Skip to content
Home » [Update] Adverb ฉบับสมบูรณ์และเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารอื่น ๆ | probably แปล – NATAVIGUIDES

[Update] Adverb ฉบับสมบูรณ์และเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารอื่น ๆ | probably แปล – NATAVIGUIDES

probably แปล: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

บทความนี้จะตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับ Adverb หรือ กริยาวิเศษณ์ คืออะไร พร้อมอธิบายหลักการใช้ Adverb ละเอียดแจ่มแจ้งสุดๆ ที่ต้องไม่พลาด

Table of Contents

Adverb คืออะไร?

Adverb หรือ กริยาวิเศษณ์คือคำที่ขยายคำกริยา และคำคุณศัพท์ ที่มีลักษณะคล้ายๆ กับคำวิเศษณ์ในภาษาไทย แต่ในภาษาอังกฤษนั้น คำวิเศษณ์จะเป็น กริยาวิเศษณ์ เท่านั้นไม่มีการแยกย่อยได้เยอะแยะเหมือนภาษาไทยบ้านเราเลยรับรองว่าเรียนได้ง่ายๆ จำได้นาน ไม่ยากนะคะ

โดยปกติแล้วคำกริยาวิเศษณ์ แบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. Simple Adverbs = คำกริยาวิเศษณ์ทั่วไป
2. Interrogative Adverbs = คำกริยาวิเศษณ์คำถาม
3. Relative(Conjunction) Adverbs = คำกริยาวิเศษณ์เชื่อมประโยค Simple Adverb คือ กริยาวิเศษณ์ที่ใช้ขยายกริยา ขยาย รายละเอียดจะมีดังต่อไปนี้

เรียนรู้ Adverb หรือ กริยาวิเศษณ์ ในภาษาอังกฤษ

Adverb ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคุญต้องไม่พลาด

ตำแหน่งของ Adverb ที่มักเจอในข้อสอบ TOEIC

1. หน้า V. = [S + Adv + V] 
ยกตัวอย่างเช่น
Jim suddenly realized that he forgot to bring the financial report.

2. ระหว่าง V. = [S + V + Adv + V]
ยกตัวอย่างเช่น 
– will surely finish (Future Simple)
– had greatly improved (Past Perfect)

3. หลัง V. = [S + V + Adv]
ยกตัวอย่างเช่น
Employment levels are unlikely to rise significantly before the end of next year.

4. หลัง O. = [S + V + O + Adv]
ยกตัวอย่างเช่น
 She reads quickly.
 She reads (the contract) quickly.

5. หน้า Adj. = [Adv + Adj + N]
ยกตัวอย่างเช่น
Ben is an extremely responsible employee.

6. ระหว่าง BE กับ Adj. = [BE + Adv + Adj]
ยกตัวอย่างเช่น
Online sales are relatively easy to track.

7. หน้า Adv. = [V + Adv + Adv]
ยกตัวอย่างเช่น
Helen screamed extremely loudly when she fell down the stairs.

8. ใน Passive = [S + V + V.3 + Adv]
ยกตัวอย่างเช่น
The product should be checked thoroughly before being sent.

9. ใน To-Infinitive = [To + Adv + V.infinitive]
ยกตัวอย่างเช่น
Rita planned to quickly finish the task by tomorrow.

หน้าที่ของกริยาวิเศษณ์คืออะไร?

1. ขยายคำกริยา

บอกให้รู้ว่า ทำที่ไหน ทำเมื่อไหร่ ทำอย่างไร ทำบ่อยแค่ไหน  เช่น

 • He came here yesterday. เขา มา ที่นี่ เมื่อวานนี้
  here เป็น adverb บอกให้รู้ว่า มา ที่ไหน
  yesterday เป็น adverb บอกให้รู้ว่า มา เมื่อไหร่
 • He walks slowly. เขา เดิน อย่างช้าๆ
  slowly เป็น  adverb บอกให้รู้ว่า เดิน อย่างไร
 • He always walk to school. เขา เดิน ไปโรงเรียน เสมอ
  always เป็น  adverb บอกให้รู้ว่า เดิน บ่อยแค่ไหน

2. ขยายคำคุณศัพท์ และขยายกริยาวิเศษณ์เอง

บอกให้รู้ว่าอยู่ใน ระดับไหน หรือเน้นย้ำว่าแค่ไหน เช่น

 • The fire is very hot. ไฟ ร้อน มาก
  hot เแปลว่า ร้อน เป็นคำคุณศัพท์ขยาย fire
  ส่วน very เป็น Adverb ขยายคำว่า hot บอกให้รู้ว่า ร้อนแค่ไหน
 • I like it very much. ผม ชอบ มัน มาก มาก
  much เแปลว่า มาก เป็นคำกริยาวิเศษณ์   
  ส่วน very ก็เป็น Adverb ขยายคำว่า much บอกให้รู้ว่า มากแค่ไหน

เรียนรู้ กริยาวิเศษณ์ ในภาษาอังกฤษ

หน้าที่ของ Adverb ในภาษาอังกฤษ

ประเภทของคำกริยาวิเศษณ์ (Kinds of Adverb)

Simple adverb แบ่งเป็นหมวดเล็ก ๆ ได้ 6 หมวด คือ

1. Adverb of Time

คือ กริยาวิเศษณ์บอกเวลาใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นเมื่อไหร หรือ เกิดขึ้นหรือยัง” คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกเวลา (Adverb of Time)ความหมายNow /nau/ตอนนี้So far /səu faː/จนบัดนี้Yesterday /ˈjestədi/เมื่อวานToday /təˈdei/วันนี้Tomorrow /təˈmorəu/พรุ่งนี้Already /oːlˈredi/แล้วLately  /ˈleɪt.li/ไม่นานมานี้During /ˈdjuəriŋ/ในช่วงFinally  /ˈfaɪ.nəl.i/ท้ายทีสุดEarly /ˈəːli/แต่เช้าJust /dʒast/เพิ่งจะRecently  /ˈriː.sənt.li/ไม่นานมานี้Still /stil/ยังคงAfter /ˈaːftə/หลัง

ยกตัวอย่างเช่น:
I saw him yesterday. แปลว่า ฉันเห็นเขาเมื่อวาน เราจะเห็นว่าในคำถามมีคำภามเกี่ยวกับเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และได้คำตอบคือ เมื่อวาน
I will go shopping tomorrow. แปลว่า  ฉัน จะ ไป ชอปปิ้ง พรุ่งนี้ ก็เช่นกับตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ ในคำถามมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และได้คำตอบคือ พรุ่งนี้
I’ve already done my home work. แปลว่า  ฉันทำการบ้านของฉันแล้ว เราจะเห็นได้ว่า เรื่องเกิดขึ้นหรือยัง ตอบ เกิดแล้ว
I haven’t done my homework yet.  แปลว่า  ฉันยังไม่ได้ทำการบ้าน ของฉันแล้ว เราจะเห็นได้ว่า เรื่องเกิดขึ้นหรือยัง ตอบ ยัง

ว่ายังไงบ้างคะ ง่ายๆ เลยใช่ไหมคะกับวิธีการใช้ กริยาวิเศษณ์บอกเวลา Adverb of Time ต่อไปนี้จะเป็นวิธีการใช้งานและตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับ Adverb of Place นะคะ

2. Adverb of Place

กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่  ใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นที่ไหน”  คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of Place)ความหมายHere /hiə/ที่นี่There /ðeə, ðə/ที่นั่นBehind /biˈhaind/ข้างหลังNear /niə/ใกล้Far /faː/ไกลAway /əˈwei/ห่างBack /bӕk/กลับNowhere /ˈnəuweə/ไม่มีที่ใดEverywhere /ˈev.ri.weər/ทุกที่Above /əˈbav/เหนือBelow /bəˈləu/ใต้Into /ˈintu/ไปในInside /inˈsaid/ข้างในOutside /ˈautsaid/ข้างนอกOut /aut/นอกIn /in/ใน

ยกตัวอย่างเช่น:
Please come here. แปลว่า กรุณามาที่นี่ ในนั้นคำถามคือที่ไหน ได้คำตอบคือ ที่นี่
Go there please. แปลว่ากรุณาไปที่นั่น คำถามคือ ที่ไหน ได้คำตอบ ที่นี่
Please come inside. แปลว่ากรุณา มา ข้างใน คำถามคือ ที่ไหนได้คำตอบ ข้างไน

3. Adverb of Frequency

คือกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ห่าง ใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน” คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกความถี่ห่าง  (Adverb of Frequency)ความหมายAlways /ˈoːlweiz/เสมอUsually  /ˈjuː.ʒu.ə.li/โดยปกติOften /ˈofn/บ่อยๆNormally  /ˈnɔː.mə.li/ เป็นปกติOccasionally  /əˈkeɪ.ʒən.əl.i/เป็นบางโอกาสSometimes  /ˈsʌm.taɪmz/บางครั้งRarely  /ˈreə.li/มักจะไม่Never /ˈnevə/ไม่เคยDaily /ˈdeili/ทุกวันWeekly  /ˈwiː.kli/ทุกเดือนMonthly  /ˈmʌn.θli/ทุกเดือนYearly  /ˈjɪə.li/ทุกปี

ยกตัวอย่างเช่น:
He always runs in the morning. แปลว่า เขาวิ่งตอนเช้าเสมอ ในนั้นคำถามคือ บ่อยแค่ไหน ได้คำตอบคือ เสมอ
The bill is paid monthly. แปลว่า บิลถูกจ่ายทุกเดือน ในนั้นคำถามคือ
บ่อยแค่ไหน ได้คำตอบคือ ทุกเดือน
I sometimes read grammar books. แปลว่า บางครั้งผมอ่านหนังสือไวยากรณ์
ในนั้นคำถามคือ บ่อยแค่ไหน ได้คำตอบคือ บางครั้ง

กริยาวิเศษณ์ความถี่จะบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นบ่อยเพียงใด

วิธีใช้ “adverbs of frequency”

4. Adverb of Manner

คือกริยาวิเศษณ์บอกอาการ  ใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นอย่างไร” คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner)ความหมายFast /faːst/อย่างเร็วQuickly /ˈkwɪk.li/อย่างเร็วBeautifully  /ˈbjuː.tɪ.fəl.i/อย่างสวยงาม, อย่างไพเราะCarefully  /ˈkeə.fəl.i/อย่างระมัดระวังWell /wel/อย่างดีNeatly  /ˈniːt.li/อย่างประณีตSlowly  /ˈsləʊ.li/อย่างช้Calmly  /ˈkɑːm.li/ อย่างสุขุมPolitely /pəˈlaɪt.li/อย่างสุภาพKindly /ˈkaɪnd.li/อย่างมีเมตตาBadly  /ˈbæd.li/อย่างแย่Quietly  /ˈkwaɪət.li/ อย่างเงียบๆ

ยกตัวอย่างเช่น:
He runs very  fast. แปลว่า เขาวิ่งอย่างเร็วมาก ในนั้นคำถามคือ อย่างไร ตอบ อย่างเร็ว
She sings beautifully.  แปลว่า หล่อน ร้องเพลง อย่างไพเราะ ในนั้นคำถามคืออย่างไร ตอบ อย่างไพเราะ
We speak louldly. แปลว่า พวกเรา พูด อย่างดัง ในนั้นคำถามคืออย่างไร ตอบ อย่างดัง
They cry quietly. แปลว่า พวกเขา ร้องให้  อย่างเงียบๆ ในนั้นคำถามคือ อย่างไร ตอบ อย่างเงียบ

5. Adverb of Quantity

คือ กริยาวิเศษณ์บอกปริมาณมากน้อย คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกปริมาณมากน้อย (Adverb of Quantity)ความหมายMany /ˈmeni/มากมายVery /ˈveri/มากToo /tuː/เกินไปQuite /kwait/ค่อนข้างRather /ˈraːθə/ค่อนข้างNearly /ˈnɪə.li/เกือบAlmost /ˈoːlməust/เกือบEnough /iˈnaf/พอExtremely  /ɪkˈstriːm.li/อย่างยิ่งCompletely  /kəmˈpliːt.li/ อย่างสมบูรณ์

ยกตัวอย่างเช่น:
He has too much money to give me. แปลว่า เขามีเงินมากเหลือเกินที่จะให้ผม ในนั้น too เป็น Adverb ไปขยาย much จึงวางไว้หน้า much
I had almost finished my meal when he came in. แปลว่า ผมเกือบจะทานอาหารเสร็จแล้ว เมื่อเอาเข้ามาข้างใน ในนั้น almost เป็น Adverb ไปขยายกริยา finished
He walked very quickly to school yesterday. แปลว่า เขาเดินเร็วมากไปโรงเรียนเมื่อวานนี้ ในนั้น Very เป็น Adverb ไปขยายคำกิริยาวิเศษณ์ คือ Quickly

See also  (Quiz) วิธีฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษไปเลย โดยไม่แปลเป็นไทยในหัวก่อน #KNDVocabClass | คำนี้ดี EP.393 | วิธี คิด ภาษา อังกฤษ

6. Adverb of Affirmation or Negation

คือ กริยาวิเศษณ์บอกการรับหรือปฏิเสธ คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกการรับหรือปฏิเสธ (Adverb of Affirmation or Negation)ความหมายYes /jes/ใช่No /nəu/ไม่Not /not/ไม่not at allไม่ใช่เลยSurely   /ˈʃɔː.li/แน่นอนCertainly /ˈsɜː.tən.li/ แน่นอนPerhaps /pəˈhaps/บางทีProbably  /ˈprɒb.ə.bli/ อาจIndeed /inˈdiːd/แน่นอนDefinitely  /ˈdef.ɪ.nət.li/อย่างแน่นอนObviously /ˈɒb.vi.əs.li/เห็นได้ชัด

ยกตัวอย่างเช่น:
He did not come here. แปลว่า เขายังไม่มาที่นี่เลย
Surely you are mistaken. แปลว่า แน่นอนคุณเป็นฝ่ายผิด
Perhaps she will tell you the truth. แปลว่า บางทีหล่อนจะบอกความจริงให้คุณทราบ
It is, indeed, a hard case.แปลว่า มันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆ

Interrogative Adverb  กริยาวิเศษณ์คำถาม

Interrogative Adverb  แบ่งเป็นหมวดเล็ก ๆ ได้ 6 หมวด คือ

1. บอกเวลา (Time) แปลว่า “กริยาวิเศษณ์ถามเวลา” หมายถึง คำกริยาวิเศษณ์ที่นำมาขยายกริยา เพื่อถามถึงเวลาว่า “นานเท่าไร” หรือ “เมื่อไร”

Interrogative Adverb กริยาวิเศษณ์ บอกเวลาความหมายWhenเมื่อไรHow longนานเท่าไรHow soonนานไหม

ยกตัวอย่างเช่น:
When will he come here again? Next Year . แปลว่า เมื่อไหร่เขาจะมาที่นี่อีก? ปีหน้า
How long have you been here? For five years . แปลว่า คุณได้มาอยู่ที่นี่นานเท่าไรแล้ว? เป็นเวลา 5 ปีแล้ว

2.  บอกสถานที่ (Place) กริยาวิเศษณ์ถามสถานที่ หมายถึง คำกริยาวิเศษณ์ที่นำมาใช้ขยายกริยา เพื่อถามสถานที่ เท่าที่ปรากฏเห็นและใช้กันบ่อยก็ได้แก่ where ที่ไหนและจะวางไว้ต้นประโยคเสมอ
ยกตัวอย่างเช่น:
Where does he live? แปลว่า เ ขาอยู่ที่ไหน?
He lives in Bangkok. แปลว่า  เขาอยู่ในกรุงเทพฯ

3. บอกจำนวน (Frequency ) กริยาวิเศษณ์ถามถึงความถี่หรือจำนวนครั้ง หมายถึงคำหรือกลุ่มคำที่ไปขยายกริยาถามถึงระยะเวลาหรือจำนวนครั้ง และตำแหน่งวางจะอยู่ต้นประโยคเสมอ ได้แก่ คำต่อไปนี้ คือ How often
ยกตัวอย่างเช่น:
How often does she come here? แปลว่า หล่อนมาที่นี่บ่อยไหม? (หมายถึงกี่ครั้ง)
How many books has he? Ten. แปลว่า เขามีหนังสือมากเท่าไร? 10 เล่ม

4. บอกกริยาอาการ (Manner) กริยาวิเศษณ์ถามถึงกริยาอาการ หมายถึงคำที่ไปขยายกริยา เพื่อถามถึงอาการของการกระทำหรือพฤติกรรมนั้น ๆ ว่า เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ได้แก่คำว่า How อย่างไร และตำแหน่งอาจจะอยู่ต้นประโยคเสมอ
ยกตัวอย่างเช่น:
How do you do this? แปลว่า คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างไร
How does she come here? แปลว่า หล่อนมาที่นี่ได้อย่างไร

5. บอกปริมาณ (Adverb of Quantity) กริยาวิเศษณ์ถามถึงปริมาณหรือความมากน้อย หมายถึงคำหรือกลุ่มคำที่ไปขยายกิริยาในประโยค เพื่อถามถึงจำนวนหรือปริมาณของสิ่งนั้น ได้แก่คำว่า How much มากเท่าไร How far ไกลเท่าไร และก็เช่นกันตำแหน่งก็อยู่ต้นประโยคเสมอ 
ยกตัวอย่างเช่น:
How much do you pay? แปลว่า คุณจ่ายมากเท่าไร
How much is it? แปลว่า ราคาเท่าไร?

6. บอกเหตุผล (Reason)
กริยาวิเศษณ์ถามถึงเหตุผล หมายถึง คำที่ไปขยายกริยาเพื่อถามถึงเหตุผลของการกระทำอันนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร ได้แก่ Why ทำไม และวิธีใช้วางไว้ต้นประโยคอีกด้วย
ยกตัวอย่างเช่น:
Why do they go to Hong Kong every day? แปลว่า ทำไมพวกเขาจึงไปฮ่องกงทุก ๆ วัน?
Why doesn’t she love you? แปลว่า ทำไมหล่อนจึงไม่รักคุณ?

Conjunctive Adverb  กริยาวิเศษณ์ที่ใช้เป็นคำเชื่อม 

Conjunctive Adverb แบ่งออกเป็นชนิดย่อย ๆ ได้ 6 ชนิด คือ

1. Conjunctive Adverb of Time เป็นสันธานวิเศษณ์ บอกเวลา หมายถึงคำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยคและขยายกริยาเพื่อบอกเวลา ได้แก่ when เมื่อไร
ยกตัวอย่างเช่น: 
Can you tell me when he will arrive here? แปลว่า คุณบอกผมได้ไหมว่าเมื่อไรเขาจะมาถึงที่นี่

2. Conjunctive Adverb of Place  สันธานวิเศษณ์ บอกสถานที่ หมายถึง คำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยค และขยายกริยาเพื่อบอกสถานที่ ได้แก่คำว่า where ที่ไหน ที่ ที่
ยกตัวอย่างเช่น:
This is where is stayed last year. แปลว่า นี้คือสถานที่ที่ผมมาพักอยู่เมื่อปีกลายนี้

3. Conjunctive Adverb of Frequency สันธานวิเศษณ์ บอกความถี่ หมายถึง คำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยค และขยายกริยาเพื่อบอกความถี่หรือจำนวนครั้ง ได้แก่คำว่า How often บ่อยไหม กี่ครั้ง 
ยกตัวอย่างเช่น:
I asked him how often he had gone there. แปลว่า ผมถามเขาว่า เขาไปที่นั้นบ่อยไหม

4. Conjunctive Adverb of Manner สันธานวิเศษณ์ บอกกิริยาอาการ หมายถึงคำที่ไปทำหน้าที่ทั้งเชื่อมประโยคและขยายกริยาเพื่อบอกอาการของพฤติกรรม หรือการกระทำอันนั้น ๆ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ได้แก่ How อย่างไร 
ยกตัวอย่างเช่น:
My father knows how I shot the tiger แปลว่า คุณพ่อของผมรู้ดีว่า ผมยิงเสือตัวนี้ได้อย่างไร

5. Conjunctive Adverb of Reason สันธานวิเศษณ์ บอกปริมาณ หมายถึงคำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยค และขยายกริยาเพื่อบอกปริมาณมากน้อยได้แก่ คำว่า How long นานเท่าไร How far ไกลเท่าไร 
ยกตัวอย่างเช่น:
No one knows how long she will live with him. แปลว่า ไม่มีใครทราบหรอกว่า หล่อนจะอยู่กับเขานานเท่าไร

6. Conjunctive Adverb of Time สันธานวิเศษณ์ บอกเหตุผล หมายถึงคำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยคหน้าหลังให้กลมกลืนกัน และขยายกริยาในประโยค
ยกตัวอย่างเช่น:
Panya did not know why she cried. แปลว่า ปัญญาไม่ทราบเลยว่า ทำไมหล่อนจึงร้องไห้

ความผิดพลาดที่มักจะเจอบ่อยเมื่อใช้ Adverb

สับสนในการใช้ Adjective กับ Adverb วิธีการจดจำก็คือ

Adj. = Adjective  คำคุณศัพท์ หรือคำวิเศษณ์ ใช้สำหรับขยายคำนาม
Adv. = Adverb  คำกริยาวิเศษณ์ ใช้สำหรับขยายคำกริยา หรือคำคุณศัพท์
คำ adjective ส่วนมากทำให้กลายเป็น adverb โดยการเติม –ly ต่อท้าย แต่ก็ไม่เสมอไป

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ ดังนี้
[slow] (adj.) / [slowly] (adv.) ช้า / อย่างช้า

 • He is a slow walker. เขาเป็นคนเดินที่ช้า
  [slow] เป็น adj. เพราะขยาย walker (n.)
 • He’s a person who walks slowly. เขาเป็นคนเดินช้า
  [slowly] เป็น adv. เพราะขยาย walks (v.)

กลุ่มกริยาวิเศษณ์ที่มีความหมายเหมือนกัน

 1. โดยสิ้นเชิง: totally, entirely.
 2. อีกต่อไป: anymore.
 3. ค่อนข้าง: quite, rather, pretty.
 4. ดังนี้: thus
 5. เลย: at all.
 6. แทบจะไม่: seldom, hardly, rarely, barely, scarcely.
 7. ระมัดระวัง: carefully, cautiously, thoroughly, meticulously, elaborately
 8. รวดเร็วทันใจ: immediately, promptly, urgently, quickly, swiftly, rapidly.
 9. อย่างเพียงพอ: adequately, sufficiently
 10. ค่อนข้างมาก: relatively, quite
 11. มาก/ที่สุด: highly, extremely, very, really
 12. สมบูรณ์: fully (+verb), absolutely (+adj), completely (+adj), extensively (+ verb/adj)
 13. ทันใดนั้นไม่คาดคิด: dramatically, suddenly, unexpectedly
 14. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: Especially, specifically
 15. เร็ว หรือทันที: shortly, soon, right after/before, briefly
 16. ปัจจุบัน: currently, recently, lately, already, still
 17. บ้าฃที่: occasionally, sometimes
 18. ขั้นตอนแรก: firstly, initially, primarily, originally
 19. โดยปกติ/สม่ำเสมอ: frequently, regularly, usually, often, consistently
 20. อย่างแน่นอน: surely, definitely, absolutely, by all means.

ตัวอย่างประโยค

 • Surely I will come back.แปลว่า ฉันจะกลับมาแน่นอน
 • You will win definitely. แปลว่า คุณจะต้องชนะแน่นอน
 • It’s absolutely possible. แปลว่า มันเป็นไปได้แน่นอน
 • If you want to use the telephone,by all means do. แปลว่า ถ้าคุณอยากใช้โทรศัพท์แน่นอนคุณใช้ได้

สรูปว่าอย่างไรคะคุณ ฉบับ Adverb หรือ กริยาวิเศษณ์ สมบูรณ์นี้หวังว่าจะมีประโยคต่อคุณ การจดจำ Adverb นี้ไม่ยากเลยค่ะ เราสามารถเขียนมาเป็นประโยคเพื่อจำได้ง่ายขึ้น อย่าลืมติดตามเราเพื่อแชร์กันประสบการณ์เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

[Update] หลักการใช้ Future Simple Tense ง่ายที่สุดแล้วอันนี้ มาดูว่าเขาใช้ยังไง | probably แปล – NATAVIGUIDES

35

SHARES

Facebook

Twitter

หลักการใช้  Future Simple Tense (Tense อนาคตธรรมดา)  เป็นอีกหนึ่ง Tense ที่ค่อนข้างง่ายไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ โดยเฉพาะในแง่ของโครงสร้าง เพราะประธานทุกตัวใช้กริยาตัวเดียวกัน

การใช้ Future Simple Tense

การใช้ future simple tense

ความหมาย

 • Future  ฟิวเชอะ= อนาคต
 • Simple  ซิมเพิล = ธรรมดา

ที่บอกว่า “อนาคตธรรมดา” หมายถึง ในช่วงเวลาหนึ่งของอนาคต จะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น (เช่น ฉันจะทำอะไรบางอย่าง ในเวลานั้น เป็นต้น)

โครงสร้าง

I, You, He, She, It, We, They
will
go
 • will อ่านว่า วิล  แปลว่า จะ

รูปย่อบอกเล่า

I will

He will
She will
It will

We will
They will

I’ll ไอล

He’ll ฮีล
She’ll ชีล
It’ll อิททึล

We’ll วีล
They’ll เดล

รูปย่อปฏิเสธ

I will not ไอ วิล น็อท

He will not ฮี วิล น็อท
She will not ชี วิล น็อท
It will not อิท วิล น็อท

We will not วี วิล น็อท
They will not เด วิล น็อท

I won’t ไอ โวนท / I’ll not ไอล น็อท

He won’t ฮี โวนท/ He’ll not ฮีล น็อท
She won’t ชี โวนท/ She’ll not ชีล น็อท
It won’t อิท โวนท/ It’ll not อิททึล น็อท

We won’t วี โวนท/ We’ll not วีล น็อท
They won’t เด โวนท/ They’ll เดล น็อท

 • หลักภาษาดั้งเดิม I กับ We  ใช้ shall ที่เหลือใช้ will แต่ในปัจจุบันนี้นิยมใช้ will แทน shall ดังนั้น ตัวอย่างในที่นี้ประธานทุกตัวจะใช้ will ทั้งหมด ส่วนหลักการใช้ will กับ shall จะมีอีกบทเรียนหนึ่งครับ

หลักการใช้

หลักการใช้ Future Simple Tenseใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

See also  [Update] รีวิวนิยายแนะนำประจำสัปดาห์ ซ่งเซวีย เปลี่ยนวิญญาณ พลิกปฐพี : เมื่อหน่วยรบพิเศษต้องไปเกิดใหม่เป็นคุณพ่อลูกสองในโลกจีนโบราณ! | อดีต - NATAVIGUIDES

1. ใช้คาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต หรือถ้าพูดง่ายๆคือ “คิดว่าจะอย่างโน้น จะอย่างนี้” เป็นการ”คาดเดาจากความคิดส่วนตัว”

 • คำบ่งบอกเวลาในอนาคต
  • tonight ทุไนท คืนนี้
  • tomorrow ทุมอโร  พรุ่งนี้
  • next (เน็กซ์ = ถัดไป) +เวลา,  วัน, สัปดาห์, เดือน, ปี, ฤดูกาล หรือ อื่นๆ….
   – next hour เน็กซ์เอาเวอะ ชั่วโมงถัดไป
   – next Monday, next Tuesday, next Wednesday…..
   – next week  เน็กซ์วีค สัปดาห์ถัดไป
   – next month เน็กซ์มันธ เดือนถัดไป
   – next spring,  next summer, next fall, next winter / next hot season, next rainy season, next hot season
   – next year เน็กซ์เยีย ปีถัดไป
 • เนื่องจากว่าเป็นการคิดหรือคาดการณ์ จึงมีคำเหล่านี้อยู่ด้วย
  • probably อาจจะ
  • think คิดว่า
  • sure มั่นใจ
  • expect คาดว่า
  • know รู้ว่า
  • hope หวังว่า
 • It will probably snow tomorrow.
  หิมะอาจจะตกพรุ่งนี้
 • I think you will win this game.
  ผมคิดว่า คุณจะชนะเกมนี้
 • She will probably leave next month.
  หล่อนอาจจะไปเดือนหน้า
 •  I hope you will help me.
  ผมหวังว่าคุณจะช่วยผม
 • I’m sure

  he

  will go

  with us.
  ผมมั่นใจว่าเขาจะไปกับเรา

 • I know

  when she

  will come

  back.
  ฉันรู้หล่อนจะมาเมื่อไหร่

 • You will love this movie.
  คุณจะชอบหนังเรื่องนี้
 • He will clean the car next week.
  เขาจะล้างรถสัปดาห์หน้า
 • She will buy a bike next month.
  หล่อนจะซื้อจักรยานเดือนหน้า
 • It will snow next season.
  หิมะจะตกฤดูกาลหน้า
 • They will teach English next semester.
  พวกเขาจะสอนภาษาอังกฤษเทอมหน้า

คำบ่งบอกอนาคต จะมีหรือไม่ก็ได้ เพราะเหตุการณ์เป็นเรื่องอนาคตอยู่แล้ว เช่น

 • I will send this letter to Jane.
  ฉันจะส่งจดหมายไปหาเจน
 • I will call you when I arrive.
  ฉันจะโทรหาคุณเมื่อฉันมาถึง

2. ใช้บอกการกระทำที่ไม่ได้ว่าแผนมาก่อน หรือคิดไว้ล่วงหน้ามาก่อน เป็นการตัดสินใจ ณ บัดนั้นเลย

เช่นเพื่อนเขาคุยกันว่า หลังกินข้าวเย็นวันนี้เขาจะดูโทรทัศน์กัน บ้างคนก็จะดูหนัง บางคนจะดูกีฬา ถ้าเพื่อนถามเราว่าจะดูอะไร  เราก็ตอบไปเลยว่า

 • I

  will watch

  Chin Jang tonight.
  ฉันจะดูชินจังคืนนี้

การตอบแบบนี้หมายความว่า เราไม่ได้มีแผนมาก่อนว่าเราจะดูอะไร หรือจะทำอะไร ดังนั้นให้ใช้ will แล้วตามด้วยสิ่งที่คิดจะทำได้เลย

 • I will go to school tomorrow.
  ฉันจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้
 • I will buy a coffee for you.
  ฉันจะซื้อกาแฟให้คุณ
 • It’s cold. I will close the window.
  มันหนาว ฉันจะปิดหน้าต่าง
 • I will help you with your homework.
  ฉันจะช่วยคุณทำการบ้าน
 • Don’t worry. I’ll take care of it.
  อย่ากังวลไปเลย ฉันจะจัดการเอง
 • We will fly to London next Monday.
  เราจะบินไปลอนดอนวันจันทร์หน้า

3. ใช้บอกคำมั่นสัญญา นั่นคือ สัญญาว่าจะทำอย่างโน้น ไม่ทำอย่างนี้ หรือใช้ ข่มขู่ ก็ได้

คำสัญญา

 • I will love you only.
  ฉันจะรักเธอเท่านั้น
 • I will never let you down.
  ฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวัง
 • I won’t do it again.
  ฉันจะไม่ทำอีกแล้ว
 • Don’t worry. I won’t tell your parents.
  ไม่ต้องห่วง ฉันจะไม่บอกพ่อแม่ของเธอ

คำขู่

 • I will tell your parents about this.
  ฉันจะบอกพ่อแม่เธอเรื่องนี้
 • I will not talk to you if you tell anyone.
  ฉันจะไม่พูดกับคุณ ถ้าคุณบอกใคร

Time Line เส้นเวลา

ไทมไลน์ของ Future Simple Tense ค่อนข้างดูง่ายครับ ไม่มีอะไรซับซ้อน เป็นการบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งเป็นจุดใดจุดหนึ่งของเวลา อย่างที่บอกไว้ครับ จะมีคำศัพท์ระบุเวลาด้วยหรือไม่ก็ได้

ประโยคปฏิเสธ

การเปลี่่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธก็แสนง่าย เติม not เข้าไปหลัง will แค่นั้นเอง

I will not go to school tomorrow. ฉันจะไม่ไปโรงเรียนพรุ่งนี้

You won’t love this movie. คุณจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้

He will not clean the car next week. เขาจะไม่ล้างรถสัปดาห์หน้า

She won’t buy a bike next month. หล่อนจะไม่ซื้อจักรยานเดือนหน้า

It will not snow next season. หิมะจะไม่ตกฤดูกาลหน้า

We won’t fly to London next Monday. เราจะไม่บินไปลอนดอนวันจันทร์หน้า

They will not teach English next semester. พวกเขาจะไม่สอนภาษาอังกฤษเทอมหน้า

ประโยคคำถาม

การเปลี่่ยนประโยคบอกเล่าเป็นคำถามก็ใช้สูตรเดิม คือ ถ้ามีกริยาช่วยในประโยค ให้ใช้กริยาช่วยขึ้นต้นประโยคได้เลย กริยาช่วยใน Future Simple Tense คือ will

การถามรูปแบบประโยคบอกเล่า

Will + ประธาน + กริยาช่องที่ 1

การถามรูปแบบประโยคปฏิเสธ

Will + ประธาน + not + กริยาช่องที่ 1

Won’t + ประธาน + กริยาช่องที่ 1

Will I  go to school tomorrow? ฉันจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้ใช่ไหม
Yes, you will./ No, you won’t. ใช่ / ไม่ใช่

Will you eat papaya salad tonight?  คุณจะกินส้มตำคืนนี้ใช่ไหม
Yes, I will. / No, I won’t. ใช่ / ไม่ใช่

Will he not clean the car next week? เขาจะไม่ล้างรถสัปดาห์หน้าใช่ไหม
Yes, he will. / No, he won’t. ใช่ / ไม่ใช่

Will she not buy a bike next month? หล่อนจะไม่ซื้อจักรยานเดือนหน้าใช่ไหม
Yes, she will. / No, she won’t. ใช่ / ไม่ใช่

Won’t it snow next season? หิมะจะไม่ตกฤดูกาลหน้าใช่ไหม
Yes, it will. / No, it won’t. ใช่ / ไม่ใช่

Won’t we fly to London next Monday? เราจะไม่บินไปลอนดอนวันจันทร์หน้า
Yes, it will. / No, it won’t. ใช่ / ไม่ใช่

Won’t they teach English next semester? พวกเขาจะไม่สอนภาษาอังกฤษเทอมหน้าใช่ไหม
Yes, they will. / No, they won’t. ใช่ / ไม่ใช่

ศึกษาเพิ่มเติม

การใช้ Will กับ Shall

ขอ 5 ดาวให้บทเรียนด้วยครับผม…

คลิกดาวดวงที่ขวามือสุดเลยครับครับ…

Average rating 4.6 / 5. Vote count: 176

ยังไม่มีใครให้ดาว คุณคือคนแรก….


Lukas Graham – Love Someone [Official Music Video]


Watch the official music video for Love Someone by Lukas Graham from 3 (The Purple Album).
🔔 Subscribe to the channel: https://youtube.com/c/LukasGraham?sub_confirmation=1
Download/stream Love Someone here: https://LukasGraham.lnk.to/LoveSomeone
Listen to Share That Love (feat. GEazy) here: https://lukasgraham.lnk.to/sharethatlove
3 (The Purple Album) available here: https://lukasgraham.lnk.to/3ThePurpleAlbum
Directed \u0026 Edited by: P.R. Brown
Producers: Steve Lamar \u0026 Christopher Salzgeber
Executive Producer: Sheira ReesDavies / Scheme Engine
DP: Will Sampson
Follow Lukas Graham:
Facebook: https://facebook.com/LukasGraham
Twitter: https://twitter.com/LukasGraham
Instagram: https://instagram.com/LukasGraham
Spotify: https://smarturl.it/LukasGrahamSpotify
Lukas Graham is a singersongwriter renowned for his hits “7 Years,” “Love Someone,” “Mama Said,” “You’re Not There,” “Criminal Mind,” “Drunk In The Morning,” and “Lie.” He worked with artists like GEazy, Wiz Khalifa, Brandon Beal, and Kelsea Ballerini — amassing billions of global streams and achieved multiplatinum certifications across multiple continents.
Lyrics:
There are days
I wake up and I pinch myself
You’re with me, not someone else
And I’m scared, yeah, I’m still scared
That it’s all a dream
‘Cause you still look perfect as days go by
Even the worst ones, you make me smile
I’d stop the world if it gave us time
‘Cause when you love someone
You open up your heart
When you love someone
You make room
If you love someone
And you’re not afraid to lose ’em
You probably never loved someone like I do
You probably never loved someone like I do
When you say
You love the way I make you feel
Everything becomes so real
Don’t be scared, no, don’t be scared
‘Cause you’re all I need
And you still look perfect as days go by
Even the worst ones, you make me smile
I’d stop the world if it gave us time
‘Cause when you love someone
You open up your heart
When you love someone
You make room
If you love someone
And you’re not afraid to lose ’em
You probably never loved someone like I do
You probably never loved someone like I do
All my life
I thought it’d be hard to find
The one, ’til I found you
And I find it bittersweet
‘Cause you gave me something to lose
But when you love someone
You open up your heart
When you love someone
You make room
If you love someone
And you’re not afraid to lose ’em
You probably never loved someone like I do
You probably never loved someone like I do
You probably never loved someone like I do
OfficialMusicVideo LukasGraham LoveSomeone WeAreWarnerRecords

See also  ❤ แอบฝัน - เอกพจน์ วงศ์นาค ❤ [ต้นฉบับ] Original Master | เอกพจน์กับพหูพจน์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Lukas Graham - Love Someone [Official Music Video]

Stereophonics – Maybe Tomorrow


New album Graffiti On The Train. Out Now. Buy it here: http://po.st/SeK58p

Music video by Stereophonics performing Maybe Tomorrow. (C) 2003 V2 Music Limited
Stereophonics MaybeTomorrow Vevo Pop OfficialMusicVideo

Stereophonics - Maybe Tomorrow

[ SUBTHAI แปลไทย ] Probably (たぶん) – YOASOBI


original song
; https://youtu.be/8iuLXODzL04
สามารถติชมกันได้ จะพยามอ่านและนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ได้มากที่สุดนะคะ
🐄 like,share,subscribe and comment below
luv u na ka യ. 💟

[ SUBTHAI แปลไทย ] Probably (たぶん) - YOASOBI

Olivia Rodrigo – drivers license (Official Video)


Listen to ‘drivers license’ out now: https://smarturl.it/driverslicense​
Preorder the debut album SOUR: https://OliviaRodrigo.lnk.to/preorder
Follow Olivia Rodrigo:
Instagram: https://instagram.com/oliviarodrigo
Twitter: https://twitter.com/Olivia_Rodrigo
Facebook: https://www.facebook.com/OliviaRodrigoOfficial
YouTube: https://youtube.com/oliviarodrigomusic
TikTok: https://tiktok.com/@livbedumb
Store: https://smarturl.it/oliviarodrigoshop
Music video by Olivia Rodrigo performing drivers license. © 2021 Olivia Rodrigo, under exclusive license to Geffen Records

Olivia Rodrigo - drivers license (Official Video)

Ed Sheeran – Bad Habits [Official Video]


The official video for Ed Sheeran Bad Habits
The new album \”=\” is out now listen here: https://es.lnk.to/equals
Subscribe to the Ed Sheeran channel for all the best and latest official music videos, behind the scenes and live performances. 
http://bit.ly/SubscribeToEdSheeran
See more official videos from Ed Sheeran here:
https://www.youtube.com/watch?v=ryJgDL9jzKk\u0026list=PLjp0AEEJ0fGKG_3skl0e1FQlJfnxTJz
Follow Ed on…
Instagram: http://instagram.com/teddysphotos
TikTok: https://www.tiktok.com/@edsheeran
Facebook: http://www.facebook.com/EdSheeranMusic
Twitter: http://twitter.com/edsheeran
Official Website: http://edsheeran.com
Lyrics:
Every time you come around you know I can’t say no
Every time the sun goes down I let you take control
I can feel the paradise before my world implodes
and tonight had something wonderful
My bad habits lead to late nights ending alone
Conversations with a stranger I barely know
Swearing this will be the last, but it probably won’t
I’ve got nothing left to lose, or use, or do
My bad habits lead to wide eyes stare into space
And I know I lose control of the things that I say
I was looking for a way out, now I can’t escape
Nothing happens after two
It’s true it’s true
My bad habits lead to you
Every pure intention ends when the good times start
Falling over everything to reach the first times spark
Started under neon lights then it all got dark
I only know how to go too far
My bad habits lead to late nights ending alone
Conversations with a stranger I barely know
Swearing this will be the last, but it probably won’t
I’ve got nothing left to lose, or use, or do
My bad habits lead to wide eyes stare into space
And I know I lose control of the things that I say
I was looking for a way out, now I can’t escape
Nothing happens after two
It’s true it’s true
My bad habits lead to you
We took the long way round
And burned til the fun ran out, now
My bad habits lead to late nights ending alone
Conversations with a stranger I barely know
Swearing this will be the last, but it probably won’t
I’ve got nothing left to lose, or use, or do
My bad habits lead to wide eyes stare into space
And I know I lose control of the things that I say
I was looking for a way out, now I can’t escape
Nothing happens after two
It’s true it’s true
My bad habits lead to you

About Ed Sheeran:
Ed Sheeran is an internationally acclaimed, multiaward winning singer/songwriter who seems to acknowledge no boundaries between styles or eras with elements of folk, hiphop, pop, dance, soul, and rock woven throughout his music.
His incredible catalogue includes the studio albums ‘+’ (plus), ‘x’ (multiply) and ‘÷’ (divide) which spawned hit singles such as ‘The A team’ , ’Lego House’, ‘Sing’, ‘Thinking Out Loud’, ‘Photograph’, ‘Shape Of You’, ‘Castle on The Hill’ and ‘Perfect’.
In 2019, Ed Sheeran released the genrespanning ‘No.6 Collaborations Project’ which featured a widerange of artists including ‘Justin Bieber’, ‘Camilla’ Cabello’, ‘Travis Scott’, ‘Eminem’, ‘Cardi B, ‘Paulo Londra’, ‘Bruno Mars’ and ‘Stormzy’ amongst many others, producing hits such as ‘I Don’t Care’, ‘Beautiful People’, ‘South of The Border’ and ‘Take Me Back To London’.
EdSheeran BadHabits Equals

Ed Sheeran - Bad Habits [Official Video]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ probably แปล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *