Home » [Update] โครงการ Work & Travel USA | โครงการ work and travel – NATAVIGUIDES

[Update] โครงการ Work & Travel USA | โครงการ work and travel – NATAVIGUIDES

โครงการ work and travel: คุณกำลังดูกระทู้

โครงการ Work & Travel USA

บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด (Worantex Education and Travel) ได้จัดส่งนักศึกษาไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Work and Travel ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2551 เป็นปีแรก โดยในปีแรกนี้
มีนักศึกษาเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel สหรัฐอเมริกา กับ  Worantex Education and Travel 
จำนวน 250 คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีนักศึกษาไทย เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ประเทศสหรัฐอเมริกา กับ Worantex Education and Travel มาแล้วร่วมพันคน 

Work and Travel in USA หนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิต
ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอเมริกันที่แตกต่าง เน้นการฝึกวิชาชีพแบบชั่วคราว หรืองานตามฤดูกาล ผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 2 – 4 เดือน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาปิดภาคเรียน และช่วงเวลาเปิด – ปิด ของสถานที่ทำงานนั้น ๆ หลังจากนั้น นักศึกษายังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้อีก 1 เดือน หลังสิ้นสุดการทำงาน โดย Worantex Education and Travel และองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา จะประสานงานในการคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้

โครงการ Work and Travel in USA เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแล และควบคุมของรัฐบาลอเมริกัน โดยมีวัตถุประสงค์
ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกัน และนานาชาติ โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษา และต้องผ่านการคัดเลือก เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ทางโครงการจะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J–1) เพื่อผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Worantex Education and Travel เป็นที่แรก ที่มอบโอกาสให้กับนักศึกษาไทย โดยการมอบทุนให้กับนักศึกษาไทย ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการสอบแข่งขันชิงทุน เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่จะได้รับทุน มีทั้งทุนฟรีค่าโครงการ และทุนฟรีค่าตั๋วเครื่องบิน, ทุนสมทบค่าโครงการ
– ค่าตั๋วเครื่องบิน โดยที่ผ่านมา มีนักศึกษาไทยได้รับทุนจาก Worantex Education and Travel มาแล้วหลายคน ซึ่งนักศึกษา
เหล่านั้น ปัจจุบันได้สำเร็จการศึกษา และได้เริ่มทำงาน หรือประกอบอาชีพแล้ว นักศึกษาที่เคยได้รับทุนจาก Worantex Education and Travel มีดังนี้.-

See also  [NEW] �����ѧ�������Ѻ�ѡ������ | อายุ 23 ภาษา อังกฤษ - NATAVIGUIDES

คนที่ชื่อ – นามสกุลมหาวิทยาลัยทุนที่ได้รับมูลค่าทุน(บาท)1น.ส.กีรติ กุญชรินทร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพทุนฟรีค่าโครงการ
พร้อมค่าตั๋วเครื่องบิน80,000.-2น.ส.ภัทรสุดา นิลทรงกลดABACทุนฟรีค่าโครงการ44,500.-3น.ส.ปิยธิดา บุษดาคำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุนสนันสนุนค่าโครงการ22,500.-4นายพีวิชญ์ กิจจงถาวรกุลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุนฟรีค่าโครงการ
พร้อมค่าตั๋วเครื่องบิน80,000.-5นายวินัย อมรวิรัตนสกุลABACทุนสนันสนุนค่าโครงการ40,000.-6น.ส.วรรณิศา เนตรจรัสแสงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุนสนันสนุนค่าโครงการ20,000.-7น.ส.สุกฤษ ตันติสุวิทย์กุลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุนสนันสนุนค่าโครงการ20,000.-8นายพีรพงศ์ วราทรัพย์ม.ศรีนครินทรวิโรฒทุนสนันสนุนค่าโครงการ20,000.-9น.ส.อธิฎพร พรหมประยูรมหาวิทยาลัยมหิดลทุนสนันสนุนค่าโครงการ20,000.-10นายเกริกบดินทร์ สินทรัพย์ม.อ.ภูเก็ตทุนสนันสนุนค่าโครงการ20,000.-11น.ส.กรุณา แอนน์ ตามีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุนสนันสนุนค่าโครงการ80,000.-12นายประทับ กล้าปราบศึกมหาวิทยาลัยบูรพาทุนสนันสนุนค่าโครงการ40,000.-13นายอภิรักษ์ ทองปิยะภูมิม.ศรีนครินทรวิโรฒทุนสนันสนุนค่าโครงการ20,000.-14น.ส.พัชรพรรณ ลาดชุมเสนABACทุนสนันสนุนค่าโครงการ20,000.-15นายถิรายุ แย้มจรูญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุนสนันสนุนค่าโครงการ20,000.-16น.ส.ธนิศรา ศรีจันทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุนสนันสนุนค่าโครงการ20,000.-17น.ส.เจริญรัตน์ แก้วมโนรมย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุนสนันสนุนค่าโครงการ20,000.-18นายสถาปัตย์ แพทอง
และ นายยุทธพงษ์ โปทาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุนสนันสนุนค่าโครงการ74,000.-19 น.ส.มินตรา บุสศร,
น.ส.พิรัญญา คูอาริยะกุล
และ นายยุทธพงษ์ โปทามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุนสนันสนุนค่าโครงการ74,000.-20Ms.charoenrat kaewmanoromมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุนฟรีค่าโครงการ
พร้อมค่าตั๋วเครื่องบิน62,000.-21Ms.Aru Yokoichiจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุนสนันสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน25,000.-22Ms.Panthip Kanjanakittichaiมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุนสนันสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน25,000.-23Ms.Sudaranee Kittivaravutมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุนสนันสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน25,000.-24Ms.Piyarat Sonnoiมหาวิทยาลัยบูรพาทุนสนันสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน25,000.-25Ms.Titakarn Chaiyasarnมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุนสนันสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน25,000.-26นายจตุพล แสงกุดเรือมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตทุนฟรีค่าโครงการ
พร้อมค่าตั๋วเครื่องบิน62,000.-27นายนัฏนน เสนาแสงม.เกษตรศาสตร์ทุนฟรีค่าโครงการ37,000.-28นายจิระวัฒน์ ราชวัตรม.เทคโนโลยีทุนสนันสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน
พระจอมเกล้าธนบุรี25,000.-29น.ส.ศุภากร เนตรวิจิตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุนฟรีค่าโครงการ37,000.-30นายปนวัฒน์ บัวภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทุนสนับสนุนค่าโครงการ25,000.-31น.ส.วริษฐา มะลิแก้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุนสนับสนุนค่าโครงการ25,000.-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการ Work & Travel USA ได้ที่
www.worantex.com

[Update] PANTIP.COM : H11223066 :::: 50 เรื่องควรรู้ก่อนไป Work and Travel :::: [Work and Travel] | โครงการ work and travel – NATAVIGUIDES

ความคิดเห็นที่ 30

30. อยาก Stop Over ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ก่อนอื่นก็เลือกสายการบินนะ

Korean air , Asiana airlines : ให้ stop over ที่เกาหลี โดยที่ Asiana จะแพงกว่า Korean

เนื่องจากไม่มีราคาตั๋วนักเรียน และเป็นสายการบินระดับ 5 ดาว

อีกทั้งระหว่างการรอเปลี่ยนเครื่องที่เกิน 6 ชั่วโมง Asiana ยังมีบริการพิเศษ

ให้เลือกระหว่าง city tour กับโรงแรมให้คุณพักผ่อน

All Nippon Air , Delta , American airline : stop over ที่ญี่ปุ่น

EVA air : stop over ที่ไต้หวัน

Cathay Pacific : stop over ที่ฮ่องกง

British airways , Turkish air : stop over ที่อังกฤษ

โดยคุณต้องถามเอเจนซี่สำหรับกฏระเบียบการ stop over

ส่วน Turkish ที่ว่า stop over ที่อังกฤษนั้น ให้สอบถามกฏระเบียบ เงื่อนไขปีต่อปี

ซึ่งเมื่อหลายปีก่อน Turkish air ไม่ให้ทำการ stop over แต่ปีที่แล้วเค้าเปลี่ยนแปลง

ให้เลือก stop over ได้ สำหรับปีนี้ ไปติดตามข่าวสารกันเอง

สำหรับ Nakoze มีประสบการณ์บินไปอเมริกากับ 2 สายการบินคือ KE และ OZ

หากท่านหวังจะ stop over ที่เกาหลี ให้ถามเอเจนซี่เอาว่าจะต้องจ่ายเพิ่มเท่าไร

โดยปกติสายการบินอย่าง KE , OZ จะให้ stop over ฟรี 1 ครั้ง

แล้วมากกว่า 1 ครั้งได้ไหม ? ตอบ ได้ค่ะ แต่ต้องเพิ่มเงิน เท่าไรก็ว่าไป

ซึ่งบางเอเจน ค่าตั๋วเค้าไม่แพง แต่เค้ามาหากินกับค่า stop over

ดังนั้นแล้วหากเค้าเก็บค่า stop over แพงเกิน 2,000 ก็ให้เอะใจได้เลยจ้า

See also  อยากทำธุรกิจส่วนตัว ต้องรู้สิ่งนี้ก่อน! | วิธีหาเงินและทำธุรกิจให้ ประสบความสำเร็จ EP38 | ทําธุรกิจอะไรดี | Nataviguides

แต่ถ้าถามจากหลายๆเอเจนแล้วมันแพงกว่า 2,000 หมดทุกที่ อันนี้ก็แสดงว่า

เค้าอาจจะปรับราคาหรืออะไรก็แล้วแต่

จากคุณ
:
nakoze

เขียนเมื่อ
:
20 ต.ค. 54 18:05:15


ไป Work and Travel ทำอะไร? ได้เงินกลับมา 300,000 บาท! มาดูกันเลยย!!


Mulligan NC
🔴 สมัครออนไลน์
http://www.acadexthailand.com/applynow
☎️ Contact Us
Line ID : @ACADEX หรือ คลิก! http://bit.ly/2kielfw
TEL: 022146300, 0863900333
www.acadexthailand.com
ACADEXThailand WorkandTravel USA
รีวิวWorkandTravel WorkandTravelอเมริกา โครงการWATอเมริกา

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ไป Work and Travel ทำอะไร? ได้เงินกลับมา 300,000 บาท! มาดูกันเลยย!!

รีวิว (work and travel 2019)🇺🇸 Florida แบบละเอียดทุกงาน !


workandtravel2019 ทำงานที่อเมริกา เวิร์คแอ่นทราเวล
เด็กเวิร์คทุกๆคนไปที่นั่นรู้ยุแล้วนะว่าต้องเจอออะไรบ้าง แต่เขาพร้อมที่จะไปเผชิญผจญภัยในต่างแดน เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และเรียนรู้ภาษา เป็นกำลังใจให้ทุกคนเดินต่อไป อย่าท้อนะคะ !!! 🥰🥰😘

รีวิว (work and travel 2019)🇺🇸 Florida แบบละเอียดทุกงาน !

สรุปโครงการ Work and Travel USA | คุ้ม/ไม่คุ้ม? ค่าแรงเท่าไหร่? | RUJIRA


คลิปนี้เหมาะมากสำหรับคนที่คิดว่ากำลังจะไป Work and Travel ที่อเมริกา โดยเฉพาะคนที่อยากไปทำงานที่ New Jersey บรรยากาศติดริมทะเล ที่ Jenkinson’s นี่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกที่ดีเลยนาาา ส่วนคำถามที่ข้องใจของหลายๆคนที่ว่าได้อะไรกลับมาบ้างเนี่ยก็ต้องดูคลิปให้จบเลย คลิปนี้มีคำตอบ!!

สำหรับคนที่สนใจโครงการ Work and Travel กับ OEG สามารถคลิกที่ลิงค์นี้ได้เลยย!!👇🏻
https://www.oeg.co.th/index.php/workandtravelusa
ดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกด Like เป็นกำลังใจให้กันด้วยน้าาา จะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูกันอีกกก แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยยย จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ หรือสามารถย้อนดูคลิปเก่าๆในช่อง RUJIRA นี้ได้เลยจ้าาา
Don’t forget to thumbs up for my videos and click on Subscribe button for MORE videos coming up! Peace!✌🏼
FIND ME N’ FOLLOW ME!! 😉
Instagram : https://www.instagram.com/ta_ngaew/
Facebook : https://www.facebook.com/tangaew.suwannaard
––––––––––––––––––––––––––––––
Home (feat. Ria Choony) (Instrumental) by Spectrum https://spoti.fi/2ZLAORn
Free Download / Stream: http://bit.ly/SpectrumHome
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/bwC_8eY8IDQ
––––––––––––––––––––––––––––––
🎵 Track Info:
Title: Home (feat. Ria Choony) (Instrumental) by Spectrum
Genre and Mood: Pop + Bright
––––––––––––––––––––––––––––––
Track: Perspective — IVAAVI [Audio Library Release]
Music provided by Audio Library Plus
Watch: https://youtu.be/MTNPhR1xlmc
Free Download / Stream: https://alplus.io/Perspective
––––––––––––––––––––––––––––––
🎵 Track Info:
Title: Perspective by IVAAVI
Genre and Mood: Hip Hop \u0026 Rap + Calm
License: Royaltyfree music for YouTube, Facebook and Instagram videos giving the appropriate credit.
———

See also  ชื่อช่อง youtube ตั้งยังไงให้คนจำได้ง่าย | ตั้งชื่อร้านเก๋ๆ | Nataviguides

สรุปโครงการ Work and Travel USA | คุ้ม/ไม่คุ้ม? ค่าแรงเท่าไหร่? | RUJIRA

Work \u0026 Travel ’21 🇺🇸 | ทำงานร้านอาหารคลีนที่เมกา!! | ชีวิตหลังย้ายเมืองเป็นยังไง?!


สวัสดีค่ะทุกคน เรากลับมาแล้วตามสัญญาาา วันนี้ขอมารีวิวเล่าประสบการณ์การทำงานในร้านอาหารคลีนหลังจากตกระกำลำบากที่เมืองเก่าจนได้ย้ายเมืองมาทำที่นี่ ในคลิปนี้เราพูดถึง scope งานที่เราต้องทำในแต่ละวัน รายได้ทั้งหมดที่เราได้มาตลอดระยะเวลาการทำ 1 เดือนรวมไปถึงแนะนำเมืองใหม่ที่เราย้ายมาอย่าง Boca Raton, Florida อีกด้วยยย
ถ้าใครมีคำถามสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเม้นลงด้านล่างได้เลยงับและก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อคอนเท้นต่อๆไปที่จะเป็นการเปิดประสบการณ์ในการ work and travel ของมินนี่ในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ด้วยนะคะ!!

Hello guys! In this episode, I will be reviewing my working experience in Boca Raton, Florida. Let’s find out how my life goes working in a healthy restaurant in this new city!
I hope you enjoy watching this video and don’t forget to hit that subscribe button for the upcoming contents.
Thank you again for watching. Any suggestions or feedback for my videos are also welcome on the comment section below~ 🙂

♡ S O C I A L S
Instagram: @minniemuii https://www.instagram.com/minniemuii/
Facebook page: minniemuii https://web.facebook.com/Minniemuii102284082194342/
♡ P R O D U C T I O N
Camera: iPhone 11
Editing program: iMovie, Final Cut Pro X (by @proudwerful)
♡ Tags: minniemuii | vlog | Q\u0026A | work and travel | 2021 | USA | Trip | หางานที่เมกา | ทำงานที่เมกา | บินไปเมกา | ไปเมกา |

Work \u0026 Travel ’21 🇺🇸 | ทำงานร้านอาหารคลีนที่เมกา!! | ชีวิตหลังย้ายเมืองเป็นยังไง?!

VLOG | Work and Travel 2021 at Yellowstone Club, Montana เดินทางไปอเมริกา + ฉีดวัคซีน Pfizer


Summer Work and Travel 2021
At Yellowstone Club, Montana
ทำคลิปครั้งแรก
ฝากกดไลค์ ติดตามกันด้วยนะค้า
ขอบคุณค่ะ 🥰

VLOG | Work and Travel 2021 at Yellowstone Club, Montana เดินทางไปอเมริกา + ฉีดวัคซีน Pfizer

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ โครงการ work and travel

Leave a Reply

Your email address will not be published.