Home » [Update] [265] ทิศ 6 : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ | kindly คือ – NATAVIGUIDES

[Update] [265] ทิศ 6 : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖ | kindly คือ – NATAVIGUIDES

kindly คือ: คุณกำลังดูกระทู้

[265] ทิศ 6 (บุคคลประเภทต่างๆ ที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางสังคม ดุจทิศที่อยู่รอบตัว – directions; quarters)
1. ปุรัตถิมทิศ (ทิศเบื้องหน้า คือ ทิศตะวันออก ได้แก่ มารดาบิดา เพราะเป็นผู้มีอุปการะแก่เรามาก่อน – parents as the east or the direction in front)
�������ก. บุตรธิดาพึงบำรุงมารดาบิดา ผู้เป็นทิศเบื้องหน้า ดังนี้
�����������1) ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ
�����������2) ช่วยทำการงานของท่าน
�����������3) ดำรงวงศ์สกุล
�����������4) ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท
�����������5) เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศให้ท่าน
�������In five ways a child should minister to his parents as the eastern quarter (saying to himself) :
�����������a) Having been supported by them I will support them in my turn.
�����������b) I will do their work for them.
�����������c) I will keep up the honor and the traditions of my family.
�����������d) I will make myself worthy of my heritage.
�����������c) I will make offerings, dedicating merit to them after their death.๑
๑. แปลอีกอย่างว่า I will grant donations for them.

�������ข. บิดามารดาย่อมอนุเคราะห์บุตรธิดา ดังนี้
�����������1) ห้ามปรามจากความชั่ว
�����������2) ให้ตั้งอยู่ในความดี
�����������3) ให้ศึกษาศิลปวิทยา
�����������4) หาคู่ครองที่สมควรให้
�����������5) มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร
�������In five ways his parents, thus served as the eastern quarter, show their love for him:
�����������a) They keep him back form evil.
�����������b) they train him in virtue.
�����������c) They have him taught arts and sciences.
�����������d) They arrange for his marriage to a suitable wife.
�����������c) They hand over his inheritance to him in due time.

2. ทักขิณทิศ (ทิศเบื้องขวา คือ ทิศใต้ ได้แก่ ครูอาจารย์ เพราะเป็นทักขิไณยบุคคล ควรแก่การบูชาคุณ – teachers as the south or the dierction in the right)
�������ก. ศิษย์พึงบำรุงครูอาจารย์ ผู้เป็นทิศเบื้องขวา ดังนี้
�����������1) ลุกต้อนรับ
�����������2) เข้าไปหา (เพื่อบำรุง คอยรับใช้ ปรึกษา และรับคำแนะนำ เป็นต้น)๒
๒. อุปฏฺฐาน

�����������3) ใฝ่ใจเรียน (คือ มีใจรัก เรียนด้วยศรัทธา และรู้จักฟังให้เกิดปัญญา)๓
๓. สุสฺสูสา (=ฟังด้วยดี)

�����������4) ปรนนิบัติ ช่วยบริการ
�����������5) เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ (คือ เอาจริงเอาจัง ถือเป็นกิจสำคัญ)
�������In five ways a pupil should minister to gis teachers as the southern quarter;
�����������a) by rising to receive them.
�����������b) by waiting upon them.
�����������c) by eagerness to learn.
�����������d) by personal service.
�����������c) by attentively learning the and sciences.
�������ข. ครูอาจารย์ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ ดังนี้
�����������1) ฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดี
�����������2) สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
�����������3) สอนศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง
�����������4) ยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะ
�����������5) สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศ (สอนฝึกให้รู้จักเลี้ยงตัวรักษาตนในอันที่จะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยดี)
�������In five ways his teachers, thus served as the southern quarter, show their love for him:
�����������a) They train him so that he is well-trained.
�����������b) They teach him in such a way that he understands and remembers well what he has been taught.
�����������c) They thoroughly instruct him in the lore of every art.
�����������d) They introduce him to his friends and companions.
�����������e) They provide for his safety and security in every quarter.

3. ปัจฉิมทิศ (ทิศเบื้องหลัง ทิศตะวันตก ได้แก่ บุตรภรรยา เพราะติดตามเป็นกำลังสนับสนุนอยู่ข้างหลัง – wife and children as the west or the direction behind)
�������ก. สามีบำรุงภรรยา ผู้เป็นทิศเบื้องหลัง ดังนี้
�����������1) ยกย่องให้เกียรติสมกับฐานะที่เป็นภรรยา
�����������2) ไม่ดูหมิ่น
�����������3) ไม่นอกใจ
�����������4) มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้
�����������5) หาเครื่องประดับมาให้เป็นของขวัญตามโอกาส
�������In five ways a husband should serve his wife as the western quarter:
�����������a) by honoring her.
�����������b) by being courteous to her.
�����������c) by being faithful to her.
�����������d) by handing over authority to her.
�����������e) by providing her with ornaments.
�������ข. ภรรยาย่อมอนุเคราะห์สามี ดังนี้
�����������1) จัดงานบ้านให้เรียบร้อย
�����������2) สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี
�����������3) ไม่นอกใจ
�����������4) รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้
�����������5) ขยันไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง
�������In five ways his wife, thus served as the western quarter, shows her love for him:
�����������a) The household affairs are to be well managed.
�����������b) She should be hospitable and helpful to friends and relations of both hers and his.
�����������c) She should be faithful to him.
�����������d) She should take care of the goods he brings home.
�����������e) She should be skilful and industrious in all her duties.

4. อุตตรทิศ (ทิศเบื้องซ้าย ทิศเหนือ ได้แก่ มิตรสหาย เพราะเป็นผู้ช่วยให้ข้ามพ้นอุปสรรคภัยอันตราย และเป็นกำลังสนับสนุน ให้บรรลุความสำเร็จ – friends and companions as the north or the direction in left)
�������ก. บุคคลพึงบำรุงมิตรสหาย ผู้เป็นทิศเบื้องซ้าย ดังนี้
�����������1) เผื่อแผ่แบ่งปัน
�����������2) พูดจามีน้ำใจ
�����������3) ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
�����������4) มีตนเสมอ ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน
�����������5) ซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน
�������In five ways a clansman should serve his friends and associates as the northern quarter:
�����������a) by generosity
�����������b) by kind words.
�����������c) by gelping them and acting for their welfare.
�����������d) by putting them on equal terms.
�����������c) by being sincere to them.
�������ข. มิตรสหายย่อมอนุเคราะห์ตอบ ดังนี้
�����������1) เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาป้องกัน
�����������2) เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อน
�����������3) ในคราวมีภัย เป็นที่พึ่งได้
�����������4) ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก
�����������5) นับถือตลอดถึงวงศ์ญาติของมิตร
�������In five ways his friends and associates, thus served as the northern quarter, show their love for him:
�����������a) They protect him when he is careless.
�����������b) They guard his property when he is careless.
�����������c) They are a refuge for him when he is in danger.
�����������d) They do not leave him in his troubles.
�����������e) They show due respect to other members of his family.

See also  [NEW] Comparison ( การเปรียบเทียบ ) ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย | comparative and superlative ตัวอย่าง - NATAVIGUIDES

5. เหฏฐิมทิศ (ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ คนรับใช้และคนงาน เพราะเป็นผู้ช่วยทำการงานต่างๆ เป็นฐานกำลังให้ – servants and workmen as the nadir)
�������ก. นายพึงบำรุงคนรับใช้และคนงาน ผู้เป็นทิศเบื้องล่าง ดังนี้
�����������1) จัดการงานให้ทำตามความเหมาะสมกับกำลังความสามารถ
�����������2) ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่
�����������3) จัดสวัสดิการดี มีช่วยรักษาพยาบาลให้ยามเจ็บไข้ เป็นต้น
�����������4) ได้ของแปลกๆ พิเศษมา ก็แบ่งปันให้
�����������5) ให้มีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสอันควร
�������In five ways a master should serve his servants and workmen as the lower quarter:
�����������a) by assigning them work according to their strength.
�����������b) by giving them due food and wages.
�����������c) by caring for them in sickness.
�����������d) by sharing with them unusual luxuries.
�����������c) by giving them holidays and leave at suitable times.
�������ข. คนรับใช้และคนงานย่อมอนุเคราะห์นาย ดังนี้
�����������1) เริ่มทำการงานก่อนนาย
�����������2) เลิกงานทีหลังนาย
�����������3) ถือเอาแต่ของที่นายให้
�����������4) ทำการงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้น
�����������5) นำเกียรติคุณของนายไปเผยแพร่
�������In five ways his servants and workmen, thus served as the lower quarter, show their love for him:
�����������a) They get up to work before him.
�����������b) They go to rest after him.
�����������c) They take only what is given to them.
�����������d) They do their work well.
�����������e) They spread about his praise and good name.

6. อุปริมทิศ (ทิศเบื้องบน ได้แก่ สมณพราหมณ์ คือ พระสงฆ์ เพราะเป็นผู้สูงด้วยคุณธรรม และเป็นผู้นำทางจิตใจ – monks as the zenith)
�������ก. คฤหัสถ์ย่อมบำรุงพระสงฆ์ ผู้เป็นทิศเบื้องบน ดังนี้
�����������1) จะทำสิ่งใด ก็ทำด้วยเมตตา
�����������2) จะพูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตา
�����������3) จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตา
�����������4) ต้อนรับด้วยความเต็มใจ
�����������5) อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย 4
�������In five ways a clansman should serve monks and Brahmins as the upper quarter:
�����������a) by kindly acts.
�����������b) by kindly words.
�����������c) by kindly thoughts.
�����������d) by keeping open house to them.
�����������e) by supplying them with their material needs.
�������ข. พระสงฆ์ย่อมอนุเคราะห์คฤหัสถ์ ดังนี้
�����������1) ห้ามปรามจากความชั่ว
�����������2) ให้ตั้งอยู่ในความดี
�����������3) อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี
�����������4) ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
�����������5) ทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง
�����������6) บอกทางสวรรค์ คือทางชีวิตที่มีความสุขความเจริญให้
�������In six ways the monks, thus served as the upper quarter, show their love for him:
�����������a) They keep him back from evil.
�����������b) They encourage him to do good.
�����������c) They feel for him with kindly thoughts.
�����������d) They teach him what he has not heard before.
�����������e) They correct and clarity what he has learnt.
�����������f) They show him the way to heaven.

�������ผู้ปฏิบัติดังกล่าวนี้ชื่อว่า ปกปักรักษาทั่วทุกทิศให้เป็นแดนเกษมสุขปลอดภัย

D.III.189. 192 ที.ปา. 11/198-204/202-206.
[***] ธรรมคุณ 6 ดู [306] ธรรมคุณ 6
[***] ธาตุ 6 ดู [148] ธาตุ 6
[***] บัญญัติ 6 ดู [28] บัญญัติ 2, 6

[NEW] ประโยคสำหรับขอร้อง (Request) คำพูดสำคัญในภาษาอังกฤษ | kindly คือ – NATAVIGUIDES

การขอร้องให้คนอื่นทำอะไรหรือช่วยอะไรนั้น ควรพูดให้สุภาพเข้าไว้ มิฉะนั้นแล้วอาจจะได้รับการปฏิเสธได้โดยง่าย อย่างไรก็ตามการขอร้องมีหลายระดับ คือ ระดับธรรมดา สุภาพและสุภาพที่สุด หรือในเรื่องที่ยากง่ายต่างกัน ฉะนั้น จะขอร้องให้ทำหรือช่วยอะไรนั้น ควรใช้คำให้เหมาะสมกับระดับเหตุการณ์นั้นๆ ในการขอร้องใช้คำได้หลายวิธี หลายประโยค ในที่นี่อาจจำแนกประโยคต่างๆ ที่ใช้ในการขอร้องได้ดังต่อไปนี้
1. ประโยคคำสั่ง (Command) ประโยคคำสั่งเป็นประโยคที่ขึ้นต้น ด้วยคำกริยาไม่มีประธาน เช่น Sit down. นั่งลง Open the window. เปิดหน้าต่างด้วย Don’t disturb her. อย่ารบกวนเธอ ประโยคชนิดนี้สร้างเป็นการขอร้องโดยการเติม Please (โปรด กรุณา) เข้าไป อาจจะวางต้นประโยค หรือท้ายประโยคก็ได้ การขอร้องด้วยประโยคชนิดนี้ ถือเป็นการขอร้องโดยตรง นิยมใช้โดยทั่วไป โดยมีรูปประโยคดังนี้
Please…………..         กรุณา / โปรด……………..
…………………….please.
ตัวอย่าง
Please sit down.
กรุณานั่งลง
Open the window, please.
กรุณาเปิดหน้าต่างด้วย
Please don’t disturb her.
กรุณาอย่ารบกวนเธอ
Please give me your name.
กรุณาบอกชื่อคุณด้วย
Don’t park in front of the office, please.
กรุณาอย่าจอดรถหน้าสำนักงาน
Please get me a chair.
กรุณาหาเก้าอี้ให้ฉันสักตัวด้วย
2. ประโยคบอกเล่า (Statement) การขอร้องอาจจะใช้เป็นรูปประโยคบอกเล่าธรรมดาก็ได้ แม้จะถือว่าเป็นการแสดงความต้องการของผู้พูดเองขึ้นมาลอยๆ โดยใช้กริยาที่แสดงออกถึงความต้องการ คือ want หรือ would like โดยการเติม Please เข้าท้ายประโยค ใช้ would like เป็นการสุภาพกว่า มีรูปประโยคดังนี้
I want …………, please.
ฉันต้องการ………………..
I would like …………….., please.
ฉันต้องการ……………………………
ตัวอย่าง
I want some water, please.
ฉันต้องการนํ้าบ้าง
I want a pen, please.
ฉันต้องการปากกาด้ามหนึ่ง
I want some drinks, please.
ฉันต้องการเครื่องดื่มสักอย่าง
I would like a cup of coffee, please.
ฉันต้องการกาแฟสักถ้วย
I would like the red one, please.
ฉันต้องการอันสีแดง
เพื่อให้มีความหมายเป็นการขอร้องโดยตรง ในรูปประโยคบอกเล่า ใช้กริยา ask หรือ request (ขอร้อง) ได้เลย หรือแสดงความต้องการจะขอร้อง โดยนำด้วย want หรือ would like และตามด้วย infinitive ดังโครงสร้างต่อไปนี้
I ask you to
ฉันขอร้องคุณให้ช่วย
I request you to
ฉันขอร้องคุณให้ช่วย
I want to ask you to
ฉันต้องการขอร้องคุณช่วย
I want to request you to
ฉันต้องการที่จะขอร้องคุณให้ช่วย
ตัวอย่าง
I ask you to open the window.
ฉันขอร้องให้คุณช่วยเปิดหน้าต่าง
I ask you to help me with this.
ฉันขอร้องคุณช่วยทำสิ่งนี้ด้วย
I request you to post these letters for me.
ฉันขอร้องคุณช่วยส่ง จ.ม.เหล่านี้ให้ด้วย
I would like to ask you to call him for me.
ฉันอยากขอร้องคุณช่วยโทรศัพท์ไปหาเขาให้ด้วย
I want to ask you to find his address.
ฉันต้องการให้คุณหาที่อยู่ของเขาให้ด้วย
I want you to sit down.
ฉันอยากจะให้คุณนั่งลง
I would like you to get me a pen.
ฉันอยากขอร้องให้คุณหาปากกาให้สักด้ามด้วย
3. ประโยคคำถาม (Question) การใช้รูปประโยคคำถามในการ ขอร้องนั้น ถือเป็นการขอร้องโดยอ้อมเป็นการถามกลายๆ ว่า จะทำอย่างนั้น ได้ไหม เป็นการแสดงความเกรงใจในการขอร้องนั้นๆ ซึ่งนิยมใช้กันมาก รูปคำถามที่ใช้มากคือ Yes/No Question แต่อย่างไรก็ตาม คำถามประเภทอื่นก็ใช้ในการขอร้องได้เช่นกัน ประโยคคำถามต่างๆ ที่ใช้ในการขอร้องมีโครงสร้างดังนี้
Yes/No Question :     Can / Will you…….., please?
Could / Would you please……., (please)?
Could / Would you kindly………..?
Would you be so kind as to……..?
Do / Would you mind………?
Tag Question :         ………,will you?
………,won’t you?
Wh- Question :         What……., please?
Who………, please?
(ect.)
Indirect Question :     I wonder if you……
I wonder if you’d mind…….
การใช้ประโยคคำถามชนิดต่างๆ ในการขอร้องนั้น มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
-ประโยค Yes/No Question ใช้มากที่สุด เป็นทั้งการถามและ ขอร้องในตัวเสร็จว่าจะทำได้หรือไม่ จากโครงสร้างข้างบนนั้น มีตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
Can you sit down, please?
กรุณานั่งลงได้ไหม
Will you make me a cup of coffee, please?
ชงกาแฟให้ฉันสักถ้วยได้ไหม
Could you please tell me the way to the airport?
คุณจะกรุณาบอกหนทางไปสนามบินให้ฉันหน่อยได้ไหม
Would you kindly lend me the book for two days?
คุณจะกรุณาให้ฉันยืมหนังสือเล่มนี้สักสองวันจะได้ไหม
Would you be so kind as to post these letters for me?
คุณจะกรุณาส่งจดหมายเหล่านี้ให้ฉันด้วยได้ไหม
Do you mind washing this glass?
คุณล้างแก้วนี้ด้วยได้ไหม
Would you mind closing the door?
คุณจะกรุณาปิดประตูหน่อยได้ไหม
Would you please translate this sentence for them?
คุณจะกรุณาแปลประโยคนี้ให้พวกเขาหน่อยได้ไหม
Can you help me with this exercise?
คุณช่วยฉันทำแบบฝึกหัดนี้ได้ไหม
Will you find the meaning of the word for me?
คุณจะหาความหมายคำนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Would you mind giving me her name?
คุณจะบอกชื่อเธอให้ฉันหน่อยได้ไหม
-ประโยค Tag Question ตามปกติใช้เฉพาะชนิดที่ท่อนแรกเป็นรูปคำสั่งเท่านั้น บางครั้งอาจจะถือว่ายังเป็นคำสั่งอยู่นั้นเอง แต่ในที่นี่จัดเป็นการขอร้องอีกระดับหนึ่งไม่ค่อยนิยมใช้กันมากนัก จากโครงสร้างข้างบนนั้น มีตัวอย่างดังต่อไปนี้
Come in, will you?
เข้ามาข้างใน ได้ไหม
Close the window, won’t you?
ปิดหน้าต่างด้วย ได้ไหม
Sit down, won’t you?
นั่งลงได้ไหม
Speak slowly, will you?
พูดช้าๆ ได้ไหม
ประโยคเช่นนี้ถือว่าเป็นคำสั่งโดยอ้อม ซึ่งมีความหมายสุภาพกว่า คำสั่งโดยตรง
-ประโยค Wh-Question เป็นรูปคำถามธรรมดา แล้วเติม please เข้าท้ายประโยค ถือว่าเป็นการขอร้องโดยอ้อมอีกแบบหนึ่ง เป็นการขอร้องระดับธรรมดา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
What’s your name, please?
คุณชื่ออะไรครับ
Where are you from, please?
คุณมาจากไหนครับ
When were you born, please?
คุณเกิดเมื่อไรครับ
How old are you, please?
คุณอายุเท่าไรครับ
การขอร้องวิธีนี นิยมใช้กับเหตุการณ์หรือสถานการณไม่มากนัก
-ประโยค Indirect Question นิยมใช้ในการขอร้องเช่นกัน เป็น การขอร้องโดยอ้อมเช่นเดียวกับ Yes/No Question ที่จริงแล้วประโยคชนิดนี้ก็คือประโยคบอกเล่านั้นเอง กริยาที่นิยมใช้สำหรับประโยคชนิดนี้ ก็คือกริยาที่แสดงถึงความสงสัย ไม่แน่ใจ ได้แก่ wonder (สงสัย) ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้
I wonder if you’d lend me the typewriter.
ไม่ทราบว่า คุณจะให้ฉันยืมเครื่องพิมพ์ดีดได้ไหม
I wonder if you could help me with this?
ไม่ทราบว่า คุณจะช่วยฉันทำสิ่งนี้ได้ไหม
I wonder if you would mind checking this work.
ไม่ทราบว่า คุณจะกรุณาตรวจงานนี้หน่อยได้ไหม
I wonder if you would mind explaining this sentence.
ไม่ทราบว่า คุณจะกรุณาอธิบายประโยคนี้หน่อยได้ไหม
ตอบรับ (Accepting) การตอบรับการขอร้อง คือสามารถกระทำได้ตามที่ขอร้องนั้น ใช้คำพูดได้หลายอย่างหลายระดับเช่นเดียวกับการขอร้องดังนี้
Yes, of course
ตกลง, ได้เลย, แน่นอน
Certainly
ตกลง, ได้เลย, แน่นอน
All right ตกลง
Not at all
ได้เลย, ไม่เป็นไร
O.K.
ตกลง, ได้เลย
Sure ได้เลย
With pleasure
ยินดี, ด้วยความยินดี
I’d be glad to
ด้วยความยินดี
No, of course not
ไม่เป็นไร, ไม่รังเกียจ
Certainly not
ไม่เป็นไร ไม่รังเกียจ
ตอบปฏิเสธ (Refusing) อาจใช้ได้หลายคำเช่นกัน ควรปฏิเสธอย่างสุภาพ และให้เหตุผลที่ไม่อาจสนองความต้องการตามที่ขอร้องได้ ดังนี้
I’m sorry…..
ขอโทษ……..
I’m afraid….
ฉันเกรงว่า……
I wish I could but……
ฉันอยากจะทำให้ แต่ว่า….
ตัวอย่าง
I’m sorry I don’t know.
ขอโทษด้วย, ฉันไม่ทราบ
I’m afraid I am not free at that time.
ฉันเข้าใจว่า ฉันคงไม่ว่างในเวลานั้น
I wish I could but I have to hurry back home.
อยากจะทำให้เหมือนกัน แต่ว่าฉันต้องรีบกลับบ้าน
ข้อสังเกต
-การใช้กริยารูปอดีต (past) คือ could, would ไม่มีความหมาย เป็นอดีต แต่แสดงถึงความสุภาพหรือเกรงใจว่า can และ will และใช้ would like สุภาพกว่า want
-การขอร้องรูปคำถาม Yes/No นั้นแตกต่างจากคำถามธรรมดา โดยเติม Please เข้าไปเพื่อแสดงการขอร้อง และตอบแตกต่างกัน โดยคำถามธรรมดาตอบ Yes/No แต่การขอร้องตอบ Yes, of course หรือ I’m sorry … ดังตัวอย่างต่อไปนี้

See also  [Update] สุภาษิต 26 Thai: from KJV | ที่ มา สุภาษิต - NATAVIGUIDES

คำถาม

ขอร้อง

Can you open the window?

Yes, I can. / No, I can’t.

คุณสามารถเปิดหน้าต่างได้ไหม

เปิดได้ / เปิดไม่ได้

Can you open the window, please?

Yes, of course. / I’m sorry …

คุณจะกรุณาเปิดหน้าต่างหน่อยได้ไหม      

ได้เลย / ขอโทษ เพราะว่า …

Can you speak Thai?

Yes, I can. / No, I can’t

คุณพูดภาษาไทยได้ไหม

ได้ พูดได้ / เปล่า พูดไม่ได้

Can you speak Thai, please?

All right. / Sorry, I don’t knowThai.

คุณกรุณาพูดภาษาไทยได้ไหม

ตกลง / ขอโทษ ฉันไม่รู้ภาษาไทย

Will you come tomorrow?

Yes, I will. / No, I won’t.

พรุ่งนี้ คุณจะมาใช่ไหม

ใช่, ฉันจะมา / เปล่า, ฉันจะไม่มา

Will you come tomorrow, please?

Sure. / I’m afraid I can’t.

พรุ่งนี้คุณมาได้ไหม

มาได้ / ฉันเกรงว่า คงมาไม่ได้

-การขอร้องที่ใช้ Do / Would you mind + v-ing เมื่อตอบรับ ใช้รูปเป็นปฏิเสธ คือ Of course not / Certainly not ซึ่งความหมายจริงๆ
ของการขอร้องชนิดนี้ ก็คือ คุณจะรังเกียจไหมที่จะ….คำตอบ ก็คือ เปล่า, ไม่รังเกียจ
ตัวอย่าง
Do you mind opening the window?    No, of courses not.
คุณจะรังเกียจไหมที่จะเปิดหน้าต่าง    ไม่เลย ไม่รังเกียจ
Would you mind helping me with this?    Certainly not.
คุณจะรังเกียจไหมที่จะกรุณาช่วยฉันทำสิ่งนี้   ไม่, ไม่รังเกียจ
แบบฝึกหัด
จงสร้างข้อความต่อไปนี้ให้เป็นประโยคขอร้อง
1. Take a seat
2. Turn off the fan
3. Show how to use it
4. Clean the room
5. Tell the way to somewhere
6. Type the letter
7. Not to be late
8. Pronounce this word
9. Send the letter by post
10. Not smoke in the room
ตัวอย่าง
Take a seat, please.
I want you to take a seat.
I would like you to take a seat.
Can you take a seat, please?
Could you please take a seat?
Do you mind taking a seat?
Take a seat, won’t you?
I wonder if you would take a seat.
โครงสร้างประโยคสำหรับขอร้อง มีดังนี้
Please…………….
………………., please.
I want …………., please.
I would like ……………, please.
Can/Could you ………….., please?
Will/Would
Could/Would you kindly ……………?
Would you be so kind as to …………?
Do/Would you mind ……………?
…………, will you?
…………, won’t you?
What/Who/etc…………, please?
I wonder if you…………….
I wonder if you would mind……………..
ที่มา:ดร.สวาสดิ์  พรรณา    

See also  [Update] คําคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ คําคมความรักภาษาอังกฤษ ความหมายดีกินใจ | รักใครไม่ได้เลย ทําฉันทําทุกอย่าง - NATAVIGUIDES

(Visited 257,710 times, 10 visits today)


สปันจ์ใบเตยมะพร้าวอ่อน สูตรไม่ใส่เอสพี ไม่ยุบ ไม่หด มะพร้าวไม่จม | Pandan \u0026 Coconut Sponge Cake


