Home » [Update] | เวลาสิงคโปร์ – NATAVIGUIDES

[Update] | เวลาสิงคโปร์ – NATAVIGUIDES

เวลาสิงคโปร์: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อทางการ สาธารณรัฐสิงคโปร์

เมืองหลวง สิงคโปร์

พื้นที่ 697.1 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาสูงที่สุดคือ Bukit Timah แม่น้ำสายหลักคือ Singapore และ Rochor สิงคโปร์มีถนน และรถไฟเชื่อมกับมาเลเซีย ณ Singapore/Johor Causeway ระยะทางประมาณ 6 กม.

ประชากร 4.2 ล้านคน (ชาวจีน 76% ชาวมาเลย์ 13.7% ชาวอินเดีย 8.4% และอื่นๆ 1.9% ) ซึ่งอยู่กันโดยไม่มีปัญหา ความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นประเทศในเอเชียที่มีการวางแผนครอบครัวได้ดีมาก จนทำให้จำนวนประชากรลดลง และก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต

ภาษา ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย์ จีนกลาง ทมิฬ และอังกฤษ สิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่องานและในชีวิตประจำวัน

ศาสนา 51% นับถือศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋าและขงจื๊อ 15% นับถือศาสนาอิสลาม 4% นับถือศาสนาฮินดู 15% นับถือศาสนาคริสต์ และร้อยละที่เหลือคือลัทธิอื่นๆ

การปกครอง ระบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล รัฐสภามีวาระคราวละ 5 ปี นโยบายต่างประเทศสิงคโปร์เน้นด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างประเทศ

อากาศ ร้อนชื้น มีฝนตกตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส

สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของสิงคโปร์ คล้ายกับประเทศไทย คือ เป็นแบบร้อนชื้น ฝนตกชุกตลอดปีเนื่องจากอิทธิพลทางทะเลและที่ตั้งของประเทศ

เศรษฐกิจ
สิงคโปร์จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่เช่นเดียวกับ ฮ่องกง ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ผลิตภัณฑ์ส่งออกหลัก คือ ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์นำเข้าส่วนใหญ่ ได้แก่ พลังงาน ( 40% ของการนำเข้าทั้งหมด) และอาหาร นอกจากนั้น การท่องเที่ยวก็นำรายได้เข้าประเทศมากเช่นกัน

สังคม
ชาวสิงคโปร์ถือว่ามาตรฐานการครองชีพของตนดีกว่าประเทศอื่น แต่ขณะเดียวกันความกลัวในจิตใจ คือ กลัวความล้มเหลวกับกลัวการเสียเปรียบ

-หน่วยราชการของสิงคโปร์มีประสิทธิภาพและรวดเร็วในการทำงาน โดยมีเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 08.30-13.00 และ 14.00-16.30 น. และเสาร์ 08.00-13.00 น.
-การบริการทางการแพทย์ในสิงคโปร์แพงกว่าประเทศไทยมาก และการซื้อยารักษาโรคประเภทยาปฏิชีวนะและยาอันตราย จะต้องมีใบสั่งแพทย์ แต่ยารักษาโรคพื้นฐานสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป

ลักษณะภูมิอากาศของสิงคโปร์ คล้ายกับประเทศไทย คือ เป็นแบบร้อนชื้น ฝนตกชุกตลอดปีเนื่องจากอิทธิพลทางทะเลและที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่เช่นเดียวกับ ฮ่องกง ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ผลิตภัณฑ์ส่งออกหลัก คือ ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์นำเข้าส่วนใหญ่ ได้แก่ พลังงาน ( 40% ของการนำเข้าทั้งหมด) และอาหาร นอกจากนั้น การท่องเที่ยวก็นำรายได้เข้าประเทศมากเช่นกันชาวสิงคโปร์ถือว่ามาตรฐานการครองชีพของตนดีกว่าประเทศอื่น แต่ขณะเดียวกันความกลัวในจิตใจ คือ กลัวความล้มเหลวกับกลัวการเสียเปรียบโดยมีเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 08.30-13.00 และ 14.00-16.30 น. และเสาร์ 08.00-13.00 น.และการซื้อยารักษาโรคประเภทยาปฏิชีวนะและยาอันตราย จะต้องมีใบสั่งแพทย์ แต่ยารักษาโรคพื้นฐานสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป

การศึกษาต่อในประเทศสิงคโปร์

ระบบการศึกษาในประเทศสิงคโปร์
การศึกษา
สิงคโปร์มีระบบการศึกษาที่เป็นเลิศประเทศหนึ่งของโลก ทุกโรงเรียนควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง ระบบการศึกษาของสิงคโปร์แบ่งเป็นชั้นประถมศึกษาใช้ระยะเวลา 6 ปี และมัธยมศึกษาใช้ระยะเวลา 4 ปี จากนั้น ต่อด้วยการเรียนในระดับสูงขึ้น เช่น โปลีเทคนิค จูเนียร์คอลเลจ และมหาวิทยาลัย และการที่จะได้คัดเลือกเข้าเรียนที่โรงเรียนสิงคโปร์นั้น นักเรียนจำเป็นจะต้องทำการสอบเพื่อประเมินผลโดยการสอบเข้าโรงเรียนนั้น นักเรียนจำเป็นต้องสอบภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เป็นวิชาหลัก และอาจมีการทดสอบภาษาจีน ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่นักเรียนต้องการสอบเข้า และสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในประเทศสิงคโปร์จำเป็นต้องเสียค่าบำรุงการศึกษา (Donations) ให้กับกระทรงศึกษาธิการของสิงคโปร์ เป็นจำนวนเงิน S$1,000 ทุก ๆ 2 ปี สำหรับเงินบริจาคนี้ไม่สามารถขอคืนได้

ทำไมถึงเลือกเรียนที่ประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าประเทศอื่น เช่น ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษทั้งด้านการเรียน และ ค่าที่อยู่อาศัย ค่าตั๋วเครื่องบิน และยังสะดวกในการเดินทาง เนื่องจาก ประเทศสิงคโปร์อยู่ใกล้กับประเทศไทย โดยใช้ระยะเวลาการบินเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น และนอกจากนี้ การที่ได้ไปศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ นักเรียนยังได้เรียนรู้ถึง 2 ภาษา ซึ้งมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และสามารถเลือก ภาษาจีน,ภาษามาเลย์และทมิฬภาษาใดภาษานึ่งเป็นภาษารอง

การศึกษาในระดับประถมศึกษา (Primary Schools)
ระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่สิงคโปร์นั้นจะแบ่งการสอนออกเป็น 2 ช่วง คือ เช้า และบ่าย การรับสมัครนักเรียนใหม่จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4 (fouryear foundation stage) จะเน้นการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน (แมนดาริน) หรือภาษาทมิฬ, คณิตศาสตร์ และวิชาอื่น ๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี พลศึกษา ในการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 (Two-year orientation stage) นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็น 3ระดับ จากผลการสอบของ ประถมศึกษาปีที่ 4 คือ EM1 EM2 EM3 โดยลักษณะการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาแม่นั้นจะต่างกันนักเรียนจะต้องสอบวัดระดับเมื่อจบ ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียกกันว่า Primary School Leaving Examination (PSLE).เพื่อวัดระดับว่านักเรียนจะต้องเรียนในชั้นมัธยมเป็นระยะเวลา 4 ปี หรือ 5 ปี

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา(Secondary School)
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสิงคโปร์จะแบ่งออกเป็น 2 ระบบและจะมีหลักสูตรแตกต่างกันไปทั้งนี้ นักเรียนจะถูกเลือกให้อยู่ระบบใดระบบหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับผลการสอบ PSLE ของนักเรียนแต่ละคน ระบบที่ใช้ระยะเวลา 4 ปี จะเรียกว่า Special and Express Courses ซึ้งการเรียนการสอนนั้นจะเน้นการเตรียมตัวให้นักเรียนสอบ The Singapore-Cambridge General Certificate of Education Ordinary (GCE O) ตอนจบมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ระบบที่ใช้ระยะเวลา 5 ปี คือ Normal Course แบ่งการเรียนการสอนเป็น Academic และ Technical และเมื่อนักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนจะต้องสอบ Singapore-Cambridge General Certificate of Education Normal(GCE N)

สำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนดี สามารถเรียนต่อ ปีที่ 5 เพื่อสอบ GCE O ต่อไป แต่สำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนน GCE N ไม่ดี ก็สามารถเรียนต่อในทางด้านเทคนิค ITE. หลังจากนักเรียน จบการศึกษาในระดับมัธยมนักเรียนสามารถที่จะเลือกเรียนในขั้นอุดมศึกษาต่อไป
เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Junior College หรือ Pre University)สำหรับนักเรียนที่ได้ผ่านการทดสอบ GCE O Level เรียบร้อยแล้วและมีความประสงค์ที่จะเลือกเรียนต่อที่ Junior College ใช้ระยะเวลา 2 ปี หรือ หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Pre-university) ใช้ระยะเวลา 3 ปี เพื่อการเตรียมพร้อมสอบ GCE A Level เมื่อสอบผ่านนักเรียนถึงจะสามารถเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมหาวิทยาลัย หรือสามารถสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ทั่วโลก สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน GCE A Level ก็สามารถที่จะเลือกเรียนต่อโปลีเทคนิค

โปลีเทคนิค (Polytechnics)
เป็นโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพโดยมีสาขาให้เลือกมากมายอาทิเช่น วิศวกรรม, ธุรกิจ, สื่อสารมวลชน ฯลฯ สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถจบออกมาทำงานได้เลย โดยหลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียน 3 ปี

การศึกษาสำหรับสาขาวิชาช่าง Institutes of Technical Education (ITE)
เป็นโรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาช่าง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะทางด้านการปฏิบัติและวิชาการ และสำหรับนักเรียนที่มีเกณฑ์คะแนนดี สามารถเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนโปลีเทคนิค หรือมหาวิทยาลัยแล้วแต่ความประสงค์

ค่าใช้จ่าย

ค่าครองชีพ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตของสิงคโปร์อยู่ในระดับต้นๆของเอเชีย เทียบกับประเทศอื่นๆในตะวันตกแล้วค่าครองชีพที่สิงคโปร์นับว่าไม่สูงมากนัก ราคาสินค้าพื้นฐานอย่างอาหาร หรือเสื้อผ้าก็นับว่าสมเหตุสมผล

นักเรียนต่างชาติในสิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 750 ถึง 2,000 เหรียญสิงคโปร์ ต่อเดือน ซึ่งอาจต่างกันไปตามไลฟ์สไตล์และหลักสูตรวิชาที่เลือกเรียนของแต่ละคน

ข้อมูลจำเพาะ

เวลา
เวลาของสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (GMT +8.00)

ไฟฟ้า
สำหรับกระแสไฟทางสิงคโปร์ใช้เหมือนบ้านเราคือ 220 โวลต์ แต่ความแตกต่างนั้นคือ สิงคโปร์ใช้เต้าเสียบแบบ 3 ขา (บ้านเราใช้ 2 ขา) ฉะนั้นอย่าลืมว่า ต้องนำปลั๊กต่อไปด้วย

สกุลเงินตรา
หน่วยเงินตราของสิงคโปร์คือ ดอลลาร์ (Singapore Dollar) โดยแบ่งค่าเงินต่าง ๆ ออกเป็นดังนี้ ธนบัตรมูลค่า S$2, S$5, S$10, S$20, S$50, S$100, S$500, S$1,000 และ S$10,000 เงินเหรียญมีตั้งแต่ 1, 5, 10, 20 และ 50 เซนต์ รวมถึง S$ 1

กฎหมาย
สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานในเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด ประชากรมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่สูง เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีกฎหมายลงโทษร้ายแรง คือ การประหารชีวิต หรือโทษจำคุกระยะยาว เช่น ที่สิงคโปร์นั้น ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอย่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืนปรับถึง S$1,000 การทิ้งเศษขยะลงพื้น ฝ่าฝืนครั้งแรกถูกปรับ S$1,000 ครั้งต่อไป S$2,000 และต้องทำความสะอาดในที่สาธารณะด้วย กฎหมายนี้รวมถึงการห้ามถ่มน้ำลายในที่สาธารณะ และห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งด้วยดังนั้น ไม่ควรนำหมากฝรั่งไปที่สิงคโปร์ การเสพหรือจำหน่ายยาเสพติดในประเทศสิงคโปร์นั้นมีความผิดขั้นร้ายแรงถึงประหารชีวิต

See also  [NEW] ชื่อเกาหลีเพราะๆ น่ารักๆ เชิญทางนี้ได้เลยจ้า /^O^\ | ชื่อไทยเพราะๆ ผู้หญิง - NATAVIGUIDES

แหล่งท่องเที่ยว
สิงคโปร์มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่น การ Shopping ทีเป็นความฝันของใครหลายๆ คน ที่มาเยือน สิงคโปร์ ย่าน ศูนย์กลาง การชอปปิ้งของ ประเทศสิงคโปร์ คือ ถนน ออชาร์ด Orchard Road มีแหล่ง Shopping ที่น่าตื่นตาตื่นใจ มีสินค้าให้คุณจับจ่ายสินค้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้สิงคโปร์เป็นสถานที่ที่น่าประทับใจ และจะไม่มีวันลืม และนอกจากนั้นยังมีสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจ อาทิเช่น Singapore Zoological Gardens เป็นสวนสัตว์มาตรฐานระดับโลก ซิ้งถูกสร้างและปรับปรุง ให้กลมกลืนใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด Night Safari เป็นสวนสัตว์เปิดที่บริการทุกวัน

ตั้งแต่เวลา ทุ่มครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืน คุณจะเพลิดเพลิน กับชีวิตสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดกับการนั่งรถราง ชมสัตว์ ที่ออกหากินยามค่ำคืน มากกว่า 100 ชนิดSentosa Island เกาะเซนโตซ่า เป็นสถานท่องเที่ยวที่สร้างความสนุกสนานและความประทับใจ ให้กับทุกเพศทุกวัย โดยการเดินทางไปเกาะเซนโตซ่านั้นมีด้วยกัน 3 วิธี คือทางเรือเฟอร์รี่ รถยนต์ และกระเช้าลอยฟ้า Singapore Botanic Garden เป็นสวนพฤกษชาติที่มีพันธุ์พืชหลากหลายชนิดและ พืชที่หาดูได้ยาก โดยเฉพาะสวนเพาะกล้วยไม้ ที่มีกล้วยไม้ถึง 20,000 ต้นและเหตุนี้เองจึงเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
(Royal Thai Embassy)
370 ถนนออร์ชาร์ด (Royal Thai Embassy,370 Orchard Road, Singapore 238870)
โทรศัพท์ (65) 6737-2644, 6737-2158
โทรสาร (65) 6732-0778, 6835-4991
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
แผนกวีซ่า

เปิดทำการเพื่อรับยื่นเรื่องขอประทับตราวีซ่า เวลา 9.15-12.15 น.
เปิดทำการเพื่อขอรับเอกสารเดินทางพร้อมตราประทับวีซ่าคืน เวลา 14.00-16.30 น.
แผนกหนังสือเดินทาง
เปิดทำการเพื่อรับยื่นเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเดินทางไทย เวลา 9.15-12.15 น.
เปิดทำการเพื่อขอรับหนังสือเดินทางคืน เวลา 14.00-16.30 น.

การขอวีซ่าสิงคโปร์(Singapore Visa)

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอ VISA นักเรียนของประเทศสิงคโปร์ มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. กรอกแบบฟอร์ม (Form16, V36, และ V39S) อย่างละ 2 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
5. กรอกแบบฟอร์ม (V36A) ให้ครบถ้วน และ ลายเซ็นรับรองจากทางโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย
6. สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ
7. สำเนาสูติบัตร แปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประทับตรากระทรวงต่างประเทศ
8. Transcript จาก โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ)
9. ใบจบการศึกษาที่ออกโดยมหาวิทยาลัย หรือหนังสือรับรองการศึกษาจากโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
10. หนังสือรับรองการทำงาน
11. สำเนาเอกสารหลักฐานทางการเงินที่ออกโดยทางธนาคาร/ สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
12. รายชื่อทั้งหมดของทุกคนในครอบครัว และ พี่น้อง พร้อมที่อยู่ และวันเดือนปีเกิด
13. กรณีที่ท่านมีญาติอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
– สำเนาเอกสารหลักฐานการลำดับขั้นญาติ พี่น้อง เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า และใบสมัครขอเป็นผู้ดูแล
– สำเนาเอกสารใบรับรองการศึกษาระดับสูงสุดของญาติ
– จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้างของญาติ โดยระบุ ถึงการเริ่มเข้าทำงาน, ตำแหน่งงาน และ เงินเดือน หรือ กรณีที่ญาติของท่านเป็นเจ้าของกิจการในประเทศสิงคโปร์ เอกสารหลักฐานที่ต้องแสดง คือ ใบจดทะเบียนการค้า โดยเอกสารเหล่านี้ต้องออกมาไม่น้อยกว่า 1 เดือน
– หลักฐานทางการเงิน Statement ย้อนหลัง 1 ปี
– สำเนาเอกสารแสดงรายได้ / การเสียภาษี ของญาติ ย้อนหลัง 3 ปี

กรณีที่ท่านมีคู่สมรสอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
– สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบหย่า
– สำเนาเอกสารใบรับรองการศึกษาระดับสูงสุดคู่สมรส
– จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้างของญาติ โดยระบุ ถึงการเริ่มเข้าทำงาน, ตำแหน่งงาน และ เงินเดือน หรือ กรณีที่ญาติของท่านเป็นเจ้าของกิจการในประเทศสิงคโปร์ เอกสารหลักฐานที่ต้องแสดง คือ ใบจดทะเบียนการค้า โดยเอกสารเหล่านี้ต้องออกไม่น้อยกว่า 1 เดือน
– หลักฐานทางการเงิน Statement ย้อนหลัง 1 ปี
– สำเนาเอกสารแสดงรายได้ / การเสียภาษี ของคู่สมรส ย้อนหลัง 3 ปี
การขอวีซ่า
คนไทยที่ต้องการเดินทางเข้าสิงคโปร์ในฐานะนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องขอวีซ่าสามารถอยู่ได้ 14 วัน แต่สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะอยู่มากกว่า 14 วัน หรือ เข้าศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์การดำเนินการเรื่องวีซ่าจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้ (เอกสารทุกอย่างต้องเป็นตัวจริง พร้อมสำเนาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ)

เอกสารสำคัญในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
1. สูติบัตร ของนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน ผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา
3. ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลของนักเรียน (ถ้ามี)
4. ใบสำคัญทะเบียนสมรส หรือใบหย่า หรือใบรับรองบุตร ของบิดา มารดา (สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี)
5. หลักฐานการศึกษา
6. รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ตจำนวน 4 ใบ *** การขอวีซ่านักเรียนจะใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์

วีซ่า สิงคโปร์
แนะแนว ศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์ บริการ การขอวีซ่าประเทศสิงคโปร์ สมัครเรียนได้ที่ 02 641-4748

Table of Contents

[Update] 10 ทัวร์สิงคโปร์ ราคาโดนใจ ปี 2564 – 2565 ลูกค้ากว่า 95% พึงพอใจ | เวลาสิงคโปร์ – NATAVIGUIDES

ข้อมูลเที่ยวสิงคโปร์

สิงคโปร์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นประเทศสิงคโปร์เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงแม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็ก แต่กลับเป็นประเทศที่มีความสำคัญอย่างมากในเรื่องของเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลางด้านการพานิชย์ของโลกอีกด้วย นอกจากนี้ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี (จางหยี) หรือที่เรียกันสั้นว่าๆ สนามบินชางงี ได้ชื่อว่า เป็นสนามบินดีที่สุดในโลกด้วย ไม่ว่าจะเรื่องการบริการที่รวดเร็ว ของชอปปิ้งต่างๆ ร้านอาหาร ของฝากครบครัน การไปทัวร์สิงคโปร์แค่ได้เที่ยวได้ถ่ายรูปที่สนามบินชางงีก็สนุกแล้ว

ความน่าสนใจของประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศที่ไม่มีเมืองหลวง เป็นเมืองเล็กๆ เป็นเกาะแต่ทว่ามีการเติบโตที่รวดเร็วมาก อีกทั้งยังคงดูแลความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ถูกรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ประเทศสิงคโปร์ยังขึ้นชื่อมากในเรื่องของความสะอาด ความมีระเบียบวินัยของผู้คนชาวสิงคโปร์ และความเจริญในแง่ของเทคโนโลยีต่างๆ สิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่เล็กแต่แจ๋วมากๆ มีที่เที่ยวเยอะมากมาย มีสถานที่เที่ยวสวยๆ ให้นักเดินทางไปตามไปเก็บรูปภาพสวยๆ แบบไม่ว่าไปเที่ยวกี่ครั้งก็ไม่มีคำว่าเบื่อเลย ใครที่กำลังจะไปเที่ยว เที่ยวสิงคโปร์ก็มี ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก ที่หลากหลายให้คุณได้ตามไปเที่ยว ไปถ่ายรูปในสถานที่สวยๆ ของสิงคโปร์ ส่วนใครที่ไปเที่ยวมาแล้วก็เป็นต้องเอ่ยปากชมทุกครั้งไปและอยากไปเที่ยวสิงคโปร์ซ้ำอีกหลายๆ รอบ เที่ยวสิงคโปร์ไม่มีคำว่า เบื่อจริงๆ 

See also  [Update] Infinitive คืออะไร มีการใช้อย่างไร | infinitive and gerund คือ - NATAVIGUIDES

 

ทัวร์สิงคโปร์แนะนำ

ทัวร์สิงคโปร์ นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวรอบอ่าวมารีน่าแบบ 360 องศา

หากใครยังไม่มีกิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ เราแนะนำกิจกรรมชมวิวทัศน์จากมุมสูง ด้วย “ฟรายเออร์” ชิงช้าสวรรค์ ที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของโลก โดยเราสามารถมองเห็นวิวอ่าวมารีน่าได้โดยรอบ นอกจากนี้ยังได้เห็นบรรยากาศใจกลางเมืองย่านธุรกิจของประเทศสิงคโปร์ได้แบบ 360 องศา นับเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ว่าใครที่ได้ลองสัมผัสดูแล้ว เป็นต้องเอ่ยปากชมด้วยความประทับใจเสียทุกราย

ทัวร์สิงคโปร์ ศึกษาธรรมชาติ ที่สวนนกจูร่ง

สวนนกจูร่ง นับว่าว่าเป็นสวนนกที่ “ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ซึ่งได้รวบรวมนกสายชนิดต่างๆ ไว้กว่า 600 สายพันธุ์ รวมแล้วกว่าแปดพันตัวเลยทีเดียว ภายในสวนนกจะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆโดยจำลองบรรยากาศตามถิ่นกำเนิดของนกแต่ละชนิด ราวกับว่ากำลังอยู่ในผื่นป่าซึ่งเป็นที่อาศัยของนกชนิดนั้นๆอยู่จริงๆ ไฮไลท์ของสวนนกจูร่งได้แก่ การแสดงความสามารถของนกแสนรู้ ซึ่งสามารถเรียกเสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน และเสียงปรบมือจากผู้ชมได้เป็นอย่างดี

ทัวร์สิงคโปร์ ทรีท็อป วอล์คกิ้ง

กิจกรรมที่เรากำลังจะแนะนำอยู่นี้ ถือว่าเป็นสวรรค์ของนักผจญภัยเลยก็ว่าได้ ทรีท็อป วอล์คกิ้ง เป็นสะพานที่ใช้เชื่อมเนินเขา 2 ลูกที่มีความยาวประมาณ 250 เมตร โดยมีกฎที่แสนท้าทายว่า ให้เดินไปยังทางออกซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเท่านั้น ห้ามเดินย้อนศรเด็ดขาด เท่ากับว่าหากตัดสินใจก้าวเข้าสู่สะพานนี้แล้ว จะไม่สามารถถอยหลังกลับได้อีก นี่แหละเส้นทางวัดใจโดยแท้จริง ถึงแม้จะดูน่าหวาดเสียวไปสักนิด แต่เชื่อว่าทัศนียภาพที่โอบล้อมไปด้วยสีเดียวของต้นไม้ จะสามารถสร้างความชุ่มฉ่ำหัวใจเสียจนลืมความหวาดกลัวในตอนแรกไปเลย

ทัวร์สิงคโปร์ สวนสนุก Universal Studios

ขาดไม่ได้เลยอันดับสุดท้าย สำหรับเที่ยวสิงคโปร์ อย่าลืมใส่ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล ลงไปในลิสต์ด้วย เหมาะสำหรับวัยรุ่นสุดๆ ที่ชื่นชอบความหวาดเสียว แต่หากใครที่ไม่ชื่นชอบก็สามารถเที่ยวได้เช่นกัน เพราะด้านในจะมีประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ที่ไม่เคยเจอที่ไหน รอเราอยู่แน่นอน ต้องลองสักครั้งในชีวิต 5 สวนสนุกอันดับโลกทัวร์ก็มีพาไปนะเออ

 

สภาพอากาศ ประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์มีลักษณะเป็นเกาะอยู่ทางตอนใต้ของมาเลเซียใกล้กับเส้นศูนย์สูตร จึงมีสภาพอากาศร้อนชื้นเหมือนกับภาคใต้บ้านเรา คือจะมีฝนตกมากเกือบตลอดทั้งปี และมีอุณหภูมิเฉลี่ยใกล้เคียงกันในแต่ละเดือน จึงนับว่าประเทศสิงคโปร์สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ช่วงที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษได้แก่ในเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายน เพราะอาจพบกับปัญหาหมอกควันที่ไม่พึงประสงค์อันเกิดมาจากไฟป่า ซึ่งปัญหานี้ ทางประเทศสิงคโปร์ก็กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่เช่นกัน ในเรื่องของฟ้าฝน อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าสภาพอากาศของที่นี่มีความคล้ายกับภาคใต้ของเมืองไทยอยู่มาก จึงมีโอกาสที่ฝนจะตกได้ตลอดเวลา แต่ก็เป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น ดังนั้นหากใครที่มรแผลนออกทริปทัวร์สิงคโปร์เร็วๆ นี้ล่ะก็ ร่มและเสื้อกันฝน ก็ถือเป็นไอเทมสำคัญที่ไม่ควรลืมนำติดกระเป๋าไว้โดยเด็ดขาด

 

สถานที่ท่องเที่ยวในทัวร์สิงคโปร์

 

 

1.เที่ยวสิงคโปร์ ลิตเติ้ลอินเดีย

ลิตเติ้ลอินเดีย เป็นเมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยผู้คนชาวอินเดียและวัฒนธรรมพื้นเมืองของคนอินเดียที่อาศัยในสิงคโปร์ ซึ่งย่านสามารถเรียกได้ว่า เป็นบริเวณที่มีสีสันสุดๆ เลยก็ว่าได้ อีกทั้งยังมีสถานที่สำคัญทางศาสนาอีกด้วย เช่น Temple of 1000 Lights, วิหาร Veeramakaliamman, มัสยิด Angullia, โบสถ์ Kampong Kapor Methodist, Central Sikh Gurdwara นอกจากนี้ และยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสำหรับสายแฟชั่นชอบศิลปะแบบอินเดียมากมายเลย อีกทั้งยังมีศูนย์อาหาร Zhujiao สามารถหาของกินอร่อยๆ ยามหิวได้

 

2. เที่ยวสิงคโปร์ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Tooth Relic Buddha Temple)

วัดพระเขี้ยวแก้ว เป็นวัดเก่าแก่ของสิงคโปร์ซึ่งเป็นสถานที่ๆ มีความงดงาม ล้ำค่า และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์สิงคโปร์เป็นอย่างมาก วัดพระเขี้ยวแก้วเป็นวัดจีนศิลปกรรมสมัยราชวงศ์ถังผสมศิลปะมันดาลา สถาปัตยกรรมที่สวยงามนี้ตั้งเด่นตระหง่านอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ โดยชั้นบนสุดของวัดได้บรรจุพระสารีริกธาตุพระทนต์ของพระพุทธเจ้าซึ่งได้มาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา ไว้ในสถูปทองคำหนักกว่า 320 กิโลกรัม นอกจากนี้ภายในวัดก็ยังมีพิพิธภัณฑสถานทางพุทธศาสนาขนาดย่อม ให้ได้รับชมกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

3. เที่ยวสิงคโปร์ ถนนออร์ชาด

นักท่องเที่ยวหลายๆ คนกล่าวว่า หากได้เดินทางมาทัวร์สิงคโปร์ แต่ไม่ได้มาชอปปิ้งบนถนนออร์ชาด ก็เหมือนไปเมืองจีนแต่ไม่ได้ไปเยี่ยมชมกำแพงเมือง โดยถนนออร์ชาดนี้มีความพิเศษเฉพาะตัวคือ เป็นแหล่งรวมห้างสรรพสินค้าสำคัญของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งรวมเอาแบรนด์สินค้าดังๆเอาไว้มากมาย เหมาะแก่การซื้อหาของขวัญของฝากเล็กๆน้อยติดมือกลับบ้านไปฝากครอบครัว หรือหากใครจะมานั่งเล่น กินข้าว ชมบรรยากาศ ที่นี่ก็มีร้านอาหารอร่อยๆให้เลือกซื้อกันแบบละลานตา เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักช็อปปิ้งจริงๆ

4. เที่ยวสิงคโปร์ เขื่อนมารีน่า บาร์ราจ (Marina Barrage)

เป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวที่ตอนนี้ฮิตมากที่สิงคโปร์ นักท่องเที่ยวที่ไปทัวร์สิงคโปร์ต่างก็แวะเวียนไปเป็นจำนวนมาก ด้วยพื้นที่ๆ มีวิวสวยงาม บรรยากาศดีเป็นบริเวณพักผ่อนที่ชาวสิงคโปร์นิยมมาเที่ยวพักผ่อนเป็นจำนวน โดยเฉพาะหนุ่มสาวยุคใหม่ อีกทั้งยังมีบริเวณให้ทำกิจกรรมใหม่ๆ มากมายๆ ซึ่งตอบโจทย์กับไลฟสไตล์ของคนสิงคโปร์มากๆ สำหรับนักท่องเที่ยวเอง ก็นิยมไปเที่ยวที่ เขื่อนมารีน่า บาร์ราจ เพราะมีวิวที่สวยงาม ยิ่งถ้าได้ไปเที่ยวช่วงเย็นๆ จะได้รูปถ่ายที่สวยมากๆ เลย

5. เที่ยวสิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal Studio Singapore)

เชื่อว่า นักท่องเที่ยวหลายๆ คนเมื่อไปเที่ยวสิงคโปร์สถานที่ๆ อยากไปเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ คือ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ที่นี่เป็นสวนสนุกระดับโลกเลยนะ ซึ่งมีเครื่องเล่นมากมาย โดยแบ่งพื้นที่เป็น 7 โซน มีดังนี้ Hollywood, New York, Sci-Fi City, Ancient Egypt, Lost World, Far Far Away และ Madagascar ซึ่งแต่ละโซนจะมีเครื่องเล่นจุดเด่นซึ่งความสนุกก็จะแตกต่างกันไป แต่ที่แน่ๆ ถ้ามาเที่ยวสิงคโปร์แล้วห้ามพลาดที่นี่เด็ดขาด

6. เที่ยวสิงคโปร์ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (Gardens by the Bay)

การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ เป็นอีกสถานที่เที่ยวห้ามพลาดอีกหนึ่งแห่งของสิงคโปร์ ที่นี่คือสวนสาธารณะที่ใหญ่และสวยมาก เป็นที่เที่ยวที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศสิงคโปร์กันเลยทีเดียว โดยที่นี่แบ่งออกเป็น 3 โซน คือ Bay Center Garden, Bay East Garden และ Bay South Garden ซึ่งที่นี่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งวัน แนะนำให้เที่ยวตั้งแต่เช้ายันค่ำเลย เพราะความสวยงามแตกต่างกันมากๆ รับรองว่าไปแล้วประทับใจแน่นอน

 

ร้านอาหารแนะนำเที่ยวทัวร์สิงคโปร์

1.Tian Tian Hainanese Chicken Rice

ไปเที่ยวสิงคโปร์ ต้องไปกินข้าวมันไก่ ซึ่งร้านที่อร่อยและคนไทยคุ้นเคยมากๆ และไม่ว่าไปทัวร์สิงคโปร์กี่ครั้งก็ไม่เคยพลาดคือ ร้าน  Tian Tian Hainanese Chicken Rice อยู่ที่ Maxwell Food Center ซึ่งเป็นฟู้ดคอร์ดชื่อดังของสิงคโปร์ รวมอาหารสตรีทฟู้ดไว้มากมาย และยังเต็มไปด้วยผู้คน ทั้งชาวสิงคโปร์เอง และนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ ต่างก็มาลิ้มรสความอร่อยของข้าวมันไก่สิงคโปร์ ที่ร้าน  Tian Tian Hainanese Chicken Rice 

  • เปิดบริการทุกวัน: เวลา 11.00 น. – 14.30 น

2. Song Fa Bak Kut Teh

ที่นี่เป็นร้านเก่าแก่ของร้านอาหารสิงคโปร์  เมนูที่มาแล้วต้องกินคือ บักก๊ดเต๋ เป็นอาหารเช้าพื้นเมืองของชาวสิงคโปร์และชาวมาเลย์ ที่เชื่อว่าคนไทยหลายท่านน่าจะรู้จักกันดีกับรสชาติเข้มข้นของน้ำซุปสูตรเฉพาะตัว โดยสูตรของสิงคโปร์จะเป็นน้ำซุปพริกไทยดำเข้มกลมกล่อม เกิดจากการเคี่ยวกระดูกหมูชิ้นใหญ่รวมกับเครื่องในเป็นเวลานานจนเปี่อยได้ที่ เสริฟพร้อมเส้นหมี่และปาท่องโก๋ สัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนที่อธิบายความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์ได้เป็นอย่างดี

  • เปิดบริการทุกวัน: เวลา 09.00 น. – 21.15 น. 
  • ที่อยู่ : 11 New Bridge Rd, #01-01, Singapore 059383

3. Encik Tan

ลักซา เป็นอีกหนึ่งเมนูของสิงคโปร์ที่มาทัวร์สิงคโปร์แล้วต้องๆ ไม่พลาดลิ้มรสความอร่อย และร้านที่ต้องตามไปกินให้ได้ คือร้าน Encik Tan เป็นร้านขึ้นชื่อของสิงคโปร์เช่นกัน ร้านนี้หากินได้ทั่วไป ตามห้างสรรพสินค้าหรือฟู้ดคอร์ดทั่วไป อีกทั้งราคายังไม่แรงมาก ที่สำคัญมีสัญลักษณ์ฮาลาลด้วย เรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารสิงคโปร์ที่กินได้ทุกคนเลย

 

เคล็ดลับเที่ยวทัวร์สิงคโปร์

งานเทศกาลแม่น้ำนี้จัดขึ้นที่ย่าน Boat Quay ยาวไปจนถึง Clark Quay เป็นกิจกรรมริมแม่น้ำ โดยร้านอาหารและผับบาร์ต่างๆตลอดทางจะเปิดให้บริการ กันตั้งแต่เช้าจนถึงมืด เพื่อต้อนรับขบวนพาเรดซึ่งมีไฮไลท์เป็นเรือโบราณตามแบบฉบับสิงคโปร์แท้ๆ โดยจะจัดขึ้นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ของเดือนสิงหาคมประมาณ 3 วัน ด้วยแสง สี เสียง ที่สวยงาม บรรยากาศสวยๆจากเรือโบราณที่ประดับด้วยแสงไฟเจิดจ้าในยามราตรี ถือเป็นการสัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพความทรงจำสุดแสนประทับใจ ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย รวมไปถึงมุมที่ระลึกให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศกลับไปอีกด้วย หากใครไม่อยากพลาดกิจกรรมนี้ล่ะก็ควรวางแผนการท่องเที่ยวให้ดีเสียก่อนรับรองว่าจะเป็นประสบการณ์ที่หาจากไหนไม่ได้แน่นอน

 

รีวิวที่เที่ยวสิงคโปร์ที่น่าสนใจ


10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ 🇸🇬 | punpunita


อะไรที่เหมือนกัน อะไรที่แตกต่าง
ควรมามั้ย จะคิดถึงบ้านหรือเปล่า?
🚩 More:
YouTube : punpunita
Tiktok : punpunnita
Instagram : punpunita
Facebook : punpunita
ประเทศสิงคโปร์ Singapore punpunita

🎵
Song: Erik Lund Summertime (Vlog No Copyright Music)
Music promoted by Vlog No Copyright Music.
Video Link: https://youtu.be/E338aF6QHu8

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์ 🇸🇬 |  punpunita

[ ปักปัก ] อาหารคนจน ทำจากเศษขยะ เศษกระดูก สกปรกแต่ต้องกินประทัง ชิวิตต้องรอด!!


See also  [Update] Cookies (internet) | cookie - NATAVIGUIDES

ในขณะที่เราหลายคนประสบปัญหาว่าวันนี้จะกินอะไรดี บางวันก็เบื่ออาหาร หรือบางคนมีโอกาสได้ไปกินข้าวหรูๆ มื้อพิเศษที่ริมทะลที่ภูเก็ตจนเป็นข่าว กระทั่งบางคนที่เหาะเหินไปกินข้าว ดินเนอร์สุดหรูที่ต่างประเทศ บินไป บินกลับเป็นว่าเล่น ใช้เงินอย่างสนุกสนาน อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่ามีคนไทยหลายคนที่กำลังประสบปัญหาความยากจน ทำให้ตัวเองต้องเผชิญกับความลำบาก โดยเฉพาะกับความอดอยาก ปากแห้ง ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะหาเงินจากไหนมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเอง และต้องมีบ้างแหละที่ถึงขั้นคุ้ยขยะกิน อย่างไรก็ตาม เรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทย ในต่างแดนหรือต่างประเทศก็มีเช่นกัน นั่นคือประเทศฟิลิปปินส์ กลางเมืองหลวง มะนิลา เมืองหลวงของฟิลิปปินส์ ที่กำลังต้องเผชิญความลำบากในการหาอาหาร ล่าสุดมีเรื่องโด่งกับกับกรณีเกิดเมนูใหม่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเมนูอาหารที่นำเศษขยะ เศษอาหาร เศษกระดูก มาทำเป็นเมนูใหม่ ซึ่งเป็นที่ยอดนิยมในหมู่ผู้คนที่อาศัยในสลัม กลางเมืองหลวง ซึ่งมีการนำเศษอาหารมาทำเมนูใหม่ๆมากมาย อย่างไรก็ตามก็มีกระแสวิพากย์วิจารณ์ในเรื่องความปลอดภัย ถึงความไม่ถูกสุขลักษณะในการกิน แต่ถึงอย่างไรผู้คนต่างก็พากันตอบกลับภาครัฐ โดยให้เหตุผลว่า มันผ่านความร้อนแล้ว และถ้าไม่ทำแบบนี้ พวกตนจะกินอะไร ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ ท่านผู้ชม สามารถรับฟังต่อได้ในคลิปเลยครับ

[ ปักปัก ] อาหารคนจน ทำจากเศษขยะ เศษกระดูก สกปรกแต่ต้องกินประทัง ชิวิตต้องรอด!!

Singapore Vacation Travel Guide | Expedia


Singapore – an island citystate that has blossomed into one of the world’s great global cities. Getting to know this pocket powerhouse is a must for travelers seeking the blend between energy and tradition.

When ready, browse vacation packages to Singapore: https://www.expedia.com/Singapore.d180027.DestinationTravelGuides
Small and heavily populated, Singapore is an easy place to explore; nothing in the city is more than an hour from the business district. Thanks to modern construction and outstanding architecture, Singapore is rapidly becoming a powerhouse trade city, but it maintains ties to its Asian roots through traditional temples and many cultural hotspots.
Your Singapore tour must include the Botanical Gardens and Orchid Gardens, both beautiful and notable places to visit. If you’re a fan of exotic animals, stop by the Singapore Zoo and check in with its 300plus species. You can also take a “bumboat” from Changi Beach to Pulau Ubin, set away from the bustling city, and delight in its quiet mangroves.
No Singapore vacation is complete without a visit to Marina Bay, a glowing, hightech vision of the future, or Orchard Road, which boasts enough shopping to keep you occupied for several rainy afternoons.

For now, we hope you enjoy watching this travel guide as much as we enjoyed making it.
More travel information around Singapore: https://www.expedia.com/Singapore.dx3168
Subscribe to Expedia’s YouTube Channel for great travel videos and join the conversation on the best vacation ideas.

Follow us on social media:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/expedia
TWITTER: https://twitter.com/Expedia
INSTAGRAM: https://instagram.com/expedia/
PINTEREST: https://www.pinterest.com/expedia

0:00 Singapore
1:09 Chinatown
1:20 Buddha Tooth Relic Temple
1:33 Little India
1:43 Malay and Muslim Quater Kampong Glam
1:52 Boat and Clarke Quays
2:13 Singapore Botanic Gardens and National Orchid Garden
2:35 Bukit Timah Nature Reserve
2:42 Singapore Zoo and Jurong Bird Park
3:07 Orchard Road
3:18 Bugis Markets
3:26 Sentosa
3:37 Fort Siloso
3:48 East Coast Park
4:02 Changi Beach
4:06 Pulau Ubin
4:22 Raffles Hotel
4:40 Marina Bay and Gardens by the Bay

Singapore Vacation Travel Guide | Expedia

EP.04 อยากมาทำงานสิงคโปร์ต้องดู แชร์การทำงานในสิงคโปร์


คลิปนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ทำงานในสิงคโปร์ สไตล์การทำงาน เงินเดือน ภาษาที่ต้องใช้ และประเภทวีซ่าการทำงาน
ลิ้งค์ประเภทวีซ่า https://www.mom.gov.sg/passesandpermits
ลิ้งค์ข่าว Dependant’s Pass
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/dependantpassholdershavetoapplyworkpassesmay14321444
https://www.businesstimes.com.sg/governmenteconomy/singaporebudget2021/dependantspassholdersmustapplyforworkpassesfrommay

EP.04 อยากมาทำงานสิงคโปร์ต้องดู แชร์การทำงานในสิงคโปร์

ที่พัก​คนงาน​ในสิงคโปร์​เขตุ​Woodlands​คนงานบางบริษัท​เฒ่าแก่จ่ายเงินไม่เป็นไปตามรัฐบาลประกาศ​


น่าเห็นใจในยามที่ยากลำบาก​ ต้องอดทน​เครียด​กับปัญหา​หลายอย่างในต่างแดน​แล้วยังมาโดนเฒ่าแก่จ่ายเงินไม่เป็น​ไปตามที่รัฐบาล​สิงคโปร์​ประกาศ​ อดทน​สู้ๆนะครับ​พี่น้องนักรบ​แรงงาน​ขอให้ดู​ตัวเอง​ เราจะต้องผ่านเหตุการณ์​นี้ไปด้วยกัน, ทำ​งาน​ใน​สิงคโปร์, แรงงาน​ไทย, แรงงาน​ต่างชาติ, ชีวิต​ใน​ต่างแดน, ชีวิต​ความ​เป็นอยู่​แรงงานไทยในสิงคโปร์,ช่วงการติดเชื้อ, ไวรัส​สายพันธุ์​ใหม่, ข่าวใหญ่, กระแส​ข่าว, สถานการณ์, สถานที่, สถานทูต, สถานกงสุล, ชีวิต​ใน​ในต่างแดน, Prasit​Insee​​ทำงานต่างประเทศ, รายได้, เงินเดือน, ค่าครองชีพ, ค่าแรง, ค่าตอบแทน, ข้อมูล, ข้อบังคับ, ขั้นตอน, กติกา, กฎหมาย, ประกาศ, กฎระเบียบ, ข้อมูล​เพิ่มเติม, ข้อควรระวัง, สิ่งที่ต้องรู้, ความจำเป็น, ค่าแรง​ทำงายเมืองนอก, หอพักคนงานใน​สิงคโปร์, แรงงาน​ไทย​ใน​สิงคโปร์, ข้อมูล​ข่าวสาร, ข้อควรระวัง, ทำงานต่างประเทศ​ต้องใช้ความอดทนสูง, ทำงานสิงคโปร์​ค่าแรงเท่าไร่, เงินเดือน​ทำงานใน​สิงคโปร์, เงินเดือน​ทำงานต่างประเทศ, รีวิว, ชีวิต​ความ​เป็นอยู่ของ​แรงงาน​ไทย, แรงงาน​ต่างชาติ,

ที่พัก​คนงาน​ในสิงคโปร์​เขตุ​Woodlands​คนงานบางบริษัท​เฒ่าแก่จ่ายเงินไม่เป็นไปตามรัฐบาลประกาศ​

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKE MONEY ONLINE

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เวลาสิงคโปร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.