Home » [NEW] คำศัพท์ ”*ย*” แปลว่าอะไร? | คํากริยาวิเศษณ์ ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

[NEW] คำศัพท์ ”*ย*” แปลว่าอะไร? | คํากริยาวิเศษณ์ ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

คํากริยาวิเศษณ์ ภาษาอังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) – ไทย (TH)Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) – อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version — use with care ) *cv*[C V] (abbrev ) ค่าเบี่ยงเบน

arduous (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ปีนยาก
day[เดย์] วัน
English (n vi vt modal ver) การเป็นอาจารย์ที่ดีในความคิดของข้าพเจ้า
event of default (n ) เหตุผิดนัด (ศัพท์กฎหมาย)
Go up in flames[โกว-อัพ-อิน-เฟลมส์] (phrase ) 1. เผาไหม้
2. สูญเสียบางสิ่งในทันตา
See also: S. shoot down in flames, fan the flames , R. flame

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) – ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version — use with care ) *มีน*[ไทยたべる Thai 食べる.Kanji Katakana ] slang
colloqial
pl
sg
meen,mean,maen I มีน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) – อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version — use with care ) Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) a secco[อา-เซ็คโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
buon fresco[บวน เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนเปียกซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษา อารบิก (AR) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) Longdo Dictionary ภาษา มาเลย์ (MS) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) Bumiputera (n ) (การเมือง) ภูมิบุตร หมายถึง ชาวมาเลย์ที่เป็นมุสลิมและมีถิ่นฐานอยู่ในอาณาเขตของประเทศมาเลเซียปัจจุบัน เช่น minimum 30% Bumiputera shareholding requirement หมายถึงจะต้องมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวมาเลย์ดังกล่าวเกิน 30% ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด
See also: S. Bhumiputera,

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) Longdo Dictionary ภาษา ดัชท์ (NL) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) Longdo Dictionary ภาษา สเปน (ES) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) décalage[(เด-คะ-ลาจ)] (n ) ระยะทิ้งช่วง
See also: R. EVS, ear-voice-span

Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) English-Thai: Longdo DictionaryEnglish-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]English-Thai: Nontri Dictionaryaback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอหลัง
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อ,กเลิก
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อปละละเล
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อ,การกเลิก
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้อา,ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อา,ประหม่า,ขวเขิน,สะเทิ้นอา
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อลง,เบาบาง
abatement(n) การหุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อลง
abbreviate(vt) ่อ,ทำให้สั้นลง
abbreviation(n) การ่อ,คำ่อ
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสมบัติ, กเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การกเลิก
abed(adv) อู่บนเตี
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสั,วิปริต,วิปลาส
abet(vt) ส่งเสริม,หนุนหลัง,
abetter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้
abeyance(n) การพัก,การหุด,การระงับชั่วคราว
abhor(vt) รังเกีจ,ขะแขง,เกลีดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกีจ,ความขะแขง,ความเกลีดชัง,ความชิงชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกีจ,น่าขะแขง,น่าเกลีดชัง,น่าชิงชัง
abide(vi) อาศัู่
abide(vt) ทนทาน,ึดถือ,รอคอ
ability(n) ศักภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ
abject(adj) น่าสังเวช,น่าเวทนา,น่าอนาถ,ต่ำต้อ
abjectly(adv) อ่างน่าอนาถ,อ่างน่าเวทนา,อ่างน่าสมเพช
abjuration(n) การกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
abjure(vt) กเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ
ably(adv) อ่างสามารถ,โดความสามารถ,ด้วความสามารถ
abnegate(vi) ล้มเลิก,กเลิก,บอกปัด,เลิก
abnegation(n) การล้มเลิก,การกเลิก,การบอกปัด,การอมแพ้
abode(n) ที่อาศั,ที่อู่,ที่พัก
abolish(vt) เลิกล้ม,ล้มล้าง,กเลิก
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การกเลิก
abolitionist(n) ผู้นิมลัทธิการล้มเลิก
abominable(adj) น่าขะแขง,น่ารังเกีจ,น่าชัง,น่าเกลี
abominate(vt) ขะแขง,รังเกีจ,เกลี
abomination(n) ความขะแขง,ความรังเกีจ,ความเกลี
about(adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่วกับ,ราวๆ,ประมาณ
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผ,ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อ่างไม่หลอกลวง,อ่างเปิดเผ,อ่างตรงไปตรงมา
abrasion(n) รอขูด,รอสึก,รอถลอก
abreast(adv) พร้อมกัน,เคีงคู่กันไป,เสมอกัน
abridge(vt) ทำให้สั้น,่อ,ทำให้น้อลง
abridgement(n) การ่อ,การทำให้สั้น
abridgment(n) การ่อ,การทำให้สั้น
abrogate(vt) เพิกถอน,กเลิก
abrogation(n) การเพิกถอน,การกเลิก
abruptly(adv) อ่างฉับพลัน,อ่างทันทีทันใด,อ่างปุบปับ
absence(n) การไม่มา,การไม่อู่,การขาดประชุม,การไม่มี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) INLINEติดตั้งเเนบไปกับความยาวของลำตัว หรือ ชนิดของเครื่องยนต์ลูกสูบเเบบเรียงตามยาว(ลูกสูบเเบบตัวV)
Image:
European Council (name ) คณะกรรมการยุโรป
just in case (phrase ) วลี just in case แปลว่า เผื่อไว้ เผื่อๆไว้ ตัวอย่างเช่น

แนนบอกนกว่า Do you want to go to the beach with me? เธออยากไปชายหาดกับฉันไหม
นกตอบว่า Sure! Are we going to swim? ไปสิ! เรากำลังจะไปว่ายน้ำกันใช่ไหม
แนนตอบว่า Nope, I just want to sunbathe not swim. ไม่ล่ะ ฉันแค่อยากไปนอนอาบแดดน่ะ ไม่ว่ายน้ำ

นกทำหน้าหงอยนิดหนึ่งก่อนพยักหน้าและตอบว่า Okay, with me. ตกลง ฉันยังไงก็ได้
But I will take my swimsuit, just in case. แต่ฉันจะเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยแล้วกัน เผื่อๆ ไว้

zamioculcas zamiifolia (n ) ต้นเขียวมรกต หรือกวักมรกต ชื่อเรียกย่อๆคือ zz plants
%mutatis mutandis%โดยอนุโลม
’bout (slang ) คำย่อของ about ;เป็นภาษาไม่เป็นทางการมักใช้บนอินเทอร์เน็ต ( * w *m iiiita)
See also: S. about,
‘scuse me (slang ) คำย่อของ excuse me; เป็นภาษาไม่เป็นทางการมักใช้ในการสนทนาบนอินเทอรืเน็ต ( * w *m iiiita)
*benchmarking* (n adv abbrev ) การพัฒนาองค์กรโดยเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
*dress code*[ดฺ แร็ดสฺ โขดฺ – เน้นเสียงที่คำแรก ] dress code คือ กฎระเบียบการแต่งกายตามจารึตประเพณีนิมยมของสังคมหนึ่งๆ เช่น การใส่ชุดฟอร์มนักเรียนนักศึกษาไทย ชุดข้าราชการไทย การแต่งกายเวลาเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ไทย การแต่งกายไปร่วมพระราชพิธีต่างๆ การแต่งกายแบบสากลนิยมตามงานราตรีสโมสร หรือตามที่เจ้าภาพได้กำหนดไว้ เป็นต้น

ตัวอย่าง
1. To attend a gala dinner at the Oriental Hotel, the dress code is strict – black tie only.
การไปรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมโอแรนเต็ลนั้น กฎระเบียบการแต่งตัวนั้นเข้มงวดมาก คือ ต้องชุดราตรีสโมสรเท่านั้น

2. Thai students have a very strict dress code when they go to school.
นักเรียนไทยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกายตอนไปเรียนอย่างเคร่งครัด
*hydrate* (vi ) ทำใ้ห้เปียก หรือ ชุ่มชืี่่นด้วยน้ำ
*institution*กฎระเบียบที่ตราขึ้นใช้บังคับ
*tonewashed {adj}; mit Steinen ausgewaschen [textil* (adj) (เสื้อผ้า โดยเฉพาะ jeans) ที่ซักด้วยการใช้หินก้อนเล็กขัดถู ให้ดูว่าเก่าและซีดลงจากเดิม
See also: R. stone wash
*unwaxed*[ไม่มีมารยา] (adj ) unwaxed spinster หมายถึงสาวโสดไม่มีมารยา
*ผงชูรส* (n ) เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียก โมโนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium Glutamate) วัตถุเจือปนอาหารประเภท วัตถุปรุงแต่งรสอาหารมีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีกลิ่น มีประโยชน์ในการเป็นสารเพิ่มรสชาติอาหาร (Flavor Enhancer) ทำให้อาหารมีรสชาติโดยรวมดีขึ้น โดยช่วยเพิ่มรสชาติของรสชาติพื้นฐาน 4 รสที่เรารู้จักกันดีคือ รสหวาน รสเค็ม รสเปรี้ยว และรสขม ให้เด่นชัดมากขึ้น ในการศึกษาทางเภสัชวิทยาเกี่ยวกับรสชาติพบว่าผงชูรสสามารถกระตุ้น Glutamate Receptor แล้วทำให้เกิดรสชาติเฉพาะตัวที่เรียกว่ารสอูมามิ (Umami) ซึ่งเป็นรสที่ 5 ที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้และมีเอกลักษณ์แตกต่างจากรสชาติพื้นฐานทั้ง 4

*เช็ดน้ำ*เช็ดน้ำที่ติดอยู่ตามวัสดุ หรืออุปกรณ์ต่าง ให้แห้ง
– (n vi vt modal ver) แนวภาพยนตร์มักถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ

See also: S. ดหก, A. ฟหก, R. 3
-kuy-[[kuːy]] (n ) kuy (n ) ภาษากูย หรือ ภาษากวย เป็นภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร กลุ่มกะตู พบในไทยพื้นที่จังหวัดแถบภาคอีสานใต้ เช่น จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด
-นกยูง- (n ) นกยูง
100ce[วันฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ one hundrice
101ma[ทีนทิฟอมา] (adj ) คําย่อของ twenty forma
101ma[ทีนทิฟอมา] (adj ) คําย่อของ teenty forma
101ma[เท็นทิฟอมะ] (adj ) คําย่อของ tenty forma
10ce[เท็นซฺ] (adv ) คําย่อของ tence
1ce[วันซฺ] (adv ) คําย่อของ once
1ma[ฟอ’มะ] (adj ) คําย่อของ forma
200ce[ทุฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ two hundrice
20ce[เซเคิน’ไทซฺ] (adv ) คําย่อของ secontice
20ce[ทเวน’ไทซฺ] (adv ) คําย่อของ twentice
21ma[เซเคินทิฟอมะ] (adj ) คําย่อของ seconty forma
21ma[ทเว็นทิฟอมะ] (adj ) คําย่อของ twenty forma
22nd[เซเคินทิเซเคินดฺ] (adj ) คําย่อของ seconty second
22nd[ทเว็นทิเซเคินดฺ] คําย่อของ twenty second
23rd[เซเคินดิเธอด] (adj ) คําย่อของ seconty third
23rd[ทเว็นดิเธอด] (adj ) คําย่อของ twenty third
2ce[ทไวซฺ] (adv ) คําย่อของ twice
300ce[ฑริฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ three hundrice
30ce[เธอ’ไทซฺ] (adv ) คําย่อของ thirtice
30ce[ธเรน’ไทซฺ] (adv ) คําย่อของ threntice
31ma[เธอทิฟอมะ] (adj ) คําย่อของ thirty forma
31ma[เธร็นทิฟอมะ] (adj ) คําย่อของ threnty forma
32nd[เธอดิเซเคินดฺ] (adj ) คําย่อของ thirty second
32nd[เธอดิเซเคินดฺ] (adj ) คําย่อของ thirty second
32nd[ธเร็นทิเซเคินดฺ] (adj ) คําย่อของ threnty second
33rd[เธอดิเธอด] (adj ) คําย่อของ thirty third
33rd[เธร็นดิเธอด] คําย่อของ threnty third
33rd[ธเร็นทิเซเธอด] (adj ) คําย่อของ threnty third
33rd[ธเร็นดิเธอด] (adj ) คําย่อของ threnty third
3ce[ไธรซฺ] (adv ) คําย่อของ thrice
400ce[ฟอฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ four hundrice
40ce[ฟอไทซฺ] (adv ) คําย่อของ fortice

