Home » [Update] 1-100 ภาษาอังกฤษ ฝึกนับเลขกันเถอะ | fourteen แปลว่า – NATAVIGUIDES

[Update] 1-100 ภาษาอังกฤษ ฝึกนับเลขกันเถอะ | fourteen แปลว่า – NATAVIGUIDES

fourteen แปลว่า: คุณกำลังดูกระทู้

การนับเลขเป็นพื้นฐานของการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในเรื่องของการซื้อของ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาควรที่จะฝึกนับเลข 1-100 ภาษาอังกฤษให้ได้ก่อน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การคำนวนเลขและการนับที่มากขึ้น

นับเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ

one อ่านว่า วัน แปลว่า หนึ่ง
two อ่านว่า ทู แปลว่า สอง
three อ่านว่า ธรี แปลว่า สาม
four อ่านว่า โฟร์ แปลว่า สี่
five
อ่านว่า ไฟว์ แปลว่า ห้า
six อ่านว่า ซิกซฺ แปลว่า หก
seven อ่านว่า เซฟวฺ เวิน แปลว่า เจ็ด
eight อ่านว่า เอท แปลว่า แปด
nine อ่านว่า ไนน แปลว่า เก้า
ten อ่านว่า เท็น แปลว่า สิบ

eleven อ่านว่า อิเล็ฟเวิน แปลว่า สิบเอ็ด
twelve อ่านว่า ทเวลฟฺ แปลว่า สิบสอง
thirteen อ่านว่า เธอร์ทีน แปลว่า สิบสาม
fourteen อ่านว่า โฟร์ทีน แปลว่า สิบสี่
fifteen อ่านว่า ฟิฟทีน แปลว่า สิบห้า
sixteen อ่านว่า ซิคซฺทีน แปลว่า สิบหก
seventeen อ่านว่า เซฟวฺเวินทีน แปลว่า สิบเจ็ด
eighteen  อ่านว่า เอททีน แปลว่า สิบแปด
nineteen อ่านว่า ไนนทีน แปลว่า สิบเก้า
twenty
  อ่านว่า ทเวนที แปลว่า ยี่สิบ

twenty-one  อ่านว่า ทเวนที วัน แปลว่า ยี่สิบเอ็ด
twenty-two  อ่านว่า ทเวนที ทู แปลว่า ยี่สิบสอง
twenty-three อ่านว่า ทเวนที ธรี แปลว่า ยี่สิบสาม
twenty-four อ่านว่า ทเวนที โฟร์ แปลว่า ยี่สิบสี่
twenty-five อ่านว่า ทเวนที ไฟว แปลว่า ยี่สิบห้า
twenty-six อ่านว่า ทเวนที ซิคซฺ แปลว่า ยี่สิบหก
twenty-seven อ่านว่า ทเวนที เซฟวฺเวิน แปลว่า ยี่สิบเจ็ด
twenty-eight อ่านว่า ทเวนที เอท แปลว่า ยี่สิบแปด
twenty-nine อ่านว่า ทเวนที ไนน แปลว่า ยี่สิบเก้า
thirty อ่านว่า เธอร์ที แปลว่า สามสิบ

thirty-one  อ่านว่า เธอร์ที วัน แปลว่า สามสิบเอ็ด
thirty-two  อ่านว่า เธอร์ที ทู แปลว่า สามสิบสอง
thirty-three อ่านว่า เธอร์ที ธรี แปลว่า สามสิบสาม
thirty-four อ่านว่า เธอร์ที โฟร์ แปลว่า สามสิบสี่
thirty-five อ่านว่า เธอร์ที ไฟว แปลว่า สามสิบห้า
thirty-six อ่านว่า เธอร์ที ซิคซฺ แปลว่า สามสิบหก
thirty-seven อ่านว่า เธอร์ที เซฟวฺเวิน แปลว่า สามสิบเจ็ด
thirty-eight อ่านว่า เธอร์ที เอท แปลว่า สามสิบแปด
thirty-nine อ่านว่า เธอร์ที ไนน แปลว่า สามสิบเก้า
forty อ่านว่า โฟว์ที แปลว่า สี่สิบ

forty-one  อ่านว่า โฟว์ที วัน แปลว่า สี่สิบเอ็ด
forty-two  อ่านว่า โฟว์ที ทู แปลว่า สี่สิบสอง
forty-three อ่านว่า โฟว์ที ธรี แปลว่า สี่สิบสาม
forty-four อ่านว่า โฟว์ที โฟร์ แปลว่า สี่สิบสี่
forty-five อ่านว่า โฟว์ที ไฟว แปลว่า สี่สิบห้า
forty-six อ่านว่า โฟว์ที ซิคซฺ แปลว่า สี่สิบหก
forty-seven อ่านว่า โฟว์ที เซฟวฺเวิน แปลว่า สี่สิบเจ็ด
forty-eight อ่านว่า โฟว์ที เอท แปลว่า สี่สิบแปด
forty-nine อ่านว่า โฟว์ที ไนน แปลว่า สี่สิบเก้า
fifty อ่านว่า ฟิฟที แปลว่า ห้าสิบ

fifty-one  อ่านว่า ฟิฟที วัน แปลว่า ห้าสิบเอ็ด
fifty-two  อ่านว่า ฟิฟที ทู แปลว่า ห้าสิบสอง
fifty-three อ่านว่า ฟิฟที ธรี แปลว่า ห้าสิบสาม
fifty-four อ่านว่า ฟิฟที โฟร์ แปลว่า ห้าสิบสี่
fifty-five อ่านว่า ฟิฟที ไฟว แปลว่า ห้าสิบห้า
fifty-six อ่านว่า ฟิฟที ซิคซฺ แปลว่า ห้าสิบหก
fifty-seven อ่านว่า ฟิฟที เซฟวฺเวิน แปลว่า ห้าสิบเจ็ด
fifty-eight อ่านว่า ฟิฟที เอท แปลว่า ห้าสิบแปด
fifty-nine อ่านว่า ฟิฟที ไนน แปลว่า ห้าสิบเก้า
sixty อ่านว่า ซิกซฺที แปลว่า หกสิบ

sixty-one  อ่านว่า ซิกซฺที วัน แปลว่า หกสิบเอ็ด
sixty-two  อ่านว่า ซิกซฺที ทู แปลว่า หกสิบสอง
sixty-three อ่านว่า ซิกซฺที ธรี แปลว่า หกสิบสาม
sixty-four อ่านว่า ซิกซฺที โฟร์ แปลว่า หกสิบสี่
sixty-five อ่านว่า ซิกซฺทีไฟว แปลว่า หกสิบห้า
sixty-six อ่านว่า ซิกซฺที ซิคซฺ แปลว่า หกสิบหก
sixty-seven อ่านว่า ซิกซฺที เซฟวฺเวิน แปลว่า หกสิบเจ็ด
sixty-eight อ่านว่า ซิกซฺที เอท แปลว่า หกสิบแปด
sixty-nine อ่านว่า ซิกซฺที ไนน แปลว่า หกสิบเก้า
seventy อ่านว่า เซฟวฺเวินที แปลว่า เจ็ดสิบ

seventy-one  อ่านว่า เซฟวฺเวินที วัน แปลว่า เจ็ดสิบเอ็ด
seventy-two  อ่านว่า เซฟวฺเวินที ทู แปลว่า เจ็ดสิบสอง
seventy-three อ่านว่า เซฟวฺเวินที ธรี แปลว่า เจ็ดสิบสาม
seventy-four อ่านว่า เซฟวฺเวินที โฟร์ แปลว่า เจ็ดสิบสี่
seventy-five อ่านว่า เซฟวฺเวินที ไฟว แปลว่า เจ็ดสิบห้า
seventy-six อ่านว่า เซฟวฺเวินที ซิคซฺ แปลว่า เจ็ดสิบหก
seventy-seven อ่านว่า เซฟวฺเวินที เซฟวฺเวิน แปลว่า เจ็ดสิบเจ็ด
seventy-eight อ่านว่า เซฟวฺเวินที เอท แปลว่า เจ็ดสิบแปด
seventy-nine อ่านว่า เซฟวฺเวินที ไนน แปลว่า เจ็ดสิบเก้า
eighty  อ่านว่า เอททีแปลว่า แปดสิบ

See also  [NEW] กระเช้าสีดา Ep 9 ตอนล่าสุด ดูย้อนหลัง วันที่ 27 ตุลาคม 2564 – ละครสด | love ช่อง 2 - NATAVIGUIDES

eighty-one  อ่านว่า เอทที วัน แปลว่า แปดสิบเอ็ด
eighty-two  อ่านว่า เอทที ทู แปลว่า แปดสิบสอง
eighty-three อ่านว่า เอทที ธรี แปลว่า แปดสิบสาม
eighty-four อ่านว่า เอทที โฟร์ แปลว่า แปดสิบสี่
eighty-five อ่านว่า เอทที ไฟว แปลว่า แปดสิบห้า
eighty-six อ่านว่า เอทที ซิคซฺ แปลว่า แปดสิบหก
eighty-seven อ่านว่า เอทที เซฟวฺเวิน แปลว่า แปดสิบเจ็ด
eighty-eight อ่านว่า เอทที เอท แปลว่า แปดสิบแปด
eighty-nine อ่านว่า เอทที ไนน แปลว่า แปดสิบเก้า
ninety  อ่านว่า ไนนที แปลว่า เก้าสิบ

ninert-one  อ่านว่า ไนนที วัน แปลว่า เก้าสิบเอ็ด
ninert-two  อ่านว่า ไนนที ทู แปลว่า เก้าสิบสอง
ninert-three อ่านว่า ไนนที ธรี แปลว่า เก้าสิบสาม
ninert-four อ่านว่า ไนนที โฟร์ แปลว่า เก้าสิบสี่
ninert-five อ่านว่า ไนนที ไฟว แปลว่า เก้าสิบห้า
ninert-six อ่านว่า ไนนที ซิคซฺ แปลว่า เก้าสิบหก
ninert-seven อ่านว่า ไนนที เซฟวฺเวิน แปลว่า เก้าสิบเจ็ด
ninert-eight อ่านว่า ไนนที เอท แปลว่า เก้าสิบแปด
ninert-nine อ่านว่า ไนนที ไนน แปลว่า เก้าสิบเก้า
one hundred  อ่านว่า วัน ฮันเดร็ด แปลว่า หนึ่งร้อย

สำหรับเด็ก ๆ ที่กำลังฝึกท่องเลข 1- 100 ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความสนุก และความสามารถในการจำ สามารถเลือกใช้วิธีการร้องเป็นเพลงได้ตามคลิปวีดีโอด้านล่างนี้

[NEW] สรุปEnglish minute > Blog: vpo-14 | fourteen แปลว่า – NATAVIGUIDES

English Minute

– 20 Nov 06: He who laughs last, laughs loudest. แปลว่าหัวเราะทีหลังดังกว่า

– 21 Nov 06:You scratch my back and I’ll scratch yours แปลว่ายื่นหมูยื่นแมว

– 22 Nov 06: Don’t hit a man when he is down. แปลว่าคนล้มอย่าข้าม

– 23 Nov 06:A happy hut is better than a gloomy castle. แปลว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก

– 24 Nov 06:Don’t try to do two things แปลว่าอย่าจับปลาสองมือ

-04 Dec 06:When you enter a house leave anger at the door. แปลว่า ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้า

– 05 Dec 06:Don’t cross the bridge till you come to it. อย่าตีตนไปก่อนไข้

– 06 Dec 06: Half a loaf is better than no bread  แปลว่า กำขี้ดีกว่ากำตด

 – 07 Dec 06:It’s the last straw that breaks the camel’s back แปลว่า ฟางเส้นสุดท้าย

– 08 Dec 06: He who loves money too much always pays the bill แปลว่า เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

– 11 Dec 06:The sly fox hides its tail แปลว่า เสือซ่อนเล็บ

– 12 Dec 06:Forbidden things are tempting things. แปลว่า ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ

– 13 Dec 06:Don’t cast your net when there is no fish แปลว่าอย่าหุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว

– 14 Dec 06: The eyes are the window of the soul แปลว่า ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ

– 15 Dec 06: Too much talking plagues แปลว่า ปลาหมอตายเพราะปาก

– 18 Dec 06: Haste makes waste แปลว่า ยิ่งรีบยิ่งช้า

– 19 Dec 06:You can’t make an omelet without breaking eggs แปลว่า ได้อย่างเสียอย่าง

– 20 Dec 06: Don’t cut down the tree to get fruit แปลว่า อย่าขี่ช้างจับตั๊กแตน

– 21 Dec 06:Window dressing แปลว่า ผักชีโรยหน้า

– 22 Dec 06: To err is human, to forgive divine. แปลว่า สี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้ง

อันนี้เป็นของจิงเรย วันจิงๆ

ขอขอบคุณ www.englishminute.com ที่ให้ข้อมูลมาทางไอดี

เอาปายเเร้ว……..เม้นด้วย!!……..

 


Alan Walker – All Falls Down (feat. Noah Cyrus with Digital Farm Animals)


Join me on Discord here: https://discord.gg/alanwalker
A new album. Join forces here: https://youtu.be/IeIPYZWgVcg
△ Merch @ https://store.alanwalker.no △
Thanks for listening. If you want to hear my newest single and the last video in the World of Walker trilogy, \”Heading Home,\” check out the official music video here: https://youtu.be/mfSU_XwEnZA \u0026 the LIVE performance here: https://www.youtube.com/watch?v=cYxAr_NZF9E
I’m extremely excited to finally release the music video for my new single All Falls Down. Let me know what you think like, share and leave a comment in the section below!
Alan
_______________________________
WorldOfWalker
Listen to the single here: https://AlanWalker.lnk.to/AllFallsDown
Also remember to check out these videos:
Tired: https://youtu.be/g4hGRvs6HHU
All Falls Down (trailer): https://youtu.be/74EOvSjXrgY
_______________________________
Merch available at https://bit.ly/AlanWalkerStore
Subscribe: https://www.youtube.com/user/djwalkzz?sub_confirmation=1
Make sure to subscribe and ring the bell button to get notifications 🙂
Facebook: http://bit.ly/AlanWalker_Facebook
Instagram: http://bit.ly/AlanWalker_Instagram
Twitter: http://bit.ly/AlanWalker_Twitter
Tiktok: alanwalkermusic
Snapchat: alanwalkermusic
_______________________________
/// Walker Gaming ///
Website: https://walkergaming.com​
Instagram: https://www.instagram.com/w47k3rg4m1ng​
Facebook: https://m.facebook.com/w47k3rg4m1ng​
Twitch: https://www.twitch.tv/w47k3rg4m1ng​
Twitter: https://twitter.com/w47k3rg4m1ng​
TikTok: https://vm.tiktok.com/ZMebouDue
_______________________________
Credits:
Director: Kristian Berg (http://www.kristianberg.com)
Concept: Kristian Berg \u0026 MER (http://www.mer.as)
Produced by: Synne Seltveit Viper Film (http://www.viperfilm.com)
Produced by: Niklas Røseth iProduksjon (http://www.iproduksjon.com)
Produced by: Ana Sikavica Red Production (http://www.redproduction.tv)
D.O.P: Jakob Ingimundarson (http://www.jakobingimundarson.com)
Editor: Jonas Aarø
VFX: Wirat Johannessen (Knowit Experience)
Additional flag design: Audun Notevarp
Grade: Julien Alary
Sound design: Fredrik Borch Olsen (http://www.mer.as)
Costume Designer: Elise N. Nystad
Set Designer: Krešo Glavinić
Gaffer: Vladimir Slijepčević
1st AC: Espen Olsen
Drone operator: Roger Fosaas
Shot on location in Croatia, Montenegro and Bosnia \u0026 Herzegovina
A special thanks to everyone involved!
_______________________________
Lyrics:
What’s the trick I wish I knew
I’m so done with thinking through
All the things I could’ve been
And I know you wonder too,
All it takes is that one look you do
and I run right back to you
u crossed the line
\u0026 it’s time to say fu!
What’s the point in saying that
when u know how I’ll react
U think u can just take it back
but shit just don’t work like that
you’re the drug that I’m addicted to
And I want you so bad
Guess I’m stuck
with you
and that’s that
Cus when it all falls down, then whatever
When it don’t work out for the better
If we just ain’t right and it’s time to say goodbye
when it all falls down,
when it all falls down
I’ll be fine
I’ll be fine
I’ll be fine
You’re the drug that I’m addicted to
And I want you so bad
But I’ll be fine
Why we fight, I don’t know
We say what hurts the most
Oh, I try
staying cold,
But you take it personal,
All this firing shots,
and making grounder
It’s way too hard to cope
But I still
Can’t let
You go
All Falls Down,
All Falls Down,
All Falls Down,
All Falls Down.
AlanWalker AllFallsDown NoahCyrus DigitalFarmAnimals

See also  [NEW] ดีตั้งแต่เริ่ม !!! 7 กลยุทธ์ขั้นเทพ วางแผนเรียนภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จ | เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น - NATAVIGUIDES

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Alan Walker - All Falls Down (feat. Noah Cyrus with Digital Farm Animals)

ศัพท์วัยรุ่น 2020 | We Mahidol


ทุกคนรู้ แฟนคลับรู้ ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในปี 2020 นี้ก็เช่นกัน มาดูกันดีกว่าว่าปีนี้จะมีศัพท์อะไรยั่ว ๆ บด ๆ เกินต้านที่จะทำให้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ฉันนี่ร้องกรี๊ดเลย!
วันนี้พี่ดรีม รุ่นพี่คณะศิลปศาสตร์ มหิดล จะพาเรามาอัปเดตคลังศัพท์วัยรุ่น 2020 ไปดูกันเลยดีกว่า! ใครมีคำไหนอีก ลอง comment มาบอกกันนะ
WeMahidol Mahidol ศัพท์วัยรุ่น2020
คำศัพท์เกม ที่เหล่า Gamer ตัวจริง เขาใช้กัน
📌 https://youtu.be/_lfrxuTDmag
คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ ๆ ในยุค COVID19
📌 ิhttps://youtu.be/OCDYUsJRECk
YouTube : We Mahidol
Facebook : http://www.facebook.com/wemahidol
Instagram : https://www.instagram.com/wemahidol/
Twitter : https://twitter.com/wemahidol
TikTok : https://www.tiktok.com/@wemahidol
มหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/
Website : https://channel.mahidol.ac.th/

ศัพท์วัยรุ่น 2020 | We Mahidol

ปล่อย – NUM KALA「Official MV」


MV ปล่อย
NUM KALA
ALBUM \”TIME TO SMILE\”
genie records
ติดตาม หนุ่ม KALA ได้ที่…
https://www.facebook.com/NumKALA6/ | IG @NUMKALA
เพลง : ปล่อย
เนื้อร้อง : จเร วรพจน์พิศุทธิ์
ทำนอง : เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
เรียบเรียง : ศิลปกร มณีเนตร \u0026 เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
ปล่อยความคิด ทิ้งไว้ให้ใจไม่ต้องคิด
ปล่อยชีวิต ไปตามแต่โชคชะตา
ปล่อยความหลัง ฝังใจ ให้มันด้านชา
ปล่อยน้ำตา ให้มันหลั่งริน
ปล่อยแม่น้ำ ให้ไหลร่วงไปจนสุดสาย
ปล่อยใบไม้ทิ้งใบร่วงลงพื้นดิน
ปล่อยให้นกหลงทาง ได้กางปีกบิน
ไปตามเสียงที่ได้ยินในใจ
ปล่อยให้เธอได้เจอทางที่ดี ปล่อยให้เธอได้มีชีวิตใหม่
ปล่อยให้การเฝ้ารอของเธอ ได้เจอจุดหมาย
ปล่อยความรักนำทางให้เธอ
ปล่อยความฝัน ของฉันให้เป็นแค่ความฝัน
ปล่อยดวงจันทร์ ให้ตามตะวันไม่เจอ
ปล่อยความรักให้เป็น แค่คำเพ้อเจ้อ
ปล่อยฉันให้ละเมอ เดียวดาย
ซ้ำ
ปล่อยความรักให้เป็น แค่คำเพ้อเจ้อ ปล่อยฉันให้ละเมอ
NKL Band : ศิลปกร มณีเนตร , อิทธิพล มุกดา , อิสระ สุวรรณณัฐวิภา , กฤษณพงศ์ มีพรหมดี
Additional Musician : เวธกา วสุรัตต์ (ซิดนี่ย์) (Acoustic Guitar)
Chorus : กัลป์ธีรา ทรงประโคน
Sound Engineer : ยศธร แสนสาร
Mix down : กมล กันฤทธิ์
Mastering : ศราวุธ พรพิทักษ์สุข at Westside mastering Studio
Recorded \u0026 Mixed at Polarbearstudios
Produced by : เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
ปล่อย available on
♪ JOOX : https://bit.ly/2NAHnST
♪ iTunes : https://apple.co/30qHMg0
♪ Spotify : https://spoti.fi/2trNJNt
♪ LINE TV : https://tv.line.me/v/11906120
NUMKALA
genierecords

See also  ประโยชน์ของแดดร้อน #ทำอะไรดี | ทำอะไรดี | Nataviguides

ปล่อย - NUM KALA「Official MV」

Learn Number Fourteen 14 in English \u0026 Counting, Math


Are your children ready to learn about numbers ? Educational video for children to learn the number Fourteen 14. The small ones will learn to trace number Fourteen. How to say it, and how to count on a number of super fun details. Our series of children counting teaches you how to use the number Fourteen, how to write 14 and how to read the word \”Fourteen.\”
All of our content supports the ideals of education, promoting the use of multiple intelligence and language learning. This video belongs to a larger range of children’s numbers videos to learn how to count oddly. It is an outstanding Preschool Education resource. Get ready to learn count!
A walkthrough of Endless Wordplay, Get it FREE below:
App Store: https://goo.gl/s5JWne
Google Play: https://goo.gl/NOCfqP
Endless Alphabet is part of Originator Inc’s \”Endless\” line of edutainment apps, and it introduces kids to letters and words, presenting toddlers and children with a series of mini games. Children put words back together in easy and engaging spelling puzzles featuring talking words, and afterward, they’re rewarded with short animations that explain each word’s meaning. The free version lets you try the app out with seven free words and animations, and an inapp purchase unlocks the full game with more than 100 word puzzles and animations.
SUBSCRIBE TODAY ➤ ➤ ➤https://www.youtube.com/channel/UCNbh78zRXcRLn1wWNyG1Zw
Welcome To My Channel \”Baby Learning Videos And Games\”
This is our official YouTube channel for Online Kids Games Video, Animation, Stop Motion, Movie and Compilations! Here you can find our very own Nursery Rhymes songs with Baby Lisi, baby dolls, kids toys, surprise eggs, Game plays for kids, baby fun educational video games and ios android app for toddlers.

Furthermore I will review interesting fun video games for kids and parents.
So SUBSCRIBE to my channel for daily videos on educational apps and games for girls and boys.

Learn Number Fourteen 14 in English \u0026 Counting, Math

ไม่นานก็ชิน – FIN (Official MV)


แผลในใจ จะลึกเพียงใด เจ็บแต่ไม่ถึงตาย อีก \”ไม่นานก็ชิน\”
ติดต่องานแสดง : 090 176 0579
Facebook วงฟิน : https://bit.ly/3vf1SYx
เพลง : ไม่นานก็ชิน
ศิลปิน : FIN
คำร้อง / ทำนอง : เอฟ วงFIN
เรียบเรียง/ดนตรี : เป้ วงFIN , ปาล์ม วงFIN

ร้อง , คอรัส : เอฟ วงFIN
กีต้าร์ : ปาล์ม วงFIN / Stive Thai
กลอง : เป้ วงFIN
เบส : เป้ วงFIN
เปียโน,คีย์บอร์ด : เป้ วงFIN
Mixed \u0026 Mastered by Steve thai @ 1988homestudios

ถ่ายทำ/ตัดต่อ : Saetwo Studio Production
Ten Apiwat : https://bit.ly/3sGaKFT
Pirun Sukka : https://bit.ly/2Pk74uY

\” นักแสดง \”
Chani Chanisara : https://bit.ly/3fqsrFP
Joy Varinton : https://www.facebook.com/joyvarinton.najun

\” สถานที่ถ่ายทำ \”
SURALAI BAR : https://www.facebook.com/SuralaiBar100459815212355

\” อำนวยความสะดวก \”
Am Seatwo
Pik khajornjarukul
Werasak Musika
Knit thringarm
Peet model
_____________________________________________
เนื้อเพลง : ไม่นานก็ชิน
บอกตัวเองไม่ต้องเสียใจ
กับคนที่มันไม่เคยจะห่วงใย
ว่าเราจะเป็นจะตายไม่เคยสน
เก็บอาการเอาไว้ข้างใน
ไม่ให้ใครรู้ว่าใจมันร้อนรน
เหมือนคนไม่มีวิญญาณ
แม้ว่าความเจ็บช้ำ จะกัดกินฉัน ความเจ็บเหล่านั้น ไม่เคยจาง
ฉันต้องอยู่ให้ไหว ต้องเดินต่อไป แม้ไม่มีเธอ

แผลในใจ จะลึกเพียงใด เจ็บแต่ไม่ถึงตาย อีกไม่นานก็ชิน
น้ำในตา หยุดไหลวันใด บอกตัวเองให้จำ
อย่าไปรักกับใคร ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ
บอกตัวเองต้องอยู่ให้ไหว แม้ต้องเดินคนเดียวตลอดไป
ไม่เป็นไร ก็แค่รักตัวเอง
(, )
solo
(, , )
FIN ไม่นานก็ชิน

ไม่นานก็ชิน - FIN (Official MV)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ fourteen แปลว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.