Home » [NEW] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | ชั้น4 ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง มาดูลําดับที่ 1-100 และพันหมื่นล้านให้กระจ่างไปเลย! | ชั้น4 ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

ชั้น4 ภาษาอังกฤษ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

22

SHARES

Facebook

Twitter

การเรียงลำดับที่ภาษาอังกฤษอาจจะงงๆ หน่อยนะครับ เพราะการเรียงลำดับ ภาษาอังกฤษเขามีตัวเลขอีกชุดหนึ่ง แต่มันก็คล้ายๆกับตัวเลขจำนวนนับนั่นแหละ สังเกตุความแตกต่างนิดหน่อยก็สามารถที่จะบอกได้แล้ว อย่าว่าแต่ 1-100 เลย ถึงกี่ล้านก็ได้ ถ้ารู้แนว

Table of Contents

ลําดับ ภาษาอังกฤษเขาเรียงยังไง

ลำดับ ภาษาอังกฤษ

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลขก่อนนะครับว่า มันมีอยู่ด้วยกัน  2 ชุดคือ

1. Cardinal Number (ค๊าดิเนิล นั๊มเบอส)ตัวเลขจำนวนนับ  เช่น one – หนึ่ง two – สอง  three – สาม  four – สี่  five – ห้า อันนี้เขาเรียกว่าตัวเลขจำนวนนับ เอาไว้นับจำนวนสิ่งต่างๆว่ามีอยู่เท่าไหร่

2. Ordinal Number ตัวเลขลำดับที่ (อ๊อดิเนิล นั๊มเบอส) เอาไว้เรียงลำดับ หรือบอกลำดับของสิ่งต่างๆ เช่น วันที่ ชั้นของตึก การเข้าเส้นชัยของนักกีฬา บอกลำดับในแถว เป็นต้น

ตัวอย่างการนับลำดับที่

 • I live on 3rd floor.
  ฉันอาศัยอยู่ชั้น(ลำดับ)ที่สาม
 • The third girl is my sister.
  เด็กหญิงลำดับที่ 3 คือ น้องสาวของฉัน
 • It is my first week here.
  มันคือสัปดาห์ที่หนึ่ง (สัปดาห์แรก) ของผมที่นี่
 • The third shirt is 150 bath.
  เสื้อเชิ้ตตัวที่ 3 ราคา 150 บาท

♦ มาดูลำดับที่ ตั้งแต่ลำดับที่ 1 – 100 กันนะครับ

 ลำดับ
ตัวย่อ
ตัวเต็ม
คำอ่าน

ลำดับที่  1
1st
first
เฟิสท

ลำดับที่  2
2nd
second
เซ๊เคินดึ

ลำดับที่  3
3rd
third
เธิด

ลำดับที่  4
4th
fourth
ฟอธ

ลำดับที่  5
5th
fifth
ฟิฟธ

ลำดับที่  6
6th
sixth
ซิกซธ

ลำดับที่  7
7th
seventh
เซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  8
8th
eighth
เอทธ

ลำดับที่  9
9th
ninth
ไนนธ

ลำดับที่  10
10th
tenth
เท็นธ

ลำดับที่  11
11th
eleventh
อิเล็ฝเวินธ

ลำดับที่  12
12th
twelfth
เทว็ลฟธ

ลำดับที่  13
13th
thirteenth
เธอที๊นธ

ลำดับที่  14
14th
fourteenth
ฟอที๊นธ

ลำดับที่  15
15th
fifteenth
ฟิฟที๊นธ

ลำดับที่  16
16th
sixteenth
ซิกซที๊นธ

ลำดับที่  16
17th
seventeenth
เซ็ฝเวินที๊นธ

ลำดับที่  18
18th
eighteenth
เอทที๊นธ

ลำดับที่  19
19th
nineteenth
ไนนที๊นธ

ลำดับที่  20
20th
twentieth
เทว็นทิเอ็ธ

ลำดับที่  21
21st
twenty-first
ทเว็นทิเฟิสท

ลำดับที่  22
22nd
twenty-second
เทว็นทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  23
23rd
twenty-third
เทว็นทิเธิด

ลำดับที่  24
24th
twenty-fourth
เทว็นทิฟอธ

ลำดับที่  25
25th
twenty-fifth
เทว็นทิฟิฟธ

ลำดับที่  26
26th
twenty-sixth
เทว็นทิซิกซธ

ลำดับที่  27
27th
twenty-seventh
เทว็นทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  28
28th
twenty-eighth
เทว็นทิเอทธ

ลำดับที่  29
29th
twenty-ninth
เทว็นทิไนนธ

ลำดับที่  30
30th
thirtieth
เธ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  31
31st
thirty-first
เธ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  32
32nd
thirty-second
เธ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  33
33rd
thirty-third
เธ๊อทิเธิด

ลำดับที่  34
34th
thirty-fourth
เธ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  35
35th
thirty-fifth
เธ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  36
36th
thirty-sixth
เธ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  37
37th
thirty-seventh
เธ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  38
38th
thirty-eighth
เธ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  39
39th
thirty-ninth
เธ๊อทิไนนธ

See also  [NEW] คำคมภาษาอังกฤษ คนดัง คนสำคัญ สั้นๆ ความหมายดีๆ พร้อมคำแปล | คําสั้นๆความหมายดีๆ - NATAVIGUIDES

ลำดับที่  40
40th
fortieth
ฟ๊อทิเอ็ธ

ลำดับที่  41
41nd
forty-first
ฟ๊อทิเฟิสท

ลำดับที่  42
42nd
forty-second
ฟ๊อทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  43
43rd
forty-third
ฟ๊อทิเธิด

ลำดับที่  44
44th
forty-fourth
ฟ๊อทิฟอธ

ลำดับที่  45
45th
forty-fifth
ฟ๊อทิฟิฟธ

ลำดับที่  46
46th
forty-sixth
ฟ๊อทิซิกซธ

ลำดับที่  47
47th
forty-seventh
ฟ๊อทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  48
48th
forty-eighth
ฟ๊อทิเอทธ

ลำดับที่  49
49th
forty-ninth
ฟ๊อทิไนนธ

ลำดับที่  50
50th
fiftieth
ฟิ๊ฟทิเอ็ธ

ลำดับที่  51
51nd
fifty-first
ฟิ๊ฟทิเฟิสท

ลำดับที่  52
52nd
fifty-second
ฟิ๊ฟทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  53
53rd
fifty-third
ฟิ๊ฟทิเธิด

ลำดับที่  54
54th
fifty-fourth
ฟิ๊ฟทิฟอธ

ลำดับที่  55
55th
fifty-fifth
ฟิ๊ฟทิฟิฟธ

ลำดับที่  56
56th
fifty-sixth
ฟิ๊ฟทิซิกซธ

ลำดับที่  57
57th
fifty-seventh
ฟิ๊ฟทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  58
58th
fifty-eighth
ฟิ๊ฟทิเอทธ

ลำดับที่  59
59th
fifty-ninth
ฟิ๊ฟทิไนนธ

ลำดับที่  60
60th
sixtieth
ซิ๊กซติเอ็ธ

ลำดับที่  61
61nd
sixty-first
ซิ๊กซติเฟิสท

ลำดับที่  62
62nd
sixty-second
ซิ๊กซติเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  63
63rd
sixty-third
ซิ๊กซติเธิด

ลำดับที่  64
64th
sixty-fourth
ซิ๊กซติฟอธ

ลำดับที่  65
65th
sixty-fifth
ซิ๊กซติฟิฟธ

ลำดับที่  66
66th
sixty-sixth
ซิ๊กซติซิกซธ

ลำดับที่  67
67th
sixty-seventh
ซิ๊กซติเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  68
68th
sixty-eighth
ซิ๊กซติเอทธ

ลำดับที่  69
69th
sixty-ninth
ซิ๊กซติไนนธ

ลำดับที่  70
70th
seventieth
เซ็ฝเวินทิเอ็ธ

ลำดับที่  71
71nd
seventy-first
เซ็ฝเวินทิเฟิสท

ลำดับที่  72
72nd
seventy-second
เซ็ฝเวินทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  73
73rd
seventy-third
เซ็ฝเวินทิเธิด

ลำดับที่  74
74th
seventy-fourth
เซ็ฝเวินทิฟอธ

ลำดับที่  75
75th
seventy-fifth
เซ็ฝเวินทิฟิฟธ

ลำดับที่  76
76th
seventy-sixth
เซ็ฝเวินทิซิกซธ

ลำดับที่  77
77th
seventy-seventh
เซ็ฝเวินทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  78
78th
seventy-eighth
เซ็ฝเวินทิเอทธ

ลำดับที่  79
79th
seventy-ninth
เซ็ฝเวินทิไนนธ

ลำดับที่  80
70th
eightieth
เอ๊ททิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
eighty-first
เอ๊ททิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
eighty-second
เอ๊ททิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
eighty-third
เอ๊ททิเธิด

ลำดับที่  84
84th
eighty-fourth
เอ๊ททิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
eighty-fifth
เอ๊ททิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
eighty-sixth
เอ๊ททิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
eighty-seventh
เอ๊ททิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
eighty-eighth
เอ๊ททิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
eighty-ninth
เอ๊ททิไนนธ

ลำดับที่  90
90th
ninetieth
ไน๊ทิเอ็ธ

ลำดับที่  81
81nd
ninety-first
ไน๊ทิเฟิสท

ลำดับที่  82
82nd
ninety-second
ไน๊ทิเซ๊เคินดึ

ลำดับที่  83
83rd
ninety-third
ไน๊ทิเธิด

ลำดับที่  84
84th
ninety-fourth
ไน๊ทิฟอธ

ลำดับที่  85
85th
ninety-fifth
ไน๊ทิฟิฟธ

ลำดับที่  86
86th
ninety-sixth
ไน๊ทิซิกซธ

ลำดับที่  87
87th
ninety-seventh
ไน๊ทิเซ็ฝเวินธ

ลำดับที่  88
88th
ninety-eighth
ไน๊ทิเอทธ

ลำดับที่  89
89th
ninety-ninth
ไน๊ทิไนนธ

ลำดับที่  100
100th
one hundredth
วัน ฮั๊นเดริดธ

ลำดับพันหมื่นล้าน

ถ้าสามารถนับได้ถึงพันหมื่นล้าน การนับลำดับก็จะง่ายมาก แค่เติม th ลงไปแค่นั้นเอง เช่น

 • ลำดับที่ 10,00 = 10,000th (ten thousandth เท็น เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 100,000 = 100,000th (one hundred thousandth วัน ฮั๊นเดริด เธ๊าเซินธ)
 • ลำดับที่ 1,000,000 = 1,000,000th (one millionth วัน มิ๊ลเลียนธ)

ลำดับที่ กับเลขหลายจำนวน

หลายจำนวน ณ ที่นี้ คือ มันมีตัวเลขหลัก หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน ปนเปกัน ให้ยึดตัวสุดท้ายเท่านั้น ตัวอื่นๆให้นับเป็นตัวเลขนับจำนวนตามปกติ เช่น

See also  [Update] เรียนซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ สำหรับเด็ก อายุ 10-17 ปี 1 2 3 เดือน | เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ - NATAVIGUIDES

ลำดับที่ 101 = one hundred and first

ลำดับที่ 582 = five hundred and eighty-second

ลำดับที่ 1,830 = one thousand eight hundred and thirtieth

ลำดับที่ 22,554 = twenty-two thousand five hundred and fifty-fourth

ลำดับที่ 346,747 = three hundred and forty-six thousand seven hundred and forty-seventh

ลำดับที่ 6,666,666 = six million six hundred and sixty-six thousand sex hundred and sixty-sixth

เป็นอย่างไรกับบ้างครับกับลำดับภาษาอังกฤษ ถ้าเรียนรู้ใหม่ๆก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับ แต่เดี๋ยวก็จะคุ้นไปเอง ในเรื่องของการนับจำนวน และการนับลำดับที่

บทเรียนที่เกี่ยวข้อง

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 116

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….

[Update] การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ และนับชั้นของตึกเป็นภาษาอังกฤษ มีหลักการดังนี้ | ชั้น4 ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

30

SHARES

Facebook

Twitter

การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ และนับชั้นของตึกเป็นภาษาอังกฤษใช้วิธีการเดียวกันเลยนะครับ เพราะการนับวันที่เป็นภาษาอังกฤษ ก็คือการนับลำดับที่นั่นเองครับ   แต่สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าลำดับที่มันคืออะไรก็จะงงเพิ่มอีกอยู่ดี งั้นมาดูคำอธิบายกันดีกว่านะครับ

การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ

ตัวเลข (Number) ในภาษาอังกฤษมีสองชนิด

1. Cardinal Number ตัวเลขจำนวนนับ  เช่น one – หนึ่ง two – สอง  three – สาม  four – สี่  five – ห้า…… เอาไว้นับว่า คนมีกี่คน สัตว์กี่ตัว สิ่งของมีกี่อัน เช่น  two boys (เด็กชายสองคน)  three cats (แมวสามตัว) five cars (รถยนต์ 5 คัน) เป็นต้น

2. Ordinal Number ตัวเลขลำดับที่ เอาไว้บอกลำดับของสิ่งต่างๆ ที่เห็นบ่อยๆคือ วันที่ กับชั้นของตึก ซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันวันนี้ครับ เดี๋ยวจะยกตัวอย่างการนำไปใช้ให้ดูแล้วกัน

การขียนวันที่ภาษาอังกฤษ

การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษมี 2 แบบนะครับ นั่นคือแบบอังกฤษและแบบอเมริกัน

แบบอังกฤษ : วัน เดือน ปี
แบบอเมริกัน : ปี เดือน วัน

the Fourth of July, 2020
July the Fourth, 2020

4th July 2020
July 4th, 2020

4 July 2020
July 4, 2020

4/3/2020
3/4/2020

4/3/20
3/4/20

วันที่ของไทยเราจะยึดแบบอังกฤษครับ คือ วัน เดือน ปี

ปัญหาในการอ่านวันเดือนปีแบบที่ 4 และ 5 จะสร้างความสับสนได้ เพราะต้องดูให้ดีก่อนว่าเขาเขียนแบบอังกฤษหรือเอมริกัน ส่วนสามแบบแรกไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

ในการนำไปใช้ แบบที่ 1 นั้น ส่วนมากนำไปเขียนในรูปแบบที่เป็นทางการ และในการ์ดเชิญต่างๆ ปกติเราจะใช้แบบที่สองและสามกันมากกว่า

ส่วนแบบที่ 4 และ 5 จะใช้ในการจดโน๊ต การเขียนบันทึกความจำ การเขียนหาเพื่อนฝูง ซึ่งไม่ต้องเน้นพิธีการอะไรมากมาย

การขียนและอ่านวันที่ภาษาอังกฤษ

ถึงแม้ตอนเขียนจะเขียนสั้นๆ แต่วลาอ่านต้องอ่านเต็มๆนะครับ ขอยกตัวอย่างภาษาไทยก่อน ยกตัวอย่างเช่น

1/11/2560  อ่านว่า   1 พฤศจิกายน สองพันห้าร้อยหกสิบ

ภาษาอังกฤษก็เช่นกัน ถึงแม้จะเขียนสั้นๆ แต่เวลาอ่านต้องอ่านให้เต็ม เช่น

 • January 1st

อ่านว่า แจ๊นยัวริ เดอะ เฟิสท หรือ เดอะ เฟิสท ออฟ แจ๊นยัวริ

 • 2nd February

อ่านว่า เฟ็บรุเออะริ เดอะเซ๊เคินดึ หรือ เดอะ เซ๊เคินดึ ออฟ เฟ็บรุเออะริ

 • 15th March

อ่านว่า มาช เดอะ ฟิฟที๊นธ หรือ เดอะ ฟิฟที๊นธ ออฟ มาช

แต่ภาษาพูด บางทีจะละ เดอะ นะครับ เช่น

 • 15th March อ่านว่า มาช ฟิฟที๊นธ หรือ ฟิฟที๊นธ ออฟ มาช

ตัวอย่างการเขียนวันเกิด

 • I was born on 1st of July, 1999.

อ่านว่า ไอ เวิส บอน ออน เดอะ เฟิสท์ ออฟ จุล๊าย ไน๊นทีน ไน๊ทิ ไนน์

ฉันเกิดวัน(ลำดับ)ที่หนึ่งของเดือนกรกฎาคม

การนับลำดับที่

 • I live on the third floor.
 • I live on 3rd floor.

ฉันอาศัยอยู่ชั้น(ลำดับ)ที่สาม

 • The third boy is my brother.

เด็กชายลำดับที่ 3 คือ พี่ชายของฉัน

 • It is my first day here.

มันคือวันที่หนึ่ง (วันแรก) ของผมที่นี่

หมายความว่า ผมมาที่นี่เป็นวันแรก

 

ทีนี้มาดูการนับนะครับว่าเขานับกันอย่างไร ถ้าเขียนเป็นเลขอารบิคต้องมีอักษรสองตัวท้ายพ่วงเข้าไปด้วย และเวลาอ่านให้เติม the นำหน้าด้วยนะครับ เช่น 1st อ่านว่า เดอะ เฟิสท เป็นต้น

 วันที่ภาษาอังกฤษพร้อมตัวย่อ

ถ้าเป็นการนับลำดับที่ให้เปลี่ยนจากวันที่ เป็นลำดับที่นะครับ   เหตุที่เขียนวันที่เพราะส่วนใหญ่เราจะนับวันที่กันเป็นส่วนใหญ่

วันที่/ลำดับที่
ตัวย่อ
ตัวเต็ม
คำอ่าน

วันที่ 1
1st
first
เฟิสท

See also  S3EP.51 ขั้นตอนการทำงานของฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) | ขั้นตอนการให้บริการ | Nataviguides

วันที่ 2
2nd
second
เซ๊เคินดี

วันที่ 3
3rd
third
เธิด

วันที่ 4
4th
fourth
ฟอธ

วันที่ 5
5th
fifth
ฟิฟธ

วันที่ 6
6th
sixth
ซิกซธ

วันที่ 7
7th
seventh
เซ็ฝเวินธ

วันที่ 8
8th
eighth
เอทธ

วันที่ 9
9th
ninth
ไนนธ

วันที่ 10
10th
tenth
เท็นธ

วันที่ 11
11th
eleventh
อิเล็ฝเวินธ

วันที่ 12
12th
twelfth
เทว็ลฟธ

วันที่ 13
13th
thirteenth
เธอที๊นธ

วันที่ 14
14th
fourteenth
ฟอที๊นธ

วันที่ 15
15th
fifteenth
ฟิฟที๊นธ

วันที่ 16
16th
sixteenth
ซิกซที๊นธ

วันที่ 16
17th
seventeenth
เซ็ฝเวินที๊นธ

วันที่ 18
18th
eighteenth
เอทที๊นธ

วันที่ 19
19th
nineteenth
ไนนที๊นธ

วันที่ 20
20th
twentieth
เทว็นทิเอ็ธ

วันที่ 21
21st
twenty-first
ทเว็นทิเฟิสท

วันที่ 22
22nd
twenty-second
เทว็นทิเซ๊เคินดึ

วันที่ 23
23rd
twenty-third
เทว็นทิเธิด

วันที่ 24
24th
twenty-fourth
เทว็นทิฟอธ

วันที่ 25
25th
twenty-fifth
เทว็นทิฟิฟธ

วันที่ 26
26th
twenty-sixth
เทว็นทิซิกซธ

วันที่ 27
27th
twenty-seventh
เทว็นทิเซ็ฝเวินธ

วันที่ 28
28th
twenty-eighth
เทว็นทิเอทธ

วันที่ 29
29th
twenty-ninth
เทว็นทิไนนธ

วันที่ 30
30th
thirtieth
เธ๊อทิเอ็ธ

วันที่ 31
31st
thirty-first
เธ๊อทิเฟิสท

การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษ ก็มีหลักการง่ายๆแค่นี้เอง อย่าสับสนกับจำนวนนับนะครับ เพราะใช้ตัวเลขคนละชุดกัน

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 172

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….


คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts


คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts
คำศัพท์ร่างกาย ภาษาอังกฤษ ศัพท์อังกฤษ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts

การทักทายภาษาอังกฤษ (เบื้องต้น) | Basic English greetings.


จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนรู้นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การทักทายเบื้องต้นในภาษาอังกฤษ
ขอบคุณคลิปจาก
1) https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1lNr62o0B6wxvFU8plgXuGAOv8ToUXj5bx5MXRgagj0m48mQZc7OIZzps\u0026v=tVlcKp3bWH8\u0026feature=youtu.be
2) https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0icb43UVZVO90jsOVpZzSZzNEuovPSVrmIhQLZD3OQbhQS1cBd7dk_LYc\u0026v=XpDzeD5EiQ\u0026feature=youtu.be
3) https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3_DC426vFpIYTTe7QivS_NSehb1xRTX6q9cSat9pRP0LS_XFrpyeknY\u0026v=gVIFEVLzP4o\u0026feature=youtu.be

การทักทายภาษาอังกฤษ (เบื้องต้น) | Basic English greetings.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | Part 4 | Wannabe Kids


คำศัพท์สำหรับนักเรียน | ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 | Part 4 😍
ภาษาอังกฤษง่ายๆแค่คลิกเดียว 😎
เหมาะสำหรับเด็กๆที่กำลังอยากเรียนรู้ ในระดับชั้นต่างๆ ได้แก่ ป.1,ระดับประถม ขึ้นไป หรือเด็กปฐมวัย และทุกเพศทุกวัย 🤗
คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถที่จะนำมาใช้สอนเด็กๆ 😙
ให้สนุกกับการเรียนรู้ 🤩

ติดตามพวกเราได้ที่ 🤗
FACEBOOK FANPAGE : https://goo.gl/bJESu5
YOUTUBE CHANEL : https://goo.gl/ihCyVw

อย่าลิมกดไลท์กดแชร์กด subscribe ด้วยน้า 😘

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | Part 4 | Wannabe Kids

500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุด พร้อมตัวอย่างประโยค Part 3/4


อยากฝึกพูดภาษาอังกฤษตัวต่อตัว หรือเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบบุฟเฟ่ต์
สมัครได้เลย ​https://www.unfoxenglish.com/
สอบถามแอดไลน์ ​https://lin.ee/5uEdKb7h
ติดตามช่องทางอื่นๆ และพูดคุยกันได้ที่
ชุมชนคนรักภาษาอังกฤษ https://www.unfoxenglish.com
FB: https://www.facebook.com/unfoxenglish
Twitter: https://www.twitter.com/unfoxenglish
Lacta’s IG: https://www.instagram.com/lactawarakorn
Bell’s IG: https://www.instagram.com/toshiroz

500 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุด พร้อมตัวอย่างประโยค Part 3/4

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | Part 4 | Wannabe Kids


คำศัพท์สำหรับนักเรียน | ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 | Part 4 😍
ภายในวีดีโอจะประกอบด้วย
👉 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 😆
👉ประเภทคำศัพท์ 😇
👉ความหมายคำศัพท์ 😙

👍ไวยากรณ์เบื้องต้นได้แก่😇
❣️ (n) : Noun = คำนาม
❣️ (pron.) : Pronoun = คำสรรพนาม
❣️ (v.) : Verb = คำกริยา
❣️ (adv.) : Adverb = คำวิเศษณ์
❣️ (adj.) : Adjective = คำคุณศัพท์

ภาษาอังกฤษง่ายๆแค่คลิกเดียว 😎
เหมาะสำหรับเด็กๆที่กำลังอยากเรียนรู้ ในระดับชั้นต่างๆ ได้แก่ ป.1,ระดับประถม ขึ้นไป หรือเด็กปฐมวัย และทุกเพศทุกวัย 🤗
คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถที่จะนำมาใช้สอนเด็กๆ 😙
ให้สนุกกับการเรียนรู้ 🤩

ติดตามพวกเราได้ที่ 🤗
FACEBOOK FANPAGE : https://goo.gl/bJESu5
YOUTUBE CHANEL : https://goo.gl/ihCyVw

อย่าลิมกดไลท์กดแชร์กด subscribe ด้วยน้า 😘

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | Part 4 | Wannabe Kids

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ชั้น4 ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.