Home » [Update] Grammar: หลักการใช้และโครงสร้างประโยคคำสั่งในภาษาอังกฤษ (Imperative sentence) | คำ ขอร้อง – NATAVIGUIDES

[Update] Grammar: หลักการใช้และโครงสร้างประโยคคำสั่งในภาษาอังกฤษ (Imperative sentence) | คำ ขอร้อง – NATAVIGUIDES

คำ ขอร้อง: คุณกำลังดูกระทู้

Table of Contents

Imperative sentence หรือ ประโยคคำสั่ง อีกหนึ่งในไวยากรณ์สำคัญของภาษาอังกฤษที่ไม่รู้ไม่ได้ เพราะมีทั้งในเนื้อหาวิชาเรียนแล้ว เรายังได้ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย ดังนั้นมาทำความเข้าใจเรื่อง หลักการใช้และโครงสร้างประโยคคำสั่งในภาษาอังกฤษ (Imperative sentence) กันค่ะ

Imperative sentence คืออะไร?

Imperative sentence คือ การใช้คำกริยา Infinitive without to (V.1ที่ไม่มี to) มาขึ้นต้นประโยคเพื่อให้ประโยคนั้นเป็นประโยคคำสั่ง, ตักเตือน, แนะนำสั่งสอน, เชื้อเชิญ หรือถ้าเติม please เข้าไปจะเป็นประโยคขอร้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับน้ำเสียงของผู้พูด, ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง และเจตนาในการสื่อความหมาย ที่สำคัญประโยค Imperative sentence จะลงท้ายด้วยเครื่องหมายวรรคตอน full-stop (.) หรือ exclamation mark (!) เสมอ เช่น

Be quiet. (จงเงียบ)
Come here! (มานี่)
Sit down! (นั่งลง)

รูปแบบและโครงสร้างประโยคคำสั่ง Imperative sentence

Imperative sentence ในรูปแบบประโยคบอกเล่า

– ใช้ Verb base form (V.1) ขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วยสิ่งที่จะสั่งให้ทำ หรืออาจใช้ Verb แค่คำเดียวก็ได้ เช่น

Stop!
(หยุด)

Come here!
(มานี่)

Open the door.
(จงเปิดประตู)

Speak English.
(จงพูดภาษาอังกฤษ)

– ใช้ Verb ‘be’ ขึ้นต้นประโยค เช่น
Be careful.
(จงระวัง)

Be a good boy.
(จงเป็นเด็กดี)

Be kind to children.
(จงมีเมตตาต่อเด็ก ๆ)

Imperative sentence ในรูปแบบประโยคปฏิเสธ

– การทำ Imperative sentence เป็นรูปแบบประโยคปฏิเสธ เพียงแค่วาง don’t (do not) หน้าคำกริยา Don’t + V.1 เช่น

Don’t go!
(อย่าไป)

Don’t touch me.
(อย่ามาแตะต้องตัวฉัน)

Don’t swim in this canal.
(อย่าว่ายน้ำในคลองนี้)  

– Imperative sentence ที่ขึ้นต้นด้วยกริยา ‘be’ ก็เช่นเดียวกัน เพียงวาง don’t หน้ากริยา be เช่น

Don’t be noisy.
(อย่าส่งเสียงดัง)  

Imperative sentence ในเชิงขอร้อง

เราสามารถใช้ Imperative sentence ในเชิงขอร้องได้ โดยเพียงเติม Please เข้าไปวางไว้หน้าหรือท้ายประโยคก็ได้ เพื่อให้ดูสุภาพขึ้น เช่น

Please sit down. หรือ Sit down, please.
(กรุณานั่งลง)

Please wait here.
(กรุณารอตรงนี้)

Please give me chocolate.
(เอาช็อกโกแลตให้ฉันหน่อยค่ะ)

Be quiet, please.
(กรุณาเงียบ)

Please don’t smoke here.
(กรุณาอย่าสูบบุหรี่ตรงนี้)

Imperative sentence ในเชิงเชื้อเชิญ

Imperative sentence ในเชิงเชื้อเชิญ เป็นประโยคคำสั่งที่รวมถึงตัวผู้พูดเข้าไปด้วย ทำได้โดยเติม Let’s ไว้หน้าคำกริยา และถ้าเป็นในรูปปฏิเสธ ใช้ Let’s not วางหน้าคำกริยา มีโครงสร้างคือ Let’s / Let’s not + V.1 เช่น

Let’s stop now.
(ตอนนี้หยุดกันเถอะ)

Let’s not tell him about it.
(อย่าบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยเถอะ)

See also  [Update] หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Adverbial Modifiers | time clause คือ - NATAVIGUIDES

วิธีตอบ ถาม Let’s ก็ตอบด้วย Let’s เช่น Yes, let’s. / No, let’s not

ข้อสังเกต : ใน Imperative sentence ไม่มีประธาน (Subject) โดยละประธานซึ่งคือ สรรพนามบุรุษที่ 2 ‘You’ ไว้

Imperative sentence กรณีพิเศษ

1. Imperative sentence แบบมีประธาน (Subject) แม้ว่าปกติแล้ว Imperative sentence ไม่ต้องใส่ประธาน (สรรพนามบุรุษที่ 2 ‘You’) แต่บางครั้งเราสามารถสร้างประโยค Imperative แบบมีประธานชัดเจนได้ เช่น

You be quiet!
(คุณ เงียบ!)

You, don’t touch me!
(แก อย่ามาถูกตัวฉันนะ)

Everybody sit down.
(ทุกคน นั่งลง)

Mike look!
(ไมค์ ดูสิ)

2. ประโยคคำสั่งแบบนามธรรม เราสามารถแสดงความหวังหรือความปรารถนาและข้อเสนอแนะด้วยรูปแบบประโยค Imperative ได้ ซึ่งประโยคเหล่านี้ไม่ใช่คำสั่งจริง ๆ เช่น

Have a nice day.
(ขอให้เป็นวันที่ดีนะ)

If there’s no soy milk try almond milk.
(ถ้าไม่มีนมถั่วเหลืองก็ลองนมอัลมอนด์สิ)

3. ประโยค Imperative กับ Do ถ้าต้องการเน้น Imperative sentence ให้เป็นประโยคขอร้อง, ขอโทษ และตำหนิมากขึ้น ก็เติม Do หน้าคำกริยา อีกทั้งยังมีความสุภาพมากขึ้นด้วย เช่น

Do tell me about her.
(ช่วยเล่าเรื่องของหล่อนให้ผมฟังหน่อยนะ)

Do try to keep the noise down, lady.
(ลองเบาเสียงลงหน่อยนะสาว ๆ)

4. ใช้ประโยค Imperative กับ always, never, ever โดยวางคำเหล่านี้หน้าคำกริยาช่อง 1 (V.1) เช่น

Always remember my advice.
(จงจำคำแนะนำฉันไว้เสมอ)

Never run in this room.
(อย่าวิ่งในห้องนี้)

Don’t ever leave your keys in your car.
(อย่าทิ้งกุญแจไว้ในรถ)

5. Imperative sentence กับ and บางครั้งเราก็ใช้ประโยค Imperative กับ and แทนประโยคเงื่อนไข (if-clause) เช่น

Work hard, and you will succeed in the end. 
(จงมุ่งมั่นทำงานหนัก และคุณจะประสบความสำเร็จในท้ายที่สุด)
ประโยคนี้ใช้แทนประโยค if-clause ที่ว่า If you work hard, you will succeed in the end. (ถ้าคุณมุ่งมั่นทำงานหนัก คุณจะประสบความสำเร็จในท้ายที่สุด)

6. ใช้ประโยค Imperative กับ Question tag เราสามารถนำ question tag อย่าง can you?, can’t you?, could you?, will you?, won’t you? would you? มาวางไว้หลังประโยค Imperative ได้ เช่น
Don’t smoke in this room, will you?
(อย่าสูบบุหรี่ในห้องนี้ จะทำไหม)

Open the door, will you?
(เปิดประตูหน่อย จะเปิดให้ไหม)

 

 

 

[Update] Imperative Sentence: เรียนรู้การใช้ประโยคคำสั่ง ขอร้องในชีวิตประจำวัน | คำ ขอร้อง – NATAVIGUIDES

ความหมายของ Imperative Sentence

 

คือประโยคที่ใช้ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา หรือแสดงการออกคำสั่ง ตักเตือน ขอร้อง บอกทาง ปกติจะเป็นประโยคสั้นๆ ที่ขึ้นต้นด้วยกริยา (Verb) ในรูป Infinitive (กริยาที่ไม่ต้องเติมอะไร) และลงท้ายด้วย full-stop (.) หรือ exclamation mark (!) ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้พูด ซึ่งเราพอที่จะแบ่งประเภทของ Imperative Sentence ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 

ประเภทของ Imperative Sentence

 

1. การให้คำอวยพร

ใช้ในการอวยพรแบบสุภาพ เช่น “Have a good day!” (ขอให้เป็นวันที่ดี), “Have a safe trip!” (ขอให้เดินทางปลอดภัย)

2. การเชิญชวน

ใช้ในการเชื้อชวนต่างๆ เช่น “Come join our group.” (มาอยู่กลุ่มกับเราสิ), “Please join me for lunch.” (มากินข้าวเที่ยงด้วยกันสิ)

See also  ตะลุยแนวข้อสอบจริง O-NET คณิต ม.3 (เลขยกกำลัง) | คณิต onet ม.3

3. การออกคำสั่งหรือขอร้อง

ใช้ในการออกคำสั่ง หรือขอร้อง ซึ่งหากเป็นการขอร้องจะเติมคำว่า Please ลงไปข้างหน้าหรือข้างหลังประโยค เช่น Open the window! (จงเปิดหน้าต่าง!) Please speak English at all times. (กรุณาพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลา)

4. การให้คำแนะนำ

ใช้ในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา บอกขั้นตอน บอกทาง เช่น “Go straight and turn right.” (ตรงไปและเลี้ยวขวา) Put the cookiesin the oven for about 15 minutes (ใส่คุกกี้เข้าไปในเตาอบประมาณ 15 นาที)

 

 

โครงสร้างของ Imperative Sentence

 

1. ใช้ Verb Infinitive ขึ้นต้นประโยค

อาจจะเป็นกริยาตัวเดียวหรือตามด้วยคำสั่งก็ได้ มักจะเป็นการออกคำสั่ง เช่น

Stop! (หยุด!)

Sit! (นั่งลง!)

Close the door. (ปิดประตู)

Speak louder. (พูดให้ดังขึ้น)

 

 

2. ใช้ Verb to be ขึ้นต้นประโยค

ตามด้วย Adjective หรือ Noun มักจะเป็นประโยคเชิงแนะนำ เช่น

Be humble. (จงถ่อมตัว)

Be a good role model. (จงเป็นแบบอย่างที่ดี)

Be kind to everyone. (จงมีเมตตาต่อทุกๆ คน)

 

 

3. ใช้ Do not (Don’t) ขึ้นต้นประโยค

ตามด้วยกริยา จะทำให้ Imperative Sentence เป็นรูปปฏิเสธ เป็นการสั่งห้ามทำสิ่งต่างๆ เช่น

Don’t eat in class! (อย่ากินอาหารในห้อง)

Do not cross the field (อย่าเดินตัดสนาม)

Don’t shout at your friend. (อย่าตะโกนใส่เพื่อน)

 

 

*การใช้ Please ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังประโยคจะทำให้ประโยคสุภาพขึ้น ลองสังเกต 2 ประโยคนี้

Turn off your phone. (ปิดโทรศัพท์)

Please turn off your phone. (กรุณาปิดโทรศัพท์)

จะเห็นได้ว่ารูปแบบของประโยคจะเปลี่ยนจะคำสั่งเป็นขอร้องแทน เนื่องจากมีความสุภาพมากขึ้น

 

 

การใช้ Can/Could/Should ในการขอร้องและขอคำแนะนำ

 

หากว่าน้องๆ รู้สึกว่าการใช้ Imperative Sentence ในการขอร้องนั้นอาจจะดูห้วนไป พี่มีเทคนิคการขอร้องแบบสุภาพมาบอกด้วย นั่นก็คือการใช้ Can หรือ Could นั่นเอง โดยทั้งสองคำมีความหมายเหมือนกัน แต่ Could จะสุภาพและเป็นทางการมากกว่า ส่วนคำว่า Should ใช้ในการขอคำแนะนำ

1. ใช้เพื่อขออนุญาต เช่น

Can I go to the toilet, please? (ฉันขออนุญาตไปห้องน้ำได้ไหม?)

Could I go to the nursing room? (ฉันขออนุญาตไปห้องพยาบาลได้ไหม?)

Could I use the computer? (ฉันขออนุญาตใช้คอมพิวเตอร์ได้ไหม?)

 

 

2. ใช้เพื่อขอร้องบางสิ่งบางอย่าง เช่น

Could you help me do my homework? (คุณสามารถช่วยฉันทำการบ้านได้ไหม?)

Can you help me carry my stuffs? (คุณสามารถช่วยฉันถือของได้ไหม?)

Could you speak louder? (คุณช่วยพูดให้ดังขึ้นได้ไหม?)

 

3. ใช้เพื่อขอคำแนะนำ เช่น

Should I do my homework at home or at school? (ฉันควรทำการบ้านที่บ้านหรือที่โรงเรียนดี?)

Should I call my parents to pick me up? (ฉันควรโทรให้พ่อแม่มารับดีไหม?)

Should we skip the class? (เราโดดวิชานี้กันดีไหม?)

 

การฝึกใช้ Imperative Sentence และประโยคขอร้องแบบสุภาพนั้นสำคัญมากๆ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นแล้วน้องๆ สามารถพบเห็นประโยคแบบนี้ทั้งใน โฆษณา คู่มือต่างๆ ป้ายบอกทาง หรือป้ายสัญญาจราจรตามท้องถนนอีกด้วย

 

+9


หยุดเถอะขอร้อง : Sunshine [Official Audio]


\”หยุดเถอะขอร้อง\” คำร้องขอจากความหวังดีที่มาพร้อมอารมณ์ประชดประชัน เพลงนี้ได้ ป๋อมและต้อง 2 หนุ่มจากวงKaramail มาแต่งคำร้อง, ทำนองและเรียบเรียงฯ ท่อน HOOK แบบนี้แหละ คนหลายใจได้ฟังคงจุกจนพูดไม่ออก “หยุดเถอะขอร้องได้ไหม หยุดใจที่ใครสักที เตือนด้วยความดี ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย ก็เลือกสักคนเถอะหนา
ที่รัก..ตัวจริงเธอมีบ้างไหม กลัวกรรมสนองเมื่อไหร่ สุดท้ายจะไม่เหลือใคร..ไม่รู้จักพอ กรรมตามสนองเมื่อไหร่ ถูกเฉดหัวทิ้งวันไหน..คงรู้จักพอ”
คำร้อง/ ทำนอง ป๋อม Karamail
เรียบเรียง ต้อง Karamail
เคยไหมสะกดคำว่ารัก คำว่าภักดี คำว่าซื่อตรง เคยไหมรักใครสักคน ด้วยหัวใจ
ขอ….หยุดทำร้ายซะที ปล่อยฉันคนนี้
ปล่อยมือให้เดินไปตามทาง
รัก….เริ่มจะจืดจาง
มันเป็นเพราะว่าเธอ เผื่อใจอีกหลายคน
เคยไหมสะกดคำว่ารัก คำว่าภักดี คำว่าซื่อตรง
เคยไหมรักใครสักคน ด้วยหัวใจ
รักสนุกไปเพียงวันๆ บนความช้ำของคนที่จริงใจ
รองรับอารมณ์ไม่ไหว สนุกแค่ไหนฉันทุกข์กว่านั้น
หยุดเถอะขอร้องได้ไหม หยุดใจที่ใครสักที
เตือนด้วยความหวังดี ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย
เลือกสักคนเถอะหนาที่รัก ตัวจริงเธอมีบ้างไหม
กลัวกรรมสนองเมื่อไหร่ สุดท้ายจะไม่เหลือใคร ไม่รู้จักพอ
ขอ….ถ้าไม่รักอย่ารั้ง อย่าให้ความหวัง
ด้วยการหักหลังตอบแทนใจ
ฝืน ทนเจ็บปวดใจ ไม่รักก็ควรจบไป อย่าล้อเล่นใจคน
(ซ้ำ //)
โวโว้ โว้โว้โอ้โอว ให้ฉันเป็นคนสุดท้าย
ก็เลือกสักคนเถอะหนาที่รัก ตัวจริงเธอมีบ้างไหม
กลัวกรรมสนองเมื่อไหร่ สุดท้ายจะไม่เหลือใคร ไม่รู้จักพอ
กรรมตามสนองเมื่อไหร่ ถูกเฉดหัวทิ้งวันไหนคงรู้จักพอ
โตมากับอาร์เอส

See also  Past Simple- What did you do yesterday?- English Grammar | ประโยค past simple tense ในชีวิตประจําวัน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

หยุดเถอะขอร้อง : Sunshine [Official Audio]

คำขอร้องของผู้หญิงตาดำๆ-พั้นช์ คาราโอเกะ


คำขอร้องของผู้หญิงตาดำๆ-พั้นช์ คาราโอเกะ

คำขอร้องของก้อนหิน : ปาน ธนพร | Official MV


Download MP3 ได้ที่ 339001
Download on iTunes : http://bit.ly/1kabsV4
Listen on Deezer : http://bit.ly/1oZlg76
ปาน ธนพร Fanpage : https://www.facebook.com/ParnThanaporn
ปาน ธนพร instagram : @parnthanaporn
เพลง : คำขอร้องของก้อนหิน
ศิลปิน : ปาน ธนพร
อัลบั้ม : Parn LOVER นรกในใจ
ก้อนหินสักก้อนหนึ่งซึ่งไม่มีคุณค่าใด
ย่อมไม่อยากฝันไกลว่าใครจะเหลียวมองมัน
วันนี้เมื่อชะตา ดลให้เธอมาพบกัน
ท่ามกลางความตื้นตันมันแอบมีความสงสัย
จะทนฉันรึเปล่า จะดูแลฉันหรือเปล่า
ในวันที่เจอเรื่องราวจะปล่อยมือฉันไหม
หากวันนึงเผลอเรอ ทำให้เธอต้องเสียใจ
ให้โอกาสใช่ไหมให้อภัยสิ่งเหล่านั้น
จะทนฉันรึเปล่า จะดูแลฉันหรือเปล่า
บนทางที่มันทอดยาว เธอจะเดินข้างฉัน
ก้อนหินในมือของเธอ ขอเธอเพียงเท่านั้น
จะเต็มใจทำให้กันรึเปล่า (จะตอบแทนเธอด้วยการรักเธอ)
ผู้หญิงสักคนหนึ่งซึ่งไม่เคยจะหวังไป
ว่าจะเจอะผู้ชายสักคนมาสนใจกัน
เมื่อเธอก้าวเข้ามาบอกว่าเป็นคนสำคัญ
ท่ามกลางความตื้นตันมันแอบมีความสงสัย
จะทนฉันรึเปล่า จะดูแลฉันหรือเปล่า
ในวันที่เจอเรื่องราวจะปล่อยมือฉันไหม
หากวันนึงเผลอเรอ ทำให้เธอต้องเสียใจ
ให้โอกาสใช่ไหมให้อภัยสิ่งเหล่านั้น
จะทนฉันรึเปล่า จะดูแลฉันหรือเปล่า
บนทางที่มันทอดยาว เธอจะเดินข้างฉัน
ก้อนหินในมือของเธอ ขอเธอเพียงเท่านั้น
จะเต็มใจทำให้กันรึเปล่า (จะตอบแทนเธอด้วยการรักเธอ)
จะเอาลมหายใจตอบแทนทุกอย่าง
ชีวิตจะวางให้เธอเก็บเอาไว้
แค่ขอคำยืนยันว่าฉันจะมีเธอตลอดไป
จะทนฉันรึเปล่า จะดูแลฉันหรือเปล่า
ในวันที่เจอเรื่องราวจะปล่อยมือฉันไหม
หากวันนึงเผลอเรอ ทำให้เธอต้องเสียใจ
ให้โอกาสใช่ไหมให้อภัยสิ่งเหล่านั้น
จะทนฉันรึเปล่า จะดูแลฉันหรือเปล่า
บนทางที่มันทอดยาว เธอจะเดินข้างฉัน
ก้อนหินในมือของเธอ ขอเธอเพียงเท่านั้น
จะเต็มใจทำให้กันรึเปล่า (จะตอบแทนเธอด้วยการรักเธอ)
โตมากับอาร์เอส ปานธนพร คำขอร้องของก้อนหิน Parn

คำขอร้องของก้อนหิน : ปาน ธนพร | Official MV

ในที่สุดก็ทำได้… รถในฝันราคา 30 ล้านบาท !!


Facebook : เฉลิมพล ทับทิมเทศ
ติดต่องาน : [email protected]

ในที่สุดก็ทำได้... รถในฝันราคา 30 ล้านบาท !!

ความจริง…ของผู้หญิงเอาแต่ใจ COVER | เต้น นรารักษ์


โดนใจผู้หญิงหลายคนเลยค่ะ รวมถึงเต้นด้วย ชอบเพลงพี่ปานอยู่แล้วด้วย เพลงนี้ก็เลยจะอินเป็นพิเศษ ไหนมีใครอินแบบเต้นบ้างไหมคะ comment และระบายได้เลยนะคะ
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังเข้ามาดูนะคะ ถ้าชอบฝากกด like กด Share กด Subscribe และกดกระดิ่งให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เต้นและทีมงานต่อไปค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

เพลง : ความจริง…ของผู้หญิงเอาแต่ใจ
ศิลปิน : ปาน ธนพร
COVER : เต้น นรารักษ์
ฉันน่ารำคาญมากเลยใช่ไหม ปากร้ายแล้วยังก้าวก่ายชีวิตเธอ
กี่ทีที่มาพบเจอ ก็ทำให้เธอปวดหัวได้เรื่อยมา
ไม่สวยแล้วยังจะงอนใช่ไหม ไม่ได้ตั้งใจก็บีบแต่น้ำตา
อ่อนแอได้ไม่เลือกเวลา สร้างปัญหาให้เธอได้ทุกที
ยอมรับว่าเรื่องจริง แต่ผู้หญิงก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้
ก็รู้ว่าทำตัวไม่ดี แต่ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไง
ก็อยากให้รู้ ผู้หญิงทุกคนต้องเอาแต่ใจรู้ไหม
อยากจะมีใครดูแลไม่ห่างกัน และอยากให้รู้
ผู้หญิงทุกคนอยากเป็นคนสำคัญ ของคนที่รักกันเท่านั้นเอง …
คำนี้เธอคงเบื่อเลยใช่ไหม อยู่ไหน.. ทำไมไม่ยอมโทรเข้ามา
จับผิดเธอได้ทุกเวลา ไม่พูดไม่จาเหตุก็ไม่มี
ยอมรับว่าเรื่องจริง แต่ผู้หญิงก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้
ก็รู้ว่าทำตัวไม่ดี แต่ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไง
หากไม่รักจะห่วงไหม จะหวงทำไมตอบฉันที
ที่ต้องระแวงอยู่ทุกนาที อย่าคิดว่าฉันไม่เหนื่อยใจ
ผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีเหตุผล แต่ก็ทำให้ใครสักคนด้วยใจ
ความรักอยู่เหนือคำว่าทำไม ทั้งที่เป็นแค่เรื่องง่ายๆ แต่ผู้ชายไม่เคยรู้เลย
ปากบอกไม่รัก ปากบอกไม่แคร์ แต่เจ็บทุกครั้งที่เธออยู่ข้างใคร
เธอเข้าใจไหม ปากกับใจฉันไม่ตรงกัน แต่คำนั้น ต้องกัดฟันพูดมันออกไป
แต่ในวันนี้ขอสักคำที่มันตรงกับหัวใจ ให้เธอรู้เอาไว้ ว่าหัวใจฉันมีแต่เธอ
อยากให้ฟังเสียงฉันสักครั้งที่ดังมาจากหัวใจ
เธอได้ยินบ้างไหม หัวใจตะโกนว่ารักเธอ
ไม่ให้นำเพลง cover นี้ไปใช้ในสื่อใดๆ
Vocal : เต้น นรารักษ์
Guitar : Foo
Drum Pad : Job
บันทึกเสียง มิกซ์ ถ่ายทำ : S1 Production
สถานที่ S1 Studio

Facebook fanpage
https://www.facebook.com/tennararak0116/
Instragram
https://www.instagram.com/tennararak/…
.
เต้นนรารักษ์

ความจริง...ของผู้หญิงเอาแต่ใจ  COVER | เต้น นรารักษ์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ คำ ขอร้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published.