learnfree10hourvideo/
Facebook
ค้นหา = EnglishbyChris

BOOK 1 ระดับต้น
00:05:34
1. Introducing oneself
การแนะนำตัวเอง
00:50:30
2. Greetings
การทักทาย
01:29:43
3. Articles
เป็นคำนำหน้านาม
01:55:02
4. Pronouns and nouns
คำสรรพนาม และคำนาม
02:10:22
5. Tenses
โครงสร้างเวลา
02:48:59
6. Time and numbers
การบอกเวลาและตัวเลข
03:17:49
7. Feelings
ความรู้สึก
03:39:30
8. Family
ครอบครัว
03:49:33
9. Questions and answers
การถามตอบ
03:59:07
10. Weather
สภาพอากาศ
04:05:40
11. Prepositions of place + Prepositions/adverbs of time
การใช้บุพบทบอกสถานที่ + การใช้บุพบทบอกเวลา
04:13:28
12. Directions
การบอกทิศทาง
04:20:58
13. Other prepositions / adjectives / conjunctions
คำบุพบท / คำขยาย / คำเชื่อม ต่างๆ ที่สำคัญๆ
04:43:31
14. Shopping
ชอปปิง
04:54:15
15. Jobs
อาชีพต่างๆ

BOOK 2 ระดับกลาง
05:06:58
1. Everyday life
ชีวิตประจำวัน
05:15:54
2. Healthcare
เรื่องสุขภาพ
05:30:37
3. Travel and tourism
การท่องเที่ยว
05:42:13
4. Job interview
การสัมภาษณ์งาน
06:04:56
5. Synonyms and antonyms
คำไวพจน์ กับ คำตรงข้าม
06:27:23
6. Idioms
สำนวน
06:40:29
7. Conditional sentences
ประโยคที่แสดงเงื่อนไข
06:50:24
8. Phrasal verbs
กริยาที่ประกอบด้วยสองส่วน
07:11:56
9. Modal auxiliaries
กริยาช่วย
07:31:26
10. Tags
รูปของประโยคคำถามย่อ
07:46:01
11. Spelling rules
กฎไวยากรณ์
08:06:55
12. Prefixes and Suffixes
คำที่อยู่หน้าคำหลัก คำที่อยู่หลังคำหลัก
08:16:10
13. Slang
คำสแลง
08:28:02
14. News and media
ข่าว และ สื่อมวลชน
08:50:44
15. Technology
เทคโนโลยี

BOOK 3 ระดับสูง
09:07:27
1. Science
วิทยาศาสตร์
09:16:08
2. Geography
ภูมิศาสตร์
09:23:42
3. History
ประวัติศาสตร์
09:32:16
4. Engineering
วิศวกรรม
09:42:22
5. Business
ธุรกิจศึกษา
09:52:32
6. Law
กฎหมาย
10:00:47
7. Politics
การเมือง
10:08:02
8. Psychology
จิตวิทยา
10:16:50
9. Literature
วรรณกรรม
10:22:30
10. Art
ศิลปะ
10:29:32
11. Music
ศึกษาดนตรี
10:36:50
12. Religion
ศาสนา
10:45:25
13. Language
ภาษา
10:55:01
14. Physical education
พลศึกษา
11:02:44
15. Cooking
การทำอาหาร

เรียนภาษาอังกฤษฟรี - พื้นฐานถึงคล่อง 0→100 วีดีโอ ▶10 ชั่วโมง!!!║โดย English by Chris

The Big Numbers Song


It’s a numbers song for children and adults. Count from 0 to 100 and from a hundred to a trillion.
This song was written and performed by A.J. Jenkins. Video by KidsTV123.
Copyright 2011 A.J.Jenkins/KidsTV123: All rights reserved.
This is an ORIGINAL song written in 2011 any copying is illegal.
For free MP3s, worksheets and much more:
http://www.kidstv123.com
Kids songs song for children
Chords:
D A G D
https://open.spotify.com/artist/0zC8dOCRSyLAqsBq99du1f
https://music.youtube.com/channel/UC0EqNhs_ejTB7_EgTZzpixA
https://music.apple.com/gb/artist/kidstv123/1439675517
https://www.amazon.com/EducationalSongsKidsTV123/dp/B07JQCMY27

The Big Numbers Song

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 11 ชั่วโมง!


เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 11 ชั่วโมง
เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมประโยคที่ใช้บ่อยๆ
วลีและสำนวนรวมถึงคำแสลงและคำพูดในชีวิตประจำวัน
ฝึกการพูดออกเสียงให้ชัดขึ้นและมั่นใจขึ้น
เพียงแค่ตั้งใจดูวีดีโอนี้และจดเนื้อหาในสมุด
เรียนฟรี สะดวกสบาย ที่ไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้
สิ่งที่สำคัญ อย่าลืมทบทวนบ่อยๆ
ไม่ว่าคุณเป็นผู้เริ่มต้น หรือมีพื้นฐานแล้ว
ทุกคนทุกระดับสามารถรับประโยชน์จากวีดีโอนี้ได้
ผมขอมอบวีดีโอนี้ให้ช่วยคนไทยทุกคน
เข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ
ผมหวังว่าคุณจะชอบนะครับ
สู้ๆ
900 บาท ต่อเดือน สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้!!!
สมาชิกจะได้สิทธิพิเศษเรียนผ่านวีดีโอเฉพาะสมาชิก
ซึ่งสามารถดูตอนไลฟ์สดหรือย้อนหลังได้เสมอ
พร้อมทำการบ้านส่งให้ผมตรวจและแก้ไข
เพื่อช่วยให้คุณสามารถแต่งประโยคได้อย่างถูกต้อง
แถมได้ฝึกการออกเสียงให้ผมฟังด้วย
ผ่านคลิปเสียงที่คุณอ่านการบ้านทั้งหมดให้ผมฟังนะครับ
คุณสามารถดูคลิปตัวอย่างของเฉพาะสมาชิกได้ด้วย
กดดูตามลิงค์นี้ได้
https://www.youtube.com/watch?v=TFsPnFbhB10\u0026t=4822s
หรือค้นหาลิปตามชื่อนี้ครับ :
1 Live Show (ตัวอย่างคลิปบทเรียนเฉพาะสมาชิกที่เผยแพร่สาธารณะ ลองดูก่อนสมัครได้ครับ)
กดปุ่ม \”สมัคร\” ข้างล่างวีดีโอใน Youtube
หรือกดลิงค์นี้ได้เลยนะครับ
https://www.youtube.com/channel/UC93A91EZTtZW55WEKCz_jYA/join
สั่งซื้อหนังสือได้จากแอดมิน
@LINE ID = @EnglishbyChris
รับสอนตัวต่อตัว ติดต่อผมได้ที่
@LINE ID = @TeacherChris
WEBSITE
http://www.EnglishbyChris.com
Facebook
ค้นหา = EnglishbyChris

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 11 ชั่วโมง!

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ 11 อังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.