Home » [Update] idiom ในพจนานุกรม ไทย – อังกฤษ-ไทย | idiom สํา น วน – NATAVIGUIDES

[Update] idiom ในพจนานุกรม ไทย – อังกฤษ-ไทย | idiom สํา น วน – NATAVIGUIDES

idiom สํา น วน: คุณกำลังดูกระทู้

This is apparently a common Jewish idiom that appears a number of times in the Bible.

ดู เหมือน ว่า นี่ เป็น สํานวน ที่ ชาว ยิว ใช้ กัน ทั่ว ไป และ มี ปรากฏ หลาย ครั้ง ใน คัมภีร์ ไบเบิล.

jw2019

The phrase “anyone urinating against a wall” was a Hebrew idiom for males, evidently an expression of contempt.—Compare 1 Kings 14:10.

วลี “คน ใด ๆ ที่ ปัสสาวะ รด กําแพง” เป็น สํานวน ฮีบรู ใช้ กับ ผู้ ชาย ดู เหมือน ว่า เป็น คํา พูด แสดง การ ดูหมิ่น เหยียด หยาม.—เทียบ กับ 1 กษัตริย์ 14:10.

jw2019

In this way he was able to learn the correct use of Gypsy idioms.

โดย วิธี นี้ เขา จึง สามารถ เรียน การ ใช้ สํานวน ภาษา ยิปซี ได้ อย่าง ถูก ต้อง.

jw2019

Winer writes: “The pronoun [houʹtos] sometimes refers, not to the noun locally nearest, but to one more remote, which, as the principal subject, was mentally the nearest, the most present to the writer’s thoughts.” —A Grammar of the Idiom of the New Testament, 7th edition, 1897.

ไวเนอร์ เขียน ดัง นี้: “คํา สรรพนาม [โฮʹโทส] บาง ครั้ง ไม่ ได้ พาด พิง ถึง คํา นาม ที่ อยู่ ใกล้ ที่ สุด ใน ด้าน ตําแหน่ง แต่ พาด พิง ถึง คํา นาม ที่ อยู่ ห่าง กว่า ซึ่ง เนื่อง จาก เป็น เรื่อง สําคัญ จึง เป็น เรื่อง อยู่ ใกล้ ที่ สุด ใน ด้าน จิตใจ เป็น เรื่อง ที่ ผู้ เขียน คิด ถึง ก่อน.”—ไวยากรณ์ ของ สํานวน ใน พระ คัมภีร์ ภาค พันธสัญญา ใหม่ (ภาษา อังกฤษ), พิมพ์ ครั้ง ที่ เจ็ด, 1897.

jw2019

Top of gratitude. & lt; Thai idiom & gt; Falling into water but not getting drowned.

ตีหนึ่ง ตีสอง ถ้าลงมาแล้วแม่หายใจฟี้ ฟี้ ท่านบอกว่า ผมจะเข้าไปใกล้ที่สุด

QED

The phrase “the way of all the earth” is an idiom for death.

วลี ที่ ว่า “ทาง แห่ง มนุษย์ โลก ทั้ง สิ้น” เป็น สํานวน หมาย ถึง ความ ตาย.

jw2019

Discuss any illustrations, idioms, and unusual expressions that you plan to use.

พูด คุย กัน ถึง เรื่อง ตัว อย่าง เปรียบ เทียบ, สํานวน, และ คํา ที่ ไม่ ค่อย คุ้น เคย ที่ คุณ ตั้งใจ จะ ใช้.

jw2019

A Hebrew idiom that refers to angelic sons of God.

เป็น สํานวน ภาษา ฮีบรู หมาย ถึง ลูก ของ พระเจ้า ที่ เป็น ทูตสวรรค์

jw2019

Whatever the idiom meant, it obviously implied that Job would gladly give up everything as long as he could keep his life.

ไม่ ว่า สํานวน นี้ หมาย ถึง อะไร จริง ๆ เห็น ได้ ชัด ว่า วลี นี้ หมาย ถึง โยบ จะ ยินดี สละ ทุก สิ่ง เพื่อ รักษา ชีวิต ของ ท่าน ไว้.

jw2019

Idioms, analogies, metaphors, and similes,

สํานวน อุปมาอุปไมย อุปลักษณ์ การเปรียบเทียบ

OpenSubtitles2018.v3

For a given Hebrew or Greek word, there has been assigned one English word, and this has been used as uniformly as the idiom or context permits in giving the full English understanding.

มี การ กําหนด คํา ภาษา อังกฤษ คํา หนึ่ง สําหรับ คํา ภาษา ฮีบรู หรือ คํา ภาษา กรีก คํา หนึ่ง และ คํา นั้น ถูก ใช้ อย่าง เสมอ ต้น เสมอ ปลาย เท่า ที่ สํานวน หรือ บริบท จะ อํานวย เพื่อ ให้ เข้าใจ คํา ภาษา อังกฤษ นั้น อย่าง ถูก ต้อง.

jw2019

The expression “you yourself said it” was apparently a common Jewish idiom affirming that a statement was true.

คํา พูด ที่ ว่า “เจ้า พูด ถูก แล้ว” ดู เหมือน เป็น สํานวน ที่ ชาว ยิว มัก พูด กัน เพื่อ ยืน ยัน ว่า สิ่ง ที่ คน หนึ่ง พูด เป็น ความ จริง.

jw2019

In his translation of the Psalms, Perowne tried to adhere “closely to the form of the Hebrew, both in its idiom and in the structure of the clauses.”

เมื่อ เขา แปล พระ ธรรม บทเพลง สรรเสริญ พโรว์น พยายาม ยึด ตาม “อย่าง ใกล้ ชิด กับ โครง สร้าง ของ ภาษา ฮีบรู ทั้ง ใน ด้าน สํานวน และ โครง สร้าง ไวยากรณ์ ของ อนุ ประโยค.”

jw2019

An explanation of idioms and difficult wording

คําอธิบายสํานวนและโครงสร้างที่เข้าใจยาก

LDS

In his translation Perowne tried to adhere “closely to the form of the Hebrew, both in its idiom and in the structure of the clauses.”

ใน การ แปล ของ เขา เพโรว์น พยายาม ยึด ตาม “อย่าง ใกล้ ชิด กับ โครง สร้าง ของ ภาษา ฮีบรู ทั้ง ใน ด้าน สํานวน และ โครง สร้าง ไวยากรณ์ ของ อนุ ประโยค.”

jw2019

Jesus used that common idiom to turn down Mary’s subtle suggestion, and his added words, “My hour has not yet come,” help us to see the reason for his doing so.

พระ เยซู ใช้ สํานวน ที่ รู้ จัก กัน ดี นี้ เพื่อ ปฏิเสธ การ กล่าว แนะ เป็น นัย ๆ ของ มาเรีย และ ที่ พระองค์ ตรัส เสริม ว่า “เวลา ของ ข้าพเจ้า ยัง มา ไม่ ถึง” ก็ ช่วย ให้ เรา มอง เห็น เหตุ ผล ที่ พระองค์ ทรง ทํา เช่น นั้น.

jw2019

Our endeavor all through has been to give as literal a translation as possible, where modern English idiom allows and where a literal rendition does not for any clumsiness hide the thought.”

เรา พยายาม แปล ตรง ตัว ให้ มาก เท่า ที่ จะ ทํา ได้ เมื่อ มี สํานวน เดียว กัน ใน ภาษา อังกฤษ สมัย ปัจจุบัน และ เมื่อ การ แปล แบบ ตรง ตัว ไม่ ทํา ให้ ความ หมาย กํากวม หรือ ฟัง แปลก.”

jw2019

You should memorize these idioms.

เธอควรท่องจําสํานวนพวกนี้

OpenSubtitles2018.v3

Apparently, “you yourself said it” was a common Jewish idiom affirming that a statement was true.

ดู เหมือน ว่า “เจ้า พูด ถูก แล้ว” เป็น สํานวน ตาม ปกติ ที่ ชาว ยิว พูด กัน เพื่อ ยืน ยัน ว่า คํา พูด ที่ ใคร คน หนึ่ง กล่าว เป็น ความ จริง.

jw2019

Biblical methods of expression, metaphor, and idiom must be preserved, even if outlandish by Latin standards, as must also the ‘Hebraic’ forms of proper names.” —The Cambridge History of the Bible.

วิธี การ ของ คัมภีร์ ไบเบิล ใน การ ใช้ ถ้อย คํา, อุปลักษณ์, และ สํานวน ต้อง รักษา ไว้ แม้ ว่า จะ ดู แปลก ไป จาก มาตรฐาน ของ ภาษา ลาติน เช่น เดียว กับ ที่ ต้อง เป็น อย่าง นั้น ด้วย กับ รูป แบบ ‘ฮีบรู’ ของ ชื่อ เฉพาะ ต่าง ๆ.”—ประวัติศาสตร์ คัมภีร์ ไบเบิล ฉบับ เคมบริดจ์ (ภาษา อังกฤษ).

See also  ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ | Wh..? | ฝึกแต่งประโยค | @เรียนง่ายภาษาอังกฤษ | แต่ง ประโยค what

jw2019

English idioms can only be memorized.

สํานวนภาษาอังกฤตไว้สําหรับท่องจํา

OpenSubtitles2018.v3

Each language has its own word combinations, rules, exceptions to these rules, idioms, and allusions.

แต่ ละ ภาษา มี การ ประสม คํา, กฎเกณฑ์, ข้อ ยก เว้น สําหรับ กฎ เหล่า นั้น, สํานวน, และ นัย ทาง ภาษา ของ ตน เอง.

jw2019

According to some scholars, the Hebrew idiom rendered “let me be” at Exodus 32:10 could be taken as an invitation, a suggestion that Moses would be allowed to intercede, or ‘stand in the gap,’ between Jehovah and the nation.

ตาม ที่ ผู้ คง แก่ เรียน บาง คน กล่าว ไว้ อาจ มอง ได้ ว่า สํานวน ภาษา ฮีบรู ใน เอ็กโซโด 32:10 ที่ แปล ไว้ ว่า “จง ปล่อย ให้ เรา ทํา ตาม ลําพัง” เป็น การ ชี้ ชวน ให้ โมเซ เป็น ผู้ วิงวอน หรือ “ยืน เฝ้า ต่อ พระ พักตร์” พระ ยะโฮวา เพื่อ ชาติ อิสราเอล.

jw2019

You should cherish your regional idiom

รักษาขนบท้องถิ่นไว้น่ะดีแล้ว

OpenSubtitles2018.v3

(Verse 24) One Bible reference work says that this “is literally ‘and my nose will become hot,’ which is an idiom for intense anger.”

(ข้อ 24) หนังสือ อธิบาย คัมภีร์ ไบเบิล เล่ม หนึ่ง บอก ว่า ข้อ นี้ “ตาม ตัว อักษร คือ ‘และ จมูก ของ เรา จะ ร้อน ขึ้น’ ซึ่ง เป็น สํานวน ที่ แสดง ถึง ความ โกรธ อย่าง รุนแรง.”

jw2019

[NEW] 100+ สำนวนภาษาอังกฤษที่พบบ่อยพร้อมคำแปลฉบับสมบูรณ์ | idiom สํา น วน – NATAVIGUIDES

ในภาษาอังกฤษก็มีสำนวนที่ได้เรียกว่า “Idiom” และก็มีพวกสำนวนภาษาอังกฤษตรงกับสุภาษิตภาษาไทย ดูพร้อมกันกับเว็บไซต์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ EngBreaking.co.th รับรองว่าคุณจะติดใจ และช่วยคุณให้การพูดอังกฤษติดสำนวนของคุณฟังโปรมากขึ้น พร้อมเรียยรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ ๆ ในแต่ละประโยค

ในชีวิตประจำวันการสื่อสารด้วยการพูดคุยสำคัญมาก ถ้าเราพูดเก่ง น่าฟัง จะมีส่วนช่วยในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเช่นเดียวกันในการพูดภาษาอังกฤษ ถ้าใช้คำที่ถูกต้อง น้ำเสียงน่าฟัง และรู้จักใช้ถ้อยคำสำนวนให้เป็น จะทำให้การสื่อสารดูน่าสนทนาต่อและสนุกสนานมากขึ้น และในบทความนี้จะแนะนำสำนวนที่ต่างชาติชอบใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ใช้ในการทำงานและพูดเกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่หลายคนน่าจะชื่นชอบและสนใจด้วย

สำนวนภาษาอังกฤษทั่วไปบางส่วน

สํานวนสุภาษิตภาษาอังกฤษมีความหมายตรงกับสํานวนไทยพร้อมคำแปล

1. A bad workman always blames his tools. 
สำนวนภาษาอังกฤษนี้แปลว่า คนงานไร้ฝีมือย่อมโทษเครื่องมือเสมอ ตรงกับ สุภาษิตไทย : รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
2. Don’t bite the hand that feeds you. 
แปลว่าอย่ากัดมือที่ป้อนอาหารให้คุณ ตรงกับสุภาษิตไทยอย่ากินบนเรือนขี้รดบนหลังคา3. Every dog has its day. 
แปลว่าสุนัขทุกตัวก็มีวันของมัน
ตรงกับสุภาษิตไทยวันพระไม่ได้มีหนเดียว4. No bees, no honey : no work, nomoney.  แปลว่า ไม่มีผึ้งก็ไม่มีน้ำผึ้ง ไม่มีงานก็ไม่มีเงิน คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ไม่มีงานก็ไม่มีเงิน5. Actions speak louder than words. 
แปลว่าการกระทำพูดดังกว่าคำพูด ตรงกับ สุภาษิตไทย ตัวอย่างที่มีค่าดีกว่าคำสอน6. Don’t judge a book by its cover. 
สำนวนภาษาอังกฤษนี้แปลว่า อย่าตัดสินหนังสือจากปกของมัน ตรงกับสุภาษิตไทย อย่าตัดสินคนจากภายนอก7. Make hay while the sun shines. 
แปลว่าทำฟาง(หญ้าแห้ง)ในขณะที่พระอาทิตย์ส่องแสง คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก8. Health is better than wealth.  แปลว่าสุขภาพดีกว่าทรัพย์สิน ตรงกับสุภาษิตไทย ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ9. Blood is thicker than water. 
แปลว่า เลือดเข้มข้นกว่าน้ำ ตรงกับสุภาษิตไทยเลือดย่อมข้นกว่าน้ำ10. Every dog has its day. 
แปลว่า สุนัขทุกตัวก็มีวันของมัน ตรงกับสุภาษิตไทยวันพระไม่ได้มีหนเดียว
11. Fine feather makes fine bird. 
แปลว่าขนที่สวยทำให้นกงดงามสุภาษิตไทย ตรงกับสุภาษิตไทยวันไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง12. A bad workman always blames his tools.  แปลว่า คนงานแย่ๆ มักตำหนิเครื่องมือของเขา อยู่เสมอ คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง13. Let sleeping dogs lie.  แปลว่า ปล่อยให้หมาที่กำลังนอนหลับได้นอนไป ตรงกับสุภาษิตไทย อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน14. Every dog has its day. แปลว่า สุนัขทุกตัวก็มีวันของมัน คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า วันพระไม่ได้มีหนเดียว15. Fine feather makes fine bird.  แปลว่า ขนที่สวยทำให้นกงดงาม คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง16. It is never too late to mend. 
แปลว่ามันไม่เคยสายเกินไปที่จะแก้ไข ตรงกับสุภาษิตไทย ไม่มีอะไรสายเกินแก้17. Time and tide wait for no man. แปลว่า เวลาและสายน้ำไม่คอยใคร ตรงกับ สุภาษิตไทย : วันคืนไม่คอยท่า วันเวลาไม่เคยคอยใคร18. You can’t have your cake and eat it ,too.  แปลว่า คุณไม่สามารถกินเค้ก และยังคงมีเค้กอีกได้ ตรงกับ สุภาษิตไทย ได้อย่างเสียอย่าง

จดจำสำนวนภาษาอังกฤษที่พบบ่อยพร้อมคำแปลฉบับสมบูรณ์

สำนวนภาษาอังกฤษยอดนิยมที่พบบ่อยที่สุดสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิต

19. Better safe than sorry. ซึ่งแปลตรงๆก็คือ ปลอดภัยดีกว่าเสียใจ(ในเวลาภายหลัง) หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือ ป้องกันดีกว่าแก้ 

20. Money is a good servant but a bad master. เงินเป็นคนใช้ที่ดีแต่เป็นนายที่เลว หมายถึง ให้เราเป็นฝ่ายใช้เงิน อย่าให้เงินมาใช้เรา

21. The grass is always greener on the other side of the fence. แปลตรงๆ หญ้าอีกข้างหนึ่งของรั้วนั้นมักจะเขียวกว่าด้านที่เราอยู่เสมอ ประโยคนี้มักจะใช้ในกรณีเมื่อพูดถึงความต้องการของคนเราคือเป็นสี่งที่นับไม่ได้ สำนวนภาษาอังกฤษจะบอกว่า 

22. Once bitten, twice shy. ในภาษาไทยจะตรงกับประโยคนี้ เจ็บแล้วจำ หรือ ทีเดียวก็เข็ดครั้งเดียวก็เกินพอ 

23. When in Rome (do as the Romans do). ในภาษาไทยจะตรงกับประโยคนี้  เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม หรือจะแปลตรงๆ: เมื่ออยู่ที่โรมก็ทำดังที่ชาวโรมทำกันนี่เป็นสำนวนที่ฝรั่งชอบใช้กันบ่อย 

24. Honesty is the best policy. แปลตรงๆ: ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นวิถีปฏิบัติที่ดีที่สุด

25. Idle people have the most labour. แปลว่า ทำงานยิ่งขี้เกียจก็ยิ่งเหนื่อย

26. No rose without a thorn.  ไม่มีกุหลาบใดปราศจากหนามหรือเข้าใจเป็นอีกมุมหนึ่งคืองานไหนดี หรืออะไรดีมันก็ต้องผ่านการเจ็บปวด อยากได้สี่งที่สวยๆ ก็ต้องกล้าที่จะผ่านอุปสรรค

27. Save for a rainy day แปลตรงๆ:  เก็บไว้สำหรับวันฝนพรำ แต่ถ้าจะว่าจริงๆ สำนวนภาษาอังกฤษนี้อยากกล่าวถึงเรื่องอยู่ประหยัดเพื่อจะใช้ในวันข้างหน้าที่เราต้องการ ไม่ควรอยู่แบบฟุมเฟื่อยแล้วสักวันหนึ่งจะไม่มีอะไรใช้ ชีวิตจะลำบาก

28. As cool as a cucumber หมายถึง คนที่ใจเย็นมากๆ 

29. Good for nothing หมายถึง ซึ่งไร้ประโยชน์ บุคคลที่ไร้ประโยชน์ คนไม่เอาไหน คนไม่มีค่า

30. Friend don’t quit. หมายถึงเพื่อนไม่ทิ้งกัน

31. Times are changing. You’ve got to change with the times. หมายถึงเวลาเปลี่ยนไป ดังนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเวลา

32. Better than nothing หมายถึ ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

33. Don’t trouble trouble till trouble troubles you ที่หมายถึงว่าเราตั้งใจที่จะหลีกเลียงสี่งที่ไม่ดีที่เรรู้ว่าเราสู้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ปกติ ไม่ต้องอับอาย

34. Still waters run deep แปลว่า กระแสน้ำสงบนิ่งที่เราเห็น บางครั้งก็อาจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็น

35. Men make houses, women make homes จะหมายถึงว่า ผู้ชายสร้างบ้านทั้งหลังส่วนผู้หญิงจะเป็นคนที่สร้างความุขในครอบครัว พูดถึงหน้าที่ของแต่ละคนในครอบครัว

36. East or West, home is best แปลว่า บ้านคือวิมานของเรา จะไม่มีที่ไหนดีกว่าที่บ้านเรา เลยใครๆ ก็ตามไม่ว่าจะไปไหนมาไหน สุดท้ายบ้านก็ปํนที่ที่เราอยากกลับมาที่สุด

เรียนสำนวนภาษาอังกฤษพร้อมเสริมคําศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆ

37. Many a little makes a mickle จะหมายถึงเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน คือไม่ว่าคุณจะทำเรื่องอะไร ถ้าคุณขยัน อดทนทำไปนานๆ ก็จะได้ผลดี ทำวันละนิดดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย 

38. Penny wise pound foolish หมายถึง เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย ที่ความหมายลึกๆ คือเรื่องที่คนเราคิดเล็กคิดน้อยกับสิ่งที่ไม่สำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกลับมองข้ามไป เสียเพียงเล็กน้อยไม่ยอมเสีย แต่แล้วกลับกลายเป็นต้องเสียมากไปกว่านั้น

39. Money makes the mare go หทาบถึงมีเงินหรือจะไร้ของ มีทองหรือจะไร้แหวน ถ้าเรามีเงินทองเยอะเราอยากทำอะไรก็จะทำได้ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยยาก

40. Beauty is in the eye of the beholder หมายถึง “ความสวย ขึ้นอยู่กับคนมอง” คือบางอย่างจะสวยแต่คนมองไม่ถึงก็จะไม่เห้นความสวยงามทั้งหมด

41. The best fish swim near the bottom. แปลว่า :ของดีย่อมหาได้ยาก

42. The bitter is sometimes bit. แปลว่า :ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว

43. So far so good สำนวนนี้ ฝรั่งใช้บ่อยแปลว่า :สำนวนภาษาอังกฤษนี้แปลว่า ยิ่งไกล ยิ่งดี จนถึง ณ บัดนี้ ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดี ไม่มีปัญหาอะไร

44. Practice makes perfect  แปลว่า :การฝึกฝนทำให้เราชำนาญ อะไรที่เราฝึกฝนเยอะๆเราก็จะทำมันได้อย่างเพอร์เฟก

45. The best wine comes out of an old vessel. สำนวนภาษาอังกฤษนี้แปลว่า :ขิงยิ่งแก่ยิ่งเผ็ด เหล้ายิ่งแก่ยิ่งขม

46. The more the merrier แปลว่า : ยิ่งหลายคน ก็ยิ่งสนุก เวลามีคนชวนเราไปเที่ยวใช้สำนวนนี้จะเหมาะสมมากที่สุด เหมือนแสดงความยินดีของเราถ้ามีหลายคนไปเที่ยวด้วยกับเรา

47. Time is money แปลตรงๆ คือเวลาเป็นเงินเป็นทอง หมาบถึงว่า เวลามีค่า อย่าปล่อยให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์

48. Walls have ears สำนวนนี้จะใช้ในกรณีเราอยากคุยเรื่องอะไรที่สำคัญแต่เห้นว่าสถานที่กำลังยืนอยู่ไม่เหมาะสมเราจะบอกกับเพื่อนเราว่า  เราไม่ควรพูดเรื่องนี้กันตรงนี้ หน้าต่างมีหูประตูมีช่องรู้มั้ย ประมาณนั้น ถ้าแปลตรงจะเป็น ผนังมีหู

49. Beauty is only skin deep สำนวนภาษาอังกฤษนี้หมายถึงว่า คุณลักษณะและอุปนิสัยของบุคคลมีความสำคัญมากกว่าความสวยงามภายนอก 

50. Grasp all, lose all หมายถึง โลภมาก ลาภหาย (คือพยายามคว้าไว้ทั้งหมด เลยทำให้สูญไปทั้งหมด)

51. Haste makes waste แปลว่า ทำอะไรลวกๆเร็ว ผลลัพธ์ที่ออกมาก็ไม่ดี ไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราเร่งรีบมากไปก็จะไม่ได้ผลดี

52. Raining cats and dogs แปลตรงๆ คือ ฝนตกลงมาเป็นหมาเป็นแมว ฟังเห็นแปลกๆ แต่ฝรั่งก็ใช้กันบ่อยมาก หมายถึงเรื่องฝนตกหนักมากๆ  ฝนตกอย่างไม่ลืมหูลืมตา ยกตัวอย่างเช่น You should take an umbrella with you, it is raining cats and dogs out there! (คุณควรพกร่มไปด้วยนะ ข้างนอกฝนตกหนักมาก)

53. The game is not worth the candle. แปลว่าได้ไม่คุ้มเสีย

54. Time and tide wait for no man สำนวนภาษาอังกฤษนี้หมายถึงเวลาและวารีไม่เคยคอยใคร หมายถึงถ้าหากมีโอกาสทำอะไรก็ทำไปเลยอย่ารอนานเดี๋ยวเสียเวลา เรื่องก็จะเสียไป

55. Speech Is Silver, Silence Is Golden. แปลว่า พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง ใช้ในกรณีมีบางเรื่องหรือบางอย่างที่เราไม่รู้ หรือไม่เกี่ยวกับเรา เราจะไม่ควรพูด

56. Don’t judge a book by its cover แปลตรงตัวได้ว่า อย่าตัดสินหนังสือด้วยปกของมัน สำนวนนี้หมายถึงอย่าตัดสินคนจากเพียงรูปลักษณ์ภายนอกเพราะดูจากภายนอกบางอย่างดูจะสวยจะดีแต่ภายในดูยากไม่ใช่ภายนอกสวยแล้วภายในก็จะสวยอย่างที่คิด 

57. The tongue has no bone but it breaks bone หมายถึงเรื่องการพูดชาของคนเราน่าจะปรับเปลี่ยนคำพูดได้ง่ายๆ แต่ใช้ในกรณีไม่ค่อยดี เหมือนจะพูดกัลคนที่ไม่เก็บคำสัญญ้า ลืมไปสี่งที่เขาพูดออกมาเมื่อก่อน ประมาณนั้น

See also  รีวิวไม้กายสิทธิ์แฮร์รี่ Harry Potter's Wand with Ollivanders Wand Box: The Noble Collection | ไม้กายสิทธิ์ ของแท้

58. The child is father of the man. สำนวนภาษาอังกฤษนี้แปลว่า สันดรขุดได้ สันดานขุดไม่ได้

59. Don’t put off until tomorrow what you can do today หมายถึงจะทำเรื่องอะไรก็ทำไปเลย อย่าเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้

60. If it is not right, don’t do it; if it is not true, don’t say it. แปลว่า ถ้าถูกต้องอย่าทำ ถ้าไม่จริงอย่าพูด

61. If they say you are good, a yourself if it be true. แปลว่า ถ้ามีคนชมคุณ ถามตัวเองว่าจริงหรือเปล่า

62. If you can’t have the best, make the best of what you have. แปลว่า :ถ้ามีสิ่งที่ดีที่สุดไม่ได้ ก็จงทำสิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุดสิ

เรียนสำนวนภาษาอังกฤษพร้อมเสริมคําศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆ

63. In at one ear and out at the other. แปลว่า :เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา ใช้ในกรณีคุณกำลังพูดอะไรสักอย่างแต่คนฟังเขาฟังแล้วลืมหรือไม่ตั้งใจฟังดีๆ

64. In time of peace prepare for war. แปลว่า : จงเตรียมพร้อมแม้ในยามสงบ

65. It is better to die with honour than to live in infamy.
แปลว่า :ตายอย่างมีเกียรติดีกว่าอยู่อย่างน่าอับอาย

66. It is easier to descend than to ascend.
แปลว่า :ถอยหลังนั้นง่าย แต่ก้าวไปข้างหน้านั่นยาก

77. It is easier to pull down than build แปลว่า การรื้อถอนง่ายกว่าการสร้างขึ้นมา

78. It’s a small world. สำนวนภาษาอังกฤษแปลว่า โลกมันแคบ ประโยคนี้ไม่ได้หมายถึงความกล้างหรือความแคบของโลกใบนี้ แต่หมายถึงความคิดของคนบางคนเมื่อมอลบางอย่างแค่มุ่มเดียว ไม่รอบรอบถือเรียกว่าโลกมันแคบมากกว่า

สํานวนภาษาอังกฤษ การทํางาน

79. A lot on your plate สำนวนนี้หมายถึง มีงานมากเกินพออยู่แล้ว 

80. Dream don’t work unless you do. สำนวนนี้หมายถึง ความฝันจะไม่มีทางเป็นจริง หากคุณไม่ลงมือทำ

81. To be a team player การเป็นบุคคลสำคัญในทีมเนื่องจากทำงานได้ดี ยกตัวอย่างเช่น “I love working with Dan. He’s a real team player.”

82. Work harder than you did yesterday. ทำงานให้หนักกว่าที่คุณทำไว้เมื่อวานเสมอ

83. The only way to do great work is to love what you do. หนทางเดียวที่จะทำให้คุณทำงานอย่างมีคุณค่าก็คือการรักในสิ่งที่คุณทำ

84. Up to my eyes in work สำนวนภาษาอังกฤษนี้แปลว่า งานท่วมหัว

85. Every accomplishment starts with the decision to try. ทุกๆความสำเร็จเริ่มต้นมาจากการตัดสินใจที่จะลองพยายาม

86. Too many irons in the fire สำนวนนี้หมายถึง ทำงานหลายอย่างเกินไป

87. Work until your bank account looks like a phone number. ทำงานจนกว่ายอดเงินในบัญชีจะคล้ายกับเบอร์โทรศัพท์ของคุณ

88. Bite off more than you can chew สำนวนนี้หมายถึง รับงานมาเกินความสามารถ

89. There is no way you were born to just pay bills and die. จดจำไว้เสมอว่า คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้จ่ายและตายไป

90. Burn the midnight oil สำนวนนี้หมายถึง ทำงานจนถึงดึกดื่น เช่น The only way I can get this done is to burn the midnight oil

สํานวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรัก

91. Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you. แปลว่า อย่าเปลืองเวลาของเธอให้กับ ช (หรือ ญ) ที่ไม่คิดจะให้แบ่งเวลาของเค้ากับเธอ

92. Don’t kill your love with fear. สำนวนภาษาอังกฤษนี้แปลว่า อย่าให้ความวิตกทำลายความรักของคุณ

93. Love or friendship, one cannot serve two masters. แปลว่า ความรักหรือมิตรภาพ คุณเลือกได้เพียงหนึ่งเท่านั้น

94. Distance doesn’t count if there is love in between. แปลว่า ระยะทางไม่มีความหมายสำหรับคนที่มีรัก

95. Everybody is somebodys daydream. แปลว่า ทุกๆ คนเป็นฝันกลางวันของใครบางคนได้เสมอ

96. True love is like ghosts, which everyone talks about but few have seen. แปลว่า รักแท้เหมือนวิญญาณ ที่ทุกคนกล่าวขวัญถึง แต่คนน้อยนักที่จักได้เห็น

97. When she open up listen with your heart. สำนวนภาษาอังกฤษนี้แปลว่า เมื่อเธอเปิดใจพูด จงเปิดหัวใจคุณรับฟังด้วย

98. You cannot walk away from love. คุณไม่สามารถ เดินจากความรักไปได้

99. It’s love that hurts. But it’s hurt that tells you are still alive. ความรักทำให้คุณเจ็บ แต่ความเจ็บปวดคือสิ่งที่บอกว่าคุณยังมีชีวิตอยู่

100. A life without love, is no life at all. สำนวนภาษาอังกฤษนี้แปลว่า ชีวิตที่ปราศจากรัก ก็เหมือนกับการไม่มีชีวิตอยู่

สำนวนภาษาอังกฤษและคําศัพท์ภาษาอังกฤษเหล่านี้หวังว่าจะเป็นเนื้อหาที่มีประโยคต่อผู้เรียนที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษทุกท่าน ถ้าเราทราบความหมายขิงแต่ละสำนวนดีๆ และเอามาประยุกต์ใช้ได้ด้วยรับรองฝรั่งต้องทึ่งแน่นอน อย่าลืมติดตามเว็บไซต์การเรียนการสอนของเรา Eng Breaking เพื่อรับสาระดีๆ พร้อมเคล็ดลับเด็ดสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ

ความคิดเห็น 635 รายการ

 


FULL English Class 01 | Learn Words, Expressions, Thought Organization, \u0026 More


WHAT YOU WILL LEARN IN THIS ENGLISH LESSON
================================================
By watching this video lesson, you will learn how to speak more fluently in English about birthdays. You will gain more confidence, learn proper sentence structures from the corrected sentences, and much more.
SUBSCRIBE HERE \u0026 TAP THE NOTIFICATION 🔔 SO YOU NEVER MISS A VIDEO!
https://www.youtube.com/c/SpeakEnglishWithTiffani?sub_confirmation=1
Join the Speak English With Tiffani Academy
http://letsjumprightin.com/
CAMBLY https://www.cambly.com
PROMO Code: tiffani42
10% OFF all 1month plans
19% OFF all 3month plans
32% OFF all 12month plans
LEARN ENGLISH WITH THESE PLAYLISTS
================================================
How to improve your English listening skills https://goo.gl/GiWc18
How to Talk in English https://goo.gl/YLXFLZ
How to study English https://goo.gl/GiWc18
English Comprehension, Patterns, and Summary https://goo.gl/KdA4yd
How to improve your English fluency http://goo.gl/LJhszn
How to improve your English pronunciation http://goo.gl/EnL4ee
How to pass IELTS Speaking http://goo.gl/AMc4iG
Learn English idioms http://goo.gl/wffokd
Learn English slang http://goo.gl/MHcG4Q
Learn 10 ways to say things in English http://goo.gl/wMk6PY
How to express yourself in English http://goo.gl/TLLXzB
Learn English vocabulary visually http://goo.gl/ShKy3A
How to use English phrasal verbs http://goo.gl/XWN2EX
The key secrets to speaking English http://goo.gl/KUqjSA
How to write an essay in English http://goo.gl/ttbPXE
How to make long sentences in English http://goo.gl/mWKXwC
How to answer any question in English http://goo.gl/7JAZ1R
LEARN ENGLISH WITH THESE EBOOKS
================================================
How To Pass IELTS Speaking https://goo.gl/u2i5Be
How To Make Long Sentences in English http://goo.gl/8H4NBF
LEARN ENGLISH WITH THESE FREE RESOURCES
================================================
Speak English Ebook with Idioms, Vocabulary, and Expressions http://goo.gl/HifUsc
30 English Body Idioms Ebook https://goo.gl/hHSmkb
LEARN ENGLISH WITH THESE FREE WORKSHEETS
================================================
How to pass IELTS speaking part 1 https://goo.gl/rL1jdY
How to master English conversation https://goo.gl/VhrBqA
How to express being in love in English https://goo.gl/B6dLN6
MEET TEACHER TIFFANI
================================================
Name: Tiffani
What country am I from? America (USA)
What was my previous job? Web Designer for NASA
How long have I been an English teacher? Since 2009
How many students have I taught? Several thousand
What country do I currently teach English in? South Korea
Why did I become an English teacher? To help students enjoy English!
What is my goal as a teacher? To help students speak with confidence!
How can you contact me? [email protected]
What is my website? http://www.speakenglishwithtiffani.com
FOR ENGLISH TEACHERS
================================================
Get worksheets and advice for teaching English https://goo.gl/jJt3ve
(Full English Class 01 | Learn Words, Expressions, Thought Organization, \u0026 More)
english learnenglish englishlessons englishclass englishteacher englishtips englishlesson studyenglish spokenenglish tiffani englishwords englishexpressions

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

FULL English Class 01 | Learn Words, Expressions, Thought Organization, \u0026 More

10 ENGLISH IDIOMS YOU MUST KNOW | ENGLISH IDIOMS AND PHRASES


Join the Speak English With Tiffani Academy
https://speakenglishwithtiffaniacademy.com
WHAT YOU WILL LEARN IN THIS ENGLISH LESSON
================================================
You will learn 10 common English Idioms that you must know. By following this lesson, you will increase your confidence and your fluency when speaking in English.
SUBSCRIBE HERE \u0026 TAP THE NOTIFICATION 🔔 SO YOU NEVER MISS A VIDEO!
https://www.youtube.com/c/SpeakEnglishWithTiffani?sub_confirmation=1
LEARN ENGLISH WITH THESE PLAYLISTS
================================================
How to improve your English listening skills https://goo.gl/GiWc18
How to Talk in English https://goo.gl/YLXFLZ
How to study English https://goo.gl/GiWc18
English Comprehension, Patterns, and Summary https://goo.gl/KdA4yd
How to improve your English fluency http://goo.gl/LJhszn
How to improve your English pronunciation http://goo.gl/EnL4ee
How to pass IELTS Speaking http://goo.gl/AMc4iG
Learn English idioms http://goo.gl/wffokd
Learn English slang http://goo.gl/MHcG4Q
Learn 10 ways to say things in English http://goo.gl/wMk6PY
How to express yourself in English http://goo.gl/TLLXzB
Learn English vocabulary visually http://goo.gl/ShKy3A
How to use English phrasal verbs http://goo.gl/XWN2EX
The key secrets to speaking English http://goo.gl/KUqjSA
How to write an essay in English http://goo.gl/ttbPXE
How to make long sentences in English http://goo.gl/mWKXwC
How to answer any question in English http://goo.gl/7JAZ1R
LEARN ENGLISH WITH THESE EBOOKS
================================================
How To Pass IELTS Speaking https://goo.gl/u2i5Be
How To Make Long Sentences in English http://goo.gl/8H4NBF
LEARN ENGLISH WITH THESE FREE RESOURCES
================================================
Speak English Ebook with Idioms, Vocabulary, and Expressions http://goo.gl/HifUsc
30 English Body Idioms Ebook https://goo.gl/hHSmkb
LEARN ENGLISH WITH THESE FREE WORKSHEETS
================================================
How to pass IELTS speaking part 1 https://goo.gl/rL1jdY
How to master English conversation https://goo.gl/VhrBqA
How to express being in love in English https://goo.gl/B6dLN6
MEET TEACHER TIFFANI
================================================
Name: Tiffani
What country am I from? America (USA)
What was my previous job? Web Designer for NASA
How long have I been an English teacher? Since 2009
How many students have I taught? Several thousands
What country do I currently teach English in? South Korea
Why did I become an English teacher? To help students enjoy English!
What is my goal as a teacher? To help students speak with confidence!
How can you contact me? [email protected]
What is my website? http://www.speakenglishwithtiffani.com
FOR ENGLISH TEACHERS
================================================
Get worksheets and advice for teaching English https://goo.gl/jJt3ve
▶10 English Idioms You Must Know
▶English Idioms And Phrases
english learnenglish Idioms englishlessons englishclass englishteacher englishtips englishlesson studyenglish spokenenglish tiffani englishwords englishexpressions

See also  [NEW] กริยา 3 ช่อง 500 คำที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปล - หมวด Regular Verbs | dกริยา 3 ช่อง - NATAVIGUIDES

10 ENGLISH IDIOMS YOU MUST KNOW | ENGLISH IDIOMS AND PHRASES

20 Useful English Idioms That Native Speakers Use


In today’s video, we’re going to learn 20 common English idioms that will help you sound like a native speaker.
⭐ ENROLL IN MY ENGLISH COURSES https://bit.ly/39zMGOu
⭐ DOWNLOAD MY ENGLISH WORKBOOK https://marinamogilko.co/workbook
Time codes:
0:00 Let’s learn some English idioms!
0:41 White elephant
1:03 White lie
1:45 Whitecollar
2:14 Whitecollar resort
2:39 Bluecollar
2:52 Out of the blue
3:50 Once in a blue moon
4:14 I have the blues
4:44 Blue blood
5:16 To paint the town red
6:04 Red tape
6:34 Roll out the red carpet
6:57 Red herring
7:28 Catch somebody redhanded
7:44 Silver spoon in one’s mouth
8:16 Golden opportunity
8:41 Golden parachute
9:39 Green with envy
9:58 Green light
10:14 Grey area
10:42 Black sheep
⭐ INSTAGRAM linguamarina
⭐ LEARN LANGUAGES ABROAD https://linguatrip.com
⭐ ENROLL IN MY YOUTUBE COURSE https://bit.ly/2D1Z6gf
📝 Get your English text corrected instantly https://fluent.express/
📷 FILMING EQUIPMENT
Gear for making my ‘talking head’ videos https://kit.co/linguamarina/gearforyoutube
Gear for vlogging https://kit.co/linguamarina/currentvloggingsetup
🎈PROMOS
$20 TO SPEND ON UBER http://ubr.to/2k1B89L
I use affiliate links whenever possible (if you purchase items listed above using my affiliate links, I will get a bonus)
englishidioms linguamarina soundlikeanative

20 Useful English Idioms That Native Speakers Use

20 ENGLISH IDIOMS TO SOUND LIKE A NATIVE ENGLISH SPEAKER


Learn 20 idioms in English that will make you sound like a native English speaker. These British and American idioms (expressions) will help you build your vocabulary and speaking skills.
This video is not sponsored I am an audible affiliate.
DO YOU WANT TO RECEIVE EMAILS FROM LUCY? Sign up here: https://bit.ly/EmailsFromLucy
Don’t forget to turn on subtitles if you need them! This is how I generate my subtitles (you can get a $10 subtitle coupon too): https://www.rev.com/blog/coupon/?ref=lucy (affiliate)
Visit my website for free PDFs and an interactive pronunciation tool! https://englishwithlucy.co.uk​
MY SOCIAL MEDIA:
Personal Channel: http://bit.ly/LucyBella​​​ (I post subtitled vlogs of my life in the English countryside! Perfect for listening practice!)
Instagram: @Lucy http://bit.ly/lucyinsta​​​​​​​​​​
My British English Pronunciation Course is now LIVE: https://englishwithlucy.co.uk/pronunciationcourse (use code YOUTUBE10 for a 10% discount!)
Do you want to improve your pronunciation? I have launched my British English (Modern RP) pronunciation course! I’ll train you to read phonetic transcriptions, and produce each sound that comprises modern received pronunciation. I’ll also teach you how to implement the correct use of intonation, stress, rhythm, connected speech, and much more. We’ll compare similar sounds, and look at tricky topics like the glottal stop and the dark L.
Technically, I need to mark this as an AD even though it is my own company so AD 🙂
Want to get a copy of my English Vocabulary Planners? Click here: https://shop.englishwithlucy.co.uk The best offer is the 4book bundle where you get 4 planners for the price of 3. This product is very limited don’t miss out. The English Plan will be shipped from early August, from me here in England to you across the world! We ship internationally!
Watch my explainer video here: https://bit.ly/TheEnglishPlanVideo
Practice speaking: Earn $10 free italki credit: https://go.italki.com/englishwithlucy… (ad affiliate)
Improve listening! Free Audible audiobook: https://goo.gl/LshaPp
If you like my lessons, and would like to support me, you can buy me a coffee here: https://kofi.com/englishwithlucy
FREE £26 Airbnb credit: https://www.airbnb.co.uk/c/lcondesa (ad affiliate)
Email for business enquiries ONLY: [email protected]

20 ENGLISH IDIOMS TO SOUND LIKE A NATIVE ENGLISH SPEAKER

Luyện thi IELTS online: Speaking Band 6.0


TÌM HIỂU THÊM VỀ KHÓA HỌC IELTS ONLINE/ TRỰC TUYẾN TẠI LANGGO:
➤ https://langgo.edu.vn/khoahocieltsonlinetructuyen
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Luyện thi IELTS online: Speaking Band 6.0
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➤ Lộ trình học IELTS cho người mới bắt đầu: https://bit.ly/LoTrinhHocIELTS
➤ ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU bắt đầu học tiếng Anh miễn phí tại:
https://forms.gle/CAcLFgHmnCNh8ZDe7
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
➤ ỨNG TUYỂN các vị trí việc làm tại Langmaster tại:
http://careers.langmaster.edu.vn/
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Luyện_thi_IELTS Ôn_thi_ielts Luyện_thi_IELTS_online
☎️: C.O.M.M.E.N.T S.Đ.T để được tư vấn trực tiếp (Nguồn sưu tầm và tổng hợp)

Luyện thi IELTS online: Speaking Band 6.0

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ idiom สํา น วน

Leave a Reply

Your email address will not be published.