Home » [Update] Adverbs ( กริยาวิเศษณ์ ) Types (ชนิดของกริยาวิเศษณ์ ) | adverb มีอะไรบ้าง – NATAVIGUIDES

[Update] Adverbs ( กริยาวิเศษณ์ ) Types (ชนิดของกริยาวิเศษณ์ ) | adverb มีอะไรบ้าง – NATAVIGUIDES

adverb มีอะไรบ้าง: คุณกำลังดูกระทู้

Adverbs ( กริยาวิเศษณ์ ) Types (ชนิดของกริยาวิเศษณ์ )

✎ โพสต์เมื่อวันที่ : 4 ม.ค. 2551 เปิดอ่าน : 287,492 ครั้ง

Advertisement

☰แชร์เลย >

 


เพิ่มเพื่อน
Adverbs ( กริยาวิเศษณ์ ) Types (ชนิดของกริยาวิเศษณ์ )

Advertisement

Adverbs ( กริยาวิเศษณ์ )
Types (ชนิดของกริยาวิเศษณ์ )

Adverb ( กริยาวิเศษณ์ ) คือคำที่ใช้ประกอบหรือขยายคำต่อไปนี้เพื่อให้ได้ความหมายชัดเจน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

1. Verb (กริยา)  เช่น  He works hard every day.  ( hard เป็น adverb  ขยายคำกริยา work )

2. Adjective ( คำคุณศัพท์)  เช่น  It is surprisingly hot  today. ( surprisingly เป็น adverb ขยาย คุณศัพท์ hot )

3. คำกริยาวิเศษณ์ด้วยกันเอง  เช่น The train travels very quickly.( very ซึ่งเป็น adverb ขยาย quickly ซึ่งเป็น  adverb )

4. Pronoun (สรรพนาม)  เช่น  What else I can say? ( else เป็น adverb ขยาย what  ซึ่งเป็น สรรพนาม )

5. กลุ่มคำที่เป็นวลี  เช่น They lived nearly on the top of the hill. ( nearly เป็น adverb ขยายวลี on the top of the hill )

6. ประโยค  เช่น However, I was successful in the examination ( however เป็น adverb ขยายประโยคที่ตามมา )

7. จำนวนนับ   เช่น  I go to Huahin almost every week. (  almost เป็น adverb ขยายจำนวนนับ every )

8. Preposition (บุพบท)   เช่น  I hit him right on his nose . ( right ในที่นี้แปลว่า”พอดี ” เป็น adverb ขยาย preposition “on”)

9. Conjunction ( สันธาน ) เช่น   He didn’t stop working even though he was very tired. ( even =ถึงขนาดนั้น เป็น adverb ขยายสันธาน though

การจัดชนิดของ adverbs นี้  แต่ละตำราจะแบ่งไม่เหมือนกัน แต่โดยรวมแล้วเนื้อหาจะเหมือนกัน ในที่นี้จัดกลุ่มดังนี้

 • Adverb ที่ขยาย  adjective  และ adverb   ได้แก่
     1.Adverbs of Degree  ซึ่งปกติจะนำหน้าคำที่มันขยาย
 • Adverb ที่ขยาย verb ได้แก่
      2. Adverbs of Time
      3. Adverbs of Manner
      4. Adverbs of Place
      5. Conjunctive Adverbs    
  อื่นๆ
      6. Interrogative Adverbs  
      7. Relative Adverbs 
      8. Viewpoint and Commenting Adverbs 
      9. Adverbs phrases and clauses of purpose
      10. Adverbs of Certainty

มีรายละเอียดดังนี้

1. Adverbs of Degree    เป็นกริยาวิเศษณ์ทส่วนใหญ่ี่ไปขยาย adjective  หรือ adverb ด้วยกันเอง เพื่อบอกระดับหรือปริมาณความมากน้อย คำที่พบบ่อยๆ ได้แก่

absolutely
certainly
definitely,
probably
entirely
obviously
very

almost
nearly
quite
just
too
enough
hardly

completely
very
extremely
exactly
scarcely
so
much

quite
perhaps
probably
rather
fairly
only
slightly

ตำแหน่งของ Adverbs of Degree  ส่วนใหญ่วางหน้าคำที่มันขยาย มักจะขยาย adjective หรือ adverb  ด้วยกันเอง  และวางหน้า main verb  หรือระหว่างกริยาช่วย ( auxiliary verb )กับ main verb เช่น

The water was extremely cold.   น้ำนั้นเย็นเจี๊ยบเลย  ( ขยาย adjective – cold)
I am too tired to go out tonight.  ฉันเหนื่อยเกินไปกว่าที่จะออกไปข้างนอกคืนนี้   ( ขยาย adjective – tired)
Please do not speak too fast.  โปรดอย่าพูดเร็วเกินไป   ( ขยาย adverb – fast )
He hardly noticed what she was saying. เขาแทบไม่ได้สังเกตว่าเธอพูดอะไร ( วางหน้า main verb – noticed )
She had almost finished her breakfast when I came in. เธอกินอาหารเช้าเกือบเสร็จแล้วตอนที่ฉันเข้ามา  
    ( วางระหว่างกริยาช่วย  – had กับ main verb – finished )

2. Adverbs of Time   เป็น adverb ที่ บอกว่าการกระทำนั้นเกิดเมื่อใด (when ) เป็นเวลานานแค่ไหน    ( for how long ) และบ่อยแค่ไหน ( how often ) เช่น

 • When : เช่น today, yesterday, later,now, last year, after,soon, before, sometime (ขณะใดขณะหนึ่งในอดีต,อนาคต ), immediately, recently,early
 • For how long : เช่น     all day, not long, for a while, since last year,temporarily,briefly, from…...to, till, until (บางตำราแยกเป็น Adverbs of Duration )
 • How often : เช่น      sometimes (บางครั้ง บางคราว ), frequently, never, often, always, monthly  ( บางตำราแยกหัวข้อนี้ออกเป็น Adverbs of Frequency )

การวางตำแหน่งของ Adverbs of time

 • Adverb ที่บอกว่าเกิดเมื่อใด ( When ) ส่วนมากจะ

  นิยม

  วางท้ายประโยค เช่น
  I ‘m going to

  tidy

  my room tomorrow. ฉันจะจัดห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพรุ่งนี้
  You have to

  get back

  before dark. คุณต้องกลับมาก่อนจะมืดค่ำ
  Everyone 

  arrived

  early. ทุกคนมาเร็วกว่าเวลาที่กำหนด
  It is time to

  leave

  now. ได้เวลาที่จะต้องไปแล้ว
  แต่อาจวางหน้าประโยคได้เช่น
  Today I

  will go

  to the library. วันนี้ ฉันจะไปห้องสมุด
  Now it is time

  to leave.

  ได้เวลาที่จะต้องไปแล้ว

 • Adverb of time ส่วนมากจะวางไว้ในกลางประโยคไม่ได้ ยกเว้น now, once, และ then เช่น It is now time to leave.
 • Adverb ที่บอกว่าเป็นเวลานานแค่ไหน ( for how long ) ส่วนมากวางท้ายประโยคเช่นกัน เช่น
   I

  lived

  in Australia for a year. ฉันเคยอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นเวลา 1 ปี
  My daughter

  went out

  with her friends all day. ลูกสาวฉันออกไปกับเพื่อนของเธอทั้งวัน
  John

  will be here

  from tomorrow till next week. จอห์นจะอยู่ที่นีตั้งแต่พรุ่งนี้ถึงอาทิตย์หน้า

 • Adverb ที่บอกว่าบ่อยแค่ไหน ( how often ) เป็นการแสดงความถี่ของการกระทำ ส่วนมากวางหน้ากริยาหลัก ( main verb ) แต่หลังกริยาช่วย  ( auxiliary verbs ) เช่น  be, have, may, must
  I often

  eat

  vegetarian food. ฉันรับประทานอาหารมังสวิรัติอยู่บ่อยๆ
  He never

  drinks

  milk. เขาไม่เคยดื่มนม
  You must always

  fasten

  your seat belt. คุณจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ (เช่น เวลาขับรถ นั่งเครื่องบิน )

 • Adverb ที่บอกว่าบ่อยแค่ไหนซึ่งระบุจำนวนเวลาของการกระทำที่แน่นอน ส่วนมากจะวางท้ายประโยค เช่น
  This magazine

  is published

  monthly. นิตยสารฉบับนี้ออกเป็นรายเดือน
  He

  visits

  his mother once a week. เขาไปเยี่ยมมารดาของเขาอาทิตย์ละครั้ง (เป็นกิจวัตร)

 • Adverbsที่สามารถวางท้ายประโยค หรือวางหน้ากริยาหลักเช่น   frequently,generally, normally, occasionally,often, regularly, sometimes, usually   เช่น
  She regularly

  visits

  France. เธอไปฝรั่งเศสเป็นประจำอย่างสม่ำ่เสมอ
  She

  visits

  France regularly.
  We occasionally

  go

  to the cinema. เราไปดูภาพยนต์ในบางโอกาส
  We

  go

  to the cinema occasionally.

หมายเหตุ  
sometime ( ขณะใดขณะหนึ่งในอดีต,อนาคต) เป็น adverb ที่บอกว่าการกระทำเกิดเมื่อใด ( When )
sometimes ( บางครั้งบางคราว ) เป็น adverb ที่บอกความถี่ของการกระทำ ( how often ) ดังนี้
    I would like to read that book sometime.   ฉันอยากจะอ่านหนังสือเล่มนั้นเมื่อใดเมื่อหนึ่ง
    I sometimes see him in the park. ฉันเจอเขาในสวนสาธารณะเป็นครั้งคราว

Advertisement

3. Adverbs of Manner  เป็น adverb ที่บอกว่าการกระทำนั้นได้กระทำในลักษณะอาการอย่างไร ( How ) ส่วนมากจะเป็น adverb ที่ลงท้ายคำด้วย -ly เช่น

actively
อย่างกระฉับกระเฉง
any how
อย่างไรก็ดี

ิaggressively
อย่างก้าวร้าว
loudly
อย่างดัง

carefully
อย่างระมัดระวัง
distinctly
อย่างเห็นได้ชัด

easily
อย่างง่ายดาย
equally
โดยเท่าเทียมกัน

fast
อย่างเร็ว
gladly
อย่างดีใจ

greedily
อย่างตะกละ ละโมบ
intentionally
อย่างตั้งใจ

quickly
อย่างเร็ว
promptly
อย่างไม่ชักช้า

simply
โดยง่าย, ธรรมดา
quietly
อย่างเงียบเชียบ

still
โดยสงบนิ่ง
sincerely
อย่างจริงใจ

together
ร่วมกัน
suddenly
โดยกระทันหัน

wisely
อย่างฉลาด
well
อย่างดี

การวางตำแหน่งของ Adverbs of Manner

 • ถ้าประโยคไม่มีกรรมให้วางหลังกริยา เช่น
  They

  walk

  slowly.  เขาเดินอย่างช้าๆ  ( ประโยคนี้ไม่มีกรรม   slowly วางหลังกริยา walk ในประโยคต่อๆไปก็เช่นกัน)
  Her eyes

  shine

  brightly. ดวงตาของเธอเป็นประกายสดใส
  We

  waited

  patiently for the show to begin. เรารอให้การแสดงเริ่มอย่างอดทน

 • ถ้าประโยคนั้นมีกรรม ให้วางหลังกรรม
  I can

  speak

  Japanese well.  ฉันพูดภาษาญี่ปุ่นได้อย่างดี ( Japanese เป็นกรรมของ speak )
  She

  sings

  the song beautifully. เธอร้องเพลงนั้นได้เพราะ  ( song เป็นกรรมของ sing )

 • Adverb of Manner ที่ลงท้ายด้วย -ly หรือเป็นคำที่แสดงความเห็นของผู้พูดเกี่ยวกับการกระทำนั้น ส่วนใหญ่นิยมวางไว้ในประโยค
  I have carefully

  considered

    all of the possibilities. ฉันได้พิจารณาความเป็นไปได้ต่างๆอย่างระมัดระวัง
  I hardly

  had

  any time to talk to him. ฉันไม่ค่อยมีเวลาคุยกับเขา

 • Adverbs of Manner อาจจะวางไว้หน้าประโยคได้เมื่อต้องการเน้น  Adverb นั้น
  Patiently, we

  waited

  for the show to begin.  เรารอให้การแสดงเริ่มอย่างอดทน

 • ประโยคอุทานที่ขึ้นต้นด้วย How ให้วาง Adverbs of Manner  ไว้หลัง How เช่น

  How

  quickly the time passes!  เวลาช่างผ่านไปเร็วอะไรเช่นนี้
  How hard she works! เขาทำงานหนักอะไรอย่างนี้

 • ในประโยค passive voice  ถ้ามี Adverb of Manner มาขยาย ให้วางไว้หน้ากริยาช่อง 3 เสมอ
  The report was well

  written

  . รายงานนั้นได้มีการเขียนเป็นอย่างดี

 • ในการใช้อย่างเป็นทางการ ( formal English )  จะไม่วาง Adverb of Manner ตามหลัง to ใน  infinitive
  I wanted

  to

  carefully

  consider

  the situation. (informal) 
      ฉันต้องการพิจารณาสถานการณ์นั้นอย่างระมัดระวัง
  I wanted

  to consider

  the situation carefully. ( formal )

 • Adverb of Manner ที่เป็น phrases และ clauses  ปกติวางท้ายประโยค
  We arrived on foot. เราไปถึงโดยการเดิน  ( on foot เป็น phrase )
  We finished the work as quickly as we could. 
      เราได้ทำงานเสร็จลงอย่างรวดเร็วเท่าที่สามารถจะทำได้
      ( as quickly as we could เป็น clause )
 • แต่ในกรณีที่ต้องการเน้น สามารถนำมาไว้หน้าประโยคได้
  As quickly as we could, we finished the work.

4. Adverb of Place   เป็น adverb ที่ บอกว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นที่ไหน  ( Where ) คำที่ใช้บ่อย  เช่น

ีupstairs
downstairs
outside
inside
outdoors
indoors
here
there

somewhere
nowhere
everywhere
anywhere
elsewhere
home
southwards
backwards

 • ตำแหน่งของ Adverb of Place ปกติจะวางท้ายประโยคหลังกริยาหลัก ( main verb ) หรือหลังกรรม ( object )และไม่มีคำอื่นต่อท้าย เช่น
      The students are

  walking

  home.
          พวกนักเรียนกำลังเดินกลับบ้าน ( วางท้ายประโยคและหลังกริยา)
      You ‘ll find these

  flowers

  everywhere.
          คุณจะพบว่ามีดอกไม้เหล่านี้อยู่ทุกหนแห่ง  ( วางท้ายประโยคหลังกรรม- flowers )
      The books

  are

  here.
          หนังสืออยู่ที่นี ( วางท้ายประโยคหลังกริยาช่วย- are )
      Cat don’t usually

  walk

  backwards.
          .แมวไม่่เดินถอยหลัง (วางท้ายประโยคหลังกริยาหลัก- walk )

  หมายเหตุ  towards เป็น preposition ซึ่งจะต้องตามด้วย nouns หรือ pronouns เท่านั้น มิใช่ Adverb of Place  เช่นประโยคต่อไปนี้ 
      He walked towards

  the car

  .  เขาเดินตรงไปที่รถ ( car เป็น  noun )

 • นอกจากนั้นมีคำต่อไปนี้ ซึ่งถ้าใช้ตามหลังคำกริยาโดยไม่มีคำอื่นต่อท้ายอีกจึงจะทำหน้าที่เป็น Adverb of Place   หากมีคำต่อท้ายจะทำหน้าที่เป็นบุพบท (preposition) 

above
along
at,
across
after
about
around
away

ิิัby
below
before
back
behind
on
up
down

near
next
in
through
off
over
aside
under

เช่น 
He told me to stand up.  
    เขาบอกให้ฉันยืนขึ้น ( upในที่นี้เป็น adverb of place ขยาย stand )
Jack climbed up the ladder. 
    แจ๊คปีนขึ้นบันได ( up ในที่นี้ทำหน้าที่ี้เป็น preposition แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Jack กับบันได)

5. Conjunctive Adverbs  เป็นกริยาวิเศษณ์ที่ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมอนุประโยค (independent clause )ในประโยค   โดยมีข้อความของอนุประโยคหน้าและอนุประโยคหลังเชื่อมโยงกัน   เช่นคำต่อไปนี้

accordingly
also
anyway

besides
certainly
consequently

further
furthermore
hence
however
incidentally
indeed

meanwhile
moreover
namely
nevertheless
next
nonetheless

similarly
still
then
thereafter
therefore
thus

finally
likewise
otherwise
finally
instead
now

undoubtedly
so
 again
in fact
for example
on the contrary

 • การใช้ Conjunctive Adverbs ในการเชื่อมอนุประโยคจะต้องใช้ semi colon ในการเชื่อมประโยคและคำ Conjunctive Adverbs ต้องมี comma ตาม   ยกเว้น so และ otherwise ไม่ต้องมี comma  เช่น

  Bill went to school; however, he didn’t attend classes. 
      บิลไปโรงเรียนแต่ไม่ได้เข้าเรียน
  The check was for more than the balance; consequently, it bounced.
      จำนวนเงินในเช็คนั้นมากกว่าเงินในบัญชี เช็คจึงเด้ง
  You will need to focus on the goal; otherwise it is easy to get distracted. 
      คุณต้องมุ่งจุดสนใจไปที่เป้าหมาย มิฉะนั้นอาจจะถูกทำให้เขวได้ง่าย  ( ไม่ต้องมี comma ตาม otherwise )

 • Conjunctive Adverbs วางได้หลายตำแหน่งโดยความหมายไม่เปลี่ยนไป เช่น

  We wanted to go on a picnic; however, the weather turned bad and we weren’t able to go.
      เราต้องการไปปิคนิค อย่างไรก็ดีเกิดอากาศไม่ดีขึ้นมาเราจึงไปไม่ได้
  We wanted to go on a picnic; the weather turned bad, however,and we weren’t able to go.
  We wanted to go on a picnic. The weather turned bad and we weren’t able to go, however.
      ประโยคนี้ไม่ต้องมี semi colon เนื่องจากเป็น 2 ประโยคไม่ใช่ 2 อนุประโยค

  โปรดสังเกตว่า semicolon เป็นเครื่องหมายเชื่อมอนุประโยค ไม่ใช่เครื่องหมายนำหน้า Conjunctive Adverbs

6. Interrogative Adverbs  เป็นกริยาวิเศษณนำในประโยคคำถาม ได้แก่คำดังต่อไปนี้   why, where, how, when เช่น

Why are you so late?   ทำไมคุณสายจัง
Where is my passport? หนังสือเดินทางฉันอยู่ไหน
How much is that coat? เสื้อโค้ตตัวนั้นราคาเท่าไร
When does the train arrive?  รถไฟมาถึงเมื่อไร

หมายเหตุ   how สามารถใช้ได้ 4 วิธี

1. ในความหมาย ‘ทำอย่างไร ( in what way)?’:
    How did you make this sauce? คุณทำซอสนี้อย่างไร
    How do you start the car?  คุณติดเครื่องรถยนต์อย่างไร

2. ใช้กับ adjectives:
    How tall are you? คุณสูงเท่าไร
    How old is your house? บ้านคุณเก่าแค่ไหน

3. ใช้กับ much และ many:
    How much are these tomatoes? มันฝรั่งนี้ราคาเท่าไร
    How many people are coming to the party? จะมีคนมางานปาร์ตี้กี่คน

4. ใช้กับ adverbsตัวอื่นๆ :
    How quickly can you read this? คุณอ่านนี่ได้เร็วแค่ไหน
    How often do you go to London? คุณไปลอนดอนบ่อยแค่ไหน

 

7. Relative Adverbs  เป็นคำกริยาวิเศษณ์นำหน้า relative clause ได้แก่คำ when, where, why  แทนคำ preposition + which

I remember the day when we first met . ฉันจำวันที่เราพบกันครั้งแรกได้ 
    ( when = preposition on + which )
That’s the restaurant where we had dinner last night.
    นั่นคือภัตราคารที่เรามาทานอาหารเ้ย็นกันเมื่อวานนี้ ( where= preposition at/in + which)
The reason why he refused is unconvincing. 
    เหตุผลที่เขาปฏิเสธนั้นไม่น่าเชื่อถือเลย   ( why= preposition for + which )

8. Viewpoint and Commenting Adverbs  เป็นคำกริยาวิเศษณ์แสดงความเห็นของผู้พูด  ส่วนมากได้แก่คำต่อไปนี้

honestly
seriously
confidentially
personally

surprisingly
ideally
economically
officially

obviously
clearly
 
 

Honestly, I think he is a liar. จริงๆนะ ฉันว่าเขาเป็นคนโกหก
Personally, I’d rather go by train. โดยส่วนตัวแล้วฉันอยากจะเดินทางโดยรถไฟ
You obviously enjoined your meal.

9. Adverbs phrases and clauses of purpose เป็นคำกริยาวิเศษณ์ที่ตอบคำถาม “Why” ในรูปของวลีหรืออนุประโยค เช่น

I went to the store yesterday to buy  some sugar.
I will go to the library tomorrow to return  the book.
I need to buy a new shirt because my old one is worn out.

สามารถจะนำวลีหรืออนุประโยคนั้นวางหน้าประโยคได้โดยตามด้วย comma
Because it was such a beautiful day, I decided to go for a walk.

10. Adverbs of Certainty  เป็นคำกริยาวิเศษณ์ แสดงความรู้สึกแน่ใจของผู้พูด คำที่ใช้มากเช่น

certainly,definitely, probably, undoubtedly, surely

He definitely left the house this morning
He has certainly forgotten the meeting
He will probably remember tomorrow
Undoubtedly, Winston Churchill was a great politician.

หมายเหตุ คำบางคำอาจทำหน้าของกริยาวิเศษณ์ได้หลายอย่างเช่น   undoubtedly  เป็นได้ทั้ง conjunctive adverbs เชื่อมอนุประโยค และ Adverb of Certainty แสดงความแน่ใจ

ที่มา http://ict.moph.go.th/English/content/adv01_kind.htm

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> Adverbs ( กริยาวิเศษณ์ ) Types (ชนิดของกริยาวิเศษณ์ ) Adverbs(กริยาวิเศษณ์)Types(ชนิดของกริยาวิเศษณ์)

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡


Adverbs การทำให้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Formation )
เปิดอ่าน 214,663 ครั้ง
Adjectives การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives )
เปิดอ่าน 224,407 ครั้ง
Adjectives ( articles -a/an )
เปิดอ่าน 43,638 ครั้ง
คำศัพท์ที่มีการใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ 500 อันดับแรก
เปิดอ่าน 375,101 ครั้ง
รู้จักภาษาอังกฤษดีพอหรือยัง
เปิดอ่าน 20,435 ครั้ง
Verb Tenses (Past Tenses )
เปิดอ่าน 43,559 ครั้ง

Advertisement

[Update] หลักการใช้คำ ADVERBS อย่างละเอียด | adverb มีอะไรบ้าง – NATAVIGUIDES

adverb คือคำวิเศษณ์ เป็นคำขยาย (modifier) ประเภทหนึ่ง

*adverb ทำหน้าที่ขยายหรือให้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมกับคำประเภทต่างๆ ดังนี้
1. ขยายคำกริยา (verb)
Send us the goods immediately.
จงส่งสินค้าให้เราโดยทันที
She cried like a child.
เธอร้องไห้เหมือนเด็ก
She came to work here.
เธอมาทำงานที่นี่
2. ขยายคำคุณศัพท์ (adjective)
My father is very tall.
คุณพ่อของผมตัวสูงมาก
That house is too big to rent.
บ้านหลังนั้นใหญ่เกินไปที่จะเช่า
That fruit is always sour.
ผลไม้นั้นมีรสเปรี้ยว
3. ขยายวิเศษณ์ (adverb)
He walks very fast.
เขาเดินเร็วมาก
They studied English quite hard.
พวกเขาเรียนภาษาอังกฤษค่อนข้างหนัก
We met her quite frequently.
พวกเราพบเธอค่อนข้างบ่อย
นอกเหนือจาก adverbs จะมีหน้าที่ดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว คำประเภทนี้ส่วนใหญ่ยังมีลักษณะพิเศษบางอย่างที่เป็นข้อสังเกตถึงความแตกต่างไปจากคำประเภทอื่น นั่นคือ ส่วนใหญ่ adverbs จะเกิดจากการเติม -ly ท้ายคำคุณศัพท์ (ซึ่งมิได้เป็นเช่นนี้ทุกคำไป) ดังนี้
รูปของคำวิเศษณ์
1. Adjective + ly → Adverb
adverb ส่วนใหญ่เกิดจาก adjective เติม -ly ท้ายคำ ฉะนั้นบางคนจึงมักจะเรียกว่า the -ly adverbs หรือ adverbs of manner (กริยาวิเศษณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะอาการ) โดยมากจะให้ความหมายว่า “อย่าง…” เช่น beautiful (adj) = สวยงาม, ไพเราะ beautifully (adv) = อย่างสวยงาม, อย่างไพเราะ เช่น

Adjectives     

Adverbs

Adjectives     

Adverbs

slow (ช้า)

slowly

quick (เร็ว)

quickly

soft (นุ่มนวล)

softly

pretty (สวยงาม)

prettily

gradual (ค่อยเป็นค่อยไป)

gradually

complete (สมบูรณ์)

completely

sudden (ทันใด)

suddenly

proud (ภาคภูมิใจ)

proudly

easy (ง่าย)

easily

loud (เสียงดัง)

loudly

effective (มีประสิทธิภาพ)

effectively

frequent (บ่อยครั้ง)

frequently

recent (เร็วๆ นี้)

recently

bad (เลว, แย่)

badly

angry (โกรธ)

angrily

slight (เล็กน้อย)

slightly

real (แท้จริง)

really

careful (ระมัดระวัง)

carefully

ตัวอย่าง
He is an effective worker, (effective > ADJECTIVE)
เขาเป็นคนงานที่มีประสิทธิภาพ
He always works effectively, (effectively > ADVERB)
เขาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเสมอ
The children made a loud noise, (loud > ADJECTIVE)
เด็กๆ ส่งเสียงดัง
The children shouted loudly, (loudly > ADVERB)
เด็กๆ ร้องตะโกนเสียงดัง
ทบทวนความจำ Adjectives : ขยายคำนาม หรือวางหลัง linking verbs
Adverbs : ขยายคำกริยา ขยายคำคุณศัพท์หรือขยายคำกริยาวิเศษณ์
แต่ก็มีคำภาษาอังกฤษบางคำที่แม้ว่าจะลงท้ายด้วย -ly ก็มิใช่ adverbs แต่กลับเป็น adjectives ข้อสังเกตของคำประเภทนี้คือส่วนใหญ่เกิดจากคำนาม ทั้งนี้ บางทีความหมายอาจจะต่างไปจากเมื่อเป็นคำนามค่อนข้างมาก แต่ก็ไม่เสมอไป เช่น

Nouns

Adjectives

Nouns

Adjectives

time (เวลา)

timely (เหมาะเจาะ)

month (เดือน)

monthly (รายเดือน)

friend (มิตร)

friendly (เป็นมิตร)

kind (ใจดี)

kindly (มีเมตตา)

man (ชาย)

manly (เป็นอย่างชาย)

life (ชีวิต)

lively (มีชีวิตชีวา)

cost (ราคา)

costly (แพง)

week (สัปดาห์)

weekly (รายสัปดาห์)

year (ปี)

yearly (รายปี)

day (วัน)

daily (รายวัน)

love (ความรัก)

lovely (น่ารัก)

lone (ตัวคนเดียว)

lonely (ว้าเหว่)

 

2. Adverbs & Adjectives ะ the same form
มีคำภาษาอังกฤษบางคำที่มีรูปเดียวกันทั้งกรณที่เป็น adverbs และ adjectives สำหรับความหมายของคำนั้นๆ ก็มิได้แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น adjectives หรือ adverbs ได้แก่
Adverbs/ Adjectives             Adverbs/Adjectives
early (เช้าตรู่, แต่เนิ่นๆ)                    late (สาย, ช้าไป)
straight (ตรง)                                   hard (ยาก, หนัก)
short (สั้น)                                         long (ยาว)
fast (เร็ว)                                             better (ดีกว่า)
far (ไกล)                                            near (ใกล้)
east (ตะวันออก)                               west (ตะวันตก)
north (เหนือ)                                    south (ใต้)
left (ซ้าย)                                           right (ขวา)
just (เพียง, เพิ่งจะ)                           opposite (ตรงข้าม)
pretty (ค่อนข้าง, สวย)                   well (ดี, สบายดี)
backward (adj.)/backwards (adv.) (ถอยหลัง)
forward (adj.)/forwards (adv.) (เดินหน้า)
4. มีคำวิเศษณ์หลายคำที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับคำคุณศัพท์เลย ได้แก่

Adverbs                Adverbs
so (มากมาย)            too (เกินไป)
there (ที่นั่น, นั่น)    here (ที่นี่, นี่)
as (เมื่อ)                    quite (ค่อนข้าง)
very (มาก)              now (เดี๋ยวนี้)
ข้อควรจำ บางทีนักเรียนอาจจะเกิดความสับสนกับคำกริยาวิเศษณ์บางคำต่อไปนี้ก็เป็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความหมายเมื่อมีรูปต่างกันบ้างเล็กน้อย คือ เติมและไม่เติม -ly ท้ายคำ ได้แก่
Adverbs                 Adverbs
late (สาย, ช้า)            lately (เมื่อเร็วๆ นี้)
hard (ยาก, หนัก)       hardly (แทบจะไม่)
last (ท้ายสุด)             lastly (ลำดับสุดท้าย)
high (สูง)                    highly (ให้เกิยรติอย่างสูง)
just (เพิ่งจะ)                justly (อย่างยุติธรรม)
near (ใกล้)            nearly (เกือบจะ)
และต้องระวัง คำว่า fastly * ในภาษาอังกฤษไม่มี อย่าเผลอพูดหรือเขียนโดยเด็ดขาด
ตัวอย่าง
He is a fast runner, (fast > ADJECTIVE)
เขาเป็นนักวิ่งเร็ว
He runs fast, (fast > ADVERB)
เขาวิ่งเร็ว
He enjoys a hard job. (hard > ADJECTIVE)
เขาชอบงานหนัก
He works hard, (hard > ADVERB)
เขาทำงานอย่างหนัก
I’ll catch the early train, (early > ADJECTIVE)
ผมจะขึ้นรถไฟเที่ยวเข้า
I awoke early this morning, (early > ADVERB)
ผมตื่นนอนเช้าตรู่เมื่อเช้านี้
He is a better swimmer than me. (better > ADJECTIVE)
เขาเป็นนักว่ายน้ำที่ดีกว่าผม
He swims better than me. (better > ADVERB)
3. Adjectives ending in –ic + ally → Adverbs
คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -ic     เมื่อต้องการเปลี่ยนให้เป็น adverbs ให้เติม -ally ท้ายคำคุณศัพท์นั้นเช่น
Adjectives                             Adverbs
dramatic (มากมาย)                 dramatically
historic (ทางประวัติศาสตร์)    historically
systematic (เป็นระบบ)            systematically
realistic (เป็นจริง)                     realistically
symbolic (เป็นสัญลักษณ์)      symbolically
ยกเว้น public (สาธารณะ)        publicly
ชนิดของคำวิเศษณ์
1. Adverb of manner
คำวิเศษณ์ชนิดนี้ใช้เพื่อบ่งบอกลักษณะกิริยาอาการของผู้กระทำ เช่น well    ดี, สบายดี
hard    หนัก, ขยัน
fast    อย่างเร็ว
slowly  อย่างช้าๆ
politely อย่างสุภาพ
clearly อย่างชัดเจน
ตัวอย่าง
Our new neighbour greeted us politely.
เพื่อนบ้านคนใหม่ของเรากล่าวต้อนรับเราอย่างสุภาพ
She works very hard.
หล่อนทำงานหนักมาก
Manita dances very gracefully.
มานิต้าเต้นรำอย่างสวยงามมาก
หมายเหตุ คำวิเศษณ์ชนิดนี้สามารถทำการตรวจสอบได้ด้วยการตั้งคำถามด้วย How …? เพื่อให้ได้คำตอบที่แสดงลักษณะกิริยาอาการ
ตัวอย่าง
Our new neighbour greeted us politely.
ถาม How did our new neighbour greet us?
ตอบ Our new neighbour greeted us politely.
Manita dances very gracefully.
ถาม How does Manita dance?
ตอบ Manita dances very gracefully.
2. Adverb of place
คำวิเศษณ์ชนิดนี้ใช้เพื่อบ่งบอกตำแหน่ง หรือสถานที่ที่บุคคล
หรือสิ่งนั้นๆ อยู่ เช่น
above อยู่เหนือขึ้นไป         here    ที่นี่
there ที่นั้น                           upstairs  อยู่ชั้นบน
home ที่บ้าน                        up  อยู่ข้างบน
ตัวอย่าง
I have lived here for 5 years.
ผมอาศัยอยู่ที่นี่ 5 ปีแล้ว
Shall I drive you home?
ให้ผมขับรถพาคุณกลับบ้านดีไหม
We can learn everywhere.
เราสามารถเรียนรู้ได้ทุกหนแห่ง
หมายเหตุ คำวิเศษณ์ชนิดนี้สามารถทำการตรวจสอบได้ด้วยการตั้งคำถามด้วย
Where … ? เพื่อให้ได้คำตอบที่บ่งบอกตำแหน่งหรือสถานที่
ตัวอย่าง
I have lived here for 5 years.
ถาม Where have you lived for 5 years?
ตอบ I have lived here for 5 years.
We can learn everywhere.
ถาม Where can we learn?
ตอบ We can learn everywhere.
3. Adverb of time
คำวิเศษณ์ชนิดนี้ใช้เพื่อบ่งบอกเวลาหรือช่วงที่เกิดเหตุการณ์ เช่น
now    เดี๋ยวนี้            soon     ในไม่ช้า
yesterday เมื่อวานนี้         recently เมื่อเร็วๆ นี้
afterwards หลังจากนั้น    tomorrow พรุ่งนี้
ตัวอย่าง
We arrived yesterday.
พวกเรามาถึงเมื่อวานนี้
Aree will go to Bangkok tomorrow.
อารีจะไปกรุงเทพฯ พรุ่งนี้
She will come back soon.
เธอจะกลับมาในไม่ช้า
หมายเหตุ คำวิเศษณ์ชนิดนี้สามารถทำการตรวจสอบได้ด้วยการตั้งคำถามด้วย
When …? เพื่อให้ได้คำตอบที่บอกเวลา
ตัวอย่าง
We arrived yesterday.
ถาม When did we arrive?
ตอบ We arrived yesterday.
She will come back soon.
ถาม When will she come back?
ตอบ She will come back soon.
4. Adverb of frequency
คำวิเศษณ์ชนิดนี้ใช้เพื่อบ่งบอกความถี่ของการกระทำนั้นๆ เช่น
always เสมอๆ        never  ไม่เคย
often      บ่อยๆ        generally โดยปกติ
sometimes บางครั้ง     on Sundays ทุกวันอาทิตย์
frequently บ่อยครั้ง     everyday ทุกวัน
ตัวอย่าง
We met her frequently.
พวกเราได้พบเธอบ่อยครั้ง
They often fished in that lake.
พวกเขาได้ตกปลาในทะเลสาบนั้นบ่อยๆ
Occasionally John missed the lessons.
บางครั้งจอห์นก็ไม่ได้เข้าชั้นเรียน
หมายเหตุ คำวิเศษณ์ชนิดนี้สามารถทำการตรวจสอบได้ด้วยการตั้งคำถามด้วย How often… ? เพื่อให้ได้คำตอบที่บอกความถี่
ตัวอย่าง
We met her frequently
ถาม How often did we meet her?
ตอบ We met her frequently.
Occasionally John missed the lessons.
ถาม How often did John miss the lessons?
ตอบ John missed the lessons occasionally.
ตำแหน่งของคำวิเศษณ์
โดยปกติคำวิเศษณ์มีการวางได้ 3 จุดคือ
1. ตำแหน่งกลาง (mid-position)
กรณีนี้คำวิเศษณ์จะวางอยู่หน้าคำกริยาหรือส่วนของกริยา
ตัวอย่าง
He suddenly drove off.
เขาได้ขับรถออกไปทันที
We have never been searched by the customs.
พวกเราไม่เคยถูกด่านศุลกากรตรวจค้นเลย
หมายเหตุ มีคำวิเศษณ์บางชนิดไม่สามารถวางไว้ในตำแหน่งกลาง(mid-position) ดังที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่
1.1 คำวิเศษณ์ที่บ่งบอกสถานที่ (adverb of place) วิเศษณ์ชนิดนี้วางไว้เฉพาะในตำแหน่งท้ายประโยค มีบ้างบางครั้งที่วางอยู่ต้นประโยค
ตัวอย่าง
X She is outside sitting.
She is sitting outside.
หล่อนนั่งอยู่ข้างนอก
X We northwards drove.
We drove northwards.
พวกเราได้ขับรถไปทางเหนือ
1.2 คำวิเศษณ์ที่บ่งบอกเวลา (adverb of time) ที่ระบุเวลาที่จะเกิดเหตุ การณ์นั้นๆ คำวิเศษณ์ชนิดนี้จะวางไว้ในตำแหน่งต้นหรือท้ายประโยคเท่านั้น
ตัวอย่าง
X I yesterday met her.
I met her yesterday.
Yesterday I met her.
ผมได้พบกับเธอเมื่อวานนี้
X We are tomorrow leaving for Belgium.
We are ieaving for Belgium tomorrow.
Tomorrow we are leaving for Belgium.
พวกเราจะออกเดินทางไปเบลเยียมพรุ่งนี้
1.3 คำวิเศษณ์ที่บ่งบอกความถี่ (adverb of frequency) ที่ระบุความที่ ของการกระทำแน่นอน คำวิเศษณ์ชนิดนี้มักจะวางไว้ท้ายประโยค
ตัวอย่าง
X Milk is daily delivered.
Milk is delivered daily.
นมถูกจัดส่งมาทุกวัน
X We monthly have meetings.
We have meetings monthly.
พวกเรามีการประชุมทุกเดือน
ยกเว้น คำวิเศษณ์บอกเวลาหรือความถี่ที่มิได้มีการระบุเวลาหรือความถี่ที่แน่นอน สามารถวางอยู่ตำแหน่งกลาง (mid-position) ได้
ตัวอย่าง
I’ve recently become interested in gardening.
ผมสนใจการทำสวนเมื่อเร็วๆ นี้
We often play bridge on Sunday nights.
พวกเราเล่นไพ่บริดจ์กันบ่อยในทุกคืนวันอาทิตย์
1.4 คำวิเศษณ์ที่บ่งบอกกิริยาอาการว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรจะปรากฏท้ายประโยค ไม่ปรากฏในตำแหน่งกลาง
ตัวอย่าง
You’ve well organized that.
You’ve organized that well.
คุณจัดระบบสิ่งนั้นได้ดี
She badly sings.
She sings badly.
หล่อนร้องเพลงไม่ไพเราะเลย
ยกเว้น กรณีที่มีกริยาช่อง 3 (past participle) ในรูปโครงสร้าง passive (be + V3) ก็สามารถวางคำวิเศษณ์ชนิดนี้หน้ากริยาช่อง 3 ได้
ตัวอย่าง
It’s been well designed.
It’s been designed well.
มัน ได้ถูกออกแบบไว้อย่างดี
That wall was badly built.
That wall was built badly.
กำแพงนั้นได้ถูกสว้างไว้ไม่ดี
1.5 คำวิเศษณ์ที่บ่งบอกกิริยาอาการ (adverb of manner) สามารถวางไว้ในตำแหน่งกลาง (mid-position) หรือตำแหน่งท้าย (end-position) ของประโยคได้
ตัวอย่าง
He was happily playing with his toys.
He was playing with his toys happily.
เขากำลังเล่นกับของเล่นของเขาอย่างมีความสุข
2. ตำแหน่งท้าย (end-position)
กรณีนี้คำวิเศษณ์จะวางอยู่ท้ายประโยค
ตัวอย่าง
He drove off suddenly.
เขา ได้ขับรถออก ไปทันที
Andrew arrived late.
แอนดรูมาถึงสาย
หมายเหตุ มีคำวิเศษณ์บางชนิดไม่สามารถวางในตำแหน่งท้ายประโยคดังกล่าวมาข้างต้นได้ ได้แก่
2.1 คำวิเศษณ์อาทิ probably (อาจจะ) certainly (แน่นอน), definitely (แน่นอน) วางได้ในตำแหน่งกลางเท่านั้น
ตัวอย่าง
X They’ve forgotten the time probably.
They’ve probably forgotten the time.
พวกเขาอาจจะลืมเวลา
X I saw a flash of lightning definitely.
I definitely saw a flash of lightning.
ผมได้แลเห็นแสงฟ้าแลบแน่นอน
X I believe he came here alone certainly.
I certainly believe he came here alone.
ผมเชื่อแน่นอนว่าเขาได้มาที่นี่คนเดียว
2.2 คำวิเศษณ์แสดงระดับ (adverb of degree) อาทิ nearly (เกือบจะ), almost (เกือบจะ), quite (ค่อนข้างจะ), hardly (แทบจะไม่), scarcely (แทบจะไม่) วางได้เฉพาะตำแหน่งกลาง ไม่สามารถวางในตำแหน่งท้ายประโยคได้
ตัวอย่าง
X I stopped and asked what he wanted nearly.
I nearly stopped and asked what he wanted.
ผมเกือบจะหยุดและซักถามว่าเขาต้องการอะไร
X You can expect her to smile at you hardly.
You can hardly expect her to smile at you.
คุณแทบจะไม่สามารถคาดหวังให้เธอยิ้มให้คุณ
2.3 คำวิเศษณ์ อาทิ perhaps (บางที) และ surely (แน่นอน) วางไว้ต้น ประโยศเท่านั้น
ตัวอย่าง
X We’re going to have a storm perhaps.
Perhaps we’re going to have a storm.
บางทีเราอาจจะเผชิญกับพายุ
X You don’t think she’s beautiful surely.
Surely you don’t think she’s beautiful.
แน่นอนว่าคุณคงไม่คิดว่าเธอสวย
2.4 คำวิเศษณ์ อาทิ too, either และ as well จะวางไว้ที่ตำแหน่งท้าย ประโยค
ตัวอย่าง
John wants a bath too.
จอห์นต้องการอาบน้ำด้วยเช่นกัน
I don’t like him either.
ผมก็ไม่ชอบเขาด้วยเช่นกัน
We’d better get some butter as well.
พวกเราควรจะหาซื้อเนยด้วยเช่นกัน
2.5 กรณีมีคำวิเศษณ์หลายชนิดภายในประโยคเดียวกัน เราจะวาง adverb of manner ไว้ก่อน adverb of place ส่วน adverb of time วางไว้ท้ายสุด
ตัวอย่าง
Come to my office at four o’clock.
Adv. of place   —   Adv. o’ time
จงมาที่สำนักงานของผมเวลาบ่าย 4 โมง
She sang perfectly in the town hall last night.
Adv. of manner –Adv. of place –Adv. of time
หล่อนร้องเพลงได้ดีเยี่ยมในศาลาประชาคมเมื่อคืน
3. ตำแหน่งต้น (initial position)
กรณีนี้คำวิเศษณ์จะวางอยู่ต้นประโยค
ตัวอย่าง
Suddenly he drove off.
เขาได้ขับรถออกไปทันที
Yesterday I had a bad headache.
เมื่อวานนี้ผมปวดศีรษะอย่างหนัก
หมายเหตุ  มีคำวิเศษณ์หลายชนิดที่สามารถวางไว้ต้นประโยคได้ ได้แก่
3.1 คำวิเศษณ์บอกเวลา (adverb of time)
ตัวอย่าง
Yesterday I got up late.
เมื่อวานนี้ผมตื่นนอนสาย
In January it rained all the time.
ในเดือนมกราคมฝนตกตลอดเวลา
Once I wanted to be a doctor.
ครั้งหนึ่งผมอยากเป็นแพทย์
3.2 คำวิเศษณ์บอกความถี่ (adverb of frequency) บางตัว
ตัวอย่าง
Occasionally I try to write poems.
บางโอกาสผมพยายามเขียนบทกวี
Sometimes we have parties in the garden.
บางครั้งเราจัดงานเลี้ยงในสวน
แต่ คำวิเศษณ์ เช่น always และ never ไม่อาจจะวางหน้าประโยคได้ ยกเว้น ประโยคคำสั่ง (imperative sentences) วางหน้าประโยคได้
ตัวอย่าง
I will never understand this.
ผมจะไม่มีทางเข้าใจสิ่งนี้ได้
Never wash your clothes in the river.
อย่าซักผ้าในแม่น้ำ
You always make the same mistake.
คุณทำความผิดซ้ำแบบเดิมอยู่เสมอ
Always come to class early.
จงมาเรียนแต่เช้าตรู่เสมอๆ
3.3 คำวิเศษณ์บอกสถานที่ (adverb of place) สามารถวางไว้ต้นประโยคได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อเขียนเชิงพรรณนา
ตัวอย่าง
I opened the box. Inside was another box.
ผมได้เปิดกล่อง ภายในยังมีอีกกล่องหนึ่งอยู่ด้วย
สำหรับคำวิเศษณ์บอกสถานที่ เช่น Here, There .และบุพบทที่มาทำหน้าที่เป็นคำวิเศษณ์ เช่น Down, Up ก็วางไว้ต้นประโยคได้
ตัวอย่าง
Here comes your bus.
นี่ไงรถประจำทางของคุณมาแล้ว
There goes Mr. Brown.
นั่นไง นายบราวน์ไปแล้ว
Down comes the rain.
ฝนตกลงมาแล้ว
3.4 คำวิเศษณ์บอกลักษณะกิริยาอาการ (adverb of manner) บางตัว
ตัวอย่าง
Slowly we ran downstairs.
เราได้วิ่งลงไปชั้นล่างอย่างช้าๆ
Gently she examined the child’s leg.
เธอ ได้ตรวจดูขาของเด็กอย่างนิ่มนวล
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 91,825 times, 1 visits today)


Pimrypie – อย่านะคะ (Official Video) [Prod. By BOTCASH]


Pimrypie อย่านะคะ(Official Video) [Prod. By BOTCASH]
Executive Producer: F.HERO
Producer: BOTCASH
Lyrics : MPEE \u0026 BOTCASH
Music : BOTCASH
Recording Engineer: Arjampol Chandravuth
Recording at Studio 28 Recording Studio, BKK
Mixed by Mastered by BOTCASH
Director : DIRECTORNET​
Assistant Director : KANNAP​
Assistant​ Director​ 2nd : GIFT​ PARICHA​
Production​ Manager​ : MIM
Director​ of​ Photography​ : XIAO​YANG​
Gaffer : CHANTHUT​ ​KASEMSANTINAVIN​
Camera​ Team​ : FOONGBINLEK​ FILM​ SERVICE​ CO,.LTD​
Lighting​ \u0026​ Grip​ team​ : THE​CINEMA​BASE​
,KHUN CHUI CO.,LTD
Art​ Director​ : SAMMY SAMCREW
ASST. Art​ Director​ : WHTTHINAN THEPANAUL
Prop​ man : SAMCREW​ ART​ TEAM
Make​ up​ / Hair​ : MINNIETRIES MAKEUP
PANITHAN​ SUMMA
Stylist​ : VIEW CHANITTHANUN
Choreographer : KITTY K.
Dancer : KITTY K.
KZ GIRL
FINALE
POR POR
[ D Maniac ]
Photographer : VORATON SIRIYAKUL
Assistant Photographer : BOONSERM SOJIPUN
Artwork​ : TARIT ASAWAPETCHAKUL
Colorlist : BOAT​NITISARD​
VFX : JIN​ THEERANON
Editor​ :TAYAWAT LIMTANAVIRUST
(Hook)
ด่ากันไปก็ไม่แคร์นะคะ
คนอย่างฉัน ไม่เคยคิดเศร้าโศก
เฟียร์สแบบกูให้ชูมือขึ้นฟ้า
แคร์ประไรก็มั่นหน้ามั่นโหนก
แรงแบบฉันมีชีวิตชีวา
แก้วขึ้นมา ชูแบงค์พันมาโบก
ด่ามาได้ขอแรงแรงนะคะ
แต่กูด่ากลับนะ อีดกทง
อย่านะคะ อย่านะคะ
หนูเข้าใจใช่มั้ยลูก x2
(Verse 1)
เริ่ด เริ่ด ปัง ปัง
เชิด เชิด บูม บูม
สาระแนเสือกจะพูด
ด่าๆ บ่นๆ บ่นๆ ด่าๆ
ทำได้อย่างแม่มั้ยลูก
ได้มาเยอะแต่กูทำบุญมึงคงไม่กล้าใช้
เดี๋ยวแม่ฟาดหลังแอ่นมึงน่ะกล้ามั้ย
เงินในบัญชีกูมี 100 ล้านตั้งแต่ 25 ละ
เห็นหน้ากูสวยอะแน่นอน ก็หน้าที่ 5 ละ
Hook
(Verse2)
ไม่มีใครจะรู้จักกู
เข้าใจกูเท่าตัวกูหรอก
ความเจ็บช้ำผ่านมาหมดแล้ว
คงไม่ต้องให้ใครมาบอก
กูล้มลุกคลุกคลานมาจนกางเกงเปรอะ
เก็บแรงกำลังใจให้ตัวมึงเองเหอะ
ชีวิตกระทืบแต่กูไม่ตาย
ความเจ็บนี่แหละที่สร้าง พิมรี่พาย
Hook
อย่า อย่า อย่า อย่า อย่า อย่านะคะ อย่านะคะ
อย่า อย่า อย่า อย่า อย่า อย่านะคะคุณลูกค้าขา
ติดต่องาน : พี่ขวัญ 0982633160 | พี่เมื่อย 0817505610
ติดต่องาน Marketing , Sponsorship and other : พี่ขวัญ 0982633160 (ติดต่องานโชว์) | พี่เมื่อย 0817505610 | พี่เกรียง 0824414215
อย่านะคะ พิมรี่พาย pimrypie เดี๋ยวกูด่ากลับนะอีดกทง
ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดSUBSCRIBE Channel พิมรี่พาย ด้วยนะคะ
เพจ พิมรี่พายขายทุกอย่าง กดติดตาม
https://www.facebook.com/พิมรี่พายขายทุกอย่าง109541423739487
เพจ Pimrypie กดติดตาม https://www.facebook.com/pimrypie.official/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Pimrypie - อย่านะคะ (Official Video) [Prod. By BOTCASH]

ติว TOEIC Grammar: Adverb ทำหน้าที่อะไรได้บ้าง?


✿ ถ้าพื้นฐานน้อย แนะนำหาคอร์สติวดีกว่าค่ะ! ✿
👉 ติว TOEIC กับครูดิวเลย (ทดลองติวฟรี!) ➡️ https://bit.ly/2wR4Gmu

คลิปนี้ครูดิวจะมาสรุปให้สั้นๆ ว่า Adverb นั้นทำหน้าที่ขยายอะไรได้บ้าง? มีประโยชน์แน่นอนเวลาสอบภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะสอบ TOEIC เจอโจทย์ปุ๊บ กาได้ทันที!

✿ คอร์ส KruDew ติว TOEIC มีอะไรให้บ้าง? ✿
✅Grammar ที่ใช้สอบ TOEIC ให้ครบ เริ่มสอนจากพื้นฐาน เรียนได้ทุกคนแน่นอน
✅เทคนิคช่วยจำต่างๆ จำง่าย เอาไปใช้กับข้อสอบได้จริงๆ
✅เก็งศัพท์ TOEIC ออกข้อสอบบ่อยๆ ให้ครบ
✅ อัพเดทข้อสอบ New TOEIC ล่าสุด ครบ 200 ข้อ
✅สามารถสอบถามข้อหรือจุดที่สงสัยได้ตลอด
✅การันตี 750+ (ถ้าสอบแล้วไม่ถึง สามารถทวนคอร์สได้ฟรี)
📣 ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด ❤️ Subscribe ❤️กันนะคะ

ติว TOEIC Grammar: Adverb ทำหน้าที่อะไรได้บ้าง?

Adverbs คืออะไร? ใช้ยังไง?


Vanilla English EP.163 Adverbs คืออะไร? ใช้ยังไง?
ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์ และอย่าลืม subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กี๋ด้วยนะค้าาาา แล้วเจอกันคลิปต่อๆไป เย้ๆ เจอกันค่าาาาา
LINE: https://lin.ee/A5RQK7z
Apple Podcast: Vanillaenglishchannel
SoundCloud: https://soundcloud.com/vanillaenglish357145867
Facebook: https://www.facebook.com/vanillaenglishchannel
Instagram: https://www.instagram.com/vanillaenglishchannel
Twitter: https://twitter.com/ChannelVanilla
Vanilla English Channel มาพร้อมกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เรียนอังกฤษแบบชิลๆหนุกๆ กลมกล่อมหอมหวานเหมือนวานิลลาไปกับกี๋ ผู้ใช้ภาษาอังกฤษ รับความรู้ภาษาอังกฤษ และถ่ายทอดภาษาอังกฤษมานานกว่า 20 ปี
CAMERA: PANASONIC LUMIX GH5
LENS: PANASONIC LUMIX G 1235 f2.8
EDITING PROGRAMME: Davinci Resolve \u0026 Final Cut Pro X

Adverbs คืออะไร? ใช้ยังไง?

Adverbs: What Is An Adverb? Useful Grammar Rules, List \u0026 Examples


An adverb describes a verb, an adjective or another adverb… Learn more: https://7esl.com/englishadverbs/
There are different types of adverbs expressing different meanings. Generally, adverbs tell us how, where, when, how much and with what frequency. Therefore, types of adverbs are classified according to their functions.

WATCH MORE:
★ Grammar: https://goo.gl/7n226T
★ Vocabulary: https://goo.gl/E5Ty4T
★ Expressions: https://goo.gl/JBpgCF
★ Phrasal Verbs: https://goo.gl/Ux3fip
★ Idioms: https://goo.gl/y7wNjN
★ Conversations: https://goo.gl/pmdpQT
★ English Writing: https://goo.gl/46gmY7
★ IELTS: https://goo.gl/Tg2U4v
★ TOEFL: https://goo.gl/8Zwvic
★ British vs. American English: https://goo.gl/VHa5W8
★ Pronunciation: https://goo.gl/P4eR39
★ Business English: https://goo.gl/r7jqtB

OUR SOCIAL MEDIA:
Pinterest: https://www.pinterest.com/7english/
Facebook: https://www.fb.com/7ESLLearningEnglish/

For more videos and lessons visit:
https://7esl.com/

Adverbs: What Is An Adverb? Useful Grammar Rules, List \u0026 Examples

คำกริยาวิเศษณ์ Adverb | Conjunction | Preposition | Interjection  | คืออะไร ใช้อย่างไร


Adverb (กริยาวิเศษณ์)  Conjunction (คำสันธาน)
Preposition (คำบุรพบท)  Interjection (คำอุทาน) 
เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน | คืออะไร ใช้อย่างไร
CR.Ajarn Suparada
ภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี!
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถามตอบ ประโยคพื้นฐานใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
👉 https://www.youtube.com/watch?v=IHuK…​
📌 ฝึกอ่านแปลภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
👉 https://www.youtube.com/watch?v=URCUv…​
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตั้งปณิธานเรื่องที่จะทำในปีใหม่ New Year’s Resolutions
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AWo2r…​
📌 เรียนภาษาอังกฤษฟรี ดูโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกพูดพร้อมตัวอย่างประโยค
👉 https://www.youtube.com/watch?v=UgGf1…​
📌 5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ (English sentence structures)
👉 https://www.youtube.com/watch?v=iGS5s…​
📌 ประโยคอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและแปลภาษาไทย
👉 https://www.youtube.com/watch?v=BYqot…​
📌วิธีใช้ Used to, Be used to และ Get used to (เคย และ เคยชิน)
👉https://www.youtube.com/watch?v=in1gK…​
📌 Whenever, Whatever, Whoever, However, Whichever | ใช้ยังไง
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AnAT…​
📌 How far/How much/How many/How long/ ใช้อย่างไร และแปลว่าอย่างไร ภาษาอังกฤษ
👉 https://www.youtube.com/watch?v=AnAT…​
📌 เรียนภาษาอังกฤษ Do, Does, Did, Done | แปลว่าอย่างไร เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง
👉 https://www.youtube.com/watch?v=JrNKY…​

คำกริยาวิเศษณ์ Adverb | Conjunction | Preposition | Interjection  | คืออะไร ใช้อย่างไร

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ adverb มีอะไรบ้าง

See also  [Update] 99 แคปชั่นอังกฤษ คำคมภาษาอังกฤษ 2021 สำหรับตั้งสเตตัสเท่ๆ | ภาษาอังกฤษน่ารักๆ - NATAVIGUIDES
See also  [Update] Passive Voice - Voz Passiva em Inglês | passive - NATAVIGUIDES
See also  [NEW] เทคนิคเขียนภาษาอังกฤษ ให้เป๊ะเหมือนฝรั่งเขียนเอง!(ไม่ยากอย่างที่คิด คุณก็ทำได้) | ชื่อภาษาอังกฤษเขียนยังไง - NATAVIGUIDES

Leave a Reply

Your email address will not be published.