Home » [Update] Little, few, a little, a few : cours d’anglais facile | few little – NATAVIGUIDES

[Update] Little, few, a little, a few : cours d’anglais facile | few little – NATAVIGUIDES

few little: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Que signifient few, little, a few et a little?

FEW et LITTLE sont des déterminants et A FEW et A LITTLE sont des quantifieurs que l’on emploie pour exprimer de petites quantités.

Le choix entre FEW et LITTLE se fait en fonction du nom qu’ils accompagnent, selon que c’est un nom dénombrable (que l’on peut compter) ou indénombrable (que l’on quantifie).

1. Avec les noms dénombrables

On peut compter les noms dénombrables: cars, people, friends…

Avec les noms dénombrables, on emploie HOW MANY…? pour questionner le nombre:

 • How many cars can you see?

  haʊ ˈmɛni kɑːz kæn juː siː
  Combien de voitures vois-tu?

 • How many people are invited to the event?

  haʊ ˈmɛni ˈpiːpl ɑːr ɪnˈvaɪtɪd tuː ði ɪˈvɛnt
  Combien de personnes sont invitées à l’événement?

 • How many friends do you have on Facebook?

  haʊ ˈmɛni frɛndz duː juː hæv ɒn ˈfeɪsˌbʊk
  Combien d’amis as-tu sur Facebook?

FEW exprime un petit nombre de noms dénombrables = Peu de…

 • There are few cars in the street.

  ðeər ɑː fjuː kɑːz ɪn ðə striːt
  Il y a peu de voitures dans la rue.

 • Few people know the answer.

  fjuː ˈpiːpl nəʊ ði ˈɑːnsə
  Peu de gens connaissent la réponse.

 • Few friends of mine are musicians.

  fjuː frɛndz ɒv maɪn ɑː mjuːˈzɪʃənz
  Peu de mes amis sont musiciens.

A FEW renvoie au fait que le nombre est faible, mais supérieur à 1 = Quelques…

 • I have owned a few cars in my life.

  aɪ hæv əʊnd ə fjuː kɑːz ɪn maɪ laɪf
  J’ai possédé quelques voitures dans ma vie.

 • Just a few people registered.

  ʤʌst ə fjuː ˈpiːpl ˈrɛʤɪstəd
  Seulement quelques personnes se sont inscrites.

 • I have a few friends working in real estate.

  aɪ hæv ə fjuː frɛndz ˈwɜːkɪŋ ɪn rɪəl ɪsˈteɪt
  J’ai quelques amis qui travaillent dans l’immobilier.

Les collocations à connaître: 

a few times = quelques fois

 • I have already seen that film a few times.

  aɪ hæv ɔːlˈrɛdi siːn ðæt fɪlm ə fjuː taɪmz
  J’ai déjà vu ce film quelques fois.

a few days ago = Il y a quelques jours

 • Joe returned from his trip a few days ago.

  ˈʤəʊ rɪˈtɜːnd frɒm hɪz trɪp ə fjuː deɪz əˈgəʊ
  Joe est rentré de voyage il y a quelques jours.

quite a few = pour insister sur le fait que ce n’est vraiment pas la première fois.

 • I have been there quite a few times.

  aɪ hæv biːn ðeə kwaɪt ə fjuː taɪmz
  J’y suis allé un petit paquet de fois.

2. Avec les noms indénombrables

On ne peut pas compter les noms indénombrables.

Ils doivent être quantifiés à l’aide d’une unité spécifique selon le nom: (a bottle of / a liter of / a glass of) water, (a bunch of, a bag of) money, (a kilo of / a tablespoon of / a cup of) sugar…

Avec les noms indénombrables, on emploie HOW MUCH…? pour questionner la quantité = Combien / Quelle quantité de…

 • How much water do you drink every day?

  haʊ mʌʧ ˈwɔːtə duː juː drɪŋk ˈɛvri deɪ
  Combien / Quelle quantité d’eau bois-tu chaque jour ?

 • How much money does she earn?

  haʊ mʌʧ ˈmʌni dʌz ʃiː ɜːn
  Combien d’argent gagne-t-elle?

 • How much sugar should I add?

  haʊ mʌʧ ˈʃʊgə ʃʊd aɪ æd
  Combien de sucre dois-je ajouter?

LITTLE exprime une petite quantité de noms indénombrables = Peu de…

 • There’s little water left in the bottle.

  ðeəz ˈlɪtl ˈwɔːtə lɛft ɪn ðə ˈbɒtl
  Il reste peu d’eau dans la bouteille.

 • I only have little money left.

  aɪ ˈəʊnli hæv ˈlɪtl ˈmʌni lɛft
  Il ne me reste que peu d’argent.

 • I eat very little sugar.

  aɪ iːt ˈvɛri ˈlɪtl ˈʃʊgə
  Je mange très peu de sucre.

A LITTLE renvoie au fait que la quantité est faible = Un peu de…

 • The plants on the balcony need a little water every day during summer.

  ðə plɑːnts ɒn ðə ˈbælkəni niːd ə ˈlɪtl ˈwɔːtər ˈɛvri deɪ ˈdjʊərɪŋ ˈsʌmə
  Les plantes sur le balcon ont besoin d’un peu d’eau tous les jours en été.

 • Earning a little more money wouldn’t hurt.

  ˈɜːnɪŋ ə ˈlɪtl mɔː ˈmʌni ˈwʊdnt hɜːt
  Gagner un peu plus d’argent ne ferait pas de mal.

 • Just add a little sugar and it will be perfect.

  ʤʌst æd ə ˈlɪtl ˈʃʊgər ænd ɪt wɪl biː ˈpɜːfɪkt
  Ajoutez juste un peu de sucre et ce sera parfait.

3. A LITTLE comme adverbe

On peut employer A LITTLE comme adverbe avec des verbes et d’autres adjectifs

Dans ce cas, cela signifie: dans une moindre mesure, à un certain degré…

 • You should work a little less and get some rest.

  juː ʃʊd wɜːk ə ˈlɪtl lɛs ænd gɛt sʌm rɛst
  Tu devrais travailler un peu moins et te reposer.

 • He was a little frustrated after the game.

  hiː wɒz ə ˈlɪtl frʌsˈtreɪtɪd ˈɑːftə ðə geɪm
  Il était un peu frustré après le match.

Souvent on emploie A LITTLE BIT. C’est la même chose que A LITTLE.

 • She has been practising a little bit more since the lockdown.

  ʃiː hæz biːn ˈpræktɪsɪŋ ə ˈlɪtl bɪt mɔː sɪns ðə ‘lɒkdaʊn
  Elle s’entraîne un peu plus depuis le confinement.

 • I am a little bit hungry. Fancy some dinner?

  aɪ æm ə ˈlɪtl bɪt ˈhʌŋgri    ˈfænsi sʌm ˈdɪnə
  J’ai un peu faim. Ça te dit d’aller dîner ?

Exercice

Compléter avec LITTLE, A LITTLE, FEW ou A FEW

1/ Peu de mes amis portent des lunettes.
____ of my friends wear glasses

2/ J’ai besoin d’un peu plus de temps
I need ____ more time

3/ J’ai vu Sarah il y a quelques jours.
I saw Sarah ____ days ago.

4/ J’ai généralement besoin de peu d’aide.
I generally need ____ help.

5/ Quelques uns de mes amis viennent dîner ce soir.
____ friends of mine are coming over for dinner tonight.

Réponses

1/ FEW

2/ A LITTLE

3/ A FEW

4/ LITTLE

5/ A FEW

Les autres fiches de grammaire anglaise pour niveau débutant :

Ce cours vous a aidé ? Partagez votre avis !

 / 

5

Note moyenne

4.79

[Update] Few e little: diferenças, significados e quando usar | few little – NATAVIGUIDES

Few e little

Carla Muniz

Carla Muniz

Professora licenciada em Letras

Few e little são quantifiers (quantificadores). O significado de few é poucos; poucas e o significado de little é pouco; pouca.

Usamos os quantificadores quando queremos fazer referência à quantidade de algo.

Antes de usarmos few e little, é importante verificarmos se o substantivo ao qual queremos nos referir é countable (contável) ou uncountable (incontável), pois few é usado com contáveis e little, com incontáveis. Veja um resumo na imagem abaixo.

resumo few little

IMPORTANTE: nem todos os substantivos contáveis da língua portuguesa são contáveis na língua inglesa. É preciso ter atenção para que o uso de little e few seja feito corretamente.

Confira a explicação abaixo e saiba como usar few e little.

Quando usar few e little

Saiba quando usar little e few e entenda a diferença entre os dois quantificadores.

Uso de few

A palavra few é usada com substantivos contáveis e significa poucos, poucas.

Exemplos:

 • I know few people that would help. (Conheço poucas pessoas que ajudariam.)
 • She has few friends. (Ela tem poucos amigos.)
 • There are few employees at the company now because of the strike. (Há poucos funcionários na empresa agora por causa da greve.)

Observe que o uso de few indica uma conotação de certa forma negativa, ou seja, a palavra pouco acaba por estar associada a uma quantidade insuficiente de algo.

IMPORTANTE: o substantivo usado após a palavra few deve estar sempre flexionado no plural.

Veja também:

Countable and Uncountable Nouns

Uso de a few

Quando queremos indicar que há pouca quantidade de um determinado substantivo contável sem que essa quantidade necessariamente represente a ideia de insuficiência, de que a quantidade poderia ser maior, podemos usar a few.

A few também significa poucos; poucas. A diferença entre a few e few é:

 • Few = poucos; insuficiente; poderiam ser mais
 • A few = poucos; alguns; contrário de muitos. Funciona quase que com o mesmo sentido de “alguns”.

Exemplos:

 • Few students solved that Math problem. (Poucos alunos resolveram aquele problema de matemática.) – poderiam ter sido mais alunos a conseguir.
 • A few students solved that Math problem. (Alguns alunos resolveram aquele problema de matemática.) – não foram muitos os alunos que conseguiram.

Uso de little

A palavra little é usada com substantivos incontáveis e significa pouco ou pouca.

Exemplos:

 • She put little milk in the jar. (Ela colocou pouco leite na jarra.)
 • He drinks little water during the day. (Ela bebe pouca água durante o dia.)
 • I have little money. (Eu tenho pouco dinheiro.)

IMPORTANTE: o substantivo usado após a palavra little deve estar sempre no singular.

Uso de a little

Quando queremos indicar que há pouca quantidade de um determinado substantivo incontável sem que essa quantidade necessariamente represente a ideia de insuficiência, de que a quantidade poderia ser maior, podemos usar a little.

A little também significa pouco; pouca. A diferença entre a little e little é:

 • Little = pouco; insuficiente; quasa nada; poderia ser/ter mais.
 • A little = um pouco; algum; contrário de muito.

Exemplos:

 • I have little money. (Tenho pouco dinheiro) – tenho uma quantidade insuficiente; poderia ter mais.
 • I have a little money. (Tenho algum/um pouco de dinheiro) – não tenho muito dinheiro.

Veja também:

How much e how many

Vídeo

Assista o vídeo abaixo e veja mais alguns exemplos de como usar few, little, a few e a little.

Veja também:

Much e many

Exercícios

Faça os exercícios abaixo e teste seus conhecimentos sobre o uso dos quantificadores.

1. (EPCAR/2015) “There are a few ways to prevent cyberbullying” (line 31) is the same as

a) There are some ways to prevent cyberbullying.
b) There are many ways to prevent cyberbullying.
c) There are lots of ways to prevent cyberbullying.
d) There are no ways to prevent cyberbullying.

Ver Resposta

Alternativa correta: a) There are some ways to prevent cyberbullying.

2. (Escola Naval/2010) Analyse the sentences below. Which alternative is correct?

a) A little people passed the exam because it was too difficult.
b) Few people passed the exam because it was too difficult.
c) Much people passed the exam because it was too difficult.
d) Many people passed the exam because it was too difficult.
e) A lot of people passed the exam because it was too difficult.Parte inferior do formulário

Ver Resposta

Alternativa correta: b) Few people passed the exam because it was too difficult.

3. (EsFCEx/2010) Choose the alternative that correctly completes the sentences below in the right order:

We don’t have __________ money, just __________ reais. Let’s take only __________ milk.

a) many – few – a few
b) much – a few – some
c) a lot of – many – few
d) few – some – many
e) many – few – some

Ver Resposta

Alternativa correta: b) much – a few – some

4. (EFOMM/2011) Choose the option which completes the sentences below correctly:

It is ________ use trying to change her mind.
Slowly, ___________children began coming to school.
Unfortunately, he had __________ friends.
Could you possibly give me ___________ help?

a) a little/a few/few/little
b) a little/a few/little/little
c) a little/few/few/a little
d) little/few/little/a little
e) little/a few/few/a little

Ver Resposta

Alternativa correta: e) little/a few/few/a little

Veja também: Comidas em inglês (food)

Carla Muniz
Carla Muniz

Professora, lexicógrafa, tradutora, produtora de conteúdos e revisora. Licenciada em Letras (Português, Inglês e Literaturas) pelas Faculdades Integradas Simonsen, em 2002.


Few, a few, little, a little | Qual a diferença?


ATENÇÃO!!!! Fala pessoal, Mairo Vergara por aqui 🙂 Queria convidar todos vocês para participar da 8ª Semana do Inglês, que vai rolar de 7 a 11 de agosto, um evento 100% online e gratuito sobre o aprendizado do inglês, não deixe de participar! Mais informações e link de cadastro: https://goo.gl/nJhZmN

►Acesse o material completo de estudos com áudios em MP3 em: http://www.mairovergara.com/fewafewlittlealittlequaladiferenca/
► ASSINE O CANAL: https://goo.gl/1xSD0A
► VISITE O SITE: https://goo.gl/iHHpuE
► CURTA A FANPAGE: https://www.facebook.com/mairovergara2

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Few, a few, little, a little | Qual a diferença?

Extra Grammar: A FEW, FEW, A LITTLE, LITTLE


Ingliz tili grammatikasida ko’pchilikni qiynab kelayotgan ikkita so’z FEW va LITTLE so’zlari haqida gaplashamiz.
Extra Grammar videolari sizga ingliz tili grammatikasida uchraydigan muammolarni bartaraf etishingizda yordam beradi. Bu video Everbest tomonidan bepul taqdim etilayotgan video darslarga qo’shimcha tarzda yaratildi.
Ingliz tili grammatikasi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDAYuGne_fs9PBGHRTPo8oe2qZs9noKB2
A few, few, a little, little so’zlari uchun qo’shimcha mashqlar: https://agendaweb.org/grammar/manymuchfewlitteexercises.html
Aziz obunachilar, sizni ingliz tili grammatikasida qiynayotgan mavzu kelasi videolarda namoyish etilishi mumkin. Buning uchun izohlarda o’sha mavzuni va aynan nimada ikkilanayotganingizni yozib qoldiring. Men o’sha mavzuni soddaroq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman.

Extra Grammar: A FEW, FEW, A LITTLE, LITTLE

‘Little’ vs ‘A little’ – What’s the difference? English In A Minute


What’s the difference between ‘little’ and ‘a little’? Let Phil explain.Give us 60 seconds and we’ll give you the English in this short, free English lesson.
Watch the video, then check you understand with this question:
If you have ‘a little money’, is it a good thing, or a problem?
☺️Visit our website for the transcript, a summary and more quizzes: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/eiam/unit1/session77
Learning English is easy! Improve your English with our free English videos and lessons on grammar, vocabulary, pronunciation and English exams.
Please use English when you comment.
For more free English lessons and videos visit our website: http://www.bbclearningenglish.com

'Little' vs 'A little' - What's the difference? English In A Minute

Five Little Ducks | Kids Songs | Super Simple Songs


Here’s a COUPON for 1 month FREE on the Super Simple app! ► https://supersimple.com/offer/?code=AQEGQ6GQ
Watch ALL the Super Simple Songs videos ADFREE, plus games, storybooks and more!
Available for iOS, tvOS and Android devices (Amazon Fire/Kindle tablets excluded)
Download/Stream Five Little Ducks ► https://SuperSimpleSongs.lnk.to/FiveLittleDucks
One of our favorite kids songs! \”\”Five little ducks went out one day, over the hill and far away…\”\” 🎶
PARENTS AND TEACHERS: Thank you so much for watching Super Simple Songs with your families and/or students. If your young ones are watching without supervision, we recommend some of the following viewing options:
► SUPER SIMPLE APP http://bit.ly/TheSuperSimpleApp
Be the first to watch new Super Simple videos in the Super Simple App! Adfree and designed for young learners.
► DOWNLOAD http://bit.ly/SuperSimpleShop
Videos from all Super Simple channels are available for purchase at the Super Simple online shop. You can also find some DVDs there.
► YOUTUBE KIDS http://bit.ly/YouTubeKids
Designed to make it safer and simpler for young ones to watch online video, YouTube Kids includes a suite of parental controls so you can tailor the experience to suit your family’s needs.
► AMAZON VIDEO
Are you an Amazon Prime member? Watch Super Simple videos adfree on Amazon Prime Video. Just search for “Super Simple.”
► KHAN ACADEMY KIDS http://bit.ly/KhanKidsApp
Super Simple has partnered with Khan Academy on their latest app designed for preschoolers. You’ll find Super Simple Songs worked into the curriculum throughout the app.
► PLAYKIDS http://bit.ly/PlayKids
Do you have the PlayKids app? You can find many of our Super Simple Songs and programs in the app!
FREE SUPER SIMPLE TEACHING RESOURCES: http://bit.ly/SSFreeResources
SOCIAL MEDIA:
Super Simple Newsletter Sign Up: http://bit.ly/SuperSimpleSignUp
Facebook: http://bit.ly/SuperSimpleFacebook
Instagram: http://bit.ly/SuperSimpleInsta
Twitter: http://bit.ly/SuperSimpleTwitter
Pinterest: http://bit.ly/SuperSimplePinterest

Lyrics:
Five little ducks went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said, \”Quack, quack, quack, quack\”
But only four little ducks came back
1, 2, 3, 4
Four little ducks went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said, \”Quack, quack, quack, quack\”
But only three little ducks came back
1, 2, 3
Three little ducks went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said, \”Quack, quack, quack, quack\”
But only two little ducks came back
1, 2
Two little ducks went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said, \”Quack, quack, quack, quack\”
But only one little duck came back
1
One little duck went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said, \”Quack, quack, quack, quack\”
But none of the five little ducks came back
Sad mother duck went out one day
Over the hill and far away
Mother duck said, \”Quack, quack, quack, quack\”
And all of five little ducks came back
Five little ducks went out to play
Over the hill and far away
Mother duck said, “Quack, quack, quack, quack\”
And all of the five little ducks came back!

Copyright 2016 Skyship Entertainment Company

Super Simple Songs® and Super Simple Learning® are registered trademarks of Skyship Entertainment Company.

Five Little Ducks | Kids Songs | Super Simple Songs

Five Little Ducks | Eli Kids Song \u0026 Nursery Rhymes Compilations


Watch Our Playlist:
https://www.youtube.com/watch?v=E3_O1W2qRGY\u0026list=PL1CL84BdBuPNHh7w06Zp8izKKTKjbXCH\u0026index=2\u0026t=0s
Check out more songs :
1 Balloon Ride | Super Fun song for kids | Eli Kids
https://bit.ly/2R1isbD
2 10 Little Sail Boats | Fun Counting For Kids | Eli Kids
https://bit.ly/2WQKCf1
3 Fun at the beach | Song for kids | Eli Kids
https://bit.ly/2WvGYmB
4 BINGO | Nursery Rhymes \u0026 Kids Songs | Eli Kids
https://bit.ly/2KG9Kyk
5 10 little airplanes | Counting numbers for kids |Eli Kids
https://bit.ly/2ZbEJpW
6 Colors of the Rainbow | Kids Animation | Eli Kids
https://bit.ly/2K6gpCx
7 Hickory Dickory Dock | Nursery Rhymes for Kids | Eli Kids
https://bit.ly/31lIuev
8 Baby Shark | Dance Video For Kids | Eli Kids
https://bit.ly/2wMCk9k
9 The Ants Go Marching | Nursery Rhymes \u0026 Kids Songs | Eli Kids
https://bit.ly/2XyORIV
10 Humpty Dumpty | Kids Song | Kindergarten Songs | Eli Kids
https://bit.ly/2F3ef2p
Meet Abi and friends through lots of exciting funny videos !!!
Eli Kids provide kids songs for preschools, including nursery rhymes, bedtime lullabies, phonics songs, fairy tales that help kids learning alphabets, numbers, shapes, colors and lot more.
We are a onestopshop for your children to learn nursery rhymes.
Nursery rhymes help to accelerate phonetic awareness, reading and writing skills.

elikids, nurseryrhymes, kidssongs, childrenmusic

Five Little Ducks | Eli Kids Song \u0026 Nursery Rhymes Compilations

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ few little

See also  [Update] เปิดประเทศแล้ว ไปต่างประเทศช่วงโควิด เตรียมอะไรบ้าง? มีอะไรที่ควรรู้? | ไปเรียนต่างประเทศ ต้องเตรียมอะไรบ้าง - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published.