Japanese-Thai: Longdo Dictionary〜方[〜かた, ~ kata] (n) เมื่อนำกริามาเติมข้างหน้าจะหมาถึง วิธีการ เช่น 読み方(よみかた) วิธีอ่าน หรือ 使い方(つかいかた) วิธีการใช้งาน
〜日[〜にち, ~ nichi] (n) วันที่…ของเดือน (ใช้สำหรับวันที่ 11 ขึ้นไป กเว้นวันที่ 14,20,24), …วัน
〜歳[〜さい, ~ sai] (n) ลักษณนามของอาุ เช่น 14歳 14ปีี
บางครั้งอาจจะเขีนโดใช้ตัว 才 แทน
あまり[あまり, amari] (adj adv) ไม่ค่อ
おかげ[おかげ, okage] (n) ความช่วเหลือ-, ความสนับสนุน- (ของท่าน)
おたく[おたく, otaku] (slang) คนที่หลงไหลหรือหมกมุ่นในอะไรบางอ่างมากเป็นพิเศษ เช่น การ์ตูน,
Anime มักจะชอบอู่บ้านทำในสิ่งที่ตนชอบ (หมาเหตุ: お宅 (otaku) แปลว่าบ้าน) และไม่ค่อชอบเข้าสังคม
お嬢さん[おじょうさん, ojousan] (n) ลูกสาว (ของคนอื่น, ให้การ่อง)
お宅[おたく, otaku] (n) บ้าน (ของท่าน), ไม่ใช่เรีกบ้านตัวเอง
お目出度う[おめでとう, omedetou] (phrase) ินดีด้ว, お目出度うございますินดีด้วครับ/ค่ะ
お祝い[おいわい, oiwai] (n) การแสดงความินดี
お見舞い[おみまい, omimai] (n) การไปเี่มคนป่ว
お願いします[おねがいします, onegaishimasu] (phrase) กรุณาด้วครับ (สุภาพ)
お願い致します[おねがいいたします, onegaiitashimasu] (phrase) กรุณาด้วครับ (สุภาพมาก)
きもい[きもい, kimoi] (slang) รู้สึกแ่ รู้สึกไม่ดี ( มาจากคำว่า 気持ち悪い ), See also: Related: 気持ち悪い
しょうがない[しょうがない, shouganai] (vi colloq) ไม่มีทางอื่น, ช่วไม่ได้
じりじり[じりじり, jirijiri] (colloq) เริ่มหมดความอดทน, เสีงนาฬิกาปลุก
すみません[すみません, sumimasen] (n) ขอโทษครับ/ค่ะ นอกเหนือจากนี้อาจใช้ในความหมาว่า ขอบคุณ เวลาที่คนอื่นต้องลำบากทำอะไรให้เรา
それから[それから, sorekara] แล้ว, ถ้าอ่างนั้นก็, หลังจากนั้น
それで[それで, sorede] เพราะอ่างนั้น, ด้วสาเหตุนั้น
それに[それに, soreni] (n) ิ่งไปกว่านั้น, นอกเหนือไปจากนั้น
そろそろ[そろそろ, sorosoro] (adv) ค่อๆ, อ่างช้าๆ, ค่อเป็นค่อไป
ただ単に[ただたんに, tadatanni] เพี
ちょうど[ちょうど, choudo] (adj) พอดี, ใช่เล
ちょっと待って[ちょっとまって, chottomatte] (colloq) คอเดี๋
ちょっぴり[ちょっぴり, choppiri] (adj slang) เล็กน้อ, เล็กๆ
つんでれ;ツンデレ[つんでれ, tsundere] (adj ) อาการที่แสดงออกทางบุคลิกภาพทีแรกเป็นแบบ เ็นชา หรือกระทั่ง โหดร้า (คือคำว่า ツンツン tsun tsun) ต่อใครคนหนึ่ง แต่ภาหลังก็เปลี่นเป็นอ่อนโน (คือคำว่า デレデレdere dere) เป็นคำที่เริ่มแรกใช้ในการ์ตูน, anime ในประเทศญี่ปุ่น ก่อนจะขวงกว้างเป็นที่เข้าใจกันแพร่หลามากขึ้น
について[について, nitsuite] (vi) เกี่วกับ เช่น ぎじゅつ についてเกี่วกับเทคโนโล
にんにく[にんにく, ninniku] (n) กระเที
のぞみ[のぞみ, nozomi] (name) ชื่อประเภทของรถชินคันเซ็นสาโตไกโดและซันโ (วิ่งระหว่างโตเกีว-โอซะกะ-ฟุคุโอกะ)
ぶり[ぶり, buri] (prep) ต่อท้าคำแสดงเวลาเพื่อให้มีแปลว่าไม่เกิดขึ้นในระะเวลานั้น เช่น 28年ぶりに金メダルを獲得した ได้รับเหรีญทองหลังจากที่ไม่ได้รับมา 28 ปี
イエス[いえす, iesu] (n) พระเซู
イエスキリスト[いえすきりすと, iesukirisuto] พระเซูคริสต์
インタビュー[いんたびゅー, intabyu-] (vt) สัมภาษณ์ ใช้สำหรับการสัมภาษณ์ของนักข่าวหรือผู้ดำเนินราการ
インド洋[いんどよう, indoyou] (n) มหาสมุทรอินเดี
エジプト[えじぷと, ejiputo] (n) อีิปต์
クレーン[くれーん, kure-n] (n) ปั้นจั่นสำหรับกของหนัก
ゲーーー[げーーー, ge—] (slang) แหวะ (เสีงการสำรอกออกมา)
シーア派[しーあは, shi-aha] (n) มุสลิมนิกาซีอะห์
ジレンマ[じれんま, jirenma] สภาวะกลืนไม่เข้า คาไม่ออก , หนีเสือปะจระเข้, See also: S. dilemma
スコール[すこーる, suko-ru] (n) เสีงดัง,พาุ,ฝนไล่ช้าง,ความโกลาหล
テロ[てろ, tero] (n) การก่อการร้า, See also: テロリズム
テロリズム[てろりずむ, terorizumu] (n) การก่อการร้า, See also: テロ
ドイツ[どいつ, doitsu] (n) เอรมัน
ニート[にーと, ni-to] (n) NEET คนวัหนุ่มสาวที่อู่เฉ ไม่กระตือรือร้นที่จะรับการศึกษาหรือทำงาน ่อมาจากคำว่า ‘Not in Education, Employment, or Training’
ハイフン[はいふん, haifun] (n) ติภังค์
バルコニー[ばるこにー, barukoni-] (n) เฉลีงหน้าต่าง,มุข,ระเบี
ビーフン[びーふん, bi-fun] (n) เส้นหมี่ขาว อาจจะหมารวมถึงเส้นก๋วเตี๋วที่ทำจากแป้งข้าวเจ้า
メロン[めろん, meron] (n) แตงเมลอน หรือ มาส์กเมลอน ออกผลในฤดูร้อน เนื้อมีทั้งสีเขีวอ่อน และสีส้ม ตามพันธุ์
メールアドレス[めーるあどれす, me-ruadoresu] (n) ที่อู่ทางอีเมล
ヨーロッパ[ようろっぱ, youroppa] (n) ุโรป, See also: 欧州

See also  [NEW] 50 แคปชั่นภาษาอังกฤษความรัก (Thank you for coming into my life.ขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตฉัน)Ep.55 – siamzoneza วาไรตี้ | รัก สวย รัก งาม ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) バラバ[ばらば, baraba] (n) บารับบัส (Barabbas) นักโทษชาวิวที่ชาวเรูซาเล็มปล่อตัวให้เป็นอิสระเพื่อจะได้ตรึงกางเขนพระเซูคริสต์
バックフラッシュ[bakkufurasshu] การหมุนฟรีของเครื่องจักรกล ต่อเนื่องหลังการจ่าไฟถูกตัดลง over run
意味を取る[いみをとる, imiwotoru] (vt) เข้าใจความหมา
訢詁[くアぢ, ku a ji] (n) หนังสืออธิบาพระคัมภีร์ในศาสนาต่างๆ (exegesis) , See also: S. 釈義,
廐[うまや, umaya] (n) คอกสัตว์,ุ้งฉาง,โรงเก็บหญ้าแห้ง
いけいけ[いけいけ, ikeike] (n vt) 1.สุนัขตัวเมี
2.หญิงเลว
3.การบ่น

1.บ่น
ストレス発散[すとれすはっさん, sutoresuhassan] การผ่อนคลาความเครี
長期[ちょうき, chouki] (n adj adv) ระาว , See also: A. 短期, R. 中期
中期[ちゅうき, chuuki] (n adj adv) ระะกลาง , See also: R. 長期, 短期
短期[たんき, tanki] (vt adj adv) ระะส้น , See also: A. 長期, R. 中期
該当[がいとう, gaitou] (n vt) ความเกี่วข้อง, เกี่วข้อง
短期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] (n) ปวช., วิทาลัเทคนิค, อาชีวศึกษา
一致[いっち, itchi] (vi adj) เหมือนกัน, พ้องกัน, เห็นด้ว, เป็นเอกฉันท์ , See also: A. 反対,
歪み[ゆがみ, yugami] (n) บิดเบี้ว, โ้เ
大まか[おおまか, oomaka] (adj adv) โดประมาณ
平準化[へいじゅんか, heijunka] (n) ทำให้กระจาเท่าๆกัน
立憲君主政体[りっけんくんしゅせいたい, rikkenkunshuseitai] การปกครองระบอบกษัตริ์ภาใต้รัฐธรรมนูญ
痒い[かゆい, kayui] (vt adj) คัน ระคาเคือง อากเกา
成るべく[なるべく, narubeku] (adv) เท่าที่เป็นไปได้, อ่างไรก็ตาม
犠牲[ぎせい, gisei] (n vt) เสีสละ, สังเว
理工学部[りこうがくぶ, rikougakubu] (phrase) คณะวิศวกรรมศาสตร์-วิทาศาสตร์
早稲田[わせだ, waseda] (name org) วาเซดะ (ชื่อของมหาวิทาลั), มหาวิทาลัวาเซดะ
作況[さっきょう, sakkyou] (n) ผลผลิตเก็บเกี่
緩い[ゆるい, yurui] (adj) หลวม, ห่อน, ไม่เข้มงวด, ช้า
婚姻登録証[こんいんとうろくしょう, kon’intourokushou] (n) ทะเบีนสมรส
住居登録証[じゅうきょとうろくしょう, juukyotourokushou] (n) ทะเบีนบ้าน
混乱[こんらん, konran] (n) ความปั่นป่วน , วุ่วา , โกลาหล
心地好い[ここちよい, kokochiyoi] สบาๆ , ทำให้อารมณ์ดี
解約[かいやく, kaiyaku] (n) กเลิกสัญญา
雑誌[ざっし, zasshi] (n) วารสาร นิตสาร
定着[ていちゃく, teichaku] (n vt) ึดติด, เป็นที่อมรับ
さみしい[さみしい, samishii] (adj) เหงา โดดเดี่ว มีความหมาเช่นเดีวกับ , See also: S. 寂しい,
認識[にんしき, ninshiki] (n) การอมรับ
給食[きゅうしょく, kyuushoku] (n) อาหารที่จัดเตรีมไว้ให้บุคลากร ตามสถานที่ทำงาน หรือสถานศึกษา
換気扇[かんきせん, kankisen] (n) พัดลมระบาอากาศ , See also: R. 送風機、扇風機
送風機[そうふうき, soufuuki] (n) เครื่องส่งถ่าอากาศ
เช่น พัดลมขนาดใหญ่ที่ใช้ดูดอากาศจากภานอก เข้าสู่ตัวอาคาร อุโมงค์ เหมือง ฯลฯ , See also: R. 換気扇、扇風機
通称[つうしょう, tsuushou] (n) ฉาานาม
宝石[ほうせき, houseki] (n) อัญมณี, เพชรพลอ , See also: R. 貴石、宝玉
総額[そうがく, sougaku] (n) ผลรวม, อดรวม , See also: R. 総計、合計
暁[あかつき, akatsuki] (n) รุ่งอรุณ, รุ่งสาง, ามเช้า
(ช่วงเวลาที่พระอาทิต์ขึ้น) , See also: S. 夜明け, A. 黄昏,
黄昏[たそがれ, tasogare] (n) หัวค่ำ, ่ำค่ำ, พลบค่ำ
(ช่วงเวลาที่พระอาทิต์ตก) , See also: S. 薄明かり, A. 黄昏,
参上[さんじょう, sanjou] (n vi vt) (การ)เี่ม, เือน, แวะ, มาหา , See also: S. 訪問、伺う,
世紀[せいき, seiki] (n) ศตวรรษ, ุคสมั
御膳[ごぜん, gozen] (n) อาหารที่จัดวางในสำรับสำหรับกษัตริ์ , See also: R. 食事
代金[だいきん, daikin] (n) ค่าใช้จ่า, มูลค่า , See also: S. 代価、価格,
帰り道[かえりみち, kaerimichi] (n) ขากลับ, เที่วกลับ , See also: S. 帰路、復路, A. 往路,
相関[そうかん, soukan] (n vt) ความเกี่วข้องกัน, ความเกี่วเนื่อง
消火栓[しょうかせん, shoukasen] (n) หัวจ่าน้ำดับเพลิง , See also: R. 火事
文句[もんく, monku] (n) – ถ้อคำ, วลี
– คำติ, คำต่อว่า , See also: R. 文句を言う
ぞくぞく[ぞくぞく, zokuzoku] (vt) -สั่น(กลัว)
-สั่น, ะเือก, สะท้าน (หนาว)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary頼る[たよる, tayoru] Thai: ขึ้นอู่กับ English: to depend on
明示[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอ่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอ่างชัดเจน English: explicitly state
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่นใหม่หมด English: complete change
残る[のこる, nokoru] Thai: ังเหลือ
残る[のこる, nokoru] Thai: ค้างอู่ English: to be left
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนา English: to forecast
なめる[なめる, nameru] Thai: เลี English: to lick
差し上げる[さしあげる, sashiageru] Thai: กขึ้น English: to hold up
整う[ととのう, totonou] Thai: จัดเป็นระเบีEnglish: to be put in order
整う[ととのう, totonou] Thai: เป็นระเบีEnglish: to be arranged
学内[がくない, gakunai] Thai:ู่ภาในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรีน, วิทาสั หรือ มหาวิทาลั English: within the school
秘蔵[ひぞう, hizou] Thai: เก็บไว้อ่างดี English: cherish
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสีงต่ำ English: low tone
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสีงทุ้ม English: undertone
低調[ていちょう, teichou] Thai: ราบเรีบน่าเบื่อ English: dullness
謀る[はかる, hakaru] Thai: วางแผนอ่างแลเพื่อผลประโชน์บางอ่าง English: to plan
謀る[はかる, hakaru] Thai: ใช้เล่ห์เพทุบาเพื่อหวังผลบางอ่าง English: to deceive
聞く[きく, kiku] Thai: ได้ินเสีEnglish: to hear
許す[ゆるす, yurusu] Thai: กโทษให้ English: to forgive
渡す[わたす, watasu] Thai: ื่นให้
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคโนโลEnglish: technology
取れる[とれる, toreru] Thai: หาไปแล้ว
挑む[いどむ, idomu] Thai: เสี่English: to challenge
争う[あらそう, arasou] Thai: โต้เถีEnglish: to dispute
引っ越す[ひっこす, hikkosu] Thai: ้าบ้าน English: to move
引っ越す[ひっこす, hikkosu] Thai: ้าถิ่นฐาน
尽くす[つくす, tsukusu] Thai: บริการหรือให้ความช่วเหลือ English: to render
湿る[しめる, shimeru] Thai: เปีกชื้น English: to be wet
年[とし, toshi] Thai: วั
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: มอง้อนหลังไปในอดีต English: to look back
科学[かがく, kagaku] Thai: วิทาศาสตร์ English: science
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรีน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
遣い[つかい, tsukai] Thai: ภารกิจที่ได้รับมอบหมาให้ทำ English: mission (vs)
遣い[つかい, tsukai] Thai: การทำธุระหรืองานง่า ๆ เช่น จ่าตลาดซื้อกับข้าว English: simple task
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: น่าหวาดเสีEnglish: eerie
被写体[ひしゃたい, hishatai] Thai: สิ่งที่เป็นแบบในการถ่าภาพ English: (photographic subject
完全[かんぜん, kanzen] Thai: เพีบพร้อม ครบถ้วน English: completeness
立てる[たてる, tateru] Thai: ทำให้ดำรงอู่
離れる[ばなれる, banareru] Thai: (อาุ)ห่างกัน
聞こえる[きこえる, kikoeru] Thai: ได้ิน English: to be heard
上げる[あげる, ageru] Thai: กให้ English: to give
上げる[あげる, ageru] Thai: กขึ้น
直る[なおる, naoru] Thai: (ซ่อม)หาแล้ว English: to be repaired
騙す[だます, damasu] Thai: ออกอุบาหลอกลวง English: to trick
広まる[ひろまる, hiromaru] Thai: แพร่หลา English: to spread
嘆く[なげく, nageku] Thai: ถอนหาใจ English: to sigh
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back
下げる[さげる, sageru] Thai: กให้ต่อ English: to grant
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ติดรถไปด้ว English: to take on board

