Home » [Update] Adverb ฉบับสมบูรณ์และเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารอื่น ๆ | very แปลว่า – NATAVIGUIDES

[Update] Adverb ฉบับสมบูรณ์และเข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารอื่น ๆ | very แปลว่า – NATAVIGUIDES

very แปลว่า: คุณกำลังดูกระทู้

บทความนี้จะตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับ Adverb หรือ กริยาวิเศษณ์ คืออะไร พร้อมอธิบายหลักการใช้ Adverb ละเอียดแจ่มแจ้งสุดๆ ที่ต้องไม่พลาด

Table of Contents

Adverb คืออะไร?

Adverb หรือ กริยาวิเศษณ์คือคำที่ขยายคำกริยา และคำคุณศัพท์ ที่มีลักษณะคล้ายๆ กับคำวิเศษณ์ในภาษาไทย แต่ในภาษาอังกฤษนั้น คำวิเศษณ์จะเป็น กริยาวิเศษณ์ เท่านั้นไม่มีการแยกย่อยได้เยอะแยะเหมือนภาษาไทยบ้านเราเลยรับรองว่าเรียนได้ง่ายๆ จำได้นาน ไม่ยากนะคะ

โดยปกติแล้วคำกริยาวิเศษณ์ แบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. Simple Adverbs = คำกริยาวิเศษณ์ทั่วไป
2. Interrogative Adverbs = คำกริยาวิเศษณ์คำถาม
3. Relative(Conjunction) Adverbs = คำกริยาวิเศษณ์เชื่อมประโยค Simple Adverb คือ กริยาวิเศษณ์ที่ใช้ขยายกริยา ขยาย รายละเอียดจะมีดังต่อไปนี้

เรียนรู้ Adverb หรือ กริยาวิเศษณ์ ในภาษาอังกฤษ

Adverb ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคุญต้องไม่พลาด

ตำแหน่งของ Adverb ที่มักเจอในข้อสอบ TOEIC

1. หน้า V. = [S + Adv + V] 
ยกตัวอย่างเช่น
Jim suddenly realized that he forgot to bring the financial report.

2. ระหว่าง V. = [S + V + Adv + V]
ยกตัวอย่างเช่น 
– will surely finish (Future Simple)
– had greatly improved (Past Perfect)

3. หลัง V. = [S + V + Adv]
ยกตัวอย่างเช่น
Employment levels are unlikely to rise significantly before the end of next year.

4. หลัง O. = [S + V + O + Adv]
ยกตัวอย่างเช่น
 She reads quickly.
 She reads (the contract) quickly.

5. หน้า Adj. = [Adv + Adj + N]
ยกตัวอย่างเช่น
Ben is an extremely responsible employee.

6. ระหว่าง BE กับ Adj. = [BE + Adv + Adj]
ยกตัวอย่างเช่น
Online sales are relatively easy to track.

7. หน้า Adv. = [V + Adv + Adv]
ยกตัวอย่างเช่น
Helen screamed extremely loudly when she fell down the stairs.

8. ใน Passive = [S + V + V.3 + Adv]
ยกตัวอย่างเช่น
The product should be checked thoroughly before being sent.

9. ใน To-Infinitive = [To + Adv + V.infinitive]
ยกตัวอย่างเช่น
Rita planned to quickly finish the task by tomorrow.

หน้าที่ของกริยาวิเศษณ์คืออะไร?

1. ขยายคำกริยา

บอกให้รู้ว่า ทำที่ไหน ทำเมื่อไหร่ ทำอย่างไร ทำบ่อยแค่ไหน  เช่น

 • He came here yesterday. เขา มา ที่นี่ เมื่อวานนี้
  here เป็น adverb บอกให้รู้ว่า มา ที่ไหน
  yesterday เป็น adverb บอกให้รู้ว่า มา เมื่อไหร่
 • He walks slowly. เขา เดิน อย่างช้าๆ
  slowly เป็น  adverb บอกให้รู้ว่า เดิน อย่างไร
 • He always walk to school. เขา เดิน ไปโรงเรียน เสมอ
  always เป็น  adverb บอกให้รู้ว่า เดิน บ่อยแค่ไหน

2. ขยายคำคุณศัพท์ และขยายกริยาวิเศษณ์เอง

บอกให้รู้ว่าอยู่ใน ระดับไหน หรือเน้นย้ำว่าแค่ไหน เช่น

 • The fire is very hot. ไฟ ร้อน มาก
  hot เแปลว่า ร้อน เป็นคำคุณศัพท์ขยาย fire
  ส่วน very เป็น Adverb ขยายคำว่า hot บอกให้รู้ว่า ร้อนแค่ไหน
 • I like it very much. ผม ชอบ มัน มาก มาก
  much เแปลว่า มาก เป็นคำกริยาวิเศษณ์   
  ส่วน very ก็เป็น Adverb ขยายคำว่า much บอกให้รู้ว่า มากแค่ไหน

เรียนรู้ กริยาวิเศษณ์ ในภาษาอังกฤษ

หน้าที่ของ Adverb ในภาษาอังกฤษ

ประเภทของคำกริยาวิเศษณ์ (Kinds of Adverb)

Simple adverb แบ่งเป็นหมวดเล็ก ๆ ได้ 6 หมวด คือ

1. Adverb of Time

คือ กริยาวิเศษณ์บอกเวลาใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นเมื่อไหร หรือ เกิดขึ้นหรือยัง” คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกเวลา (Adverb of Time)ความหมายNow /nau/ตอนนี้So far /səu faː/จนบัดนี้Yesterday /ˈjestədi/เมื่อวานToday /təˈdei/วันนี้Tomorrow /təˈmorəu/พรุ่งนี้Already /oːlˈredi/แล้วLately  /ˈleɪt.li/ไม่นานมานี้During /ˈdjuəriŋ/ในช่วงFinally  /ˈfaɪ.nəl.i/ท้ายทีสุดEarly /ˈəːli/แต่เช้าJust /dʒast/เพิ่งจะRecently  /ˈriː.sənt.li/ไม่นานมานี้Still /stil/ยังคงAfter /ˈaːftə/หลัง

ยกตัวอย่างเช่น:
I saw him yesterday. แปลว่า ฉันเห็นเขาเมื่อวาน เราจะเห็นว่าในคำถามมีคำภามเกี่ยวกับเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และได้คำตอบคือ เมื่อวาน
I will go shopping tomorrow. แปลว่า  ฉัน จะ ไป ชอปปิ้ง พรุ่งนี้ ก็เช่นกับตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ ในคำถามมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และได้คำตอบคือ พรุ่งนี้
I’ve already done my home work. แปลว่า  ฉันทำการบ้านของฉันแล้ว เราจะเห็นได้ว่า เรื่องเกิดขึ้นหรือยัง ตอบ เกิดแล้ว
I haven’t done my homework yet.  แปลว่า  ฉันยังไม่ได้ทำการบ้าน ของฉันแล้ว เราจะเห็นได้ว่า เรื่องเกิดขึ้นหรือยัง ตอบ ยัง

ว่ายังไงบ้างคะ ง่ายๆ เลยใช่ไหมคะกับวิธีการใช้ กริยาวิเศษณ์บอกเวลา Adverb of Time ต่อไปนี้จะเป็นวิธีการใช้งานและตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับ Adverb of Place นะคะ

2. Adverb of Place

กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่  ใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นที่ไหน”  คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverb of Place)ความหมายHere /hiə/ที่นี่There /ðeə, ðə/ที่นั่นBehind /biˈhaind/ข้างหลังNear /niə/ใกล้Far /faː/ไกลAway /əˈwei/ห่างBack /bӕk/กลับNowhere /ˈnəuweə/ไม่มีที่ใดEverywhere /ˈev.ri.weər/ทุกที่Above /əˈbav/เหนือBelow /bəˈləu/ใต้Into /ˈintu/ไปในInside /inˈsaid/ข้างในOutside /ˈautsaid/ข้างนอกOut /aut/นอกIn /in/ใน

ยกตัวอย่างเช่น:
Please come here. แปลว่า กรุณามาที่นี่ ในนั้นคำถามคือที่ไหน ได้คำตอบคือ ที่นี่
Go there please. แปลว่ากรุณาไปที่นั่น คำถามคือ ที่ไหน ได้คำตอบ ที่นี่
Please come inside. แปลว่ากรุณา มา ข้างใน คำถามคือ ที่ไหนได้คำตอบ ข้างไน

3. Adverb of Frequency

คือกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ห่าง ใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน” คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกความถี่ห่าง  (Adverb of Frequency)ความหมายAlways /ˈoːlweiz/เสมอUsually  /ˈjuː.ʒu.ə.li/โดยปกติOften /ˈofn/บ่อยๆNormally  /ˈnɔː.mə.li/ เป็นปกติOccasionally  /əˈkeɪ.ʒən.əl.i/เป็นบางโอกาสSometimes  /ˈsʌm.taɪmz/บางครั้งRarely  /ˈreə.li/มักจะไม่Never /ˈnevə/ไม่เคยDaily /ˈdeili/ทุกวันWeekly  /ˈwiː.kli/ทุกเดือนMonthly  /ˈmʌn.θli/ทุกเดือนYearly  /ˈjɪə.li/ทุกปี

ยกตัวอย่างเช่น:
He always runs in the morning. แปลว่า เขาวิ่งตอนเช้าเสมอ ในนั้นคำถามคือ บ่อยแค่ไหน ได้คำตอบคือ เสมอ
The bill is paid monthly. แปลว่า บิลถูกจ่ายทุกเดือน ในนั้นคำถามคือ
บ่อยแค่ไหน ได้คำตอบคือ ทุกเดือน
I sometimes read grammar books. แปลว่า บางครั้งผมอ่านหนังสือไวยากรณ์
ในนั้นคำถามคือ บ่อยแค่ไหน ได้คำตอบคือ บางครั้ง

กริยาวิเศษณ์ความถี่จะบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นบ่อยเพียงใด

วิธีใช้ “adverbs of frequency”

4. Adverb of Manner

คือกริยาวิเศษณ์บอกอาการ  ใช้บอกการกระทำว่า “เกิดขึ้นอย่างไร” คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกอาการ (Adverb of Manner)ความหมายFast /faːst/อย่างเร็วQuickly /ˈkwɪk.li/อย่างเร็วBeautifully  /ˈbjuː.tɪ.fəl.i/อย่างสวยงาม, อย่างไพเราะCarefully  /ˈkeə.fəl.i/อย่างระมัดระวังWell /wel/อย่างดีNeatly  /ˈniːt.li/อย่างประณีตSlowly  /ˈsləʊ.li/อย่างช้Calmly  /ˈkɑːm.li/ อย่างสุขุมPolitely /pəˈlaɪt.li/อย่างสุภาพKindly /ˈkaɪnd.li/อย่างมีเมตตาBadly  /ˈbæd.li/อย่างแย่Quietly  /ˈkwaɪət.li/ อย่างเงียบๆ

ยกตัวอย่างเช่น:
He runs very  fast. แปลว่า เขาวิ่งอย่างเร็วมาก ในนั้นคำถามคือ อย่างไร ตอบ อย่างเร็ว
She sings beautifully.  แปลว่า หล่อน ร้องเพลง อย่างไพเราะ ในนั้นคำถามคืออย่างไร ตอบ อย่างไพเราะ
We speak louldly. แปลว่า พวกเรา พูด อย่างดัง ในนั้นคำถามคืออย่างไร ตอบ อย่างดัง
They cry quietly. แปลว่า พวกเขา ร้องให้  อย่างเงียบๆ ในนั้นคำถามคือ อย่างไร ตอบ อย่างเงียบ

5. Adverb of Quantity

คือ กริยาวิเศษณ์บอกปริมาณมากน้อย คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกปริมาณมากน้อย (Adverb of Quantity)ความหมายMany /ˈmeni/มากมายVery /ˈveri/มากToo /tuː/เกินไปQuite /kwait/ค่อนข้างRather /ˈraːθə/ค่อนข้างNearly /ˈnɪə.li/เกือบAlmost /ˈoːlməust/เกือบEnough /iˈnaf/พอExtremely  /ɪkˈstriːm.li/อย่างยิ่งCompletely  /kəmˈpliːt.li/ อย่างสมบูรณ์

See also  ตัวย่อ e.g. กับ i.e. มันแปลว่าอะไร? | 1 minute this and that | ตัวย่อ แปล

ยกตัวอย่างเช่น:
He has too much money to give me. แปลว่า เขามีเงินมากเหลือเกินที่จะให้ผม ในนั้น too เป็น Adverb ไปขยาย much จึงวางไว้หน้า much
I had almost finished my meal when he came in. แปลว่า ผมเกือบจะทานอาหารเสร็จแล้ว เมื่อเอาเข้ามาข้างใน ในนั้น almost เป็น Adverb ไปขยายกริยา finished
He walked very quickly to school yesterday. แปลว่า เขาเดินเร็วมากไปโรงเรียนเมื่อวานนี้ ในนั้น Very เป็น Adverb ไปขยายคำกิริยาวิเศษณ์ คือ Quickly

6. Adverb of Affirmation or Negation

คือ กริยาวิเศษณ์บอกการรับหรือปฏิเสธ คำกริยาวิเศษณ์ที่มักจะเจอบ่อยได้แก่

กริยาวิเศษณ์บอกการรับหรือปฏิเสธ (Adverb of Affirmation or Negation)ความหมายYes /jes/ใช่No /nəu/ไม่Not /not/ไม่not at allไม่ใช่เลยSurely   /ˈʃɔː.li/แน่นอนCertainly /ˈsɜː.tən.li/ แน่นอนPerhaps /pəˈhaps/บางทีProbably  /ˈprɒb.ə.bli/ อาจIndeed /inˈdiːd/แน่นอนDefinitely  /ˈdef.ɪ.nət.li/อย่างแน่นอนObviously /ˈɒb.vi.əs.li/เห็นได้ชัด

ยกตัวอย่างเช่น:
He did not come here. แปลว่า เขายังไม่มาที่นี่เลย
Surely you are mistaken. แปลว่า แน่นอนคุณเป็นฝ่ายผิด
Perhaps she will tell you the truth. แปลว่า บางทีหล่อนจะบอกความจริงให้คุณทราบ
It is, indeed, a hard case.แปลว่า มันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆ

Interrogative Adverb  กริยาวิเศษณ์คำถาม

Interrogative Adverb  แบ่งเป็นหมวดเล็ก ๆ ได้ 6 หมวด คือ

1. บอกเวลา (Time) แปลว่า “กริยาวิเศษณ์ถามเวลา” หมายถึง คำกริยาวิเศษณ์ที่นำมาขยายกริยา เพื่อถามถึงเวลาว่า “นานเท่าไร” หรือ “เมื่อไร”

Interrogative Adverb กริยาวิเศษณ์ บอกเวลาความหมายWhenเมื่อไรHow longนานเท่าไรHow soonนานไหม

ยกตัวอย่างเช่น:
When will he come here again? Next Year . แปลว่า เมื่อไหร่เขาจะมาที่นี่อีก? ปีหน้า
How long have you been here? For five years . แปลว่า คุณได้มาอยู่ที่นี่นานเท่าไรแล้ว? เป็นเวลา 5 ปีแล้ว

2.  บอกสถานที่ (Place) กริยาวิเศษณ์ถามสถานที่ หมายถึง คำกริยาวิเศษณ์ที่นำมาใช้ขยายกริยา เพื่อถามสถานที่ เท่าที่ปรากฏเห็นและใช้กันบ่อยก็ได้แก่ where ที่ไหนและจะวางไว้ต้นประโยคเสมอ
ยกตัวอย่างเช่น:
Where does he live? แปลว่า เ ขาอยู่ที่ไหน?
He lives in Bangkok. แปลว่า  เขาอยู่ในกรุงเทพฯ

3. บอกจำนวน (Frequency ) กริยาวิเศษณ์ถามถึงความถี่หรือจำนวนครั้ง หมายถึงคำหรือกลุ่มคำที่ไปขยายกริยาถามถึงระยะเวลาหรือจำนวนครั้ง และตำแหน่งวางจะอยู่ต้นประโยคเสมอ ได้แก่ คำต่อไปนี้ คือ How often
ยกตัวอย่างเช่น:
How often does she come here? แปลว่า หล่อนมาที่นี่บ่อยไหม? (หมายถึงกี่ครั้ง)
How many books has he? Ten. แปลว่า เขามีหนังสือมากเท่าไร? 10 เล่ม

4. บอกกริยาอาการ (Manner) กริยาวิเศษณ์ถามถึงกริยาอาการ หมายถึงคำที่ไปขยายกริยา เพื่อถามถึงอาการของการกระทำหรือพฤติกรรมนั้น ๆ ว่า เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ได้แก่คำว่า How อย่างไร และตำแหน่งอาจจะอยู่ต้นประโยคเสมอ
ยกตัวอย่างเช่น:
How do you do this? แปลว่า คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างไร
How does she come here? แปลว่า หล่อนมาที่นี่ได้อย่างไร

5. บอกปริมาณ (Adverb of Quantity) กริยาวิเศษณ์ถามถึงปริมาณหรือความมากน้อย หมายถึงคำหรือกลุ่มคำที่ไปขยายกิริยาในประโยค เพื่อถามถึงจำนวนหรือปริมาณของสิ่งนั้น ได้แก่คำว่า How much มากเท่าไร How far ไกลเท่าไร และก็เช่นกันตำแหน่งก็อยู่ต้นประโยคเสมอ 
ยกตัวอย่างเช่น:
How much do you pay? แปลว่า คุณจ่ายมากเท่าไร
How much is it? แปลว่า ราคาเท่าไร?

6. บอกเหตุผล (Reason)
กริยาวิเศษณ์ถามถึงเหตุผล หมายถึง คำที่ไปขยายกริยาเพื่อถามถึงเหตุผลของการกระทำอันนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร ได้แก่ Why ทำไม และวิธีใช้วางไว้ต้นประโยคอีกด้วย
ยกตัวอย่างเช่น:
Why do they go to Hong Kong every day? แปลว่า ทำไมพวกเขาจึงไปฮ่องกงทุก ๆ วัน?
Why doesn’t she love you? แปลว่า ทำไมหล่อนจึงไม่รักคุณ?

Conjunctive Adverb  กริยาวิเศษณ์ที่ใช้เป็นคำเชื่อม 

Conjunctive Adverb แบ่งออกเป็นชนิดย่อย ๆ ได้ 6 ชนิด คือ

1. Conjunctive Adverb of Time เป็นสันธานวิเศษณ์ บอกเวลา หมายถึงคำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยคและขยายกริยาเพื่อบอกเวลา ได้แก่ when เมื่อไร
ยกตัวอย่างเช่น: 
Can you tell me when he will arrive here? แปลว่า คุณบอกผมได้ไหมว่าเมื่อไรเขาจะมาถึงที่นี่

2. Conjunctive Adverb of Place  สันธานวิเศษณ์ บอกสถานที่ หมายถึง คำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยค และขยายกริยาเพื่อบอกสถานที่ ได้แก่คำว่า where ที่ไหน ที่ ที่
ยกตัวอย่างเช่น:
This is where is stayed last year. แปลว่า นี้คือสถานที่ที่ผมมาพักอยู่เมื่อปีกลายนี้

3. Conjunctive Adverb of Frequency สันธานวิเศษณ์ บอกความถี่ หมายถึง คำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยค และขยายกริยาเพื่อบอกความถี่หรือจำนวนครั้ง ได้แก่คำว่า How often บ่อยไหม กี่ครั้ง 
ยกตัวอย่างเช่น:
I asked him how often he had gone there. แปลว่า ผมถามเขาว่า เขาไปที่นั้นบ่อยไหม

4. Conjunctive Adverb of Manner สันธานวิเศษณ์ บอกกิริยาอาการ หมายถึงคำที่ไปทำหน้าที่ทั้งเชื่อมประโยคและขยายกริยาเพื่อบอกอาการของพฤติกรรม หรือการกระทำอันนั้น ๆ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ได้แก่ How อย่างไร 
ยกตัวอย่างเช่น:
My father knows how I shot the tiger แปลว่า คุณพ่อของผมรู้ดีว่า ผมยิงเสือตัวนี้ได้อย่างไร

5. Conjunctive Adverb of Reason สันธานวิเศษณ์ บอกปริมาณ หมายถึงคำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยค และขยายกริยาเพื่อบอกปริมาณมากน้อยได้แก่ คำว่า How long นานเท่าไร How far ไกลเท่าไร 
ยกตัวอย่างเช่น:
No one knows how long she will live with him. แปลว่า ไม่มีใครทราบหรอกว่า หล่อนจะอยู่กับเขานานเท่าไร

6. Conjunctive Adverb of Time สันธานวิเศษณ์ บอกเหตุผล หมายถึงคำที่ไปทำหน้าที่เชื่อมประโยคหน้าหลังให้กลมกลืนกัน และขยายกริยาในประโยค
ยกตัวอย่างเช่น:
Panya did not know why she cried. แปลว่า ปัญญาไม่ทราบเลยว่า ทำไมหล่อนจึงร้องไห้

ความผิดพลาดที่มักจะเจอบ่อยเมื่อใช้ Adverb

สับสนในการใช้ Adjective กับ Adverb วิธีการจดจำก็คือ

Adj. = Adjective  คำคุณศัพท์ หรือคำวิเศษณ์ ใช้สำหรับขยายคำนาม
Adv. = Adverb  คำกริยาวิเศษณ์ ใช้สำหรับขยายคำกริยา หรือคำคุณศัพท์
คำ adjective ส่วนมากทำให้กลายเป็น adverb โดยการเติม –ly ต่อท้าย แต่ก็ไม่เสมอไป

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ ดังนี้
[slow] (adj.) / [slowly] (adv.) ช้า / อย่างช้า

 • He is a slow walker. เขาเป็นคนเดินที่ช้า
  [slow] เป็น adj. เพราะขยาย walker (n.)
 • He’s a person who walks slowly. เขาเป็นคนเดินช้า
  [slowly] เป็น adv. เพราะขยาย walks (v.)

กลุ่มกริยาวิเศษณ์ที่มีความหมายเหมือนกัน

 1. โดยสิ้นเชิง: totally, entirely.
 2. อีกต่อไป: anymore.
 3. ค่อนข้าง: quite, rather, pretty.
 4. ดังนี้: thus
 5. เลย: at all.
 6. แทบจะไม่: seldom, hardly, rarely, barely, scarcely.
 7. ระมัดระวัง: carefully, cautiously, thoroughly, meticulously, elaborately
 8. รวดเร็วทันใจ: immediately, promptly, urgently, quickly, swiftly, rapidly.
 9. อย่างเพียงพอ: adequately, sufficiently
 10. ค่อนข้างมาก: relatively, quite
 11. มาก/ที่สุด: highly, extremely, very, really
 12. สมบูรณ์: fully (+verb), absolutely (+adj), completely (+adj), extensively (+ verb/adj)
 13. ทันใดนั้นไม่คาดคิด: dramatically, suddenly, unexpectedly
 14. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง: Especially, specifically
 15. เร็ว หรือทันที: shortly, soon, right after/before, briefly
 16. ปัจจุบัน: currently, recently, lately, already, still
 17. บ้าฃที่: occasionally, sometimes
 18. ขั้นตอนแรก: firstly, initially, primarily, originally
 19. โดยปกติ/สม่ำเสมอ: frequently, regularly, usually, often, consistently
 20. อย่างแน่นอน: surely, definitely, absolutely, by all means.

ตัวอย่างประโยค

 • Surely I will come back.แปลว่า ฉันจะกลับมาแน่นอน
 • You will win definitely. แปลว่า คุณจะต้องชนะแน่นอน
 • It’s absolutely possible. แปลว่า มันเป็นไปได้แน่นอน
 • If you want to use the telephone,by all means do. แปลว่า ถ้าคุณอยากใช้โทรศัพท์แน่นอนคุณใช้ได้

สรูปว่าอย่างไรคะคุณ ฉบับ Adverb หรือ กริยาวิเศษณ์ สมบูรณ์นี้หวังว่าจะมีประโยคต่อคุณ การจดจำ Adverb นี้ไม่ยากเลยค่ะ เราสามารถเขียนมาเป็นประโยคเพื่อจำได้ง่ายขึ้น อย่าลืมติดตามเราเพื่อแชร์กันประสบการณ์เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

[NEW] 100 คำย่อภาษาอังกฤษ ใช้ส่งข้อความในโซเชียล สายแชทห้ามพลาด | very แปลว่า – NATAVIGUIDES

คำย่อ ภาษาอังกฤษ ถือเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่นต่างชาติ ที่เวลาคุยกับเพื่อนต่างชาติทีไร ก็มักจะมีคำย่อแปลก ๆ มาให้เห็นทุกที แต่ในปัจจุบันไม่เพียงแค่คนต่างชาติเท่านั้น เพราะแม้แต่เพื่อนคนไทยด้วยกัน ก็มักจะใช้คำย่อในการคุยแชทด้วยเช่นกัน เพราะนอกจากจะสะดวกต่อการพิมพ์เป็นอย่างมากแล้ว แถมยังได้ฝึกภาษาไปในตัวอีกด้วย วันนี้ Wongnai Beauty จึงได้รวบรวมเอา 100 คำย่อ ภาษาแชท ที่นิยมใช้กันมากในโลกโซเชียลมาฝากทุกคนกันค่ะ รับรองว่าไม่ว่าจะคุยกับใครก็รู้เรื่อง ไม่ตกเทรนด์อย่างแน่นอน จะมีคำว่าอะไรบ้าง ตามไปดูกันเลยค่า

ตัวย่อภาษาอังกฤษ สายแชทต้องรู้ 

100 คำย่อภาษาอังกฤษ สายแชทห้ามพลาด

KK (Cool, Okay) แปลว่า เจ๋ง

Q (Question) แปลว่า คำถาม

BTT (Back to Topic) แปลว่า กลับมาคุยเรื่องเดิมต่อ

AAMOF (As a matter of fact,) แปลว่า ตามความจริงแล้ว

DWH (During work hours) แปลว่า อยู่ในช่วงเวลางาน

DGMW (Don’t get me wrong) แปลว่า อย่าเข้าใจฉันผิด

EOD (End of Discussion) แปลว่า จบการสนทนา

E123 (Easy as 1, 2, 3) แปลว่า ง่ายเหมือนปอกกล้วย

See also  English Conversation; Learn while you Sleep with 5000 words | หัดเรียนภาษาอังกฤษ

BTW (By the way) แปลว่า อย่างไรก็ตาม (ใช้ในการเปลี่ยนหัวข้อสนทนา)

NNTR (No need to reply) แปลว่า ไม่จำเป็นต้องตอบกลับมา

คำย่อภาษาแชท เน้นบอกความรู้สึก แบบจัดเต็ม

100 คำย่อภาษาแชทยอดนิยมไว้คุยบนโซเชียล

QQ (Crying) แปลว่า กำลังร้องไห้

BG (Big grin) แปลว่า ยิ้มอยู่

BFF (Best friends forever) แปลว่า เพื่อนกันตลอดไป

CSL (Can’t stop laughing) แปลว่า หยุดขำไม่ได้เลย

BTDT (Been there, done that) แปลว่า ไปมาแล้ว ทำเรียบร้อยแล้ว

TBH (To be honest) แปลว่า จากใจเลยนะ (พูดตามจริง)

SMH (Shaking my head) แปลว่า ส่ายหน้า

SRSLY (Seriously) แปลว่า จริงจังเลยนะ

IIRC (If I remember correctly) แปลว่า ถ้าฉันจำไม่ผิดนะ

DM (Direct message) แปลว่า ทักข้อความส่วนตัว

ภาษาแชท สำหรับสายขี้เกียจ แชทง่าย สั้น ๆ ได้ใจความ

100 คำย่อภาษาแชท

TL;DR (Too long; didn’t read) แปลว่า ยาวไป ไม่อ่าน

PTB (Please text back) แปลว่า ส่งข้อความมาหาหน่อย

GRATZ (Congratulations) แปลว่า ยินดีด้วยนะ

GL (Good luck) แปลว่า โชคดีนะ

IDK (I don’t know) แปลว่า ไม่รู้เหมือนกัน

COZ (Because) แปลว่า เพราะว่า

CU (See you) แปลว่า แล้วเจอกัน

EZ (Easy) แปลว่า ง่าย

BRB (Be right back) แปลว่า เดี๋ยวกลับมา

W8 (Wait) แปลว่า รอแป๊บนะ

สาย ฝ. ต้องดู ภาษาแชท บนโซเชียล เขินบิด จนตัวม้วน

100 คำย่อภาษาแชท

B4N (Bye for now) แปลว่า ไปก่อนนะ

BBIAS (Be back in a sec) แปลว่า เดี๋ยวกลับมา แป๊บนะ

RUOK (Are you OK?) แปลว่า เธอโอเคไหม

CYT (See you tomorrow) แปลว่า เจอกันพรุ่งนี้

DBMIB (Don’t bother me I’m busy) แปลว่า อย่าเพิ่งยุ่ง ฉันยุ่งอยู่

NBD (Not big deal) แปลว่า ไม่ใช่เรื่องใหญ่

TC (Take Care) แปลว่า ดูแลตัวเองนะ

LUV (LOVE) แปลว่า รัก

OSM (Awesome) แปลว่า เจ๋งมากๆ

OMG (Oh My God!) แปลว่า โอ้พระเจ้า

ตัวย่อภาษาแชท ใช้ส่งข้อความ คุยกับเพื่อนสะดวกสุด ๆ

100 คำย่อภาษาแชท

GJ (Good Job) แปลว่า ดีมาก

GR8 (Great) แปลว่า เยี่ยม

HF (Have fun) แปลว่า ขอให้สนุกนะ

HTH (Hope this Helps) แปลว่า คิดว่าช่วยได้

NOYB (None of your Business) แปลว่า ไม่ใช่เรื่องของคุณ

NP (No Problem) แปลว่า ไม่มีปัญหา

NRN (No Reply Necessary) แปลว่า ไม่จำเป็นต้องตอบ

NSFW (Not Safe for Work) แปลว่า ไม่ปลอดภัยในการทำงาน

NVM (Nevermind) แปลว่า ไม่เป็นไร

OIC (Oh, I See) แปลว่า อ๋อ เข้าใจละ

คำย่อภาษาแชท แบบเก๋ ๆ ไว้ใช้คุยแชทกับเพื่อนต่างชาติ

100 คำย่อภาษาแชท

P.S. (Postscript) แปลว่า ป.ล.

QT (Cutie) แปลว่า น่ารัก

TYT (Take Your Time) แปลว่า ใช้เวลาตามสบาย

TYVM (Thank You Very Much) แปลว่า ขอบคุณมาก

C-P (Sleepy) แปลว่า ง่วงนอน

CTN (Cannot talk now) แปลว่า คุยไม่ได้ตอนนี้

OT (Off-Topic) แปลว่า นอกเรื่อง

OTL (Out to Lunch) แปลว่า ออกไปกินข้าวเที่ยง

OTOH (On the other hand,) แปลว่า ในอีกด้านหนึ่ง

OTP (On the Phone) แปลว่า คุยโทรศัพท์อยู่

ตัวย่อภาษาแชท ใช้คุยกับเพื่อนก็ได้ แชทกับแฟนก็ดี

100 คำย่อภาษาแชท

WB (Welcome Back) แปลว่า ยินดีต้อนรับกลับมานะ

B/C (Because) แปลว่า เพราะว่า

B3 (Blah, Blah, Blah) แปลว่า บลา ๆ ๆ

AEAP (As Early as Possible) แปลว่า เช้าสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

WYCM (Will You Call Me?) แปลว่า จะโทรหาฉันไหม

WYWH (Wish You Were Here) แปลว่า ถ้าเธออยู่นี่ได้ก็คงดี

BM&Y (Between Me and You) แปลว่า ระหว่างคุณกับฉัน

N/A (Not Available) แปลว่า ไม่ว่าง

NC (No Comment) แปลว่า ไม่มีความเห็น

SIT (Stay in touch) แปลว่า ไว้ติดต่อกันใหม่

ภาษาแชทบนโซเชียล แชทสนั่น ไม่ต้องพิมพ์เยอะ

100 คำย่อภาษาแชท

SOZ, SRY (Sorry) แปลว่า ขอโทษที

MMW (Mark my Words) แปลว่า จำคำพูดฉันไว้เลย

SCNR (Sorry, could not Resist) แปลว่า ขอโทษ อดไม่ได้จริง ๆ

SEP (Someone else’s Problem) แปลว่า ปัญหาของคนอื่น

J4F (Just for fun) แปลว่า เพื่อความสนุกสนาน

WUZUP (What’s up?) แปลว่า ว่าไง

SSDD (Same stuff, different day) แปลว่า วันไหนก็ไม่ต่างกัน

PLS (Please) แปลว่า ได้โปรด

PLZ (Please) แปลว่า ได้โปรด

DIY (Do it yourself) แปลว่า ทำเองสิ

สาย ฝ. ต้องดู ตัวย่อภาษาแชท วัยรุ่นฝรั่งนิยมใช้

100 คำย่อภาษาอังกฤษ สายแชทห้ามพลาด

LOL (Laughing out loud) แปลว่า หัวเราะหนักมาก, ขำกลิ้ง

ASAP (As soon as possible) แปลว่า เร็วที่สุดที่จะทำได้

FYI (For your information) แปลว่า แจ้งให้ทราบ

G2G (Got to go) แปลว่า ต้องไปแล้วนะ

FB (Facebook) แปลว่า เฟซบุ๊ก

MSG (Message) แปลว่า ข้อความ

TTYL (Talk to you later) แปลว่า ไว้ค่อยคุยกันนะ

IMO (In my opinion) แปลว่า ฉันคิดว่า

PAW (Parents are watching) แปลว่า พ่อแม่ดูอยู่

PITR (Parent in the room) แปลว่า พ่อแม่อยู่ในห้อง

ภาษาแชท วัยรุ่นชอบใช้ สายแชทห้ามพลาด

100 คำย่อภาษาอังกฤษ สายแชทห้ามพลาด

PBB (Parent behind back) แปลว่า พ่อแม่อยู่ข้างหลัง

IFYP (I feel your pain) แปลว่า ฉันเข้าใจความรู้สึกคุณนะ

TNTL (Trying not to laugh) แปลว่า พยายามจะไม่ขำ

JK (Just kidding) แปลว่า ล้อเล่นหน่า

IDC (I don’t care) แปลว่า ไม่สนใจอยู่แล้ว

ILY (I love you) แปลว่า รักเธอนะ

IMU (I miss you) แปลว่า คิดถึงนะ

ZZZ (Sleeping, bored, tired) แปลว่า นอนอยู่, เบื่อ, เหนื่อย

WYWH (Wish you were here) แปลว่า อยากให้คุณอยู่ตรงนี้จัง

TIME (Tears in my eyes) แปลว่า น้ำตาคลอเบ้า


Shayne Ward – Until You (Audio)


Taken from the album Breathless
Click here to buy on iTunes http://smarturl.it/ShayneWardBreathless
Click here to buy Until You http://smarturl.it/ShayneWardBreathless

Follow Shayne Ward
Website: http://shaynewardofficial.com/
Facebook: https://www.facebook.com/shayneward
Twitter: https://twitter.com/shayneTward?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
Spotify: https://open.spotify.com/artist/6H4lieipng8aGu3Hbd1UeJ

Lyrics
Baby life was good to me
But you just made it better
I love the way you stand by me
Throught any kind of weather
I don’t wanna run away
Just wanna make your day
When you feel the world is on your shoulders
Don’t wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me I will do whatever
[Chorus:]
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody, until you
Baby it just took one hit of you now I’m addicted
You never know what’s missing
Till you get everything you need, yeah
I don’t wanna run away
Just wanna make your day
When you feel the world is on your shoulders
Don’t wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me, I’ll do whatever
[Chorus:]
It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby, nobody, nobody until you
See it was enough to know
If I ever let you go
I would be no one
Cause I never thought I’d feel
All the things you made me feel
Wasn’t looking for someone until you
[Chorus x2]
Nobody, nobody, until you

See also  ทายสำนวนภาษาอังกฤษ | เทพลีลา | สํา น วน สุภาษิต ภาษา อังกฤษ พร้อม คํา แปล

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Shayne Ward - Until You (Audio)

EP11 การใช้ Vary และ Very | หมายความว่าอะไรและใช้ต่างกันอย่างไรในรูปประโยคภาษาอังกฤษ


การใช้ Vary และ Very ใช้ต่างกันอย่างไร ความหมายต่างกันอย่างไร ออกเสียงอย่างไร
เรียนภาษาอังกฤษฝึกพูดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

EP11 การใช้ Vary และ Very | หมายความว่าอะไรและใช้ต่างกันอย่างไรในรูปประโยคภาษาอังกฤษ

이웃집 8코기네를 만났어요! 귀여운 웰시코기 군단! [이웃집탐방]


8코기네 강아지 dog
8코기네 하우스에서 즐겁게 놀았어요! 😀
여행다니면서 처음으로 애들 사료를 두고 오는 실수를 저질렀는데
8코기네 대부님께서 사료를 주셔서 천만다행이었어요 ㅠㅠ 감사합니다
(추가로 사람밥도 챙겨주심…넘 따뜻)

다음 이웃집 탐방은 어디로 할까요?

BGM은 mendes님의 유튜브에서 허락받고 사용하였습니다!
국민체조 편곡
https://www.youtube.com/watch?v=eCyb3WW2D8M\u0026t=74s\u0026ab_channel=Mendes
짱구는 못말려 편곡
https://www.youtube.com/watch?v=5OH9ZYDGXSE\u0026ab_channel=Mendes
날아라 호빵맨 편곡
https://www.youtube.com/watch?v=LqWsTYJKwLA\u0026ab_channel=Mendes

즐겁게 시청해주세요♥

소행성 팬 가입해주세요 🙂
https://www.youtube.com/channel/UCIYpdOqjkER7B6cnChwlhA/join
소녀스타그램 놀러오세요♥
https://www.instagram.com/minhwa.g/
소녀 페이스북 놀러오세요♥
https://facebook.com/girlsplanet0223/

🐇Profile
첫째💕
이름 : 소녀
성별 : 女
견종 : 래브라도 리트리버 (대형견)
생년월일 : 2017년 2월 23일
특징 : 똑똑한 바보 말썽쟁이
취미 : 신상 컬렉션 모으기(주로 장난감, 사람 잠옷과 신발)
둘째💕
이름 : 행성
성별 : 女
견종 : 포메라니안 (소형견)
생년월일 : 2017년 10월 25일
특징 : 조금만 맘에 안들면 낑낑낑꺵꺵꺵ㅇㄲㄲ얘꺵꺵꺵(바뀔맘이 없어보임)
취미 : 소녀 약올리기
셋째💕
이름 : 우주
성별 : 女
견종 : 웰시코기
생년월일 : 2018년 12월로 추정,
우리집에 온날 5월 26일을 탄생일로 지정.
특징 : 눈치없는 말썽쟁이
취미 : 🌈응가 밟고 다님(바뀔거라 기대하고 있음)
🐇광고문의
[email protected]
🐰강아지 관련 문의는 답변하지않고 있습니다 이해해주세요🐰
🐶반려동물 입양은 신중하게 생각해주세요🐶

이웃집 8코기네를 만났어요! 귀여운 웰시코기 군단! [이웃집탐방]

So / Very / Really / Such / Too มากเหมือนกัน แล้วต่างกันยังไง


🎈So / Very / Really / Such / Too 😊
มากเหมือนกัน แต่รู้หรือไม่ ใช้ต่างกันยังไง 🧐
ต้องดูคลิปนี้เลยค่ะ 😊 ใครดูจบ ส่ง อีโมจิ❤️
ที่คอมเม้นมาบอกกันหน่อยนะคะ
Facebook Page: https://www.facebook.com/KruFyi.EasyEnglish/
[email protected] : @krufyi.easyenglish

So / Very / Really / Such / Too มากเหมือนกัน แล้วต่างกันยังไง

Speechless in PHETCHABUN Province 🇹🇭 Beauty Like Nowhere Else


Phetchabun is the last province in this Northern Thailand adventure and I think we saved the BEST till last. Home to the MOST beautiful temples, mountains, nature, and atmosphere in the entire North, even arguable in the whole country. Let’s travel around Phetchabun today!
🔓 UNLOCK the next episode RIGHT NOW by becoming a channel member here :
🔗 https://www.youtube.com/channel/UCU1wi0E8d98o0KTaOGJbieg/join

🔔 Get Next Level Adventures MERCH
🔗 https://paddydoylemerch.creatorspring.com

🔔 JOIN our QUIZ NIGHTS every two weeks on Patron and WIN PRIZES
🔗 https://www.patreon.com/paddydoyle

🔔 Support the Channel Here
🔗 https://www.buymeacoffee.com/paddydoyle

🔔 Contribute Directly
🔗 https://tinyurl.com/uuyvnfql

📍Locations included in this video
Wat Phrathat Pha Sorn Kaew https://goo.gl/maps/X2VJPFqyd5kbdWKt8
Pino Latte Cafe https://goo.gl/maps/5KJd1fQvqk55xSqU8
❤️ 🎬 Support The Production 🎬 ❤️
❤️ Buy the COMPLETE eBook fo Southern Thailand that I made, it has hundreds of recommendations, untold stories, and ALL the google map links https://paddydoylemerch.creatorspring.com/listing/southernthailandtravelguide?product=1227
❤️Contribute Directly https://tinyurl.com/uuyvnfql
❤️Support Pitch (BEST WAYS) https://youtu.be/v3Coubrgfew
❤️My Website https://www.paddydoyle.info/
❤️SkillShare Watch my courses for FREE link here https://skl.sh/3hVh5sP
❤️Book A Hotel (Book rooms with Agoda using this link)
https://www.agoda.com/partners/partnersearch.aspx?pcs=1\u0026cid=1892969\u0026city=9395
❤️Book A Flight with Kiwi https://shareasale.com/r.cfm?b=1508024\u0026u=2724959\u0026m=95564\u0026urllink=\u0026afftrack=
📍My Top 10 Bucket List Experiences So Far ❤️
📍1. Khao Sok National Park https://youtu.be/GDkCBA6xI7o
📍2. Koh Mook https://youtu.be/7OwnTrUjUfQ
📍3. Koh Lipe Paradise https://youtu.be/bxevx_aLpE
📍4. Dugon Spotting https://youtu.be/ilRiHa5WoLQ
📍5. Betong in Yala https://youtu.be/0LeF9TFemyE
📍6. Thale Noi https://youtu.be/YLv5yErcPWU
📍7. Dragon Crest Mountian https://youtu.be/ItxurckZjRs
📍8. Maya Bay https://youtu.be/76pL1sdT6iw
📍9. Railey Beach https://youtu.be/GZLtLFrkW0k
📍10. Haunted Temple in Phang Nga Town https://youtu.be/yS3Tf4_5u60
🔔 Subscribe here https://www.youtube.com/channel/UCU1wi0E8d98o0KTaOGJbieg?sub_confirmation=1
Do you have any recommendations for places to visit?
Click on this to recommend a place for the channel https://forms.gle/wwK32WSksG2y1v7o9
make sure to hit the 🔔 notifications bell 🔔 and never miss an adventure!
🎧 Where I get my music (FREE TRIAL) https://www.epidemicsound.com/referral/o1nwys/
📷 New Camera Equipment in full 📷
Sony ZV1 https://amzn.to/34jslJl
Wide Angle Lens Adapter https://amzn.to/34keWjY
Extendable Tripod https://amzn.to/34md62o
Main Camera https://amzn.to/3igFWag
Wide Angle Lens https://amzn.to/2XK19A7
Cheap Prime Lens https://amzn.to/2LW8HwQ
Microphone https://amzn.to/3swsbZO
Drone https://amzn.to/3qs8T6i
GoPro https://amzn.to/3sws00A
GoPro Audio Adapter https://amzn.to/3ignuyC
GoPro Microphone https://amzn.to/35N0aDL
GoPro Chest Mount https://amzn.to/3oPwMUO
SD Card https://amzn.to/39wykww
Travel BackPack https://shareasale.com/r.cfm?b=1183579\u0026u=2724959\u0026m=79898\u0026urllink=\u0026afftrack=
I receive a small commission at no extra charge yourself!
✅ How to ORDER and EAT Street Food in Thailand https://www.youtube.com/watch?v=JCSr5EIJw3c\u0026t=41s
✅ How much money do you need to travel Thailand? https://www.youtube.com/watch?v=7sFEl5q7Sw4\u0026t=94s
✅ How We RAISED $20,000 for Charity https://www.youtube.com/watch?v=LxL06j8FHAs\u0026t=15s
✅ Connect with me on Instagram https://www.instagram.com/paddydoyleofficial
💡 FAQ’s about me https://youtu.be/zHZykKVPiE
✅Links to content made in each province in Thailand so far https://www.paddydoyle.info/provinces
PaddyDoyle Thailand Phetchabun

Speechless in PHETCHABUN Province 🇹🇭 Beauty Like Nowhere Else

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ very แปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.