Skip to content
Home » [Update] approach แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ | which are แปลว่า – NATAVIGUIDES

[Update] approach แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ | which are แปลว่า – NATAVIGUIDES

which are แปลว่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Approach \Ap*proach"\, v. t.
   1. To bring near; to cause to draw near; to advance.
    [Archaic] --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. To come near to in place, time, or character; to draw
    nearer to; as, to approach the city; to approach my cabin;
    he approached the age of manhood.
    [1913 Webster]
 
       He was an admirable poet, and thought even to have
       approached Homer.           --Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) To take approaches to.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Approach \Ap*proach"\, n. [Cf. F. approche. See {Approach}, v.
   i.]
   1. The act of drawing near; a coming or advancing near. "The
    approach of summer." --Horsley.
    [1913 Webster]
 
       A nearer approach to the human type. --Owen.
    [1913 Webster]
 
   2. A access, or opportunity of drawing near.
    [1913 Webster]
 
       The approach to kings and principal persons.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Movements to gain favor; advances.
    [1913 Webster]
 
   4. A way, passage, or avenue by which a place or buildings
    can be approached; an access. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. (Fort.) The advanced works, trenches, or covered roads
    made by besiegers in their advances toward a fortress or
    military post.
    [1913 Webster]
 
   6. (Hort.) See {Approaching}.
    [1913 Webster]
 
   7. (Golf) A stroke whose object is to land the ball on the
    putting green. It is made with an iron club.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. (Aviation) that part of a flight during which an airplane
    descends toward the landing strip.
    [PJC]
 
   9. (Bowling) the steps taken by a bowler just before
    delivering the ball toward the pins.
    [PJC.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Approach \Ap*proach"\, v. i. [imp. & p. p. {Approached}; p. pr.
   & vb. n. {Approaching}.] [OE. approchen, aprochen, OF.
   approcher, LL. appropriare, fr. L. ad + propiare to draw
   near, prope near.]
   1. To come or go near, in place or time; to draw nigh; to
    advance nearer.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore approached ye so nigh unto the city? --2
                          Sam. xi. 20.
    [1913 Webster]
 
       But exhorting one another; and so much the more, as
       ye see the day approaching.      --Heb. x. 25.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw near, in a figurative sense; to make advances; to
    approximate; as, he approaches to the character of the
    ablest statesman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 approach
   n 1: ideas or actions intended to deal with a problem or
      situation; "his approach to every problem is to draw up a
      list of pros and cons"; "an attack on inflation"; "his plan
      of attack was misguided" [syn: {approach}, {attack}, {plan
      of attack}]
   2: the act of drawing spatially closer to something; "the
     hunter's approach scattered the geese" [syn: {approach},
     {approaching}, {coming}]
   3: a way of entering or leaving; "he took a wrong turn on the
     access to the bridge" [syn: {access}, {approach}]
   4: the final path followed by an aircraft as it is landing [syn:
     {approach path}, {approach}, {glide path}, {glide slope}]
   5: the event of one object coming closer to another [syn:
     {approach}, {approaching}]
   6: a tentative suggestion designed to elicit the reactions of
     others; "she rejected his advances" [syn: {overture},
     {advance}, {approach}, {feeler}]
   7: the temporal property of becoming nearer in time; "the
     approach of winter" [syn: {approach}, {approaching},
     {coming}]
   8: a close approximation; "the nearest approach to genius"
   9: a relatively short golf shot intended to put the ball onto
     the putting green; "he lost the hole when his approach rolled
     over the green" [syn: {approach}, {approach shot}]
   v 1: move towards; "We were approaching our destination"; "They
      are drawing near"; "The enemy army came nearer and nearer"
      [syn: {approach}, {near}, {come on}, {go up}, {draw near},
      {draw close}, {come near}]
   2: come near or verge on, resemble, come nearer in quality, or
     character; "This borders on discrimination!"; "His playing
     approaches that of Horowitz" [syn: {border on}, {approach}]
   3: begin to deal with; "approach a task"; "go about a difficult
     problem"; "approach a new project" [syn: {set about}, {go
     about}, {approach}]
   4: come near in time; "Winter is approaching"; "approaching old
     age" [syn: {approach}, {come near}]
   5: make advances to someone, usually with a proposal or
     suggestion; "I was approached by the President to serve as
     his adviser in foreign matters"

Table of Contents

See also  [Update] 21 ซีรีส์เกาหลีปี 2021 ที่จดลงลิสต์ได้เลยว่าต้องดู! – THE STANDARD | money flower สนุกไหม - NATAVIGUIDES

[NEW] FYI คืออะไร FYI แปลว่าอะไร FYI ย่อมาจากอะไรกันแน่ ? | which are แปลว่า – NATAVIGUIDES

แชร์หน้าเว็บนี้ :

FYI คืออะไร FYI แปลว่าอะไร FYI ย่อมาจากอะไรกันแน่ ?

