Skip to content
Home » [Update] โครงสร้างไวยากรณ์ (Grammar) | แบบฝึกหัด นามนับได้ นามนับไม่ได้ พร้อมเฉลย – NATAVIGUIDES

[Update] โครงสร้างไวยากรณ์ (Grammar) | แบบฝึกหัด นามนับได้ นามนับไม่ได้ พร้อมเฉลย – NATAVIGUIDES

แบบฝึกหัด นามนับได้ นามนับไม่ได้ พร้อมเฉลย: คุณกำลังดูกระทู้

ตะลุยคลังข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Grammar and Structure Practice 2 
1. …………… does not circle around the earth was proven by Galileo.
1. Since the rest of the universe
2. As the rest of the universe
3. The rest of the universe
4. That the rest of the universe

เฉลยข้อ 4

คำอธิบาย
ประโยคนี้มีกริยา 2 ที่ คือ
does not circle
กับ was proven
จึงทำให้เรารู้ว่าประธาน คือ That clause (That + ประธาน + กริยา ……..)
กริยาแท้ คือ was proven
ซึ่ง That + the rest of the universe + does not circle ส่วนขยาย around the earth

1. …………… does not circle around the earth was proven by Galileo.1. Since the rest of the universe2. As the rest of the universe3. The rest of the universe4. That the rest of the universeคำอธิบายประโยคนี้มีกริยา 2 ที่ คือdoes not circleกับ was provenจึงทำให้เรารู้ว่าประธาน คือ That clause (That + ประธาน + กริยา ……..)กริยาแท้ คือ was provenซึ่ง That + the rest of the universe + does not circle ส่วนขยาย around the earth

2. Thomas Malthus claimed that disease, war, famine, and …………… act as checks on population growth.
1. moral restraining
2. moral restraint
3. morally restrain
4. by moral restraint
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
“and” หน้า and เป็นคำนาม disease, war, famine หลัง and จึงเป็น restraint ซึ่งมี moral เป็น adjective ขยายวางไว้ข้างหน้า
claim (V) = เรียกร้อง, กล่าวอ้าง, ยืนยัน
disease (N) = โรค
famine (N) = ความอดอยาก
moral (adj.) = ที่เกี่ยวกับศีลธรรมและจริยธรรม
restraint (N) = การอดกลั้น, การห้ามปราม
act (V) = กระทำ, แสดง

3. …………… in 1607, Jamestown in Virginia was the first settlement in the New World.
1. Founded
2. It was founded
3. Founding
4. To be found
เฉลยข้อ 1 คำอธิบาย
ข้างหน้าเครื่องหมาย comma (,) ละประธาน Jamestown ไว้
และในที่นี้ Jamestown ถูกสร้าง / ถูกก่อตั้ง จึงใช้ Past Participle (V3) นั่นคือ Founded
found (V) = สร้าง, ก่อตั้ง
settlement (N) = การตั้งถิ่นฐาน / รกราก, ชุมชนเล็ก ๆ

4. Pheasants spend most of their time on the ground, ………….. many species perch in trees at night.
1. as well as
2. in spite of
3. because
4. although
เฉลยข้อ 4 คำอธิบาย
ข้างหน้าเครื่องหมาย comma (,) เป็น clause (ประธาน + กริยา)
หลังเครื่องหมายก็เป็น clause (ประธาน + กริยา) จึงต้องใช้คำเชื่อม
จึงตัดคำเชื่อม as well as เพราะ as well as เชื่อมคำนามกับคำนาม, เชื่อม adjective กับ adjective, เชื่อมกริยากับกริยา เช่น
She’s got a goat, as well as five cats and three dogs.
He’s clever as well as nice.
She works in television as well as writing children’s books.
I have to feed the animals as well as look after the children.
ตัดคำเชื่อม in spite of + คำนาม, กลุ่มคำนาม, กริยาเติม ing เช่น
We went out in spite of the rain.
In spite of having a headache, I enjoyed the film.
จึงเหลือคำเชื่อม because กับ although จึงต้องแปลความหมาย ในที่นี้แปลว่า “ไก่ฟ้าใช้เวลาส่วนมากบนพื้นดิน แม้ว่า หลาย ๆ สายพันธุ์เกาะต้นไม้ตอนกลางคืน”
คำตอบจึงใช้ although

See also  ข่าวเป็นข่าว | 22 พฤศจิกายน 2564 | เวลา คุย กับ แฟน

5. ……………. few species that live on the ground, most monkeys live in trees.
1. There are
2. A
3. Except for a
4. All but
เฉลยข้อ 3 คำอธิบาย
หลังเครื่องหมาย comma (,) เป็นประโยคสมบูรณ์ (ประธานคือ most monkeys กริยาคือ live ส่วนขยายคือ in trees)
ข้างหน้าเครื่องหมาย comma จึงเป็นส่วนขยายและแปลความหมาย “ยกเว้น 2-3 สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน ลิงส่วนมากอาศัยในต้นไม้”
ดังนั้นจึงใช้ Except for a

6. Dow Jones and Company, ……………, computers averages for each trading hour of every business day.
1. a financial publishing firm
2. is a financial publishing firm
3. that is a financial publishing firm
4. it is a financial publishing firm
เฉลยข้อ 1 คำอธิบาย
เมื่อเครื่องหมาย comma (,) เปิด-ปิด
ดังนั้นตรงส่วนกลางจึงเป็นส่วนขยาย
แต่ใช้ข้อ 3 ไม่ได้ เพราะในส่วนนี้ต้องใช้ relative pronoun “which” ไม่ใช่ “that”
จึงเหลือส่วนขยาย a financial publishing firm จึงถูกต้อง

7. Scientists continue to speculate ………………. causes sunspots.
1. for what
2. what about
3. about what
4. whatever
เฉลยข้อ 3 คำอธิบาย
speculate + about และหลัง preposition เป็นคำนาม / กลุ่มคำนาม
นั่นคือ what causes sunspots
คำตอบจึงเป็น about what

8. Nina Helenski, ………….. Russian woman to travel in space, participated in two space shuttle missions to launch communication satellites.
1. was first
2. the first
3. of the first
4. was the first of
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
สังเกตเครื่องหมาย comma (,) เปิด-ปิด
ตรงส่วนกลางจึงเป็นส่วนขยาย จึงมักจะใช้ relative pronoun
แต่ถ้าละ relative pronoun ก็จะไม่ใช้กริยาเต็มรูปแบบ
ตรงนี้จึงไม่ใช้ was และในที่นี้แปลว่า ผู้หญิงชาวรัสเซียคนแรก จึงใช้ the first

9. There is often disagreement as to ……………… was the better Shakespearean actor, Maurice Evans or John Gieluud.
1. whose
2. who
3. whom
4. what
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
“as to” เป็น preposition แปลว่า “เกี่ยวกับ”
หลัง preposition เป็นคำนาม / กลุ่มคำนาม (นั่นก็คือ wh-clause)
ในที่นี้แปลว่า “เกี่ยวกับใครเป็นนักแสดงที่เกี่ยวกับเชคสเปียร์ดีกว่ากัน Maurice Evans หรือ John Gieland”
ดังนั้นจึงใช้ “who”
disagreement (n) = ความไม่เห็นด้วย, สิ่งที่เห็นไม่ตรงกัน

See also  [Update] 10 อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนปี 2021 | เซี่ยงไฮ้ ภาษาอังกฤษ - NATAVIGUIDES

10. …………… beaver can make a tree fall wherever it wants to is untrue.
1. Although
2. That a
3. A
4. Because
เฉลยข้อ 2 คำอธิบาย
สังเกตมีกริยา can make, wants และ is โดยไม่มีเครื่องหมายมาคั่น
จึงมองเห็นว่า can make เป็นกริยาของ beaver
ส่วน wants เป็นกริยาของ it ที่อยู่หลัง wherever
ส่วน is ต้องหาประธานโดยดูองค์ประกอบจากตัวเลือก
จึงทำให้เรารู้ว่า That-clause เป็นประธานของกริยา is นั่นเอง
(That + ประธาน คือ a beaver + กริยา คือ can make ส่วนขยาย a tree fall wherever it wants to) ดังนั้นคำตอบจึงเป็น That a

[Update] คำนามนับได้ (Countable Noun) และคำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun) | แบบฝึกหัด นามนับได้ นามนับไม่ได้ พร้อมเฉลย – NATAVIGUIDES

noun2-opt

PART 2 คำนามนับได้ (Countable Noun) และคำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun)

บทความนี้เราจะมาพูดถึงคำนามกลุ่มที่ 2 คือ  คำนามนับได้ (Countable Noun) และคำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun) นั่นเอง

คำนามนับได้ (Countable Noun)

คือ คำนามที่เราสามารถระบุได้ว่ามี กี่ชิ้น กี่อัน กี่ตัว กี่แห่ง ฯลฯ

เช่น   ดินสอ 5 แท่ง     —— 5 pencils

หนังสือ  8  เล่ม   ——  8 books

บ้าน 1 หลัง        ——- a house

จะเห็นได้ว่าคำนามข้างต้นพวก ดินสอ หนังสือ บ้าน นี้ เป็นคำนามนับได้ค่ะ เพราะเราสามารถระบุจำนวนของสิ่งนั้นๆได้ว่ามีเท่าไหร่

ซี่งคำนามนับได้ (Countable Noun) จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ คำนามเอกพจน์และคำนามพหูพจน์ ที่เราได้อธิบายไปแล้วใน part 1 นั่นเอง สามารถคลิ๊กและกลับไปอ่านดูได้เลยค่ะ

คำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun)

คือ คำนามที่เราไม่สามารถระบุจำนวน หรือบอกว่ามีกี่ชิ้นกี่อันได้ อาทิ ของเหลวต่างๆ  เช่น นม น้ำ ไวน์ หรือ ข้าว น้ำตาล หรือของที่มีปริมาณมากๆ เช่น ผม  ฟางหญ้า เป็นต้น  จะให้เราพูดว่า ขอข้าว 2 เม็ดจ้า หรือ ขอนม 3 หยด ก็กระไรอยู่จริงมั้ยล่ะคะ ฝรั่งเลยกำหนดคำพวกนี้เป็นคำนามนับไม่ได้

ลองมาดูกันว่ามีคำนามใดบ้างที่ไม่สามารถนับได้ในภาษาอังกฤษ

UNcount1

Uncount2

 ข้อมูลจาก http://www.engvid.com/english-resource/countable-and-uncountable-nouns/

ซึ่งคำนามนับไม่ได้เหล่านี้ จะไม่สามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นพหูพจน์ได้ค่ะ แบบ Milk เติม s ด้านท้าย กลายเป็น Milks นี่ไม่มีน้า ห้ามใช้เด็ดขาด ! แล้วที่นี้เวลาต้องการขอนมหลายแก้วต้องพูดว่าไงล่ะ?

โดยปกติแล้ว เวลาที่เราจะทำให้คำนามนับไม่ได้อยู่ในรูปพหพจน์ เพื่อบอกปริมาณที่เพิ่มขึ้น เราจะต้องหากลุ่มคำบอกปริมาณมาเติมด้านหน้า

ยกตัวอย่าง

A glass of milk    นม 1 แก้ว

A bar of soap       สบู่ 1 ก้อน

A bowl of soup     ซุป 1 ถ้วย

ถ้าเยอะกว่า 1 เราจะต้องเติม -s หรือ -es เข้าไปด้วย เพื่อทำให้อยู่ในรูปพหูพจน์ เช่น

5 glasses of milk    นม 5 แก้ว

11 bars of soap       สบู่ 11 ก้อน

2   bowls of soup     ซุป 2 ถ้วย

มาดูกันว่ามีกลุ่มคำใดบ้างที่เราสามารถใช้นำหน้าคำนามเพื่อบอกปริมาณ

countnoun-opt

นอกจากนี้แล้วเราสามารถใช้ Article หรือ Quantifiers ในการบอกปริมาณคำนามได้ด้วยค่ะ  เวลาที่เราต้องการบอกว่าของสิ่งนั้นมีมาก หรือ น้อย คำด้านล่างนี้ในการบอกปริมาณได้ค่ะ

See also  [NEW] Vocabulary: คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องรู้ หากคิดขอทุนเรียนต่อต่างประเทศ | เรียน ต่าง ประเทศ ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

Q1

a, many, few และ a few นั้น จะใช้กับคำนามนับได้เท่านั้นค่ะ เช่น

a ใช้กับคำนามนับได้ที่มีสิ่งเดียว อันเดียว หรือที่เดียว เช่น

a doctor        คุณหมอ

a pen            ปากกา

a meal          มื้ออาหาร

a class          ห้องเรียน

a college       โรงเรียน

many  แปลว่า เยอะ มาก หลาย ใช้เพื่อบอกปริมาณว่ามีหลายอย่าง เช่น

many cups              แก้วหลายใบ

many books            หนังสือหลายเล่ม

many libraries         ห้องสมุดหลายแห่ง

many flights            เที่ยวบินหลายไฟลท์

few และ a few แปลว่า เล็กน้อย นิดหน่อย ใช้เพื่อบอกปริมาณว่ามีไม่มาก เช่น

I got a few questions          ผมมีคำถามนิดหน่อย

He need few tables             เขาต้องการโต๊ะสัก 2-3 ตัว

She bought few apples       เธอซื้อแอปเปิ้ลมาไม่กี่ลูก

Chris had a few problems  คริสมีปัญหาเล็กน้อย

 

Q2

much, little and a little bit of  จะใช้ได้แค่กับคำนามนับไม่ได้เท่านั้นค่ะ เช่น

much แปลว่า มาก ใช้นำหน้านามนับไม่ได้ เช่น

much money

much time

much food

much water

much energy

little และ a little bit of แปลว่า น้อย ใช้นำหน้านามนับไม่ได้ เช่น

little trouble

little equipment

little meat

little patience

a little bit of confidence

a little bit of sleep

a little bit of snow

พอเข้าใจเรื่องคำนามนับได้ (Countable Noun) และคำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun) แล้วใช่มั้ยคะ? ลองมาฝึกทำแบบฝึกหัด และฝึกออกเสียงได้เลย (กำลังอัพเดท)

ทำแบบฝึกหัดคำนามนับได้ (Countable Noun) และคำนามนับไม่ได้ (Uncountable Noun) คลิ๊ก (กำลังอัพเดท)

PART 1  คำนามเอกพจน์ (Singular Noun) และคำนามพหูพจน์ (Plural Noun) คลิ๊ก

PART 3  คำนามทั่วไป (Common Noun)  แบะคำนามเฉพาะ (Proper Noun)  คลิ๊ก

PART 4  คำนามที่ใช้บอกอาการ (Abstract Noun) คลิ๊ก


แบบฝึกหัดสู้ตาย! ชุดที่ 1- คำนามนับได้ คำนามนับไม่ได้ (Countable \u0026 Uncountable nouns)


การที่คนเราจะเก่งในเรื่องใดๆ ได้นั้น ต้องฝึก ฝึก และฝึก
ฝึกจากแบบฝึกหัดสู้ตาย! นี่แหละ
ติดตามผลงานอื่นๆ ของทีมเราได้ที่
http://www.proudbookshop.com
IG : https://www.instagram.com/proudbook
Facebook : https://www.facebook.com/proudbook
twitter : https://www.twitter.com/proudbook

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

แบบฝึกหัดสู้ตาย! ชุดที่ 1- คำนามนับได้ คำนามนับไม่ได้ (Countable \u0026 Uncountable nouns)

ติว ภาษาอังกฤษ ม.2 by ครูเจ๊หยก : นามนับได้ และนามนับไม่ได้ และลักษณนามของนามที่นับไม่ได้


ทดลองเรียนฟรีได้ที่ www.OpenDurian.com/eng_m2_kruyoke

ติว ภาษาอังกฤษ ม.2 by ครูเจ๊หยก : นามนับได้ และนามนับไม่ได้ และลักษณนามของนามที่นับไม่ได้

Grammar ไม่น่าเบื่อ EP01 : คำนามนับได้ และคำนามนับไม่ได้ (Countable \u0026 Uncountable nouns)


เล่า Grammar แบบเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ ได้ฝึกฝนจริงจัง
ติดตามผลงานอื่นๆ ของทีมเราได้ที่
http://www.proudbookshop.com
IG : https://www.instagram.com/proudbook
Facebook : https://www.facebook.com/proudbook
twitter : https://www.twitter.com/proudbook

Grammar ไม่น่าเบื่อ EP01 : คำนามนับได้ และคำนามนับไม่ได้ (Countable \u0026 Uncountable nouns)

สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ป.3 เรื่อง uncountable noun เฉลยแบบฝึกหัด


สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ป.3 เรื่อง uncountable noun เฉลยแบบฝึกหัด

คำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ Countable \u0026 Uncountable Nouns


คำนามนับได้ คำนามนับไม่ได้ countable noun uncountable noun เรียนภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

คำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ Countable \u0026 Uncountable Nouns

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEARN FOREIGN LANGUAGE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ แบบฝึกหัด นามนับได้ นามนับไม่ได้ พร้อมเฉลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *