Skip to content
Home » [Update] prime of life ในพจนานุกรม ไทย – อังกฤษ-ไทย | prime minister แปล ว่า – NATAVIGUIDES

[Update] prime of life ในพจนานุกรม ไทย – อังกฤษ-ไทย | prime minister แปล ว่า – NATAVIGUIDES

prime minister แปล ว่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Accidents, crimes, riots, wars and famines cut down millions right in the prime of life.

อุบัติเหตุ ต่าง ๆ อาชญากรรม การ จลาจล วุ่นวาย การ สงคราม และ การ กันดาร อาหาร เหล่า นี้ ได้ ผลาญ ชีวิต ของ หลาย ๆ ล้าน คน ขณะ ที่ กําลัง อยู่ ใน วัย หนุ่มแน่น ที เดียว.

jw2019

Further, he said: “Youth and the prime of life are vanity.” —Ecclesiastes 11:9, 10.

ท่าน กล่าว ด้วย ว่า “ความ หนุ่ม สาว และ วัย ฉกรรจ์ นั้น เป็น อนิจจัง.”—ท่าน ผู้ ประกาศ 11:9, 10, ฉบับ แปล ใหม่.

jw2019

11:10 —Why are “youth and the prime of life” vanity?

11:10 (ล. ม.)—เหตุ ใด “ความ หนุ่มแน่น และ วัย ฉกรรจ์ แห่ง ชีวิต” จึง อนิจจัง?

jw2019

For instance, when someone in the prime of life dies, many say, ‘God called him to heaven.’

ตัว อย่าง เช่น เมื่อ คน ใน วัย หนุ่มแน่น เสีย ชีวิต หลาย คน พูด ว่า ‘พระเจ้า เรียก เขา ไป สวรรค์.’

jw2019

Even those in the so-called prime of life may be stricken with depression or disease.

แม้ แต่ คน ที่ อยู่ ใน วัย ที่ เรียก กัน ว่า วัย ทอง ของ ชีวิต ก็ อาจ ประสบ ภาวะ ซึมเศร้า หรือ โรค ภัย.

jw2019

And these fatal maladies often strike down children as well as adults in the prime of life.

และ โรค ร้าย ที่ ทํา ให้ ถึง ตาย เหล่า นี้ มัก เป็น กับ เด็ก ๆ อีก ทั้ง ผู้ ใหญ่ ที่ อยู่ ใน วัย หนุ่มแน่น ด้วย.

jw2019

Mi-sun, why get married at the prime of life?

มิซัน ทําไมถึงจะแต่งงานในเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตหล่ะ?

OpenSubtitles2018.v3

By the mid-1990s, I’d told hundreds of people in the prime of life that they were HIV-positive.

ในช่วงกลางของยุค 90 ฉันต้องบอกคนนับร้อย ในช่วงแรกของขีวิตของพวกเขา ว่าผลการตรวจเชื้อเอชไอวีของพวกเขา เป็นบวก

ted2019

They visited our area in New Zealand and urged me to use my precious prime of life in serving God.

พวก เขา มา เยี่ยม ทาง แถบ ของ เรา ใน นิวซีแลนด์ และ สนับสนุน ให้ ผม ใช้ วัย หนุ่มแน่น อัน มี ค่า ของ ผม ใน การ รับใช้ พระเจ้า.

jw2019

People have always found it unsatisfactory to taste the prime of life briefly and then to grow old and die.

ผู้ คน ได้ พบ อยู่ เสมอ ว่า เป็น เรื่อง ไม่ น่า พอ ใจ ที่ ประสบ วัย หนุ่มแน่น ของ ชีวิต ใน ช่วง สั้น ๆ ครั้น แล้ว ก็ แก่ ลง และ ตาย.

jw2019

If you do that, though, in your case “youth and the prime of life” will indeed prove to be “vanity.”

แต่ ถ้า คุณ ทํา อย่าง นั้น “ความ หนุ่ม สาว และ วัย ฉกรรจ์ของ คุณ จะ กลาย เป็น “อนิจจัง” อย่าง แท้ จริง.

jw2019

Hence, many good workers who would previously have been viewed as being in the prime of life are nowadays deemed too old to be useful.

ด้วย เหตุ นี้ พนักงาน ที่ ขยัน หลาย คน ซึ่ง แต่ ก่อน เคย ถูก มอง ว่า เป็น ช่วง ชีวิต ที่ มี ประสิทธิผล มาก ที่ สุด ปัจจุบัน ถูก มอง ว่า มี อายุ มาก เกิน กว่า ที่ จะ ทํา ประโยชน์ ได้.

jw2019

“Remove troublesome things from your heart, and ward off harmful things from your body, for youth and the prime of life are futility.” —Ecclesiastes 11:10.

“ขอ ให้ ตัด เรื่อง ที่ สร้าง ความ เดือดร้อน ออก จาก หัวใจ คุณ และ เอา สิ่ง ที่ เป็น อันตราย ออก ไป ให้ ห่าง จาก ตัว คุณ เพราะ ช่วง หนุ่ม สาว และ วัย หนุ่มแน่น ก็ สั้น เหลือ เกิน”—ปัญญาจารย์ 11:10

jw2019

So remove vexation from your heart, and ward off calamity from your flesh; for youth and the prime of life are vanity.”—Ecclesiastes 11:9, 10.

See also  [Update] ทบทวนอังกฤษม.ปลาย: การใช้ Other/Others/Another | other ใช้ยังไง - NATAVIGUIDES

เพราะ ฉะนั้น จง ตัด ความ กระวนกระวาย ออก เสีย จาก ใจ ของ เจ้า, และ จง สลัด ความ ชั่ว ให้ หลุด เสีย จาก ตัว ของ เจ้า; เพราะ ว่า ความ หนุ่ม สาว และ ปฐม วัย แห่ง ชีวิต ของ เจ้า เป็น อนิจจัง.”—ท่าน ผู้ ประกาศ 11:9, 10.

jw2019

He also sets forth many proverbs of practical wisdom, and he declares that even “youth and the prime of life are vanity” —unless true wisdom is heeded.

นอก จาก นี้ ท่าน ยัง แต่ง สุภาษิต หลาย ข้อ เกี่ยว กับ สติ ปัญญา ที่ ใช้ ได้ จริง และ ท่าน แถลง ว่า แม้ แต่ “วัย หนุ่ม และ ปฐม วัย แห่ง ชีวิต ไร้ ค่า” เว้น แต่ จะ เอา ใจ ใส่ สติ ปัญญา แท้.

jw2019

WHAT would move 24 married couples in the prime of life to leave their families, friends, and familiar surroundings to take up missionary work in foreign lands?

อะไร กระตุ้น คู่ สามี ภรรยา 24 คู่ ซึ่ง อยู่ ใน วัย หนุ่มแน่น ให้ จาก ครอบครัว, เพื่อน, และ สิ่ง แวด ล้อม ที่ คุ้น เคย เพื่อ ทํา งาน มิชชันนารี ใน ต่าง แดน?

jw2019

The Bible gives young people this encouragement: “Remove vexation from your heart, and ward off calamity from your flesh; for youth and the prime of life are vanity.

คัมภีร์ ไบเบิล ให้ กําลังใจ แก่ หนุ่ม สาว ดัง นี้: “จง ขจัด ความ กลัดกลุ้ม จาก หัวใจ ของ เจ้า และ จง ป้องกัน ความ วิบัติ จาก เนื้อหนัง ของ เจ้า; เพราะ ว่า วัย หนุ่ม และ ปฐม วัย แห่ง ชีวิต ไร้ ค่า.

jw2019

My dad was diagnosed with multiple sclerosis in the prime of his life.

แพทย์ตรวจพบว่าคุณพ่อ เป็นโรคปลอกประสาทอักเสบ (multiple sclerosis) ในช่วงชีวิตที่กําลังหนุ่มแน่นของท่าน

ted2019

No enemies were coming in, as the Babylonians once did, to carry off sucklings or to cut down men who were in the prime of their life.

ไม่ มี ศัตรู มา กล้ํากราย เช่น ที่ ชาว บาบูโลน เคย ทํา โดย พราก ตัว ลูก เล็ก เด็ก แดง ไป เป็น เชลย หรือ ฆ่า ฟัน คน ที่ อยู่ ใน วัย หนุ่มแน่น.

jw2019

We are talking here about, oftentimes, very young individuals with spinal cord injuries, that in the prime of their life — 20s, 30s, 40s — hit a wall and the wheelchair’s the only option.

ที่พวกเรากําลังพูดถึงนี้ก็คือ ผู้้ที่ได้รับบาดเจ็บจากไขสันหลัง ในช่วงต้นๆของชีวิต อายุราวๆ 20, 30 หรือ 40 กว่าๆ พวกเขามักไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว นอกจาก “รถเข็น”

ted2019

(Luke 1:76-78) John’s public ministry was to be of prime importance in his life.

(ลูกา 1:76-78) งาน ประกาศ ของ โยฮัน ต่อ สาธารณชน จะ ต้อง เป็น สิ่ง สําคัญ อันดับ แรก ใน ชีวิต ของ ท่าน.

jw2019

(Luke 5:29; John 2:1-10) But these things were by no means the prime source of his joy in life.

(ลูกา 5:29; โยฮัน 2:1-10) แต่ แน่นอน ว่า สิ่ง เหล่า นี้ ไม่ ใช่ ปัจจัย สําคัญ ที่ สุด ที่ ทํา ให้ ชีวิต พระองค์ มี ความ สุข.

jw2019

One of the prime objectives of medieval alchemy was to produce an elixir that could lead to longer life.

เป้า ประสงค์ สําคัญ อย่าง หนึ่ง ของ การ เล่น แร่ แปร ธาตุ ใน ยุค กลาง คือ เพื่อ ผลิต ยา อายุ วัฒนะ ที่ สามารถ นํา ไป สู่ ชีวิต ที่ ยืน ยาว ขึ้น.

jw2019

When a former prime minister of Belgium received from a neighbor a book about the life of Jesus entitled The Greatest Man Who Ever Lived, he was deeply moved by what he read.

อดีต นายก รัฐมนตรี แห่ง เบลเยียม ได้ รับ หนังสือ เกี่ยว กับ ชีวิต ของ พระ เยซู ชื่อ บุรุษ ผู้ ใหญ่ ยิ่ง เท่า ที่ โลก เคย เห็น จาก เพื่อน บ้าน คน หนึ่ง. เมื่อ ได้ อ่าน เขา ประทับใจ มาก.

See also  กริยา 100 คำ ( 100 Verbs ) | กริยา ช่อง 2 ภาษา อังกฤษ

jw2019

Of prime importance to God’s Witnesses is the fulfilling of the noble objective of proclaiming the Kingdom message and sharing with others the life-giving knowledge of God’s Word. —Psalm 119:105; Mark 13:10; John 17:3.

สิ่ง สําคัญ ประการ แรก สําหรับ เหล่า พยาน ของ พระเจ้า ก็ คือ การ ทํา ให้ สําเร็จ ลุ ล่วง ตาม เป้าหมาย อัน สูง ส่ง เกี่ยว ด้วย การ ประกาศ ข่าว ราชอาณาจักร และ การ แบ่ง ความ รู้ ซึ่ง ให้ ชีวิต โดย อาศัย พระ คํา ของ พระเจ้า นั้น แก่ คน อื่น.—บทเพลง สรรเสริญ 119:105; มาระโก 13:10; โยฮัน 17:3.

jw2019

[NEW] Engnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ | prime minister แปล ว่า – NATAVIGUIDES

ด้วยข่าวการเมืองที่ร้อนระอุอยู่ในขณะนี้ สื่อทุกช่องทางทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจกับข่าวนี้เป็นอย่างมาก อีกทั้งประชาชนจับตามองและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ทำให้เราเห็นและได้ยินข่าวนี้อยู่เป็นประจำในหลายวันที่ผ่านมาและมีแนวโน้มว่าข่าวนี้ยังคงโด่งดังและอยู่ในกระแสไปอีกสักระยะนึง การประท้วงและความขัดแย้งทางการเมืองปรากฏให้เห็นไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือสังคมไหนๆ 

วันนี้จึงได้รวบรวมคำศัพท์ที่พบบ่อยในหมวดหมู่นี้ เพราะคิดว่าคำศัพท์ทางการเมืองจะช่วยให้ทุกคนได้ความรู้ด้านภาษาจากเรื่องนี้ อีกทั้งทำให้การติดตามข่าวการเมืองจากต่างประเทศได้เข้าใจยิ่งขึ้น

1. Protester (N) หมายถึง ผู้ชุมนุมประท้วง

ยกตัวอย่างประโยค

Hundreds of protesters have occupied northern Bangkok’s Ladprao.

แปลว่า ผู้ชุมนุมประท้วงหลายร้อยคนได้ยึดครองพื้นที่เขตลาดพร้าวตอนเหนือของกทม.

2. Political participation (N) หมายถึง การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ยกตัวอย่างประโยค

Political participation derives from the freedom to speak out.

แปลว่า การมีส่วนร่วมในการเมืองเกิดจากเสรีภาพในการพูด

3. Flash mob/smart mob หมายถึง การรวมกลุ่มของผู้ชุมนุมประท้วง

ยกตัวอย่างประโยค

The wide sparks set by flash mob.

แปลว่า ทะเลดาวเกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ชุมนุม

The wide sparks ในที่นี้ เกิดจากการฉายไฟจากโทรศัพท์ของผู้ชุมนุม ซึ่งส่วนใหญ่จะเรียกว่าทะเลดาว

4. Democracy หมายถึง ประชาธิปไตย

ยกตัวอย่างประโยค

Democracy is a form of government in which the people have the authority to choose their governing legislation.

 แปลว่า ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่ประชาชนมีอำนาจในการเลือกกฎหมายที่ใช้บังคับของตน

5. Political ideology หมายถึง อุดมการณ์ทางการเมือง

ยกตัวอย่างประโยค

Political ideology is a part of social movements.

 แปลว่า อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม

6. Constitution หมายถึง รัฐธรรมนูญ

ยกตัวอย่างประโยค

The Constitution of the United States is the supreme law of the United States of America.

 แปลว่า รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเป็นกฎหมายสูงสุดของสหรัฐอเมริกา

7. Prime Minister หมายถึง นายกรัฐมนตรี

ยกตัวอย่างประโยค

A prime minister is the head of the cabinet and the leader of the ministers in the executive branch of government.

 แปลว่า นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีและผู้นำของรัฐมนตรีในฝ่ายบริหารของรัฐบาล

8. Election หมายถึง การเลือกตั้ง

จากเยอรมนี ฝรั่งเศส ฮ่องกง สู่ไทย: 9 การเลือกตั้งที่โลกต้องจับตามองปี 2017  | THE MOMENTUM

ยกตัวอย่างประโยค

The election comes up in December.

แปลว่า การเลือกตั้งมีขึ้นในเดือนธันวาคม

9. Electoral fraud หมายถึง การโกงการเลือกตั้ง

ยกตัวอย่างประโยค

Electoral fraud is illegal interference with the process of an election.

แปลว่า การโกงการเลือกตั้งเป็นการแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งอย่างผิดกฎหมาย


Leaders of the Republic of China (ROC) (1912 – 2020)


Founded in 1912 by Dr. Sun Yatsen, the Republic of China (ROC) has seen its rise and decline, from the successor state of the Qing Empire, through the warlord era and the 1937 SinoJapanese War, and finally its relocation to the Island of Taiwan after its defeat in the Chinese Civil War. This video explores the leaders of the ROC from 1912 to 2020.
The map shows the approximate territory controlled by the ruler at the end of his reign. Maps and Photos are from Wikipedia.
Music:
‘Lau Tzu Ehru’ by Doug Maxwell
‘Three Principles of the People’ by Cheng Maoyun
‘National Flag Anthem of the Republic of China’ by Huang Tzu
Please like, share, and subscribe!
ROC 中國歴史 台灣歴史

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Leaders of the Republic of China (ROC) (1912 - 2020)

Thai king endorses coup leader as prime minister


Thailand’s coup leader is formally endorsed as prime minister by the nation’s revered king, in a step towards forming a government to oversee sweeping reforms in the politically turbulent kingdom. Duration: 01:04

Thai king endorses coup leader as prime minister

Trump Welcomes Thai Junta Leader to White House


(2 Oct 2017) President Donald Trump says it is a great honor to welcome Thai Prime Minister Prayuth Chanocha to the White House.\r
Trump says the U.S. has a long and storied history with Thailand as the two meet in the Oval Office.\r
He says the two countries have a very strong relationship, especially when it comes to trade, that is only getting stronger.\r
Chanocha is offering his condolence to the victims of the mass shooting attack in Las Vegas as well as those in Puerto Rica devastated by Hurricane Maria.\r
The visit is a rare instance of a military ruler being honored in Washington before even a nominal return to civilian rule and has outraged human rights groups. The prime minister seized power in a military coup three years ago.\r
\r
Find out more about AP Archive: http://www.aparchive.com/HowWeWork \r
Twitter: https://twitter.com/AP_Archive \r
Facebook: https://www.facebook.com/APArchives ​​\r
Instagram: https://www.instagram.com/APNews/\r
\r
\r
You can license this story through AP Archive: http://www.aparchive.com/metadata/youtube/9fceefae723d2aa40bd74723a2b394ca

See also  [NEW] 42 บริษัทจัดหางานที่โดดเด่นในเมืองไทย แหล่งหางานที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด | ไป ทํา งาน ญี่ปุ่น กับ กรม แรงงาน - NATAVIGUIDES

Trump Welcomes Thai Junta Leader to White House

Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha sprays alcohol disinfectant on reporters


Thai Prime Minister Prayut Chanocha sprays alcohol disinfectant on reporters to escape questions about a cabinet reshuffle at a press conference following the cabinet meeting.
The speculation of a cabinet reshuffle came after three ministers were convicted for insurrection over antigovernment protests that lead to the 2014 military coup which brought Prayut to power.

Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha sprays alcohol disinfectant on reporters

What is PRIME MINISTER? What does PRIME MINISTER mean? PRIME MINISTER meaning \u0026 explanation


✪✪✪✪✪ http://www.theaudiopedia.com ✪✪✪✪✪
What is PRIME MINISTER? What does PRIME MINISTER mean? PRIME MINISTER meaning PRIME MINISTER definition PRIME MINISTER explanation.
Source: Wikipedia.org article, adapted under https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/ license.
A prime minister is the most senior minister of cabinet in the executive branch of government, often in a parliamentary or semipresidential system. In many systems, the prime minister selects and may dismiss other members of the cabinet, and allocates posts to members within the government. In most systems, the prime minister is the presiding member and chairman of the cabinet. In a minority of systems, notably in semipresidential systems of government, a prime minister is the official who is appointed to manage the civil service and execute the directives of the head of state.
In parliamentary systems fashioned after the Westminster system, the prime minister is the presiding and actual head of government and head of the executive branch. In such systems, the head of state or the head of state’s official representative (i.e. the monarch, president, or governorgeneral) usually holds a largely ceremonial position, although often with reserve powers.
The prime minister is often, but not always, a member of parliament and is expected with other ministers to ensure the passage of bills through the legislature. In some monarchies the monarch may also exercise executive powers (known as the royal prerogative) that are constitutionally vested in the crown and may be exercised without the approval of parliament.
As well as being head of government, a prime minister may have other roles or titles—the Prime Minister of the United Kingdom, for example, is also First Lord of the Treasury and Minister for the Civil Service. Prime ministers may take other ministerial posts—for example, during the Second World War, Winston Churchill was also Minister of Defence (although there was then no Ministry of Defence), and in the current cabinet of Israel, Benjamin Netanyahu also serves as Minister of Communications, Foreign Affairs, Regional Cooperation, Economy and Interior

What is PRIME MINISTER? What does PRIME MINISTER mean? PRIME MINISTER meaning \u0026 explanation

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ prime minister แปล ว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *