Home » [Update] 1-100 ภาษาอังกฤษ ฝึกนับเลขกันเถอะ | fourteen แปล ว่า – NATAVIGUIDES

[Update] 1-100 ภาษาอังกฤษ ฝึกนับเลขกันเถอะ | fourteen แปล ว่า – NATAVIGUIDES

fourteen แปล ว่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

การนับเลขเป็นพื้นฐานของการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในเรื่องของการซื้อของ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาควรที่จะฝึกนับเลข 1-100 ภาษาอังกฤษให้ได้ก่อน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การคำนวนเลขและการนับที่มากขึ้น

นับเลข 1-100 ภาษาอังกฤษ

one อ่านว่า วัน แปลว่า หนึ่ง
two อ่านว่า ทู แปลว่า สอง
three อ่านว่า ธรี แปลว่า สาม
four อ่านว่า โฟร์ แปลว่า สี่
five
อ่านว่า ไฟว์ แปลว่า ห้า
six อ่านว่า ซิกซฺ แปลว่า หก
seven อ่านว่า เซฟวฺ เวิน แปลว่า เจ็ด
eight อ่านว่า เอท แปลว่า แปด
nine อ่านว่า ไนน แปลว่า เก้า
ten อ่านว่า เท็น แปลว่า สิบ

eleven อ่านว่า อิเล็ฟเวิน แปลว่า สิบเอ็ด
twelve อ่านว่า ทเวลฟฺ แปลว่า สิบสอง
thirteen อ่านว่า เธอร์ทีน แปลว่า สิบสาม
fourteen อ่านว่า โฟร์ทีน แปลว่า สิบสี่
fifteen อ่านว่า ฟิฟทีน แปลว่า สิบห้า
sixteen อ่านว่า ซิคซฺทีน แปลว่า สิบหก
seventeen อ่านว่า เซฟวฺเวินทีน แปลว่า สิบเจ็ด
eighteen  อ่านว่า เอททีน แปลว่า สิบแปด
nineteen อ่านว่า ไนนทีน แปลว่า สิบเก้า
twenty
  อ่านว่า ทเวนที แปลว่า ยี่สิบ

twenty-one  อ่านว่า ทเวนที วัน แปลว่า ยี่สิบเอ็ด
twenty-two  อ่านว่า ทเวนที ทู แปลว่า ยี่สิบสอง
twenty-three อ่านว่า ทเวนที ธรี แปลว่า ยี่สิบสาม
twenty-four อ่านว่า ทเวนที โฟร์ แปลว่า ยี่สิบสี่
twenty-five อ่านว่า ทเวนที ไฟว แปลว่า ยี่สิบห้า
twenty-six อ่านว่า ทเวนที ซิคซฺ แปลว่า ยี่สิบหก
twenty-seven อ่านว่า ทเวนที เซฟวฺเวิน แปลว่า ยี่สิบเจ็ด
twenty-eight อ่านว่า ทเวนที เอท แปลว่า ยี่สิบแปด
twenty-nine อ่านว่า ทเวนที ไนน แปลว่า ยี่สิบเก้า
thirty อ่านว่า เธอร์ที แปลว่า สามสิบ

thirty-one  อ่านว่า เธอร์ที วัน แปลว่า สามสิบเอ็ด
thirty-two  อ่านว่า เธอร์ที ทู แปลว่า สามสิบสอง
thirty-three อ่านว่า เธอร์ที ธรี แปลว่า สามสิบสาม
thirty-four อ่านว่า เธอร์ที โฟร์ แปลว่า สามสิบสี่
thirty-five อ่านว่า เธอร์ที ไฟว แปลว่า สามสิบห้า
thirty-six อ่านว่า เธอร์ที ซิคซฺ แปลว่า สามสิบหก
thirty-seven อ่านว่า เธอร์ที เซฟวฺเวิน แปลว่า สามสิบเจ็ด
thirty-eight อ่านว่า เธอร์ที เอท แปลว่า สามสิบแปด
thirty-nine อ่านว่า เธอร์ที ไนน แปลว่า สามสิบเก้า
forty อ่านว่า โฟว์ที แปลว่า สี่สิบ

forty-one  อ่านว่า โฟว์ที วัน แปลว่า สี่สิบเอ็ด
forty-two  อ่านว่า โฟว์ที ทู แปลว่า สี่สิบสอง
forty-three อ่านว่า โฟว์ที ธรี แปลว่า สี่สิบสาม
forty-four อ่านว่า โฟว์ที โฟร์ แปลว่า สี่สิบสี่
forty-five อ่านว่า โฟว์ที ไฟว แปลว่า สี่สิบห้า
forty-six อ่านว่า โฟว์ที ซิคซฺ แปลว่า สี่สิบหก
forty-seven อ่านว่า โฟว์ที เซฟวฺเวิน แปลว่า สี่สิบเจ็ด
forty-eight อ่านว่า โฟว์ที เอท แปลว่า สี่สิบแปด
forty-nine อ่านว่า โฟว์ที ไนน แปลว่า สี่สิบเก้า
fifty อ่านว่า ฟิฟที แปลว่า ห้าสิบ

fifty-one  อ่านว่า ฟิฟที วัน แปลว่า ห้าสิบเอ็ด
fifty-two  อ่านว่า ฟิฟที ทู แปลว่า ห้าสิบสอง
fifty-three อ่านว่า ฟิฟที ธรี แปลว่า ห้าสิบสาม
fifty-four อ่านว่า ฟิฟที โฟร์ แปลว่า ห้าสิบสี่
fifty-five อ่านว่า ฟิฟที ไฟว แปลว่า ห้าสิบห้า
fifty-six อ่านว่า ฟิฟที ซิคซฺ แปลว่า ห้าสิบหก
fifty-seven อ่านว่า ฟิฟที เซฟวฺเวิน แปลว่า ห้าสิบเจ็ด
fifty-eight อ่านว่า ฟิฟที เอท แปลว่า ห้าสิบแปด
fifty-nine อ่านว่า ฟิฟที ไนน แปลว่า ห้าสิบเก้า
sixty อ่านว่า ซิกซฺที แปลว่า หกสิบ

sixty-one  อ่านว่า ซิกซฺที วัน แปลว่า หกสิบเอ็ด
sixty-two  อ่านว่า ซิกซฺที ทู แปลว่า หกสิบสอง
sixty-three อ่านว่า ซิกซฺที ธรี แปลว่า หกสิบสาม
sixty-four อ่านว่า ซิกซฺที โฟร์ แปลว่า หกสิบสี่
sixty-five อ่านว่า ซิกซฺทีไฟว แปลว่า หกสิบห้า
sixty-six อ่านว่า ซิกซฺที ซิคซฺ แปลว่า หกสิบหก
sixty-seven อ่านว่า ซิกซฺที เซฟวฺเวิน แปลว่า หกสิบเจ็ด
sixty-eight อ่านว่า ซิกซฺที เอท แปลว่า หกสิบแปด
sixty-nine อ่านว่า ซิกซฺที ไนน แปลว่า หกสิบเก้า
seventy อ่านว่า เซฟวฺเวินที แปลว่า เจ็ดสิบ

seventy-one  อ่านว่า เซฟวฺเวินที วัน แปลว่า เจ็ดสิบเอ็ด
seventy-two  อ่านว่า เซฟวฺเวินที ทู แปลว่า เจ็ดสิบสอง
seventy-three อ่านว่า เซฟวฺเวินที ธรี แปลว่า เจ็ดสิบสาม
seventy-four อ่านว่า เซฟวฺเวินที โฟร์ แปลว่า เจ็ดสิบสี่
seventy-five อ่านว่า เซฟวฺเวินที ไฟว แปลว่า เจ็ดสิบห้า
seventy-six อ่านว่า เซฟวฺเวินที ซิคซฺ แปลว่า เจ็ดสิบหก
seventy-seven อ่านว่า เซฟวฺเวินที เซฟวฺเวิน แปลว่า เจ็ดสิบเจ็ด
seventy-eight อ่านว่า เซฟวฺเวินที เอท แปลว่า เจ็ดสิบแปด
seventy-nine อ่านว่า เซฟวฺเวินที ไนน แปลว่า เจ็ดสิบเก้า
eighty  อ่านว่า เอททีแปลว่า แปดสิบ

eighty-one  อ่านว่า เอทที วัน แปลว่า แปดสิบเอ็ด
eighty-two  อ่านว่า เอทที ทู แปลว่า แปดสิบสอง
eighty-three อ่านว่า เอทที ธรี แปลว่า แปดสิบสาม
eighty-four อ่านว่า เอทที โฟร์ แปลว่า แปดสิบสี่
eighty-five อ่านว่า เอทที ไฟว แปลว่า แปดสิบห้า
eighty-six อ่านว่า เอทที ซิคซฺ แปลว่า แปดสิบหก
eighty-seven อ่านว่า เอทที เซฟวฺเวิน แปลว่า แปดสิบเจ็ด
eighty-eight อ่านว่า เอทที เอท แปลว่า แปดสิบแปด
eighty-nine อ่านว่า เอทที ไนน แปลว่า แปดสิบเก้า
ninety  อ่านว่า ไนนที แปลว่า เก้าสิบ

ninert-one  อ่านว่า ไนนที วัน แปลว่า เก้าสิบเอ็ด
ninert-two  อ่านว่า ไนนที ทู แปลว่า เก้าสิบสอง
ninert-three อ่านว่า ไนนที ธรี แปลว่า เก้าสิบสาม
ninert-four อ่านว่า ไนนที โฟร์ แปลว่า เก้าสิบสี่
ninert-five อ่านว่า ไนนที ไฟว แปลว่า เก้าสิบห้า
ninert-six อ่านว่า ไนนที ซิคซฺ แปลว่า เก้าสิบหก
ninert-seven อ่านว่า ไนนที เซฟวฺเวิน แปลว่า เก้าสิบเจ็ด
ninert-eight อ่านว่า ไนนที เอท แปลว่า เก้าสิบแปด
ninert-nine อ่านว่า ไนนที ไนน แปลว่า เก้าสิบเก้า
one hundred  อ่านว่า วัน ฮันเดร็ด แปลว่า หนึ่งร้อย

สำหรับเด็ก ๆ ที่กำลังฝึกท่องเลข 1- 100 ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความสนุก และความสามารถในการจำ สามารถเลือกใช้วิธีการร้องเป็นเพลงได้ตามคลิปวีดีโอด้านล่างนี้

[Update] สรุปEnglish minute > Blog: vpo-14 | fourteen แปล ว่า – NATAVIGUIDES

English Minute

– 20 Nov 06: He who laughs last, laughs loudest. แปลว่าหัวเราะทีหลังดังกว่า

See also  [Update] คำศัพท์ ''*กริยาช่อ*'' แปลว่าอะไร? | leave ช่อง2 - NATAVIGUIDES

– 21 Nov 06:You scratch my back and I’ll scratch yours แปลว่ายื่นหมูยื่นแมว

– 22 Nov 06: Don’t hit a man when he is down. แปลว่าคนล้มอย่าข้าม

– 23 Nov 06:A happy hut is better than a gloomy castle. แปลว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก

– 24 Nov 06:Don’t try to do two things แปลว่าอย่าจับปลาสองมือ

-04 Dec 06:When you enter a house leave anger at the door. แปลว่า ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้า

– 05 Dec 06:Don’t cross the bridge till you come to it. อย่าตีตนไปก่อนไข้

– 06 Dec 06: Half a loaf is better than no bread  แปลว่า กำขี้ดีกว่ากำตด

 – 07 Dec 06:It’s the last straw that breaks the camel’s back แปลว่า ฟางเส้นสุดท้าย

– 08 Dec 06: He who loves money too much always pays the bill แปลว่า เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

– 11 Dec 06:The sly fox hides its tail แปลว่า เสือซ่อนเล็บ

– 12 Dec 06:Forbidden things are tempting things. แปลว่า ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ

– 13 Dec 06:Don’t cast your net when there is no fish แปลว่าอย่าหุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว

– 14 Dec 06: The eyes are the window of the soul แปลว่า ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ

– 15 Dec 06: Too much talking plagues แปลว่า ปลาหมอตายเพราะปาก

– 18 Dec 06: Haste makes waste แปลว่า ยิ่งรีบยิ่งช้า

– 19 Dec 06:You can’t make an omelet without breaking eggs แปลว่า ได้อย่างเสียอย่าง

– 20 Dec 06: Don’t cut down the tree to get fruit แปลว่า อย่าขี่ช้างจับตั๊กแตน

– 21 Dec 06:Window dressing แปลว่า ผักชีโรยหน้า

– 22 Dec 06: To err is human, to forgive divine. แปลว่า สี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้ง

อันนี้เป็นของจิงเรย วันจิงๆ

ขอขอบคุณ www.englishminute.com ที่ให้ข้อมูลมาทางไอดี

เอาปายเเร้ว……..เม้นด้วย!!……..

 


14 Incredible Tiger Battles Caught On Film


The tiger is an apex predator that feeds mostly on ungulates like deer and wild boar. It is a territorial and solitary but gregarious predator that requires huge continuous regions of habitat to meet its prey requirements and offspring rearing. Have you ever seen a tiger hunt a python? What about a crocodile? If you like tigers, and even if you don’t, it’s time to watch as we count down 14 incredible tiger battles caught on film.
► Subscribe For New Videos! ► shorturl.at/krBX9
Watch our “15 Most Powerful Guard Dogs In The World”
video here: https://youtu.be/Y4xqDQZ9it0
Watch our “If These 15 Moments Were Not Filmed, No One Would Believe It”
video here: https://youtu.be/fzZSdBH3Vho
Watch our “15 Biggest Animals In The World”
video here: https://youtu.be/oPnuP8ORMcQ
Tiger Vs Cow
Tigers will hunt whatever they can get their paws on, so if they happen to come across a bunch of cows, they will definitely make a go at it. In our first clip, this overweight tiger seems to have hit the jackpot as this cow was placed in its enclosure. The tiger begins the chase, but it is extremely slow, so it takes quite a bit of time for it to catch up to the cow. What I don’t understand is there are spectators watching this hunt. Is this a new concept for a circus I haven’t heard about? I guess it is, because a tractor removes the dead cow after the kill.
I honestly didn’t think humans could stoop so low, but I guess I’m not surprised. These tigers live in a tiger resort because tigers are lone hunters, so having so many tigers in the same place, can only mean one thing. It’s lunchtime at the tiger resort. Finally, this tiger sneaks up on a cow and tackles it from behind. The cow fights back, but the tiger is too powerful. The cow succumbs and the tiger eats
Tiger Vs Tiger
Tigers would hunt each other if there was a reason, but it is not in their nature. The felines compete for territory, and they ferociously defend that territory from other tigers. They may expand their territory to include places with a healthy prey base. These two tigers are involved in a crazy fight, but that’s because they share the same enclosure. However, two tigers fighting can be cute, just like these two little ones in this video. Next, these two tigers seem to be gearing up for a conflict as they study one another, slowly circling each other.
Is anything going to happen, or is this part of a friendly ritual? In this video, two tigers stare at one another on this roadside, until they clash and go at it furiously. Now, this is a battle worth filming! They get back up again and being the starting game once more, until the next episode which we don’t get to see. Finally, another violent clash of epic proportions occurs when this huge tiger flanks another tiger and they go at it for a few seconds, until one of the tigers stays lying down on the ground.

See also  Live แชร์ประสบการณ์ทำแบรนด์เสื้อผ้ายังไงถึงเจ๊ง 🤣 | Miuda Style | อยากมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเอง | Nataviguides

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

14 Incredible Tiger Battles Caught On Film

ไม่นานก็ชิน – FIN (Official MV)


แผลในใจ จะลึกเพียงใด เจ็บแต่ไม่ถึงตาย อีก \”ไม่นานก็ชิน\”
ติดต่องานแสดง : 090 176 0579
Facebook วงฟิน : https://bit.ly/3vf1SYx
เพลง : ไม่นานก็ชิน
ศิลปิน : FIN
คำร้อง / ทำนอง : เอฟ วงFIN
เรียบเรียง/ดนตรี : เป้ วงFIN , ปาล์ม วงFIN

ร้อง , คอรัส : เอฟ วงFIN
กีต้าร์ : ปาล์ม วงFIN / Stive Thai
กลอง : เป้ วงFIN
เบส : เป้ วงFIN
เปียโน,คีย์บอร์ด : เป้ วงFIN
Mixed \u0026 Mastered by Steve thai @ 1988homestudios

ถ่ายทำ/ตัดต่อ : Saetwo Studio Production
Ten Apiwat : https://bit.ly/3sGaKFT
Pirun Sukka : https://bit.ly/2Pk74uY

\” นักแสดง \”
Chani Chanisara : https://bit.ly/3fqsrFP
Joy Varinton : https://www.facebook.com/joyvarinton.najun

\” สถานที่ถ่ายทำ \”
SURALAI BAR : https://www.facebook.com/SuralaiBar100459815212355

\” อำนวยความสะดวก \”
Am Seatwo
Pik khajornjarukul
Werasak Musika
Knit thringarm
Peet model
_____________________________________________
เนื้อเพลง : ไม่นานก็ชิน
บอกตัวเองไม่ต้องเสียใจ
กับคนที่มันไม่เคยจะห่วงใย
ว่าเราจะเป็นจะตายไม่เคยสน
เก็บอาการเอาไว้ข้างใน
ไม่ให้ใครรู้ว่าใจมันร้อนรน
เหมือนคนไม่มีวิญญาณ
แม้ว่าความเจ็บช้ำ จะกัดกินฉัน ความเจ็บเหล่านั้น ไม่เคยจาง
ฉันต้องอยู่ให้ไหว ต้องเดินต่อไป แม้ไม่มีเธอ

แผลในใจ จะลึกเพียงใด เจ็บแต่ไม่ถึงตาย อีกไม่นานก็ชิน
น้ำในตา หยุดไหลวันใด บอกตัวเองให้จำ
อย่าไปรักกับใคร ถ้าใจของเราไม่เข้มแข็งพอ
บอกตัวเองต้องอยู่ให้ไหว แม้ต้องเดินคนเดียวตลอดไป
ไม่เป็นไร ก็แค่รักตัวเอง
(, )
solo
(, , )
FIN ไม่นานก็ชิน

ไม่นานก็ชิน - FIN (Official MV)

Lukas Graham – 7 Years [Official Music Video]


Watch the official music video for 7 Years by Lukas Graham from the selftitled album.
🔔 Subscribe to the channel: https://youtube.com/c/LukasGraham?sub_confirmation=1
Listen to Share That Love (feat. GEazy) here: https://lukasgraham.lnk.to/sharethatlove
3 (The Purple Album) available here: https://lukasgraham.lnk.to/3ThePurpleAlbum
Directed by René Sascha Johannsen
Produced by The Woerks \u0026 Seven Pictures
\”A mix of Christiania, Copenhagen and Los Angeles is combined to give you a beautiful imagery to help the song along. I really hope you like it.\” Lukas Graham
Follow Lukas Graham:
Facebook: https://facebook.com/LukasGraham
Twitter: https://twitter.com/LukasGraham
Instagram: https://instagram.com/LukasGraham
Spotify: https://smarturl.it/LukasGrahamSpotify
Lukas Graham is a singersongwriter renowned for his hits “7 Years,” “Love Someone,” “Mama Said,” “You’re Not There,” “Criminal Mind,” “Drunk In The Morning,” and “Lie.” He worked with artists like GEazy, Wiz Khalifa, Brandon Beal, and Kelsea Ballerini — amassing billions of global streams and achieved multiplatinum certifications across multiple continents.
Lyrics:
Once I was seven years old my mama told me,
Go make yourself some friends or you’ll be lonely
Once I was seven years old
It was a big, big world but we thought we were bigger
Pushing each other to the limits, we were learning quicker
By eleven smoking herb and drinking burning liquor
Never rich so we were out to make that steady figure
Once I was eleven years old my daddy told me,
Go get yourself a wife or you’ll be lonely
Once I was eleven years old
I always had that dream like my daddy before me
So I started writing songs, I started writing stories
Something about that glory just always seemed to bore me
‘Cause only those I really love will ever really know me
Once I was twenty years old my story got told
Before the morning sun when life was lonely
Once I was twenty years old
I only see my goals I don’t believe in failure
‘Cause I know the smallest voices they can make it major
I got my boys with me, at least those in favor
And if we don’t meet before I leave I hope I’ll see you later
Once I was twenty years old my story got told
I waswriting ’bout everything I saw before me
Once I was twenty years old
Soon we’ll be thirty years old, our songs have been sold
We’vetraveled around the world and we’re still roaming
Soon we’ll be thirty years old
I’m still learning about life, my woman brought children for me
So I can sing them all my songs and I can tell them stories
Most of my boys are with me, some are still out seeking glory
And some I had to leave behind, my brother I’m still sorry
Soon I’ll be sixty years old, my daddy got sixtyone
Remember life and then your life becomes a better one
I made a man so happy when I wrote a letter once
I hope my children come and visit once or twice a month
Soon I’ll be sixty years old, will I think the world is cold
Or will I have a lot of children who can warm me
Soon I’ll be sixty years old
OfficialMusicVideo LukasGraham 7Years WeAreWarnerRecords

Lukas Graham - 7 Years [Official Music Video]

See also  [NEW] Array.prototype.every() - JavaScript | every - NATAVIGUIDES

ศัพท์วัยรุ่น 2020 | We Mahidol


ทุกคนรู้ แฟนคลับรู้ ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในปี 2020 นี้ก็เช่นกัน มาดูกันดีกว่าว่าปีนี้จะมีศัพท์อะไรยั่ว ๆ บด ๆ เกินต้านที่จะทำให้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ฉันนี่ร้องกรี๊ดเลย!
วันนี้พี่ดรีม รุ่นพี่คณะศิลปศาสตร์ มหิดล จะพาเรามาอัปเดตคลังศัพท์วัยรุ่น 2020 ไปดูกันเลยดีกว่า! ใครมีคำไหนอีก ลอง comment มาบอกกันนะ
WeMahidol Mahidol ศัพท์วัยรุ่น2020
คำศัพท์เกม ที่เหล่า Gamer ตัวจริง เขาใช้กัน
📌 https://youtu.be/_lfrxuTDmag
คำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ ๆ ในยุค COVID19
📌 ิhttps://youtu.be/OCDYUsJRECk
YouTube : We Mahidol
Facebook : http://www.facebook.com/wemahidol
Instagram : https://www.instagram.com/wemahidol/
Twitter : https://twitter.com/wemahidol
TikTok : https://www.tiktok.com/@wemahidol
มหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/
Website : https://channel.mahidol.ac.th/

ศัพท์วัยรุ่น 2020 | We Mahidol

This Is the Best Feather Pattern I’ve Made in a Knife: Full Build


I am making a \”W\” Feather Pattern Damascus Frame Handle Fighter with 5,000 layers. This is the most beautiful feather pattern I have made. The pattern came out very consistent, which I love. I am using 1084 and 15n20. The fittings are feather pattern damascus as well, with a little bit of 24k gold inlay. The handle is fossilized mammoth ivory with Argentium Silver pins. This is a takedown construction, it is my first feather pattern to coffee darken. One of my best feathers! This knife was a custom knife made for an Australian customer, that’s really cool because this is my first knife to make it \”Down Under\”. This is the 199th knife I have built. We call it \”Take Flight\”.
If you like this video, then you will like my onehour class where I teach you how to forge out a blade! Click here to sign up and we will send it to you. https://www.learnknifemaking.com/forgingsignup
Watch the whole build here:
Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=MNhpiRKuc3k\u0026list=PLQHsQ0FLxUF167QPkjfhVhieF2uvnGVG\u0026ab_channel=KyleRoyerKnives
Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=ynxZc51HI2o\u0026list=PLQHsQ0FLxUF167QPkjfhVhieF2uvnGVG\u0026index=2\u0026ab_channel=KyleRoyerKnives
Part 3: https://www.youtube.com/watch?v=x5t1dSJg5aY\u0026list=PLQHsQ0FLxUF167QPkjfhVhieF2uvnGVG\u0026index=3\u0026ab_channel=KyleRoyerKnives
Part 4: https://www.youtube.com/watch?v=9C_BfOfaPUA\u0026list=PLQHsQ0FLxUF167QPkjfhVhieF2uvnGVG\u0026index=4\u0026ab_channel=KyleRoyerKnives
Part 5: https://www.youtube.com/watch?v=balpMo5doqE\u0026list=PLQHsQ0FLxUF167QPkjfhVhieF2uvnGVG\u0026index=5\u0026ab_channel=KyleRoyerKnives

Some links in our videos are affiliate links. We may receive a very small commission if a link is a referral/affiliate link. If you don’t wish to use the links, feel free to google the items separately. Either way, we are very thankful and very appreciative you are watching our channel.

My Favorite CA Glue: Use coupon code KRK15 to get 15% off your purchase! 🙂
https://www.starbond.com/?rfsn=3704821.00c3b3
————————————————————
Sandpaper
————————————————————
2,500 Grit: https://amzn.to/2VJzWvE
1,500 Grit: https://amzn.to/31qsmY6
1,000 Grit: https://amzn.to/2MJ7kOW
600 Grit: https://amzn.to/32pAMAd
320 Grit: https://amzn.to/2P6GjrJ
220 Grit: https://amzn.to/2P1Djwn
————————————————————
Shop Stuff I Use
————————————————————
Green Masking Tape: https://amzn.to/2MmhjuI
Ear Plugs: https://amzn.to/2oQSIFk
Super Glue: https://www.starbond.com/?rfsn=3704821.00c3b3
InstaSet: https://amzn.to/2VUN0yb
————————————————————
Other Knife Related Things I like Using
————————————————————
Food Grade Camellia Oil for Chef Knives: https://amzn.to/2BoFPVq
The oil I Use to Prevent My Finished Blades from Rusting: https://amzn.to/2MtN8lf
Rem Oil is not for chef knives, you will need a foodbased product for that, which is what the Food Grade Camellia Oil is for. Rem oil is not meant to eat.
————————————————————
All my music is from Epidemic Sounds https://www.epidemicsound.com/referral/mkoxx7/

About Me
“The world needs more makers.” ~ RoyerX
Being from a family of creatives whose motto was to produce not to consume was etched into Kyle from a very early age and being educated at home gave him many opportunities to work hard at his own creative pursuits.
At eighteen, Kyle graduated high school and two weeks later received his Journeyman Smith Stamp and a rare double win of the George Peck Award and Bill Moran Award, “the 18yearold prodigy”, “the blazing bladesmith” was what BLADE Magazine labeled him. Following that victory in November 2009 BLADE Magazine ran a special fivepage spread “That Young and That Good”, the article went on to say “His ability to masterfully execute new designs, processes and artistic damascus patterns is remarkable. In spite of his young age, his fit/finish and attention to detail is representative of some of today’s most known and sought after makers.” He was one of two to achieve Mastersmith by the age of twenty. His knives and his skills are highly sought after worldwide.
In the early years, if you weren’t at a knife show or a hammerin, learning from the masters, information was hard to find, there was no online content and only a few books and videos, so it was a lot of trial and error in the knife shop. Kyle is passionate to teach makers his more than fourteen years of experience.
“The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.” We hope we can inspire you on your maker’s journey.
Thanks for watching
Enjoy!
~
Subscribe YouTube ~ https://www.youtube.com/kyleroyerknives
Instagram ~ https://www.instagram.com/kyleroyerkn…
Facebook ~ https://www.facebook.com/KyleRoyerKnives
~

KyleRoyer LearnKnifemaking LearnKnifeMaking.com

This Is the Best Feather Pattern I've Made in a Knife: Full Build

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ fourteen แปล ว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.