เชื่อว่าหลาย ๆ คนน่าจะรู้จักคำว่า FYI ที่เป็นศัพท์ตัวย่อในอีเมลติดต่อคุยงานกับบุคคลอื่น ๆ หรือแม้แต่การใช้งานโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันก็ต้องเคยพบเห็นตัวย่อดังกล่าวนี้ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างอย่างแน่นอน

FYI คืออะไร ?

โดยคำว่า FYI ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายนี้ก็ย่อมาจากคำว่า

FYI = For Your Information

ซึ่งหากแปลเป็นภาษาไทยแบบตรงตัวก็จะหมายความว่า “เพื่อเป็นข้อมูล” และส่วนมากก็มักจะใช้ตัวย่อนี้ร่วมกับข้อมูลที่ต้องการบอกให้ผู้รับสารรับทราบเฉย ๆ เช่น “FYI. Your seniors are on vacation. (หัวหน้าคุณพักร้อนอยู่)” หรือ “I’ll go to your office soon. FYI” (เดี๋ยวจะเข้าไปหาที่ออฟฟิศ) รวมทั้งบางครั้งเราก็อาจเห็นคำเหล่านี้ควบคู่ไปกับภาษาไทยด้วย เช่น “วันพรุ่งนี้มีประชุมนะ FYI.” หรือ “FYI. บิลค่าไฟจะครบกำหนดจ่ายพรุ่งนี้นะ” เป็นต้น

See also  Work and Travel EP.2 | 9 คำถามวัดระดับภาษา พร้อมแนวการตอบ ‼️ | work and travel ไม่ เก่ง ภาษา

จะเห็นได้ว่าส่วนมากมักเป็นสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการให้ “แจ้งให้ทราบ” เพื่อประกอบการตัดสินใจหรือการกระทำต่อไปของผู้รับสาร และการใช้ตัวย่อนี้ก็ช่วยประหยัดเวลาของผู้ส่งสารไปได้ค่อนข้างมากทีเดียว เพราะการพิมพ์คำเต็มอย่าง “For Your Information” หรือ “แจ้งให้ทราบ” นั้นก็ใช้เวลามากกว่าการพิมพ์ตัวย่อสั้น ๆ เพียง 3 ตัวอยู่แล้ว ดังนั้นหลาย ๆ คนจึงติดการพิมพ์คำว่า FYI ไปโดยปริยาย (หรือบางคนอาจติดพูดว่า FYI ประกอบการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ด้วย)

FYI ใช้ยังไง ?

สำหรับหลักการใช้งานของคำว่า FYI นี้ก็ไม่ได้มีหลักตายตัว แต่สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์และวางไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งของประโยคก็ได้ (ส่วนมากมักวางที่ต้นหรือท้ายประโยคเหมือนตัวอย่างข้างต้น) ซึ่งนอกเหนือไปจาก FYI แล้วก็ยังมีตัวย่อในตระกูล FY อีกมากที่ใช้งานบ่อย ไม่ว่าจะเป็น “FYA (For Your Action)” ที่หมายถึงช่วยจัดการต่อให้ด้วย หรือ “FYR (For Your Reference)” ที่แปลว่าเพื่อใช้ในการอ้างอิง เป็นต้น

ส่วนอีกหนึ่งคำยอดฮิตที่เรามักเห็นกันอยู่บ่อย ๆ ก็คงหนีไม่พ้น “ASAP (As Soon As Possible)” อย่างแน่นอน โดยคำนี้ก็มีความหมายความ “โดยเร็วที่สุด” ที่ผู้ส่งสารมักใช้ในการติดต่อสื่อสารงานต่าง ๆ ว่าให้ติดต่อกลับโดยด่วน หรือบางครั้งอาจใช้ในการตามทวงงาน เช่น “I need a monthly report ASAP” (รีบ ๆ ส่งรายงานประจำเดือนมาได้แล้ว) นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ตัวย่อต่าง ๆ นี้ก็ถือว่าเป็นคำที่ “ไม่เป็นทางการ” เท่าไรนัก ถึงแม้จะว่าเราสามารถใช้งานในการส่งอีเมลติดต่องานระหว่างกัน (หรือใช้บนโซเชียลมีเดีย) ได้อย่างไร้ปัญหา แต่หากเป็นการติดต่อกับผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าอย่างอาจารย์หรือเจ้านายก็ควรเลี่ยงการใช้ตัวย่อน่าจะดูสุภาพมากกว่า


ขอบใจเด้อ – เบียร์ พร้อมพงษ์ [COVER VERSION]


เพลง ขอบใจเด้อ ต้นฉบับเป็นของพี่ศาล สานศิลป์
แต่งคำร้องทำนอง โดย ปรีชา ปัดภัย
และเรียบเรียงดนตรี โดย อ.จินนี่ ภูไท
ขอบคุณที่อนุญาตให้เบียร์ได้นำเพลงนี้มาขับร้องให้ฟังกันอีกครั้งนะครับ
ฝากเป็นกำลังใจให้เวอร์ชั่นนี้ด้วยเด้อ
ขอบใจเด้อ เบียร์พร้อมพงษ์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ขอบใจเด้อ - เบียร์ พร้อมพงษ์ [COVER VERSION]

#423.BaoPhet lซอยจุ๊เนื้อสดๆ ไข่หลังแซ่บๆคือเก่า llEatingRawBeef lĂn thịt bò sống.


‘ซอยจุ๊’ คำว่า ‘ซอย’ แปลว่าหั่น ส่วนคำว่า ‘จุ๊’ แปลว่า จิ้ม
ซอยจุ๊ คือการนำเนื้อวัวดิบและเครื่องในวัวอย่างตับ สไบนาง และขอบกระด้ง มาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำโดยไม่ต้องปรุงรส แล้วจิ้มกินกับน้ำจิ้มที่เรียกว่า ‘แจ่วเพี้ย’
ที่มา : https://thestandard.co/soijuhnortheasternfood/
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่
เพจ : https://www.facebook.com/BaoPhet.1
fb : https://www.facebook.com/diamond.prophet.5/
tiktok : บ่าวเพ็ชร คอสะพาน

#423.BaoPhet lซอยจุ๊เนื้อสดๆ ไข่หลังแซ่บๆคือเก่า llEatingRawBeef lĂn thịt bò sống.

รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ ลองเครื่องเสียง ทับไลนสไตลวงกันเอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรรค์ 085-4006761


รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ ลองเครื่องเสียง ทับไลนสไตลวงกันเอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรรค์ 085-4006761

รวมฮิต 6 หนุ่มลูกทุ่งมาแรง ชุดที่ 2 | ไผ่ , มนต์แคน , ตรี , เบียร์ , ลำเพลิน , พี


หนุ่มลูกทุ่ง หนุ่มไทบ้าน ลูกทุ่งไทบ้าน
ไม่อยากพลาด Playlist เพลงฮิต กด subscribe Grammy Big Official : https://bit.ly/1I6HkSK
และอีกหนึ่งช่องทาง http://www.bighit.online/ สถานีเพลงฮิตของคุณ!
00:05 งานแต่งคนจน มนต์แคน แก่นคูน
05:52 มันแปลว่าฮัก ตรี ชัยณรงค์
07:52 มันเป็นย่อนหยัง ไผ่ พงศธร
11:53 ขอปรึกษาเธอแน เบียร์ พร้อมพงษ์
16:22 ฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่า พี สะเดิด
20:43 จองศาลาให้อ้ายแน ลำเพลิน วงศกร
25:18 เอิ้นชื่อเขาให้ชิน มนต์แคน แก่นคูน
29:29 ผู้หญิงสีขาว เบียร์ พร้อมพงษ์
33:56 อ้ายเสียเจ้าไปหรือยัง ไผ่ พงศธร
38:31 สาวกระโปรงเหี่ยน พี สะเดิด
41:53 อ้ายบ่ทำร้ายเจ้าดอก ตรี ชัยณรงค์
46:10 บุญเก่า ลำเพลิน วงศกร

รวมฮิต 6 หนุ่มลูกทุ่งมาแรง ชุดที่ 2 | ไผ่ , มนต์แคน , ตรี , เบียร์ , ลำเพลิน , พี

แปลว่ายังหายใจ พั้นช์


แปลว่ายังหายใจ พั้นช์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ which are แปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *