Skip to content
Home » [NEW] ทฤษฎี กระบวนการบริหาร POSDCoRB | po หมายถึง – NATAVIGUIDES

[NEW] ทฤษฎี กระบวนการบริหาร POSDCoRB | po หมายถึง – NATAVIGUIDES

po หมายถึง: คุณกำลังดูกระทู้

แนวคิดและทฤษฎี Luther Gulick

Luther Gulick

ประวัติความเป็นมา

เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 1892 ที่เมือง Osaka ประเทศญี่ปุ่นเป็นชาว American แต่เนื่องจากบิดาเป็นMissionary ที่นั่น Gulick จึงอาศัยอยู่ที่ Osaka  ต่อมานักวิชาการด้านรัฐประสาสนศาสตร์มีความเห็นร่วมกันว่า ทฤษฎีแนวความคิดหลักการบริหารได้เจริญถึงจุดสุดยอดในปี ค.ศ. 1937 อันเป็นปีที่ Gulick และ Urwick ได้ร่วมกันเป็นบรรณาธิการหนังสือชื่อ Papers on the Science of Administration : Notes of the Theory of Organization โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริหาร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ชื่อว่า ‘ POSDCoRB” อันเป็นคำย่อของภาระหน้าที่ที่สำคัญของนักบริหาร 7 ประการ

ทฤษฎี : กระบวนการบริหาร POSDCoRB

กูลิค และ เออร์วิกค์ ได้รวบรวมแนวคิดทางด้านการบริหารต่าง ๆ เอาไว้ในหนังสือชืื่อ “Paper on the Science of Administration ) โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริหาร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีชื่อว่า “POSDCoRB” ภาระหน้าที่ที่สำคัญของนักบริหาร 7 ประการ คือ

     1.  Planning  การวางแผน

       เป็นการวางเค้าโครงกิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

     2.  Organizing  การจัดองค์การ

       เป็นการกำหนดโครงสร้างขององค์การ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน เช่น การแบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรม กอง หรือแผนก โดยอาศัยปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization)

     3.  Staffing   การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน

       เป็น เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั่นเอง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการจัด แบ่งหน่วยงานที่กำหนดไว้

     4.  Directing   การอำนวยการ

        เป็นภาระกิจในการใช้ศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้นำ (Leadership)  มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation)  และการตัดสินใจใจ (Decision making) เป็นต้น

     5.  Coordinating  การประสานงาน

          เป็นการประสานให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานมีความต่อเนื่องกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น

     6.  Reporting  การรายงาน

         เป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามชั้นได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยที่มีีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสาร (Communication)  ในองค์การอยู่ด้วย

     7.  Budgeting  การงบประมาณ

           เป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการทำบัญชีการควบคุมเกี่ยวกับการเงินและการคลัง

ข้อดีข้อเสียของ POSDCoRB

ข้อดี

·      องค์กรมีโอการประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย มีสายบังคับบัญชาเดียว

·      สมาชิกองค์กรมีความเข้าใจวัตถุประสงค์องค์กร และ แบ่งสายงานชัดเจน ไม่สับสน

·      ในหน่วยงานเดียวกัน มีความเข้มแข็ง เพราะเลือกสายอาชีพเดียวกันมาร่วมกันทำงาน

·      ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ถูกที่ถูกงาน

·      การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีความสะดวก

·      จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนแต่ละส่วนได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสีย

·      เมื่อมีสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน บางหน่วยงานอาจเลี่ยงปฎิบัติงานจนกว่าผู้บริการจะสั่งการลงมาโดยตรง

·      อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดที่อยู่นอกเหนือหน่วยงานตนเอง อาจต้องรอจนกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบมาเป็นเมื่อการดำเนินงานให้

·      ทุกคนล้วนอยากอยู่ในหน่วยงานบริหารหลัก ทำงานใกล้ชิดผู้บริหาร อาจเกิดความขัดแย้ง

การนำไปใช้ประโยชน์

See also  [Update] หลังจด VAT แล้ว ต้องทำอะไรบ้าง ?? | ตัวอย่างรายงานภาษีขาย - NATAVIGUIDES

1. หลักสกาลาร์ หรือสายการบังคับบัญชา

2. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา

3. หลักช่วงการบังคับบัญชา

4. หลักการเน้นที่จุดสำคัญ

5. หลักการจัดแบ่งแผนกงาน

6. หลักการเกี่ยวกับหน่วยงานหลักและหน่วยอำนวยการ

7. หลักการเกี่ยวกับศูนย์กำไร

ที่มา : http://applerakchon.blogspot.com/2012/10/1-luther-gulick.html | http://adisony.blogspot.com/2012/10/luther-gulick.html

[NEW] ทฤษฎี กระบวนการบริหาร POSDCoRB | po หมายถึง – NATAVIGUIDES

แนวคิดและทฤษฎี Luther Gulick

Luther Gulick

ประวัติความเป็นมา

เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 1892 ที่เมือง Osaka ประเทศญี่ปุ่นเป็นชาว American แต่เนื่องจากบิดาเป็นMissionary ที่นั่น Gulick จึงอาศัยอยู่ที่ Osaka  ต่อมานักวิชาการด้านรัฐประสาสนศาสตร์มีความเห็นร่วมกันว่า ทฤษฎีแนวความคิดหลักการบริหารได้เจริญถึงจุดสุดยอดในปี ค.ศ. 1937 อันเป็นปีที่ Gulick และ Urwick ได้ร่วมกันเป็นบรรณาธิการหนังสือชื่อ Papers on the Science of Administration : Notes of the Theory of Organization โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริหาร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ชื่อว่า ‘ POSDCoRB” อันเป็นคำย่อของภาระหน้าที่ที่สำคัญของนักบริหาร 7 ประการ

ทฤษฎี : กระบวนการบริหาร POSDCoRB

กูลิค และ เออร์วิกค์ ได้รวบรวมแนวคิดทางด้านการบริหารต่าง ๆ เอาไว้ในหนังสือชืื่อ “Paper on the Science of Administration ) โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริหาร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีชื่อว่า “POSDCoRB” ภาระหน้าที่ที่สำคัญของนักบริหาร 7 ประการ คือ

     1.  Planning  การวางแผน

       เป็นการวางเค้าโครงกิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

     2.  Organizing  การจัดองค์การ

       เป็นการกำหนดโครงสร้างขององค์การ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน เช่น การแบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรม กอง หรือแผนก โดยอาศัยปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization)

     3.  Staffing   การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน

       เป็น เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั่นเอง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการจัด แบ่งหน่วยงานที่กำหนดไว้

     4.  Directing   การอำนวยการ

        เป็นภาระกิจในการใช้ศิลปะในการบริหารงาน เช่น ภาวะผู้นำ (Leadership)  มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation)  และการตัดสินใจใจ (Decision making) เป็นต้น

     5.  Coordinating  การประสานงาน

          เป็นการประสานให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานมีความต่อเนื่องกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น

     6.  Reporting  การรายงาน

         เป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามชั้นได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยที่มีีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสาร (Communication)  ในองค์การอยู่ด้วย

     7.  Budgeting  การงบประมาณ

           เป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการทำบัญชีการควบคุมเกี่ยวกับการเงินและการคลัง

ข้อดีข้อเสียของ POSDCoRB

ข้อดี

·      องค์กรมีโอการประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมาย มีสายบังคับบัญชาเดียว

·      สมาชิกองค์กรมีความเข้าใจวัตถุประสงค์องค์กร และ แบ่งสายงานชัดเจน ไม่สับสน

·      ในหน่วยงานเดียวกัน มีความเข้มแข็ง เพราะเลือกสายอาชีพเดียวกันมาร่วมกันทำงาน

·      ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ถูกที่ถูกงาน

·      การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีความสะดวก

·      จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนแต่ละส่วนได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสีย

·      เมื่อมีสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน บางหน่วยงานอาจเลี่ยงปฎิบัติงานจนกว่าผู้บริการจะสั่งการลงมาโดยตรง

·      อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดที่อยู่นอกเหนือหน่วยงานตนเอง อาจต้องรอจนกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบมาเป็นเมื่อการดำเนินงานให้

·      ทุกคนล้วนอยากอยู่ในหน่วยงานบริหารหลัก ทำงานใกล้ชิดผู้บริหาร อาจเกิดความขัดแย้ง

การนำไปใช้ประโยชน์

1. หลักสกาลาร์ หรือสายการบังคับบัญชา

2. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา

3. หลักช่วงการบังคับบัญชา

4. หลักการเน้นที่จุดสำคัญ

5. หลักการจัดแบ่งแผนกงาน

6. หลักการเกี่ยวกับหน่วยงานหลักและหน่วยอำนวยการ

7. หลักการเกี่ยวกับศูนย์กำไร

ที่มา : http://applerakchon.blogspot.com/2012/10/1-luther-gulick.html | http://adisony.blogspot.com/2012/10/luther-gulick.html


ปล่อย – NUM KALA「Official MV」


MV ปล่อย
NUM KALA
ALBUM \”TIME TO SMILE\”
genie records
ติดตาม หนุ่ม KALA ได้ที่…
https://www.facebook.com/NumKALA6/ | IG @NUMKALA
เพลง : ปล่อย
เนื้อร้อง : จเร วรพจน์พิศุทธิ์
ทำนอง : เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
เรียบเรียง : ศิลปกร มณีเนตร \u0026 เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
ปล่อยความคิด ทิ้งไว้ให้ใจไม่ต้องคิด
ปล่อยชีวิต ไปตามแต่โชคชะตา
ปล่อยความหลัง ฝังใจ ให้มันด้านชา
ปล่อยน้ำตา ให้มันหลั่งริน
ปล่อยแม่น้ำ ให้ไหลร่วงไปจนสุดสาย
ปล่อยใบไม้ทิ้งใบร่วงลงพื้นดิน
ปล่อยให้นกหลงทาง ได้กางปีกบิน
ไปตามเสียงที่ได้ยินในใจ
ปล่อยให้เธอได้เจอทางที่ดี ปล่อยให้เธอได้มีชีวิตใหม่
ปล่อยให้การเฝ้ารอของเธอ ได้เจอจุดหมาย
ปล่อยความรักนำทางให้เธอ
ปล่อยความฝัน ของฉันให้เป็นแค่ความฝัน
ปล่อยดวงจันทร์ ให้ตามตะวันไม่เจอ
ปล่อยความรักให้เป็น แค่คำเพ้อเจ้อ
ปล่อยฉันให้ละเมอ เดียวดาย
ซ้ำ
ปล่อยความรักให้เป็น แค่คำเพ้อเจ้อ ปล่อยฉันให้ละเมอ
NKL Band : ศิลปกร มณีเนตร , อิทธิพล มุกดา , อิสระ สุวรรณณัฐวิภา , กฤษณพงศ์ มีพรหมดี
Additional Musician : เวธกา วสุรัตต์ (ซิดนี่ย์) (Acoustic Guitar)
Chorus : กัลป์ธีรา ทรงประโคน
Sound Engineer : ยศธร แสนสาร
Mix down : กมล กันฤทธิ์
Mastering : ศราวุธ พรพิทักษ์สุข at Westside mastering Studio
Recorded \u0026 Mixed at Polarbearstudios
Produced by : เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
ปล่อย available on
♪ JOOX : https://bit.ly/2NAHnST
♪ iTunes : https://apple.co/30qHMg0
♪ Spotify : https://spoti.fi/2trNJNt
♪ LINE TV : https://tv.line.me/v/11906120
NUMKALA
genierecords

See also  [NEW] โปรแกรมพิมพ์สลิปเงินเดือน แหล่งดาวน์โหลด โปรแกรมพิมพ์สลิปเงินเดือน ฟรี | ปริ้นสลิปเงินเดือน - NATAVIGUIDES

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ปล่อย - NUM KALA「Official MV」

The Pilgrim’s Progress (2019) | Full Movie | John Rhys-Davies | Ben Price | Kristyn Getty


Watch The Pilgrim’s Progress Full Movie on Vision Video
A man named Pilgrim discovers a book, and the more he reads it, the more he is convicted of sin and judgment and a burden begins to develop on his back. Obsessed with discovering the truth and escapingInge vanden Eijnde his town, the City of Destruction, Pilgrim ventures outside the forbidden borders and begins his journey to find a Celestial City ruled by a good and noble King, meeting friends and foes along the way. THE PILGRIM’S PROGRESS was written over 340 years ago by John Bunyan when he was in prison. The story of Pilgrim’s Progress has been smuggled to the underground church during communism, banned for a time in China, and has sold more copies than any other book other than the Bible. The journey of this remarkable work continues as Revelation Media brings the story to a new generation using stateoftheart CGI animation.
Director: Robert Fernandez
Starring: John RhysDavies, Ben Price, Kristyn Getty, David Thorpe, Andrew Wyncott
Executive Producer Steve Cleary
The Pilgrim’s Progress is a RevelationMedia Film. Visit www.Pilgrims.movie for more info.
Follow us on Facebook for more updates!
https://www.facebook.com/VisionVideocom/

See also  สิทธิประโยชน์ของประกันสังคม กรณีเจ็บป่วยเบิกอะไรได้บ้าง❓ | ประกัน สังคม รักษา อะไร ได้ บ้าง

The Pilgrim's Progress (2019) | Full Movie | John Rhys-Davies | Ben Price | Kristyn Getty

Vlad and Niki – funny stories with Toys for children


Vlad and Niki funny stories with Toys for children
Please Subscribe!

Vlad and Niki - funny stories with Toys for children

Healthy Refined Sugar Free Date Cocoa Brownies


I am finally glad to share with you an easy recipe of healthy sugar free fudgy chocolaty brownies, that not only is refined sugar free but also uses no butter, or chocolate, also dairy free, which means way less calories too. With these said, you can totally satisfy your sweet tooth with these amazing Refined Sugar Free Date Cocoa Brownies without feeling any guilt. Isn’t this absolutely awesome?
To print the recipe check the full recipe on my blog:
https://www.homecookingadventure.com/recipes/refinedsugarfreedatecocoabrownies
refinedsugarfreebrownies healthybrownies datecocoabrownies
0:00 Intro
0:30 Processing dates
0:50 Incorporating eggs
1:17 Incorporating coconut oil and vanilla extract
1:28 Adding dry ingredients
2:03 Pan size
2:18 Baking time
2:31 Enjoying the results
Ingredients
Makes about 912 servings
1 1/4 cup (200g) dates
1/3 cup (80g) boiling water
3 eggs
1/3 cup (70g) coconut oil, melted
1 tsp (5g) vanilla extract
1/4 cup (30g) allpurpose flour
1/3 cup + 1 tbsp (50g) unsweetened cocoa powder
1/2 tsp (2g) salt

Background music: https://www.epidemicsound.com/referral/96g7cc/
Follow me:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/homecookingadventure
INSTAGRAM: http://instagram.com/homecookingadventure
PINTEREST: http://www.pinterest.com/homecookingadv/
WEBSITE:http://www.homecookingadventure.com/

Healthy Refined Sugar Free Date Cocoa Brownies

Five Kids Chocolate Surprise Eggs + more Children’s videos


A new compilation video, including one of our most recent songs and videos , \”Chocolate Surprise Eggs\”

Five Kids Chocolate Surprise Eggs + more Children's videos

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ po หมายถึง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *