Skip to content
Home » [Update] trademark ในพจนานุกรม ไทย – อังกฤษ-ไทย | ลาย เซ็น ตัว k – NATAVIGUIDES

[Update] trademark ในพจนานุกรม ไทย – อังกฤษ-ไทย | ลาย เซ็น ตัว k – NATAVIGUIDES

ลาย เซ็น ตัว k: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

If you find something in the Chrome Web Store that violates the Chrome Web Store Terms of Service, or trademark or copyright infringement, let us know.

หากคุณพบรายการใน Chrome เว็บสโตร์ที่ละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการของ Chrome เว็บสโตร์ หรือละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งให้เราทราบ

support.google

A logo is a name, symbol, or trademark designed for easy and definite recognition.

โลโก้ คือ ชื่อ, สัญลักษณ์, หรือ เครื่องหมาย การ ค้า ที่ ออก แบบ เพื่อ ให้ จด จํา ได้ ง่าย.

jw2019

All they have, really, is trademark protection, and so it means that anybody could copy any garment on any person in this room and sell it as their own design.

สรุปคือ มีแต่เครื่องหมายการค้าเท่านั้นที่ได้รับการปกป้อง ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่าใครก็ตามสามารถคัดลอกเสื้อผ้า ของผู้ชมท่านใดก็ได้ในห้องนี้ แล้วนําไปจําหน่ายในชื่อของตัวเอง

ted2019

9.4 “Brand Features” means the trade names, trademarks, service marks, logos, domain names, and other distinctive brand features of each party, respectively, as secured by such party from time to time.

9.4 “สิ่งแสดงความเป็นแบรนด์” หมายถึงชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ที่มีลักษณะเฉพาะอื่นๆ ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายตามลําดับ ตามที่คู่สัญญานั้นครอบครองในระยะเวลาหนึ่งๆ

support.google

The trademark of oracles was their ambiguity.

ลักษณะ เฉพาะ ของ คํา ทํานาย ของ ชน นอก รีต คือ ความ คลุมเครือ.

jw2019

Such genuine interest in others has always been a trademark of true worshipers of Jehovah.

ความ สนใจ ต่อ คน อื่น อย่าง จริง ใจ เช่น นั้น เป็น เครื่องหมาย แห่ง ผู้ นมัสการ แท้ ของ พระ ยะโฮวา เสมอ มา.

jw2019

It was an illegal seizure of trademark property.

ยึดของเราไปน่ะผิดกฎหมายนะคะ

OpenSubtitles2018.v3

This was a key feature of his trademark uneven tempo and black humor, which became popular throughout the Theatre of the Absurd.

นี่เป็นลักษณะเด่น ของจังหวะที่ไม่สม่ําเสมอและตลกร้าย ที่เป็นเอกลักษณ์ประจําตัวของเขา ซึ่งโดยดังในแวดวงละครแปลกสุดวิสัย

ted2019

(John 13:35) True to Jesus’ words, love became the trademark of the early Christian brotherhood.

(โยฮัน 13:35) จริง ตาม ถ้อย คํา ของ พระ เยซู ความ รัก เป็น เครื่องหมาย ของ ภราดรภาพ แบบ คริสเตียน ใน ยุค แรก.

jw2019

Humor is another trademark.

อารมณ์ขัน เป็นเครื่องหมายอีกอย่างหนึ่ง ที่แสดงให้เห็น

QED

His happiness and optimism were his trademark —even more so as he started to suffer the pangs of old age.

ความ สุข และ การ มอง ใน แง่ ดี เป็น ลักษณะ เด่น เฉพาะ ตัว ของ เขา—และ ยิ่ง เด่น มาก ขึ้น เมื่อ เขา เริ่ม ประสบ ความ เจ็บ ปวด ของ วัย ชรา.

jw2019

Google Domains complies with the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) and the Uniform Rapid Suspension Policy (URS), which address disputes concerning domain names alleged to infringe the trademark rights of third parties.

Google Domains ปฏิบัติตาม Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) และ Uniform Rapid Suspension Policy (URS) ซึ่งกล่าวถึงข้อขัดแย้งเกี่ยวกับชื่อโดเมนที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม

support.google

Indeed, the house-to-house ministry has become our trademark.

เป็น ความ จริง ที่ว่าการ ประกาศ ตาม บ้าน ได้ กลาย เป็น ลักษณะ เฉพาะ กลุ่ม ของ พวก เรา ไป แล้ว.

jw2019

Isolation, rigidity, and obsessive secrecy —these unhealthy, unscriptural attitudes are trademarks of the abusive household.

การ อยู่ โดด เดี่ยว, ความ แข็ง กร้าว, และ การ ไม่ เผย ความ ใน ใจ—ทัศนะ เหล่า นี้ ที่ ไม่ เข้า กับ หลัก พระ คัมภีร์ ผิด สุขลักษณะ เป็น เครื่องหมาย เด่น ของ ครอบครัว ที่ มี การ ทํา ร้าย ทาง เพศ.

jw2019

1:2-6) Unlike modern-day manufacturers, Bezalel and Oholiab had no interest in leaving their signature or trademark on their work.

See also  [Update] | วิธีคํานวณ ภงด.1 - NATAVIGUIDES

1:2-6) ไม่ เหมือน กับ บรรดา บริษัท ผู้ ผลิต ใน สมัย ปัจจุบัน บะซาเลล และ อาโฮลีอาบ ไม่ ได้ ทิ้ง ลาย เซ็น หรือ ใส่ เครื่องหมาย การ ค้า ไว้ ใน ผล งาน ของ ตน.

jw2019

What is a trademark of the Witnesses, and why?

อะไร เป็น สิ่ง บ่ง ชี้ ตัว เหล่า พยาน ฯ และ ทําไม?

jw2019

I had long hair and an earring, and I wore a trademark leather jacket.

ผม ไว้ ผม ยาว ใส่ ตุ้ม หู และ ใส่ เสื้อ หนัง แบบ ที่ คน ใน ขบวนการ ของ ผม ใส่ กัน.

jw2019

If a trademark owner feels you have violated a trademark, the owner may:

หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเชื่อว่าคุณละเมิดเครื่องหมายการค้า เจ้าของอาจดําเนินการดังนี้

support.google

After shaping, sandpapering, painting, and stamping with the manufacturer’s trademark and other details, the now seamless pencil is ready for use.

หลัง จาก ทํา เป็น รูป แท่ง ดินสอ, ขัด ด้วย กระดาษ ทราย, ทาสี, และ ติด ตรา เครื่องหมาย การ ค้า ผู้ ผลิต รวม ถึง ราย ละเอียด อื่น ๆ แล้ว ดินสอ ที่ ไม่ เห็น รอย ต่อ ก็ พร้อม สําหรับ การ ใช้ งาน แล้ว ใน ตอน นี้.

jw2019

All trademarks within this guide belong to their legitimate owners.

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่อยู่ในคู่มือนี้เป็นของเจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมายของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

support.google

Wearing certain gang colors or trademarks can single you out for attack.

การ ใส่ เสื้อ ที่ มี เครื่องหมาย หรือ สี เหมือน กับ กลุ่ม ใด กลุ่ม หนึ่ง อาจ ทํา ให้ คุณ ถูก ทํา ร้าย.

jw2019

German author Karl Michael Armer claims that ‘science fiction is now simply a popular trademark defined no longer by content but by marketing techniques.’

คาร์ล มิคาเอล อาร์เมอร์ นัก ประพันธ์ ชาว เยอรมัน อ้าง ว่า ‘เดี๋ยว นี้ นิยาย วิทยาศาสตร์ เป็น แค่ เครื่องหมาย การ ค้า อย่าง หนึ่ง ที่ คน นิยม กัน ไม่ เด่น ดัง ด้วย เนื้อหา สาระ อีก ต่อ ไป แล้ว แต่ ด้วย เทคนิค การ ตลาด.’

jw2019

But this trademark of Phoenician worship has been confirmed by numerous archaeological discoveries.

แต่ การ บูชา อัน เป็น ลักษณะ เด่น ของ ชาว ฟีนิเซีย นี้ ได้ รับ การ ยืน ยัน จาก การ ค้น พบ มาก มาย ทาง โบราณคดี.

jw2019

More than being a trademark of any particular nationality or ethnic group, hospitality should be a characteristic of all true worshipers of Jehovah.

แทน ที่ จะ เป็น ลักษณะ เด่น ของ สัญชาติ หรือ กลุ่ม ชาติ พันธุ์ ใด โดย เฉพาะ น้ําใจ รับรอง แขก ควร เป็น ลักษณะ นิสัย อย่าง หนึ่ง ของ ผู้ นมัสการ แท้ ทุก คน ของ พระ ยะโฮวา.

jw2019

Indeed, a trademark of true Christians today is their zeal in witnessing “publicly and from house to house.”

ที่ จริง เครื่องหมาย อย่าง หนึ่ง ที่ ระบุ ตัว คริสเตียน แท้ ใน ทุก วัน นี้ คือ มี ใจ แรง กล้า ใน การ ประกาศ “ใน ที่ สาธารณะ และ ตาม บ้าน เรือน.”

jw2019

[Update] Blockchain และความโปร่งใส: การผสานเทคโนโลยีและความเป็นธรรมทางสังคม [Advertorial] – THE STANDARD | ลาย เซ็น ตัว k – NATAVIGUIDES

Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเพื่อใช้จัดการค้าขายในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่รู้จักกันในนามบิตคอยน์ (Bitcoin) แต่เมื่อสังคมเริ่มรู้จักเทคโนโลยีชนิดนี้มากขึ้นก็พบว่ามันสามารถนำไปใช้งานในด้านอื่นๆ ที่มากกว่าแค่เรื่องทางการเงินได้ ตั้งแต่การพัฒนาการจัดการข้อมูลไปจนถึงการสร้างความยุติธรรมและเป็นธรรมทางสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชน

 

 

เพื่อสำรวจว่าเทคโนโลยี Blockchain สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการแก้ปัญหาด้านความยุติธรรมที่แก้ไม่ตกได้อย่างไร สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมกับ ChangeFusion และภาคีเครือข่าย จัดงานระดมความคิดเห็น Roundtable on Technology for Justice Series ภายใต้หัวข้อ ‘เทคโนโลยี Blockchain เพื่อความโปร่งใสและความรับผิดชอบ’ ขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนโดยประชาชน

See also  [Update] รู้จักกับ Xbox Game Pass บริการสุดคุ้มค่าที่เกมเมอร์ทุกคนควรได้ลอง | billing zip code คือ - NATAVIGUIDES

 

Blockchain เครือข่ายเก็บข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

ต่างจากที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ Blockchain เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการเก็บข้อมูลแบบหนึ่ง โดยมีลักษณะสำคัญคือ

 

1. ข้อมูลแบบกระจายศูนย์ ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในระบบ Blockchain จะถูกกระจายอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ซึ่งจะลงทะเบียนข้อมูลใดๆ ที่เพิ่มเข้ามาและเปลี่ยนแปลงพร้อมๆ กันทุกเครื่อง โดยไม่มีความจำเป็นต้องมีองค์กรตัวกลาง

 

2. ข้อมูลไม่มีทางหายไป เมื่อข้อมูลถูกใส่เข้าไปในระบบ Blockchain แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับการยอมรับจากผู้ตรวจสอบคนอื่นๆ ในระบบ ซึ่งจะต้องเกิดผ่านฉันทามติ ประเด็นนี้ยังส่งผลให้การแฮกข้อมูลแทบจะเป็นไปไม่ได้ นอกเสียจากจะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายพร้อมกัน หรือเกิดการฮั้วกันภายในเครือข่ายผู้ตรวจสอบนั้นเอง

 

3. ข้อมูลมีความเป็นส่วนตัวและเป็นสาธารณะในเวลาเดียวกัน นั่นเพราะข้อมูลที่ใช้จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นรหัส (Encryption) จนเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน หรือ Anonymized Data ที่รัฐสามารถนำข้อมูลมาใช้ในภาพรวมได้เพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะ แต่จะไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ นอกเสียจากจะได้รับความยินยอมเท่านั้น

 

ลักษณะของข้อมูลดังกล่าวทำให้ Blockchain มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ จึงทำให้เราสามารถจินตนาการการนำ Blockchain ไปใช้งานในสาขาต่างๆ ได้อย่างไม่รู้จบ

 

 

Blockchain กับบทบาทการแก้ปัญหาของประเทศ

Blockchain สามารถใช้งานได้ในหลายด้าน ทั้งในด้านการทำงานสาธารณะโดยภาครัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ รวมไปถึงการจัดเก็บ บริหาร และใช้ข้อมูลของประชาชน ทั้งยังสามารถนำมาใช้ในงานของเอกชนและการร่วมมือของภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและความยุติธรรม

 

ในด้านงานยุติธรรมที่เป็นหน้าที่รัฐโดยตรง รัฐสามารถนำมาใช้ในข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น ข้อมูลในกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งจะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงหรือซ่อนเร้นอำพรางหลักฐานเป็นไปได้ยากและมีความโปร่งใส นอกจากนี้ข้อมูลยังสามารถใช้เพื่อสืบสาวต้นตอว่าใครเปลี่ยนแปลงข้อมูลและที่มาที่ไปของเงินในกรณีที่การสืบสวนในคดีต้องเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเงินในบัญชี

 

 

ในช่วงเปิดการเสวนา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ความโปร่งใสนำมาซึ่งแสงสว่าง และแสงสว่างก็คือตำรวจที่ดีที่สุด Blockchian เองก็เป็นเหมือนไฟฉายช่วยส่องสว่างให้เห็นและสามารถตรวจสอบได้ เรื่องนี้ดูเหมือนง่าย แต่จริงๆ ยากที่สุด ไม่มีใครอยากถูกแสงสว่างส่อง แต่เราต้องไม่ท้อ ต้องช่วยกันต่อไป พลังที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยติดตามและตรวจสอบ สร้างความโปร่งใสให้คนเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยไม่ต้องรอภาครัฐเพียงอย่างเดียว”

 

 

เพื่อสร้างระบบบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ รัฐสามารถใช้ Blockchain เพื่อลดการใช้เอกสารยืนยันตัวตนและเอกสารการเงินกับรัฐ โดย พณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคม Thailand Tech Startup ได้อธิบายว่าปัจจุบัน Blockchain ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในการส่งข้อมูลตรงที่เดิมเราใช้ระบบ Internet of Information คือแค่เพียงส่งข้อมูลให้แก่กันผ่านอีเมลหรือโซเชียลมีเดียโดยไม่ได้มีการเชื่อมต่อระหว่างต้นทางกับปลายทางอย่างแท้จริง เช่น กรณีส่งหลักฐานการซื้อประกันและกองทุน LTF เพื่อลดหย่อนภาษีนั้น รัฐไม่รู้ว่าข้อมูลที่ส่งมาเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ ต้องขอให้ประชาชนส่งเอกสารยืนยันมากมาย พร้อมมีลายเซ็นรับรองผ่านอีเมลกลับมาให้  

 

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Blockchain จะเปลี่ยนโลกไปสู่ระบบ Internet of Value ซึ่งเปลี่ยนการส่งข้อมูลไปเป็นการส่ง ‘สิทธิ’ ในการดำเนินการบางอย่างไปพร้อมๆ กันด้วย เช่น สิทธิในการดำเนินธุรกรรม เพราะข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคนที่อนุญาตมานั้นคือเจ้าของสิทธินั้นจริงๆ และยังลดตัวกลางที่ไม่น่าเชื่อถือ ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนจะเข้ามาแก้ไขข้อมูลของคุณได้

 

Blockchain สามารถนำมาใช้ในการติดตามและตามรอยสินค้า (Tracking and Tracing) ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของที่มาและกระบวนการในการผลิตสินค้า ซึ่งมีการใช้ในหลายๆ อุตสาหกรรมตั้งแต่การลงทะเบียนเพื่อแสดงที่มาของสินค้าออร์แกนิก ไปจนถึงการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนในกระบวนการผลิต เช่น กรณีการแก้ปัญหา Blood Diamond ที่ต้องการจดทะเบียนว่าเพชรนั้นมีที่มาถูกต้อง ไม่มีการปลอมแปลงหรือผ่านกระบวนการผลิตที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งข้อมูลนี้จะทำให้ผู้ค้าและผู้ซื้อสามารถตัดสินใจเลือกซื้อเพชรจากแหล่งที่ถูกต้องได้

 

ในประเทศไทยเริ่มมีการมองโอกาสใช้การติดตามห่วงโซ่อุปทานเช่นนี้ในอุตสาหกรรมประมง ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่าปลาที่จับมานั้นมาจากบริเวณที่ถูกต้องหรือไม่จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค ซึ่งมีแนวทางตัวอย่างจากกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมประเภทนี้ในประเทศอินโดนีเซียที่เริ่มการลงทะเบียนปลาตั้งแต่บนเรือ และละเอียดไปถึงการลงทะเบียนชิ้นส่วนของปลาทูน่า

 

 

ในด้านการเงิน ปริญญ์ พาณิชภักดิ์ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการทรงคุณวุฒิสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กล่าวว่า Blockchain สามารถนำมาใช้เพื่อให้ประโยชน์กับคนตัวเล็กตัวน้อยได้ เพราะมันเปิดโอกาสให้มี Peer-to-Peer Matching ที่จับคู่การให้เงินกู้ระหว่างคนที่มีเงินเหลือและคนที่ต้องการเงินในการลงทุน แต่มีขนาดเล็กจนไม่สามารถขอกู้เงินจากธนาคารหรือจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้ Blockchain ยังไม่สามารถนำมาทดแทนการค้าในตลาดหุ้นได้ เพราะยังติดข้อจำกัดเรื่องความรวดเร็วในข้อมูลที่ต้องผ่านการยืนยันจากคนจำนวนมากจนทำให้ล่าช้า นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Blockchain เพื่อเก็บข้อมูลที่ดินและหาราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างได้ด้วย

 

 

ในการขับเคลื่อนขององค์กรทางสังคมและภาคประชาสังคมก็มีการใช้เทคโนโลยี Blockchain เช่นกัน ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ก่อตั้ง Hands Social Enterprise ชี้ให้เห็นกรอบความคิดว่า Blockchain สามารถพัฒนาการมีส่วนร่วมจากภาพประชาสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณะในสามมิติด้วยกันคือ

 

1. Understand People Blockchain จะช่วยให้รัฐเข้าใจประชาชนที่มีความหลากหลายทั้งอายุและความคิดมากยิ่งขึ้น

 

2. Empower Professionals จะช่วยให้ผู้ที่ทำงานเพื่อสังคมในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันสามารถร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งขึ้นผ่านการแชร์ทรัพยากรข้อมูล

 

3. Build Platform รัฐสามารถใช้ Blockchain เพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่รับข้อมูลจากประชาชน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะดึงดูดให้ประชาชนมีส่วนร่วมคือรัฐต้องจริงจังในการนำความคิดเห็นเหล่านั้นไปปรับใช้ให้เห็นผลจริงด้วย  

 

สุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน Change Fusion กล่าวว่า Blockchain มีส่วนช่วยสำคัญในการต่อยอดข้อมูลของโครงการพัฒนาทางสังคม ปัญหาที่พบในตอนนี้คือเรามีโครงการเพื่อการพัฒนาจำนวนมาก ทั้งที่ดำเนินงานโดยองค์กรด้านกิจการเพื่อสังคม โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ของบริษัท และโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แต่กลับไม่มีการส่งต่อข้อมูลผลกระทบทางสังคม (Social Impact) ของโครงการข้ามองค์กรเลยว่าได้ว่ามีการพัฒนาอะไรไปบ้าง ได้ผลหรือไม่ และมีอะไรที่สามารถนำไปต่อยอดได้บ้าง โดยปกติองค์กรกิจการเพื่อสังคมจะต้องทำรายงานเพื่อแจ้งให้กับแหล่งทุนทราบอยู่แล้ว แต่หากไม่ได้มีการนำข้อมูลนั้นทำเป็นรายงานเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ ข้อมูลนั้นก็จะถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละองค์กรโดยไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์

 

Blockchain จะมาช่วยในส่วนของการสร้างข้อตกลงทางข้อมูลเพื่อเป็นมาตรฐานกลางร่วมกัน เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลของแต่ละโครงการ เมื่อองค์กรใดไปทำโครงการเพื่อสังคมก็สามารถทำการบันทึกผลลงในระบบฐานข้อมูล ข้อมูลจะถูกตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจะสามารถเปิดให้เข้าถึงได้โดยสาธารณะต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ เช่น กรณีความร่วมมือทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้โดยไม่ต้องผ่านรัฐไทย และหากองค์กรบางแห่งนั้นปิดตัวลงไปก็ไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลเหล่านั้นจะหายไป

 

ในทางกลับกัน Blockchain ก็ยังใช้พัฒนาเป็นฐานข้อมูลขององค์กรเพื่อสังคม (Track Record) ได้เช่นกัน นั่นคือจะมีการบันทึกว่าองค์กรที่ได้รับเงินไปนั้นมีความน่าเชื่อถือและจะนำเงินไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะจริงหรือไม่

 

สุนิตย์กล่าวว่า “ความกลัวอย่างหนึ่งที่ทำให้คนไม่กล้าสนับสนุนองค์กรเพื่อสังคมก็คือไม่รู้ว่าองค์กรที่ให้เงินไปมีความน่าเชื่อถือและให้ข้อมูลที่เป็นความจริงทั้งหมดหรือไม่ และงานพัฒนาที่จะไปทำนั้นจะได้ผลจริงหรือไม่ หรืออาจกลัวว่าให้ไปแล้วสุดท้ายกลับกลายเป็นข่าวฉาว (Scandal) ขึ้นมาอีก”

 

ดังนั้นการสร้าง Track Record ขององค์กรจึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรผู้ให้ทุนสนับสนุนและผู้บริจาคอีกทางหนึ่ง

 

ให้รางวัลกับคนเปิดเผยข้อมูล แรงจูงใจที่รัฐควรสร้างให้กับประชาชน

การหันมาใช้เทคโนโลยี Blockchain อาจจะยังไม่สำคัญเท่ากับการที่รัฐต้องเริ่มให้ความสำคัญกับจัดเก็บและการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้าง ‘พื้นที่สว่าง’ ที่จะใช้ในการพัฒนาในมิติต่างๆ ต่อไปได้

 

ในประเด็นนี้ พณชิตกล่าวว่ารัฐควรเข้าใจว่า Data is the new oil. นั่นคือข้อมูลเป็นน้ำมันที่จะใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต แต่ต้องเป็นข้อมูลที่ใหญ่และสะอาด รัฐต้องเริ่มมองว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางข้อมูลนั้นเป็นการลงทุนระยะยาวอย่างหนึ่ง แต่ถ้าเราไม่กล้าลงทุนในตอนนี้จะทำให้ในอนาคตไทยจะต้องไปซื้อเทคโนโลยีนี้จากที่อื่นแทน และยังลดต้นทุนในการเก็บข้อมูลของรัฐอีกจำนวนมาก

 

นอกจากนี้แล้วรัฐยังต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเปิดเผยข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลเงินได้ผ่าน 2 วิธีคือทำให้ง่ายและเป็นธรรม

 

ในประการแรก รัฐต้องออกแบบระบบให้การแจกแจงข้อมูลทางบัญชีทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อลดต้นทุนในการแจกแจงภาษีของประชาชนและธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ย้ายมาเป็นออนไลน์ ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การสื่อสารเรื่องภาษีเข้าใจง่าย มีประสิทธิผล ก็จะช่วยจูงใจให้คนหันมาใช้ระบบออนไลน์มากขึ้น

 

ประการที่สอง รัฐต้องสร้างความไว้วางใจเรื่องความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งขณะนี้ยังมีคนที่เข้าใจผิดอยู่เยอะว่าหากเอาข้อมูลรายได้ขึ้นระบบออนไลน์แล้วจะถูกตรวจสอบและตามเก็บภาษี หลายคนจึงเลือกที่จะไม่ทำระบบออนไลน์ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการมีข้อมูลที่ครบถ้วนจะทำให้เราสามารถใช้สิทธิภาษีเต็มที่ได้และทำให้ไม่ต้องเสียภาษีมากนัก

 

ซ้ำร้ายสิ่งที่รัฐทำต่อมาคือการไล่เบี้ยกับคนที่รัฐมีข้อมูลแทนด้วยการอ้างว่าไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มคนที่ไม่มีข้อมูลได้ การทำเช่นนี้ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับคนที่เลือกเปิดเผยข้อมูล และเป็นการลดแรงจูงใจของคนที่ส่งข้อมูลทางบัญชีออนไลน์เสียอีก

 

ดังนั้นรัฐควรเปลี่ยนวิธีคิดไปเป็นการให้รางวัลแก่คนที่เปิดเผยข้อมูลมากกว่า นั่นคือใครที่ลงข้อมูลออนไลน์ รัฐจะไม่เข้าไปยุ่ง และให้เงินตอบแทนมากขึ้นหรือเร็วขึ้น เพราะถือว่าคนเหล่านี้ช่วยลดต้นทุนของรัฐในการจัดเก็บภาษี เป็นต้น

 

การเจรจาและสังคมศาสตร์ ก้าวแรกสู่เทคโนโลยี Blockchain

แม้หลายคนจะมอง Blockchain ว่าเป็นเรื่องทางเทคนิคอย่างมาก แต่การพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจากวงการและอุตสาหกรรมต่างๆ ว่ามีกระบวนการทำงานบริหาร (Flow of Business) ในแต่ละสาขาอย่างไร กลับเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญยิ่งกว่าเรื่องการเขียนโปรแกรม

 

พณชิตกล่าวย้ำว่า “เรื่อง Blockchain มันมีเรื่องคุยกันมากกว่าเรื่องเทคโนโลยีคือเรื่องปรัชญา Blockchain เพราะปรัชญาในการเข้าถึง Blockchain มันพูดถึงสิทธิ พูดถึงมนุษย์ และปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างมนุษย์ จึงต้องมีความคิดเชิงสังคมศาสตร์เข้ามา เพราะซอฟต์แวร์เขียนไม่ยาก เข้าใจโค้ดและตรรกะมันก็ทำได้ แต่การออกแบบให้ระบบข้อมูลใน Blockchain ใช้งานได้จริงและทำให้ผู้ใช้รู้สึกคุ้มค่าที่จะใช้มัน เรายังคิดถึงเรื่องนี้น้อยเกินไปในสังคม”

 

เขายังกล่าวต่อไปว่าการใช้ Blockchain จำเป็นต้องมี Rule of Code เป็นตรรกะของชุมชนนั้นๆ ที่จะตกลงกันว่าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร ในลักษณะเดียวกับที่สังคมก็มี Rule of Law หรือหลักนิติธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันด้วย

 

เช่น สมมติว่าเมื่อมีการใช้ Blockchain จริงในอนาคตแล้วมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ เราต้องตกลงกันว่าจะต้องได้รับรองจากคนในวงกี่คน ต้องเป็นฉันทามติจากทั้งหมดหรือไม่ ถ้าได้รับการรับรองจากคนเพียง 20 คนแล้วเพียงพอหรือไม่ หรือว่ามีสัดส่วน 50% หรือ 70% จากคนทั้งหมดในวง ข้อตกลงแบบไหนคือหลักการที่ดี เราอาจพัฒนาเทคโนโลยีให้เก็บข้อมูลให้ละเอียดขึ้นได้ แต่มันไม่สามารถทดแทนการตกลงเงื่อนไขข้อตกลงในการแก้ปัญหาเหล่านี้ร่วมกันได้ เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องการหลักคิดในทางสังคมศาสตร์

 

ดังนั้นทั้งเรื่อง Rule of Code และ Rule of Law จึงเป็นเรื่องที่มาพร้อมกัน และคนในสังคมต้องคุยกัน อาจจะมีงานวิจัยทางวิชาการที่มากขึ้นก่อนที่จะกระโดดลงไปใช้ระบบนี้ แต่ถ้าเราไม่ลองกระโดดลงไปก่อนใช้มัน ก็ไม่มีทางรู้ว่า Rule of Code ไหนที่มีปัญหาอะไร พอไปทำจริงคุณจะเห็นปัญหาที่มันอยู่ในบางส่วน แล้วจึงเริ่มกลับมาพูดคุยกันอีกครั้ง

 

ความหวังใหม่ในการแก้ปัญหาเรื่องความยุติธรรม

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Project j : jX Justice Experiment ของ TIJ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญ พื้นที่แห่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องความยุติธรรมผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) มองว่าที่ผ่านมาการแก้ปัญหาทางความยุติธรรมมีความล้มเหลวเนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น การหวังให้รัฐเป็นผู้เริ่มการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคน และการไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  

 

TIJ จึงต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในทั้ง 3 ประการด้วยการสร้างความร่วมมือในภาคเอกชนและประชาสังคม และเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ภาคประชาสังคมโดยที่ไม่ต้องรอรัฐให้เป็นผู้เริ่ม พร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้คนเข้าถึงประเด็นเรื่องความยุติธรรมได้ในวงกว้างมากขึ้น นำเสนอการแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดแบบ Design Thinking และและเปิดพื้นที่ให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในวงการยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม

 

อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้มองว่าการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากประชาสังคมเป็นกลยุทธ์ที่ละเลยรัฐและระบบการเมือง ในทางกลับกัน เขามองว่าการพัฒนาระบบการเมืองและพรรคการเมืองเป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันนโยบายการเปิดเผยข้อมูลเป็นสาธารณะแบบ Open Data ในอนาคต และหวังว่าจะมีพรรคการเมืองรับความคิดเห็นที่ถูกเสนอในงานเสวนาโต๊ะกลมครั้งนี้ไปสร้างเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป

 

กิตติพงษ์ยังย้ำในตอนท้ายว่าการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ทำให้มองเห็นความหวัง “เราต้องไม่กลัวความล้มเหลว แต่ต้องกล้าที่จะมองและทดลองและแก้ปัญหาเดิมด้วยวิธีการแบบใหม่”

See also  [NEW] 108 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานง่ายๆ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน มีคำอ่าน แปล! | แปลประโยคอังกฤษ - NATAVIGUIDES

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์


รู้ครบจบเรื่องลายเซ็น ลายเซ็นที่ดี ต้องเซ็นแบบนี้ l ดร.คฑา ชินบัญชร


วันนี้ดร.คฑา ชินบัญชร นักพยากรณ์ยืนหนึ่งของเมืองไทย จะมาไขคำตอบเรื่องของลายเซ็นที่ดี ต้องเซ็นอย่างไรแล้วสัญลักษณ์แบบไหนที่ควรมีและไม่ควรมีในลายเซ็น ซึ่งคลิปนี้อาจารย์ได้สรุปให้แล้วพูดง่ายๆเลยก็คือดูคลิปนี้จบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลยทันทีไม่ต้องไปเสียเงินดูหมอให้อาจารย์ท่านอื่นดูให้ เพราะอาจารย์หลายๆท่านก็ใช้ศาสตร์แบบนี้เหมือนกัน จะมีอะไรบ้างต้องติดตามชมเลยครับ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

รู้ครบจบเรื่องลายเซ็น ลายเซ็นที่ดี ต้องเซ็นแบบนี้ l ดร.คฑา ชินบัญชร

ร คนมีเสน่ห์ แต่ถ้าเยอะไปส่งผลเสีย ให้ลายเซ็นช่วยแก้ปัญหา #ออกแบบลายเซ็น


ถามเข้ามาเยอะเรื่อง การออกแบบลายเซ็น โดยเฉพาะชื่ออักษรขึ้นต้นด้วย “ร” จะเซ็นชื่อแบบไหนดี จะเริ่มต้นแบบไหน การออกแบบลายเซ็น อักษรตัวแรก พยัญชนะขึ้นต้นแบบนี้เซ็นแบบไหน ลักษณะลายเซ็นที่ดีที่จะเสริมชะตาชีวิตเจริญรุ่งเรือง ลายเซ็นเศรษฐีวันนี้เราได้รวบรวมและลงรายละเอียดแบบเจาะลึก ตามตัวอักษรขึ้นต้นตัวแรกของแต่ท่านให้แล้ว โดย อ.แพธ ลูกเเก้วเทพเจ้าไอยคุปต์ หมอดูที่ได้การยอมรับว่าแม่น!! รองชนะเลิศอันดับหนึ่งจาก Horolive จากศึกชิงจ้าวหมอดูซีซั่น2 จะมาอธิบายและแนะนำอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล เสริมดวงชีวิตของทุกท่านให้ดียิ่งขึ้น ฝากกดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ด้วยนะครับ

ลายเซ็น ออกแบบลายเซ็นฟรี ลายเซ็นเศรษฐี

สนใจลงโฆษณา ติดต่อได้ที่ [email protected]

เช่าบูชาหินมงคลของแท้ https://urlth.me/hm3tb

ร คนมีเสน่ห์ แต่ถ้าเยอะไปส่งผลเสีย ให้ลายเซ็นช่วยแก้ปัญหา #ออกแบบลายเซ็น

BLACKPINK – ‘How You Like That’ M/V


BLACKPINK How You Like That
보란 듯이 무너졌어
바닥을 뚫고 저 지하까지
옷 끝자락 잡겠다고
저 높이 두 손을 뻗어봐도
다시 캄캄한 이곳에 light up the sky
네 두 눈을 보며 I’ll kiss you goodbye
실컷 비웃어라 꼴좋으니까
이제 너희 하나 둘 셋
Ha how you like that?
You gon’ like that that that that that
How you like that?
How you like that that that that that
Now look at you now look at me
Look at you now look at me
Look at you now look at me
How you like that
Now look at you now look at me
Look at you now look at me
Look at you now look at me
How you like that
Your girl need it all and that’s a hundred
백 개 중에 백 내 몫을 원해
Karma come and get some
딱하지만 어쩔 수 없잖아
What’s up, I’m right back
방아쇠를 cock back
Plain Jane get hijacked
Don’t like me? Then tell me how you like that
더 캄캄한 이곳에 shine like the stars
그 미소를 띠며 I’ll kiss you goodbye
실컷 비웃어라 꼴좋으니까
이제 너희 하나 둘 셋
Ha how you like that?
You gon’ like that that that that that
How you like that?
How you like that that that that that
Now look at you now look at me
Look at you now look at me
Look at you now look at me
How you like that
Now look at you now look at me
Look at you now look at me
Look at you now look at me
How you like that
날개 잃은 채로 추락했던 날
어두운 나날 속에 갇혀 있던 날
그때쯤에 넌 날 끝내야 했어
Look up in the sky it’s a bird it’s a plane
Bring out your boss bish
BLACKPINK!
How you like that
You gon’ like that
How you like that
Available on @ https://smarturl.it/HowYouLikeThat
More about BLACKPINK @
http://www.blackpinkofficial.com/
http://www.facebook.com/BLACKPINKOFFICIAL
http://www.youtube.com/BLACKPINKOFFICIAL
http://www.instagram.com/BLACKPINKOFFICIAL
https://twitter.com/BLACKPINK
BLACKPINK 블랙핑크 HowYouLikeThat PreReleaseSingle MV 20200626_6pm OutNow YG

BLACKPINK - 'How You Like That' M/V

ภ เซ็นเปิดรับโชคลาภ ให้เซ็นแบบนี้ #ออกแบบลายเซ็น


ถามเข้ามาเยอะเรื่อง การออกแบบลายเซ็น โดยเฉพาะชื่ออักษรขึ้นต้นด้วย “ณ” จะเซ็นชื่อแบบไหนดี จะเริ่มต้นแบบไหน การออกแบบลายเซ็น อักษรตัวแรก พยัญชนะขึ้นต้นแบบนี้เซ็นแบบไหน ลักษณะลายเซ็นที่ดีที่จะเสริมชะตาชีวิตเจริญรุ่งเรือง ลายเซ็นเศรษฐีวันนี้เราได้รวบรวมและลงรายละเอียดแบบเจาะลึก ตามตัวอักษรขึ้นต้นตัวแรกของแต่ท่านให้แล้ว โดย อ.แพธ ลูกเเก้วเทพเจ้าไอยคุปต์ หมอดูที่ได้การยอมรับว่าแม่น!! รองชนะเลิศอันดับหนึ่งจาก Horolive จากศึกชิงจ้าวหมอดูซีซั่น2 จะมาอธิบายและแนะนำอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล เสริมดวงชีวิตของทุกท่านให้ดียิ่งขึ้น ฝากกดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ด้วยนะครับ

ลายเซ็น ออกแบบลายเซ็นฟรี ลายเซ็นเศรษฐี

สนใจลงโฆษณา ติดต่อได้ที่ [email protected]

เช่าบูชาหินมงคลของแท้ https://urlth.me/hm3tb

ภ เซ็นเปิดรับโชคลาภ ให้เซ็นแบบนี้ #ออกแบบลายเซ็น

ว เก็บเงินเก่ง ยิ่งเซ็นเก่ง ก็ยิ่งเก็บเงินเก่งเข้าไปอีก #ออกแบบลายเซ็น


ถามเข้ามาเยอะเรื่อง การออกแบบลายเซ็น โดยเฉพาะชื่ออักษรขึ้นต้นด้วย “ว” จะเซ็นชื่อแบบไหนดี จะเริ่มต้นแบบไหน การออกแบบลายเซ็น อักษรตัวแรก พยัญชนะขึ้นต้นแบบนี้เซ็นแบบไหน ลักษณะลายเซ็นที่ดีที่จะเสริมชะตาชีวิตเจริญรุ่งเรือง ลายเซ็นเศรษฐีวันนี้เราได้รวบรวมและลงรายละเอียดแบบเจาะลึก ตามตัวอักษรขึ้นต้นตัวแรกของแต่ท่านให้แล้ว โดย อ.แพธ ลูกเเก้วเทพเจ้าไอยคุปต์ หมอดูที่ได้การยอมรับว่าแม่น!! รองชนะเลิศอันดับหนึ่งจาก Horolive จากศึกชิงจ้าวหมอดูซีซั่น2 จะมาอธิบายและแนะนำอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล เสริมดวงชีวิตของทุกท่านให้ดียิ่งขึ้น ฝากกดติดตาม เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ด้วยนะครับ

ลายเซ็น ออกแบบลายเซ็นฟรี ลายเซ็นเศรษฐี

สนใจลงโฆษณา ติดต่อได้ที่ [email protected]

เช่าบูชาหินมงคลของแท้ https://urlth.me/hm3tb

ว เก็บเงินเก่ง ยิ่งเซ็นเก่ง ก็ยิ่งเก็บเงินเก่งเข้าไปอีก #ออกแบบลายเซ็น

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ลาย เซ็น ตัว k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *