Skip to content
Home » [NEW] | ความ หมาย ของ บราวเซอร์ – NATAVIGUIDES

[NEW] | ความ หมาย ของ บราวเซอร์ – NATAVIGUIDES

ความ หมาย ของ บราวเซอร์: คุณกำลังดูกระทู้

การออกแบบ User Interface มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

          1. มีลักษณะเป็นหน้าต่างและคำสั่งในการทำงานคล้ายโปรแกรมทั่วๆไปที่ Run บน Windows เพราะผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการใช้ Windows อยู่แล้วทำให้ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมได้สะดวกมากขึ้น

          2. การรับคำสั่งจากผู้ใช้เน้นที่การกดปุ่มที่ได้เตรียมไว้ให้ โดยปุ่มจะมีข้อความหรือรูปภาพที่สื่อความหมายของคำสั่งให้ได้มากที่สุด ผู้ใช้เพียงแต่คลิกเมาส์ที่ปุ่มคำสั่งก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้โดยไม่ต้องจดจำคำสั่งและพิมพ์คำสั่งเอง

          3. เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถเลือกความเร็วในการแสดงจากลำดับรายการ

          4. ผู้ใช้จะป้อนข้อความที่จะแสดงออกได้ที่ช่องข้อความ

          5. ใช้สีสันสวยงามดึงดูดใจให้น่าใช้

การออกแบบ User Interface จะพิจารณาปะสิทธิภาพในการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้และระบบเป็นหลัก ซึ่งรูปแบบของการโต้ตอบมีหลายรูปแบบดังนี้

1.การโต้ตอบด้วยการพิมพ์คำสั่ง ( Command Line Interaction )
2.การโต้ตอบด้วยเมนูคำสั่ง ( Menu Interaction)
3.การโต้ตอบด้วยแบบฟอร์ม ( Form Interaction)
4.การโต้ตอบผ่านวัตถุ (Object-Based Interaction)
5.การโต้ตอบด้วยภาษามนุษย์ ( Natural Language Interaction)

Universal Usability ในการออกแบบส่วนต่อประสานเราควรคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง

 

 • ความหลากหลายของผู้ใช้งานทั้งทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
 • บุคลิกของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน / ความต่างระหว่างบุคคล
 • ความแตกต่างของปัญญาและความสามารถในการรับรู้
 • ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
 • ผู้ใช้งานที่ไร้ความสามารถหรือพิการ
 • อายุของผู้ใช้งาน
 • การออกแบบสำหรับเด็ก
 • การปรับให้เข้ากับซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์

 

Principle หลักการในการออกแบบส่วนต่อประสาน (Ben, 2005)

 

 • ประเมินทักษะผู้ใช้งาน เพราะผู้ใช้งานมีหลากหลาย การรู้จักผู้ใช้ เป็นหลักการแรกที่ต้องทำ (Hansen, 1971) เราอาจแบ่งทักษะผู้ใช้งานออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ผู้ใช้มือใหม่ (Novice or first-time user) ผู้ใช้ระดับกลาง (Knowledgeable intermittent users) และผู้เชี่ยวชาญ (Expert frequent user) หากจะออกแบบให้ใช้งานได้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะเป็นเรื่องง่าย แต่ถ้าต้องออกแบบให้คนทั้งสามกลุ่มเข้าใจร่วมกันได้ จะเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายมาก
 • แจกแจงงาน นักออกแบบต้องแจกแจงหน้าที่และงานของระบบให้ละเอียดก่อน แล้วเรียงลำดับว่างานไหนมีความสำคัญก่อน งานไหนสำคัญหลัง
 • เลือกแบบการปฏิสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์มีได้หลายรูปแบบนักออกแบบต้องเลือกให้เหมาะสม เช่น
  • Direct manipulation การจับต้องสัมผัสโดยตรง เช่น การลากไอคอนลงไปบนถังขยะ แสดงว่าต้องการลบ มีข้อดีคือ ภาพแสดงถึงหน้าที่อย่างชัดเจน เรียนรู้ได้ง่าย จดจำได้ง่าย หลีกเลี่ยงความผิดพลาด สนับสนุนการค้นหา และ ก่อให้เกิดการปฏิบัติตาม มีข้อเสียคือ สร้างยาก และต้องการการแสดงผลที่เป็นกราฟิกและต้องอาศัยเครื่องชี้
  • Menu Selection การเลือกเมนู มีข้อดีคือ เรียนรู้ได้ง่าย ลดการใช้คียบอร์ด เกิดการตัดสินใจที่มีโครงสร้าง ลดการเกิดข้อผิดพลาด มีข้อเสียคือ เมนูที่มากไปทำให้การนำเสนอไม่ดี ทำให้ผู้ใช้งานที่คล่องใช้งานได้ช้าลง ใช้พื้นที่ในการแสดงผลมาก
  • Form Fill in การเติมคำลงในฟอร์ม มีข้อดีคือ การกรอกข้อมูลมีความง่าย ฝึกฝนได้โดยไม่ยาก และมีคำแนะนำที่สะดวก มีข้อเสียคือ ใช้พื้นที่แสดงผลมาก
  • Command Language ภาษาสั่งการ เป็นการใช้ตัวอักษรในการสั่งการ ส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีข้อดีคือ ยืดหยุ่น ดึงดูดผู้ใช้ระดับสูง ผู้ใช้สามารถสร้างคำสั่งเองได้ มีข้อเสียคือ มีข้อผิดพลาดได้ง่าย ต้องการการอบรมและการจดจำสูง
  • Natural Language ภาษาพูด หรือภาษาที่ใช้โดยธรรมชาติ มีข้อดีคือ สร้างสาระสำคัญของระบบการเรียนรู้ มีข้อเสียคือ ต้องแยกแยะบทสนทนา อาจไม่แสดงถึงเนื้อหา อาจต้องพิมพ์มาก และคาดเดาไม่ได้
 • ใช้กฎ 8 ข้อสำหรับการออกแบบหน้าจอ
  • Strive for consistency ทำให้เกิดความสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเมนู ไอคอน สี รูปแบบ ตัวอักษรต่าง ๆ ควรจะมีความสม่ำเสมอ
  • Cater to universal usability ให้ความพอใจกับทุกคน กับทุกกลุ่มผู้ใช้
  • Offer information feedback ให้ข้อมูลป้อนกลับเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์
  • Design dialog yield closure ออกแบบให้มีจุดเริ่มต้น ระหว่างกลาง และสุดท้าย
  • Prevent error ป้องกันความผิดพลาด
  • Permit easy reversal of actions สามารถย้อนกลับได้ง่ายเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
  • Support internal locus of control สนับสนุนการควบคุมภายใน ต้องออกแบบให้เกิดการตอบสนองของหน้าจอกับสิ่งที่ผู้ใช้ได้กระทำลงไป
  • Reduce short-term memory load ลดความยาวของเวลาที่ใช้ในความจำระยะสั้น

 

Ten Usability Heuristics ( Jakob Nielsen, 2000)

 

See also  [Update] 35 คำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ ความหมายดี สร้างแรงบันดาลใจ ให้ข้อคิด | ใจ แลก ใจ ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

Visibility of system status

ระบบต้องแสดงให้ผู้ใช้งานเห็นเสมอว่าตนกำลังทำอะไรอยู่ กำลังจะเกิดอะไรขึ้น และให้ผลป้อนกลับในเวลาที่เหมาะสม

Match between system and the real world

ระบบต้องสามารถพูดภาษาเดียวกันกับผู้ใช้โดยมีตรรกะการใช้งานที่เป็นธรรมชาติ

User control and freedom

ผู้ใช้มักจะใช้งานผิดพลาดจึงจำเป็นต้องมีทางออกให้เสมอสำหรับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ สนับสนุนการ Undo และ Redo

Consistency and standards

ผู้ใช้งานต้องไม่เกิดความสงสัย ระหว่างตัวหนังสือที่แตกต่างกัน สถานการณ์หรือการกระทำที่ให้ผลเหมือนกันให้ทำตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้

Error prevention

คำเตือนให้ระวังความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยป้องกันความผิดพลาด ซึ่งควรจะให้มีการตกลงใจซ้ำอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความแน่นอนของการตัดสินใจของผู้ใช้

Recognition rather than recall

ทำให้ผู้ใช้งานใช้ความจำให้น้อยที่สุดโดยการทำให้ส่วนประกอบ การปฏิบัติและตัวเลือกชัดเจน วิธีการใช้งานต้องเข้าถึงได้ง่ายและรับรู้ได้ง่าย

Flexibility and efficiency of use

มีความยืดหยุ่นสำหรับผู้ใช้งานหลากหลายกลุ่ม และมีประสิทธิผล

Aesthetic and minimalist design

ประโยคนำเสนอไม่ต้องรวมเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือใช้น้อย

Help users recognize, diagnose, and recover from errors

ข้อความแสดงความผิดพลาดต้องปรากฏในแบบตัวอักษรธรรมดาไม่ใช่โค๊ด ระบุปัญหาและบอกวิธีแก้ไข

Help and documentation

ระบบที่ดีต้องทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยคู่มือการใช้ แต่ก็ยังมีความจำเป็น ข้อมูลที่ให้ต้องหาง่ายเจาะจงไปยังหน้าที่ต่าง ๆ มีการเรียงลำดับที่เป็นนามธรรมและไม่หนาจนเกินไป

 


[NEW] | ความ หมาย ของ บราวเซอร์ – NATAVIGUIDES


Own the Arena: Getting Ahead, Making a Difference, and Succeeding as the Only One

Katrina M. Adams

(5/5)

Freeหนังสั้น \” 239 KM \” By HOMEsPUN ( Official ) (Short Film) | Eng Sub | ซับไทย


เรื่อง \” 239 KM \”
พูดถึงเรื่องราวชีวิตของคนสองคน ต่างคนต่างมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน
ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ปีนี้ ทั้งสองคนหวังจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจจะทำก่อนสิ้นปีนี้ให้ได้ตามที่ตัวเองตั้งใจไว้ ทำให้สองคนนี้มาเจอกันและได้แบ่งปันเรื่องความสุข ความทุกข์ ในขณะที่กำลังเดินทางนั้งรถบัสไปด้วยกันตลอดเส้นทางนี้.

Director : Palawat Nakyai
Producer : Janjira Jittitham
Director of Photography : Supanut Namwong
First Assistant Camera : Chutipong Yimchalaem
Second Assistant Camera : Supachok Kuntiboonyanukul
Art Director : Chinnakan Chinnaponnium , Jenjira Potiyok
Sound record \u0026 Boom Oparator : Wasawin Jamjang
Storyboard : Pidchaya Peerapramaun
Edit : Heavy Cat
Cast :
( Moo ) Noppadon Saeaed
( Geaw ) Natcharantorn Dagunchayanggoon
( Dad) Voratanapot Tuntiviriyangkul
( Mum )Panakul Irapanumas
Songs:
การเดินทาง
Artist : Chat Suchat
Written by Chat Suchat
แดดลมฝน
Artist : Pchy ( Witwisit Hiranyawongkul )
Written by Chookiat Sakveerakul , Sornsek Srivipanon
BANGKOK UNIVERSITY.
SCORE :
Theodore Shapiro Love and Work By Studio INgrooves
Theodore Shapiro Intern Slash Best Friend By Studio INgrooves
Mike Mogis and Nathaniel Walcott Love Making By Studio WMG
Mark Isham Calling Luke By Studio WMG
Mike Mogis And Nathaniel Walcott Doctor Says No By Studio WMG
\” Sorry I’m not selling the video or making any money from it. \”
\” หนังสั้นเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้แสวงหากำไรหรือรายได้จากหนังเรื่องนี้ \”

See also  [Update] คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ยศต่างๆ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจ | ตัวย่อคํานําหน้าชื่อ - NATAVIGUIDES

ขอบคุณทีมงานและเพื่อนๆพี่ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างหนังเรื่องนี้ ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ยังไงพวกเราคณะโฮมสปั๊นขอบคุณคนดูมากๆนะครับที่ติดตามเรามา ตอนนี้พวกเราได้เรียนจบแล้วต่างคนต่างแยกย้ายทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบ บางคนก็ยังทำเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ต่อไปมีผลงานหนังไทยเรื่องอื่นๆมาให้ชมอีกแน่นอน คนไทยด้วยกันช่วยกันดูหนังไทยรักหนังไทย ติชม วิจารย์กันได้ ขอขอบคุณครับ ^ ^

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

หนังสั้น \

วิธีตั้งค่าบราวเซอร์เริ่มต้น มือถือOPPO/realme ColorOS 7


เป็นวิธีการตั้งค่าง่ายๆที่จะช่วยให้คุณผู้ใช้สามารถกำหนดแอปบราวเซอร์เริ่มต้น ได้ในแบบที่เราถนัด ไม่ว่าจะเป็นแอปgoogle chrome แอปOpera แอปfirefox ทำให้การคลิกลิ้งเว็บไซต์ หรือลิ้งดาวน์โหลดต่างๆ เชือมต่อไปยังบราวเซอร์ที่เราต้องการ ลองนำไปตั้งค่ากันดูนะครับ
ฝากกดติดตามช่อง นายตึ๋งหนืด ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ^_^

วิธีตั้งค่าบราวเซอร์เริ่มต้น มือถือOPPO/realme ColorOS 7

วิทยาการคำนวณ ป.6 ep. 6 เรื่องความหมายของอินเทอร์เน็ต


วิทยาการคำนวณ ป.6 ep. 6 เรื่องความหมายของอินเทอร์เน็ต

MV – แสงสุดท้าย bodyslam (for fanclub version)


ให้แฟนที่อยากดูเวอร์ชั่นนี้

MV - แสงสุดท้าย bodyslam (for fanclub version)

Katy Perry – Roar (Official)


Katy Perry’s new album \”Smile\” out August 28 http://katy.to/smileID
Listen to Katy’s new song “Smile”: https://katy.to/smileID
Get “Roar” from Katy Perry’s ‘PRISM’: http://katy.to/PRISM
Katy Perry Complete Collection on Spotify: http://katy.to/SpotifyCompleteYD
Katy Perry Essentials on Apple Music: http://katy.to/AMEssentialsYD
Watch your favorite Katy videos on YouTube: http://katy.to/MusicVideosYD
Follow Katy Perry:
Website: http://katy.to/WebsiteYD
Instagram: http://katy.to/InstagramYD
Twitter: http://katy.to/TwitterYD
Facebook: http://katy.to/FacebookYD
Official music video for Katy Perry’s \”Roar\” brought to you in Junglescope directed by Grady Hall \u0026 Mark Kudsi and produced by Javier Jimenez, Danny Lockwood, Patrick Nugent, Derek Johnson and Oualid Mouaness.
Lyrics:
I used to bite my tongue and hold my breath
Scared to rock the boat and make a mess
So I sit quietly
Agree politely

See also  ประโยคปฏิเสธ [ ภาษาไทย ป.3 By.ครูกอล์ฟ ] | ประโยคปฏิเสธ ภาษาไทย

I guess that I forgot I had a choice
I let you push me past the breaking point
I stood for nothing
So I fell for everything

(PreChorus)
You held me down but I got up
Already brushing off the dust
You hear my voice, you hear that sound
Like thunder, gonna shake the ground

You held me down but I got up
Get ready ’cause I’ve had enough
I see it all, I see it now

(Chorus)
I got the eye of the tiger, a fighter
Dancing through the fire
‘Cause I am a champion
And you’re gonna hear me roar

Louder, louder than a lion
‘Cause I am a champion
And you’re gonna hear me roar
You’re gonna hear me roar

Now I’m floating like a butterfly
Stinging like a bee, I earned my stripes
I went from zero
To my own hero

(PreChorus)
You held me down but I got up
Already brushing off the dust
You hear my voice, you hear that sound
Like thunder, gonna shake the ground

You held me down but I got up
Get ready ’cause I’ve had enough
I see it all, I see it now

(Chorus)
I got the eye of the tiger, a fighter
Dancing through the fire
‘Cause I am a champion
And you’re gonna hear me roar
Music video by Katy Perry performing Roar. (C) 2013 Capitol Records, LLC

Katy Perry - Roar (Official)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ความ หมาย ของ บราวเซอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *