Skip to content
Home » [NEW] ระบบบริการ Tax Single Sign On (SSO) | กรมสรรพากร login – NATAVIGUIDES

[NEW] ระบบบริการ Tax Single Sign On (SSO) | กรมสรรพากร login – NATAVIGUIDES

กรมสรรพากร login: คุณกำลังดูกระทู้

      
ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On
ให้สามารถใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
สำหรับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และ
กรมศุลกากร ผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On

Table of Contents

      1.คำนิยาม

         “3 กรมภาษี” หมายถึง กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร
         “ระบบบริการ Tax Single Sign
On” หมายถึง ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ด้านภาษีของ 3 กรมภาษี
โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ชุดเดียวในการเข้าสู่บริการของ
3 กรมภาษี
         “ผู้ให้บริการ” หมายถึง
กระทรวงการคลัง รวมถึง กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร
         “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่และการควบคุมของ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต
และกรมศุลกากร
         “ผู้ดูแลสาขา” หมายถึง
ผู้ที่สามารถยื่นแบบรายการภาษีหรือทำธุรกรรมภาษีกับ 3 กรมภาษี ตามสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากผู้ใช้บริการ และมีสิทธิเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานในสาขา
พร้อมจัดการสิทธิการทำธุรกรรมภาษีของผู้ใช้งานในสาขา ที่ตนเองเป็นผู้สร้าง
         “ผู้ใช้งานในสาขา” หมายถึง
ผู้ที่สามารถยื่นแบบรายการภาษีหรือทำธุรกรรมภาษีกับ 3 กรมภาษี ตามสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลสาขา
         “Confirmation Number” หมายถึง
หมายเลขที่ผู้ใช้บริการได้รับหลังจากลงทะเบียนขอใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On
เรียบร้อยแล้ว และต้องนำไปยื่นเพื่อแสดงตัวตนกับกรมสรรพากรหรือ กรมสรรพสามิต
         “One Time Password (OTP)”
หมายถึง รหัสที่ใช้ยืนยันตัวตนสำหรับทำรายการต่าง ๆ ในระบบบริการ Tax Single Sign On
โดยจะส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการติดต่อ
และมีอายุในการใช้งานชั่วระยะเวลาหนึ่ง สามารถนำมาใช้ได้เพียงครั้งเดียว

      2.………(ชื่อผู้ใช้บริการ)………………ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ขอใช้ระบบบริการ

Tax Single Sign On

      3.ผู้ให้บริการยินยอมให้ผู้ใช้บริการใช้ระบบบริการ
Tax Single Sign On
สำหรับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต
และกรมศุลกากร
ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

            3.1
การสมัครใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On

                  3.1.1
ผู้ใช้บริการต้องสมัครใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On ผ่านอินเทอร์เน็ต และนำ
Confirmation Number พร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนไปยื่นแสดงตัวตนกับกรมสรรพากร
หรือกรมสรรพสามิต ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ยื่นคำขอใช้ระบบบริการ Tax Single
Sign On

See also  [Update] สทศ.ประกาศผลสอบ GAT-PAT ปีการศึกษา 2564 แล้ว | gat pat 2 - NATAVIGUIDES

                  3.1.2
เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On ผู้ใช้บริการต้องใช้รหัส
One Time Password (OTP) ในการสร้างผู้ดูแลสาขา หรือผู้ใช้งานในสาขา

                  3.1.3
ผู้ใช้บริการ ผู้ดูแลสาขา และผู้ใช้งานในสาขา ต้องแจ้งอีเมลแอดเดรส (e-Mail
Address) เพื่อรับข้อมูล ข่าวสาร จากระบบบริการ Tax Single Sign On

            3.2
การระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)

                  3.2.1
ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On ไม่ว่ากรณีใด
ๆ หากกระทำโดยการใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ของผู้ใช้บริการ หรือผู้ดูแลสาขา หรือผู้ใช้งานในสาขา
ถือว่าสมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการโดยไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ
เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก

                  3.2.2
ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รักษาชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน
(Password) สามารถกระทำได้ตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด
และกรณีผู้ใช้บริการลืมชื่อผู้ใช้งาน (Username) หรือรหัสผ่าน (Password)
สามารถปฏิบัติตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด

                  3.2.3
กรณีผู้ใช้บริการใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หรือรหัสผ่าน (Password)
ผิดเกินกว่าจำนวนครั้งที่ผู้ให้บริการกำหนด
ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On เป็นการชั่วคราว
หากผู้ใช้บริการ ประสงค์จะใช้บริการต่อไปขอให้ดำเนินการติดต่อกับผู้ให้บริการ
เพื่อขอชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)ใหม่

            3.3
ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบันทึกหลักฐานหรือเอกสารใดๆ
ที่ผู้ให้บริการได้จัดทำหรือบันทึกไว้ในระบบจัดเก็บ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ
ผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On ของผู้ใช้บริการนั้นมีความถูกต้องใช้เป็นหลักฐานได้

            3.4
กรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอีเมลแอดเดรส (e-Mail Address)
หรือรหัสผ่าน(Password) ผู้ใช้บริการจะต้องยื่นแสดงความจำนงผ่านระบบบริการ Tax Single
Sign On ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้

            3.5
กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลิกการใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On
ผู้ใช้บริการจะต้องยื่นแสดงความจำนงผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ ข้อตกลงฉบับนี้

            3.6
กรณีที่ผู้ใช้บริการมิได้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้ระบบบริการ Tax Single
Sign On ฉบับนี้ ผู้ให้บริการอาจจะสั่งเพิกถอนสิทธิในการใช้ระบบบริการ Tax Single Sign
On

      4.ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมสำหรับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรผ่านระบบบริการ
Tax Single Sign On ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

            4.1
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษี

                  4.1.1
ผู้ใช้บริการจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ที่ได้รับจาก ระบบบริการ Tax Single Sign On
เพื่อยื่นรายการข้อมูลของผู้ใช้บริการตามแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

                  4.1.2
การใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ที่ผู้ใช้บริการได้รับอนุญาตให้ยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เมื่อผู้ใช้บริการได้ยืนยันการส่งข้อมูลและกรมสรรพากรตอบรับการยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการภาษีและรับชำระภาษีแล้ว
ถือว่าเป็นการทำรายการโดยผู้ใช้บริการ
และยอมรับที่จะผูกพันในรายการนั้นว่าเป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษีของผู้ใช้บริการ
และรับรองว่ารายการข้อมูลดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
รวมถึงจะผูกพันแบบแสดงรายการภาษีที่
จัดพิมพ์ขึ้นโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรายการข้อมูลตามการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

                  การยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามวรรคหนึ่ง
หมายความถึง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

                  4.1.3
ผู้ใช้บริการจะต้องชำระหรือนำส่งเงินภาษีพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยผู้ใช้บริการจะต้องชำระหรือนำส่งเงินภาษีตามวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

                  4.1.4
จำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการชำระหรือนำส่งจะต้องมีจำนวนเท่ากับจำนวนภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่งตามแบบแสดงรายการภาษี

                  4.1.5
กรณีที่ธนาคารแจ้งว่าจำนวนเงินในบัญชีของผู้ใช้บริการมีไม่เพียงพอ
สำหรับการชำระหรือนำส่งเงินภาษีตามแบบแสดงรายการภาษี
จะถือว่าไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษีในครั้งนั้น

                  4.1.6
ผู้ใช้บริการจะต้องยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในเวลาตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

                  4.1.7
กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องเป็นเหตุให้มีการหยุดการรับแบบแสดงรายการภาษีและรับชำระภาษีเป็นการชั่วคราว
หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถยื่นรายการข้อมูลตามแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
ผู้ใช้บริการยังคงมีหน้าที่ต้องไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษี ณ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
เว้นแต่อธิบดีกรมสรรพากรจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

See also  [Update] เงินเดือนเท่านี้ เสียภาษีเท่าไหร่ ? ฉบับ ภาษีเงินได้ ปี 60 | เงินเดือน 50000 เสีย ภาษี เท่า ไหร่ - NATAVIGUIDES

                  4.1.8
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเกินกำหนดเวลา
ผู้ใช้บริการจะต้องไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษี ณ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
เว้นแต่อธิบดีกรมสรรพากรจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

                  4.1.9
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระหรือนำส่งเงินภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผู้ใช้บริการยังคงต้องปฏิบัติและรับผิดตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

            4.2
กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเพิ่มหรือลดประเภทแบบแสดงรายการภาษีที่ยื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผู้ใช้บริการจะต้องยื่นแสดงความจำนงผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้

            4.3
การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์อื่น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรประกาศกำหนด

      5.ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมสำหรับการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพสามิตผ่านระบบบริการ
Tax Single Sign On ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

            5.1
การยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี

                  5.1.1
ผู้ใช้บริการจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ที่ได้รับจากระบบบริการ Tax Single Sign On
เพื่อยื่นรายการข้อมูลของผู้ใช้บริการตามแบบรายการภาษี
และชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพสามิตตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

                  5.1.2
การใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ที่ผู้ใช้บริการได้รับอนุญาตให้ยื่นรายการข้อมูลตามแบบรายการภาษีและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เมื่อผู้ใช้บริการได้ยืนยันการส่งข้อมูลและกรมสรรพสามิตตอบรับการยื่นรายการข้อมูลตามแบบรายการภาษีและรับชำระภาษีแล้ว
ถือว่าเป็นการทำรายการโดย
ผู้ใช้บริการและยอมรับที่จะผูกพันในรายการนั้นว่าเป็นการยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีของผู้ใช้บริการ
และรับรองว่ารายการข้อมูลดังกล่าวถูกต้องเป็นจริง ทุกประการ
รวมถึงจะผูกพันแบบรายการภาษีที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์ในรายการข้อมูลตาม
การยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

                  การยื่นรายการข้อมูลตามแบบรายการภาษีและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามวรรคหนึ่งหมายความถึง
การยื่นแบบรายการภาษีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด

                  5.1.3
ผู้ใช้บริการจะต้องชำระภาษีพร้อมกับการยื่นแบบรายการภาษีโดยผู้ใช้บริการจะต้องชำระภาษี
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพสามิต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Payment) กับธนาคารที่กรมสรรพสามิตกำหนด

                  5.1.4
จำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการชำระภาษีโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ กรมสรรพสามิต
จะต้องมีจำนวนเท่ากับจำนวนภาษีที่ต้องชำระตามแบบรายการภาษี

                  5.1.5
กรณีที่ธนาคารแจ้งว่าจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการมีไม่เพียงพอ
สำหรับการชำระภาษีตามแบบรายการภาษีจะถือว่าไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในครั้งนั้น

                  5.1.6
ผู้ใช้บริการจะต้องยื่นรายการข้อมูลตามแบบรายการภาษีและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในเวลาตามที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด

                  หากยื่นรายการข้อมูลตามแบบรายการภาษีและชำระภาษีเกินกำหนดเวลาดังกล่าว
ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเป็นการยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีในวันถัดไป

                  5.1.7
กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องเป็นเหตุให้มีการหยุดการรับแบบรายการภาษีและรับชำระภาษีเป็นการชั่วคราว
หรือกรณีอื่นใดที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถยื่นรายการข้อมูลตามแบบรายการภาษีและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
ผู้ใช้บริการยังคงมีหน้าที่ต้องไปยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี ณ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา

            5.2
กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเพิ่มหรือลดประเภทแบบรายการภาษีที่ยื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผู้ใช้บริการจะต้องยื่นแสดงความจำนงผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้

            5.3
การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์อื่น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กรมสรรพสามิตประกาศกำหนด

      6.ข้อจำกัดความรับผิด

            6.1
ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ ผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On นี้
เพื่อวัตถุประสงค์ใช้บริการต่างๆ ของผู้ใช้บริการเท่านั้น
หากผู้ใช้บริการได้กระทำละเมิดหรือก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ผู้ให้บริการ
หรือบุคคลอื่นจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา

            6.2
ผู้ใช้บริการตกลงว่าผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องรับผิดในความเสียหายใด ๆ
อันเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าด้วยประการใดอันเนื่องมาจากการใช้บริการผ่านระบบบริการ
Tax Single Sign On รวมถึงกรณีระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบไฟฟ้าขัดข้องเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On ได้

            6.3
ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
หรือดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผ่านระบบบริการ Tax Single Sign On
รวมถึงการไม่ส่งหรือเผยแพร่โปรแกรมไวรัส หรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง
ทำลาย หรือทำให้เสียหายซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคม หรืออุปกรณ์อื่นๆ

            6.4
ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการนำข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการตามระบบบริการ
Tax Single Sign On ไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงการให้บริการ หรือเพื่อส่งต่อ
หรือเผยแพร่ข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ

            6.5
ผู้ใช้บริการเข้าใจและรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กรอกลงทะเบียนสมัครใช้ระบบบริการ
Tax Single Sign On นี้จะถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ
โดยผู้ให้บริการจะใช้ความระมัดระวัง
และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการที่บุคคลภายนอกได้เห็น
หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้บริการ

            6.6
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นใน
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
เพื่อปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้
จะมีกระบวนการในการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานในการให้บริการ

            6.7
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบริการนี้
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On ได้
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

      7.ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ
3. ถึง ข้อ 6.

[NEW] eService | กรมสรรพากร login – NATAVIGUIDES

This page requires JavaScript to work properly. Please enable JavaScript in your browser.

See also  ใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบมีจริงหรือไม่? | รูป แบบ ใบเสร็จ รับ เงิน | การออกแบบเว็บไซต์ด้วยตนเอง


วิธียื่นภาษีออนไลน์ (มือใหม่) ไม่ต้องผ่านโปรแกรม RD Prep | NEW e-Filing ยื่นภาษีออนไลน์แบบใหม่ EP.03


ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป กรมสรรพากร ได้เริ่มใช้งานระบบ ยื่นภาษี ใหม่ new efiling ซึ่งหลายคนอาจจะติดปัญหาการยื่นภาษีผ่านระบบใหม่ ว่ามีอะไรหลายอย่างที่ต้องรู้
พรี่หนอมเลยทำคลิปสอนยื่นภาษีแบบง่าย ๆ ด้วยแบบ ภ.ง.ด. 53 ในกรณีที่มีรายการแนบไม่เยอะมาก และไม่ต้องการใช้ Program RD Prep ของกรมสรรพากรครับ
โดยโปรแกรม RD Prep คือ โปรแกรมสำหรับใช้บันทึก/โอนย้ายใบแนบแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย หรือแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่ใช้แทนโปรแกรมใบแนบแบบเก่าของกรมสรรพากรครับ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วิธียื่นภาษีออนไลน์ (มือใหม่) ไม่ต้องผ่านโปรแกรม RD Prep | NEW e-Filing ยื่นภาษีออนไลน์แบบใหม่ EP.03

ใครต้องยื่นแบบภาษีอะไร ภงด94 ภงด91 ภงด90


สวัสดีครบ วันนี้ผมก็ทำคลิปเกี่ยวกับภาษีมาฝากเช่นเคยนะครับ
โดยคลิปนี้จะอธิบายให้ทกคนเข้าว่าเราจะต้องยื่นแบบเสียภาษีแบบไหนนะครับ
เงินเดือนยื่นภาษีแบบไหน
ร้านค้า รับจ้างทำของ งานรับเหมา งานวิชาชีพ งานขนส่งยื่นภาษีแบบไหน
และถ้ามีทั้งรายได้จากงานประจำกับรายได้อื่นๆเช่นขายของต้องยื่นภาษีแบบไหน
ภาษีบุคคล ภงด90 ภงด91 ภงด94 ยื่นภาษี ยื่นภาษีร้านค้า ยื่นภาษีบุคคล ภาษีร้านค้ายื่นยันไง ภาษีบุคคลยื่นยังไง ภาษีเงินได้อะไรต้องยื่นภาษียีังไง ความแตกต่างระหว่างภงด90ภงด91ภงด94 ไม่เสียภาษีต้องยื่นแบบภาษีไหม ร้านได้น้อยต้องยื่นภาษีไหม คำนวณแล้วไม่เสียภาษีต้องยื่นภาษีไหม

ใครต้องยื่นแบบภาษีอะไร ภงด94 ภงด91 ภงด90

Payroll-การกำหนดรหัสและรายชื่อจังหวัด


เพิ่มลบ หรือแก้ไขรหัสชื่อจังหวัดของระบบ

Payroll-การกำหนดรหัสและรายชื่อจังหวัด

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลภงด.53/ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต ภงด.53 ในระบบใหม่โดยไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม


ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.53 และยื่นแบบในระบบยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตรูปแบบใหม่ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม
……………………………………………………….
สามารถพูดคุย แนะนำ ติดตาม และแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
Facebook : https://www.facebook.com/kalataxes

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลภงด.53/ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต ภงด.53 ในระบบใหม่โดยไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม

ยื่นแบบออนไลน์ ภาษี ภงด.1,3,53 ของกรมสรรพากร UPLOAD ข้อมูลภงด.1353 (EP.3 : UPLOAD)


EP.3 : UPLOAD ขั้นตอนการยื่นภาษีภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของกรมสรรพากร โดยจะแสดงขั้นตอนการ UPLOAD ข้อมูลที่ได้จากการโอนย้ายข้อมูลของโปรแกรมสรรพากร เพื่อทำการยื่นแบบภาษีออนไลน์ ที่เว็บไซด์ของกรมสรรพากร (สามารถดูเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้)

คลิปวีดิโอซี่รีย์ในชุด : ยื่นแบบออนไลน์ ภาษี ภงด.1,3,53
EP.1 : EXPORT DATA ยื่นแบบออนไลน์ ภาษีแบบ ภงด.1,3,53 ของกรมสรรพากร TAX1353 จะแสดงขั้นตอนการ EXPORT ข้อมูลภาษี แบบภาษี ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 จากโปรแกรมบันทึกภาษี TAX1353 ของ JSM BUSINESS
https://youtu.be/73DO8PLoK1w
EP.2 : TRANSFER ขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูลแบบภงด.1ภงด.3 ภงด.53 โดยจะแสดงขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูล และการตั้งค่าตำแหน่งข้อมูลที่ใช้ในการโอนย้าย เพื่อให้ได้เป็นไปตามรูปแบบที่สรรพากรกำหนดให้การนำไป Upload ยื่นแบบภาษีออนไลน์ ที่เวปไซด์ของกรมสรรพากร
https://youtu.be/jeET3v76BS0

ยื่นแบบออนไลน์ ภาษี ภงด.1,3,53 ของกรมสรรพากร UPLOAD ข้อมูลภงด.1353 (EP.3 : UPLOAD)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ กรมสรรพากร login

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *