Skip to content
Home » [Update] 5 คำศัพท์บน “งบการเงิน” | งบการเงิน หมายถึง – NATAVIGUIDES

[Update] 5 คำศัพท์บน “งบการเงิน” | งบการเงิน หมายถึง – NATAVIGUIDES

งบการเงิน หมายถึง: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

5 คำศัพท์บน “งบการเงิน”

Highlight

เคยมั้ยที่นักลงทุนมือใหม่ มักได้ยินคำศัพท์บน “งบการเงิน” อยู่บ่อยๆ จนกลายเป็นคำคุ้นหู แต่บางครั้งไม่ค่อยมั่นใจว่าเต็มร้อยว่ามีที่มาจากอะไร อาทิ DIVIDEND / DIVIDEND YIELD , EPS,
EBITDA, P/BV RATIO, P/E RATIO  เป็นต้น

วันนี้ทันข่าว Today ขอนำ 5 คำศัพท์บน “งบการเงิน” ที่สำคัญ มาสรุปแบบเข้าใจง่าย เอาใจมือใหม่กันสักนิด

5 คำศัพท์บน “งบการเงิน” 

1️. DIVIDEND / DIVIDEND YIELD
เงินปันผล / อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล

เงินปันผล เป็นส่วนของกําไรที่บริษัทจัดสรรจ่ายคืนเป็นผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ตามผลการดําเนินงานของบริษัท 
การจ่ายเงินปันผลของแต่ละบริษัทอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผล กระแสเงินสดหรือสภาพคล่องของกิจการ กําไรสะสมที่จะพิจารณาประกาศจ่าย ความต้องการใช้เงินทุนเพื่อการขยายงานในอนาคต 
นอกจากนี้ บริษัทอาจจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นของบริษัทก็ได้ เรียกว่า “หุ้นปันผล”

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล เป็นตัวชี้วัดเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหากลงทุนซื้อหุ้น ณ ระดับราคาตลาดในปัจจุบัน จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราคิดเป็นร้อยละเท่าใดจากราคาหุ้นที่ซื้อ 

ตัวอย่างเช่น บริษัท ก. จ่ายเงินปันผลในรอบปีที่ผ่านมาหุ้นละ 6.25 บาท และราคาตลาดของหุ้นในขณะนั้นเท่ากับ 125 บาท อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล

สูตรการคำนวณคือ

20210316-c-1.jpg
2️. EARNING PER SHARE (EPS)
กําไรสุทธิต่อหุ้น
ส่วนของกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานของบริษัทต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น ซึ่งมี

สูตรการคํานวณคือ

20210316-c-2.jpg
3️. EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECIATION AND AMORTIZATION
(EBITDA)
กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย
EBITDA เป็นตัวเลขวัดความสามารถในการทํากําไรจาก การดําเนินงานของบริษัท ซึ่งไม่รวมผลกระทบจากต้นทุนทางการเงิน นโยบายทางการบัญชีเและภาษี เป็นตัววัดที่ตรงไปตรงมาเหมาะสําหรับใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถ ในการทํากําไรระหว่างกิจการหรือระหว่างอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี เช่นอัตราส่วน EBITDA ต่อยอดขาย 
ถ้าอัตราส่วนยิ่งสูงจะบอกถึงความสามารถในการทํากําไรที่มาก 

สูตรการคํานวณคือ

20210316-c-3.jpg
4️. P/BV RATIO
อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี
เป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ กับมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญตามงบการเงินล่าสุดของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้น อัตราส่วนนี้บอกให้ทราบว่าราคาหุ้น ณ ขณะนั้นสูงเป็นกี่เท่าของมูลค่าทางบัญชี หากมีค่าสูง ก็แสดงว่า ผู้ลงทุนทั่วไปในตลาดคาดหมายว่าบริษัทดังกล่าวมีศักยภาพที่จะเติบโตสูง ขณะเดียวกันก็แสดงถึงระดับความเสี่ยงที่สูงด้วย 

สูตรการคํานวณคือ

20210316-c-4.jpg
5️. P/E RATIO 
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรสุทธิ
เป็นอัตราส่วนที่แสดงให้เห็นว่าผู้ลงทุนยินดีจะลงทุนจ่ายเงินซื้อหุ้นนั้นเป็นกี่เท่าของทุกๆ 1 บาทของกําไรสุทธิของบริษัท 

สูตรการคํานวณคือ

20210316-c-5.jpg
หวังว่า นักลงทุนมือใหม่คงถูกใจ บทสรุปฉบับย่อยง่าย ที่นำมาฝากกันน๊า

[Update] 5 คำศัพท์บน “งบการเงิน” | งบการเงิน หมายถึง – NATAVIGUIDES

5 คำศัพท์บน “งบการเงิน”

Highlight

เคยมั้ยที่นักลงทุนมือใหม่ มักได้ยินคำศัพท์บน “งบการเงิน” อยู่บ่อยๆ จนกลายเป็นคำคุ้นหู แต่บางครั้งไม่ค่อยมั่นใจว่าเต็มร้อยว่ามีที่มาจากอะไร อาทิ DIVIDEND / DIVIDEND YIELD , EPS,
EBITDA, P/BV RATIO, P/E RATIO  เป็นต้น

วันนี้ทันข่าว Today ขอนำ 5 คำศัพท์บน “งบการเงิน” ที่สำคัญ มาสรุปแบบเข้าใจง่าย เอาใจมือใหม่กันสักนิด

5 คำศัพท์บน “งบการเงิน” 

1️. DIVIDEND / DIVIDEND YIELD
เงินปันผล / อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล

เงินปันผล เป็นส่วนของกําไรที่บริษัทจัดสรรจ่ายคืนเป็นผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ตามผลการดําเนินงานของบริษัท 
การจ่ายเงินปันผลของแต่ละบริษัทอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผล กระแสเงินสดหรือสภาพคล่องของกิจการ กําไรสะสมที่จะพิจารณาประกาศจ่าย ความต้องการใช้เงินทุนเพื่อการขยายงานในอนาคต 
นอกจากนี้ บริษัทอาจจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นของบริษัทก็ได้ เรียกว่า “หุ้นปันผล”

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล เป็นตัวชี้วัดเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหากลงทุนซื้อหุ้น ณ ระดับราคาตลาดในปัจจุบัน จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราคิดเป็นร้อยละเท่าใดจากราคาหุ้นที่ซื้อ 

ตัวอย่างเช่น บริษัท ก. จ่ายเงินปันผลในรอบปีที่ผ่านมาหุ้นละ 6.25 บาท และราคาตลาดของหุ้นในขณะนั้นเท่ากับ 125 บาท อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล

See also  [NEW] การเตรียมเอกสารส่งภาษีซื้อ-ภาษีขาย (ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30) | แบบ ฟอร์ม ภาษี ซื้อ - NATAVIGUIDES

สูตรการคำนวณคือ

20210316-c-1.jpg
2️. EARNING PER SHARE (EPS)
กําไรสุทธิต่อหุ้น
ส่วนของกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานของบริษัทต่อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้น ซึ่งมี

สูตรการคํานวณคือ

20210316-c-2.jpg
3️. EARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECIATION AND AMORTIZATION
(EBITDA)
กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย
EBITDA เป็นตัวเลขวัดความสามารถในการทํากําไรจาก การดําเนินงานของบริษัท ซึ่งไม่รวมผลกระทบจากต้นทุนทางการเงิน นโยบายทางการบัญชีเและภาษี เป็นตัววัดที่ตรงไปตรงมาเหมาะสําหรับใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถ ในการทํากําไรระหว่างกิจการหรือระหว่างอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี เช่นอัตราส่วน EBITDA ต่อยอดขาย 
ถ้าอัตราส่วนยิ่งสูงจะบอกถึงความสามารถในการทํากําไรที่มาก 

สูตรการคํานวณคือ

20210316-c-3.jpg
4️. P/BV RATIO
อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี
เป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบราคาตลาดของหุ้นสามัญ กับมูลค่าทางบัญชีของหุ้นสามัญตามงบการเงินล่าสุดของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้น อัตราส่วนนี้บอกให้ทราบว่าราคาหุ้น ณ ขณะนั้นสูงเป็นกี่เท่าของมูลค่าทางบัญชี หากมีค่าสูง ก็แสดงว่า ผู้ลงทุนทั่วไปในตลาดคาดหมายว่าบริษัทดังกล่าวมีศักยภาพที่จะเติบโตสูง ขณะเดียวกันก็แสดงถึงระดับความเสี่ยงที่สูงด้วย 

สูตรการคํานวณคือ

20210316-c-4.jpg
5️. P/E RATIO 
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกําไรสุทธิ
เป็นอัตราส่วนที่แสดงให้เห็นว่าผู้ลงทุนยินดีจะลงทุนจ่ายเงินซื้อหุ้นนั้นเป็นกี่เท่าของทุกๆ 1 บาทของกําไรสุทธิของบริษัท 

สูตรการคํานวณคือ

20210316-c-5.jpg
หวังว่า นักลงทุนมือใหม่คงถูกใจ บทสรุปฉบับย่อยง่าย ที่นำมาฝากกันน๊า


อ่านงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) – Mr.LikeStock


งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position)
หรือในชื่อเดิมว่า งบดุล (Balance Sheet)
หมายถึง งบการเงินที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง แบ่งเป็น 3 ส่วน
เขียนเป็นสมการทางบัญชีได้ดังนี้
สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ (ทุน)
คลิปนี้อธิบายครบทั้ง 3 ส่วนไว้ในที่เดียวเลย

🔴 วิธีลงทุนหุ้น VI ฉบับมือใหม่ ปูพื้นฐานครบถ้วน
จัดเต็ม 9 บท 75 คลิป 24 ชม.
จบในคอร์สเดียว แบบ Online
คอร์ส Online ก่อนลงทุนหุ้นแนว VI
🎯 https://MrStock.me/vi/
✅ เคล็ดลับเลือกหุ้นดี ที่ทำเองได้
✅ หลักการ VI ที่นักลงทุนระดับโลกใช้
✅ วิเคราะห์พื้นฐานบริษัท หาเพชรในตม
✅ สอนอ่านงบการเงิน ประเมินมูลค่าหุ้น
คุ้มค่ากว่านี้ หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว !!
📌 คอร์สนี้เป็น ในรูปแบบ Online ไม่มีวันหมดอายุ
✅ เนื้อหาเสร็จแล้ว พร้อมเรียนได้ทันที
✅ รับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์
🎁 ตอนนี้คอร์ส Vi จัดโปร ราคาพิเศษ อยู่ 🔥
รายละเอียด และ ขั้นตอนสมัคร
📱 คอร์ส VI : https://MrStock.me/vi/

======================

💌 คอร์ส Online ของ Mr.LikeStock
📌 “อ่านงบการเงิน ให้เป็นใน 2 วัน”
📌 “งบกระแสเงินสด รู้ลึกกิจการ”
📌 “การประเมินมูลค่าหุ้น”
📱 รายละเอียด https://MrStock.me/online/

======================

💟 ติดตาม Mr.LikeStock
📱 คอร์ส VI __: https://MrStock.me/vi/
📱 YouTube_ : https://MrStock.me/yt/
📱 Facebook : https://MrStock.me/fb/
📱 Line_____ : https://MrStock.me/line/
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)
Line id : @MrStock

MrLikeStock อ่านงบ หุ้น การลงทุน
เข้าใจง่าย หุ้นไทย SETindex vi

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

อ่านงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) - Mr.LikeStock

[ปี 2021] อ่านงบ การเงิน ฉบับ มือใหม่ !! เข้าใจง่าย ลงทุนสายไหน ก็ดูได้ เล่นหุ้น เป็น


อ่านงบ การเงิน ฉบับ มือใหม่ เข้าใจง่าย อ่านงบการเงิน ได้ เล่นหุ้น เป็น [ ปี 2021 ] Mr.LikeStock
ลงทุนสายไหน ก็ดูได้ อธิบายคำศัพท์บัญชีที่จำเป็นในการ อ่านงบการเงิน
เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เลือกหุ้นที่ดีได้ เล่นหุ้น เป็น
เข้าใจง่าย ลงทุนสายไหน ก็ดูได้ มีไฟล์ ให้ ดาวน์โหลด ฟรี !!
🔴 เนื้อหาประกอบด้วย
เกริ่นนำงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกระแสเงินสด
ส่วนประกอบอื่นของงบการเงิน
อัตราส่วนทางการเงิน
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔴 แจกฟรี ปูพื้นฐาน อ่านงบการเงิน (EBook)
เข้าใจง่าย มือใหม่อ่านได้ ใช้เวลาไม่นาน
💟 ฝากมาคอมเม้นท์ รีวิว ให้ด้วยนะครับ 🙏🙏🙏
1⃣ แอดไลน์ที่ @MrStock
.
2⃣ ทักมาว่า อ่านงบ
.
✅ได้รับ ปูพื้นฐาน อ่านงบการเงิน (EBook) ฟรี
.
📌 ปูพื้นฐานในแบบเข้าใจ
📌 จับจุดประเด็นสำคัญ
📌 นำไปใช้ได้จริง
.
📣 พร้อมช่องทางในการศึกษาต่อ ฟรี!!
.
📌แทนคำขอบคุณทุกๆ ท่านที่ติดตามเสมอมา

See also  รวมเพลงดัง โรส ศิรินทิพย์ \u0026 โบ สุนิตา l มากกว่ารัก,ก้อนหินก้อนนั้น,เกิดมาแค่รักกัน,หนึ่งในไม่กี่คน | | คัดแบบ ภงด.91

▬▬▬ Contents of this video ▬▬▬▬▬▬▬
00:00 เริ่มต้น
00:45 ดาวน์โหลด ไฟล์ประกอบ ฟรี !!
05:00 เกริ่นนำอ่านงบการเงิน
12:54 ส่วนประกอบของ งบการเงิน
21:00 งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน)
25:00 สินทรัพย์ (Assets)
47:29 หนี้สิน (Liabilities)
58:20 ตัวอย่าง การดู งบการเงิน จาก เว็บ Set.or.th
1:04:44 ส่วนของเจ้าของ (ทุน)
1:13:58 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบกำไรขาดทุน)
1:15:11 รายได้ (Revenue)
1:18:39 ค่าใช้จ่าย (Expenses)
1:20:39 ศึกษาหุ้นจากการฟัง Opp Day
1:24:21 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ งบกำไรขาดทุน
1:26:08 ภาพรวม งบกำไรขาดทุน
1:33:09 ค่าเสื่อมราคา (Depreciation)
1:35:40 งบกระแสเงินสด (Cash Flow)
1:39:15 กระแสเงินสด จากกิจกรรมดำเนินงาน CFO
1:43:55 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ งบกระแสเงินสด
1:51:19 กระแสเงินสด จากกิจกรรมลงทุน CFI
1:53:40 กระแสเงินสด จากกิจกรรมการจัดหา CFF
1:55:36 การจ่ายเงินปันผล
2:04:44 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2:07:55 รายงานความเห็นผู้สอบบัญชี
2:12:30 อัตราส่วนทางการเงิน Financial Ratio
2:15:10 DE Ratio อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
2:16:22 GPM อัตรากำไรขั้นต้น
2:17:12 NPM อัตรากำไรสุทธิ
2:18:40 ROA อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
2:19:56 ROE อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
2:21:26 AT อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน
2:23:10 วงจรเงินสด (Cash Cycle)
2:27:10 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ วงจรเงินสด
2:29:50 สรุป 7 จุด เลือกหุ้นดี
2:34:19 สรุป 7 Ratio วัดหุ้นเด่น
2:35:32 สาธิต การดู อัตราส่วนทางการเงิน
2:39:29 3 Step หาหุ้นเทพ น่าสนใจ
2:43:24 สัญญาณเตือนภัยจากงบการเงิน
2:56:24 คอร์ส Online ก่อนลงทุนหุ้นแนว VI
2:52:36 คลิป ศึกษาเพิ่มเติม อ่านงบ
2:52:56 หนังสือ อ่านงบการเงิน
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
คลิปศึกษาเพิ่มเติม
🎯 กำไรสะสม ไม่ใช่ เงินสด อย่าเข้าใจผิด | Mr.LikeStock
https://www.youtube.com/watch?v=TuL0nMRpHM
🎯 ค่าเสื่อมราคา คือ ทำไมเป็นค่าใช้จ่าย ที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน | คอร์ส Online ก่อนลงทุนหุ้นแนว VI
https://www.youtube.com/watch?v=PNSyLUmwGhY
🎯 ถามหุ้น ตอบให้ EP.6 นี่เงินปันผล หรือฝนในหน้าร้อน [3 เม.ย. 64]
https://www.youtube.com/watch?v=aJPYR7Zqx_E
🎯 งบกระแสเงินสด แบบละเอียดๆ เข้าใจง่าย เห็นภาพจริงของบริษัท เคสหุ้น มาม่า (TFMAMA) | Mr.LikeStock
https://www.youtube.com/watch?v=TQ7lhWgfNsE
🎯 คลิป ศึกษาเพิ่มเติม อ่านงบ
https://www.MrLikeStock.com/clip/
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔴 วิธีลงทุนหุ้น VI ฉบับมือใหม่ ปูพื้นฐานครบถ้วน
จัดเต็ม 9 บท 75 คลิป 24 ชม. จบในคอร์สเดียว แบบ Online
คอร์ส Online ก่อนลงทุนหุ้นแนว VI
🎯 https://MrStock.me/vi ​ (คลิก)
✅ เคล็ดลับเลือกหุ้นดี ที่ทำเองได้
✅ หลักการ VI ที่นักลงทุนระดับโลกใช้
✅ วิเคราะห์พื้นฐานบริษัท หาเพชรในตม
✅ สอนอ่านงบการเงิน ประเมินมูลค่าหุ้น
คุ้มค่ากว่านี้ หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว !!
📌 คอร์สนี้เป็นในรูปแบบ Online ไม่มีวันหมดอายุ
✅ เนื้อหาเสร็จแล้ว พร้อมเรียนได้ทันที
✅ รับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์
🔥 ตอนนี้คอร์ส Vi จัดโปร ราคาพิเศษ อยู่
รายละเอียด และ ขั้นตอนสมัคร
🎯 (คลิก) https://www.mrlikestock.com/coursevi/?ytNFS=c21

See also  [Update] 7 งานฟรีแลนซ์ทำเงินควบคู่กับการเป็นมนุษย์เงินเดือน | ทํา งาน ฟรี แลน ซ์ - NATAVIGUIDES

======================

💌 คอร์ส Online ของ Mr.LikeStock
📌 “เริ่มต้นอ่านงบการเงิน หาหุ้นดี”
📌 “แกะงบหุ้น เจาะงบกระแสเงินสด”
📌 “ประเมินมูลค่าหุ้น ทำเองได้”
📱 รายละเอียด https://MrStock.me/online
======================

💟 ติดตาม Mr.LikeStock
📱 คอร์ส VI __: https://MrStock.me/vi
📱 Website _: https://MrLikeStock.com
📱 YouTube_ : https://MrStock.me/yt
📱 Facebook : https://MrStock.me/fb
📱 Line_____ : https://MrStock.me/line
( คลิก ที่ลิ้งค์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)
Line id : @MrStock
อ่านงบ มือใหม่ อ่านงบการเงิน เล่นหุ้น
หุ้น​ ลงทุนหุ้น การลงทุน​ Mr​.LikeStock
เข้าใจง่าย​ VI​ มือใหม่​ หุ้นไทย​ SETindex

[ปี 2021] อ่านงบ การเงิน ฉบับ มือใหม่ !! เข้าใจง่าย ลงทุนสายไหน ก็ดูได้ เล่นหุ้น เป็น

อ่านงบเป็น เห็นความจริงในกิจการ | EP.1 งบแสดงฐานะการเงิน


อ่านงบการเงินเป็น เห็นความจริงในกิจการ
EP.1 งบแสดงฐานะการเงิน
เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจยุคใหม่
ที่อยากตรวจสอบความจริงในกิจการ
ผ่านการอ่านงบการเงิน การวางแผนภาษี
ต้องดูคลิปนี้…

สำนักงานบัญชีดิจิทัล
จัดทำบัญชีผ่านระบบออนไลน์
👉 ง่าย เพียงแค่ คลิ๊ก เดียว
.
📩 Line : @bonknkt.acc
.
📩 https://lin.ee/ASC2Qy0
.
☎️ 020528556
📍 สำนักงานบัญชี บนกองเงินกองทอง @ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 14 ใกล้ BTS อารีย์
📌 แผนที่ https://g.co/kgs/smTC7h

อ่านงบเป็น เห็นความจริงในกิจการ | EP.1 งบแสดงฐานะการเงิน

ราศีกันย์ การเดินทางสู่ปี 2022 โอกาสสำคัญที่จะเกิดขึ้นและบทสรุป Bonus Reading


ชาวราศีกันย์ในที่นี้ หมายถึงคนที่มีลัคนาอยู่ราศีกันย์
ถ้าไม่ทราบลัคนา ดูตามราศีของวันเกิดได้ตามปกติที่เคยดูค่ะ
คลิปนี้จะเป็นการอ่านเรื่องราวการเดินทางจากปัจจุบันไปจนถึงปี 2022 เพื่อดูสถานการณ์ปัจจุบัน อุปสรรค ตัวช่วย จุดเปลี่ยน สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีและโอกาสสำคัญของปี 2022 รวมทั้งบทสรุป เป็นการอ่านพลังงานคร่าวๆเบื้องต้นนะคะ คลิปของปีหน้าโดยละเอียดจะจัดทำแยกต่างหากค่ะ

คลิปครึ่งปีหลัง 2564 การงาน การเงิน ราศีกันย์
https://youtu.be/qYMwi6l008
คลิปครึ่งปีหลัง 2564 ความรัก ราศีกันย์
https://youtu.be/EjFmBzxzxM

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะ รินจะอ่านไพ่ทาโรต์ดูดวงรายเดือนสำหรับแต่ละราศีเดือนละ 1 ครั้ง อย่าลืมแวะมาอัพเดทกันนะคะ
การดูดวงสามารถให้สิ่งดีๆกับชีวิตของเราได้มากมาย ถ้ารู้จักเลือกเอาข้อคิดและคำแนะนำที่มีประโยชน์จากไพ่ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ สิ่งใดที่ฟังแล้วไม่ให้ความรู้สึกที่ดี ขอให้ปล่อยผ่านไป เก็บไปใส่ใจเฉพาะสิ่งที่ไพ่ให้คำแนะนำ ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่ามันตรงกับอุปนิสัยหรือลักษณะความคิดของเรา
ขอให้ทุกท่านที่แวะมาฟังโชคดี มีพลังงานบวกพร้อมเปิดรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเดินทางมาถึง ขอให้มีความสุขในทุกๆวัน และขอให้สนุกสนานกับการท่องไปในโลกของไพ่สวยๆที่มีเรื่องราวดีๆมาบอกเล่าให้เราฟังนะคะ
เฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/thecatastro
อินสตาแกรม
https://www.instagram.com/rinrin88388/
ดูดวงส่วนตัวติดต่อทางไลน์
https://lin.ee/1j85scE

ราศีกันย์  การเดินทางสู่ปี 2022 โอกาสสำคัญที่จะเกิดขึ้นและบทสรุป Bonus Reading

คลิปสอนหมายเหตุประกอบงบการเงิน1


คลิปสอนหมายเหตุประกอบงบการเงิน1

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEARN TO MAKE A WEBSITE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ งบการเงิน หมายถึง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *