Skip to content
Home » [Update] How to..สำหรับผู้สนใจด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ค่าจ้าง-เงินเดือน-รายได้ มีความหมายยังไงในกฎหมายแรงงาน | การคิดเงินเดือนตามกฎหมายแรงงาน – NATAVIGUIDES

[Update] How to..สำหรับผู้สนใจด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ค่าจ้าง-เงินเดือน-รายได้ มีความหมายยังไงในกฎหมายแรงงาน | การคิดเงินเดือนตามกฎหมายแรงงาน – NATAVIGUIDES

การคิดเงินเดือนตามกฎหมายแรงงาน: คุณกำลังดูกระทู้

1. การทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือนภาคปฏิบัติ (2 วัน)

2. เทคนิคการ Update-วิเคราะห์และบริหารโครงสร้างเงินเดือนและระบบค่าตอบแทน-ขั้น Advance (2 วัน)

3. เทคนิคการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจำปีสำหรับ HR และ Line Manager – ภาคปฏิบัติ (1 วัน)

4. Workshop เทคนิคและวิธีการเขียน Job Description (1 วันต่อรุ่น) – หลัง Workshop จะได้ผลลัพธ์คือ JD ของผู้เข้าอบรมทุกคน

5. การสร้างระบบ Functional Competency ด้วยตนเอง (Workshop 1 วัน)

6. การสร้างระบบ Core และ Functional Competency ภาคปฏิบัติ (Workshop 2 วัน)

7. เทคนิคการจัดทำ Training Roadmap ตาม Functional Competency (Workshop 1-2 วัน)

8. เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ตาม JD (Workshop 1 วัน)

9. การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (HR for Line Manager / HR for NON HR)

10. การพัฒนาทักษะหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพในยุคใหม่ (1-2 วัน)

11. เทคนิคการบริหารลูกน้อง/เสริมทักษะหัวหน้างานด้วยกรณีศึกษา (Workshop/Case Study1-2 วัน)

12. โครงการพัฒนา Line Manager ที่มีศักยภาพให้กับองค์กร

13. โครงการพัฒนา HR ที่มีศักยภาพให้กับองค์กร

14. เสริมทักษะผู้นำทีมงานยุคใหม่ (Workshop 1 วัน)

15. เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมตาม Competency (Competency Base Interview-CBI & Behavioral Event Interview-BEI) (Workshop)

16. เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามตาม Competency (Competency Base Interview in Practice) (Workshop)

17. เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามเพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครงานตาม Job Description (Workshop)

18. กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ผู้บริหารและเจ้าของกิจการควรรู้

19. เทคนิคการสอนงาน และแนะนำงานแบบ OJT ภาคปฏิบัติ (1-2 วัน)

20. หัวหน้างานกับเทคนิคการสอนงานแบบให้คำปรึกษา

21. การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน (Workshop)

22. กลยุทธ์การบริหารค่าจ้างเงินเดือน

23. หัวหน้างานกับการดำเนินการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์

24. ทักษะการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ-ภาคปฏิบัติ (Effectiveness Professional Training Officer) (Workshop 3 วัน)

…………………………………..

[Update] How to..สำหรับผู้สนใจด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ค่าจ้าง-เงินเดือน-รายได้ มีความหมายยังไงในกฎหมายแรงงาน | การคิดเงินเดือนตามกฎหมายแรงงาน – NATAVIGUIDES

1. การทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือนภาคปฏิบัติ (2 วัน)

2. เทคนิคการ Update-วิเคราะห์และบริหารโครงสร้างเงินเดือนและระบบค่าตอบแทน-ขั้น Advance (2 วัน)

3. เทคนิคการขึ้นเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจำปีสำหรับ HR และ Line Manager – ภาคปฏิบัติ (1 วัน)

4. Workshop เทคนิคและวิธีการเขียน Job Description (1 วันต่อรุ่น) – หลัง Workshop จะได้ผลลัพธ์คือ JD ของผู้เข้าอบรมทุกคน

5. การสร้างระบบ Functional Competency ด้วยตนเอง (Workshop 1 วัน)

6. การสร้างระบบ Core และ Functional Competency ภาคปฏิบัติ (Workshop 2 วัน)

7. เทคนิคการจัดทำ Training Roadmap ตาม Functional Competency (Workshop 1-2 วัน)

8. เทคนิคการทำ Training & Development Roadmap และ IDP ตาม JD (Workshop 1 วัน)

9. การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (HR for Line Manager / HR for NON HR)

10. การพัฒนาทักษะหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพในยุคใหม่ (1-2 วัน)

11. เทคนิคการบริหารลูกน้อง/เสริมทักษะหัวหน้างานด้วยกรณีศึกษา (Workshop/Case Study1-2 วัน)

12. โครงการพัฒนา Line Manager ที่มีศักยภาพให้กับองค์กร

13. โครงการพัฒนา HR ที่มีศักยภาพให้กับองค์กร

14. เสริมทักษะผู้นำทีมงานยุคใหม่ (Workshop 1 วัน)

15. เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมตาม Competency (Competency Base Interview-CBI & Behavioral Event Interview-BEI) (Workshop)

16. เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามตาม Competency (Competency Base Interview in Practice) (Workshop)

17. เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคำถามเพื่อสัมภาษณ์ผู้สมัครงานตาม Job Description (Workshop)

18. กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ผู้บริหารและเจ้าของกิจการควรรู้

19. เทคนิคการสอนงาน และแนะนำงานแบบ OJT ภาคปฏิบัติ (1-2 วัน)

20. หัวหน้างานกับเทคนิคการสอนงานแบบให้คำปรึกษา

21. การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน (Workshop)

22. กลยุทธ์การบริหารค่าจ้างเงินเดือน

23. หัวหน้างานกับการดำเนินการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์

24. ทักษะการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ-ภาคปฏิบัติ (Effectiveness Professional Training Officer) (Workshop 3 วัน)

…………………………………..


ค่าชดเชยการเลิกจ้าง ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน 2562 (บรรยายภาษาไทย)


กฎหมายแรงงาน กฎหมายใหม่ กฎหมายล่าสุด เลิกจ้าง

ฟังคลิปนี้เป็นภาษาอิสานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=FjC1Sgx8c4I\u0026t=50s

เสียงบรรยายโดย : ศราวุธ ชัยดี
บันทึกเสียง : PURE Studio

https://purestudio.simdif.com/

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบสิบปี แต่ไม่ครบยี่สิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
สามร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานสามร้อยวันสุดท้ายสาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง
ตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย”
มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) ของมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
“(๖) ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
สี่ร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานสี่ร้อยวันสุดท้ายสาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยคานวณเป็นหน่วย”

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ค่าชดเชยการเลิกจ้าง ตาม พ.ร.บ.  คุ้มครองแรงงาน 2562 (บรรยายภาษาไทย)

ออกจากงานแล้วควรต่อ ม 39 ถึงอายุเท่าไหร่ดี【ตอบคำถามกฎหมายแรงงานและประกันสังคมEP.54】


จากคำถาม
\”รบกวนคิดคำนวณให้หน่อยคะ 🥰 ตอนนี้ คิดไปคิดมา จะทำอย่างไรดี 😅😅
ตอนนี้ลาออก ปัจจุบันอายุ 45ปี คิดว่าคงไม่ทำงานและกลับไปใช้มาตรา 33 อีกแล้วคะ แต่จะทำการสมัครมาตรา 39 จนอายุ 55 ปี หรือ ไปจน อายุ 60 ปี เลยดีคะ
1. ได้ทำประกันตน มาตรา 33 มาจำนวน 21ปี 6 เดือน เฉลี่ยเงินเดือน 60 สุดท้าย อยู่ที่ 15000 บาทคะ (ถ้าไม่ต่อมาตรา39) จะได้รับเงินเท่าไรคะ
2. ถ้าต่อประกันมาตรา 39 ไปอีก 10 ปี จนถึงอายุ 55 ปี หรือ ไปอีก 15ปี จนอายุ 60 ปี ถ้าจะนำมาคิดเป็นเฉลี่ยชราภาพทั้งหมดได้เท่าไหร่คะ
🌸🌸🌸ขอบคุณคะ ลังเล กังวล ม๊ากๆๆ เลยคะ จะวางแผนชีวิต ต่อไปอย่างไดี 🌸🌸\”

ออกจากงานแล้วควรต่อ ม 39 ถึงอายุเท่าไหร่ดี【ตอบคำถามกฎหมายแรงงานและประกันสังคมEP.54】

เงินทดแทนการขาดรายได้ จากประกันสังคม กรณีเจ็บป่วย จ่ายอย่างไร ?


เงินส่วนนี้จ่ายให้กับผู้เจ็บป่วยอันไม่เนื่องมาจากการทำงานซึ่งเป็นส่วนของกองทุนประกันสังคม
หากลูกจ้างเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานต้องใช้สิทธิ์กองทุนทดแทนซึ่งเป็นเงินคนละส่วนกัน

เงินทดแทนการขาดรายได้ จากประกันสังคม กรณีเจ็บป่วย จ่ายอย่างไร ?

Ep.4 | วันหยุดที่ลูกจ้างต้องได้รับ ตามกฏหมายแรงงาน | by HR_พี่โล่


คู่มือมนุษย์เงินเดือน Ep.4 | วันหยุดที่ลูกจ้างต้องได้รับ ตามกฏหมายแรงงาน by HR_พี่โล่
วันหยุดที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ มี 3 ประเภท ดังนี้
1. วันหยุดประจำสัปดาห์
2. วันหยุดตามประเพณี
3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (หยุดพักร้อน)
ไปดูรายละเอียดในคลิปกันเลยค่ะ
วันหยุดที่ลูกจ้างควรจะได้รับ คู่มือมนุษย์เงินเดือน
Ep.1 แนะนำตัวค่ะ จุดเริ่มต้น และวัตถุประสงค์การทำช่องคู่มือมนุษย์เงินเดือน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/b72UR2lf5dw
Ep.2 มนุษย์แม่ มีสิทธิได้รับอะไรบ้าง จากการเป็นมนุษย์เงินเดือน 2562 | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/QxlHtfLSuno
Ep.3 การลากิจ ตาม พรบ.แรงงานใหม่ 2562 | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/vlROrYY_ms
Ep.4 วันหยุดที่ลูกจ้างต้องได้รับ ตามกฏหมายแรงงาน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/joQufrDASmE
Ep.5 พนักงานหญิงลาไปงานวันแม่ ใช้สิทธิลากิจโดยได้รับค่าจ้างได้หรือไม่ ? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/CuQe6z7pFIQ
Ep.6 ส่งเงินประกันสังคมครบ 3 เดือนแล้ว ทำไมยังใช้สิทธิรักษาพยาบาลไม่ได้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/5NHCdGoTkLc
Ep.7 เช็คสิทธิประกันสังคมได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ผ่านแอป SSO Connect | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/_vO2pxakzNQ
Ep.8 สิทธิที่จะได้รับเมื่อถูกเลิกจ้าง | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/r3QIlmjojxE
Ep.9 ขึ้นทะเบียนว่างงาน แต่ไม่ได้รับเงิน ความจริงที่ต้องรู้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/nzrT7Fqa5TM
Ep.10 ทำงานไม่ถึงเดือน อยากลาออก ทำได้หรือไม่ คลิปนี้มีคำตอบ | มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/C_lPQK7N2A4
Ep.11 การลาป่วย สิทธิที่ลูกจ้างควรรู้ ตามกฎหมายแรงงาน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/Anzd9Yp28c
Ep.12 ผู้ประกันตนมีกี่ประเภท ได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันอย่างไร | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/v4dFozcs9Zw
Ep.13 ออกจากงานแล้วยังใช้สิทธิประกันสังคมได้อีก 6 เดือนนะรู้ยัง? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/la5siLf3BWg
Ep.14 การทดลองงาน กฎหมายกำหนดไว้กี่วัน | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/qWg8u2F60Uo
Ep.15 นายจ้างจะขยายการทดลองงานปอีกได้หรือไม่ ? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/zHY6_RBnXOA
Ep.16 ประสบการณ์เบิกค่าคลอดไม่ได้ และวิธีแก้ปัญหากรณีนี้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/kFqGC2TjD80
Ep.17 นักศึกษาฝึกงานต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนหรือไม่? | | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/CeGmSSjvJvg
Ep.18 เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีเจ็บป่วยบ้าง ใครมีสิทธิได้รับบ้าง ? | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/4F9oJShT3io
Ep.19 ตรวจสอบการส่งเงินสมทบด้วยตัวเอง ผ่าน SSO Connect | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/9UE2DRvEn5Q
Ep.20 กองทุนประกันสังคม VS กองทุนเงินทดแทน สิทธิที่ลูกจ้างควรต้องรู้ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/KFx_QPCqL0
Ep.21 Q\u0026A เรื่องการลากิจ | คู่มือมนุษย์เงินเดือน
https://youtu.be/LSt98eY7KhY

Ep.4 | วันหยุดที่ลูกจ้างต้องได้รับ ตามกฏหมายแรงงาน | by HR_พี่โล่

🇹🇭🇯🇵แรงงานไทยในญี่ปุ่น อยากจะไปทํางานญี่ปุ่นทําอย่างไร⁉️ สัมภาษณ์แรงงานไทยEp1


อยากไปทํางานที่ญี่ปุ่นจะต้องทําอย่างไร⁉️
เพจ: https://www.facebook.com/ป้าแป๋วjapan307542996552009/
เพจ: https://www.facebook.com/ไฮ่เจแปน109730000689011/
เฟส: https://www.facebook.com/takashi.boonmark เต็มนะคะกดติดตามได้ค่ะ

🇹🇭🇯🇵แรงงานไทยในญี่ปุ่น อยากจะไปทํางานญี่ปุ่นทําอย่างไร⁉️ สัมภาษณ์แรงงานไทยEp1

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การคิดเงินเดือนตามกฎหมายแรงงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *