Home » [Update] Grammar: การใช้คำนามคู่กับคำบุพบทต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ (Nouns + Prepositions Combinations) | nouns คือ – NATAVIGUIDES

[Update] Grammar: การใช้คำนามคู่กับคำบุพบทต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ (Nouns + Prepositions Combinations) | nouns คือ – NATAVIGUIDES

nouns คือ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Table of Contents

การใช้คำนาม (Nouns) ตามด้วยคำบุพบท (Prepositions)

Nouns + Preposition ‘to’

Nouns + to

ความหมาย

access to

ทางเข้า

an addiction to

การติดยาเสพติด

allusion to

การพาดพิงถึง, การอ้างถึง, การพูดถึง

an alternative to

โอกาสในการเลือก

an attitude to

ทัศนคติ

approach to

การเข้าใกล้, วิธีการ

change to

การเปลี่ยนแปลง, เงินทอน, การต่อรถ

concern to

ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน

a contribution to

การบริจาค, การช่วยเหลือ, การอุดหนุน

a damage to something

การทำร้าย, ความเสียหาย, ผลเสีย

dedication to

การอุทิศให้

desire to

ความปรารถนา

devotion to

การอุทิศ, ความจงรักภักดี

an exception to

การยกเว้น, ข้อยกเว้น

an introduction to

การแนะนำ

invitation to

การเชิญ

newcomer to

สมาชิกใหม่, ผู้มาใหม่

a reaction to something

การตอบสนอง

reason to

เหตุผล

a reference to

การอ้างอิง

relevance to

ความสัมพันธ์กัน

a reply to

การตอบ, คำตอบ

some resistance to

การต่อต้าน, ความอดทน

a response to

การตอบสนอง, การตอบโต้, คำตอบ

a solution to

วิธีการ, วิธีแก้, ทางออก

transition to

การส่งผ่าน, การเปลี่ยน

a threat to

การคุกคาม, การขู่เข็ญ

visit to

การไปเยี่ยม, การไปมาหาสู่

Ex. The only access to the building is from this direction.
(ทางเข้าตึกคือจากทางนี้เท่านั้น)

Ex. Thanks for your contribution to the project.
(ขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือของคุณต่อโปรเจ็กนี้)

Ex. Her dedication to her job led to her promotion.
(การอุทิศตนต่องานของเธอ ทำให้เธอได้เลื่อนตำแหน่ง)

Nouns + Preposition ‘for’

Nouns + for

ความหมาย

admiration for

การชมเชย, การยกย่องสรรเสริญ

advertisement for

การโฆษณา, การประกาศ, การแจ้งความ

approval for

การเห็นด้วย, การอนุญาต

arguments for

การโต้แย้ง, การโต้เถียง, ข้อพิสูจน์

a bid for

การให้ราคา

case for

เหตุการณ์, คดี, เรื่องราว

a check for (an amount of money)

เช็กเงินสด (จำนวนเงิน)

credit for

สินเชื่อ, ความไว้วางใจ

cure for

การฟื้นฟู, การรักษา, การแก้ไขปัญหา

a demand for something

ความต้องการ

an exception for

ข้อยกเว้น

fondness for

ความชอบ, ความรัก, ความงมงาย

hatred for

ความเกลียดชัง

love for

ความรัก

a need for something

ความจำเป็น, ความต้องการ

order for

คำสั่ง, ใบสั่งซื้อ

a preference for

ความพึงใจ, การชอบมากกว่า

a reason for something

เหตุผล

recipe for

วิธีการ, วิธีปรุง, ตำราอาหาร

a reputation for

ชื่อเสียง, ความโด่งดัง

request for

การเรียกร้อง, การขอร้อง

some respect for

ความเคารพนับถือ

some responsibility for

ความรับผิดชอบ

room for

ที่ว่าง, ห้อง

a substitute for

ผู้แทน, ตัวแทน

search for

การค้นหา, การตรวจสอบ

a talent for

ความสามารถพิเศษ, พรสวรรค์

thirst for

ความกระหาย, ความต้องการ

Ex. I will send you a check for 50,000 baht.
(ฉันจะส่งเช็กให้คุณ 50,000 บาท)

Ex. That’s a sure recipe for failure.
(นั่นเป็นวิธีการที่ล้มเหลวแน่นอน)

Ex. They kindly made room for me to sit down.
(พวกเขาใจดีแบ่งที่ว่างสำหรับให้ฉันนั่ง)

Nouns + Prepositions ‘with

Nouns + with

ความหมาย

argument with

การโต้แย้ง, การถกเถียง

concern with

ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน

See also  [Update] หน้าที่ของ EITHER and NEITHERในภาษาอังกฤษ | either การใช้ - NATAVIGUIDES

connection with something

การติดต่อ, ความสัมพันธ์

a contact with

การติดต่อ, การพบปะ

contrast with

ความแตกต่าง, การเปรียบเทียบ

date with

การนัดหมาย, คู่นัดหมาย

some dealings with

การค้า, ธุรกิจ, การติดต่อ

difficulty with

ความยากลำบาก, ความยุ่งยาก

some involvement with

การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวโยง

link with

การเชื่อมต่อ

matter with

สาระ, เนื้อหา, ภารกิจ

meeting with

การพบกัน, การประชุม

quarrel with

การทะเลาะ, ข้อพิพาท

a relationship with something

ความสัมพันธ์

some sympathy with

ความเห็นอกเห็นใจ, การเข้าข้าง, การเห็นพ้องต้องกัน

trouble with

ความลำบาก, ปัญหา, อุปสรรค

Ex. Tuu had a big argument with Pom.
(ตู่มีการโต้เถียงอย่างรุนแรงกับป้อม)

Ex. I’ve got a dinner date with Ananda on Sunday.
(ฉันมีนัดดินเนอร์กับอนันดาในวันอาทิตย์)

Nouns + Preposition ‘of’

Nouns + of

ความหมาย

address of

ที่อยู่

an advantage of something

ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, ข้อดี

awareness of

การรับรู้, ความตระหนัก, สติ

benefit of

ผลประโยชน์, ข้อได้เปรียบ

a cause of something

สาเหตุ

a disadvantage of something

ข้อเสีย

example of

ตัวอย่าง

exhibition of

งานนิทรรศกการ, งานมหกรรม

experience of

ประสบการณ์

a fall of

การตก, การลดลง, ฤดูใบไม้ร่วง

fear of

ความกลัว

grasp of

การจับ, การคว้า, ความสามารถในการเข้าใจ

a habit of

นิสัย, กิจวัตร, ธรรมเนียม

an increase  of

การเพิ่มขึ้น, จำนวนที่เพิ่มขึ้น

knowledge of

ความรู้

a lack of

ความขาดแคลน

love of

ความรัก

member of

สมาชิก

memory of

ความทรงจำ, ความจำ

method of

วิธีการ, แบบแผน

price of

ราคา

a photograph / picture of something

ภาพถ่าย

possibility of

สิ่งที่เป็นไปได้, ความเป็นไปได้

problem of

ปัญหา

a process of

ขั้นตอน, กระบวนการ

relevance of

ความสัมพันธ์กัน

a result of

ผลลัพธ์

risk of

ความเสี่ยง

understanding of

ความเข้าใจ

way of

วิธี, แนวทาง

Ex. I knew that you wouldn’t take advantage of me!
(ฉันรู้ว่าคุณไม่เอาผลประโยชน์จากฉันหรอก)

Ex. He was unsuccessful, but it wasn’t for lack of trying.
(ถึงเขาจะไม่ประสบความสำเร็จ แต่ก็ไม่เคยขาดความพยายาม)

Ex. Anyone over 40 has a risk of a heart attack.
(คนวัย 40 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงจะเป็นโรคหัวใจ)

Nouns + Preposition ‘in’

Nouns + in

ความหมาย

belief in

ความเชื่อ, ความมั่นใจ

change in

ความเปลี่ยนแปลง

course in

ช่วงเวลา, เส้นทาง, หลักสูตร

a decrease in something

การลดลง, การบรรเทา

a delay in

ความล่าช้า, ความเฉื่อยชา

difference in

ความแตกต่าง

difficulty in

ความยากลำบาก

experience in

ประสบการณ์

a fall in something

การตก, การลดลง, ฤดูใบไม้ร่วง

growth in

การเจริญเติบโต, การพัฒนา

an increase in something

การเพิ่มขึ้น, จำนวนที่เพิ่มขึ้น

interest in

ความสนใจ

lesson in

บทเรียน, ชั่วโมงเรียน

participation in

การเข้าร่วม, การมีส่วนร่วม

place in

สถานที่

a rise in something

การเพิ่มขึ้น

success in

ความสำเร็จ

Ex. Her belief in God is very strong.
(ความเชื่อในพระเจ้าของเธอแข็งแกร่งมาก)

Ex. I have not the least interest in your plan.
(ฉันไม่สนใจในโครงการของคุณแม้แต่น้อย)

ข้อสังเกต : คำว่า increases และ decreases สามารถตามด้วย preposition ‘in’ หรือ ‘of’ ก็ได้ โดย in จะพูดถึงสิ่งที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ส่วน of พูดถึงปริมาณหรือจำนวน

Nouns + Prepositions ‘on’

Nouns + on

ความหมาย

an agreement on

การเห็นพ้อง, การเห็นด้วย

an attack on

การโจมตี

a ban on

คำสั่งห้าม, การห้าม

an effect on

ผล, อิทธิพล

an expert on

ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญ

a tax on

ภาษี

a constraint on

ข้อจำกัด

a curb on

ริม, ขอบ

a speech on

คำพูด, การพูด

Ex. Mark is expert on computer games.
(มาร์กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เกมส์)

Ex. This medicine has an important bad effect on your health.
(ยานี้มีผลร้ายอย่างมากต่อสุขภาพของคุณ)

Other Prepositions

Nouns + Prepositions

ความหมาย

anger at

ความโกรธ

an expert at

ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญ

bill by

ใบแจ้งหนี้, ใบเก็บเงิน

vase by

แจกัน, โถ, กระถาง

book by

หนังสือ

bond between

ข้อผูกมัด, พันธการ

contact between

การติดต่อสื่อสาร

difference between

ความแตกต่าง

Ex. You can’t judge a book by its cover.
(คุณไม่สามารถตัดสินหนังสือได้จากปกของมัน)

Ex. What is the difference between every day and everyday?
(อะไรคือความแตกต่างระหว่าง every day และ everyday)

See also  อัตเดตล่าสุด 10 ธุรกิจดาวรุ่งปี 2564 2021 จับธุรกิจถูกรวยเละ !!! | ช่อง ทาง ทำ กิน | Nataviguides

 

 

[Update] คำนามเอกพจน์ (Singular Noun) และคำนามพหูพจน์ (Plural Noun) | nouns คือ – NATAVIGUIDES

noun1-opt

PART 1  คำนามเอกพจน์ (Singular Noun) และคำนามพหูพจน์ (Plural Noun)

คำนามเอกพจน์ คือ คำนามที่แสดงถึงสิ่งของเพียงชิ้นเดียว คนๆเดียว หรือสัตว์ตัวเดียว เช่น กระเป๋า 1 ใบ (a bag) ผู้ชาย 1 คน (a man) พูดง่ายๆเลยก็คือ อะไรก็ตามที่มีเพียงหนึ่งหน่วย เราเรียกว่า คำนามเอกพจน์

คำนามพหูพจน์ คือ คำนามที่แสดงถึงสิ่งของที่มีมากกว่า 1 ชิ้น เช่น กระเป๋า 2 ใบ (2 bags) ผู้ชาย 4 คน (4 men) เป็นต้น

อย่างที่เรารู้กันดีว่า ในภาษาอังกฤษเวลาที่เราต้องการเปลี่ยน “คำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์” เพื่อบอกปริมาณสิ่งของที่เพิ่มขึ้นนั้นสามารถทำได้หลายวิธี มาดูกันว่ามีวิธีการใดบ้าง

วิธีการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์

มีทั้งหมด 7 วิธีด้วยกัน

1. เติม –s ท้ายคำนามได้เลย

ได้ยินกันบ่อยมากกก เรื่องของการ เติม –s  เวลาที่เราต้องการพูดถึงคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง ส่วนมากเราสามารถเติม –s ไปหลังคำนามได้เลย

เช่น ห้างสรรพสินค้า 3 แห่ง จากเดิมที่ใช้ Mall ก็ให้เติม –s ลงไป เป็น Malls แทน

ตัวอย่าง  I heard that Central will renovate three of their shopping malls this year.

           ฉันได้ยินมาว่าเซนทรัลจะทำการปรับปรุงห้างสรรพสินค้า 3 แห่งในปีนี้ล่ะ

2. หากคำนามลงท้ายด้วย ch, s,  ss, sh, x,  และ z  ต้องเติม -es ท้ายคำนั้นๆ

Singular

Plural

คำแปล

bush (บุช)

bushes (บุช-เชส)

พุ่มไม้

bus (บัส)

buses (บัส-เซส)

รถเมล์

dress (เดรส)

dresses (เดรส-เซส)

ชุดกระโปรง

church (เชิร์ช)

churches (เชอร์-เชส)

โบสถ์

 

NOUN-S-ES1-opt

ฝึกออกเสียง -s และ-es คลิ๊กเลย !

3.   คำนามที่ลงท้ายด้วย O แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เติม –s หรือ เติม –es

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า คำไหนเติม –s คำไหนเติม –es ? คำตอบคือ ต้องจำและใช้บ่อยๆค่ะ

– ส่วนมากแล้วคำนามที่ลงท้ายด้วย –o มักจะเติม –s ได้เลย

เช่น          Studio (สตูดิโอ)    เปลี่ยนเป็น     studios (สตูดิโอส)

    Zoo (ซู)                 เปลี่ยนเป็น     zoos (ซูส)

– บางคำที่ลงท้ายด้วย –o จะต้องเติม –es เช่น

Singular

Plural

คำแปล

buffalo (บัฟ-ฟา-โลว์)

buffaloes (บัฟ-ฟา-โลว์ส)

ควาย

domino (ดอ-มิ-โนว์)

dominoes (ดอ-มิ-โนว์ส)

โดมิโน่

hero (ฮี-โรว์)

heroes (ฮี-โรว์ส)

ฮีโร่

echo (เอ็ค-โคว์)

echoes (เอ็ค-โคว์ส)

เสียงก้อง

mosquito (มอส-กี-โทว์)

mosquitoes (มอส-กี-โทว์ส)

ยุง

potato (เพอะ-เท-โทว์)

potatoes (เพอะ-เท-โทว์ส)

มันฝรั่ง

tomato (โท-เม-โทว์)

tomatoes (โท-เม-โทว์ส)

มะเขือเทศ

** รู้หรือไม่ บางคำที่ลงท้ายด้วย –o สามารถเติมได้ทั้ง –s และ –es เช่น

Singular

Plural

คำแปล

cargo (คาร์-โกว์)

cargos        หรือ  cargoes  (คาร์-โกว์ส)

คลังสินค้า

flamingo (ฟละ-มิง-โกว์)

flamingos   หรือ  flamingoes  (ฟละ-มิง-โกว์ส)

นกฟลามิงโก้

halo (เฮย์-โลว์)

halos           หรือ  haloes  (เฮย์-โลว์ส)

รัศมี

mango (แมง-โกว์)

mangos       หรือ  mangoes  (แมง-โกว์ส)

มะม่วง

motto (ม็อท-โทว์)

mottos         หรือ  mottoes  (ม็อท-โทว์ส)

คติ

tornado (ทอร์-เน-โดว์)

tornados      หรือ  tornadoes  (ทอร์-เน-โดว์ส)

ทอร์นาโด

volcano (โฟล-เค-โนว์)

volcanos      หรือ  volcanoes  (โฟล-เค-โนว์ส)

ภูเขาไฟ

4.  คำนามที่ลงท้ายด้วย –y แบ่งเป็น 2 ประเภท คือเติม-s หรือเติม –es

แล้วจะรู้ได้ไงว่าเติม –s หรือ –es มีวิธีแยกดังต่อไปนี้

  • ถ้าหน้า –y เป็นสระ –a, -e, -i, -o, -u คำนามตัวนั้นจะต้องเติม –s ค่ะ เช่น

Singular

Plural

คำแปล

monkey (มัง-คิ)

monkeys (มัง-คิส์)

ลิง

birthday (เบิร์ธ-เดย์)

birthdays (เบิร์ธ-เดย์ส)

วันเกิด

key (คีย์)

keys (คีย์ส)

กุญแจ

way (เวย์)

ways (เวย์ส)

เส้นทาง 

chimney (ชิม-นีย์)

chimneys (ชิม-นีย์ส)

ปล่องไฟ 

 

สระในภาษาอังกฤษมีอยู่ 5 ตัว คือ a, e, i, o, u

  • ถ้าหน้า –y เป็นพยัญชนะ เราต้องตัด y เป็น i แล้วเติม –es ค่ะ เช่น

Singular

Plural

คำแปล

enemy (เอเน-มิ่)

enemies (เอเนมิ่ส์)

ศัตรู

berry (เบร์-ริ่)

berries (เบร์ริ่ส์)

ลูกเบอร์รี่ 

duty (ดิว-ทิ่)

duties (ดิว-ทิ่ส์)

หน้าที่ 

spy (สปาย)

spies (สปายส์)

สายลับ 

library (ไล-แบร-ริ่)

libraries (ไล-แบร-ริ่ส์)

ห้องสมุด 

 

5. คำนามที่ลงท้ายด้วย –f หรือ –fe ให้เปลี่ยนตัว –f หรือ –fe เป็น –v แล้วเติม –es เช่น

Singular

Plural

คำแปล

 life (ไลฟ)

lives (ลายฟส์)

ชีวิต

 shelf (เชลฟ์)

shelves (เชลฟส์)

ชั้นวางของ 

 loaf (โลฟ)

loaves (โลฟส์)

ก้อนขนมปัง 

 thief (ธีฟ)

thieves (ธีฟส์)

โจร 

 wife (ไวฟ)

wives (ไวฟส์)

ภรรยา 

6. คำนามบางคำ เวลาทำให้เป็นพหูพจน์ เราต้องเปลี่ยนรูปคำนั้นทันที 

อันนี้เรามักจะพบเห็นกันอยู่บ่อยๆค่ะ เช่น

Singular

Plural

คำแปล

child (ชายลด์)
children (ชิล-เดริน)
เด็ก

tooth (ทูธ)
teeth (ทีธ)
ฟัน

foot (ฟุท)
feet (ฟีท)
เท้า

mouse (เมาส์)
mice (ไมส์)
หนู

man (แมน)
men (เม็น)
ผู้ชาย

 

7. คำนามบางคำ สามารถใช้รูปเดิมได้ทั้งเวลาเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ 

อันนี้ง่ายเลยค่ะ ไม่ต้องเปลี่ยนรูป หรือเติมอะไรเลย สบ๊าย สบาย ส่วนมากก็จะเป็นคำที่เกี่ยวกับสัตว์ทั้งนั้น มาดูกันว่ามีคำไหนบ้าง  เช่น

fish  ฟิช   (ปลา)
deer  เดียร์   (กวาง)
sheep   ชีพ   (แกะ)

8. คำนามบางคำเป็นพหูพจน์อยู่เสมอ

ง่ายๆคือต้องมี –s หรือ –es ต่อท้ายตลอด ไม่มีไม่ได้  เช่น

scissors ซิส-เซอร์ส  (กรรไกร)
pants แพ้นท์ส   (กางเกง)
clothes โคลธส์   (เสื้อผ้า)
jeans จีนส์   (กางเกงยีนส์)
glasses แกลส-เซส   (แว่นตา)
noodles นู-เดิลส์   (บะหมี่)
goods กู้ดส์   (สินค้า) 

 

พอเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์แล้วใช่มั้ยคะ? ลองมาฝึกทำแบบฝึกหัด และฝึกออกเสียงได้เลย

ทำแบบฝึกหัดคำนามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์ คลิ๊ก (กำลังอัพเดท)

ฝึกอ่านออกเสียง -s และ -es  คลิ๊ก (กำลังอัพเดท)

Part 2  คำนามนับได้ (Countable Noun) และคำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun) คลิ๊ก

Part 3  คำนามทั่วไป (Common Noun)  แบะคำนามเฉพาะ (Proper Noun)  คลิ๊ก

Part 4  คำนามที่ใช้บอกอาการ (Abstract Noun) คลิ๊ก


ติว TOEIC : Pronoun คืออะไร? เทคนิคการใช้โดยครูดิว


✿ ถ้าพื้นฐานน้อย แนะนำหาคอร์สติวดีกว่าค่ะ! ✿
👉 สมัครคอร์ส KruDew ติว New TOEIC 2020 (ทดลองติวฟรี!) ➡️ https://bit.ly/2wR4Gmu
✿ คอร์ส KruDew ติว TOEIC มีอะไรให้บ้าง? ✿
✅Grammar ที่ใช้สอบ TOEIC ให้ครบ เริ่มสอนจากพื้นฐาน เรียนได้ทุกคนแน่นอน
✅เทคนิคช่วยจำต่างๆ จำง่าย เอาไปใช้กับข้อสอบได้จริงๆ
✅เก็งศัพท์ TOEIC ออกข้อสอบบ่อยๆ ให้ครบ ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งรวบรวมเอง
✅ อัพเดทข้อสอบ New TOEIC ล่าสุด ครบ 200 ข้อ
✅สามารถสอบถามข้อหรือจุดที่สงสัยได้ตลอด
✅การันตี 750+ (ถ้าสอบแล้วไม่ถึง สามารถทวนคอร์สได้ฟรี)
📣 ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด ❤️ Subscribe ❤️กันนะคะ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ติว TOEIC : Pronoun คืออะไร? เทคนิคการใช้โดยครูดิว

Abstract Noun คืออะไร


Abstract Noun (อาการนาม) คือ คำนามที่บอกอาการ หรือสภาวะต่างๆ มักจะเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วย การ ความ เช่น ความสุข ความรู้ การพูด เป็นต้น จะทำหน้าที่ เป็นคำนามที่นับไม่ได้
Abstract Noun เกิดจาก 3 กรณี ด้วยกัน คือ
1. เกิดจากคำ adj. เช่น happy (adj.) happiness (n.) ความสุข
2. เกิดจาก verb เช่น live (v.) อาศัย life (n.) ชีวิต
3. เกิดจาก common noun เช่น child (n.) เด็ก childhood (n.) วัยเด็ก เป็นต้น
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้
ติดตาม Facebook และ Instagram : The Happy Time with Q
หากผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ 😀

Abstract Noun คืออะไร

ติว TOEIC – Compound Noun ฉบับเข้าใจง่ายที่สุดในโลก | Easy TOEIC


หลายคนท่องมาว่า Adjective + Noun ก็จะรู้แค่ว่า ตัวที่จะอยู่หน้าคำนามได้ ต้องเป็น Adjective เท่านั้น แต่จริงๆแล้ว เรายังสามารถเอา Noun + Noun ได้นะคะ บางครั้งเราก็จะเจอเรื่องนี้ในข้อสอบปนๆมาด้วย แล้วมันใช้ยังไงนะ? ครูสร้อยจะมาอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายม๊ากกกก พร้อมตะลุยโจทย์และให้เทคนิคการทำข้อสอบเรื่อง Compound Noun ในคลิปนี้เลยจ้า ไปดูกันเล้ยยย
💖💜💙💚💛🧡❤️
คอร์สติวเข้ม Easy TOEIC 800+ Online ดียังไง ⭐️⭐️⭐️
✅ สมัครทีเดียว เหมือนได้เรียน 5 คอร์สคุณภาพ ✨5 in 1
💖 Grammar
💜 Reading
❤️ Listening
🧡 Vocab เก็งศัพท์
💛 ตะลุยโจทย์ 7 พาร์ท + เทคนิคพิเศษ
✅ คอร์สอัพเดทล่าสุดตามข้อสอบแบบใหม่ ⭐️⭐️⭐️
✅ เน้นเข้าใจง่าย ไม่ต้องจำ เอาไปใช้ อัพคะแนนได้จริง
✅ ฟรี!! หนังสือเรียน 2 เล่ม 📚
✅ สรุป เทคนิคลัด ช่วยให้ทำข้อสอบได้ถูก+ไวขึ้น
✅ ตะลุยโจทย์เหมือนข้อสอบจริงกว่า 1,500 ข้อ + เฉลยละเอียดทุกข้อ เน้นเข้าใจจริง
✅ ดูทบทวนซ้ำได้ 24ชม. ทุกวัน ไม่จำกัดรอบ ตลอดระยะคอร์ส
✅ มีครูปรึกษาส่วนตัวได้ตลอดจนสอบผ่าน 😍⭐️ มีโจทย์ให้ทำเพิ่ม ไม่อั้น
💁🏻‍♀ ทักมาคุยปรึกษากับครูสร้อยได้เลยค่า 😁 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
💚 Line: 👉🏻 bit.ly/easytoeicline
💙 Facebook: Easy TOEIC 👉🏻 bit.ly/easytoeicfb
🤓 ทดลองเรียนฟรี ได้ที่ 👉🏻 https://bit.ly/krusoivideo
ครูสร้อย easytoeic toeic โทอิค ติวโทอิค

ติว TOEIC - Compound Noun ฉบับเข้าใจง่ายที่สุดในโลก | Easy TOEIC

Animated English Lesson: Compound Nouns[Copyright :All Abbott English]


Compound nouns are very common in English. You need to know how to use them if you want to communicate effectively but there are rules and exceptions. Watch to find out more! Please subscribe to this channel for updates:
https://www.youtube.com/channel/UC2uTY_OjQjKZdEOzwwxIdwQ?sub_confirmation=1

Animated English Lesson: Compound Nouns[Copyright :All Abbott English]

The Noun Song


Kids will remember nouns using this fun song!
For more practice, check out Parts of Speech Marker Mania, CLICK HERE: http://bit.ly/2c7OBfh

The Noun Song

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ nouns คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.