Home » [NEW] การใช้คำเชื่อมในภาษาอังกฤษ « Pitukpong’s Blog | linked แปลว่า – NATAVIGUIDES

[NEW] การใช้คำเชื่อมในภาษาอังกฤษ « Pitukpong’s Blog | linked แปลว่า – NATAVIGUIDES

linked แปลว่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

And (และ)ใช้เชื่อมข้อความคล้อยตาม กันสอดคล้องกันหรือเป็นไปทำนองเดียวกัน เช่น
We eat with fork and a spoon.
Tina and Tom are playing football.

Or (หรือ)
ใช้เชื่อมข้อความเพื่อเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น
Is your house big or small
Would you like tea or coffee

But (แต่)
ใช้เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน เช่น
That house is beautiful but very expensive.
I can ride a bicycle but I can’t ride a horse.

Because (เพราะว่า) ใช้เชื่อมข้อความที่เป็นเหตุเป็นผลกันโดย becauseจะนำหน้าประโยคที่เป็น สาเหตุ
เช่น
I like my sister because she is pretty.
She can pass the exam because she studies hard.

So (ดังนั้น)
ใช้เชื่อมข้อความที่เป็นเหตุเป็นผลกันโดย so จำนำหน้าประโยคที่เป็นผล
เช่น
Cathy eats a lot so she is fat.
My sister is pretty so I like her.

Though/although (แม้ว่า) ใช้เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน เช่น
Although he ran very fast, he didn’t win the first prize.

Either….or (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งใน 2อย่าง) ถ้านำมาเชื่อมประโยคในส่วนที่เป็นประธานจะ ใช้คำกริยาตามประธานตัวหลัง เช่น
Either you or he is wrong.
You can get either this pen or that pencil.

Neither …….nor (ไม่ทั้ง 2อย่าง)
ถ้านำมาเชื่อมประโยคในส่วนที่เป็นประธานจะ ใช้คำกริยาตามประธานตัวหลัง
เช่น
Neither I nor she speaks English.

o that: (เพื่อว่า, เผื่อว่า)
ตามด้วยประโยค (Clause) เสมอ
กริยาของประโยคที่ตามหลัง so that จะต้องอยู่ในรูป may หรือ might หรือ should + Verb ช่องที่ 1 เช่น
I stepped a side “so that” she “might” go in. (ผมก้าวไปข้าง ๆ เพื่อว่าหล่อนจะได้เข้าไปข้างในได้)
ถ้าต้องการเปลี่ยนประโยค Complex Sentence ที่มี so that มาเชื่อม ไปเป็น Simple Sentence
ก็สามารถทำได้โดยใช้ in order to หรือ so as to + Verb ช่องที่ 1 ได้ เช่น
He gave up smoking “in order to (หรือ so as to)” get better. (เขาเลิกบุหรี่ก็เพื่อให้อาการ (ของเขา) ดีขึ้น)

so……that: (เสีย…จนกระทั่ง)
คำที่อยู่ระหว่าง so…that ได้แก่ Adjective (คุณศัพท์) หรือ Adverb (กริยาวิเศษณ์) เท่านั้น
แต่บางครั้งหลัง Adjective จะมีนามมาร่วมด้วยก็ได้ มีโครงสร้างดังนี้ so + [Adverb/Adjective/Adj+Noun] + that เช่น
Wichai runs “so” fast “that” I cannot overtake him.

such…..that: (เสีย…จน)
คำที่อยู่ระหว่าง such…that ได้แก่ นาม โดยมี Adjective มาขยายอยู่ข้างหน้า มีโครงสร้างดังนี้
แบบ A: such a + Adjective + นามเอกพจน์นับได้ + that เช่น
He is “such” a good boy “that” everyone likes him. (เขาเป็นเด็กดีเสียจนทุก ๆ คนชอบเขา)
such a + Adjective + นามเอกพจน์นับได้ ในแบบ A นั้นจะใช้ so…that มาแทนก็ได้ แต่ต้องเขียนโครงสร้างใหม่ คือ ให้ a มาอยู่ชิดกับนามเอกพจน์ที่นับได้ เป็นดังนี้ so + Adjective + a + นามเอกพจน์นับได้ + that เช่น
He is “so” good “a” boy “that” I like him.
(= He is “such a” good boy “that” I like him.)
แบบ B: such + [Adjective+นามพหูพจน์ / Adjective+นามนับไม่ได้] + that เช่น
They are  “such” heavy boxes “that” I can hardly lift them up.

in order to, so as to: (เพื่อที่จะ)
ตามด้วย Infinitive (กริยาช่องที่ 1) ทั้งนี้เพื่อเชื่อมเนื้อความ 2 ประโยคให้เป็นหนึ่งประโยค เช่น
I shall go on working late tonight “so as to” be free tomorrow.
(= I shall go on working late tonight. I shall be free tomorrow.)
(ผมจะทำงานต่อไปจนดึกเพื่อที่จะว่าง (ไม่ต้องทำงาน) ในวันพรุ่งนี้)

in order that: (เพื่อว่า)
in order that ต่างจาก in order to ตรงที่ว่า in order to ตามด้วย infinitive ส่วน in order that ตามด้วยประโยค (Clause) ตลอดไป
Children go to school “in order that” they may learn things.
(= Children go to school “in order to” learn things.)

lest: (มีความหมายเท่ากับ so that…not แปลว่า “เพื่อจะได้ไม่”)
ประโยคที่ตามหลัง lest ต้องใช้ should (แทน may, might) ตลอดไป และใช้ได้กับทุกบุรุษอีกด้วย เช่น
He works harder “lest” he should (may) fail. (เขาทำงานหนักขึ้น เพื่อจะได้ไม่ประสบความล้มเหลว)

as long as, so long as: (เมื่อ, ถ้า)
สันธานคู่ (Correlative Conjunction) ตัวนี้ นิยมวางไว้ต้นประโยคมากกว่ากลางประโยค และเมื่อจบประโยคข้างหน้าต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) ทันที เช่น
“As (so) long as” you come here in time, you will see her. (ถ้าคุณมาที่นี่ทันเวลา คุณจะพบเธอแน่)

if: (ถ้า, หาก)
คำนี้เมื่อเชื่อมประโยคจะวางไว้ต้นหรือกลางประโยคทั้งสองก็ได้
ถ้าวางไว้ต้นประโยค เมื่อจบประโยคท่อนแรกให้ใส่ Comma (,) เช่น
“If” the weather holds good, we shall stay another week.
แต่ถ้าวาง if ไว้กลางประโยคทั้งสอง ไม่ต้อง Comma เช่น
We shall stay here another week “if” the weather holds good.

unless: (ถ้า…ไม่, เว้นเสียแต่ว่า…ไม่) มีความหมายเท่ากับ if…not
เมื่อนำมาเชื่อมจะวางไว้ต้นหรือกลางประโยคก็ได้ เช่น
We shall go “unless” it rains.
หรือ “Unless” it rains, we shall go.
(= We shall go “if” it “does not” rain.)
ระวัง! อย่าใช้ not ในประโยคที่ตามหลัง unless เพราะ unless มีความหมายเป็นปฏิเสธ (negative) อยู่ในตัวแล้ว เช่น
ผิด: “Unless” he “does not study” harder, he will fail in the exam.
ถูก: “Unless” he “studies” harder, he will fail in the exam.

but that: (ถ้า…ไม่) มีความหมายเหมือนกับ if…not
เมื่อนำมาเชื่อมความ จะวางไว้ต้นหรือกลางประโยคก็ได้ แต่ต้องตามหลังด้วยประโยค
และอย่าใช้ not ในประโยคที่ตามหลัง but that เพราะ but that มีความหมายเป็นปฏิเสธอยู่แล้ว เช่น
She would have fallen “but that” I caught her. (เธอคงจะตกลงไปแล้ว ถ้าผมไม่ได้จับเธอไว้)
“But that” he is in debt, he would enter priesthood. (ถ้าเขาไม่เป็นหนี้ เขาก็คงบวช)
จำอีก: “but for + Noun” แปลว่า “ถ้า…ไม่” เหมือนกับ but that
ต่างกันแต่ว่า หลัง but that เป็นประโยค ส่วนหลัง but for เป็นนาม
“But for” my help, he should have failed last year. (ถ้าผมไม่ช่วย เขาก็คงสอบตกไปแล้วปีกลายนี้)
(= “But that” I helped him, he should have failed last year.)

See also  พิษโควิด-19 คนตกงานแห่ขายเบเกอรี่ สร้างรายได้ | เที่ยงทันข่าว | ตกงาน ขายอะไรดี | Nataviguides

inasmuch as: (เพราะ, ด้วยเหตุที่) มีความหมายเท่ากับ because
จะวางไว้ต้นหรือกลางประโยคทั้งสองที่ไปเชื่อมก็ได้ เช่น
He yielded to the invader, “inasmuch as” his army was thoroughly defeated.
(เขายอมแพ้ต่อผู้มารุกราน (ข้าศึก) เพราะกองทัพของเขาถูกตีอย่างพ่ายแพ้ไป)
“Inasmuch as” he is sick, he had better go to hospital. (เพราะเขาไม่สบาย เขาก็ควรจะไปโรงพยาบาลดีกว่า)

or และ or else
or: (หรือ) ใช้เชื่อมคำ (words), วลี (phrases), ประโยค (clauses) ที่แสดงการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น
เชื่อมคำ: Is it sweet “or” sour? (เปรี้ยวหรือหวาน?)
เชื่อมวลี: Is he at home “or” in the office? (เขาอยู่บ้านหรือว่าไปทำงาน?)
เชื่อมประโยค: You look after the house “or” go to work. (คุณเฝ้าบ้านหรือมิฉะนั้นก็ไปทำงาน (เลือกเอา))
ส่วน or else: (หรือมิฉะนั้น) มีความหมายเท่ากับ otherwise นิยมใช้เชื่อมประโยค (Clause) มากกว่าคำหรือวลี เช่น
I must clean it, “or else” it will be rusty. (ผมจะต้องทำความสะอาด มิฉะนั้นมันจะขึ้นสนิม)

till และ until: (จนกระทั่ง, จนกว่า)
until มักใช้กับประโยค (Clause) ที่ไปนำหน้าอีกประโยคหนึ่ง
พูดให้ง่ายเข้าก็คือ วางไว้ต้นประโยค ใช้ until (มากกว่า till ว่าอย่างงั้นเถอะ) เช่น
“Until” you told me, I had known nothing about him. (ผมไม่เคยได้รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลย จนกระทั่งคุณบอกผม)
till นิยมวางไว้กลางประโยคเสียมากกว่า (แต่จะใช้ until ก็ได้) เช่น
He had never written to me “till (until)” he returned.

provided และ providing: (ถ้าหากว่า) คำทั้งสองก็เป็นสันธานอันหนึ่ง มีหน้าที่เชื่อมประโยคดุจดั่งสันธานทั่ว ๆ ไป
แต่เวลานำมาใช้ provided จะตามด้วย that เสมอ
ส่วน providing ไม่ต้องมี that เช่น
We shall go “provided that” it does not rain. (พวกเราจะไปถ้าหากว่าฝนไม่ตก)
Amy will go “providing” her friend can go together. (เอมี่จะไปถ้าหากว่าเพื่อนของเธอก็ไปด้วยกันได้)

supposing: (ถ้า, สมมติว่า)
คำนี้นิยมไว้ต้นของประโยคหน้า หรือใช้กับ Clause หน้า เช่น
“Supposing” you win the government lottery, what do you buy? (สมมติว่าคุณถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล คุณจะซื้ออะไรบ้าง?)

since: (ตั้งแต่, เพราะว่า, เนื่องจากว่า)
ถ้าแปลว่า “ตั้งแต่” ใช้เชื่อมระหว่างประโยค Present Perfect (Subject + have/has + V3) หรือ Present Simple (Subject + V1(ประฐานเอกพจน์เติมs)) กับ Past Simple (Subject + V2(เติมedบ้าง,ผันบ้าง)) เช่น
He has worked hard “since” his father died. (Present Perfect, Past Simple)
ถ้าแปลว่า “เพราะว่า, เนื่องจากว่า” ให้วางไว้หน้า Clause ของประโยคแรก เช่น
“Since” he doesn’t learn English, he can’t speak it. (เนื่องจาก (เพราะ) เขาไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษ เขาจึงพูดไม่ได้)

as soon as: (เมื่อ = when)
แต่ใช้ความหมายฉับพลันกว่า when เช่น
I shall go back “as soon as” he arrives.
อนึ่ง จะวาง as soon as ไว้หน้า Clause แรกก็ได้ แต่ต้องใส่ Comma เมื่อจบความของประโยคแรก เช่น
“As soon as” he arrives, I will tell him.

in case: (ในกรณีที่, เพราะ)
ตามด้วยประโยค (Clause)
วิธีใช้ก็เช่นเดียวกับ so that, for fear that คือ จะต้องตามด้วย may, might, should, can, could ตัวใดตัวหนึ่ง เช่น
Don’t go too near the river “in case” you “should” fall in it. (อย่าเข้าไปใกล้แม่น้ำนัก เพราะคุณอาจจะตกไปก็ได้)
ตามด้วยประโยค (Clause)
ถ้า In case วางไว้หน้า Clause แรก ไม่ต้องตามด้วย can, could, should, may, might เช่น
“In case” I “forget”, please remind me about that.
ระวัง! in case of + นาม (ไม่ใช่ประโยค) เช่น
“In case of” fire, please inform the fire-brigade. (ถ้าเกิดเพลิงไหม้ โปรดแจ้งกองดับเพลิงทราบ)

because และ because of: ทั้งสองคำแปลเหมือนกันคือ “เพราะ, เพราะว่า” แต่วิธีใช้ต่างกันคือ
because: เป็น Conjunction เชื่อมประโยคแสดงเหตุผล
หลัง because ต้องเป็นอนุประโยค (Clause) เสมอ เช่น
Jack did not come to school “because” he was ill.
because of: เป็น Preposition (คำที่ใช้เชื่อม Noun และ Pronoun เข้ากับคำอื่น ๆ ที่อยู่ในประโยค ทั้งนี้เพื่อให้ใจความของประโยคกลมกลืนสละสลวยขึ้น” ได้แก่ in, on, at, by, from, toward, into, etc.) วลี
หลัง because of ต้องมีกรรมมารับ จะเป็นสรรพนามหรือคำเสมอนามก็ได้ แต่จะเป็นประโยคไม่ได้ เช่น
She failed “because of” him.

the same…+Noun+…as: (เหมือนกับ, เช่นเดียวกันกับ)
ระหว่าง the same กับ as ให้ใส่คำนามเข้ามา เช่น
I have “the same” trouble “as” you (have). (ผมมีข้อยุ่งยากเช่นเดียวกับคุณ (มี))
ถ้านามนั้นกล่าวถึงมาแล้ว หรือผู้พูดและผู้ฟังรู้กันดีอยู่แล้วว่า หมายถึงอะไรในสิ่งที่เหมือนกัน หลัง the same ก็ไม่ใส่นามเข้ามา
This “book” is “the same as” that one. (หนังสือเล่มนี้เหมือนกับเล่มนั้น)

either of และ neither of
either of + นามพหูพจน์ = (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ถ้าไปเป็นประธานในประโยค กริยาต้องใช้เอกพจน์ตลอดไป เช่น
“Either of you” is wrong. (เธอคนใดคนหนึ่งจะต้องผิด)
I don’t (กริยาพหูพจน์) want “either of the apples”. (ผมไม่ต้องการแอปเปิ้ลผลใดผลหนึ่ง)

neither of + นามพหูพจน์ = (ไม่ทั้งสองอย่าง)
ถ้าเป็นประธาน กริยาใช้เอกพจน์ เช่น
“Neither of the books” is of any use to me. (หนังสือทั้งสองเล่มไม่มีประโยชน์ใด ๆ แก่ผมเลย)
I want “neither of them”. (ผมไม่ต้องการทั้งสองอย่าง)

See also  [Update] บัตร All Member คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไรต่อการใช้จ่ายของคุณ | การใช้ all - NATAVIGUIDES

no sooner……than: (พอ…ก็)
คำนี้เป็น Conjunctive ใช้เชื่อมประโยคทั้งสองเข้าด้วยกัน
ประโยคที่ no sooner…than ไปเชื่อมมักเป็นประโยค Past Perfect (Subject + had +V3) กับ Past Simple (Subject + V2)
He had “no sooner” seen it “than” he started to run. (Past Perfect, Past Simple)
(พอเห็นเขาเริ่มออกวิ่ง)
หรือจะวาง No sooner ไว้ต้นประโยคก็ได้ เช่น
“No sooner” had he arrived “than” he was told to start back again. (Past Perfect, Past Simple)
(พอมาถึงเขาก็ได้รับคำสั่งให้ออกเดินทางกลับไปอีก)

not so…….as: (ไม่เท่ากับ)
คำนี้ความจริงก็คือ as…as นั่นเอง แต่ใช้ในประโยคปฏิเสธเท่านั้น (ส่วน as…as ใช้ในประโยคบอกเล่า) เช่น
บอกเล่า: He is “as clever as” you are. (เขาฉลาดเท่ากับคุณ(ฉลาด))
ปฏิเสธ: He is “not so clever as” you are. (เขาไม่ฉลาดเท่าคุณ

ขอขอบคุณ*—->>http://englishlearningthailand.com/error-in-conjunction-คำเชื่อมที่มักจะใช้ผิดเสมอ.htmlขอขอคุณ**—->>>

Table of Contents

Share this:

Like this:

ถูกใจ

กำลังโหลด…

[NEW] Grammar: หลักการใช้ Linking verb คำกริยาผู้มาแทน Verb to be | linked แปลว่า – NATAVIGUIDES

เคยเป็นไหม พูดภาษาอังกฤษแบบเดิม ๆ ใช้เเต่ Verb to be คำเดิม ๆ พูดไปพูดมา ฟังเองยังเบื่อเลย…มาทำความรู้จัก Linking verb กริยาผู้มาแทน Verb to be กัน เปลี่ยนซะบ้าง จะได้ไม่จำเจ

 

คำกริยาที่บอกสภาพของประธาน หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Linking verb เป็น Verb ที่มักตามมาด้วย Adjective (ที่ทำหน้าที่ขยายคำนามที่เป็นประธานของประโยค) นอกจากจะมี verb to be แล้ว ยังมี Verb ตัวอื่นที่สามารถใช้แทน Verb to be ได้เพื่อความหมายที่ดีขึ้นเช่น

 

1). Seem, look แปลว่า ดูเหมือนว่า หรือ ดูเหมือนจะ

      The children are tired. (เด็ก ๆ เหนื่อย)

      The children seem tired. (เด็ก ๆ ดูเหมือนเหนื่อย)

      The children look tired. (เด็ก ๆ ดูเหนื่อย)

 

2). sound แปลว่า ฟังดู

     This price is reasonable. (ราคานี้สมเหตุสมผล)

     This price sounds reasonable. (ราคานี้ฟังดูสมเหตุสมผล)

 

3). Smell แปลว่า มีกลิ่น และ taste แปลว่า มีรสชาติ

     The eggs are rotten. (ไข่เน่า)

     The eggs smell rotten. (ไข่ส่งกลิ่นเน่า)

     The eggs taste rotten. (ไข่มีรสชาติเน่า)

     Coffee is awesome. (กาแฟนี่สุดยอดเลย)

     Coffee smells awesome. (กาแฟส่งกลิ่นหอม (สุดยอด))

     Coffee tastes awesome. (กาแฟรสชาติสุดยอด)

** smell ถ้าใช้เป็น verb ธรรมดาแปลว่า ดม หรือ ได้กลิ่น เช่น I smell flowers. แปลว่า ฉันดม/ได้กลิ่น ดอกไม้ ไม่ได้แปลว่า ฉันส่งกลิ่นเป็นดอกไม้**

**taste ถ้าใช้เป็น verb ธรรมดาแปลว่า ชิม เช่น You can taste my soup. แปลว่า คุณสามารถชิมน้ำซุปของฉัน ไม่ได้แปลว่า คุณสามารถมีรสชาติเป็นเหมือนซุปของฉัน**

 

4). Stay, remain, appear แปลว่า อยู่ (ในสภาพ) appear to be แปลว่า มีสภาพเป็น

     Everybody is quiet.  (ทุกคนเงียบ)

     Everybody stays quiet. (ทุกคนอยู่ในสภาพเงียบ)

     Everybody remains quiet. (ทุกคนอยู่ในสภาพเงียบ)

     Everybody appears quiet. (ทุกคนอยู่ในสภาพเงียบ)

     Everybody appears to be quiet. (ทุกคนมีสภาพเงียบ)

 

5). Come แปลว่า เป็น หรือ กลายเป็น become แปลว่า กลายเป็น

     Now, my dream is true. (ตอนนี้ ฝันของฉันเป็นจริง)

     Now, my dream comes true. (ตอนนี้ ฝันของฉันเป็นจริง)

     Now, my dream becomes true. (ตอนนี้ฝันของฉันกลายเป็นจริง)

**come ถ้าเป็น verb ธรรมดา แปลว่า มา She came here. แปลว่า หล่อนมาที่นี่ ไม่ได้แปลว่า หล่อนกลายเป็นที่นี่

 

6). Get แปลว่า กลายเป็น มีสภาพเป็น หรือ รู้สึก และ feel แปลว่า รู้สึก

     I am sick, and I am angry. (ฉันป่วยและฉันโกรธ)

     I get sick, and I get angry. (ฉันรู้สึกป่วยและฉันก็รู้สึกโกรธ)

     I feel sick, and I feel angry. (ฉันรู้สึกป่วยและฉันรู้สึกโกรธ)

**get ถ้าเป็น verb ธรรมดาแปลว่า ได้รับ หรือ เอามา เช่น I get some money. ฉันได้รับเงิน ไม่ได้แปลว่าฉันรู้สึกเป็นเงิน** 

 

7). Turn แปลว่า กลายสภาพเป็น และ go แปลว่า เปลี่ยนไปเป็น  

     All dead bodies will be white — and purple.

     (ศพที่ตายแล้วจะเป็นสีขาวและสีม่วงช้ำ)

     All dead bodies will turn white — and purple.

     (ศพที่ตายแล้วจะกลายสภาพเป็นสีขาวและสีม่วงช้ำ)

     All dead bodies will go white — and purple.

     (ศพที่ตายแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีขาวและสีม่วงช้ำ)

**turn ถ้าเป็น verb ธรรมดาแปลว่า เลี้ยว เช่น turn left! แปลว่าเลี้ยวซ้าย! ไม่ได้แปลว่ากลายสภาพเป็นด้านซ้าย**

**go ถ้าเป็น verb ธรรมดาแปลว่า ไป เช่น I will go home แปลว่า ฉันจะกลับบ้าน ไม่ได้แปลว่า ฉันจะเปลี่ยนไปเป็นบ้าน**

**เครื่องหมาย — หรือ em dash มีไว้ขยายคำที่อยู่ข้างหน้าของมัน (หรือเสริมความหมายของคำที่อยู่ข้างหน้า) เช่น Please visit my son—Richard. (Richard เป็นชื่อคนมาเสริมความหมายของ son —ลูกชาย)**

 

รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปปรับใช้ ปรับเปลี่ยนแทนที่ verb to be กันด้วยนะจ๊ะ เพื่อความกิ๊บเก๋ของรูปประโยค “เปลี่ยน Verb อื่นแทนที่ Verb to be วันนี้ ชีวิตเปลี่ยน!”


LinkedIn – Tạo CV đơn giản với Linked Profile 🎉


Có ngay CV sau 5 phút điền vào profile của LinkedIn 😍 Cùng mình khám phá cách thực hiện nhé! 😉
Cần cung cấp thông tin gì cho phần kinh nghiệm làm việc?
CV IT có cần đẹp không?
LinkedIn Profile có những section nào?
linkedin
cv
export_pdf

💻 Easy Frontend 🎉
Nơi kiến thức lập trình web frontend (html/css/javascript/reactjs) được chia sẻ một cách đơn giản, dễ hiểu mà đặc biệt là vui 😊 Với những tài liệu (tutorial) được biên soạn một cách kĩ lưỡng để giúp các bạn developer mới có thể nắm bắt vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả. Từ đó nâng dần khả năng coding của các bạn lên theo thời gian.
❤️ Ủng hộ mình làm videos thì đóng góp qua MoMo/ZaloPay: 0901 309 729 nhé!
Kết nối với mình:
🎉 Fan page: https://www.facebook.com/learn.easyfrontend
❓Group: https://www.facebook.com/groups/easyfrontend
💻Github: https://github.com/paulnguyenmn
💼 LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/haunguyenmn/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

LinkedIn - Tạo CV đơn giản với Linked Profile 🎉

เจาะลึก Unit-linked (1/4)


เจาะลึก Unitlinked (1/4)
โดย คุณสุปกาณฑ์ ปิยมาพรชัย
Zoom Live : FA Club Online
📌วันที่ 17 มีนาคม 64
MrTHAIFA รวมพลังสร้างอนาคต ความรู้
อย่าลืมกด Like \u0026 Share + Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ และเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ
Contact us : info@thaifa.org
————————————————————
ตามข่าวสารต่างของ THAIFA ได้ที่
Facebook http://www.facebook.com/thaifanews
Website : http://www.thaifa.org
Line : THAIFA 2GO (@thaifa พิมพ์ @นำหน้า)
Youtube : THAIFA Channel
Blockdit : THAIFA Knowledge
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
เลขที่ 138 อาคารจูเวลเลอรี่เซ็นเตอร์ ชั้น 12 ห้อง 138/32 ถ.นเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 02631 5885 ในเวลาทำการ

เจาะลึก Unit-linked (1/4)

5 ข้อดี ของ Unit Linked ที่คุณอาจไม่รู้! | ลงทุนนิยม EP.110


[ลงทุนนิยม x UOB | Prudential Thailand]
…5 ข้อดี Unit Linked คืออะไร?
…ทำไมได้ทั้ง “คุ้มครอง” และ “ลงทุน”
…รู้จัก UOB Reward Link ที่คุ้มครองชีวิตสูงสุด 50 เท่า + มีโบนัสพิเศษสูงสุด 34% ของเบี้ยฯ หลัก พร้อมความยืดหยุ่นในการเพิ่มลด ทุนประกันชีวิตได้
เล่าให้เข้าใจแบบง่ายที่สุด! กับ ผู้ริเริ่มแนวคิด ‘ใช้แรงทำเงิน ให้เงินทำงาน’ เฟิร์น ศิรัถยา อิศรภักดี
UOB Reward Link รับประกันชีวิตโดย พรูเด็นเชียลประกันชีวิต
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.uob.co.th/personal/insurance/PRU/prudentailuobrewardslink.page?s_cid=externalFBWealthMeUp
ให้เงินทำงาน ลงทุนนิยม PrudentialThailand UOB UOBRewardLink รับประกันชีวิตโดยพรูเด็นเชียลประกันชีวิต
• เจาะลึกกลยุทธ์ ‘นักลงทุนคุณภาพ’ กับซีรี่ย์ https://youtube.com/playlist?list=PLaVAiY_KTBgTaJtmyDQWhyRbP7PVldju
• อยากรู้ ‘วิธีทำ’ ให้มั่งคั่ง ต้องดูซีรี่ย์ 10วันฉันต้องWealth https://youtube.com/playlist?list=PLaVAiY_KTBgQmdyF7HePAfkQQrqkJpCQA
• เรียนรู้เรื่อง Digital Asset ได้ใน ซีรี่ย์ crypto101 https://youtube.com/playlist?list=PLaVAiY_KTBgTOB3HCgvK3IPfIDeqedBq

Facebook: https://www.facebook.com/WealthMeUp
Line: https://line.me/R/ti/p/%40wealthmeup
Instagram: https://www.instagram.com/wealthmeup
Website: http://www.wealthmeup.com

5 ข้อดี ของ Unit Linked ที่คุณอาจไม่รู้! | ลงทุนนิยม EP.110

Linking verbs ที่ควรรู้ และโครงสร้างประโยคของ linking verbs


จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้
ติดตาม Facebook และ Instagram : The Happy Time with Q
หากผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ 😀

Linking verbs ที่ควรรู้ และโครงสร้างประโยคของ linking verbs

โครงสร้างข้อมูล Linked List ด้วยภาษา C ตอนที่ 1: ความรู้ทั่วไปและการสร้างลิสต์เบื้องต้น


บันทึกการสอน online วันที่ 18 ส.ค. 64
เนื้อหาบทที่ 6 รายการโยง (Linked List)
Download เอกสารประกอบการสอนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1VlP74MzCpVPrIPzCnx3PWCZvUcLCkWPi/view?usp=sharing

โครงสร้างข้อมูล Linked List ด้วยภาษา C ตอนที่ 1: ความรู้ทั่วไปและการสร้างลิสต์เบื้องต้น

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ linked แปลว่า

See also  [Update] คลิปโป๊นักเรียน – หน้า 2 – Yedhub | คลิปโป๊ไทย นักเรียน - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published.