See also  ปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ | การปิดงบการเงิน

German-Thai: Longdo DictionaryGerman-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) *eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ออกเงิน
*erfallen; ablaufen | verfallend; ablaufend | verfa* (adj) ที่หมดอายุแล้ว เช่น abgelaufenes Fleisch เนื้อที่หมดอายุแล้ว
*esetzmäßigkeit {f}; Legalität {f}; Rechtmäßig* (n) ถูกต้องตามกฎหมาย
*ewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jah*รายได้ที่หาได้,รายได้ที่มีอยู่
*hagozytose {f}; Nahrungsaufnahme {f} einer Zelle [*[ฟาโกไซโตสิซ] การทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาว
*nblick {m}; Ansicht {f}; Sicht {f}; Blick {m}; Aus*n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
*ozent {m}; Vortragende {m}, Dozentin {f}; Vortragender; Lehrbe* (n) ผู้บรรยาย
*rproben; versuchen | erprobend; versuchend | erpro* (vi) ทดลอง ลองดูว่าบางสิ่งบางอย่างใช้ได้หรือไม่
*ualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsm* (n) ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ

*ufgeben; verzichten (auf) | aufgebend; verzichtend*ลาออก, สละ, ยกให้, เลิก, ทิ้ง, หนังสือลาออก, ปล่อยตัว, มอบตัว
acuteness (n) กึ่งเฉียบพลัน
Android {m}; Androide {m}คือแพลตฟอร์มใหม่สำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา ซึ่งประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ ไลบรารี เฟรมเวิร์ค และซอฟต์แวร์อื่นๆ
atemberaubend {adj} (adj adv ) สวยจนลืมหายใจ,สวยอย่างมาก,น่าดึงดูด
auf kainen falls (adv ) ไม่อย่งแน่นอนในทุกกรณี
Aufrüstung {f} (n) การติดอาวุธ การใช้อาวุธที่มีศักยภาพที่ดีกว่าเดิมหรือใหม่กว่าเดิม
bedrohend {adj} | bedrohlicher | am bedrohlichsten (vt ) 1.คุกคาม / ขู่
2.เป็นอันตรายต่อ / ภัยต่อ
Blindgänger {m} | Blindgänger {pl} (n) ลูกระเบิดด้าน ลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิด
Bundesregierung (n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
by my ownด้วยตัวของฉันเอง
Charakterzug {m}; Zug {m}; Eigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charakterzüge {pl}; Züge { (n ) ลักษณะนิสัย คุณสมบัติเฉพาะ
Delicious Flat Chest (n vi vt name ) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. dfc,DFC,
der Meteorogin (n) นักอุตุนิยมวิทยาหญิง
See also: S. Meteorologist, R. Meteoroge
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน
die Gleichberechtigung, -en (n ) สิทธิความเท่าเทียม, สิทธิความเสมอภาค
die Zustimmung, -en (n ) เสียงสนับสนุน/ความเห็นพ้องต้องกัน
Dispersion (n) (n) การกระจาย,การแพร่กระจาย
Drogenhandel (n) การค้าสิ่งเสพย์ติด การค้ายาเสพย์ติด
Ehefrau {f} | Ehefrauen {pl}[แอร์เฟรา] ภรรยา
ein Risiko eingehen (phrase) เสี่ยงทำอะไรบางอย่าง
einfangquerschnittพื้นที่หน้าตัดการเกิดปฏิกิริยา
Elastizitätsmodul {n} (n ) อตราการยืดหรือหดของวัตถุเมื่อได้รับการบีบหรือดึง
See also: S. E-Modul {n},
entfernung (n ) 1.ระยะทาง ระยะ ความไกล
2.การเคลื่อนย้ายออกไป การขับไล่ไสส่ง
Entropie (n ) ปริมาณข้อมูลเฉลี่ย
Erzieher(-in) (n) พี่เลี้ยง
estoppel (n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก
estrich (n) ผิวซีเมนตขัดหยาบ
etwas steht vor der Tür (phrase) บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นหรือเริ่มเร็วๆนี้
Fagot (n ) บาสซูน (เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง อยู่ในประเภทเครื่องเป่าลมไม้ ให้เสียงต่ำ)
See also: R. Fagotte
Fahrradจักรยาน
fahrrad {n} (n ) จักรยาน
See also: S. velo,
Fiasko {n}; Pleite {f}[ฟี-เอิส-โก] [N] ความล้มเหลวอย่างมาก , ความล่มจม, สิ่งที่ทำให้อัปยศ , disaster; misfortune
See also: S. Fiasco,
Flugbegleiter{m} (n ) พนักงานผู้ชายที่ต้อนรับบนเครื่องบิน
See also: S. Steward {m},
Fräulein {n} (Frl.) (Anrede) (n ) เด็กสาว เด็กหญิง สาวน้อย
Fruchtjoghurtโยเกิร์ตผลไม้
Führerฟือเรอร์ เป็นตำแหน่งในรัฐบาลเยอรมนีในอดีต มีความหมายว่า ผู้นำ หรือ ผู้ชี้แนะ
Geflecht {n} | Geflechte {pl}ตาข่าย
geil[ไกย] ยอดเยี่ยม ดีเลิศ (เป็นภาษาพูด เหมือนคำว่า เจ๋ง เทพ สุดยอด) เช่น Du bist einfach geil und wunderschön!
geizhals (n adv ) ขี้เหนียว คนขี้เหนียว
Gemeinde {f}; Gemeinschaft {f}; Gemeinsamkeit {f} | Gemeinden {pl}; Gemeinschaften { (n slang name ) กีมายด์
geprüft(เก-พรูฟ-เทอะ) vt. ทบทวน,ตรวจสอบอีก,พิจารณาใหม่,วิจารณ์,ตรวจพล,สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์,เขียนบทปฏิทัศน์

French-Thai: Longdo DictionaryFrench-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) -กระต่าย- (n) กระต่าย
artz[artz] (n vt phrase) สวยงาม
be supposed toน่าจะ, ควรจะ, เป็นการแสดงความคาดหวังของผู้พูดต่อประธานในประโยคว่าน่าจะทำกริยาที่ระบุไว้
bon vo yardเดินทางโดยสวัสดิภาพ
broken heart (n name) หัวใจสลาย
cacoepy (n) Incorrect pronunciation การออกเสียงที่ไม่ถูกต้อง
convaincre (vi vt) ทำให้เชื่อหรือเลื่อมใส, โน้มน้าวใจ ( โดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากผู้พูดต้องการหรืออยากจะทำอะไรบางอย่าง ที่ควรจะได้รับการอนุญาต หรือ ความเห็นด้วยก่อน )
See also: S. persuader,
convenir (vt) ใช้กับ avoir แปลว่า เหมาะสม หรือ พอดี เช่น cela me convient parfaitement
ใช้กับ être แปลว่า ตกลง, ยอมรับ เช่น une date a été convenue
See also: S. s’accorder,
decommisssion (vt) take out of commission.
ไม่มีการมอบหมาย, ไม่มีการแต่งตั้ง
devenir (vt) กลายเป็น, เปลี่ยนเป็น, พัฒนาเป็น เช่น devenir célèbre(มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก) devenir actrice(กลายเป็นนักแสดง)
dissolutionยุบสภา
eminence grise (jargon ) ผู้มีอำนาจ อิทธิพล โดยไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
entitlement (n) สิทธิหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายหรือสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการสวัสดิการสังคม (welfare) จากรัฐ
See also: S. claim, right,
éxgèse (n) หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ อย่างเช่น พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หนังสือเบญจบรรณ พระคัมภีร์อัลกุรอ่าน พระไตรปิฏก หรือคัมภีร์พระเวท เป็นต้น
fromage[fromage] (n ) เนย
hospitalisation (n) การรักษาภายในโรงพยาบาล
hypertrophy (n) การโตขึ้นอย่างเกินปกติของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ
intelligence (n) (แอ็งแตร์ค-ลิชอง) สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ

interior (n vi vt adv prep) ตกแต่งภายใน
See also: S. ข้างใน,
je-ne-sais-pas-quoi (n) สิ่งที่ระบุไม่ได้, สิ่งที่บอกชื่อไม่ได้, อะไรบางอย่าง
See also: R. quelque chose que l’on ne peut identifier
king bhumibol adulyadej (n) พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
la lettre de remerciement(s) (n) จดหมายแสดงความขอบคุณ
learn (vt) เรียน
Les spectacles traditionnels au milieu d’eau[เล สเปคตาค ทราดิซิยองแนล โอ มิลิเยอ โดว] (n name uniq ) การแสดงละตรพื้นบ้านกลางน้ำ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน
กลางน้ำที่ตลาดน้ำคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา
libereur (vi vt) ผู้ปลอดปล่อย
libereur (n) ผู้ปลดปล่อย
lizard (n jargon colloq ) คือ จิ้งโกร่ง จิ้งจก จี้งกือ หรืออาจแปลว่า ตัวเห้ก็ได้นะ
อย่างถ้าอยากไปด่าใครว่าไอ้เห้ ให้ไปด่าว่า ไอ้ lizard จะดูดีกว่ามาก

See also: S. hey, A. hello, R. here
loyal (adj adv prep pro) ผู้ซื่อสัตย์
loyal (vi adj adv pron.) ซื่อสัตย์
miraculous (n vi vt adj adv ) อัศจรรย์
nokia[โนเกียร์] (n) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังแถบยุโรป ในเมืองไทยแพงมาก
poursuivre (vi) (poursuivre qq) ไล่ตาม
(poursuivre qq en justice) ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี
(pouruivre : chercher à obtenir qqch., ex, poursuivre un idéal) แสวงหา, ค้นหา, มองหา

“Poursuivre le réel, c’est chercher l’introuvable.” (V. Hugo)
railgun[เรียวกัน] (n ) เรียวกัน ชื่อ anime เรื่อง To Aru Kagaku no Railgun ที่พระเอกเท่กว่าภาค index

République et Canton de Genèveสาธารณรัฐแห่งรัฐเจนีวา เป็นหนึ่งในยี่สิบหกรัฐของสมาพันธรัฐสวิส
see each other[ซี อีช อาเธอ] (phrase) พบปะ พูดคุย เยี่ยมเยี่ยน
See also: S. visit,talk,
sémantico-cognitif, -ive (adj) ทางอรรถศาสตร์ปริชาน, ซึ่งเกี่ยวกับอรรถศาสตร์ปริชาน
seulement (n vt ) โดดเดียว
specimen (uniq) บุคคลตัวอย่าง
spirulina (n colloq) สาหร่ายเกลียวทอง
SylvainKz (n) อ่านว่า Sylvain เป็น ถูกเรียกชื่อใหม่โดยชาวฝรั่งเศษผู้หนึ่งซึ่งได้อ่าน เจอในตำนานกรีก ซึ่งเป็นนักรบร่างกำยำ ฉลาดเป็นเลิศ (ชื่อของแม่ทัพนั้นออกเสียงคล้ายกัน) และได้ถูกยกย่องเป็นกษัตริย์ หลังจากได้นำกองกำลังไปช่วยเครทอส เพื่อปราบเทพเจ้า Olympus จึงได้ตั้งชื่อไปในพจนานุกรมใหม่ว่า SylvainKz K หมายถึงกษัตริย์ z หมายถึง ผู้ที่อยู่เบื้องหลังสุด ของชัยชนะในสงครามเทพเจ้านั้น
travelท่องเที่ยว
washtafelอ่างล้างหน้าที่ยกพื้นสูง ตัวอย่างเช่นในโรงแรมไหญ่ๆ หรือตามบ้าน อพาร์ทเมนท์ต่างๆ etc.
wind quintet (n) เป็นวงดนตรีเครื่องเป่าที่ประกอบไปด้วย ฟลุ๊ท,โอโบ,คลาริเน็ท,บาซูน และฮอร์น อย่างละ 1 ชิ้น
จงรักภักดีผู้ซื่อสัตย์
ส้มตำอาหารไทย
แมน้ำ (n vt adj adv prep) แม่น้ำ, สายน้ำ
ぽっかり (adv) (อ้าปาก)หวอ, โหว่, อุ่นสบาย, ลอย
的確[てっかく] อย่างถูกต้อง, อย่างชัดเจน
的確[てっかく] อย่างถูกต้อง, อย่างชัดเจน
的確[てっかく] อย่างถูกต้อง, อย่างชัดเจน

Table of Contents

[NEW] คำศัพท์ ”*า*” แปลว่าอะไร? | คํากริยาวิเศษณ์ ภาษาอังกฤษ – NATAVIGUIDES

Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้ปล่อยเอไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี 
Y-You blew off our most beloved tradition.เธอละเลยประเพณีสำคัญของเร 
She said it was an accident. Clearly, she doesn’t know you.เธอบอกมันเป็นอุบัติเหตุ แต่เห้นได้ชัดเลยว่เขไม่รู้จักเธอหรอก 
How you tried to publicly humiliate me?เกี่ยวกับเรื่องที่เธอพยมทำให้ฉันอับอยต่อหน้คนอื่นสินะ? 
Serena, can we talk?เซรีน , พวกเรต้องคุยกัน 
Without her hard work and talent, the show literally would not have gone on.ถ้ไม่มีงนและพรสวรรค์ของเธอ โขว์นี้คงดำเนินต่อไม่ได้ 
I would like to thank Jenny Humphrey, the sensational Jenny Humphrey.ฉันอยกจะขอบใจเจนนี่ ฮัมฟรีย์ เจนนี่ ฮัมฟรีย์ผู้ยิ่งใหญ่ 
But most of all,แต่.. ยิ่งกว่นั้น 
I would like to thank everyone for making the show a spectacular success.ฉันยอกจะขอบคุณทุกๆคน ที่ทำให้โชว์ประสบควมสำเร็จไปได้ 
I can use it to prop up my pulitzers.ฉันจะได้ใช้มันไว้ประดับรงวัล pulitzers ของฉัน 
Good luck with that. I’ll look for it in “Reader’s Digest.”งั้นขอให้โชคดีแล้วกัน ฉันจะรออ่นมันในหนังสือรีดเดอร์ ไดเจสท์ 
It’s a classic tale of disillusionment.มันคงจะเป็นเรื่องรวควมผิดหวังที่คลสสิกมกเลยละ 
You’ll always be second-rate.นยหนะต้องอยู่ในแถวสองตลอด 
Harris was right when he cut you loose.แฮริสหนะทำถูกแล้วที่บอกว่ยมันขี้แพ้ 
I don’t–I’d rather be safe than use people for art.ผมจะรู้สึกดีกว่ ถ้ใช้ผู้คนเพื่อศิลปะน่ะครับ 
Well, if I have to exploit people to be a good writer, then… you know, maybe– maybe I’m not a good writer.คือถ้ผมต้องเปิดเผยเรื่องของคนอื่น เพื่อจะเป็นนักเขยนที่เก่งละก็ ผมคงไม่ใช่นักเขียนที่ดีหรอกครับ 
What do you mean?คุณหมยถึงอะไร 
You’re gonna have a hell of a story.นยได้แก่นของเรื่องมแล้ว 
Uh, yeah, yeah. He thinks he killed his mother.อ่ ครับๆ เขคิดว่เขเป็นคนฆ่แม่ตัวเอง 
Did you get Charlie Trout’s secret in the process?แล้วควมลับของฃลี หละ ถึงไหนแล้ว? 
– You really shook it up. – Yeah.มันได้ใจมก // ครับ 
Oh, good. That–that’s a relief.โอ้ นั่นช่วยได้มกเลยครับ 
So it turns out that guy you clocked dropped the charges.แต่สิ่งที่นยได้เกี่ยวกับชยคนนั้นมันก็คุ้มกับเงินประกันตัวใช่มั๊ยละ 
Police stations at midnight make me nostalgic for my youth.สถนีตำรวจตอนกลงคืนทำให้ฉันนึกถึงชีวิตวัยเด็กของฉัน 
– not a call from lockup. – Yeah, look, I’m sorry about this.ไม่นึกว่จะโทรมกห้องขัง // เอ่ออ ผมต้องขอโทษด้วยครับ 
I expected a booty call from Lucy the stewardess,ฉันนึกว่จะเป็นหัวขโมยสวร้อนรักซะอีก 
My dad’s out of town. It must be a mistake.พ่อฉันไปนอกเมือง สงสัยพวกแอบอ้งน่ะค่ะ 
Should I put him on the list?เขบอกว่เขเป็นพ่อคุณ จะให้เขเข้มั๊ยคะ? 
A guy’s acting crazy outside, wants to be let in, says he’s your father.มีผู้ชยสติแตกคนนึงพยมจะบุกเข้ค่ะ 
What the hell.นี่มันบ้ที่สุด 
And look. It’s a smash success.และดูสิคะ มันเวิร์คมกๆ 
It was her idea to use the socialites.เธอออกไอเดียใหพวกสวสังคมมช่วยเดินแบบแทน 
Mom, Jenny saved the show.แม่คะ เจนนี่ช่วยเรไว้นะคะ 
I do not have to take credit for a dress made by a child.ฉันจะไม่ยอมรับเครดิตจกชุดที่ทำจกเด็กเมื่อวนซืนหรอกนะ 
I am Eleanor Waldorf.ฉันคือ เอลนอร์ วอลดอฟ 
Eleanor, I used scraps of fabric I found around the atelier, and I adapted one of your old patterns.เอลนอร์คะ หนูใช้ผ้ที่เหลือที่หนูเก็บได้จกในสตูดิโอค่ะ แล้วเอดัดแปลงกับแพทเทิร์นเก่ของคุณ 
– loved it. – They loved the dress?และชอบมันสุดๆเลยค่ะ // พวกเขชอบชุดนนั้นหรอ? 
He said it was the perfect culmination to your line,เขบอกว่มันเป็นกรผสมผสนที่สุดยอดมกๆ 
Eeleanor, Andreleon Talley is raving about the finale dress.เอลนอร์คะ Andreleon Talley กรี๊ดชุดฟินเล่ของคุรมกเลยค่ะ 
When I expose your Eve Harrington ways, your bright future will be snuffed out like a candle.ถ้ฉันจับได้ละก็ อนคตอันสดใสของเธอมีอันต้องดับมืดแน่ 
– so you could sneak it into my show. – No, I didn’t. I swear.เธอคิดว่จะเกิดในโชว์ของฉันใช่มั๊ย // มะ ไม่นะคะ หนูสนได้ 
You put Serena into your dressเธอให้เซรีน่ใส่ชุดของเธอ 
My mother died in a plane crash in the andes when I was 6.แม่ฉันตยเพระเครื่องบินตกบนเข Andes ตอนฉันอยุ 6 ขวบ 
The story I told you about my mother?เรื่องที่ฉันเล่เกี่ยวกับแม่ฉัน 
I hope they make a Humphrey sandwich.หวังว่พวกนั้นคงทำแซนด์วิชฮัมฟรีย์ให้นยกิน 
Where’d you get that?นยไปเอได้ไง? 
You were writing about me?นยกำลังเขียนเรื่องของฉันงั้นหรอ? 
Who gave this to you?ใครให้คุณม
Is this something you want your kids to know?รวมถึงอันนี้ด้วยรึเปล่
I want my children to know their mother.ฉันอยกให้ลูกๆของฉันรู้จักตัวตนของแม่เข 


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก


คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในหมวดสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก
เพื่อเสริมทักษะความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
วิชาการทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และอื่นๆๆอีกมากมาย
อย่าลืมกดติดตาม Subscribe WAWA kids art กันนะค่ะ
เกมทายประโยชน์ของสัตว์ตามคำใบ้ https://youtu.be/YpSoUZLTOv0
เกมทายสัตว์พาหะนำโรคตามคำใบ้ https://youtu.be/L0AMS3lsg8Y
เล่นทำอักษร ก ไก่ ฮ นกฮู ด้วยแป้งโด การ์ตูนน่ารักๆ หัดอ่าน พยัญชนะไทย | Learn Thai Alphabet https://youtu.be/bxRPh7p_z24
Play ice cream cups, learn colors, count numbers.เล่นถ้วยไอสครีม เรียนรู้สี นับเลข คำศัพท์ภาษาอังกฤษ https://youtu.be/ya60cjKLCVg
Learn color through art Win surprise eggs. เรียนรู้สีผ่านงานศิลปะ ลุ้นไข่เซอร์ไพรส์ เรียนรู้คำศัพท์ https://youtu.be/4feixRAqFdY
เกมทายพืชผักสวนครัวตามคำใบ้ https://youtu.be/utGeGU2sVUA
เสียงสัตว์ 50 เสียง พร้อมวีดีโดรูปภาพประกอบ https://youtu.be/ysWyXa3sHVo

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ต่างๆ พร้อมวีดีโอรูปภาพและคำอ่าน | เหมาะสำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก

Adverb-คำกริยาวิเศษณ์


Adverb can identify verb, adjective and adverb in the sentence.
Adverb mostly ends with suffix ly.
Be careful! These words are also adverbs without ly; hard, fast, late, light, high, low, etc.

Adverb-คำกริยาวิเศษณ์

ฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษ กับ 100 คำที่คุณควรรู้ | คำนี้ดี RANDOM100 VOL.1


คลิปพอดแคสต์ย้ายไปลงที่ช่องยูทูบ THE STANDARD PODCAST แล้ว กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดตอนใหม่ๆ http://bit.ly/SUBthestandardpodcast
อยากพูดอังกฤษให้คล่อง ต้องพยายามไม่แปลจากภาษาไทยในหัวก่อนชั้นนึง แต่ต้องเห็นปุ๊บพูดเป็นอังกฤษได้ปั๊บเลย แบบฝึกหัดนี้น่าจะช่วยได้ กับ 100 สิ่งที่คุณควรรู้ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร จากเวลาที่เห็นภาพ เราให้แค่ 3 วินาทีเท่านั้นในการพูดศัพท์ออกมา แต่ถ้าอยากได้เวลามากกว่านั้น ให้กด pause เอาเองได้เลย
———————————————
THE STANDARD PODCAST : EYEOPENING FOR YOUR EARS
พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD
Website : https://www.thestandard.co/podcast
SoundCloud: https://soundcloud.com/thestandardpodcast
Spotify : https://open.spotify.com/show/7o7TF3zfPyoydhWxtGSzLC?si=Nb_LuV8NS3C9mJ6ePdXLA
Twitter : https://twitter.com/TheStandardPod
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth/
KNDRANDOM100 คำนี้ดี TheStandardPodcast TheStandardco TheStandardth

ฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษ กับ 100 คำที่คุณควรรู้  | คำนี้ดี RANDOM100 VOL.1

10ประโยคภาษาอังกฤษ บอกรัก


10ประโยคภาษาอังกฤษ บอกรัก
บอกรัก ภาษาอังงกฤษ eng123
ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกัน
เรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
บอกรักภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษบอกรัก
บอกรักอังกฤษ

10ประโยคภาษาอังกฤษ บอกรัก

เพลง ABC : ฝึกออกเสียง A-Z Phonetics : เปรียบเทียบพยัญชนะไทยอังกฤษ : English – Thai Alphabet


500 Words\u0026Phrases ► shorturl.at/lpNP8
500 วลี ประโยคสั้น ภาษาอังกฤษ ► shorturl.at/kBJTW
500 กริยา3ช่อง:500 Verbs ► shorturl.at/bjlvS
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Please Subscribe ► shorturl.at/lrzMV
More Videos/Languages ► shorturl.at/arvKX
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
♥ ♥ ♥ Thank you! ♥ ♥ ♥
English, Thai Learn, Thai lesson, Basic Thai, english room, learning english, english songs, english conversation, online english, learn english, learn english through story, listening english practice, conversation, english speaking, listening english, translate english to thai, english to thai, thai to english, ฺอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, คําศัพท์อังกฤษ, ไทย อังกฤษ, ศัพท์อังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, ภาษา, 9ภาษา, เรียน ภาษา อังกฤษ, ไทยแลนด์, ภาษาไทย, ครูภาษาไทย, เรียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น, ภาษาญี่ปุ่น, เกาหลี, ภาษาเกาหลี, ภาษาจีน,
https://www.youtube.com/watch?v=THWRjTEW8iY
ก ไก่ ฝึกเขียนพยัญชนะไทยสำหรับเด็ก Thai Consonants:Phonetic Alphabet:Pronunciation:Writing Practice
English ABC:
A – APPLE แอปเปิ้ล
B – BABY เด็ก
C – CANDY ลูกอม
D – DIAMOND เพชร
E – ELEPHANT ช้าง
F – FAIRY นางฟ้า
G – GLASSES แก้ว
H – HAND มือ
I – IGLOO บ้านน้ำแข็ง
J – JELLY เยลลี่
K – KEYBOARD คีย์บอร์ด
L – LADYBUG แมลงเต่าทอง
M – MONKEY ลิง
N – NEEDLE เข็ม
O – ORANGE ส้ม
P – PONY ม้า
Q – QUEEN ราชินี
R – RAINBOW สายรุ้ง
S – SPIDER แมงมุม
T – TIGER เสือ
U – UMBRELLA ร่ม
V – VIOLIN ไวโอลิน
W – WHALE ปลาวาฬ
X – XYLOPHONE ไซโลโฟน
Y – YOYO ลูกข่าง
Z – ZEBRA ม้าลาย

เพลง ABC : ฝึกออกเสียง A-Z Phonetics : เปรียบเทียบพยัญชนะไทยอังกฤษ : English - Thai Alphabet

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ คํากริยาวิเศษณ์ ภาษาอังกฤษ

Leave a Reply

Your email address will not be published.