Home » [Update] 20 อันดับ LPI : Logistics Performance Index ที่มีผลการประเมินที่ดีที่สุด | irl คือ – NATAVIGUIDES

[Update] 20 อันดับ LPI : Logistics Performance Index ที่มีผลการประเมินที่ดีที่สุด | irl คือ – NATAVIGUIDES

irl คือ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

20 อันดับ LPI : Performance Index ที่มีผลการประเมินที่ดีที่สุด

หลายองค์กรสงสัยว่า LPI คืออะไร? และมีความสำคัญอย่างไร?

LPI หรือเรียกเต็มๆ ว่า Performance Index (ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์) ว่าด้วยเรื่องของการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางด้าน ซึ่งการวัดประเมินนี้มีที่มาจากธนาคารโลก (World Bank) เหตุผลที่ World Bank จำเป็นจะต้องวัดประสิทธิภาพ Logistics เนื่องจากว่าตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจโดยมากจะใช้ GDP เป็นหลัก

แต่เมื่อมีการลงลึกในการดำเนินงาน ตัวชี้วัดจึงจำเป็นที่จะต้องเจาะจงสามารถชี้วัดให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในแต่ละส่วนได้ และการประเมิน LPI นั้น สามารถประเมินเป็นมิติต่างๆ เพื่อสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้มีความชัดเจน ประกอบไปด้วย มิติทางด้านต้นทุน (Cost), เวลา (Time), และความน่าเชื่อถือ (Reliability)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติทางด้านต้นทุน ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดที่สามารถชี้วัดให้เห็นได้ว่าต้นทุน ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจของประเทศต่างๆ เป็นอย่างไร นักลงทุนสามารถใช้ผลการชี้วัดนี้มาประกอบการตัดสินใจในการเข้าลงทุนในประเทศนั้นๆ ได้ด้วย

การวัดจะสามารถวัดได้ในกิจกรรมต่างๆ ของ Logistics ซึ่งในประเทศไทยได้นำมาปรับใช้เป็นตัวชี้วัดประเมินภายใต้การดำเนินงานของกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้มีการจัดทำโครงการออกมาเป็นแบบสำรวจข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) ที่เหมาะสมสำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย

โดยจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ตามหมวดอุตสาหกรรม (International Standard Industrial Classification: ISIC) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) ระดับประเทศ และมีการเผยแพร่ข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมวิเคราะห์และประเมิน ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของตนเอง เพื่อการพัฒนาสู่เกณฑ์ระดับประเทศและระดับสากล

การวัดผลในมิติต่างๆ นั้นถูกนำมาใช้วัดในกิจกรรมทางด้าน Logistics ทั้งหมด 9 กิจกรรม ดังนี้

  1. การให้บริการแก่ลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน ( and Support)
  2. การจัดซื้อจัดหา (Purchasing and Procurement)
  3. การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ (Logistics Communication and Order processing)
  4. การขนส่ง (Transportation)
  5. การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้า (Site Selection, Warehousing and Storage)
  6. การวางแผนหรือการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand and Planning)
  7. การบริหารสินค้าคงคลัง ( Management)
  8. การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และการบรรจุหีบห่อ (Materials Handling and Packaging)
  9. โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)

ซึ่งเมื่อนำ 3 มิติที่จะวัดมาใช้วัดประสิทธิภาพในกิจกรรม Logistics ทั้ง 9 กิจกรรม ก็จะมีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 27 ตัวชี้วัด

20 อันดับ LPI: Logistics Performance Index ที่มีผลการประเมินที่ดีที่สุด

20 อันดับ LPI : Logistics Performance Index ที่มีผลการประเมินที่ดีที่สุด

ที่มา: https://lpi.worldbank.org

20 อันดับ LPI: Logistics Performance Index ที่มีผลการประเมินที่ดีที่สุด และอันดับของประเทศไทย จากผลการประเมิน 160 ประเทศทั่วโลก โดย World Bank

ผลการชี้วัด overall LPI score and LPI rank

Country
Code
score
rank

Germany

DEU

4.23

1

Luxembourg

LUX

4.22

2

Sweden

SWE

4.20

3

Netherlands

NLD

4.19

4

Singapore

SGP

4.14

5

Belgium

BEL

4.11

6

Austria

AUT

4.10

7

United Kingdom

GBR

4.07

8

Hong Kong SAR, China

HKG

4.07

9

United States

USA

3.99

10

Switzerland

CHE

3.99

11

Japan

JPN

3.97

12

United Arab Emirates

ARE

3.94

13

Canada

CAN

3.93

14

Finland

FIN

3.92

15

France

FRA

3.90

16

Denmark

DNK

3.82

17

Ireland

IRL

3.79

18

Australia

AUS

3.79

19

South Africa

ZAF

3.78

20

Thailand
THA
3.26
45

ผลการชี้วัด LPI Customs score
Country
Code
score
rank

Singapore

SGP

4.18

1

Germany

DEU

4.12

2

Netherlands

NLD

4.12

3

Finland

FIN

4.01

4

United Kingdom

GBR

3.98

5

Canada

CAN

3.95

6

Hong Kong SAR, China

HKG

3.94

7

Sweden

SWE

3.92

8

Luxembourg

LUX

3.90

9

Switzerland

CHE

3.88

10

Japan

JPN

3.85

11

United Arab Emirates

ARE

3.84

12

Belgium

BEL

3.83

13

Denmark

DNK

3.82

14

Austria

AUT

3.79

15

United States

USA

3.75

16

France

FRA

3.71

17

South Africa

ZAF

3.60

18

Czech Republic

CZE

3.58

19

Norway

NOR

3.57

20

Thailand
THA
3.11
46

ผลการชี้วัด LPI Infrastructure score
Country
Code
score
rank

Germany

DEU

4.44

1

Netherlands

NLD

4.29

2

Sweden

SWE

4.27

3

Luxembourg

LUX

4.24

4

United Kingdom

GBR

4.21

5

Singapore

SGP

4.20

6

Switzerland

CHE

4.19

7

United States

USA

4.15

8

Canada

CAN

4.14

9

Hong Kong SAR, China

HKG

4.10

10

Japan

JPN

4.10

11

Austria

AUT

4.08

12

United Arab Emirates

ARE

4.07

13

Belgium

BEL

4.05

14

France

FRA

4.01

15

Finland

FIN

4.01

16

Norway

NOR

3.95

17

Australia

AUS

3.82

18

Italy

ITA

3.79

19

Korea, Rep,

KOR

3.79

20

Thailand
THA
3.12
46

ผลการชี้วัด LPI International shipments score
Country
Code
score
rank

Luxembourg

LUX

4.24

1

Hong Kong SAR, China

HKG

4.05

2

Belgium

BEL

4.05

3

Sweden

SWE

4.00

4

Singapore

SGP

3.96

5

Netherlands

NLD

3.94

6

United Arab Emirates

ARE

3.89

7

Germany

DEU

3.86

8

Austria

AUT

3.85

9

Ireland

IRL

3.83

10

United Kingdom

GBR

3.77

11

China

CHN

3.70

12

Japan

JPN

3.69

13

Switzerland

CHE

3.69

14

Denmark

DNK

3.66

15

Panama

PAN

3.65

16

Italy

ITA

3.65

17

Czech Republic

CZE

3.65

18

United States

USA

3.65

19

France

FRA

3.64

20

Thailand
THA
3.37
38

ผลการชี้วัด LPI Logistics quality and competence score
Country
Code
score
rank

Germany

DEU

4.28

1

Sweden

SWE

4.25

2

Netherlands

NLD

4.22

3

Austria

AUT

4.18

4

Singapore

SGP

4.09

5

Belgium

BEL

4.07

6

United Kingdom

See also  [NEW] รวมประโยค เขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ให้เหมือนมืออาชีพ (พื้นฐาน-ระดับสูง) | ผู้สนใจ ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

GBR

4.05

7

United States

USA

4.01

8

Denmark

DNK

4.01

9

Luxembourg

LUX

4.01

10

Hong Kong SAR, China

HKG

4.00

11

Japan

JPN

3.99

12

Taiwan, China

TWN

3.95

13

Switzerland

CHE

3.95

14

Canada

CAN

3.90

15

Finland

FIN

3.88

16

Australia

AUS

3.87

17

United Arab Emirates

ARE

3.82

18

France

FRA

3.82

19

Ireland

IRL

3.79

20

Thailand
THA
3.14
49

ผลการชี้วัด LPI Tracking and tracing score
Country
Code
score
rank

Sweden

SWE

4.38

1

Austria

AUT

4.36

2

Germany

DEU

4.27

3

Belgium

BEL

4.22

4

United States

USA

4.20

5

Netherlands

NLD

4.17

6

United Kingdom

GBR

4.13

7

Luxembourg

LUX

4.12

8

Canada

CAN

4.10

9

Singapore

SGP

4.05

10

Finland

FIN

4.04

11

Switzerland

CHE

4.04

12

Japan

JPN

4.03

13

Hong Kong SAR, China

HKG

4.03

14

France

FRA

4.02

15

Ireland

IRL

3.98

16

South Africa

ZAF

3.92

17

United Arab Emirates

ARE

3.91

18

Australia

AUS

3.87

19

Italy

ITA

3.86

20

Thailand
THA
3.20
50

ผลการชี้วัด LPI Timeliness score
Country
Code
score
rank

Luxembourg

LUX

4.80

1

Germany

DEU

4.45

2

Sweden

SWE

4.45

3

Belgium

BEL

4.43

4

Netherlands

NLD

4.41

5

Singapore

SGP

4.40

6

Austria

AUT

4.37

7

United Kingdom

GBR

4.33

8

Hong Kong SAR, China

HKG

4.29

9

Israel

ISR

4.27

10

United States

USA

4.25

11

Taiwan, China

TWN

4.25

12

France

FRA

4.25

13

Switzerland

CHE

4.24

14

Japan

JPN

4.21

15

Finland

FIN

4.14

16

Lithuania

LTU

4.14

17

United Arab Emirates

ARE

4.13

18

New Zealand

NZL

4.12

19

Estonia

EST

4.08

20

Thailand
THA
3.56
52

ครั้งต่อไปจะเป็นการลงลึกในการชี้วัดประสิทธิภาพในกิจกรรมต่างๆ ของ Logistics ในมิติต่างๆ พร้อมทั้งระบุข้อมูลที่จำเป็นและสูตรการคำนวณ เพื่อนำไปสู่การวัดผลได้จริงต่อไป

บทความ ดร.ธีวินท์ นฤนาท นักวิชาการ ที่ปรึกษาธุรกิจและโลจิสติกส์

[Update] 108 ตัวย่อภาษาอังกฤษ คําย่อภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล ที่นักแชทต้องรู้! | irl คือ – NATAVIGUIDES

2moro
Tomorrow
พรุ่งนี้

2nte
Tonight
คืนนี้

AAMOF
As a Matter of Fact
อันที่จริงแล้ว

AEAP
As Early as Possible
เช้าสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

AFAIK
As far as I know
เท่าที่ฉัน

AFAIR
As far as I remember / recall
เท่าที่ฉันจำได้

AKA
Also known as
หรือที่รู้กันคือ

ASAP
As Soon as Possible
เร็วสุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ASL
Age / Sex / Location?
อายุ เพศ สถานที่

B/C
Because
เพราะว่า

B3
Blah, Blah, Blah
บลาๆๆ

B4YKI
Before You Know it
ก่อนคุณจะรู้

BFF
Best Friends, Forever
เพื่อนรักตลอดไป

BM&Y
Between Me and You
ระหว่างคุณและฉัน

BRB
Be right Back
กลับมาแล้ว

BRT
Be right There
อยู่ตรงนั้นแหละ

BTT
Back to Topic
กลับมาหัวข้อที่คุยกัน

BTW
By the Way
อ้ออีกอย่าง

C&P
Copy and Paste
ก๊อบแล้ววาง

C-P
Sleepy
ง่วงนอน

CTN
Cannot talk now
คุยไม่ได้ตอนนี้

CU
See you
ค่อยเจอกัน

CUS
See You Soon
เจอกันเร็วๆนี้

CWOT
Complete Waste of Time
เสียเวลาสิ้นดี

CYT
See You Tomorrow
เจอกันพรุ่งนี้

DGMW
Don’t get me wrong
อย่าเข้าใจฉันผิด

DIY
Do it Yourself
ทำเอง

EZ
Easy
ง่าย

E123
Easy as 1, 2, 3
ง่ายเหมือนปอกกล้วย

EM?
Excuse Me?
ว่าไงนะ

EOD
End of Discussion
จบการสนทนา

F2F
Face to Face
เผชิญหน้า

FAQ
Frequently asked Questions
คำถามที่ถามบ่อย

FKA
Formerly known as
ก่อนหน้านี้เป็นที่รู้กันคือ

FOAF
Friend of a Friend
เพือนของเพื่อน

GJ
Good Job
ดีมาก

GR8
Great
เยี่ยม

HF
Have fun
ขอให้สนุกนะ

HTH
Hope this Helps
คิดว่าช่วยได้

ICYMI
In Case you missed it
ในกรณีที่คุณพลาด

IDC
I Don’t Care
ฉันไมสน

IDK
I Don’t Know
ฉันไม่รู้

IIRC
If I Recall / Remember Correctly
ถ้าฉันจำได้อย่างแม่นยำ

ILU / ILY
I Love You
ฉันรักคุณ

IMHO
In my Humble Opinion
ในความคิดจริงๆของฉัน

IMO
In my Opinion
ในความคิดของฉัน

IMU
I Miss You
ฉันคิดถึงคุณ

IOW
In other Words
กล่าวอีกนัยหนึ่ง

IRL
In Real Life
ในชีวิตจริง

J/K
Just Kidding
ล้อเล่น

JC
Just Checking
แค่ต้องการตรวจเช็ค

JTLYK
Just to Let You Know
แค่ต้องการให้คุณรู้

KFY
Kiss for You
จูบนี้เพื่อคุณ

KMN
Kill Me Now
ฆ่าฉันเลยตอนนี้

L8R
Later
ทีหลัง

LOL
Laughing out loud
ขำหนักมาก

MMW
Mark my Words
จำคำพูดฉันไว้เลย

MoF
Male or Female
ชายหรือหญิง

MYOB
Mind Your Own Business
สนเรื่องตัวเองเถอะ

N/A
Not Available / Applicable
ไม่ว่าง

NAZ
Name, Address, ZIP
ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์

NC
No Comment
ไม่มีความเห็น

NIMBY
Not in my Backyard
ไม่มีความรู้ด้านนี้

NM
Never Mind / Nothing Much
ไม่เป็นไร

NNTR
No need to Reply
ไม่จำเป็นต้องตอบ

noob n00b
Newbie
มือใหม่

NOYB
None of your Business
ไม่ใช่เรื่องของคุณ

NP
No Problem
ไม่มีปัญหา

NRN
No Reply Necessary
ไม่จำเป็นต้องตอบ

NSFW
Not Safe for Work
ไม่ปลอดภัยในการทำงาน

See also  สินเชื่อคนติดแบล็คลิส รับเงินไวใน 30 นาที / tanoilanyai | ทางออก คนติดแบล็คลิส | Nataviguides

NVM
Never Mind
ไม่เป็นไร

OIC
Oh, I See
อ๋อ เข้าใจล่ะ

OMG
Oh my God
โอ้ พระช่วย

OMW
On My Way
กำลังเดินทาง

OSM
Awesome
เจ๋งมาก

OP
Original Poster, Original Post
โพสต์เดิม

OT
Off Topic
นอกเรื่อง

OTL
Out to Lunch
ออกไปกินข้าวเที่ยง

OTOH
On the other Hand
อีกแง่หนึ่ง

OTP
On the Phone
คุยโทรศัพท์อยู่

PAL
Parents are Listening
พ่อแม่แอบฟังอยู่

PAW
Parents are Watching
พ่อแม่แอบดูอยู่

PIR
Parent in Room
พ่อแม่อยู่ในห้อง

P.S.
Post Script
ป.ล.

QT
Cutie
น่ารัก

RN
Right Now
ตอนนี้

SCNR
Sorry, could not Resist
ขอโทษ อดไม่ได้

SEP
Someone else’s Problem
ปัญหาของคนอื่น

SFLR
Sorry, for late Reply
ขอโทษ ที่ตอบช้า

SMIM
Send Me an Instant Message
ส่งข้อความหาฉันด่วน

TGIF
Thanks God, its Friday
ขอบคุณพระเจ้า มันเป็นวันศุกร์

THX TNX
Thanks
ขอบคุณ

TIA
Thanks in Advance
ขอบคุณล่วงหน้า

TC
Tacke care
ดูแลตัวเองด้วยนะ

TMI
Too Much Information
ข้อมูลมากไป

TQ
Thank You
ขอบคุณ

TTYL
Talk to you Later
ค่อยคุยกัน

TYT
Take your Time
ใช้เวลาตามสบาย

TYVM
Thank You Very Much
ขอบคุณมาก

W8
Wait
รอก่อน

WB
Welcome Back
ยินดีต้อนรับกลับมา

WFM
Works for Me
ทำงานให้หน่อย

WTF
What the Fuck
เป็น(ตัวเงินตัวทอง)อะไรวะ

WTH
What the Hell / What the Heck
เป็นอะไรกันวะ

WYCM
Will You Call Me?
จะโทรหาฉันไหม

WYWH
Wish You Were Here
เธออยู่นี่ได้ก็ดีอ่ะ

XOXOXOX
Hugs, Kisses, …
กอดจูบ….

YMMD
You made my Day
คุณทำให้ฉันมีความสุข


Cookie Run in REAL LIFE! คุกกี้รันในชีวิตจริง 쿠키런 in 4K!!


Cookie Run in REAL LIFE! | คุกกี้รันเป็นตัวจริง | 쿠키런
ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับ http://goo.gl/ar4inv
Be sure to check out more of my other videos here: http://goo.gl/ar4inv
The amazing talented parkour and free runner for the video is Tee Raiden. You can contact him on facebook here: https://goo.gl/1kAFCq
The amazing music for this video was composed by the one and only Rafael Krux! You can check out more of his stuff here: http://goo.gl/MkS6GN
The sweet visual effects were done by my friend Jason Murray. You can contact him for work here: https://www.facebook.com/jasonmurray12?fref=ts
Don’t forget to follow me on instagram, facebook, and subscribe on youtube, it’s the cool thing to do these days 🙂
อย่าลืมติดตามผมใน อินสตาแกรม เฟสบุ๊ค และ ยูทูป ทำสิ่งนี้แล้วเท่ห์มาก
http://www.facebook.com/mymatenate
http://instagram.com/mymatenate/
https://www.youtube.com/c/MyMateNate
It took us a total of 2 1/2 days to film this down in Phuket Thailand. It was soo beautiful! Check out a video on phuket and its tourism here: https://www.youtube.com/watch?v=x3DbTmtEkok
. We woke up before sunrise to get to the filming location. We did several takes. We didnt have any planned spots, we just drove around until we found what we liked and filmed there.
There is one shot at the mall, in which case we were chased down by security guards… but we were to quick! hahaha. From now on i think i’ll be sure to get permission to film in all locations before we do this again.
On a technical note:
Film by Nathan Bartling using a Panasonic GH4 filmed at 4K/UHD resolution.
Edited by Nathan Bartling using Premiere Pro CC
For Business or stock footage inquiries email me at: mymatenate69@gmail.com

I’m an American who lives in Bangkok and loves making movies. ผมเป็นคนอเมริกาที่ใช้ชีวิตอยู่ที่กทม. ผมชอบถ่ายทำคลิปวีดีโอ คำถามที่คนชอบถามบ่อยๆ
Here are FAQ’s
Q How do you make money?
A I do freelance videography work
ถาม ได้เงินได้อย่างไร
ตอบ ผมรับทำฟรีแลนซ์ (เป็น จ๊อบ)
Q What camera do I use?
A 95% of my work is done on a Panasonic GH4 in 4K resolution. Anything from the sky is from my DJI phantom 3 professional (also in 4k)
ถาม ใช้กล้องอะไรถ่าย
ตอบ 95% ผมใช้ panasonic gh4 มุมอากาศผมใช้โดรนติดกล้อง dji phantom 3 pro
Q Where did I go to film school?
A I never went to university. I only finished high school
ถาม เรียนจบที่ไหน
ตอบ ผมเรียนจบ ม. 6 เท่านั้นเอง
Q What do I edit with?
A Adobe Premiere CC
ถาม ใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อ
ตอบ Adobe Premiere CC
Q How long have you been in Thailand?
A As of today it’s been 2.5 years. (Today is Feb 1, 2016… so if i dont update this you can do the math)
ถาม อยู่เมืองไทยนานหรือยัง
ตอบ 2.5 ปีแล้ว (วันนี้ วันแรกของเดือนกุมภา 2559)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Cookie Run in REAL LIFE! คุกกี้รันในชีวิตจริง 쿠키런 in 4K!!

Ebola OutBreak Crisis in New Amsterdam | New Amsterdam | Screen Bites


The young man from Liberia who may have Ebola starts vomiting blood everywhere without control and Lauren goes straight away to help him. However, when the patient is stabilised, Dr. Max Eggold realises that Lauren’s globe has been punctured; she’s been exposed.
From Season 1 Episode 1 \”Pilot\”: Dr. Max Goodwin shakes up the status quo on his first day as a medical director of New Amsterdam, while simultaneously dealing with his own personal issues.
New Amsterdam (2017) SYNOPSIS: Dr. Max Goodwin is brilliant, charming and the new medical director at America’s oldest public hospital. While he’s set on tearing down the bureaucracy to provide exceptional care, the doctors and staff are not so sure. They’ve heard this before, and no one else has delivered on those promises. Not taking no for an answer, Max disrupts the status quo and proves he will stop at nothing to breathe new life into this understaffed, underfunded and underappreciated hospital the only one in the world capable of treating Ebola patients, prisoners from Rikers Island and the president of the United States all under one roof and return it to the glory that put it on the map. Inspired by Bellevue in New York City.
Watch New Amsterdam on Google Play: https://bit.ly/2WpBn2o
Welcome to Screen Bites. The ultimate place for cross overs, mashups, clips, trailers, exclusives behind the scenes, singalongs and so much more! There’s nowhere else like this for film fans on YouTube.
Don’t forget to subscribe at https://bit.ly/2uuDyEX
NewAmsterdam Doctors Ebola

See also  [Update] | นักเรียน18+ - NATAVIGUIDES

Ebola OutBreak Crisis in New Amsterdam | New Amsterdam | Screen Bites

Rush E but played by a real person


Passez sur mon twitch : twitch.tv/lemecenpyjama
Je fais ça, en attendant de sortir de \”vrai\” vidéo…
J’ai besoin de sommeil…
Et en plus j’ai oublié de mettre l’effet sur l’outro… J’vais me pendre…
Musique :
RUSH E : https://www.youtube.com/watch?v=Qskm9MTz2V4
OUTRO : https://www.youtube.com/watch?v=TIfAkOBMf5A

Rush E but played by a real person

Demolition Derby Battle


Drift cars, drag racing, and demo derby! Today’s battle is INSANE!
Thanks to General Tire for sponsoring this video! Click HERE to check out an insane prize pack from General Tire: http://dudeperfect.com/generaltire/
► Thanks for subscribing! http://bit.ly/SubDudePerfect
Music by Jaxson Gamble: \”Anything\”
► Click HERE to listen: https://bit.ly/DPanything
2021 Dude Perfect Tour!
► Come see us on Tour!! http://bit.ly/DudePerfectTour2021
Check out future events at Bristol Motor Speedway:
► https://www.bristolmotorspeedway.com/tickets/
Battle
NEXT LEVEL STUFF

🎒 NEW Merch http://bit.ly/DPStore
🎮 Play our FREE iPhone game! http://smarturl.it/DudePerfect2
📱 Text us (469) 2057005
🔔 Hit the bell next to Subscribe so you don’t miss a video!
👨🏻‍💻 Watch our newest vids! http://bit.ly/NewDPVids
📕 Read our Book \”Go Big\” http://amzn.to/OYdZ2s
Follow our Instagrams so we can be best friends

🏆 http://Instagram.com/DudePerfect
🧔🏻 http://Instagram.com/TylerNToney
👱🏻‍♂️ http://Instagram.com/Cody_Jones_
🙋🏻‍♂️ http://Instagram.com/CobyCotton
👨‍🦰 http://Instagram.com/GarrettHilbert
⛹🏻‍♂️ http://Instagram.com/CoryCotton

“Anything”
Performed by Jaxson Gamble
Courtesy of Silver Side Productions
Written by William Van Alstin and Jay Stolar
(C) Fact Publishing (BMI) / Silver Side Publishing (BMI)

Bonus points if you’re still reading this!
Comment: What crazy battle should we do next!?
Click here to learn more about Dude Perfect:
http://bit.ly/AboutDudePerfect
As always…Go Big and God Bless!
Your friends at Dude Perfect
Business or Media, please contact us at:
Dude@DudePerfect.com

5 Best Friends and a Panda.
If you like Sports + Comedy, come join the Dude Perfect team!
Best known for trick shots, stereotypes, battles, bottle flips, ping pong shots and allaround competitive fun, Dude Perfect prides ourselves in making the absolute best familyfriendly entertainment possible! Welcome to the crew!
Pound it 👊🏻 Noggin 🙇🏻‍♂️
Dude Perfect

Demolition Derby Battle

Cut the Rope: Om Nom Stories Seasons 1-6 – ALL EPISODES


Ultimate Om Nom Stories compilation!
Get the latest Cut the Rope: Magic game for iOS, Android \u0026 Amazon: http://zep.tl/ctrmagicfb
Visit Cut the Rope official site: http://www.cuttherope.net
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/cuttherope
Follow us on Twitter: https://twitter.com/Cut_The_Rope
And on Instagram: https://instagram.com/cuttheropeofficial
Cartoons OmNom CutTheRope

Cut the Rope: Om Nom Stories Seasons 1-6 - ALL EPISODES

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ irl คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.