สปันจ์ใบเตยมะพร้าวอ่อน สูตรไม่ใส่เอสพี ไม่ยุบ ไม่หด มะพร้าวไม่จม | Pandan \u0026 Coconut Sponge Cake สูตรนี้ไม่หวานมากนะคะ
อ่านก่อนทำ
ก่อนทำขนมให้วอร์มเตาไว้เลยค่ะ
วัตถุดิบอย่างไข่ไก่ ควรเลือกไข่ที่สด ใหม่ . เพราะเค้กที่ต้องใช้ไข่มากจำเป็นต้องใช้ไข่ที่ใหม่เพื่อลดกลิ่นไข่ และเวลาตีไข่จะขึ้นฟูได้ดี . ควรใช้ไข่อุณหภูมิห้อง ไม่ใช่จากตู้เย็น
น้ำมันในสูตรสามารถ ใช้ น้ำมันคาโนล่า, รำข้าว, หรือเนยละลายได้ค่ะ ( เนยละลายต้องอุ่น )
น้ำตาลในสูตรสามารถ เพิ่ม ลด ได้
กลิ่นใบเตยถ้ามีก็ใส่นะคะ
การตีแบบนี้ที่ไม่ใส่เอสพี ส่วนผสมจะไม่ข้น แต่อบออกมาไม่ยุบค่ะ ผ่านการทดลองมาหลายครั้งแล้ว
สำคัญคือการตีไข่ให้ขึ้นฟู ขาว ข้น
เวลาใส่มะพร้าว ให้รีบวางนะคะ เพราะความร้อนจากเตาจะลดลง ทำให้เวลาอบเพิ่มขึ้น ( อบนานไปไม่ดีค่ะ )
เวลาผสมแป้งควรทำให้ไว และเบามือที่สุด

เค้กสปันจ์ใบเตยมะพร้าวอ่อน ( สูตรแม่บ้านสเปน ) พิมพ์จีบ กว้าง 7 cm สูง 4 cm ทำได้ 7 ถ้วย
ไข่ไก่ขนาดกลาง อุณหภูมิห้อง 2 ฟอง
น้ำตาลทราย 30 กรัม ( เพิ่ม หรือ ลดได้ )
น้ำมันดอกทานตะวัน ( อุ่น) 13 กรัม
กะทิ 23 กรัม ( อุ่น )
น้ำใบเตย 20 กรัม ( อุ่น )
แป้งสาลีเอนกประสงค์ 55 กรัม ( แป้งเค้กก็ได้ค่ะ )
เกลือ 1/8 ช้อนชา ( ขออภัยในคลิปพิมพ์ 1/4 )
ผงฟู 1/4 ช้อนชา
สีเจล
เนื้อมะพร้าวอ่อน
ถ้ามีกลิ่นใบเตย ใส่กลิ่นได้เลยค่ะ
อบไฟบน ล่าง วางถาดชั้นกลาง 170° C 20 นาที ( ดูหน้าขนมสีน้ำตาลเล็กน้อย)

Pandan \u0026 Coconut Sponge Cake Recipe
2 medium egg ( room temperature )
30 g. Sugar ( can reduce / add )
13 g. Sunflower oil ( or canola, rice oil )
23 g. Coconut Milk ( warm )
20 g. Pandan juice ( warm )
55 g. All purpose flour ( or cake flour )
1/8 tsp. Salt
1/4 tsp. Baking powder
Gel colour
young coconut meat
Pandan essence if you like

Bake at 170° C middle rack for 20 minutes

หากต้องการนำสูตรขนมปังตัวนี้ หรือขนมอื่นๆ ที่เป็นสูตรของทางช่องนี้ไปใช้เพื่อนำไปทำลงในช่องยูทูป, IG, Blog,เพจ เพื่อหารายได้. กรุณาลงเครดิต ชื่อช่องแม่บ้านสเปน ให้ด้วยนะคะ. หรือทักมาบอกกันก่อนก็ได้ค่ะ
ไม่อนุญาตให้นำสูตรไปเปิดคลาสขายออนไลน์ เรียกเก็บเงิน, เพราะสูตรคิดมาเพื่อแบ่งปันให้นำไปทดลองทำกิน ทำขาย เพื่อสร้างอาชีพ ฟรี

การนำสูตรคนอื่นไปโดยไม่บอกกล่าวหรือไม่ใส่เครดิตเจ้าของสูตร ,หรือที่มาของสูตร มาลงในช่องทางยูทูปเพื่อสร้างรายได้ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ,เอาสูตรของใครมาควรให้เครดิตต้นทาง. เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้คิด เพราะสูตรใช้เวลาคิดและทดลอง อยากให้ช่วยส่งเสริม สนับสนุนคนคิดสูตรด้วยนะคะ. และตักเตือนถ้าเจอการก็อปปี้ต้นฉบับ.

📍If you use my recipes for your Youtube channel/ blog . Instagram. Please kindly mention to my channel. Thank you.

Music background (Thank you !! Really Appreciate sharing ❤️)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🎈Song : 샛별 계란꽃 / https://youtu.be/YFMhXdWpMBM ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

สปันจ์ใบเตยมะพร้าวอ่อน
เค้กสปันจ์
PandanSpongeCake

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สปันจ์ใบเตยมะพร้าวอ่อน  สูตรไม่ใส่เอสพี ไม่ยุบ ไม่หด มะพร้าวไม่จม  | Pandan \u0026 Coconut Sponge Cake

【一小時純音乐 】不染 Unsullied – 古琴 Guqin Cover || 香蜜沉沉燼如霜 Ashes of Love OST #guqin #guqinmusic


如果您喜歡我的視頻,請盡可能分享給朋友真心謝謝大家的支持。
✔感谢收看!
✔如果喜欢,别忘了订阅,喜欢和分享我的视频!
✔祝你有美好的一天!
© Follow 安静音乐
Youtube → https://bom.to/Lang4d
♫ Playlist : https://bom.to/7LoTGw
🔔 CONTACT US: one.thanhcongmedia.12@gmail.com
🚫如果您对版权问题有任何疑问,请在进行任何操作之前直接与我们联系,或者有任何疑问,请通过电子邮件给我写信
🚫 If you have any problem with copyright issues, please CONTACT US DIRECTLY before doing anything, or question please write to me in email

【一小時純音乐  】不染 Unsullied - 古琴 Guqin Cover || 香蜜沉沉燼如霜 Ashes of Love OST  #guqin #guqinmusic

จุดประสงค์ที่ท่านผู้นั้นสร้าง Add on นี้ขึ้นมาคืออะไร l Dead by Daylight The Executioner


เยี่ยมชมเพจ ติดต่องาน พูดคุยได้ที่
FB page : https://www.facebook.com/PeeYin108822731559095

จุดประสงค์ที่ท่านผู้นั้นสร้าง Add on นี้ขึ้นมาคืออะไร l Dead by Daylight The Executioner

Tear-Jerker Commercials Create Internet Challenge


Watch a commercial called \”Giving\” created by Thanonchai Sornsriwichai for the Thai phone company True Move. Internet users around the world are viewing the director’s work to see if they can watch without breaking into tears. Photo: True/YouTube
Subscribe to the WSJ channel here:
http://bit.ly/14Q81Xy
More from the Wall Street Journal:
Visit WSJ.com: http://www.wsj.com
Follow WSJ on Facebook: http://www.facebook.com/wsjvideo
Follow WSJ on Google+: https://plus.google.com/+wsj/posts
Follow WSJ on Twitter: https://twitter.com/WSJvideo
Follow WSJ on Instagram: http://instagram.com/wsj
Follow WSJ on Pinterest: http://www.pinterest.com/wsj/
Don’t miss a WSJ video, subscribe here: http://bit.ly/14Q81Xy
More from the Wall Street Journal:
Visit WSJ.com: http://www.wsj.com
Visit the WSJ Video Center: https://wsj.com/video
On Facebook: https://www.facebook.com/pg/wsj/videos/
On Twitter: https://twitter.com/WSJ
On Snapchat: https://on.wsj.com/2ratjSM

Tear-Jerker Commercials Create Internet Challenge

กินก๋วยเตี๋ยวถาดแกล้มมะระขี้นก ครั้งแรกของบ่าวท้าว


ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม
กินก๋วยเตี๋ยวถาดแกล้มมะระขี้นก ครั้งแรกของบ่าวท้าว บางลีลาอาจบ่สุภาพปานใด๋กะขออภัยเด้อครับ ขอบคุณความรักความเมตตา ขอบคุณทุกคอมเมนต์ ที่ทุกท่านมีให้กับบ่าวท้าว ฝากเป็นแรงใจ อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตาม และกดกระดิ่งไว้ เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆ ก่อนใครนะครับ\r
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่\r
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100007548155534\r
แฟนเพจ : https://www.facebook.com/bawtaw2019/

กินก๋วยเตี๋ยวถาดแกล้มมะระขี้นก ครั้งแรกของบ่าวท้าว

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ kindly คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.